Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT

71 509 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016, 23:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT Giáo viên hướng dẫn : Trương Tử Nhân Sinh viên thực : Võ Quyết Tiến Lớp : Du lịch 45B HÀ NỘI DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NTT : Tên Công ty XHCN : Xã hội chủ nghĩa CNTB : Chủ nghĩa tư NV : Nhân viên QTNS : Quản trị nhân HĐQT : Hội đồng quản trị HDV : Hướng dẫn viên MỤC LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Giáo viên hướng dẫn : Trương Tử Nhân Sinh viên thực : Võ Quyết Tiến HÀ NỘI DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .6 CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ .8 NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm, vai trò số mô hình quản lý nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm: 1.2 Vai trò 1.3 Một số mô hình quản lý: 10 Giai đoạn thể chế hóa 11 Bậc 4: 11 Giai đoạn tùy ứng biến .11 Hình1.2: Tiếp cận quản trị nhân theo quan điểm tổng thể .12 Hình1.4b: Các yếu tố thành phần chức năng15 Công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành 16 2.1 Đặc điểm chung lao động kinh doanh du lịch: 16 2.2 Đặc điểm sử dụng lao động kinh doanh lữ hành: 18 2.2.1 Quy định sử dụng lao động nhà nước: .18 2.2.2 Đặc điểm công tác quản lý lao động kinh doanh lữ hành 18 Hình1.5: Sơ đồ cấu trực tuyến đơn giản19 2.3 Các yêu cầu công tác tổ chức quản lý lao động kinh doanh lữ hành 21 2.3.1 Các yêu cầu 21 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động tổ chức lao động: 23 Nội dung tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành 24 3.1 Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực .24 3.1.1 Tuyển chọn nhân 24 3.1.2 Bố trí, sử dụng lao động 28 3.1.3 Đào tạo phát triển nhân sự: 31 3.2 Công tác quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành 33 3.2.1 Khái niệm kinh doanh lữ hành 33 3.2.2 Nội dung kinh doanh lữ hành 34 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 3.2.3 Các nguyên tắc quản trị nhân lực kinh doanh lữ hành 35 Các tiêu thức để đánh giá hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp du lịch 35 Ý nghĩa công tác tổ chức quản lý lao động kinh doanh lữ hành 38 CHƯƠNGII: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY 39 CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT 39 Vài nét Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 39 1.1 Sự hình thành 39 1.1.1 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: .39 1.1.2 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: .39 1.2 Cơ cấu tổ chức máy 40 1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý Công ty .40 Hình2.1: Sơ đồ máy tổ chức công ty .40 2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: 40 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 44 2.1 Công tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 45 Bảng 2.1: Lao động toàn Công ty .45 Tổng .46 2.2 Công tác bố trí sử dụng lao động: .46 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp công ty) 48 Qua bảng ta thấy tổng số lao động Công ty năm 2006 tăng so với năm 2005 19 người tương đương 21,2% Cụ thể năm 2005 số lao động trực tiếp công ty 167 người sang năm 2006 tổng số lao động trực tiếp 207 người Vậy năm 2006 tổng số lao động trực tiếp tăng 40 người tương đương 23,9% Trong số lao động gián tiếp năm 2005 45 người sang năm 2006 tổng số lao động gián tiếp tăng lên 45 người tương đương với 11,1%.48 Qua phân tích hình lao động công ty thấy số lượng lao động công ty năm 2006 tăng 21,2% so với năm 2005 chủ yếu tăng số lao động trực tiếp Nguyên nhân gia tăng số lao đông đào tạo ngày nhiều hơn, tức thời gian trước có số người quan tâm đến làm du lịch tăng lên, đồng thời lúc lại rơi vào thời kỳ mà ngành du lịch Việt Nam phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp du lịch thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, qua bảng ta thấy số lao đông trực tiếp tăng lên mức đangs kể, số lao động gián tiếp tăng lên mang tính xu hướng mà thôi, tín hiệu đáng mừng ngày có nhiều lao động đào tạo trường có uy tín trường có việc làm Đó điều tất yếu mà ngành du lịch ngành mang lại thu nhập cao cho người lao động, với tính hấp dẫn SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp mà riêng ngành du lịch có, nhiều, khám phá cảnh đẹp khắp đất nước vùng miền tiếng cảnh đẹp ăn ngon khắp đất nước toàn giới, tìm hiểu sắc văn hoá dân tộc khác giới 48 Bảng 2.3: Phân tích tình hình biến động theo giới tính .49 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp công ty) 49 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động toàn Công ty 49 