Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

77 454 2
  • Loading ...
1/77 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2016, 16:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH THỊ VÂN ANH Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẢNG, HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thông quy Chuyên ngành : Kinh tế Nông nghiệp Khoa : KT&PTNT Khoá học : 2012 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH THỊ VÂN ANH Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẢNG, HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học Giảng viên HD : Liên thông quy : Kinh tế Nông nghiệp : K9 - KTNN : KT&PTNT : 2012 – 2015 : ThS Trần Bích Hồng Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý tạo điều kiện Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & PTNT em tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp: “Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn xã Đồng Bảng- huyện Mai Châu- tỉnh Hòa Bình” Đây lần thực khóa luận Vì khóa luận nhiều thiếu sót, em mong nhận góp ý phê bình từ quý thầy cô giáo, bạn sinh viên để khóa luận em hoàn thiện Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy, cô giáo trường Đại Học Nông Lâm nói chung, thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn nói riêng nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức sở lý luận quý giá giúp cho em nâng cao nhận thức trình thực tập trình nghiên cứu Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới cô Ths.Trần Bích Hồng tận tình hướng dẫn, bảo, dìu dắt em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn bác, cô, chú, anh chị UBND xã Đồng Bảng bà xã tận tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu áp dụng kiến thức học vào thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Trịnh Thị Vân Anh ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất xã Đồng Bảng năm 2014 26 Bảng 4.2: Tình hình dân số lao động xã qua năm 2012- 2014 29 Bảng 4.3 Số lượng, cấu nông dân hộ điều tra theo năm 2014 33 Bảng 4.4 Tình hình chủ hộ điều tra 34 Bảng 4.5 Tình hình đất đai bình quân nhóm hộ điều tra 37 Bảng 4.6: Lao động nhân nhóm hộ điều tra 39 Bảng 4.7: Tình hình vốn vay hộ điều tra 40 Bảng 4.8 Tình hình trang bị công cụ sản xuất nông hộ 41 Bảng 4.9: Doanh thu từ SXN- LN nhóm hộ điều tra năm 2014 42 Bảng 4.10: Chi phí cho SXN - LN nhóm hộ điều tra năm 2014 44 Bảng 4.11: Tổng thu nhập bình quân từ SXN – LN hộ điều tra năm 2014 45 Bảng 4.12: Doanh thu từ SXNL-N nhóm hộ điều tra năm 2014 46 Bảng 4.13: Mức độ đầu tư chi phí sản xuất N-LN nông hộ 47 Bảng 4.14: Tình hình thu nhập thực tế từ SX – NLN nhóm hộ điều tra 48 Bảng 4.15: Tình hình thu nhập nông hộ điều tra 49 Bảng 4.16: Thu nhập BQ nông hộ theo lao động, nhân năm 2014 49 Bảng 4.17: Chi tiêu bình quân nhóm nông hộ năm 2014 50 Bảng 4.18: Phân tích SWOT yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ 54 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải ANQP An ninh quốc phòng BQ Bình quân BQC Bình quân chung CC Cơ cấu CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa DTBQ Diện tích bình quân ĐVT Đơn vị tính GO Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế- xã hội LĐ Lao động N-LN Nông lâm nghiệp SXNL-N Sản xuất nông lâm nghiệp SWOT Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức TB Trung bình TDTT Thể dục thể thao TNBQ Thu nhập bình quân Tr.đ Triệu đồng UBND Uỷ ban nhân dân iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý Nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Một số khái niệm hộ, hộ nông dân kinh tế nông hộ 2.1.2 Vai trò kinh tế hộ nông dân 2.1.3 Đặc trưng kinh tế hộ nông dân 2.1.4 Phân loại hộ nông dân 2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế hộ nông dân 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Tình hình kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nước giới 12 2.2.2 Quá trình kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân số địa phương nước ta 15 v 2.3 Xu hướng phát triển kinh tế hộ nông dân học kinh nghiệm rút 17 2.3.1 Xu hướng phát triển kinh tế hộ nông dân 17 2.3.2 Những học kinh nghiệm rút phát triển kinh tế hộ nông dân Việt Nam nói chung xã Đồng Bảng nói riêng 18 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Đồng Bảng thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến phát triền kinh tế hộ 20 3.3.2 Thực trạng sản xuất kinh doanh hộ 21 3.3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ xã Đồng Bảng 21 3.3.4 Định hướng số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ địa bàn xã Đồng Bảng 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 21 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 3.4.3 Phương pháp chọn mẫu vấn 22 3.4.4 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 23 3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài 23 vi 3.5.1 Hệ thống tiêu phản ánh trình độ hiệu sản xuất kinh doanh kinh tế hộ nông dân 23 3.5.2 Các tiêu phản ánh kết sản xuất công thức tính 24 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội địa bàn nghiên cứu 25 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 25 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 27 4.1.3 Những thuận lợi-khó khăn điều kiện tự nhiên kinh tế văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ xã 31 4.2 Thực trạng sản xuất kinh doanh hộ 33 4.2.1 Khái quát nhóm hộ điều tra 33 4.2.2 Thông tin chủ hộ 34 4.2.3 Điều kiện sản xuất kinh doanh nông hộ 36 4.2.4 Kết sản xuất nông hộ 42 4.2.5 Tổng thu nhập nông hộ 49 4.2.6 Tình hình đời sống nông hộ 49 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân xã Đồng Bảng 51 PHẦN 5: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ XÃ ĐỒNG BẢNG 55 5.1 Định hướng phát triển kinh tế nông hộ xã Đồng Bảng 55 5.2 Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ xã Đồng Bảng 55 5.2.1 Giải pháp đất đai 56 5.2.2 Giải pháp vốn 56 5.2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 56 5.2.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật 57 5.2.5 Giải pháp thị trường 58 vii 5.2.6 Giải pháp sách 58 5.3 Giải pháp cụ thể cho nhóm hộ nông dân xã Đồng Bảng 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 62 2.1 Đối với nhà nước 62 2.2 Đối với địa phương 62 2.3 Đối với hộ nông dân 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp hai nghành sản xuất vật chất chủ yếu, giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Nó trở lên quan trọng quốc gia với gần 80% dân số nông thôn gần 70% lao động làm việc ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp đất nước Việt Nam Có thể khẳng định trình phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh tế hộ nông dân giữ vai trò quan trọng thiếu Nó đơn vị kinh tế đặc thù phù hợp với thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp nước ta Sự tồn phát triển tất yếu khách quan Trong năm qua, với chuyển đổi mạnh mẽ cấu tổ chức theo chế thị trường có quản lý kinh tế Nhà nước, kinh tế hộ nông dân coi trọng thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nước ta, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực thực phẩm trở thành nước có khối lượng gạo xuất đứng thứ ba giới Kinh tế hộ nông dân hình thức phổ biến , có vai trò, vị trí to lớn chủ thể quan trọng phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta Ở nước ta bên cạnh hộ nông dân làm giàu mảnh đất tồn phận lớn hộ nông dân thiếu tính tự chủ tâm lý ỷ lại sản xuất kinh doanh, điều kiện sản xuất khó khăn dẫn đến khó khăn sản xuất đói nghèo đời sống Do vậy, vấn đề đặt cho nông nghiệp nông thôn phát triển nông nghiệp toàn diện, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia tình Chuyển dịch cấu nông nghiệp nông thôn có hiệu sở 54 Bảng 4.18: Phân tích SWOT yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế nông hộ S_Điểm mạnh W_Điểm yếu - Có nguồn lao động sẵn có,cần cù, - Số nhân BQ/hộ nhiều, số ăn theo lớn chịu khó - Diện tích đất chưa sử dụng -Hiệu sử dụng đất chưa nhiều, tạo điều kiện mở rộng diện tích cao,không có quy hoạch, nhiều lãng cach tác phí - Hệ thống giao thông thuận lợi cho - Dân trí có trình độ chưa cao, khả việc phát triển kinh tế(có đường quốc lộ áp dụng khoa học kỹ thuật chạy qua địa bàn xã) - Tư tưởng người dân bảo - Phương thức, tập quán canh tác đa thủ,lạc hậu(nhiều hộ không muốn thoát nghèo, ưu đãi nhà nước) dạng - Nhiều sách ưu đãi nhà nước - Còn mang nặng phương thức canh tác lạc hậu - Các chương trình khuyến nông ít, mang nặng tính hình thức - Cơ sở hạ tầng nhiều yếu O_Cơ hội T_Thách thức - Điều kiện tự nhiên thích hợp với - Đầu sản phẩm nông nghiệp nhiều loại trồng - Cơ hội áp dụng khoa học kỹ thuật không ổn định - Chất lượng nông sản chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu người - Giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản tiêu dùng xuất - Giá mặt hàng nông sản lên - Thị trường sản phẩm nông xuống thất thường nghiệp ngày mở rộng - Được quan tâm lãnh đạo cấp - Thất nghiệp, đói nghèo - Thiếu vốn sản xuất - Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ 55 PHẦN ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ XÃ ĐỒNG BẢNG 5.1 Định hƣớng phát triển kinh tế nông hộ xã Đồng Bảng Cần phát huy vai trò kinh tế hộ dựa sở khai thác nguồn lực sẵn có, từ tạo chuyển biến mạnh mẽ sản xuất nông nghiện cần tạo điều kiện khuyến khích nông dân làm giàu, biến hộ thành sở sản xuất kinh doanh hàng hóa Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nội sản xuất nghành nông nghiệp phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi giảm tỷ trọng ngành trồng trọt Đưa tiến khoa học kỹ thuật, giống giống hợp với điều kiện tự nhiên đất đai hộ dựa sở bố trí hợp lý cấu trồng vạt nuôi, cấu mùa vụ cho đạt hiệu cao Tận dụng nguồn lực sẵn thâm canh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp Phát triển mạnh mẽ ngành phi nông ngiệp, tiểu thủ công nghiệp Góp phần giải lao động dư thừa xã đồng thời tăng thu nhập cho hộ Tận dụng mạnh sẵn có địa phương nhằm phát triển kinh tế Bước đầu tích tụ ruộng đất thành viên nông hộ, làm sở tảng trình tích tụ ruộng đất quy mô lớn tạo điều kiện phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô lớn Tiếp tục công tác xây dựng sở hạ tầng nông thôn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng 5.2 Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ xã Đồng Bảng Xuất phát từ đặc điểm kinh tế - xã hội huyện, dựa vào thực trạng sản xuất, kinh doanh nông hộ xã yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế nông hộ, nhóm giải pháp chủ yếu đưa nhằm thúc đẩy kinh tế nông hộ phát triển là: 56 5.2.1 Giải pháp đất đai Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu Việc sử dụng đất có hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng người nông dân Hiện đất canh tác manh mún, nhỏ lẻ Vì vậy, cần vận động người dân tiến hành dồn điền đổi để có diện tích đất canh tác tập trung tạo điều kiện đầu tư cho thâm canh, chăm sóc thu hoạch Hoàn thiện việc quy hoạch sử dụng đất đai sở hạ tầng thiết yếu sản xuất nông nghiệp hàng hóa Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hôi môi trường mới, quy hoạch phát triển khu dân cư trung tâm xã chỉnh trang khu dân cư có đảm bảo theo hướng văn minh, bảo tồn nét đẹp văn hóa nguồn lực đất đai 5.2.2 Giải pháp vốn Vốn điều kiện đảm bảo cho hộ nông dân tư liệu sản xuất, vật tư.Để tiến hành sản xuất hàng hóa nông nghiệp cần có vốn, để dịch chuyển cấu trồng tăng cường hoạt động phi nông nghiệp cần có vốn giải pháp vốn cần thiết trình phát triển kinh tế nông hộ Trước hết hộ nông dân phải biết cách huy động vốn tự có thân, vốn vay từ bạn bè đặc biệt quan trọng cần phải xác định kế hoạch cần sử dụng vốn phân bổ nguồn vốn cho khâu sản xuất cho phù hợp, đem lại hiệu kinh tế cao Nhà nước cần tập trung mở rộng nguồn vốn cho người dân.Cần có chế cho vay đối tượng phù hợp với điều kiện vùng, cần phải kiểm soát việc sử dụng vốn mục đích có hiệu quả, đặc biệt có sách ưu đãi hộ nghèo 5.2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Nhìn chung trình độ học vấn người dân tương đối thấp nên xã cần có kế hoạch nhằm nâng cao dân trí 57 Trước mắt cần mở thêm lớp đào tạo, tập huấn trình diễn, họp mặt trao đổi kinh nghiệm, thông tin tổ chức đoàn nông dân thăm quan mô hình sản xuất địa phương đơn vị bạn từ giúp nông dân chuyển biến nhận thức, giúp nông hộ làm quen với thị trường, xóa bỏ tập quán lạc hậu, lựa chọn hướng phù hợp với tiềm lực kinh tế Phát triển nguồn nhân lực hướng vào đội ngũ lao động trẻ người dân xã Hình thành lực lượng lao động có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, có kỹ quản lý tốt Sửa đổi tập quán canh tác(tự túc tự cấp, sản xuất không gắn với thị trường), sang sản xuất tập chung có quy hoạch găn liền với nhu cầu thị trường Thay đổi tâm lý e ngại(ỷ lại, trông chờ hỗ trợ) cố gắng vươn lên làm giàu, thoát nghèo 5.2.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật Trong điều kiện sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến khoa học ngày có vai trò quan trọng động lực thúc đẩy hàng hóa phát triển Khoa học phát triển chìa khóa phát triển nông nghiệp Ngày nay, ứng dụng khoa học kỹ thuật thừa nhận biện pháp kinh tế sản xuất nông nghiệp Người nông dân tiến hành sản xuất kinh doanh áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tăng nhanh suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, từ nâng cao khả cạnh tranh thị trường Thay đổi chế độ canh tác lạc hậu, sử dụng giống trồng, vật nuôi có suất cao Thay đổi giống đôi với cải tiến hệ thống canh tác, công nghệ sau thu hoạch Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông vùng đặc biệt áp dụng khuyến nông tự nguyện 58 5.2.5 Giải pháp thị trường Đối với thị trường cung ứng yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như: giống, phân bón Nhà nước quyền sở có vai trò quan trọng việc điều tiết giá thông qua sách thuế, trợ giá yếu tố đầu vào Đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra, Nhà nước quyền sở cần khuyến khích doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân, sở hình thành kênh lưu thông hàng hóa lớn phục vụ cho việc tiêu thụ nông sản vùng Bên cạnh cần khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bảo hiểm rủi giá nông sản cho hộ nông dân địa bàn theo nguyên tắc thỏa thuận tự nguyện đôi bên có lợi Nhà nước quyền sở cần có sách hợp lý để tránh tình trạng tư thương ép giá nông sản 5.2.6 Giải pháp sách Nhà nước Chính quyền có sách trợ giá đầu vào cho sản xuất Cung cấp giống mới, vật tư nông nghiệp với giá ưu tiên ủng hộ cho hộ nghèo Cần giải tốt chế độ sách vùng núi, cấp phát đủ số lượng, đối tượng chương trình xoá đói giảm nghèo Tăng cường công tác dạy nghề giải việc làm Phát triển tốt nghề truyền thống dệt thổ cẩm người Thái Tiếp tục củng cố tổ tương trợ hợp tác, hình thành nhóm hộ giúp nhau, trao đổi học tập lẫn sản xuất để tự vươn lên Triển khai vận động xoá đói giảm nghèo gắn với thực công trình dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, xoá mù chữ sách xã hội khác 59 5.3 Giải pháp cụ thể cho nhóm hộ nông dân xã Đồng Bảng Kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa chịu tác động quy luật kinh tế thị trường, ngày có nhiều hộ chuyển sang sản xuất có quy mô lớn vừa cung cấp đủ cho nhu cầu vật chất tinh thần gia đình vừa cung cấp sản phẩm cho xã hội - Giải pháp cho nhóm hộ khá: Đối với hộ nhóm có tiềm vốn khả tiếp cận khoa học kỹ thuật hộ nhóm phải đầu việc áp dụng giống trồng, vật nuôi nhằm nâng cao suất phẩm chất nông sản Đối với hộ có có đất đai rộng lớn nên mở rộng quy mô sản xuất theo hướng nông trại nhằm nâng cao hiệu kinh tế Ngoài nhóm hộ có điều kiện vốn, tập chung vào sản xuất hay mở thêm dịch vụ nông nghiệp để tăng thu nhập cho nông hộ - Giải pháp cho nhóm hộ trung bình: Đối với nhóm hộ trung bình hộ có tiềm lực định phát triển kinh tế nhiên họ chưa mạnh dạn việc đầu tư thâm canh vào sản xuất, vào ngành nghề dịch vụ Đối với hộ nhóm để nâng cao hiệu kinh tế họ cần chủ động việc tiếp thu tiến khoa học nông nghiệp việc sử dụng loại trồng vật nuôi có suất cao, phẩm chất tốt, kỹ thuật gieo trồng chăm sóc chúng Vấn đề thiếu vốn sản xuất hộ cần vay thêm từ bên để mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao hiệu kinh tế thời gian tới - Giải pháp cho nhóm hộ nghèo: + Về trồng trọt: Trong thời gian tới nên mạnh dạn vay vốn để đầu tư thâm canh, đưa giống trồng có suất cao vào sản xuất Tích cực học hỏi trao đổi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao hiệu sản xuất 60 + Về chăn nuôi: Chủ yếu hộ chăn nuôi theo quy mô gia đình, tự cung tự cấp, hệ thống chuồng trại cũ, lạc hậu nên hiệu sản xuất chưa cao Các hộ nên cải thiện hệ thống chuồng trại đầu tư mua giống có suất cao nuôi với quy mô lớn nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gia đình bên cạnh đem lại thu nhập lớn Ngoài ra, nên tận dụng sản phẩm từ trồng trọt để làm thức ăn chăn nuôi vừa tránh lãng phí lại tiết kiệm chi tiêu cho gia đình Phát triển đàn gia cầm vốn có hộ lên số lượng lớn hơn, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại nguồn thu nhập cho hộ Do trình độ nhận thức hạn chế chủ hộ nên mạnh dạn tiếp cận kiến thức mới, chịu khó học hỏi trao đổi kinh nghiệm sản xuất Mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất hộ + Tóm lại, nhóm hộ Nghèo họ gặp nhiều khó khăn sản xuất nông nghiệp quyền địa phương cần có sách hỗ trợ để họ phát triển sản xuất như: mở lớp phổ biến, trang bị kiến thức, trao đổi kinh nghiệm sản xuất Đẩy mạnh công tác khuyến nông địa bàn giúp đỡ người dân họ gặp khó khăn trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho họ vay vốn phát triển sản xuất 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế nông hộ xã Đồng Bảng- huyện Mai Châu- tỉnh Hòa Bình” đưa kết luận sau: Đồng Bảng xã miền núi kinh tế chậm phát triển chưa theo kịp xu hướng phát triển nước Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho sản xuất kinh doanh , đời sống phát triển kinh tế hộ xã nhiều yếu kém, đặc biệt hệ thống giao thông liên thôn, hệ thống thủy lợi Tuy nhiên quyền địa phương có sách hỗ trợ hộ nông dân phát triển sách vay vốn sản xuất, sách trợ giá giống, hoạt động khuyến nông đẩy mạnh mở lớp tập huấn kỹ thuật , cung cấp cho người nông dân kiến thức mới, cập nhật thông tin thị trường để có định sản xuất phù hợp nâng cao kiến thức nắm bắt thị trường Bên cạnh hoạt động phát triển kinh tế xã gặp nhiều khó khăn sản xuất nông nghiệp mang tính nông, nhỏ lẻ, mang tính chất tự cung tự cấp, chưa có quy hoạch cụ thể sản xuất nông nghiệp Khả sử dụng đất đai nhiều hạn chế, hiệu sử dụng vốn vay thấp Mạng lưới khuyến nông tổ chức cộng đồng chưa phát huy hết vai trò tác dụng việc giúp đỡ kinh té hộ phát triển Thực giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm thúc đẩy kinh tế ông hộ xã phát triển cần phải đôi với việc giải vấn đề xã hội, gắn với việc bảo vệ môi trường Trong trình phát triển, nảy sinh vấn đề cần giải quyết, cần bổ sung giải pháp để tiếp tục đưa xã phát triển bền vững hướng năm vơi cấu ngành hợp lý 62 Kiến nghị 2.1 Đối với nhà nước - Xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi giúp nông hộ phát triển sản xuất - Nâng cao trình độ dân trí thông qua việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người dân - Mở rộng chương trình vay vốn tín dụng thông qua quỹ tín dụng với lãi suất ưu đãi, thời gian thủ tục đơn giản - Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện phục vụ sinh hoạt khác cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để nhóm yên tâm sản xuất - Tăng cường khuyến khích phát triển dịch vụ nông nghiệp, ngành nghề hục vụ nông nghiệp - Cần tập trung quan tâm đạo giúp đỡ hộ nghèo hộ đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất 2.2 Đối với địa phương - Chính quyền cấp quan ban ngành có liên quan điều tra khảo sát thực tế để có hướng giải hợp lý phù hợp với nguyện vọng người dân địa phương - Lựa chọn mô hình kinh tế sản xuất kinh tế hộ mang lại hiệu kinh tế cao,từ nhân rộng 2.3 Đối với hộ nông dân - Các chủ nông hộ người lao động nông hộ không ngừng nâng cao trình độ sản xuất cách tự thân phải phấn đấu coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm sản xuất - Tham gia đợt học tập kỹ thuật, chuyển giao giống vào sản xuất nhằm tận dụng tốt nguồn lực 63 - Cần phát huy tính cộng đồng làng xã hộ nghèo khó khăn để giúp họ phát triển sản xuất cách liên kết với vốn,kỹ thuật giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm cách hiệu nhanh chóng - Biết kết hợp có hiệu yếu tố nguồn lực để sản xuất hợp lý, từ giúp giảm chi phí bỏ mà suất lại tăng lên - Mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất mạnh dạn đầu tư vào số ngành có khả mang lại thu nhập cao 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Nguyễn Sinh Cúc, thành tựu bật nông nghiệp nước ta 15 năm đổi mới, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 260, 2000 Phạm Vân Đình(1998), CNH-HĐH với vấn đề dân số lao động việc làm nông thôn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Trung Hiếu (2011) Giáo trình “Kinh tế nông hộ trang trại” (trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên) Thạc sĩ Tuyết Hoa Niek dăm, ĐH Tây Nguyên, 2006 5.Nguyễn Văn Huân, “Kinh tế hộ, khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế năm 1993 Trần Công Quân, Giáo trình “Kinh tế lâm nghiệp” (trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên) 7.Vũ Anh Tuấn cs(1997), kinh tế hộ lịch sử triển vọng phát triển, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội UBND xã Đồng Bảng, báo cáo tổng kết cuối năm 2014 Đặng Thọ Xương(1996), kinh tế VAC trình phát triển nông nghiệp nông thôn, Nxb trị quốc gia, Hà Nội II TIẾNG ANH 10 Frank Ellis, Kinh tế hộ gia đình nông dân phát triển nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, TP HCM 1993 Phụ biểu Phụ biểu 1: Tổng thu từ ngành trồng trọt hộ điều tra năm 2014( đơn giá tính theo năm 2014) Trong Lúa Tổng thu BQ Diện Năng Ngô Đơn Thành Diện Năng Tổng Đơn Thành tích(sào) suất(kg) giá(1000đ) tiền(1000đ) tích(sào) suất(kg) giá(1000đ) tiền(100đ) Hộ khá(n=16) Hộ TB(n=35) Hộ nghèo(n=9) 210 17.640 2,9 270 4.698 22.338 190 13.300 270 4.860 18.160 178 7.476 1,7 250 2.550 10.026 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) Phụ biểu 2: Chi phí cho ngành trồng trọt hộ/năm 2014( đơn giá tính thời điểm năm 2014) Chi phí BQ 1.tổng chi phí sản xuất sào lúa/năm -Giống -Phân đạm -Phân Kali -Phân NPK -thuốc BVTV -Công LĐ Diện tích BQ lúa Đơn giá (1000đ) ĐVT Hộ khá(n=16) Hộ TB(n=35) Hộ nghèo (n=9) 1000đ/sào 1000đ 39,9 2.033 35,4 1.903 30,2 1.679 Kg 68 1,9 258,4 272 1,6 201,6 Kg Kg Kg Gói,lọ 1000đ/sào 12,2 12 3,2 15 100 20 170,8 216 128 60 1.200 6,5 15 1,9 158,6 120 96 57 1.200 13 1,6 146,4 83,2 48 1.200 12.199 9.518 5.038 Sào 2.tổng chi phí sản xuất sào ngô/ năm 1000đ/sào 1000đ 180,5 757,2 179,4 731,2 132,4 669,4 -Giống -Phân chuồng -Phân đạm -Kali -Phân NPK -Công LĐ 1000đ/sào Kg Kg Kg Kg 1000đ/sào 93 0,4 12,2 12 3,2 100 0,45 140 15 21 46,5 56 187,5 67,2 400 0,4 140 14 21 37,2 56 170,8 67,2 400 0,36 102 11 15 32,6 40,8 121 75 400 Diện tích BQ ngô 1000đ/sào 2,9 2.196 2.194 1,7 1.138 4.Tổng diện tích Sào 8,9 4,7 5.Tổng chi phí Tr.đ 14,396 9,812 6,176 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) Phụ biểu 3: Tổng thu ngành chăn nuôi hộ/năm 2014( đơn giá đƣợc tính thời điểm năm 2014) Trong Lợn Gia cầm Tổng thu BQ Số Con Hộ khá(n=16) Hộ TB(n=35) Hộ nghèo(n=9) Trọng lượng(K g) Đơn Thành Số Đơn Thành giá(1000đ) tiền(1000đ) Trọng giá(1000đ) tiền(1000đ) lượng(Kg) Tổng 86,4 43 11745,6 14 2,85 120 4788 16533,6 83 43 7138 20 3,1 120 7440 14.578 1,8 73,4 43 5681,2 2,61 120 2.505,6 7985,2 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) Phụ biểu 4: Chi phí cho ngành chăn nuôi hộ/năm 2014( đơn giá đƣợc tình thời điểm năm 2014) Hộ khá(n=16) Chi phí BQ ĐVT Đơn giá (1000đ) Số Hộ TB(n=35) Chi phí lƣợng (1000đ) Chi phí nuôi lợn Đơn giá (1000đ) Hộ nghèo(n=9) Số Chi phí lƣợng (1000đ) 6.310 Đơn giá (1000đ) Số Chi phí lƣợng (1000đ) 3.752 3.233 -Giống Con 60 18kg 3.240 60 16 1.920 60 15kg 1620 -Thức ăn Kg 6,4 468 2.995 6,4 280 1.792 6,4 252 1.613 -Thuốc 1000đ 0 45 0 30 0 -Chi khác 1000đ 0 30 0 10 0 Chi phí nuôi gia 1.031 cầm 1.367 322,8 -Giống Con 10 14con 140 20 180 8con 56 -Thức ăn Kg 4,5 182 782,6 4,3 240 1.032 3,8 56 212,8 -Thuốc 1000đ 0 84 0 140 0 40 -Chi khác 1000đ 0 24 0 15 0 14 Tổng Tr.