Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

2 288 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 15:32

Bài tập học kỳ Dân - Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Dân Hợp đồng dân mảng quan hệ pháp luật vô quan trọng, chế định pháp lí cổ xưa nhất, xuất sớm nội dung luật dân Hợp đồng dân sự khái quát cách toàn diện hình thức giao lưu dân phong phú người, phương thức hữu hiệu để chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân thực quyền nghĩa vụ Từ năm đầu thời kì đổi loạt văn pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng đời như: Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (1989); Pháp lệnh hợp đồng dân (1991) pháp lệnh chuyển giao công nghệ sở hữu trí tuệ có phần quy định vấn đề hợp đồng Đến Bộ luật dân 1995 đời sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân 2005 hợp đồng dân xem xét, quy định cách đầy đủ, toàn diện Bộ luật dân 2005 Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực ngày 01/01/2006 tạo hành lang pháp lí quan trọng cho giao lưu dân sự, thể bước tiến cao tư lập pháp, hành pháp tư pháp nhà làm luật Hiện Việt Nam đẩy mạnh trình xây dựng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực mục tiêu đảm bảo công xã hội Hơn nữa, từ gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), kinh tế Việt Nam bước hội nhập với kinh tế toàn cầu, trình mở nhiều hội có nhiều thách thức Trong đó, tranh chấp hợp đồng dân ngày gia tăng mức độ phức tạp ngày cao đòi hỏi pháp luật hợp đồng dân phải hoàn thiện để giải cách triệt để Khó khăn việc giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân bên không tuân thủ điều kiện có hiệu lực hợp đồng Để giải tranh chấp câu hỏi đặt ra: “Liệu có tồn hợp đồng hay không?” “Hợp đồng có hiệu lực hay không?” để từ xác định bên có quyền nghĩa vụ Vì vậy, quy định hợp đồng dân vô hiệu có vai trò quan trọng việc điều chỉnh quan hệ giao lưu dân kinh tế thị trường, góp phần nâng cao ý thức cuả chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng, giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trình giao kết, thực hợp đồng bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng tạo nên bình đẳng giao lưu dân BÀI LÀM I- Khái niệm, đặc điểm hợp đồng dân sự, hợp đồng dân vô hiệu Khái niệm, đặc điểm hợp đồng dân 1.1- Khái niệm Khái niệm hợp đồng dân phải xem xét nhiều góc độ khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn