BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ ĐIỀU PHỐI ĐẤT

25 1,421 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2016, 21:53

THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 THUYT MINH BIN PHP T CHC THI CễNG NN NG D N PHN K U T GIAI ON - XY DNG CễNG TRèNH NG NG H CH MINH ON LA SN - TUí LOAN, TNH THA THIấN HU V THNH PH NNG THEO HèNH THC HP NG XY DNG - CHUYN GIAO (BT) GểI THU S XL12: XY LP KHO ST, THIT K BN V THI CễNG ON KM45+0,00 -:- KM47+421 I CC THễNG TIN CHUNG CA D N, GểI THU Tờn d ỏn: Phõn kỡ giai on - Xõy dng cụng trỡnh ng H Chớ Minh on La Sn - Tỳy Loan, tnh Tha Thiờn Hu v thnh ph Nng theo hỡnh thc hp ng Xõy dng - Chuyn giao (BT) a im xõy dng: Tnh Tha Thiờn Hu v thnh ph Nng C quan nh nc cú thm quyn: B Giao thụng ti C quan u mi t chc thc hin cỏc quyn v ngha v ca BGTVT: Ban QLDA ng H Chớ Minh im u d ỏn: Km0 giao vi T14B , ti th trn La Sn, huyn Phỳ Lc, tnh Tha Thiờn Hu im cui d ỏn: Km79+800 (im u d ỏn ng b cao tc Nng Qung Ngói), th t Tỳy Loan, thnh ph Nng Phm vi Gúi thu s XL12: Xõy lp on t Km45+00 n Km47+421 thuc a phn huyn Hũa Vang - TP Nng im u gúi thu: Km45+00 im cui gúi thu: Km47+421.00 Giỏp vi phm vi hm Mi Trõu Tng chiu di tuyn: Lt = 2.421,00m II IU KIN T NHIấN, KINH T - X HI KHU VC D N: 2.1 S lc v a bn, dõn c khu vc xõy dng cụng trỡnh: Ton b gúi thu nm trờn a phn xó Hũa Bc, huyn Hũa Vang, TP Nng l mt xó vựng sõu vựng xa Dõn c l ng bo dõn tc Ktu sinh sng bng ngh lm ry, sn bt thỳ rng v lm lõm nghip H thng h tng c s v h tng xó hi cũn thiu thn, i sng nhõn dõn cũn ngốo nn v lc hu đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 2.2 c im a hỡnh on tuyn t Km45+00 n hm Mi Trõu: Hng tuyn c bn men theo sn nỳi T Lang v i trờn cao trỏnh ngp thy in Sụng Bc (Cao khng ch ca h thy in l 75m) Cỏch tim tuyn v phớa trỏi khong 300 - 500m l ng mũn nm h thng tnh l 601 Thm thc vt khỏ phỏt trin gm rng cõy t nhiờn rm rp, rng tỏi sinh v rng trng, xen k gia cỏc thung lng nh hp c khai thỏc trng cõy hoa mu v lỳa 2.3 c im khớ hu Khớ hu ca khu vc th hin nhng nột chung nhng c im ca khớ hu ụng Trng Sn v vựng ph cn chu nh hng chung ca khớ hu Qung Nam - Nng Trong nm hỡnh thnh rừ rt, khụ t thỏng n thỏng 8v ma trung t thỏng n thỏng 12, trờn bin trỡnh ma thỏng nhiu nm cú cc tiu xy vo thỏng v thỏng , cc i xy vo thỏng 10 2.4 c im a cht thy Khu vc xõy dng tuyn ng cú ngun nc chớnh l nc mt v nc ngm - Nc mt: Bao gm nc sụng, sui, ao h, ng rung, nc ging, lu lng ph thuc vo iu kin khớ tng thy Mựa ma lu lng nc ln, khụ lu lng nc nh Ngun cung cp lu lng ch yu ca nc mt l nc ma - Nc ngm: Nhỡn chung nc ngm khu vc ny nghốo, ch yu trung lp t b ri, nt n, chiu dy lp nh, din phõn b hp, kh nng cha nc kộm 2.5 c im a tng Cn c vo kt qu khoan thm dũ CCT v cụng tỏc thớ nghim cỏc mu t ỏ a tng h s thit k, a cht khu vc bao gm cỏc lp t t trờn xung nh sau: - Lp 1a: Sột pha ln dm sn, cui si mu xỏm vng, trng thỏi na cng, t cp - Lp 3: Sột pha ln dm sn, cui si, mu xỏm vng, trng thỏi na cng, t cp - Lp 4: Sột pha ln dm sn, cui si, mu xỏm vng, trng thỏi na cng n cng, t cp - Lp 5: ỏ phin mu xỏm, xỏm nõu phong húa v nt n mnh, ỏ cp đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 2.6 Quy mô công trình: Theo Quyết định số 4166/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2013 Bộ GTVT việc phê duyệt phân kỳ đầu t giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình đờng Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), phân đoạn tuyến đợc thiết kế với tốc độ thiết kế 60km/h (theo tiêu chuẩn TCVN 5729-2012), phân kỳ giai đoạn 02 xe; - Quy mô mặt cắt ngang: Trớc mắt phân kỳ đầu t giai đoạn theo quy mô đờng cấp III với Bn = 12.0m, gồm xe giới, xe hỗn hợp - Mặt đờng: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc = 155MPa; 2.6.1 Kết cấu nền, mặt đờng: 2.6.1.1 Kết cấu mặt đờng: Tuân thủ hồ sơ dự án đầu t đợc duyệt, kết cấu mặt đờng tuyến đợc thiết kế mặt đờng bê tông nhựa Eyc 155MPa a Kết cấu I.1 áp dụng cho đắp: Thứ tự lớp từ xuống nh sau: + Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 lớp dày 5cm + Bê tông nhựa chặt BTNC19 lớp dày 7cm + Cấp phối đá dăm loại I dày 25cm + Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm + Lớp K100 dày 30cm, Eo 42MPa b Kết cấu I.2 áp dụng cho đào đât, đá cấp IV: Thứ tự lớp từ xuống nh sau: + Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 lớp dày 5cm + Bê tông nhựa chặt BTNC19 lớp dày 7cm + Cấp phối đá dăm loại I dày 25cm + Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm + Lớp K100 dày 30cm, Eo 42MPa + Vận chuyển dọc lu lèn 40cm dới lớp K100 đạt K95 đờng đào đất không đào không đắp + Xáo xới đầm nén 30cm đạt K95 đờng đào đất không đào không đắp Eo 42MPa 2.6.1.2 Kt cu nn ng: - Cao thit k vai ng m bo cao hn mc nc l tớnh toỏn (tn sut 1%) ớt nht 50cm đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 - t p nn ng c ly t m hoc tn dng t o nn ng, m bo cỏc yờu cu k thut theo tiờu chun TCVN 4447 - 2012 Cụng tỏc t - Quy phm thi cụng v nghim thu, TCVN 9436-2012 Thi cụng v nghim thu nn ng - Mỏi dc nn ng o v p, s dng ta luy nh sau: + Mỏi ta luy t p: 1/2,0 Khi chiu cao mỏi ta luy ln hn 10m c thit k bc thm rng 2m Khong cỏch bc thm c thit k cao 8m + Mỏi ta luy nn o qua t v ỏ mm: 1/1 Khi chiu cao mỏi ta luy ln hn 8m c thit k bc thm rng 2m Khong cỏch bc thm c thit k cao 8m + Mỏi ta luy nn o qua ỏ C4: 1/0.75 Khi chiu cao mỏi ta luy ln hn 12m c thit k bc thm rng 2m Khong cỏch bc thm c thit k cao 12m + Mỏi ta luy nn o qua ỏ C3: 1/0.5 Khi chiu cao mỏi ta luy ln hn 12m c thit k bc thm rng 2m Khong cỏch bc thm c thit k cao 12m - cht v kh nng chu ti ca nn t: + cht ca nn t: 30cm trờn cựng di ỏy kt cu ỏo ng c thit k bng t cp phi i chn lc t K100 tr lờn v m bo CBR ti thiu bng Ton b phn cũn li ca nn p (tớnh t ỏy kt cu ỏo ng) ca nn ng t K98 v m bo CBR ti thiu bng i vi nn ng o phm vi 70cm di lp K100: 40cm tip giỏp lp K100 dựng t o chuyn dc lu lốn K95 v 30cm cũn li c xỏo xi lu lốn K95 + Kh nng chu ti ca nn