đ 7,341 5,128 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) 3,556 [...]... hết sức cần thiết Xuất phát từ lý do đó, em chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình làm đề tài nghiên cứu 1.2 Yêu cầu của đề tài Đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế nông hộ tại xã Đồng Bảng- huyện Mai Châu- tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại địa phương 1.3 Mục tiêu... giá những thực trạng và tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình từ đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ tại xã trong thời gian tới 3 • Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước về phát triển kinh tế hộ nông dân, từ đó giúp ta hiểu rõ và đày đủ... sinh hoạt hàng ngày của hộ) và một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nông hộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 3.2.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài được tiến hành nghiên cứu... quyền quản lý vĩ mô của Nhà nước 3.3.4 Định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Đồng Bảng - Định hướng phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã - Một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Là phương pháp thu thập thông tin chưa được công bố ở bất kỳ một tài liệu nào Trong đề... Đảng và Nhà Nước - Nắm được thực trạng kinh tế hộ nông dân của địa phương nghiên cứu và tìm hướng phát triển cho hộ nông dân - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Đồng Bảng trong những năm tới Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Ý nghĩa của đề tài 1.4.1 Ý Nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Nâng cao kiến thức, kỹ năng và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế để... Cách trung tâm huyện Mai Châu 8km về phía bắc [8], là nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, một địa bàn tuy có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, nhưng còn kém phát triển về kinh tế- xã hội, đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp rất nhiều khó khăn Vì vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân để đề xuất những giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng... muốn phát triển kinh tế cần phải phá vỡ kết cấu kinh tế khép kín của hộ để chuyển sang sản xuất với quy mô lớn và chính sách kinh tế là tiền đề, là môi trường để đầu tư, đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để kinh tế hộ nông dân hoạt động có hiệu quả 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình và kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân ở các nước trên thế giới 2.2.1.1 Tình hình chung về kinh tế nông hộ. .. cho vay vốn, giải quyết việc làm, chính sách đối với đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới Các chính sách này có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế nông hộ và là công cụ đắc lực để Nhà nước can thiệp có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển kinh tế Tóm lại: từ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân, có thể khẳng định: hộ nông dân sản xuất... Bảng Phát triển kinh tế hộ nông dân phải gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Coi phát triển con người là động lực để phát triển sản xuất, phát triển xã hội và tiến bộ xã hội thực hiện mục tiêu cơ bản mà Nhà nước đã đặt ra: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh" Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực. .. nông dân phát triển 20 PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu về kinh tế hộ nông dân (tình hình trồng trọt, chăn nuôi, lao động, thu nhập và chi phí sinh hoạt hàng ngày của hộ) và một số nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn