www congnghemay net SAR 03huongdan cong viec kiem soat SX

9 137 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2016, 18:54

SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY I PHÂN PHỐI: STT BỘPHẬ N ĐƢỢ C PHÂN PHỐI 01 Đại diện lãnh đạo Nhà máy 02 Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng 03 Nhân viên Kế hoạch 04 Nhân viên PKT 05 Xƣởng may 06 Xƣởng Cắt 07 Xƣởng Hoàn Thành 08 QC Chuyền 09 QC Hoàn Thành 10 Chuyên dùng 11 Bộ phận Kho 12 Tổ Trƣởng 13 Lƣu trử Trang 1/9 TRÁCH NHIỆM Factory Manager (GĐ Nhà máy) QA Manager (GĐ Chất lƣợng) MA Manager Leader (Tổ trƣởng) Pr.Manager,Supervisor, Leader Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Leader (Tổ trƣởng) KÝ NHẬN II SƢ̉A ĐỔI NGÀY SỬA ĐỔI TRANG NỘ I DUNG SƢ̉A ĐỔI LẦN SƢ̉A ĐỔI www.congnghemay.net III PHÊ DUYỆT SOẠN THẢO XÉT DUYỆT PHÊ DUYỆ T Mục đích: Hƣớng dẫn công việc nhằm mục đích xác định một trình tƣ̣ làm việc thống nhất Quản Đốc Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất quản đốc trực thuộc xí nghiệp Công ty HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 1/9 SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 2/9 Tài liệu tham khảo TCVN ISO 9001 : 2000 Chức Nhiệm vụ Quản Đốc,Tổ trƣởng,Tổ Phó (SAR-03/1,1A,1B) Các Bƣớc thực hiện Kiểm tra chất lƣợng Sản phẩm (SAR-05) Hƣớng Dẫn Kiểm soát Kỹ Thuật Xƣởng (SAR-03/2) Định nghĩ a từ viết tắt BGĐ: Ban giám đốc KHSX: Kế hoạch sản xuất GĐSX : Giám Đốc Sản Xuất KDKH : Kinh doanh Kế hoạch TLKT: Tài liệu kỹ thuật KH: Khách hàng CBSX: chuẩn bị sản xuất SX : Sản xuất XN : Xí nghiệp KSC, QC : Kiểm soát chất lƣợng BTP : Bán thành phẩm TP : Thành phẩm NỘ I DUNG Phần kiểm soát Mục đích TRANG 01 www.congnghemay.net 02 Phạm vi áp dụng 02 Tài liệu tham khảo 02 Định nghĩa 02 Lƣƣ đồ 03 Mô tả Biểu mẫu HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY 04-08 09 Trang 2/9 SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Bƣớc 00 01 Trách nhiệm Lƣu đồ Quản Đốc Tiếp nhận thông tin Triển khai Kỷ thuật Xử lý nghiệp vụ Kỹ thuật Xƣởng 1A Kỹ thuật Xƣởng Rập Thành phẩm Triển khai giám sát SX 1B QC Inline Kiểm soát chất lượng 02 Quản Đốc Quản lý cụm 2A Tổ trƣởng 2B Tổ trƣởng 2C Trang 3/9 Tổ chức SX May mẫu www.congnghemay.net Dẫn chuyền QC Endline Thực hiện rải chuyền, cân đối SP, báo cáo suất, hiệu chỉnh chuyền, tổ chức SX Kiểm tra chất lượng 2D Tổ Phó Giao nhận BTP + TP Quản lý nguyên phụ liệu 03 Nhân viên Thống kê – Giao nhận Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo Hồ sơ/ Tài liệu - Kế hoạch SX - Lệnh cấp phát - Báo cáo sản xuất - Qui trình hƣớng dẫn công việc Kỹ thuật - Tài liệu ktx thuật - Biên xử lý - Tài liệu Kỹ thuật - Báo cáo kiểm tra rập - Qui trình hƣớng dẫn công việc PQĐ Kỹ thuật - Báo cáo Inline - Thông số KT - Qui trình hƣớng dẫn công việc PQĐ Kỹ thuật - Sơ đồ chuyền - Báo cáo theo dỏi SX - Tài liệu Kỷ thuật - Tài liệu Kỹ thuật - Sơ đồ chuyền - Hƣớng dẫn công việc chi tiết - Theo dỏi SX - Báo cáo suất CN - Báo cáo sự việc - Enline report (báo cáo QC) Báo cáo chất lƣợng Kiểm tra thông số Báo cáo tỉ lệ % đạt - Sổ giao nhận - Lệnh cấp phát - Thông số-Đị nh mƣ́c phụ liệu - Bảng kê chi tiết BTP Bảng kê hàng thành phẩm Bảng kê nhân sự Sổ giao nhận MÔ TẢ CÁC BƢỚC CÔNG VIỆC 00 / QUẢN ĐỐC HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 3/9 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 Trang 4/9  Lên kế hoạch thực hiện chi tiết dựa vào bảng kế hoạch tổng từ GĐSX  Chuyển tải kế hoạch SX chi tiết cho Phó quản đốc phụ trách kỹ thuật triển khai KT đơn hàng theo yêu cầu SX  (Qui trình hƣớng dẫn công việc PQĐ Kỹ thuật)  Chuyển tải kế hoạch chi tiết mã hàng, Size màu, lệnh cấp phát cho Quản lý cụm (Hƣớng dẫn kiểm soát trình SX Quản lý cụm)  Gíam sát đôn đốc phận và đƣa yêu cầu phục vụ kịp tiến độ SX (P Bảo trì, P Kỷ thuật, P Cắt, P Kế hoạch, Kho ) (Thực hiện Phiếu thông tin)  Tổ chức SX phù hợp theo đơn hàng khách hàng, phù hợp lực SX nhà máy, Đáp ứng vật tƣ nguyên liệu đầy đủ cho cụm SX hay phận quản lý  Quản lý, điều tiết nhân sƣ̣ & Thiết bị một cách hợp lý Quản lý cụm và phận liên đới  Đƣa yêu cầu & kiểm tra thực hiện nhƣ : Định mức sản lƣợng, doanh thu, Vô chuyền, Ra chuyền kịp tiến độ kế hoạch cho Quản lý cụm  Điều hành trực tiếp phận chuyên dùng, bố trí công việc máy chuyên dùng cho nhóm trƣởng Ủi chi tiết, Gắn nhám, Khuy Nút, Bọ, Ép sym…phục vụ cho QL cụm www.congnghemay.net  Liên hệ phối hợp phận P.Kỷ Thuật, P.Cắt, Kế hoạch Cty, Hoàn thành, Kho…để nắm bắt tình hình & chuẩn bị Nguyên phụ liệu, Tài liệu Rập mẫu, Tiến độ cắt, In thêu …để thực hiện kế hoạch SX  Điều hành đạo trực tiếp nhóm thống kê, giao nhận nhà máy lập bảng báo cáo rỏ ràng chi tiết chính xác : Từ khâu cắt, Vô chuyền, Ra chuyền, giao hàng, Tỉ lệ % hàng Đạt & tái chế, Tỉ lệ % suất, báo cáo Doanh thu…(Theo mẫu )  Đôn đốc Thống kê giao nhận số lƣợng Kế hoạch thực hiện, giao nhận hàng Wash, hàng TP xuống hòan thành đầy đủ kịp tiến độ xuất hàng  Báo cáo ngày tình hình SX, thống kê cho P Giám Đốc Công Ty, GĐSX  Hàng ngày, Theo dỏi báo cáo tình hì nh sản xuất ngày , nêu nhƣ̃ng vƣớng mắc, khó khăn, cũng nhƣ dự báo tình hình Sản xuất lẩn nhân sự… cho GĐSX , P Kế hoạch để kị p thời có hƣớng xƣ̉ lý  Báo cáo GĐSX giải khó khăn hay hổ trợ nhằm phụ vục SX xuyên suốt  Họp rút kinh nghiệm & chấn chỉnh lại tất lổi và đƣa hƣớng giải tốt để đạt Năng suất giao hàng & chất lƣợng cao  Giám sát thực hiện tiêu chuẩn kiểm định nhà máy phạm vi quản lý  Sắp xếp hàng hóa & Vệ sinh nhà máy Sạch gọn gàn ngăn nắp HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 4/9 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 Trang 5/9  Các vật dụng kim loại phải cố định, (Kéo lớn nhỏ, Dùi) hay bảo quản hộp đựng (Dùi, Kẹp vải, Dao, Thƣớc, Các chân vịt, cử gá …)  Các thiết bị máy 1K, 2K, VS, Kan-sai, Khuy nút…khi sử dụng phải có chắn bảo hiểm  Quản lý kim gảy theo qui định Phòng Cơ điện Các kim gảy & chƣa sử dụng tuyệt đối không để chuyền  Thực hiện đầy đủ báo cáo rỏ ràng theo biểu mẫu in sẳn  Quyền Hạn  Bổ nhiệm, bãi nhiệm cán quản lý từ Quản lý cụm, Tổ Trƣởng, Nhóm trƣởng bộ phận trở xuống quản lý  Đƣợc phép phê duyệt từ đề xuất Quản lý cụm tăng giảm bậc tay nghề Công nhân  Đƣợc phép phê duyệt cho Công Nhân nghĩ phép từ 03 ngày trở xuống 01 ngày Quản lý cụm, Tổ trƣởng, Tổ Phó, Giao nhận  Đƣợc phép Kỷ luật hay trả nhân sự vi phạm Nôi qui & Qui định của Công Ty  Đƣa quyết định phạt trƣ̀ Trách nhiệm : Tổ trƣởng, Tổ Phó, Giao nhận, P.QĐ quản lý Năng suất , chất lƣợng và gây thất thoát Nguyên phụ liệu , hàng hóa www.congnghemay.net  Xét đề xuất khen thƣởng hay kỹ luật cá nhân tập thể cho GĐSX (theo tinh thần quy chế khen thƣởng) 01 / Phó Quản Đốc phụ trách KT (Qui trình hƣớng dẫn công việc PQĐ Kỹ thuật)  Căn cƣ́ và o kế hoạch sản xuất QĐ giao Lập kế hoạch Triển khai đơn hàng cho KT Xƣởng, Quản lý cụm tiến độ Nghiên cứu Tài liệu KT, mẫu mã để nắm bắt triển khai kỹ thuật đơn hàng nhanh chóng xác Duyệt & góp ý áo mẫu đối Kỹ thuật chuyền, Kiểm tra góp ý mẫu đầu chuyền Giám sát & kiểm tra đôn đốc công việc, giải phát sinh nghiệp vụ KT không làm ảnh hƣởng đến tiến độ sản xuất, hổ trợ SX tăng suất  Tổng hợp thông tin phản hồi (Theo biểu mẫu báo cáo qui định) từ Kỹ thuật Xƣởng, QC Inline, QC chuyền… nhanh chóng tìm hiểu sự việc và đề biện pháp ngăn chặn, sử lý không để sản xuất gián đoạn (Có ký duyệt hay ghi nhận biên xử lý vụ việc) Làm việc trực tiếp với PKT để giải phát sinh nghiệp vụ Kỹ thuật Kiểm tra giám sát thực hiện qui trình tác nghiệp cắt với bàn cắt Đại diện nhà máy tiếp thu ý kiến góp ý từ khách hàng HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 5/9 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 Trang 6/9  Họp rút kinh nghiệm & chấn chỉnh lại lổi nghiệp vụ và đƣa hƣớng giải để đạt Năng suất & chất lƣợng cao  Xét đề xuất khen thƣởng hay kỹ luật cá nhân tập thể cho Quản đốc (theo tinh thần quy chế khen thƣởng)  Quản lý trực tiếp Kỹ thuật Xƣởng, QC Inline  Kỹ thuật Xƣởng (Qui trình hƣớng dẫn công việc PQĐ Kỹ thuật)  Nghiên cứu Tài liệu Kỹ thuật, mẫu mã hàng tìm biện pháp hƣớng dẫn & ngăn chặn sự cố  Tham gia Kỹ thuật chuyền hƣớng dẫn chuyền nhanh chóng cho sản phẩm đầu chuyền cách nhanh  Kiểm tra công tác nghiệp vụ : Kiểm tra rập thành phẩm, Kiểm tra bán chi tiết, kiểm tra cách lấy dấu, cách may, dấu bấm…  Kiểm soát qui trình lắp ghép sản phẩm từ lấy dấu đến thành phẩm theo yêu cầu kỹ thuật đơn hàng tránh sai sót  Hổ trợ dẫn chuyền có nhu cầu  QC Inline (Qui trình hƣớng dẫn công việc PQĐ Kỹ thuật)  Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm chi tiết & thành phẩm cụm chuyền đƣợc phân công www.congnghemay.net  Báo cáo chất lƣợng & thông số thành phẩm đơn hàng, Màu, Size chi tiết theo mẫu kiểm soát chất lƣợng  Đánh giá thống kê tỉ lệ phần trăm lổi hàng ngày báo cáo PQĐ KT kịp thời ngăn chặn & nhanh chóng có biện pháp sử lý  Hổ trợ kiểm tra hàng thành phẩm đầu chuyền có nhu cầu 02 / Quản Lý cụm (Qui trình hƣớng dẫn công việc)  Căn cƣ́ vào kế hoạch sản xuất QĐ giao Lập kế hoạch Triển khai đơn hàng cho Tổ trƣởng, Kỹ thuật chuyền, Tổ phó, QC chuyền tiến độ Kiểm tr a, đôn đốc tiến độ theo yêu cầu của kế hoạch sản xuất , gồm Ngày vào chuyền, ngày chuyền, ngày xuất hàng …để phân công giám sát Tổ trƣởng, Kỹ thuật, Tổ phó thực hiện bƣớc công việc chuẩn bị SX Cân đối nhân sự phù hợp theo mã hàng & điều tiết nhân sự qua lại chuyền phụ trách Họp triển khai kỹ thuật Phòng Kỹ thuật, Kỹ thuật Trƣởng, Tổ trƣởng, QC, QA nắm rỏ tất yêu cầu để thực hiện đơn hàng (Góp ý SX, Máy móc sử dụng, Lƣu ý kỹ thuật, Tài liệu KT…) Làm sơ đồ chuyền dựa vào nhân sự & thời gian công đoạn định mức thực hiện.(Theo mẫu sơ đồ chuyền) HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 6/9 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 Trang 7/9 Lắp ghép công đoạn may phù hợp Nhân sự và tay nghề chuyền may Tính toán định mức công đoạn theo  Giám sát & kiểm tra đôn đốc công việc, giải phát sinh không làm ảnh hƣởng đến tiến độ sản xuất, hổ trợ SX tăng suất Kiểm soát và tìm hiểu nguyên nhân gây ách tách chuyền từ phận nào nhanh chóng giải liên hệ với Quản đốc tháo gở.(Cắt sót nhiều, Máy chuyên dùng ứ đọng không đáp ứng kịp tiến độ, Công nhân may sai, Kỹ thuật, Bàn cắt, Hàng Wash, In thêu không đáp ứng SX kịp thời) Thƣờng xuyên theo dỏi giám sát phản ánh từ QC chuyền, KTC + góp ý ngăn chặn sự cố phát sinh SX (Có ghi nhận vào biên sử lý) Họp Tổ chấn chỉnh & ngăn chặn tất lổi và đƣa hƣớng giải tốt để đẩy mạnh Năng suất & chất lƣợng  Hàng ngày, phải báo cáo tình hình sản xuất ngày , theo biểu mẫu báo cáo cho Quản đốc Nêu nhƣ̃ng vƣớng mắc , khó khăn, cũng nhƣ dự báo tình hình Sản xuất lẩn nhân sƣ̣, nhƣ công đoạn công nhân nghĩ phép gây ách tắc tồn động để Quản Đốc hổ trợ xử lý kịp thời Ký xác nhận ghi rỏ thời gian, số nhân sự bị gián đoạn phận khác làm ảnh hƣởng sản xuất www.congnghemay.net  Xét đề xuất khen thƣởng hay kỷ luật cá nhân hay tập thể Tổ phụ trách cho Quản đốc  Quản lý trực tiếp Tổ trƣởng chuyền, Kỹ thuật chuyền, Tổ phó, QC chuyền  Kỷ thuật chuyền (Qui trình hƣớng dẫn công việc)  Cắt và may áo mẫu đối  Dẫn chuyền : Hƣớng dẫn cách lấy dấu, Hƣớng dẫn May  Kiểm chuyền : Phát hiện & Khắc phục lổi KT phát sinh SX  Báo cáo khắc biệt và phát sinh SX cho Quản lý cụm (Theo biểu mẫu)  Tổ trƣởng(Qui trình hƣớng dẫn công việc)  Tổ chức sản xuất theo sơ đồ chuyền từ Quản lý giao  Đôn đốc  Theo dỏi & xác nhận sản lƣợng công đoạn Công nhân (Theo biểu mẫu báo cáo suất cá nhân) chuyển giao tổ nghiệp vụ PKT cân đối suất cá nhân thành viên tổ  Hiệu chỉnh chuyền phù hợp theo tay nghề Công nhân để đạt suất cao HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 7/9 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 Trang 8/9  Báo cáo thống kê chi tiết Sản lƣợng giờ, Số lƣợng hàng thành phẩm cho Quản lý cụm  Đề xuất khen thƣởng kỷ luật thành viên tổ cho quản lý cụm  QC chuyền(Qui trình hƣớng dẫn công việc)  Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm chuyền  Thống kê tỉ lệ % hàng đạt, phân Màu, Size chi tiết cho tổ phó chuyền may giao Hoàn thành  Báo cáo ngày tình hình chất lƣợng đơn hàng Thông số thành phẩm cho Quản lý cụm  Tổ Phó(Qui trình hƣớng dẫn công việc)  Chuẩn bị nguyên phụ liệu – bán thành phẩm cho chuyền may (Tất phải có sổ giao nhận chi tiết ngày giao – ngày nhận, Size màu, chủng loại…theo biểu mẫu)  Giao nhận hàng thành phẩm từ QC chuyền xác nhận xuống hoàn thành (Có sổ giao nhận chi tiết ký nhận)  Báo cáo ngày tình hình Giao nhận Nguyên phụ lệu, BTP, Thành phẩm cho Quản lý cụm www.congnghemay.net  Điểm danh và báo cáo nhân sự làm việc ngày hay tăng ca cho TT, QL cụm 03 / Thống kê – Giao nhận  Chịu sự điều động trực tiếp từ Quản đốc xƣởng  Thống kê chi tiết Mã hàng, Màu, Size đơn hàng (Theo biểu mẫu thống kê)  Cập nhật số lƣợng nhận Bán thành phẩm vào chuyền  Cập nhật Sản lƣợng hàng thành phẩm & doanh thu  Cập nhật số lƣợng hàng kiểm đạt giao hoàn thành, hàng chƣa đạt tồn đọng chuyền  Giao nhận hàng Wash, hàng thành phẩm (Theo biểu mẫu thống kê)  Cập nhật số lƣợng giao nhận hàng Wash  Cập nhật số lƣợng giao nhận hàng thành phẩm với hoàn thành  Báo cáo theo dỏi & giám sát công tác giao nhận phận  Báo cáo cập nhật có lủy kế số lƣợng hàng ngày đầy đủ, chi tiết Size màu, mã hàng, PO để đối chiếu thiếu đủ cách chính xác  Liên hệ đối chiếu thiếu thừa hàng Wash, In thêu, Nguyên phụ liệu phục vụ SX…giữa phận để báo cáo Quản đốc hổ trợ kịp thời HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 8/9 HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆ C KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SAR-03 Ngày hiệu lực:02/5/2012 Lần sƣ̉a đổi: 00 Trang 9/9  Tập hợp tổng hợp báo cáo nhân sự làm việc ngày cho phòng nhân sự (Theo biểu mẫu P Nhân sự yêu cầu)  Báo cáo nhân sự (Số lƣợng lao động có mặt, Số lƣợng lao động vắng mặt phép hay không phép, Lao động bỏ việc, lao động mới…)  Báo cáo tăng ca (Tăng ca 2h,4h…)  Các yêu cầu chuyển đổi công việc (Theo mẫu chuyển nhân sự)  Trình ký & cấp phát mẫu : Đơn xin nghĩ phép, Ra vào cổng, cấp phát nguyên phụ liệu, Đề xuất mua vật tƣ phục vụ SX  Lƣu hồ sơ Các biểu mẫu đính kèm Type of Doc Loại Tài liệu DOC Code No Mã số Tài liệu Date of broadcast Ngày phát hành Ngƣời thực hiện & Kiểm soát Bảng Yêu Cầu Bổ Sung Nguyên Phụ Liệu & Vật Tƣ Requesr Form Thống Kê, Tổ Phó Báo Cáo Giao-Nhận Chuyền May In-Out put Inline Tổ Phó chuyền May Báo Cáo Giao nhận hàng Hoàn Thành Receive Finishing Report Tổ Phó chuyền May Năng Suất Cá Nhân Productivity Personal www.congnghemay.net Báo Cáo Giao nhận Số Lƣợng Thành Phẩm Lỗi Delivered Q'ty of Completed Garment Defects In - Process Audit Worksheet Kiểm theo Sơ Đồ chuyền MCL-01 Tổ trƣởng Chuyền May Tổ Phó chuyền May RSA - 02 Oct/01/2012 QA-Ms Seo RSA - 03 Oct/01/2012 QC-Ms Nhân,Hồng Endline summary defect rate Tổng hợp lổi QC endline RSA - 03a Oct/01/2012 Mr Hớn-Mr Nghĩa Weekly Defect rate performance & Meeting Đánh giá lổi tuần biên họp RSA - 03b Oct/01/2012 Mr Hớn-Mr Nghĩa In - Line Inpsection Report Báo cáo kiểm tra chuyền (QA inline) RSA - 04 Oct/01/2012 QA-Ms Seo Measurement Sheet Bảng đo Thông số RSA - 05 Oct/01/2012 QA-Ms Seo TOP Defect Daily report Báo cáo ngày lổi đứng đầu Measurement Performance Biểu Đồ thông số DDS-01 Oct/01/2012 Mr Hớn-Mr Nghĩa DDS-01A Oct/01/2012 QA-Mr Hớn-Mr Nghĩa DDS-01A Oct/02/2012 QC-Ms Nhân,Hồng SDE-01 Oct/02/2012 QC-Ms Nhân,Hồng Daily Production End-Line inspection Report Báo cáo ngày QC endline Statistics Quantity Defect Thống kê số lƣợng lỗi Defect Garment Report (Remove Garment) Thống kê hàng loại bỏ HƢỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY Trang 9/9
- Xem thêm -

Xem thêm: www congnghemay net SAR 03huongdan cong viec kiem soat SX, www congnghemay net SAR 03huongdan cong viec kiem soat SX, www congnghemay net SAR 03huongdan cong viec kiem soat SX

Từ khóa liên quan