t: Nn ng c thit k m bo mụ un n hi Eo42MPa - Gia c b mt ta luy nn p: B mt ta luy c gia c trng c Ti cỏc v trớ p cao ngp nc b mt taluy phn quỏ mc nc cao nht 25cm tr xung c gia c bng tm bờ tụng ỳc sn (40x40x5)cm Trong phõn on Km45+000.00 Km47+421.00 tuyn i cao ven sn i, khụng xut hin mc nc ngp thng xuyờn Riờng mc nc ngp khụng thng xuyờn ch xut hin ti cỏc v trớ cng, ti cỏc v trớ ny c tớnh toỏn thit k gia c theo cụng trỡnh cng - B sung phn gia c taluy bng tm bờ tụng ỳc sn (40x40x5)cm ti cỏc v trớ mỏi taluy trờn nh tng chn mỏi taluy õm, m bo n nh mỏi p trờn nh tng chn đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 III BIN PHP T CHC THI CễNG: m bo tin , an ton giao thụng v chuyn vt liu thun tin quỏ trỡnh thi cụng, chỳng tụi b trớ cỏc mi thi cụng nh sau: - Mi thi cụng s 1: Hng thi cụng t Km45 Km47+421 + Nhõn lc : 01 i trng, 02 K thut + Mỏy múc : 01 mỏy i, 02 mỏy o, 05 ụ tụ chuyn - Mi thi cụng s 2: Hng thi cụng t Km47+421 Km45 + Nhõn lc : 01 i trng, 02 K thut + Mỏy múc : 01 mỏy i, 02 mỏy o, 05 ụ tụ chuyn 3.1 Cỏc thụng s k thut ca mỏy: 3.1.1 Mỏy o: a Mỏy o Komatsu PC200-8: - Trng lng hnh : 19.500 kg - Dung tớch gu : m3 - Cn chớnh : di 5,70 m - Tay cn : di 2,41 m - Chiu cao o : Max 9,80 m - Chiu sõu o : Max 6,095m - Tm vi : Max 9,38 m - B rng bỏnh xớch : 0,60 mm đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Hỡnh nh: Mỏy o Komatsu PC200-8 b Mỏy o Sany 215C: - Trng lng hnh - Dung tớch gu - B rng bỏnh xớch - Cn chớnh - Tõy cn - Tm vi o xa nht - Chiu sõu o ln nht - Chiu cao o ln nht : 20.900 kg : 0,93 m3 : 0.60 m : di 5,70 m : di 2,90 m : 9,885 m : 6,630 m : 9,305 m Hỡnh nh: Mỏy o Sany 215C c Mỏy o Sany 365C: - Trng lng hnh - Dung tớch gu - B rng bỏnh xớch - Cn chớnh - Tay cn - Tm vi o xa nht - Chiu sõu o ln nht : 34.100 kg : 1,6 m3 : 0,60 m : di 5,70 m : di 2,90 m : 10,615 m : 7,040 m đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 - Chiu cao o ln nht : 9,81 m Hỡnh nh: Mỏy o Sany 365C 3.1.2 Mỏy i: a Mỏy i Komatsu D65E-12: - Trng lng hnh: 19.125 kg - Dung tớch: 5,61 m3 - Tc tin ln nht: 10,6 km/h; - Tc lựi ln nht: 13,4 km/h đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Hỡnh nh: Mỏy i Komatsu D65E-12 b Mỏy i Komatsu D65PX-15: - Trng lng hnh: 20.800 kg - Dung tớch: 3,69 m3 - Tc tin ln nht: 10,6 km/h; - Tc lựi ln nht: 13,4 km/h Hỡnh nh: Mỏy i Komatsu D65PX-15 3.2 iu kin thi cụng : 3.2.1 iu kin a cht: - t ln ỏ, cú nhiu ch xut hin nc ngm gõy cn tr thi cụng 3.2.2 iu kin a hỡnh: - Cỏc phng tin bỏnh lp ch di chuyn trc tip c trờn cỏc a hỡnh bng phng, dc ngang mt t khụng quỏ 10% - Cỏc phng tin bỏnh xớch cú th di chuyn trc tip c trờn cỏc a hỡnh g gh, dc ngang mt t n 25% - Trng hp phm vi thi cụng cú dc ngang ln hn cỏc giỏ tr k trờn, cú th o i h dc ngang to din thi cụng 3.2.3 iu kin ng chuyn: iu kin a hỡnh chuyn khú khn vỡ t ỏ õy d st l, xe mỏy i li khú khn, i cao, vc sõu rt nguy him, nht l tri va ma xong đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 3.3 Phõn chia on thi cụng t Km45+0.00 - Km47+421.00: Cn c vo cỏc tớnh cht cụng trỡnh v iu kin thi cụng, ban ve trc doc, trc ngang, cac oan thay ụi mt ct iờn hinh trờn tuyờn ta tin hnh phõn on nn ng nh sau: Phõn on 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lý trỡnh Km45+0.00 - Km45+60.20 Km45+149.7 Km45+60.20 Km45+255.3 Km45+149.73 Km45+276.3 Km45+255.31 Km45+347.7 Km45+276.35 Km45+419.9 Km45+347.79 Km45+574.9 Km45+419.99 Km45+723.4 Km45+574.96 Km45+859.4 Km45+723.46 Km45+949.9 Km45+859.43 Km45+949.95 - Km46+0.00 Km46+0.00 - Km46+61.41 Km46+136.7 Km46+61.41 Km46+261.2 Km46+136.70 Km46+300.0 Km46+261.26 Km46+300.0 Km46+322.6 Km46+539.7 Km46+322.62 Km46+600.0 Km46+539.72 Km46+600.0 Km46+775.5 Chiu di 60.20 89.53 105.58 21.04 71.44 72.20 154.97 148.50 135.97 90.52 50.05 61.41 75.29 124.56 38.74 22.62 217.10 60.28 175.56 đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Km46+775.56 - 20 21 Km46+852.30 Km47+0.00 22 - Km47+105.64 - 23 Km47+270.35 - 24 Km47+375.26 25 3.4 Bin phỏp t chc thi cụng: Km46+852.3 Km47+0.00 Km47+105.6 Km47+270.3 Km47+375.2 Km47+421.0 76.74 147.70 105.64 164.71 104.91 45.74 3.4.1 Phỏt quang mt bng: Trc thc hin cụng tỏc o p nn n v tin hnh phỏt quang mt bng phm vi nh hng ca tuyn , cỏc cụng vic thc hin bao gm: phỏt quang bi cõy, cht cõy, o gc i vi nhng cõy nh dựng th cụng phỏt cht, thu gom, i vi nhng cõy cú kớnh ln dựng mỏy ca ct kt hp dựng mỏy i v nh lờn s chuyn ngoi phm vi cụng trỡnh khụng lm tr ngi thi cụng 3.4.2 Thi cụng nn ng o: Trong quỏ trỡnh thi cụng Nh thu s chn phng ỏn thi cụng xut phỏt t a hỡnh c th, song v c bn s s dng thit b thi cụng c gii l ch o, ch kt hp th cụng thi cụng cỏc cụng tỏc hon thin cú lng nh, nhm tit kim chi phớ, y nhanh tin sm a cụng trỡnh vo khai thỏc s dng 3.4.3 o hu c: Tin hnh o hu c, lp t ph b mt c búc b bng mỏy xỳc v chuyn n bói thi Sau búc b lp hu c tin hnh v sinh b mt, nghim thu cao trc p t nn Trong quỏ trỡnh thi cụng nu cú nhng v trớ nn yu m cha thit k cha cp hoc gii phỏp x lý cha trit thỡ Nh thu s lp h s bỏo cỏo K s TVGS v Ban qun lý D ỏn phi hp gii quyt nhm m bo cht lng cụng trỡnh 3.4.4 o cp: - c thc hin ti cỏc v trớ nn p theo h s thit k bn v thi cụng - Cụng tỏc ny c thc hin bng mỏy o v ụ tụ chuyn 3.4.5 Thi cụng nn o ton b: đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 10 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Ti cỏc v trớ cú mt ct ngang dng ch L hoc hỡnh thang * Phng ỏn 1: o ton b theo chiu ngang - Nn ng o s c o ln trờn ton b chiu rng v chiu sõu Thụng thng s o t u ny ti u ca on (T thp ti cao, o ngc dc) - Trng hp chiu di on thi cụng di, mun tng din tớch thi cụng thỡ ta cú th o v u vo gia nu trc dc dc v phớa - Trng hp trc dc dc v phớa nhng mun tng din tớch thi cụng rỳt ngn thi gian o t tin thi cụng gp, lng cụng tỏc ln hoc ang d mỏy múc thi cụng thỡ cng cú th o t phớa nhng phớa o xuụi dc phi lm rónh biờn tm m bo thoỏt nc thi cụng Nu chiu sõu o quỏ ln cú th chia lm nhiu bc thi cụng đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 11 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 + Mi bc thi cụng cú chiu cao o ln mỏyo y gu, cú ng thoỏt nc v chuyn riờng + Cú th o ht bc trờn ri o xung bc di, tng din thi cụng cú th o ng thi, song phi o bc trờn trc 10 n 20m m bo an ton Phm vi ỏp dng: - o nn ng ly t p, a cht l t thụng thng, ng nht - Cú ng chuyn thun li, cú nhiu mỏy o, ụ tụ chuyn t * Phng ỏn 2: o ho dc Nn ng o s c o phn mt ct trờn ton b chiu sõu , sau ú o m rng ho dc v phớa cho n t kớch thc mt ct ngang thit k Ho dc va l ni b trớ nhõn lc v mỏy o va l ng chuyn v thoỏt nc Trng hp chiu sõu o nn quỏ ln, cú th chia lm nhiu bc thi cụng , mi bc thi cụng o ho dc riờng đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 12 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Phm vi ỏp dng: - o nn ng ly t p, a cht l t thụng thng, ng nht - Cú ng chuyn thun li, cú nhiu mỏy o, ụ tụ chuyn t - Nn o cú chiu rng ln, khụng th o nn ng trờn ton b nn chiu rng nn ng * Phng ỏn 3: o tng lp theo chiu dc: - Nn ng o thnh tng lp trờn ton b chiu rng, t trờn xung di cho n t cao , mi lp o cú chiu dy t 1-1.5m tựy theo loi t v mỏy thi cụng Phm vi ỏp dng: - Trc dc o p xen k cú c ly chuyn dc nh hn 200m; lng o p cõn bng - a cht nn o khụng cú ln ỏ cc, tng ln, ng nht hoc phõn lp nm ngang, o nn ng ly õt p - B mt tng i bng phng đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 13 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 3.4.6 Thi cụng nn ti v trớ na o na p: Bin phỏp thi cụng ch yu bng mỏy o kt hp mỏy i, s dng mỏy o o x xung v tin hnh i tng lp sang nn p vi c ly chuyn phm vi ngn (ỏp dng trng hp tn dng c lng t o nn chuyn sang p) Trong quỏ trỡnh thi cụng s cõn i gia lng t o v lng t tn dng p cho phự hp vi thc t, lng t o v lng t tn dng s c xỳc trc tip lờn ụ tụ ti v trớ quy nh, lng t tn dng s dựng mỏy i i ngang chuyn sang phn p Khi p n cao thit k v c bn cú mt bng s kt hp mỏy xỳc cựng mỏy i o xỳc lờn ụ tụ chuyn ti v trớ qui nh 3.4.7.o x ngang v o xỳc lờn ụ tụ chuyn bi thi: - c thc hin ti cỏc v trớ nn ng o vi chiu cao o > 25m, v nn ng o cú a hỡnh khú khn, xe ụ tụ chuyn khụng th trc tip lờn ly t chuyn n bói thi c - o xó ngang xung nn bng mỏy o sau ú dựng mỏy o xỳc lờn xe chuyn bi thi C th gm cỏc on sau TT Chiu di Lý Trỡnh 52.65 Km45+622.89 Km45+675.54 56.71 Km46+343.29 Km46+400.00 * ỏnh giỏ hin trng tng on tuyn: a on 1: T Km45+622.89 - Km45+675.54 - B rng o ln nht bỡnh quõn (nh taluy) B1= 66.31m - B rng o nh nht (tng ng vi cao ng ) B2= 15.20m - Chiu cao o ln nht h1 = 35.94m - dc ngang ln nht: i% = 46.99% Trờn c s a hỡnh v hin trng thc t phõn chia phm vi lng thi cụng theo bin phỏp nh sau: + Mỏy o x ngang h cao thi cụng t nh taluy o o xó dn t trờn xung n cao m ụ tụ cú th di chuyn trc tip n ly t chuyn n bói thi Khi lng s c xỏc nhn ti thc t hin trng sau ó phỏt quang dn dp b on 2: T Km46+343.29 - Km46+400 - B rng o ln nht bỡnh quõn (nh taluy) B1= 66.05m - B rng o nh nht (tng ng vi cao ng ) B2= 15.20m - Chiu cao o ln nht h1 = 32.51m đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 14 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 - dc ngang ln nht: i% = 34.44% Phõn chia phm vi lng thi cụng theo bin phỏp thi cụng nh sau: + Mỏy o x ngang h cao thi cụng t nh taluy o o xó dn t trờn xung n cao mụ tụ cú th di chuyn trc tip n ly t chuyn n bói thi Khi lng s c xỏc nhn ti thc t hin trng sau ó phỏt quang dn dp Trong trng hp o xung nn ri m cao cũn quỏ cao, Xe chuyn khng th n ly t chuyn i thỡ tin hnh lm ng cụng v nhiu tng vi cỏc ng cua gp khỳc S t chc bin phỏp thi cụng theo phng dc đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 15 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 pHầN ĐàO Xả NGANG Đất cấp PHầN ĐàO VậN CHUYểN Đổ ĐI Đất cấp Mt ct ngang thi cụng 3.4.8 o khuụn, rónh dc: - Cụng tỏc o khuụn, rónh dc c thc hin ti cỏc v trớ nn o - Khuụn o m bo ỳng cao v kớch thc hỡnh hc, ng thi cú bin bn nghim thu cao khuụn trc chuyn bc thi cụng lp múng - o khụn dựng mỏy o kt hp vi mỏy i o Khi lng t, ỏ o c tn dng p (nu t yờu cu t p) hay chuyn bói thi 3.5 Thi cụng nn ng p * Trỡnh t thi cụng: Sau o hu c c K s TVGS chp thun thỡ tin hnh p t theo tng lp mt Cụng tỏc p t c tin hnh theo dõy chuyn ch yu l mỏy múc - t p c tn dng hoc chuyn t m theo dõy chuyn o xỳc t p * Ni dung cụng vic: - Lờn ga cm cc xỏc nh v trớ, kớch thc, cao lp p Cụng tỏc p t theo lp t p, p xong mi lp tin hnh lm thớ nghim kim tra cht t yờu cu mi tin hnh p lp tip theo Sau mi lp p mi K s TVGS cựng kim tra cht đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t xd hoàng MInh 16 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp khảo sát, thiết kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 3.5.1 Thi cụng p nn na p ti cỏc v trớ cú mt ct ngang dng ch L: + Sau b mt ó c v sinh, ỏnh cp theo h s thit k, m bo cỏc yu t v cao v dc yờu cu tin hnh cụng tỏc p + Vt liu t p c khai thỏc, chuyn t m hoc tn dng t lng o sau thớ nghim m bo yờu cu k thut v c s chp thun ca K s TVGS chp thun i vi nhng v trớ tn dng c lng o t nn o s dựng mỏy o o xó t nn o phn p, dựng mỏy i phớa di i xung phm vi [...]... lờn ụ tụ V/c bi thi VI THIT K IU PHI T 6.1.Thit k iu phi t: đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 24 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Cụng tỏc iu phi t cú ý ngha kinh t rt ln, cú liờn quan mt thit vi vic chn mỏy thi cụng cho tng on Vỡ vy, n v thi cụng c biờt chu y ờn cụng tỏc thit k iu phi t... tng din tớch thi cụng rỳt ngn thi gian o t do tin thi cụng gp, khi lng cụng tỏc ln hoc ang d mỏy múc thi cụng thỡ cng cú th o t 2 phớa nhng phớa o xuụi dc phi lm rónh biờn tm m bo thoỏt nc thi cụng Nu chiu sõu o quỏ ln cú th chia lm nhiu bc thi cụng đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 11 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc... lm ng cụng v nhiu tng vi cỏc ng cua gp khỳc S t chc bin phỏp thi cụng theo phng dc đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 15 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 pHầN ĐàO Xả NGANG Đất cấp 2 PHầN ĐàO VậN CHUYểN Đổ ĐI Đất cấp 4 Mt ct ngang thi cụng 3.4.8 o khuụn, rónh dc: - Cụng tỏc o khuụn, rónh dc... ho dc v 2 phớa cho n khi t kớch thc mt ct ngang thit k Ho dc va l ni b trớ nhõn lc v mỏy o va l ng vn chuyn v thoỏt nc Trng hp chiu sõu o nn quỏ ln, cú th chia lm nhiu bc thi cụng , mi bc thi cụng o 1 ho dc riờng đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 12 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 Phm vi... v mỏy thi cụng Phm vi ỏp dng: - Trc dc o p xen k cú c ly chuyn dc nh hn 200m; khi lng o p cõn bng - a cht nn o khụng cú ln ỏ cc, tng ln, ng nht hoc phõn lp nm ngang, o nn ng ly õt p - B mt tng i bng phng đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 13 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 3.4.6 Thi cụng... lp tip theo Sau mi lp p mi K s TVGS cựng kim tra cht đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 16 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 3.5.1 Thi cụng p nn na p ti cỏc v trớ cú mt ct ngang dng ch L: + Sau khi b mt ó c v sinh, ỏnh cp theo h s thit k, m bo cỏc yu t v cao v dc yờu cu tin hnh cụng tỏc p... 7-12T S thi cụng nn ng dng ch L 3.5.2 Thi cụng ti cỏc v trớ p hon ton: + V sinh dn sch cõy ci, búc b lp hu c, o cp khi dc t nhiờn ln + Vt liu p l t cp 3, cp 4 c tn dng t khi lng o nn sau ú vn chuyn bng ụ tụ t t tn dng n v trớ p Mỏy i va san t va m s đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 17 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế... hn biờn thit k ớt nht 20cm tớnh theo chiu thng ng i vi mỏi dc i vi nn ng o trong phm vi 70cm di lp K100: 40cm tip giỏp lp K100 dựng t o vn chuyn dc lu lốn K95 v 30cm cũn li c xỏo xi lu lốn đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 18 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 K95 Sau khi o ti cao thit k,... thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 14 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 - dc ngang ln nht: i% = 34.44% Phõn chia phm vi khi lng thi cụng theo bin phỏp thi cụng nh sau: + Mỏy o x ngang h cao thi cụng t nh taluy o o xó dn t trờn xung n cao mụ tụ cú th di chuyn trc tip n ly t vn chuyn n bói thi Khi... t khụng thớch hp dựng mỏy o xỳc lờn ụ tụ V/c bi thi on 11: Km45+949.95 n Km46+00 - on ny cú trc ngang nn ch yu l nn o, kt hp vi 1 s nn na o na p, chiu di on ny l 148.50 m - Dựng mỏy o, o x kt hp mỏy i v/c ngang p đơn vị thi công: công ty tnhh đầu t và xd hoàng MInh 21 THUYếT MINH BIệN PHP Tổ CHứC THI CôNG NềN đ ờnG Gói thầu XL12: xây lắp và khảo sát, thi t kế bvtc đoạn km45+00.00 km47+421.00 - Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ ĐIỀU PHỐI ĐẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ ĐIỀU PHỐI ĐẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ ĐIỀU PHỐI ĐẤT

Từ khóa liên quan