Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ lớp 5 tuổi a2

21 844 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2016, 11:50

Phòng giáo dục đào tạo Trờng mầm non Sáng kiến kinh nghiệm Tên sáng kiến: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr lp tui A2 Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo Ngi vit: GV- Nguyn Th Ngc Năm học: 2015 - 2016 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi MC LC Li cm n Mc lc PHN I: T VN : I Lý chn ti c s thc tin: C s lý lun: II Mc ớch nghiờn cu III i tng nghiờn cu IV i tng kho sỏt, thc nghim V Phng phỏp nghiờn cu VI Phm vi nghiờn cu VII c im tỡnh hỡnh Thun li: Khú khn: S liu iu tra trc thc hin PHN II CC BIN PHP GII QUYT VN : Bin phỏp 1: To mụi trng lm quen ch cỏi Bin phỏp 2: Dy tr lm quen ch cỏi mi lỳc mi ni Bin phỏp 3: T chc gõy hng thỳ tr lm quen vi ch cỏi hot ng hc cú ch ớch Bin phỏp 4: Dy tr lm quen vi ch cỏi bng cỏc trũ chi, lng ghộp tớch hp cỏc hot ng hc khỏc Bin phỏp 5: ng dng cụng ngh thụng tin vo hot ng lm quen ch cỏi mt cỏch sỏng to phự hp Bin phỏp 6: Giỏo dc cỏ nhõn tr v lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, trao i vi ph huynh cựng phi hp nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr * HIU QU SAU KHI THC HIN TI V phớa tr V phớa giỏo viờn V c s vt cht V Phớa ph huynh PHN III KT LUN V KHUYN NGH:. Kt lun Nhng kin ngh sau thc hin tai * TI LIU THAM KHO: í kin ỏnh giỏ nhn xột ca hi ng khoa hc 2/20 3 5 5 5 6 10 12 15 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Tờn ti: Mt s bin phỏpnõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr tui lp A2 trng mm non Tam Hng B PHN I: T VN I Lý chn ti C s thc tin Nh chỳng ta ó bit vic dy tr 5- tui lm quen ch cỏi cú ý ngha vụ cựng quan trng v l mt nhng iu kin chun b cho tr tui vo lp Thụng qua hot ng lm quen ch cỏi, tr c phỏt õm ỳng 29 ch cỏi ting Vit, ng thi giỳp tr phỏt trin kh nng ghi nh cú ch nh, tri giỏc t trn ven cỏc bi th, cõu , cõu chuyn, ng dao.bit miờu t, din t s vic hoc ý mun ca mỡnh bng cõu y Ngay t u nm hc nhn tr vo lp tụi nhn thy cỏc cũn nhỳt nhỏt, tr li cha rừ rng c bit nhiu chỏu núi ngng, núi ging a phng Thy c tm quan trng ca hot ng lm quen ch cỏi vi tr c bit tr 5- tui giai on tr hỡnh thnh thúi quen nhn thc, t phong phỳ chun b tõm th bc vo lp Chớnh vỡ th m tụi ó mnh dn chn ti Mt s bin phỏp nõng cao cht ln hot ng lm quen ch cỏi cho tr lp tui A2 thc hin nm hc ny C s lý lun Tr mu giỏo tui bc vo trng tiu hc l mt bc ngot ln v khú khn i vi tr.Bi vỡ mu giỏo tr ang quen vi vui chi l hot ng ch o, nhng tr vo tiu hc thỡ hc li l vai trũ ch o nờn vic cho tr lm quen vi ch cỏi tr mu giỏo khụng phi l a chng trỡnh ting vit ca lp vo dy m õy tr mu giỏo tui c s dng cỏc yu t vui chi v cỏc nhim v hc sỏng to thụng qua cỏc hot ng hc Bn thõn tụi l mt giỏo viờn c nh trng phõn cụng cụng tỏc ging dy tr tui 5-6 tui Qua nhng nm trc tip ging dy tụi nhn thy rng tr lm quen vi ch ci khụng phi l vic d lm, nú ũi hi ngi giỏo viờn phi kiờn trỡ, chu khú bit dng nhng linh hot, sỏng to quỏ trỡnh lờn lp tr lnh hi y kin thc ca b mụn ch cỏi Quỏ trỡnh trng thnh ca a tr bờn cnh th chtv phn quan khụng th thiu chớnh l ngụn ng Ngụn ng l cụng c tr hc v vui chi nhng hot ng ch yu ca trng mm non Ngụn ng c tt c cỏc loi hỡnh giỏo dc, mi ni, mi lỳc, nh vy, ngụn ng cn cho tt c cỏc hot ng v ngc li mi hot ng to c hi cho ngụn ng tr phỏt trin Vy b mụn lm quen vi ch cỏi l mt phn, mt b phn ca vic phỏt trin ngụn ng chng trỡnh chm súc giỏo dc tr 5-6 tui, ú lm quen vi 3/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi ch cỏi nú cú ý ngha quan trng vic phỏt trin ngụn ng cho tr.Trc ht lm quen vi ch cỏi l rốn luyn kh nng nghe , kh nng phỏt õm, kh nng hiu ngụn ng ting vit Thụng qua vic lm quen vi ch cỏi cung cp thờm t v th gii xung quanh Cho tr lm quen vi ch cỏi cũn giỳp tr hiu c mi quan h gia ngụn ng núi vi ngụn ng vit, tr hiu th no l c v vit sau ny trng ph thụng, thụng qua viờc tỡm kim cỏc ch cỏi khỏc cỏc v trớ khỏc ca t giỳp tr phỏt trin úc quan sỏt, ghi nh cú ch nh Lm quen vi ch cỏi cũn giỏo dc tỡnh cm, m rng hiu bit cho tr, chun b tớch cc cho tr vo trng tiu hc Bt ngun t nhng tm quan trng trờn, nờn l mt giỏo viờn mm non tụi luụn tỡm tũi a nhng phng phỏp ging dy cho lng kin thc tr tip thu c t kt qu cao, tr hng thỳ, sụi ni tớch hp c nhiu ni dung vo ging dy gi hc phong phỳ hn, to s lụi cun i vi tr v phự hp vi iu kin trng mỡnh ang cụng tỏc i vi tr mm non hot ng lm quen vi ch cỏi l mt nhng hot ng quan trng vic phỏt trin ton din ca tr, nú cú tm quan trng rt ln vic phỏt trin t, phỏt trin ngụn ng, kh nng phỏt õm-c chun ch, ting m , phỏt trin cỏc giỏc quan v hon thin cỏc nhõn cỏch cho tr Thy c tm quan trng ca hot ng lm quen vi ch cỏi,Bn thõn tụi ó c gng thc hin tt chuyờn hc hi kinh nghim cỏc ng nghip, nghiờn cu cỏc bin phỏp hu hiu nht nhm truyn th n tr cho tr lnh hi mt cỏch nh nhng thoi mỏi hn trỏnh c s gũ bú V tụi ú chn ti nghiờn cu Mt s bin phỏp gỳp tr 5-6 tui hc tt mụn ch cỏi II: Mc ớch nghiờn cu - ti nhm nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr tui lp A2 trng mm non Tam Hng B III: i tng nghiờn cu - Tr mu giỏo 5- tui IV: i tng kho sỏt, thc nghim - 24 chỏu tui lp A2 trng Mm Non Tam Hng B V: Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp quan sỏt - Phng phỏp thc nghim s phm - Phng phỏp iu tra giỏo dc - Phng phỏp tng kt kinh nghim VI: Phm vi nghiờn cu - ti c ỏp dng thc hin: T thỏng nm 2015 n thỏng nm 2016 ti trng mm non Tam Hng B VII: c im tỡnh hỡnh 4/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi 1/ Thun li: * V phớa tr: - a s tr ca lp cú sc kho tt tham gia vo cỏc hot ng ca la tui * V giỏo viờn: - Giỏo viờn nhit tỡnh, cú trỡnh chuyờn mụn vt chun - Thng xuyờn nghiờn cu ti liu: sỏch, bỏo, chớ, mng Internet phc v cho vic ging dy - Bit ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy * V c s vt cht: - Lp c trang b y cỏc trang thit b, dựng thun tin nh: Mỏy vi tớnh, mỏy chiu, n, ti vi, u a phự hp vi tr * V Phớa nh trng: - Ban giỏm hiu nh trng luụn i sõu i sỏt, to iu kin thun li cho giỏo viờn d chuyờn ca Phũng giỏo dc huyn m - Nh trng thng xuyờn bi dng cụng ngh thụng tin, bi dng v chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn * V phớa ph huynh: - a s ph huynh ca lp nhit tỡnh, quan tõm chu ỏo ti em v thng xuyờn trao i vi giỏo viờn v tỡnh hỡnh hc ca em mỡnh 2/ Khú khn : * V phớa tr: - Lp cú mt tr b t k cụ luụn phi theo dừi sỏt bờn cnh - Trong lp cú nhiu chỏu nhỳt nhỏt, khụng mnh dn t tin cỏc hot ng hc v giao lu vi cụ vi bn - Lp cú mt tr b cõm ic bm sinh, tr thuc kờnh suy dinh dng thp cũi - a s tr b núi ging a phng ngng du ngó, phỏt õm khụng chun * V phớa giỏo viờn: - Cũn ớt sỏng to, mi m hot ng dy * V c s vt cht: - dựng, chi ca tr cũn ớt, cha cú nhiu sỏng to * V phớa ph huynh: - Mt s ph huynh cha quan tõm kt hp vi cụ giỏo vic chm súc giỏo dc tr - Mt s gia ỡnh thuc h nghốo, cn nghốo 5/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi S liu iu tra trc thc hin: * bit c chớnh xỏc kh nng hc ca tr v mụn ch cỏi t u nm tụi ó lm kho sỏt lp tụi ch nhim gm 24 chỏu nh sau : Tt T T Ni dung Khỏ S tr T l % S tr T l % Trung bỡnh T S l tr % Yu S tr T l % - Tr nhn bit, nh ỳng mt ch cỏi ó hc 20 20 37 20 -Tr phỏt õm ch cỏi rừ rng chớnh xỏc 12 29 33 25 Tụ vit trựng khớt lờn chm m hon thnh v tụ sch s 16 20 29 33 K nng tụ vit, t th ngi ,cỏch cm bỳt 16 29 25 29 Da trờn nhng s liu iu tra trờn, thc hin tt ti ny tụi ó ỏp dng mt s bin phỏp sau: PHN II: CC BIN PHP GII QUYT VN To mụi trng lm quen ch cỏi Mụi trng cú tỏc dng tt n quỏ trỡnh giỏo dc tr c bit vi tr mu giỏo thỡ nhng gỡ mi l p mt hp dn l gõy c s chỳ ý ca tr tr c lm quen vi ch cỏi mi gúc v ngoi lp,tụi luụn c gng to mụi trng tht p cun hỳt tr lp tụi trang trớ cỏc gúc chi bng chớnh cỏc sn phm ca cụ v tr Riờng gúc hc sỏch tụi luụn dnh cỏc mng tng m vi bi sỏng to, tỏi to cho tr c t lm cỏc bi theo kh nng, s thớch ca mỡnh, t tin phỏt õm, tụ v cỏc ch tr ó hc, c ghi tờn mỡnh, v cỏc cõu truyn theo trớ tng tng sỏng to Vic trang trớ c tụi thc hin theo ch Vớ d: Gúc hc phớa trờn khong tng rng tụi dỏn ch Ch cỏi yờu v tụi la chn ct dỏn phự hp vi ch im Vi ch im th gii thc vt thỡ tụi ct xp mu thnh mt cõy to sau ú cho tr v ct dỏn hoc su tm ho bỏo tranh nh v cỏc loi lỏ, ht ht sau ú cho tr ct cỏc ch cỏi l,m,n v cho tụ mu ,in ch xp theo ch mu Vớ d : ch im Th gii ng vt 6/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi -Tụi cho tr vit ch, xp ch, gi ch theo mu di cỏc hỡnh nh v ch mu ca cụ v cỏc vt - Cho tr cũn thiu cỏc t, sau ú ni cỏc t di hỡnh nhcú sn ,hoc ni ch cỏi theo yờu cu cú t di hỡnh nh cú sn vi cỏc ch cỏi in m.Tụi lm mng tng rng 1m vi 29 ụ vuụng tng ng vi 29 ch cỏi vi mi ch cỏi bờn cnh cú hỡnh nh vt hoc hoa, qu, dựng cú t cha ch cỏi ú, tr c gn cỏc th ch cỏi ri bờn di Hỡnh nh gúc Ch cỏi ỏng yờu V nhng hỡnh nh ú tụi thng thay i phự hp vi ch im Khụng nhng gúc Ch cỏi ỏng yờu m xung quanh lp tụi u vit ting v t tng ng, nh hp ng hoỏ lỏ, r ng hỡnh, r chi Hoc dỏn xung quanh lp cỏc cm t cỏc gúc nh : Bộ cựng sỏng to, yờu õm nhc, xem sỏch xem tranh, tờn ca tr, tờn dựng tt c u phi va tm nhỡn vi tr Hoc cú nhng bc v ca tr c vit tờn tr vo phớa trỏi, lm nh th tr c s dng trờn hot ng lm quen ch cỏi tr hc n nhúm ch cỏi gỡ tụi cho tr tỡm xung quanh lp nhúm ch cỏi ú, phớa di tụi t giỏ ng dựng phc v mụn ch cỏi dựng ca cụ v tr nh bỳt chỡ,bỳt mu, v tụ ngoi cũn cú dựng phc v cho bui chi nh m i cú gn ch, hoa lỏ, ht ht, ch cỏi ri, cỏc chm trũn tr ghộp ch, lụ tụ 7/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi 2.Dy tr lm quen vi ch cỏi mi lỳc mi ni Nh chỳng ta ó bit , la tui mu giỏo Tr hc bng chi ,chi m hc ghi nh ca tr khụng ch nh ,tr chúng nhng mau quờn.Do ú mun nõng cao cht lng cho tr lm quen vi ch cỏi khụng dng li trờn tit hc m phi thng xuyờn ,tranh th mi lỳc mi ni,cỏc hot ng ngy cho tr lm quen vi ch cỏi mt cỏch hp lý *C th nh: + Gi ún tr : Khi tr n lp cú th cho tr tỡm cỏc ch cỏi ó hc gn lờn gúc Ch cỏi yờu hoc cỏc t thiu cỏc cm t cụ ó chun b gúc chi hc Vớ d : Ma thỡ phi gn ch m.nng thỡ phi gn ch n Cú th cho tr luyn phỏt õm qua c th, c ng dao nh luyn phỏt õm ch g cho tr c bi ng dao Gỏnh gỏnh gng gng +Gihot ng gúc: Cỏc gúc chi u cú mụi trng ch ,cụ cho tr t tỡm hiu nh lm cỏc bi gn ,vit v gi ch theo mu Nh gúc hc tr gn nhng ch cỏi ó hc v cựng phỏt õm.Tụ ch cỏi rng hoc xp ch cỏi t cỏc chm trũn h ht Hỡnh nh tr tụ nột ch cỏi rng gi hot ng gúc + Gi hot ng ngoi tri : Cụ cho tr xp cỏc ht, ht, hũn si thnh cỏc ch ó hc, hay dựng phn vit lờn sõn nhng ch ó hc ri cựng phỏt õm 8/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Tr xp cỏc ch cỏi ó hc t cỏc chm trũn hot ng ngoi tri +Gi n : Khi n gi n tụi gii thiu cỏc mún n v gii thớch cỏc mún n nh mún cỏ gm cú hai ch cỏi ghộp li ú l ch c v a v du sc c cỏc bi th, ng 9/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi dao luyn phỏt õm cỏc t lỏy nh: lung linh, nng núng, trng trng, chong chúng + Gi ng: Trc ng cụ cú th ngõm th ,k chuyn cho tr nghe tr cú th phỏt trin li núi + Gi hot ng chiu: Cụ cho tr tụ ch in m, ch in ch rng v tỡm ct ch ho bỏo dỏn thnh sỏch lm b su 3.T chc gõy hng thỳ tr lm quen vi ch cỏi hot ng hc cú ch ớch tit hc lm quen vi ch cỏi c thnh cụng v tr hiu bi ,mt yờu cu t i vi giỏo viờn cho tr lm quen vi ch cỏi l kin thc truyn th n tr phi ht sc ngn gn ,d hiu, trỏnh s rp khuụn, luụn sỏng to i mi vỡ th trc lờn lp mt tit dy lm quen vi ch cỏi tụi phi chun b dựng chu ỏo, nghiờn cu bi son k lng Vớ d : Vi ch im Trng mm non Nhúm ch cỏi o,ụ, Tụi gõy hng thỳ bng bi hỏt : Vt hc ch Cụ hi tr bi hỏt vt khụng nh ch gỡ? ( Ch o) Cú mt cõu truyn cng k v bn vt y,bõy gi cụ s k cho cỏc nghe cõu chuyn Vt ngy khai trng sau ú hi tr, ngy u tiờn n lp Vt chun b cp c nhng gỡ? Tr núi bng con, v, hp mu tụi cho tr lm quen ch o qua t bng ( Cụ cho tr phỏt õm ,núi cu to ch o) Vt vit trờn bng ó thnh tho cụ giỏo Ngan bo Vt ly gỡ? (Hp mu) v cụ cho tr lm quen ch ễ t hp mu( Cụ cho tr phỏt õm ch ụ ,v cõu to ca ch ụ), cụ giỏo Ngan bi v nh vo õu Quyn v.cụ cho tr lm quen ch cỏi tng t nh ch o,ụ Tip theo cụ cho tr chi trũ chi to dỏng thnh ch cỏi Bn no cú th to dỏng ch O trờn c th no? Cụ cho nhiu tr c to nh cong hai ngún tay li, chỏu thỡ hỏ ming, chỏu thỡ dựng hai cỏch tay Trờn c th b phn no ging ch O Tr núi mt, u Hai bn cú th to thnh ch O khụng? (Tr cm tay giang rng) Ai cú th to thnh ch ụ? Cụ mun c lp mỡnh cựng to mt ch ụ tht ln no? tr cm tay ng thnh vũng rng v cho tr lm du ụ Vi ch cỏi cụ cng cho thc hin nh th Hoc vi trũ chi tỡm dựng hc trờn cỏc dựng hc cú cha cỏc ch cỏi va hc bõy gi cụ s phỏt cho mi bn mt ch cỏi cú hiu lnh cỏc phi ly dựng cú cha ch cỏi ú Vớ d: Tr cú ch ụ thỡ phi ly ụ tụ, cụ cho tr va i va hỏt bi Vt hc ch sau ú cụ kim tra s tr ly ỳng dựng v cho tr núi tỏc dng ca tng dựng ú 10/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Trong dy mun tr ghi nh cỏc ch cỏi c lõu hn cụ cn phi liờn h thc t hi tr ch cỏi ú ging cỏi gỡ hay gỡ hay vt gỡ? phỏt huy tớnh tớch c v t ca tr Vớ d: Ch o ging qu trng, qu cam Ch y ging cỏi nng Song song vi vic lm quen vi mt ch tụi cũn phi hng tr cỏch cm bỳt ỳng , cỏch m sỏch, cỏch tụ cho ỳng , tụ trựng khớt ch nh tụ cỏc phi ngi ngn lng thng,nu hi cỳi,ncm bỳt bng tay phi bng ba ngún tay,m sỏch t t nh nhng khụng lm rỏch, qun mộp sỏch Vớ d tụ ch o cỏc t bỳt chỡ t nh gia ch o tụ trỏi qua phi theo vt chm m thnh mt vũng trũn khộp kớn 4.Dy tr lm quen vi ch cỏi bng cỏc trũ chi, lng ghộp tớch hp cỏc hot ng hc khỏc: -Mun tr hiu bi nhanh nh lõu ,thỡ tr phi c trc tip tham gia vo cỏc hot ng.Tụi ó su tm ,sỏng tỏc c mt s trũ chi cho tr lm quen vi ch cỏi tr tng hng thỳ ,cng c k nng c th nh sau: * Trũ chi : Gch chõn ch cỏi ó hc : -Chun b : Cỏc hỡnh nh v bi th ,t di tranh -Cỏch chi : Trong thi gian mt bi hỏt i no gch ỳng ch cỏi cụ yờu cu v gch c nhiu ch cỏi thỡ i ú thng cuc * Trũ chi chn ch theo yờu cu Cụ phỏt õm, núi cu to ch hay cho ch cỏi no bin mt thỡ tr trn ch cỏi ú v phỏt õm Vi trũ ny cú tỏc dng luyn cho tr s tinh nhanh, kh nng ghi nh v t v cu to ch nht ch ỳng v phỏt õm chun * Trũ chi Cụn trựng hỏi lỏ* Lut chi: Tr hỏi ỳng vũng phỳt ,i no hỏi c nhiu chic lỏ cú ch cỏi l i thng cuc Cỏch chi tr úng vai mt s cụn trựng chy n cõy dựng ming hỏi nhng chic lỏ cú ch cỏi theo yờu cu ca cụ mang v vo r ca i mỡnh, i no hỏi c nhiu hn thỡ i ú thng cuc *Trũ chi : Vũng quay k diu,cụ gn th ch vo vũng quay nh hỡnh minh ho,cho tr lờn quay kim ch vo ch no tr phỏt õm núi cu to ch ú Vic t chc trũ chi lm quen vi ch cỏi phi theo mt chng trỡnh xuyờn sut ,cụ giỏo l ngi dn chng trỡnh kt hp khộo lộo cỏc trũ chi, cú khong thi gian cho tr th gión bng cỏc trũ chi linh ng xen k , tr cm thy thoi mỏi , v tớch cc tham gia Bng cỏc trũ chi mi tr s hng thỳ khỏm phỏ nhng im mi ca bi hc, to c sc hỳt mnh m ca tr vo bi hc v giỳp tr khc sõu trớ nh v cu to ch c lm quen Cho nờn vi mi tit dy tụi luụn tỡm tũi, sỏng to nhng trũ chi mi, cỏch chi mi ng dng vi cỏc hỡnh thc khỏc nhau, thng xuyờn thay i trũ chi to s mi l hng thỳ vi tr 11/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Hot ng lm quen vi ch cỏi tng i khụ khan so vi cỏc hot ng khỏc vớ th giỳp tr hng thỳ tham gia vo bi hc vi cụ mt cỏch tớch cc cụ giỏo l ngi xỏc nh ch lờn k hoch t chc lng ghộp tớch hp cỏc mụn hc mt cỏch hp lý tr phỏt huy hng thỳ, khuyn khớch tr tớch cc ch ng say mờ tit hc Ngoi vic dn dt bng ngụn ng thỡ s khộo lộo linh hot sỏng to ng x s phm ca cụ giỏo mt tit dy phai nhanh nhy mang li s chỳ ý cao cho tr, cụ giỏo phi kt hp nhun nhuyn cỏc b mụn khỏc vo chi tit hc lm quen ch cỏi cho phự hp vi ch ch im *Tớch hp hot ng õm nhc: m nhc l mún n tinh thn khụng th thiu c i vi tr,õm nhc lm tõm hn tr ti vui rn rng v hng Vỡ võy tụi thng chn nhng bi hỏt phự hp vi tng loi tit v phự hp tng ch im Vớ d: Nhúm ch o,ụ, ch im trng mm non tụi cho tr hỏt v ng bi Vt hc ch hay bi hỏt ch o trũn Hay ch im Th gii ng vt cho tr hỏt bi : Tụm cỏ cua thi ti * Tớch hp hot ng lm quen hc: tit hc lụ rớch v xuyờn sut c bi hc vo mt tit hc lm quen hc lm quen ch cỏi tụi thng tớch hp b mụn hc vỡ nú phự hp vi b mụn ch cỏi õy l b mụn m B giỏo dc chn lm chuyờn mi nhn cựng lỳc vi ch cỏi Khi tớch hp mt cõu chuyn hay mt bi th cú cỏc nhõn vt, s vt, vt cú tờn gi ú cú cha ch cỏi m cụ s cho tr lm quen Vớ d: Cõu chuyn S tớch h gm cụ k cho tr nghe cõu chuyn sau ú a tranh Rựa vng cho tr lờn rỳt ch cỏi ó c hc Hụm cụ s dy cỏc c cỏi v v r Hay cụ c th k mụt cõu truyn sỏng to lng ghộp vớ d ch im Ngnh ngh cụ cú th k cõu truyn sỏng to c m Cú hai anh em c m em thỡ ln lờn thớch lm ngh Lỏi tu Cũn anh thỡ thớch lm nghCha bnh v cụ cho tr quan sỏt tranh ngh ú gn th ch ri v cho tr lm quen ch u v V cỏc ch cỏi khỏc cng vy tụi thng s dng th ca hũ vố cõu gõy hng thỳ Vớ du: ch V Qu gỡ tờn gi du ờm Nh dũng sa m nuụi em tha no (Qu vỳ sa) Th ca hũ vố d nh, d c rt gõy s hng thỳ cho tr nh bi Gỏnh gỏnh gng gng Rnh rnh rng rng vố cua Cõy o hay mt s bi th cụ t sỏng tỏc 12/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi * Tớch hp hot ng to hỡnh: Trong mi tit hc ca tr thng xen k ng v tnh m tit hc tr c hot ng nhiu ri thỡ b mụn to hỡnh rt phự hp vi trng thỏi tnh Tụi cho tr ct dỏn tụ mu ch theo yờu cu ca cụ lm tranh dỏn vo gúc to hỡnh * Tớch hp hot ng tỡm hiu mụi trng xung quanh Mt nhng b mụn c tớch hp nhiu nht l mụn mụi trng xung quanh M mụn ch cỏi mun cho tr lm quen ch cỏi mt cỏch hiu qu phi cú tranh nh, mụ hỡnh vt tht cú cha cỏc ch cỏi m cụ s cho tr lm quen Vớ d: Khi dy mt tit ch cỏi i,t,c ch im Th gii ng vtTụi cho tr tỡm hiu ch t qua t Con Tụm tr c quan sỏt Tụm v s bit thờm v c im bờn ngoi ca tụm t ú lm tng thờm hng thỳ cho tr Hoc trũ chi Thi gn ch cỏi nu tr cm mt cỏi no ú lờn ch cỏi ú tụi gn cỏc hoa qu, hoa lỏ, hay cỏc vt hoc phng tin giao thụng phự hp ch im tng thờm s hiu bit va nh c ch cỏi va khc sõu c hỡnh nh v th gii xung quanh * Tớch hp hot ng lm quen vi toỏn: Vi tr hc phi i ụi vi hnh v kt hp lng ghộp mụn toỏn vi tit ch cỏi tụi thng c a vo trũ chi nh: Thi i no nhanh tr thi ua gn cha ú m s lng v cựng kim tra kt qu i no nhiu hn, nhiu hn l my Cụ cựng tr c ch cỏi v m xem gch c bao nhiờu ch cỏi ng dng cụng ngh thụng tin vo hot ng lm quen ch cỏi mt cỏch sỏng to phự hp i vi ngnh Giỏo dc o to c bit l Giỏo dc mm non, Cụng ngh thụng tin l phng tin hu ớch gúp phn i mi phng phỏp v nõng cao cht lng dy hc Vic ng dng cụng ngh thụng tin chm súc giỏo dc tr c xem l u tiờn hng u ca ngnh Giỏo dc mm non.a ng dng cụng ngh thụng tin vo cỏc hot ng c bit vi hot ng lm quen ch cỏi Mc ớch: Tr c lm quen v nhn bit, phỏt õm cỏc ch cỏi, c tham gia vo cỏc trũ chi trờn mỏy tớnh nh s dng chut bm chut di chut chn ch.Kt hp vi nhng õm sng ng kớch thớch tr tham gia vo hot 13/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi ng tt nht Vỡ vy tip cn vi mỏy tớnh tr rt thớch.Vỡ th ngoi tit dy theo kiu truyn thng tụi cũn s dng mỏy tớnh son giỏo ỏn in t dy tr.Tu tng bi tụi cú th s dng phn mm giỏo ỏn in t ó cú sn.Nhng cú bi tụi khụng th dựng c phn mm cú sn tụi son giỏo ỏn in t bng cỏc cỏch nh sau: + Dựng mỏy chp hỡnh hoc Scan hỡnh nh t ngoi vo dựng phn mm Photoshop ct xộn,chnh sa + To hiu ng cho cỏc nhõn vt c ng + i quay phim ly nng hỡnh nh sng ng a vo chng trỡnh Powerpoint trỡnh chiu Vớ d: Khi dy tr tit ch cỏi u, ch im ngnh ngh - Tụi la chn ni dung v phng phỏp, hỡnh thc t chc sau ú kt hp vi phn mm tin hc ó c ci t sn mỏy cựng vi khai thỏc ti liu trờn mng Internet la chn hỡnh nh, phụng nn, kiu ch cho phự hp vi ch v ni dung bi dy - Xõy dng bi ging in t bng cỏch to cỏc sile trỡnh chiu v kt hp vi hỡnh nh, hiu ng õm phự hp vi tng sile chiu hỡnh - Cho tr xem hỡnh nh, chi trũ chi tỡm hỡnh nh qua ụ ch tr c ụn ch cỏi ó hc Sau m ht ụ ch thỡ hỡnh nh xut hin - Tr nhn xột tranh sau ú c t di tranh cựng cụ Tr c tri giỏc ch cỏi mi bng hiu ng cho ch xut hin - Phn luyn tp: Tr c cụ giỏo hng dn theo nhúm s dng mỏy tớnh qua trũ chi, ghộp nột ch, to ch cỏi v tỡm ch cũn thiu t di tranh 14/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Gi hc lm quen ch cỏi U, 15/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Giỏo dc cỏ nhõn tr v lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, trao i vi ph huynh cựng phi hp nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr la tui mu giỏo vic giỏo dc cỏ nhõn l rt cn thit ,cú tỏc dng tt n tr v c bit l i vi tit hc lm quen vi ch cỏi ,bi vỡ tr cú thuc ch cỏi tr mi cú th c v vit Trong quỏ trỡnh dy tr lm quen vi ch cỏi tụi luụn tỡm hiu kh nng ,c im tõm lý ca tng tr T ú xõy dng cỏc bin phỏp giỏo dc cho phự hp Trong lp tụi cú khon 15% s tr cha mnh dn ,t tin vo bn thõn ,ớt gi tay phỏt biu ,núi nh ,tr thng ớt c hi tr li cỏc cõu hi ca cụ Chớnh vỡ vy tụi ó tỡm bin phỏp sau : Tụi thng xuyờn gn gi ,quan tõm n tr nhỳt nhỏt ,c bit gi hc tụi hay khen tr trc c lp mc dự chỏu lm cha ỳng lm ,ng viờn khớch l tr tr gp khú khn hc u tiờn tụi cho tr nhng cõu hi d ,sau ú mc khú tng dn,cho tr c núi nhiu hn Kt qu thu c : Tr mnh dn hn v tớch cc tham vo cỏc hot ng lm quen vi ch cỏi v cng nh cỏc hot ng khỏc lm tt c cụng tỏc ging dy m c bit l mon hc lm quen vi ch cỏi t hiu qu cao ú l tụi luụn phi kt hp vi ph huynh Ngoi gi hc trờn lp, cỏc kin thc k nng v ch cỏi phi c ụn luyn nh.Vy lm th no tuyờn truyn vi ph huynh mt cỏch thuyt phc ,t kt qu cao ,phi kột hp tht tt ?õy cng l khụng n gin Trong cụng tỏc tuyờn truyn vi ph huynh tụi ó thc hin cỏc bin phỏp sau : -Hng ngy vo lỳc ún tr, tr tr tụi thng xuyờn trao i vi ph huynh v tỡnh hỡnh hc ca tr ph huynh bit t ú cú k hoch kốm dy thờm em mỡnh - Lờn k hoch chng trỡnh dy ,ni dung dy dỏn vo bng tuyờn truyn vi ph huynh ngoaig ca lp ph huynh theo dừi bit c tun ny hc n ch gỡ v ụn luyn cho mỡnh -Gii thiu cỏc loi sỏch v ph huynh tham kho v dy thờm mỡnh -Trao i vi ph huynh v nhng nhc im v cỏch phỏt õm ,nhn mt ch ,cỏch cm bỳt ,cỏnh tụ ph huynh nm c 16/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi Bng tuyờn truyn vi ph huynh HIU QA SAU KHI THC HIN TI: Sau quỏ trỡnh thc hin v nghiờn cu ti, tụi nhn thy kt qu t c nh sau: V phớa tr: - Sau thc hin cỏc bin phỏp trờn ti nhúm lp mỡnh, tụi thy gi hc lm quen ch cỏi t kt qu tt hn, gi hc sinh ng thoi mỏi, tr hng thỳ hc v tớch cc tham gia vo cỏc hot ng Cụ v tr gn gi hn, tr ca lp mnh dn v t tin hn trc rt nhiu Cỏc chỏu núi y cõu mt cỏch rừ rng mch lc ớt núi ging a phng ni tri l cỏc chỏu: c Vinh, Cụng Mn, Long Nht, Anh Th, Hng Thm - Qua bng kho sỏt v mc phỏt trin ngụn ng ca tr cú s thay i rừ rt 17/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi S liu iu tra sau thc hin: Tt T T Ni dung Khỏ S tr T l % S tr T l % Trung bỡnh T S l tr % Yu S tr T l % - Tr nhn bit, nh ỳng mt ch cỏi ó hc 10 42 33 16 -Tr phỏt õm ch cỏi rừ rng chớnh xỏc 12 50 25 16 Tụ vit trựng khớt lờn chm m hon thnh v tụ sch s 33 33 25 K nng tụ vit, t th ngi ,cỏch cm bỳt 12 50 25 16 V phớa giỏo viờn - Chun b chu ỏo giỏo trỡnh ging dy trc lờn lp - Cú tõm th tt trc lờn lp to gi hc vui v, thoi mỏi, x lý tỡnh kp thi - To dựng phự hp, hp dn v s dng linh hot, hp lý to bt ng, hng thỳ cho tr - La chn, ng dng cỏc trũ chi hay, phự hp, hp dn vo tit hc to hng thỳ, phỏt huy trớ thụng minh cho tr - Cụ giỏo s dng ngụn ng s phm mu mc, phỏt õm, s dng t ng chun - To mụi trng ch vit phong phỳ, a dng kớch thớch tr lm quen vi ch cỏi say mờ - Nm bt c tõm lý ca tr v luụn lụi cun hp dn tr cỏc hot ng - Nm vng phng phỏp t chc hot ng lm quen ch cỏi cho tr V c s vt cht: - Lp hc cú nhiu dựng chi sỏng to, hp dn tr - Gúc lm quen ch cỏi c trang trớ sinh ng phự hp vi tng ch V phớa ph huynh: - Thng xuyờn quan tõm n cht lng hc ca lp, dy hc bng ch cỏi v luyn phỏt õm nh - Quyờn gúp ng h lp vi tng s tin triu ng 18/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi PHN III: KT LUN V KHUíN NGH Kt lun: Lm quen ch cỏi l mt hot ng vụ cựng quan trng i vi tr mu giỏo ln, to tin quan trng cho tr phỏt trin ton din v ngụn ng Vai trũ ca giỏo viờn quyt nh cht lng hc ca tr, vỡ vy giỏo viờn cn t chc cỏc hot ng cho tr ng thi giỏo viờn cng rỳt c nhiu kinh nghim sau mi ln t chc nhng hot ng ú, gi hc luụn thu hỳt s chỳ ý, gõy hng thỳ vi tr Sau mt nm thc hin ti ny tụi ó rỳt mt s kinh nghim nh sau: 1: To mụi trng lm quen ch cỏi 2: Dy tr lm quen ch cỏi mi lỳc mi ni 3: T chc gõy hng thỳ tr lm quen ch cỏi hot ng hc cú ch ớch 4: Dy tr lm qun ch cỏi bng cỏc trũ chi, lng ghộp, tớch hp cỏc hot ng hc khỏc 5: ng dng Cụng Ngh thụng tin vo hot ng lm quen ch cỏi mt cỏch sỏng tao, phự hp 6: Giỏo dc cỏ nhõn tr v lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, trao i vi ph huynh cựng phi hp nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr Nhng khuyn ngh sau thc hin ti + i vi phũng giỏo dc: Mong cỏc cp lónh o tng cng u t thờm v c s vt cht, trang thit b, ựng dy hc cho cỏc trng mm non + i vi ban giỏm hiu nh trng: To iu kin giỳp giỏo viờn vic lm dựng dy hc cho tr Sp xp to iu kin cho giỏo viờn c thng xuyờn d gi trao i kinh nghim ln v i d cỏc tit mu phũng t chc Trờn õy l mt s kinh nghim ca tụi quỏ trỡnh t chc hot ng õm nhc ó thc hin v t kt qu tt Tụi mnh dn a cỏc cp lónh o, bn bố ng nghip xem xột gúp ý cho bn kinh nghim ca tụi c hon thin hn Xin chõn thnh cm n! 19/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi VI TI LIU THAM KHO T chc hot ng phỏt trin ngụn ng cho tr mm non theo hng tớch hp ch Tp giỏo dc mm non Chng trỡnh giỏo dc mm non tr 5- tui 20/20 Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng cho tr lp tui A2 lm quen vi ch cỏi í KIN NH GI NHN XẫT CA HI NG KHOA HC CC CP 21/20 [...]... dưới tranh 14/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái Giờ học làm quen chữ cái “U, Ư” 15/ 20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái 6 Giáo dục cá nhân trẻ và làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh cùng phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ Ở lứa tuổi mẫu giáo... trẻ có sự thay đổi rõ rệt 17/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái Số liệu điều tra sau khi thực hiện: Tốt T T Nội dung Khá Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Trung bình Tỉ Số lệ trẻ % Yếu Số trẻ Tỉ lệ % 1 - Trẻ nhận biết, nhớ đúng mặt chữ cái đã học 10 42 8 33 4 16 2 8 2 -Trẻ phát âm chữ cái rõ ràng chính xác 12 50 6 25 4 16 2 8 3 Tô viết trùng khít.. .Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái Trong khi dạy muốn trẻ ghi nhớ các chữ cái được lâu hơn cô cần phải liên hệ thực tế hỏi trẻ chữ cái đó giống cái gì hay con gì hay đồ vật gì? Để phát huy tính tích cự và tư duy của trẻ Ví dụ: Chữ o giống quả trứng, quả cam Chữ y giống cái nạng Song song với việc làm quen với mặt chữ tôi còn phải hướng trẻ. .. làm quen chữ cái được trang trí sinh động phù hợp với từng chủ đề 4 Về phía phụ huynh: - Thường xuyên quan tâm đến chất lượng học tập của con ở lớp, dạy con học bảng chữ cái và luyện phát âm ở nhà - Quyên góp ủng hộ lớp với tổng số tiền 3 triệu đồng 18/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUÝẾN NGHỊ 1 Kết luận: Làm quen chữ. .. rút ra một số kinh nghiệm như sau: 1: Tạo môi trường làm quen chữ cái 2: Dạy trẻ làm quen chữ cái ở mọi lúc mọi nơi 3: Tổ chức gây hứng thú trẻ làm quen chữ cái trong hoạt động học có chủ đích 4: Dạy trẻ làm qun chữ cái bằng các trò chơi, lồng ghép, tích hợp các hoạt động học khác 5: Ứng dụng Công Nghệ thông tin vào hoạt động làm quen chữ cái một cách sáng tao, phù hợp 6: Giáo dục cá nhân trẻ và làm tốt... chữ được làm quen Cho nên với mỗi tiết dạy tôi luôn tìm tòi, sáng tạo những trò chơi mới, cách chơi mới ứng dụng với các hình thức khác nhau, thường xuyên thay đổi trò chơi để tạo sự mới lạ hứng thú với trẻ 11/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái Hoạt động làm quen với chữ cái tương đối khô khan so với các hoạt động khác ví thế để giúp trẻ hứng... cua” “ Cây đào” hay một số bài thơ cô tự sáng tác 12/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái * Tích hợp hoạt động tạo hình: Trong mỗi tiết học của trẻ thường xen kẽ động và tĩnh mà trong tiết học trẻ được hoạt động nhiều rồi thì bộ môn tạo hình rất phù hợp với trạng thái tĩnh Tôi cho trẻ cắt dán tô màu chữ theo yêu cầu của cô để làm tranh dán vào góc... mặt chữ ,cách cầm bút ,cánh tô để phụ huynh nắm được 16/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái Bảng tuyên truyền với phụ huynh HIỆU QỦA SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Sau quá trình thực hiện và nghiên cứu đề tài, tôi nhận thấy kết quả đạt được như sau: 1 Về phía trẻ: - Sau khi thực hiện các biện pháp trên tại nhóm lớp mình, tôi thấy giờ học làm quen chữ. .. chuột di chuột để chọn chữ. Kết hợp với những âm thanh sống động kích thích trẻ tham gia vào hoạt 13/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái động tốt nhất Vì vậy khi tiếp cận với máy tính trẻ rất thích.Vì thế ngoài tiết dạy theo kiểu truyền thống tôi còn sử dụng máy tính để soạn giáo án điện tử đề dạy trẻ. Tuỳ từng bài tôi có thể sử dụng phần mềm giáo... Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong quá trình tổ chức hoạt động âm nhạc đã thực hiện và đạt kết quả tốt Tôi mạnh dạn đưa ra để các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp xem xét góp ý cho bản kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn! 19/20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ lớp 5 tuổi A2 làm quen với chữ cái VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tổ chức hoạt động phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ lớp 5 tuổi a2 , Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ lớp 5 tuổi a2 , Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ lớp 5 tuổi a2

Từ khóa liên quan