Báo cáo thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh trên nền web

39 349 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2016, 06:45

MỤC LỤC1.KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN21.1. Khởi động21.2. Xác định thành phần22. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN32.1. Kế hoạch32.2. Quản lý nhân sự32.3. Cấu trúc phân rã công việc(WBS)52.4. Ước lượng thời gian và chi phí92.5. Lược đồ Gantt122.6. Lược đồ mạng(Network Diagram)122.7. Ước lượng rủi ro và giải pháp123.THỰC THI DỰ ÁN183.1. Lập biểu đồ phân rã chức năng183.2. Lập sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh193.3. Lập sơ đồ quan hệ thực thể203.4. Thiết kế giao diện213.5. Lập trình254.GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT334.1. Kiểm soát334.2. Cập nhật danh sách rủi ro345.KẾT THÚC DỰ ÁN35 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY MỤC LỤC 1.1 Khởi động 1.2 Xác định dự án 2.1 Kế hoạch 2.2 Quản lý nhân 2.3 Cấu trúc phân rã công việc(WBS) 2.5 Lược đồ Gantt 13 2.6 Lược đồ mạng(Network Diagram) 13 2.7 Ước lượng rủi ro giải pháp 13 3.1 Lập biểu đồ phân rã chức 19 3.2 Lập sơ đồ luồng liệu mức đỉnh .20 3.3 Lập sơ đồ quan hệ thực thể 21 3.5 Lập trình 27 4.1 Kiểm soát 35 4.2 Cập nhật danh sách rủi ro 36 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 1.KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 1.1 Khởi động Xuất phát từ nhu cầu quan tâm đến tình hình sức khỏe khách hàng, đội ngũ bác sĩ tư vấn chuyên nghiệp sẵn sàng chia sẻ thông tin bổ ích, đưa giải pháp tối ưu, giúp khách hàng có nhìn tổng quan tình hình sức khỏe Cụ thể là: Giải đáp thắc mắc vấn đề sức khỏe • • Cung cấp giải pháp hợp lý, tiết kiệm thời gian chi phí cho khách hàng • Đưa hướng điều trị hướng dẫn đến chuyên khoa uy tín • Tư vấn chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý Chính xây dựng nên hệ thống này! Hệ thống khám chữa bệnh web hệ thống diễn đàn khám chữa bệnh trực tuyến online Khi bạn có thắc mắc tình trạng sức khỏe muốn tư vấn bạn việc gửi yêu cầu lên diễn đàn công việc khám, chữa giải đáp thắc mắc Chúng không xác minh xác không chịu trách nhiệm mức độ xác thông tin Bạn nên kiểm tra mức độ xác thông tin cung cấp chịu trách nhiệm rủi ro gây cho bạn từ việc sử dụng thông tin Chúng tiến hành triển khai dự án cụ thể sau: • Tên dự án: Xây dựng hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh web • Mục tiêu dự án Xây dựng hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh web bao gồm module: quản lý thông tin bác sĩ, quản lý thành viên, quản lý khoa, quản lý viết, quản lý nội dung viết 1.2 Xác định dự án Bản cam kết dự án(Project Charter): Chi tiết đính kèm Phát biểu phạm vi dự án (Project Statement): Chi tiết đính kèm Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 2.1 Kế hoạch Theo yêu cầu hệ thống nhóm cần thực công việc sau: - Thiết lập ràng buộc dự án: thời gian, nhân lực, ngân sách - Đánh giá bước đầu "tham số" dự án: quy mô, độ phức tạp, nguồn lực - Xác định mốc thời gian thực dự án sản phẩm thu ứng với mốc thời gian cụ thể - Trong dự án chưa hoàn thành thực lặp lặp lại công việc sau:  Lập lịch thực dự án  Thực hoạt động theo lịch trình  Theo dõi tiến triển dự án, so sánh với lịch trình  Đánh giá lại tham số dự án  Lập lại lịch thực dự án cho tham số  Thỏa thuận lại ràng buộc sản phẩm bàn giao m ốc thời gian  Nếu nảy sinh vấn đề xem xét lại kĩ thuật khởi đầu đưa biện pháp cần thiết 2.2 Quản lý nhân Hợp đồng nhóm (Team Contract) Tên dự án (Project Name): Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo tín Họ tên danh sách thành viên dự án Chữ ký (Project Team Members Names and Sign-off): Nguyễn Trọng Huy (đã ký) Phan Thị Hạnh (đã ký) Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY Khi tham gia (Participation): Các thành viên sẽ: • Cởi mở hoạt động, tạo hội để thành viên nêu ý kiến • Tiếp cận vấn đề cách khách quan tiếp thu ý tưởng • Phải tham gia đầy đủ họp thời điểm cụ thể • Liên lạc với giám đốc dự án có khó khăn (trễ deadline, bugs, … ) • Thông báo vắng mặt họp theo dõi biên họp thông báo Truyền thông (Communication): Các thành viên sẽ: • Sử dụng phương tiện liên lạc chung email, điện thoại • Các thông báo, biên họp, công việc chia chung Dropbox • Lịch họp nhóm hàng tuần (gặp trực tiếp): sáng thứ hàng tuần • Các ý kiến nêu nhóm cần ngắn gọn, rõ ràng thống thành viên sau lần họp nhóm • Trong thời điềm cụ thể, nhóm thảo luận vấn đề có thành viên ghi biên đưa lên Dropbox nhóm Giải vấn đề (Problem Solving): Các thành viên sẽ: • Khi gặp vấn đề với dự án, thành viên tham gia giải trực tiếp gián tiếp mời thêm chuyên gia tư vấn • Hợp tác giải vấn đề khó khăn, tránh trích, đỗ lỗi cho • Tôn trọng ý tưởng • Công việc phân chia lại để thành viên tập trung giải vấn đề Ví dụ: Khi gặp lỗi giảm nhẹ công việc cử thành viên khác hỗ trợ cho thành viên gặp vấn đề để tập trung sửa lỗi Hội họp (Meeting Guidelines): Các thành viên sẽ: • Trong tuần phải có họp gặp trực tiếp (sáng thứ 7), nhóm triệu tập họp phụ cần thiết • Các thành viên cần thường xuyên theo dõi tiến độ công việc Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY • Trong họp có ghi biên nội dung họp thông báo biên Dropbox • Trong họp cần lấy thêm ý kiến khách hàng tư vấn viên Quy tắc ứng xử chung làm việc (Code of Conduct): Nhóm dự án sẽ: • Tuân thủ quy định làm việc mốc thực công việc • Tập trung làm việc cách hiệu • Làm việc chủ động tích cực đề xuất ý kiến, dự đoán rủi ro • Nắm rõ thông tin thành viên nhóm 2.3 Cấu trúc phân rã công việc(WBS) Khảo sát hế thống Khảo sát Khảo sát hệ thống tương tự có Khảo sát danh mục cần quản lý Khảo sát đối tượng cần quản lý Hoàn thành khảo sát Thống kê khảo sát Lập báo cáo sơ Phân tích Phân tích đối tượng Thành viên Bác sĩ Khoa Bài viết Nội dung Tổng hợp phân tích đối tượng Phân tích kiện Phân tích kiện xảy cho trang Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY Phân tích kiện xảy ý muốn Tổng hợp phân tích kiện Phân tích liệu Phân tích thuộc tính thành viên Phân tích thuộc tính bác sĩ Phân tích thuộc tính khoa Phân tích thuộc tính viết Phân tích thuộc tính nội dung Tổng hợp phân tích liệu Hoàn thành phân tích Thầm định phân tích Lập báo cáo tổng hợp phân tích Thiết kế Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện trang chủ Thiết kế giao diện trang hỏi đáp Thiết kế giao diện trang viết khoa Thiết kế giao diện trang nội dung viết Thiết kế giao diện trang thông tin bác sĩ Thiết kế giao diện quản trị Tổng hợp thiết kế giao diện Thiết kế sở liệu Thiết kế thuộc tính cho bảng Thiết kế mối quan hệ bảng Tổng hợp thiết kế sở liệu Hoàn thành thiết kế Thẩm định thiết kế Lập báo cáo tổng hợp thiết kế Xây dựng sản phẩm Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY Xây dựng sở liệu Xây dựng liệu mẫu cho bảng Xây dựng mối quan hệ bảng Xây dựng lớp đối tượng Lớp thành viên Lớp bác sĩ Lớp viết Lớp khoa Lớp nội dung Lập trình Lập trình module trang chủ Lập trình module trang hỏi - đáp Lập trình module trang viết theo khoa Lập trình module trang nội dung viết Lập trình module trang thông tin bác sĩ Lập trình module quản trị Lập trình kiện Kiểm thử Kiểm thử module chương trình Kiểm thử kiện chương trình Tổng hợp báo cáo kiểm thử Hoàn thiện xây dựng sản phẩm Tổng hợp giao diện Tổng hợp module chương trình Lập báo cáo tổng hợp xây dựng sản phẩm Kết thúc Tổng hợp Tổng hợp báo cáo Tổng hợp chương trình Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY Tổng hợp sở liệu Bàn giao Giao báo cáo Giao chương trình Giao sở liệu Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 2.4 Ước lượng thời gian chi phí 10 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 25 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 26 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 3.5 Lập trình 3.5.1 Xây dựng lớp đối tượng -Lớp bác sĩ -Lớp khoa 27 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY -Lớp viết: -Lớp nội dung 28 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY -Lớp thành viên: 3.5.2 Lập trình module -Module diễn đàn 29 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 30 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY -Module trang bác sĩ: 31 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY -Module trang khoa: 32 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY -Module trang nội dung: 33 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 34 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 4.GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT 4.1 Kiểm soát Theo kế hoạch, dự án ngày 18/01/2016 bàn giao sản phẩm cho khách hàng ngày 21/03/2016 Tổng chi phí lúc lập kế hoạch là: 14.400.000 ₫ Tuy nhiên, thời điểm Tổng hợp module chức nhân viên nghỉ việc đột xuất Để dự án hoàn thành tiến độ theo công việc định trước, nhóm dự án họp thống lên kế hoạch điều chỉnh lại thời gian làm việc cho phù hợp với yêu cầu khách hàng tiến độ thực công việc Đồng thời, tiến hành tính toán thêm chi phí phát sinh phải rút ngắn thời gian thực dự án Bảng kế hoạch thay đổi giám đốc phê duyệt Kế hoạch thay đổi cụ thể sau: - Lên lịch làm thêm vào ngày dự trù ước tính, ngày làm thêm 02 (từ 06:00 PM – 08:00 PM), cần 04 nhân cho ngày làm thêm - Tính tiền bồi dưỡng cho nhân viên phải làm thêm vào ngày - Tiền công cho nhân viên làm giờ: o giờ/ngày x ngày x người x 85,000 đ/giờ = 2,720,000 ₫ o Bồi dưỡng tiền ăn tối ngày: 100,000 đ/người x ngày x người = 1,600,000 ₫ o Tiền công nhân viên nghỉ theo kế hoạch trước: 1,760,000 ₫ - Vậy chi phí dự án tăng thêm: 2,720,000 + 1,600,000 – 1,760,000 = 2,560,000 ₫ so với ban đầu Chi phí tăng thêm nằm kế hoạch dự trù chi phí cho phép không ảnh hưởng tới thời gian kết thúc dự án 35 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 4.2 Cập nhật danh sách rủi ro Mô tả Giả thiết Phát sinh chi phí làm Xác xuất 60% Ảnh hưởng Giải pháp Dự trù ngân sách cho chi phí làm - Kiểm soát chặt chẽ tiến độ công việc hàng ngày thành viên Giảm chất lượng công việc 40% - Động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời thành viên tích cực - Phối hợp tốt với phận QA để đảm bảo chất lượng công việc - Xoay vòng nhân Nhân viên nghỉ bệnh 20% - Sử dụng nguồn nhân lực dự phòng Phân tích rủi ro: • Để khích lệ tinh thần nhân viên làm thêm giờ, Giám đốc dự án định tăng thêm thù lao làm hỗ trợ tiền ăn tối • Do có nhân viên nghỉ việc đột xuất ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc Giải pháp đưa phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ công việc hàng ngày thành viên, thực chế độ khen thưởng xứng đáng, kịp 36 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY thời cho thành viên tích cực Đồng thời, phối hợp tốt với phận QA để đảm bảo chất lượng công việc • Do áp lực công việc, số thành viên nghỉ bệnh lý sức khỏe Do đó, phải có kế hoạch điều phối, xoay vòng nhân hợp lý chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng nguồn nhân lực dự phòng • 5.KẾT THÚC DỰ ÁN  Lý phát triển dự án Dự án xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày lớn khách hàng lĩnh vực y tế - sức khỏe  Những kết đạt Dự án hoàn thành theo mục tiêu đề vào hoạt động - Bước đầu đáp ứng mục tiêu khách hàng, hệ thống đưa vào hoạt động nhận phản hồi tích cực - Đáp ứng nhu cầu khách hàng - Qua việc thực dự án, thành viên dự án rút nhiều kinh nghiệm cho thân kinh nghiệm làm việc nhóm, nhiều kiến thức hữu ích, khả tự học hỏi  Đánh giá kết dự án Mô tả Dự kiến ban đầu Thời gian hoàn 41 ngày (Trừ Thứ dự án & Chủ nhật lễ tết) (18/01/201622/03/2016) Chi phí cho dự án 20.000.000 VNĐ Thực tế 40.5 ngày (24/05/201324/06/2013) 16.960.000VNĐ Kêt luận Dự án hoàn thành dự kiến Dư 3.040.000 VNĐ  Đánh giá nhân lực Các nhân viên hoạt động chăm chỉ, hoàn thành công việc tốt 37 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY  Ưu điểm dự án - Anh em có nhiệt huyết việc làm dự án - Sự lãnh đạo nhiệt tình quản lý giúp cho dự án thành công mong đợi - Anh em có kỹ làm việc lối tư logic giúp cho công tác làm việc nhanh hiệu - Sự chịu khó làm việc với áp lực thời gian mội trường anh em tổ dự án giúp dự án triển khai kết thúc tiến độ - Trong trình thi công không gặp bất lợi lớn góp phần làm nên thành công dự án - Sự hỗ trợ nhiệt tình khách hàng công ty bạn giúp cho việc xác định thực dự án thuận tiện nhiều  Nhược điểm dự án - Anh em làm dự án chưa có nhiều kinh nghiệm - Một số vấn đề khó cần nhờ cậy chuyên gia bên - Dự án chưa phải lớn, chưa có áp lực nhiều - Một số anh em bận công việc học tập khác Dự án “Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh web” Nguyễn Trọng Huy Phan Thị Hạnh thực từ ngày 18/01/2016 đến 22/03/2016 Cả nhóm cố gắng thực dự án thành công với khoản chi phí, thời gian nhân dao động phạm vi chấp nhận Qua trình thực dự án, nhóm rút kinh nghiệm sau: • Các thành viên làm việc tốt Tuy nhiên cần có nhiều họp nhóm làm việc nhóm để tạo gắn kết thành viên • Bằng việc áp dụng mô hình phương pháp quản lý cách khoa học, hạn chế rủi ro xảy trình quản lý dự án công nghệ thông tin • Rút kinh nghiệm để tránh rủi ro không đáng có dự án • Người quản lý dự án quản lý sát nguồn nhân lực có • Cần có yếu tố để khích lệ tinh thần làm việc anh em 38 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY • Chưa phát huy hết khả anh em dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm anh em • Phân bổ số lượng công việc để thành viên nhóm làm việc không bị áp lực mức 39 [...]... hiểu chắc các công nghệ, công nghệ sử kỹ thuật sử dụng dụng để thực ngay từ bước đầu hiện dự án, điều thực hiện dự án để này có thể làm có đượcnhững sự cho dự án bị thành công nhất chậm tiến độ, định khi thực hiện gây ra sự chán dự án nản cho đội thực hiện dự n các yêu cầu của hệ hống Người quản lý dự án chưa hình dung được Thiếu các kỹ các công việc thuật về công cần làm của dự nghệ và ý án, từ đó để... hàng Nghiệm thu sản phẩm chậm hơn dự kiến Đồng tiền trượt giá Sau khi hoàn thành nhưng không bàn giao được sản phẩm cho khách hàng Khi thanh lý hợp đồng 18 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY 3.THỰC THI DỰ ÁN 3.1 Lập biểu đồ phân rã chức năng HỆ THỐNG KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN NỀN WEB 1.Cập nhật danh mục 2.Xử lý dữ liệu 3 .Báo cáo & thống kê 1.1.Cập nhật 2.1.Xử lý 3.1 .Báo cáo DS thành viên bài viết lượt... trong đội thực sinh hiện dự án dẫn đến không thể hoàn thành được theo đúng kế hoạch 13 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY Chi phí ước tính không chuẩn Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến Ước lượng thời gian không đúng Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến Người quản Người quản lý dự lý dự án án không tập chưa sát trung thời gian sao với nhiều cho dự án từng... trong từng giai dự án đoạn của dự án Kế hoạch dự án không hợp lý Khi thực hiện kế hoạch có phát sinh nhiều so với dự kiến Chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu của Các thành viên trong đội lập trình thiếu kinh nghiệm, chưa 2% Không đủ kinh phí chi trả cho các hoạt động của dự án Nâng kinh phí dự trù, nâng trợ cấp cho các hoạt động đáp ứng được những nhu cầu cần thiết nhất khi thực hiện dự án 5% Không... sinh 1% Không hoàn Người quản lý dự thành được án phải luôn dành theo đúng kế thời gian quan tâm hoạch thực hiện đến kết quả dự án dự án dẫn đến trong từng gian kế hoạch sẽ đoạn củ thể của dự không được án để có những sự kiểm soát dẫn điều chỉnh thích đến rất dễ đổ hợp vỡ dự án 5% Liên tục điều chỉnh kế hoạch cả về thời gian thực hiện và tiến trình các công việc cần thực hiện (sắp xếp một cách khoa học... quy trình làm việc thống nhấtgiữa các đội thực hiện dự án 15 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY khôngăn khớp Rủi ro về thực hiện Thực hiện công việc thu thập và khảo sát các yêu Xác định yêu cầu về sản phẩm chưa đúng Không gặp gỡ được Khách hàng khi có vấn đề cần trao đổi cầu từ phía khách hàng không được tốt dẫn đến hiểu sai về các chức năng và các yêu cầu sản phẩm cần có Thực hiện công việc 1%... sản các công phẩm nghệ cũng như kỹ thuật yêu cầu khi thực hiện dự án Giá cả các thiết bị kỹ thuật tăng Khi mua thiết bị lên quá so với dự kiến 2% Không kiểm tra được giá cả, chi phí của các thiết bị cần thiết để thực hiện dự Tiết kiệm và khác phục vấn đề phải đầu tư các thiết bị mới án Khi hoàn thành các phân hệ nhưng chưa gặp được khách hàng để bàn giao Khi hoàn thành các phân hệ (module chương trình... HOÀNG QUANG HUY Không lấy được các dự liệu mẫu cũng như các mẫu biểu cần thiết liên quan đến Thực hiện công việc 5% Đề nghị khách hàng Hệ thống không đưa ra thể kết xuất ra những mẫu biểu được những mẫu biểu cần cần thiết,những yêu thiết, hoặc phân cầu dự liệu mẫu để có thể test thử các tích CSDL chức năng của hệ không đúng thống 10% Những người làm dự án sẽ Người quản lý dự phải mất thời án phải nắm rất... của dự án Tìm phương pháp có thể hướng dẫn các thành viên làm việc có hiệu quả 14 Giảng viên hướng dẫn: Ths HOÀNG QUANG HUY khách hàng hiểu biết sâu sắc về hệ thống nên tkhi triển khai sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng thấp, đội ngũ nhân viên làm việc không hiệu quả nhất hoặc đưa them nhân viên có kinh nghiệm và trình độ vào dự án Rủi ro về nội bộ Trong đội thực hiện dự án có Nhân lực người bỏ việc thực hiện. .. trọng Thực hiện công việc Không hoàn thành được các phần việc theo đúng kế hoạch 5% Không hoàn thành được các phần việc Bổ sung nhân lực từ nhóm dự phòng và điều chỉnh hợp lý công việc cho từng người - Họp và trao đổi định kỳ giữa các thành viên trong nhóm - Yêu cầu báo cáo kết quả định kỳ để nắm bắt tình hình - Người quản lý dự án phải có sự điều chỉnh nhất định đối với từng giai đoạn phát triển dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh trên nền web, Báo cáo thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh trên nền web, Báo cáo thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh trên nền web