So sánh 49 2.3 Công tác đào tạo phát triển lao động 50 Nguồn: Báo cáo tổng hợp công ty .51 2.4 Công tác đãi ngộ lao động .52 Bảng 2.6: Kết kinh doanh Công ty .52 Thực trạng áp dụng công cụ quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 53 3.1 Công tác tuyển dụng .53 3.2 Công tác bố trí sử dụng lao động 54 3.3 Công tác đào tạo phát triển lao động 55 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM 57 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH 57 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT 57 Thực trạng dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tới năm 2007-2010 .57 Nhiệm vụ Công ty thời gian tới .58 2.1 Những thuận lợi khó khăn: 58 2.2 Mục tiêu công ty năm 2007: 59 Các biện pháp nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT 61 3.1 Về tuyển chọn lao động 61 3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 62 3.3 Sắp xếp bố trí lao động .63 4.1 Những giải pháp khả thi đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần tập đoàn NTT 65 4.2 Sử dụng đòn bẩy kinh tế 67 KẾT LUẬN 69 SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong trình phát triển kinh tế doanh nghiệp, đất nước người nhân tố hàng đầu chiếm giữ vai trò định, đến tồn phát triển kinh tế quốc gia, doanh nghiệp Có thể nói hiệu kinh tế xã hội chế độ xã hội phụ thuộc hoàn toàn sức mạnh người sức mạnh cộng đồng Con người đánh giá yếu tố tài, đức sức khoẻ hay nói cách khác “Hồng Chuyên “ Trong lĩnh vực kinh doanh du lịch công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực đánh giá nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhà quản lý vĩ mô vi mô Công tác quản lý nhân lực sâu nghiên cứu khả tiềm tàng đơn vị lao động, người thành viên để tạo điều kiện kích thích lao động sáng tạo người nhằm mục đích đưa lại hiệu cao công việc Công tác quản lý nhân lực lao động kinh doanh lữ hành có đặc điểm chung kinh doanh du lịch, có đặc điểm riêng biệt loại hình kinh doanh Đặc điểm khác biệt công tác quản lý nhân lực lao động kinh lữ hành xuất phát từ đặc điểm ngành kinh doanh lữ hành Trải qua trình nghiên cứu lý luận nhà trường công tác quản lý nhân lực kinh doanh lữ hành kết hợp với trình thực tập Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Em chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT” Cho chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm có phần sau: SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Chương I: Những lý luận quản trị nguồn nhân lực Chương II: Công tác tổ chức quản lý nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Trong trình thực tập Công ty Cổ phần tập đoàn NTT, em Ban giám đốc Công ty thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân giúp đỡ để hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Công ty Cổ phần tập đoàn NTT thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực Võ Quyết Tiến SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm, vai trò số mô hình quản lý nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm: Hiện có nhiều khái niệm quản trị nguồn nhân lực, tác giả, quốc gia, lĩnh vực có quan niệm khác đưa định nghĩa khác tuỳ thuộc vào góc độ nghiên cứu, quan điểm cách nhìn từ giới chủ quan yếu tố khách quan, lại đưa biện pháp để quản lý người lao động, quản lý mang lại hiệu kinh tế, xã hội lợi ích trị chủ thể quản lý Đối với nước ta, chuyển từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước định hướng XHCN vấn đề Quản trị nguồn nhân lực sử dụng hệ thống triết lý, sách hoạt động chức thu hút, đào tạo – phát triển trì người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức lẫn nhân viên 1.2 Vai trò Mục đích quản trị nguồn nhân lực đảm bảo cho nguồn nhân lực doanh nghiệp quản lý sử dụng có hiệu Tuy nhiên, thực tiễn, phận chuyên trách quản trị nguồn nhân lực có nhiều tên gọi, phải thực chức khác có vai trò khác biệt doanh nghiệp Thông thường, vai trò Phòng quản trị nguồn nhân lực thể rõ lĩnh vực sau:  Thiết lập tham gia thiết lập sách nguồn nhân lực: Cán phòng nhân lực đề xuất với lãnh đạo trực tuyến soạn thảo sách, thủ tục cần thiết, liên quan đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực tổ chức Các sách nên viết thành văn SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp thông báo cho tất quản trị gia cán phòng quản trị nguồn nhân lực, nhân viên Công ty biết Chính sách nguồn nhân lực doanh nghiệp thể đặc thù cho doanh nghiệp khác nhau, phụ thuộc vào ngành hoạt động, quy mô, đặc điểm, tính chất doanh nghiệp, trình độ, lực quan điểm cán lãnh đạo Chính sách nguồn nhân lực đề cập đến vấn đề quyền lực, quyền hạn trách nhiệm, quy chế hoạt động phòng ban, nhân viên Đến sách liên quan đến quy chế tuyển dụng, chế độ lương bổng, sách đào tạo quy chế kỹ thuật lao động, phúc lợi, y tế, an toàn vệ sinh lao động  Thực phối hợp với lãnh đạo trực tuyến phòng ban khác thực chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp đa dạng, bao gồm hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, định hướng công việc, đào tạo, huấn luyện công nhân…Các hoạt động thực phòng quản trị nguồn nhân lực phòng quản trị nguồn nhân lực phối hợp với lãnh đạo trực tuyến phòng ban khác thực Ở Việt Nam, phận chuyên trách thường có tên gọi phòng tổ chức, phòng tổ chức cán phòng nhân sự…  Cố vấn cho lãnh đạo trực tuyến kỹ quản trị nguồn nhân lực Vấn đề quản trị người trở nên phức tạp Trong thập kỷ gần cán quản trị nguồn nhân lực thường phải giúp lãnh đạo trực tuyến giải vấn đề khó khăn như: - Sử dụng có hiệu chi phí quản trị nguồn nhân lực nào? SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp - Làm để khuyến khích nhân viên nâng cao lòng trung thành gắn bó với doanh nghiệp - Điều tra tìm hiểu quan điểm, thái độ nhân viên số sách mới, dự định sửa đổi áp dụng doanh nghiệp Rất nhiều vấn đề liên quan đến nhân viên doanh nghiệp, khó lường trước được, thường xuyên xảy đòi hỏi cán nguồn nhân lực phải có hiểu biết kinh nghiệm đưa dẫn, giải pháp thực có hiệu giúp lãnh đạo trực tuyến Do vậy, người ta thường đo lường khả phận nhân qua khả đưa lời khuyên khuyến khích cao thích hợp với nảy sinh cách có hiệu  Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực sách thủ tục nguồn nhân lực Phòng nhân lực phận chịu trách nhiệm doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho sách, thủ tục nguồn nhân lực tổ chức doanh nghiệp thực đầy đủ, xác Để thực tốt chức phòng nhân lực cần phải làm công việc sau: - Thu thập thông tin phân tích tình hình tuyển dụng, lựa chọn, thay đề bạt nhân viên nhằm đảm bảo vấn đề thực theo quy định - Phân tích kết thực công việc nhân viên nhằm đưa điều chỉnh kiến nghị cải tiến phù hợp - Phân tích số liệu thống kê tình hình vắng mặt, trễ, thuyên chuyển, kỷ luật tranh chấp lao động để tìm vấn đề tồn doanh nghiệp biện pháp khắc phục 1.3 Một số mô hình quản lý: Các mô hình quản trị nguồn nhân lực chia làm hai chiều: “Tiện ích thời gian” “mức độ hoạt động” SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 10 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT Thực trạng dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tới năm 2007-2010 Theo dự báo Tổng cục Du lịch Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho du lịch lớn, năm 2010 nhu cầu lao động trực tiếp ngành du lịch ước tính lên tới 333.400 người tỉ lệ tăng bình quân năm 8,5% Số lượng lao động nghiệp vụ lễ tân, HDV, nhân viên bàn bar buồng chiếm số lượng lớn nhất, khoảng 308.100 người số lao động gián tiếp khoảng 300.000 người, có khoảng 25% đào tạo du lịch Vào năm 2007, số lượng lao động trực tiếp tăng lên tới 280.000 người, tức tăng thêm 70.000 người Với số cho ta thấy nhu cầu đào tạo cho số người tăng thêm đào tạo lại cho số người làm việc du lịch lớn nhằm chuẩn hóa lực lượng lao động đào tạo người có chuyên môn thực thụ Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu nhân lực Đơn vị: Người Dự báo nhu cầu nhân lực Phân theo trình độ đào tạo Trên đại học Đại hoc, cao đẳng Trung cấp Sơ cấp huấn luyện ngán hạn Phân theo ngành nghề kinh doanh Khách sạn, nhà hàng Lữ hành, vận chuyển du lịch Dịch vụ khác SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến Năm 2005 482 29844 35966 167804 Năm 2010 Năm 2015 966 45818 49276 239336 2804 71570 75716 354112 115050 168632 240070 31036 45869 63672 88010 118276 199370 (Nguồn: Báo lao động 18/04/2007) 57 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Nhiệm vụ Công ty thời gian tới 2.1 Những thuận lợi khó khăn:  Những thuận lợi Công ty đạo sát Ban lãnh đạo, Ban tài quản trị Trung ương, với nỗ lực cố gắng toàn thể công nhân viên Công ty với biện pháp hữu hiệu kinh doanh Năm 2006 chiến lược kinh doanh Công ty hoàn thành kế hoạch đặt Công ty Cổ phần tập đoàn NTT hoạt động lĩnh vực khách sạn, du lịch lữ hành, vận chuyển hành khách, tổ chức vui chơi giải trí qua số năm đúc rút số kinh nghiệm tiếp thị, quản lý… Công ty có tiềm lao động, vốn, đất đai để phát triển tốt dịch vụ phục vụ khách cách tốt Qua số năm hoạt động đội ngũ cán công nhân viên Công ty trưởng thành nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách nước quốc tế Đội ngũ cán công nhân viên Công ty có đoàn kết trí cao, dân chủ công việc Ban lãnh đạo Công ty tạo bầu không khí phấn khởi, đoàn kết toàn Công ty nhằm nâng cao hiệu suất công việc kinh doanh  Những khó khăn Nguyên nhân khách quan: - Năm 2006 khách du lịch vào Hà Nội tăng cao so với năm 2005 cạnh tranh thiếu lành mạnh kinh doanh diễn gay gắt dẫn đến doanh thu không cao, Công ty chưa có sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo mang sắc dân tộc, chất lượng dịch vụ chưa cao, sở vật chất chưa đồng bộ, chi phí cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch mức thấp, số sách chưa thực thông thoáng để tạo điều kiện cho khách du lịch SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 58 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Trong kinh doanh khách sạn tỷ lệ doanh thu từ phòng chiếm tỷ lệ lớn doanh thu Công ty Nhưng hệ thống khách sạn đưa vào sử dụng lâu năm, thiết bị nội thất xuống cấp không đủ tiêu chuẩn phục vụ khách có mức chi trả cao nên giá phòng tăng cao Năm 2005 ngành du lịch nói chung Công ty Cổ phần tập đoàn NTT nói riêng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc sóng thần Thái Lan số nước khác khu vực, lợi mà Công ty hưởng có nguồn khách không nhỏ từ nước vào Việt Nam, song bên cạnh lượng doanh thu đáng kể từ việc khách Việt Nam không sang Thái hay Inđônêxia để du lịch Nguyên nhân chủ quan: Đội ngũ cán công nhân viên Công ty có nhiều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết tâm huyết với công việc song thiếu linh hoạt, công tác thị trường chưa có nguồn khách ổn định Các cán chủ chốt Công ty có thay đổi dẫn đến kinh nghiệm quản lý không ổn định, khó ăn khớp với phận khác Công ty Công ty phải đương đầu với khó khăn nội tại, cạnh tranh với trung tâm lữ hành nước, đặc biệt với khách Trung Quốc du lịch thẻ du lịch phía nước lợi dụng ép giá làm cho giá tour không ổn định theo chiều hướng giảm gây thiệt hại cho Công ty nước nói chung cho Công ty Cổ phần tập đoàn NTT nói riêng 2.2 Mục tiêu công ty năm 2007: Trên sở kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 với lãnh đạo định hướng sản xuất kinh doanh cấp trên, với nguồn vốn có khả đầu tư năm 2007 Căn vào thị trường khách 2007, công tác sản xuất kinh doanh công ty cần tập trung đạo thực nhiệm vụ sau đây: SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 59 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Công ty cần tập trung khai thác thị trường khách nội địa đặc biệt khách từ Miền Nam thăm Hà Nội, Hạ Long tỉnh Miền Bắc Công ty cần tập trung khai thác thị trường khách truyền thống (khách Văn phòng Chính phủ, Bộ, ban Ngành …) Công ty cần nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ thu hút khách từ thị trường nước ASEAN Làm tốt chức nhiệm vụ phận phối kết hợp, không gây ách tắc công việc Kịp thời ban hành quy chế để tăng cường công tác quản lý điều hành, tăng cường kỷ cương kỷ luật Công ty Ổn định công tác tổ chức, nhân sự, bố trí phận sản xuất kinh doanh cho phù hợp, thuận tiện cho đơn vị cá nhân nhằm phát huy hiệu cao sản xuất kinh doanh Đẩy mạnh công tác thị trường nước, thu thập thông tin đầy đủ để xây dựng chiến lược marketing năm 2007 năm tới Tổ chức tốt tour du lịch nước quốc tế Thực công tác báo cáo kết sản xuất kinh doanh kịp thời, chuẩn xác để giúp cho ban giám đốc phận chức có đủ thông tin để định, qui chế kịp thời cho phù hợp với thời điểm chiến lược sản xuất kinh doanh Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ cho cán công nhân viên Hoàn thiện hệ thống phần mềm vi tính toàn công ty giúp cho công tác quản lý hạch toán kịp thời, xác Dưới đạo chi với công đoàn niên tập trung đạo công tác tư tưởng, ổn định đời sống cán công nhân viên Xây dựng không khí đoàn kết phấn khởi cộng đồng trách nhiệm xây dựng phong trào SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 60 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp văn hoá thể dục thể thao lành mạnh đơn vị Các biện pháp nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT 3.1 Về tuyển chọn lao động Công tác tuyển chọn nhân lực có vai trò quan trọng chọn người mà không “đúng người, việc” ảnh hưởng tới toàn hiệu trình phục vụ để tạo sản phẩm dịch vụ nhân viên phải có phối hợp đồng mà hỏng mắc xích dẫn đến hỏng tất Việc hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực đồng nghĩa với việc giảm bớt thời gian, tiết kiêm chi phí đào tạo Hiện nay, Công ty tuyển chọn lao động theo phương pháp truyền thống dựa vào nhu cầu lao động phận, Phòng ban báo lên Sau Công ty thực bước: - Thông báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng đài, báo… -Tiếp nhận hồ sơ sàng lọc hồ sơ -Mời người có kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ vấn trực tiếp -Chọn người phù hợp với công việc yêu cầu -Ký hợp đồng lao động thử việc ba tháng Đây phương pháp đòi hỏi tồn chưa mang lại hiệu cao Vì lựa chọn lao động dựa hồ sơ vấn trực tiếp nhiều bị yếu tố khách quan cảm tính tác động dẫn đến lựa chọn chưa xác đối tượng lao động cần tuyển Theo em, tình hình nay, để tuyển chọn người việc mà giảm thiểu chi phí ban lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn NTT nên hướng vào nguồn tuyển chọn sinh viên giỏi chuẩn bị trường Ban lãnh công ty nên kết hợp với trường Đại học, cao đẳng để biết trình SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 61 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp rèn luyện lực sinh viên, tránh cảm tính điều kiện khách quan đem lại Sau đó, Công ty nên chọn số sinh viên có khả đáp ứng nhu cầu tuyển dụng công ty ký hợp đồng lao động tuyển dụng đào tạo Thời gian ký hợp đồng phải đủ để không uổng công đào tạo Công ty Để đảm bảo chất lượng đội ngũ lao động phía Công ty cần kết hợp với nhà trường tạo cho sinh viên buổi thực tế tiếp xúc với công việc để rời khỏi ghế nhà trường, sinh viên có kiến thức thu thập trường kiến thức thực tế Và bắt tay vào công việc Công ty giao cho Như vậy, cách tiết kiệm tối đa thời gian đào tạo chi tuyển dụng mà đảm bảo chất lượng cao đội ngũ lao động 3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Có thể khẳng định công tác tuyển chọn đào tạo nguồn nhân lực mặt mạnh công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Điều chứng minh năm vừa qua Nhưng phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật nhu cầu chất lượng dịch vụ ngày cao khách du lịch nên đội ngũ lao động lữ hành cần phải bổ sung kiến thức phương pháp làm việc nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng Công ty nên kiểm tra định kỳ, sát hạch tất nhân viên trình độ chuyên môn, đào tạo ngoại ngữ tất phận phận hướng dẫn viên Vì phận tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất, hướng dẫn viên người đại diện cho Công ty thực hợp đồng ký với khách Hiện nay, môi trường kinh doanh Công ty mở rộng, Công ty ký nhiều hợp đồng chương trình du lịch với khách khu vực, đặc biệt có nhiều khách khách Trung Quốc Về trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên nói tiếng Trung Quốc tương đối tốt SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 62 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp tiếng Thái, Malaysia… Do để nâng cao chất lượng phục vụ khách Công ty nên tổ chức lớp học cho nhân viên Hiện để nâng cao trình độ hướng dẫn viên công ty ban lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn NTT cần phải kết hợp với trường mở lớp nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, cử nhân viên học lớp học hướng dẫn viên để lấy thẻ hướng dẫn Bên cạnh đào tạo đội ngũ lao động thức Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn NTT cần ý đến đội ngũ cộng tác viên Vì là, lực lượng lao động quan trọng công ty tương lai Hiện tại, đội ngũ cộng tác viên hoàn thành tốt công việc Công ty thời điểm “mùa vụ” mà đội ngũ hướng dẫn viên Công ty không đủ số lượng nguồn lao động dồi mà Công ty cần khai thác Trong tương lai, Công ty ký hợp đồng dài hạn với cộng tác viên giỏi cộng tác lâu năm với Công ty để làm nhân viên công ty Cách vừa đảm bảo chất lượng đội ngũ lao động mà không tốn kèm chi phí sử dụng 3.3 Sắp xếp bố trí lao động Hiện nay, lực lượng lao động Công ty phần lớn người có trình độ chuyên môn cao thâm niên công tác hoạt động chưa thực có hiệu Năng suất lao động qua năm có tăng không cao Để khắc phục tình trạng Công ty cần tiến hành công việc sau: - Nghiên cứu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… phòng ban Công ty để từ thiết lập hệ thống quy định chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tế Các quy định phải phân định rõ trách nhiệm quyền hạn phòng ban việc giao đồng thời nêu rõ trách nhiệm phòng ban việc phối hợp kết hợp với phòng ban khác để thực mục tiêu chung Công ty SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 63 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp - Thường xuyên đánh giá lực người lao động mức độ phức tạp công việc để bố trí lao động phù hợp với lao động ngành nghề Khi đó, người lao động nhận tiền công phù hợp với số lượng chất lượng lao động hao phí Do đó, khai thác tiềm người lao động số công tác mà người lao động đảm nhiệm thời gian dài cần giao thêm nhiệm vụ đề bạt, thuyên chuyển làm công tác khác để người lao động phát huy hết lực mình, tránh tình trạng người lao động giữ vị trí công tác lâu làm theo kinh nghiệm, không phát huy tính sáng tạo Còn người đảm nhiệm vị trí công tác thời gian dài không đủ khả để đảm trách thêm nhiệm vụ công ty nên có kế hoạch để đào tạo lại xét cho nghỉ chế độ đủ điều kiện Các vị trí bỏ trống số lao động để lại thay người khác có trình độ có thời gian phục vụ - Tiến hành tuyên dương, khen thưởng kịp thời với cá nhân, tổ chức có thành tích việc nâng cao suất, cải tiến, sáng kiến lao động Đồng thời cắt giảm đội ngũ lao động làm việc không nghề Công ty, giữ lại người làm công tác hành Đối với số người làm việc không nghề đảm nhiệm tốt nhiệm vụ giao nên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ - Các phòng ban cần thiết lập kế hoạch, quy định phân công công việc cho thành viên cách cụ thể Tạo mối quan hệ thành viên nhóm nhóm với quyền lợi, trách nhiệm tạo bầu không khí làm việc nghiêm túc, cởi mở phòng Đồng thời thiết lập mối quan hệ với phòng ban khác công ty SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 64 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 4.1 Những giải pháp khả thi đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần tập đoàn NTT Giải pháp 1: Rà soát, xếp lại tổ chức máy đội ngũ cán toàn Công ty: HĐQT Ban giám đốc rà soát, xếp lại tổ chức máy đội ngũ cán toàn Công ty, ưu tiên bố trí cán lãnh đạo quản lý ngành có trình độ, có tâm huyết tâm cao phát triển Công ty Giải pháp 2: Xây dựng quy trình đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao lực lao động Công ty: Công tác đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ lao động Công ty có vấn đề then chốt, có tính chất mở đường, dẫn dắt, tạo lực lượng nòng cốt, nhằm kịp thời mở rộng phát triển đối tượng hoạt động Công ty Có vậy, nhanh chóng tạo mặt trình độ lực lực lượng lao động Điều đó, chứng tỏ rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động yếu tố vô quan trọng, thiết, liên tục lâu dài Công ty xây dựng qui trình kế hoạch đào tạo lại bồi dưỡng lực lượng lao động theo giai đoạn sau: Giai đoạn I: Tổ chức khảo sát, đánh giá đầy đủ thực trạng lao động sử dụng lao động nay, xác định yêu cầu cho vị trí công tác Từ xácđịnh chênh lệch lực yêu cầu lực có vị trí công việc để đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm tới Giai đoạn II: Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Căn kết đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Công ty, nhũng yêu cầu thay đổi phát triển lực để định áp dụng phương thức, hình thức nội dung đào tạo bồi dưỡng thích hợp Giai đoạn III: Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Lập kế hoạch SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 65 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp triển khai chi tiết khoá đào tạo, bồi dưỡng tiến hành tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch duyệt Giai đoạn IV: Kiểm tra đánh giá: Đánh giá hiệu sau đào tạo bồi dưỡng công tác để rút kinh nghiệm cho đợt đào tạo Giải pháp 3: Nâng cao nhận thức, bước, chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân viên Công ty; thực vấn đề sống Công ty chế hội nhập, cạnh tranh quốc tế Giải pháp 4: Đổi hình thức đào tạo: Ngoài hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo trường, lớp, chuyên đề, hay tham quan thực tế cần lưu ý thêm số hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác không phần quan trọng hữu hiệu như: • Đào tạo bồi dưỡng thông qua công việc: Hình thức giúp người vừa làm vừa học vị trí công tác với dìu dắt, giúp đỡ người có kinh nghiệm • Luân chuyển vị trí công tác: Thực chất việc thay đổi vị trí công tác cảu cán để mở rộng tầm hiểu biết, tạo áp lực khả thích ứng với vị trí công tác mới, tích luỹ nhiều kiến thức thông qua giải công việc • Tự học: Hình thức phù hợp với học viên có lượng kiến thức định, đòi hỏi người học phải có tâm cao phải có động học tập đắn, đặc biệt có khả tiếp thu tài liệu dùng cho người tự học Giải pháp 5: Giải pháp cụ thể cho đối tượng nghề: • Đào tạo lao động quản lý: Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh du lịch, đảm bảo cho cán lãnh đạo quản lý có trình độ đại học chuyên ngành, số có trình độ sau đại học, có khả sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học, SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 66 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp có khả nghiên cứu, nắm bắt tình hình, đề xuất đạo, điều hành • Đào tạo lao động trực tiếp: - Bố trí cấu lao động phù hợp với ngành nghề đào tạo - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề chỗ ngắn hạn lao động có - Tuyển chọn lao động phải đáp ứng trình độ tay nghề, ngoại hình, phẩm chất đạo đức đáp ứng với yêu cầu mới, trọng nâng cao khẳ giao tiếp, kỹ xảo tác nghiệp cụ thể hàng ngày 4.2 Sử dụng đòn bẩy kinh tế Phần nên phân tích thêm đòn bây kinh tế, khen thưởng phạt… để nêu lên vai trò công cụ Hoàn thiện công tác khuyến khích vật chất cho người lao động để có phương pháp trả lương, thưởng cách đắn, hợp lý động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh nhân tố người việc thực mục tiêu phát triển doanh nghiệp Người lao động nhận khoản thù lao phù hợp với mức độ hao phí sức lao động mình, làm nhiều hưởng nhiều, không cảm thấy bị bình đẳng Họ cố gắng làm việc với hiệu suất cao để có thu nhập cao động lực thúc đẩy việc nâng cao suất lao động, chất lượng hiệu sử dụng lao động Nếu khoản tiền mà người lao động không hưởng phù hợp với mức độ hao phí sức lao động bỏ dẫn đến việc tạo bất bình đẳng gây ức chế tâm lý làm cho người lao động bị ức chế có hành động tự phát gây hậu nghiêm trọng lường trước người lao động hưởng vượt so với thành tích đạt gây thái độ tự mãn….Do Công ty cần có biện pháp để thực chế độ trả công phù hợp, thực tạo động lực việc khuyến khích người SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 67 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp có tài tình yêu với nghề nghiệp, công hiến cho Công ty Qua nghiên cứu hình thức trả lương công ty ta thấy Công ty tiến hành trả lương theo nhiều cách khác cho phận Ví dụ: phận hướng dẫn viên phận thị trường Công ty, hưởng lương theo quy định luật lao động người lao động hưởng lương qua số lần tour ký hợp đồng du lịch Để kích thích hăng say công việc Công ty cần có sách cụ thể Theo em, Công ty nên đưa thêm hình thức thưởng cho nhân viên thông qua bảng chấm công Bảng chấm công làm dựa vào bảng nhận xét khách sau kết thúc tour Nếu hướng dẫn viên đạt loại giỏi xếp loại A, đạt loại xếp loại B, đạt loại trung bình xếp loại C Hàng tháng, hàng quý, Công ty tổ chức đánh giá nhân viên trao thưởng cho nhân viên có thành tích tốt Đây động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tốt Ngoài ra, tạo ganh đua lành mạnh nhân viên SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 68 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Quản trị nhân lực phận thiếu quản trị kinh doanh Ngày nay, thiết bị đại hóa cạnh tranh chủ thể kinh doanh lại thuộc chất lượng, yếu tố định chất lượng yếu tố người, mà không doanh nghiệp lơ công tác quản trị doanh nghiệp Nắm tầm quan trọng sách quản trị nhân lực Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ khai thác triệt để sách sử dụng công cụ đòn bẩy hữu hiệu để trì phát triển hoạt động kinh doanh Với kết đạt được, công ty đảm bảo tối đa việc làm cho nhân viên chấm dứt tình trạng thất nghiệp công ty Đảm bảo đầy đủ tiền lương cho cán công nhân viên công ty Thực tốt công tác quản trị nhân lực nên Công ty Cổ phần tập đoan NTT hoàn thành kế hoạch đề Ngoài ra, công ty có đội ngũ cán công nhân viên với chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng với nhu cầu công việc Một lần em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể công nhân viên Công ty Cổ phần tập đoàn NTT đặc biệt thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân tận tình bảo giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 69 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Alan, Willams: Human Resource Management and Labor Market Flexibility, Abebury, Englan, 1998 Boxall P, Rudinan R, Taylor R, 1986 Presonnel practice Longman Paul, Auckland Quản trị nguồn nhân lực Martin Hilb – NXB Lao động Quản trị doanh nghiệp Lê Văn Tâm – NXB Lao động Quản trị học Nguyễn Liên Diệp – NXB Lao động Quản trị nhân Vũ Việt Hằng – NXB Khoa học Quản trị nhân Nguyễn Hữu Thân – NXB Thống kê Quản trị nhân Trần Thị Kim Dung – NXB Thống kê Quản lý nguồn lực Paul Hersey-Ken Blan Hard – NXB Khoa học 10.Bồi dưỡng Đào tạo lại Nguồn lực điều kiện Nguyễn Minh Đường – NXB Lao động 11.Bài giảng môn kinh doanh lữ hành TS Nguyễn Văn Mạnh – NXB Lao động 12 Giáo trình Quản trị nhân lực PGS PTS Phạm Đức Thành – NXB Thống kê 13 Giáo trình Kinh tế du lịch GS.TS Nguyễn Văn Đính – TS Trần Thị Minh Hoà - NXB Lao động 14 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn TS Nguyễn Văn Mạnh – ThS Hoàng Thị Lan Hương 15.Tạp chí du lịch SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 70 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 16 Các tài liệu Internet: Dantri.com; TTXVN – Vietnamnet.vn.com SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 71 CQ 452788 [...]... hóa tổ chức Công nghệ tự nhiên Hình1.4b: Các yếu tố thành phần chức năng Thu hút nguồn nhân lực Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực Duy trì nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (Nguồn: Tác giả Martin Hilb) SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 15 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 2 Công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành 2.1... quản lý trực tuyến – chức năng Người lãnh đạo doanh nghiệp Người lãnh đạo tuyến 1 NV NV Người lãnh đạo tuyến 1 NV NV Tham mưu Người lãnh đạo tuyến 1 NV NV (Nguồn: Quản trị doanh nghiệp) - Quản lý nhiều chiều: Người ta thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý này dựa trên cơ sở của nguyên tắc song song cùng quản lý 2.3 Các yêu cầu đối với công tác tổ chức và quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành 2.3.1 Các. .. hạn trong quản lý + Dễ xảy ra tình huống hình thành các ốc đảo thuộc phạm vi trách nhiệm của một số cán bộ quản lý theo từng việc khác nhau SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 20 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp - Quản lý trực tuyến - chức năng: Bộ máy quản lý được chia thành hai hệ thống rõ rệt: + Hệ thống những người đứng đầu các cấp quản lý kinh doanh trong doanh. .. như, gửi đi đào tạo tại hệ thống trường lớp chính quy….còn một số hình thức đào tạo và phát triển áp dụng riêng cho cấp quản trị + Thảo luận, tranh luận trong nhóm theo chủ đề + Đưa ra các tình huống cùng nghiên cứu, giải quyết + Đào tạo theo nhóm + Tham gia hội thảo + Trò chơi kinh doanh 3.2 Công tác quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành 3.2.1 Khái niệm kinh doanh lữ hành Lữ hành là thực hiện... trong số ba nhóm chức năng của nguồn nhân lực đều có quan hệ chặt chẽ và trực tiếp ảnh hưởng đến hai chức năng còn lại, tạo thành thế chân kiềng khép kín, phục vụ cho mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam (trong hình 1.4) Trong đó, mối quan hệ của quản trị nguồn nhân lực với môi trường được thể hiện trong mô hình 1.4a: Mối quan hệ giữa các yếu tố thành... yếu tố thành phần chức năng trong mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay được trình bày trong mô hình SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 14 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Hình1.4a: Quản trị nguồn nhân lực và các yếu tố của môi trường Cơ chế tổ chức Chính trị pháp luật Kinh tế xã hội Sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Văn hóa... hiệu quả công việc lại tăng mà chi phí cho lao động lại giảm xuống Hiện nay các công ty đều cố gắng trang bị cho mình các cơ sở vật chất kỹ thuật ngày một hiện đại hơn và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức đội ngũ lao động 3 Nội dung tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành 3.1 Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực 3.1.1 Tuyển chọn nhân sự - Sự cần thiết: Mỗi công. .. lao động trong kinh doanh lữ hành Bất cứ một đơn vị tổ chức kinh doanh nào, đối tượng quản lý cũng tác động đến chủ thể quản lý Trong thực tiễn quản lý có một số loại cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau Mỗi một kiểu chứa đựng những ưu điểm và nhược điểm Nó được áp dụng trong những điều kiện nhất định SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 18 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt... đứng vững được trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của môi trường và có thể chủ động được trong các biến đổi của môi trường kinh doanh Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt được thành công Mô hình quản trị nguồn nhân lực của đại học Michigan áp dụng vào điều kiện của Việt Nam Mô hình nguồn nhân lực sẽ có 3 nhóm chức năng thành phần: Thu hút, đào tạo - phát triển, và duy trì nguồn nhân lực Mô hình... động một cách hợp lý thì hoạt động kinh doanh của công ty sẽ đạt được kết quả tốt và ngược lại Vì vậy đội ngũ lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn cao có kinh nghiệm trong công tác và phải có các quyết định kịp thời sáng tạo trong công việc Còn đối với nhân viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn Tôn trọng lãnh đạo, bên cạnh đó có thể sáng tạo đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT, Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT, Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT, CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ, Giai đoạn tùy cơ ứng biến, Hình1.2: Tiếp cận quản trị nhân sự theo quan điểm tổng thể, 3 Các yêu cầu đối với công tác tổ chức và quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành., 1 Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực., Các tiêu thức để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp du lịch., CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT, 2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:, (Nguồn: Báo cáo tổng hợp của công ty), Nguồn: Báo cáo tổng hợp của công ty, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT, 3 Sắp xếp và bố trí lao động.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm