Tiểu luận nghiên cứu sự kiện công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ

10 388 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2016, 00:03

BÁO CÁO BÀI TẬP NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN: “Sự kiện Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ” Dữ liệu của Đề tài nghiên cứu sự kiện: “Sự kiện Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ” Định nghĩa sự kiện: 1.1 Đề tài nghiên cứu sự kiện: Sự kiện công bố thông tin liên quan đến việc công ty thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ Sự kiện công bố thông tin liên quan đến việc công ty thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ là việc công ty công bố thông tin mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với mục đích nhất định Trong công bố thông tin nêu rõ: số lượng dự định mua, thời gian thực hiện và cách thức thực hiện Hình thức công bố thông tin: 1.2 Nghị quyết của Hội đồng cổ đông v/v thu mua cổ phiếu quỹ Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (Giao dịch mua) Phương pháp thu thập số liệu: Đề tài nghiên cứu sự kiện thực hiện thu thập số liệu qua các bước: • Bước 1: Xác định chính xác các mã chứng khoán có sàn giao dịch HoSE thời gian thực hiện nghiên cứu Từ ngày thực hiện nghiên cứu (28/2/2016), sàn HoSE có 308 mã chứng khoán • Bước 2: Lấy thông tin về việc Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (Giao dịch mua) - của từng mã chứng khoán sàn HoSE: Lấy thông tin liệu chủ yếu trang : Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM - (https://www.hsx.vn/) Ngay hình trang chủ HoSE ta thấy có dòng chữ màu vàng Tìm mã chứng - khoán/thành viên: Ta gõ vào mã chứng khoán cần tìm Trang WEB sẻ mã chứng khoán tên chứng khóa bấm vào chữ ‘Xem chi tiết” - Ở Sheet “Tin tức” TỪ Ngày… ĐẾN Ngày: Ta chọn từ ngày 1/1/2011 đến - 31/12/2015 Trên có đầy đủ ngày các kiện liên quan đến mã cổ phiếu Lấy xác ngày và giờ công bố thông tin (Ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ đầu tiên, ngày công bố kết quả giao dịch ngày thực • giao dịch Nghị Đại hội cổ đông) Bước 3: Xác định ngày sự kiện: Xác định ngày kiện T = và T = +/- 15 ngày (không tính thứ bảy, chủ nhật ngày lễ): Ngày công bố thông tin trước 15h chiều ngày bình thường ngày T=0 ngày luôn, ngày công bố thông tin sau 15h chiều ngày bình thường ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật ngày T = ngày làm việc • Bước 4: Thu thập dữ liệu (+/-15 ngày sự kiện): Dữ liệu giá tham chiếu, giá đóng cửa, khối lượng giao dịch của mã chứng khoán;giá tham chiếu và đóng cửa của số giá IDEX khối lượng giao dịch thị trường 31 ngày giao dịch (T = và +/- 15 ngày) lấy từ trang Web: Vietstock/Vietstock Finance/ket qua giao dịch 1.3 Phân công – Kiểm tra độ tin cậy: • Phân công: Các thành viên nhóm thực hiện thu thập thông tin theo thứ tự mã chứng khoán theo phân công - Thu Thảo: Từ MCK số – 55 - Văn Luyện: Từ MCK số 40 – 95 - Tùng Anh: Từ MCK số 80 – 135 - Anh Gái: Từ MCK số 120 – 175 - Quỳnh Như: Từ MCK số 160 – 217 - Tuấn Tú: Từ MCK số 205 – 260 - Viết Hiếu: Từ MCK số 250 – 308 • Đánh giá độ tin cậy: - Kiểm tra chéo (đánh giá lần 1): Bằng việc phân công cho các thành viên có một số mã chứng khoán trùng đó việc kiểm tra cách thức làm việc và kết quả thu được một cách chuẩn xác Các kết quả thu được của các thành viên sẽ được tập hợp lại Bước đầu, thực hiện đánh giá tổng quan số liệu, nội dung của các mã chứng khoán trùng sẽ được kiểm tra trước Có sự giống giữa kết quả của các thành viên đó cho thấy một sự tin tưởng chắc chắn về kết quả thu được Tiến hành bằng cách viết hàm so sánh dữ liệu cho các mã trùng giữa các thành viên Khi kết quả thu được là giống thì ổn, nếu có sai sót thì kiểm tra lại Bước tiếp theo, thực hiện kiểm tra độ chính xác của việc xác định ngày sự kiện, xác định có một ngày sự kiện lựa chọn sai xác định nhầm, đó thực hiện chỉnh sửa (Mã DIG, 31/10/2011) - Kiểm tra mẫu ngẫu nhiên (đánh giá lần 2): Lựa chọn ngẫu nhiên mã 40 mã để kiểm tra thông tin dữ liệu của nó có sự trùng khớp giữa kết quả thu được và kết quả kiểm tra thông qua hàm so sánh Khi đó, kết quả là giống thì thông qua bộ dữ liệu sự kiện thu được Trình bày bảng số liệu: 1.4 Bộ dữ liệu sự kiện bao gồm Thông tin ngày sự kiện và Data dữ liệu: - Khi xác định một mã chứng khoán thực hiện công bố thông tin ta xác định các dữ liệu: Mã chứng khoán, ngày công bố, giờ công bố Thông qua ngày và giờ công bố thông tin ta xác định ngày sự kiện Có một số ngày sự kiện đặc biệt cách xa ngày công bố thông tin - được highlight nhằm đánh dấu sự đặc biệt Khi xác định ngày sự kiện ta xác định 15 ngày trước và sau ngày sự kiện, trình bày các số liệu liên quan theo thứ tự lần lượt: Số thứ tự, Mã chứng khoán, T = (+/- 15 ngày), Ngày giao dịch, Giá tham chiếu, Giá đóng cửa, Khối lượng giao dịch, Chỉ số giá Index tham - chiếu, Chỉ số giá Index đóng cửa, Khối lượng giao dịch thị trường Các dữ liệu tại ngày -15 và 15 sử dụng màu mực cam để đánh dấu Các dữ liệu tại ngày sử dụng mực đỏ để đánh dấu Giữa các ngày sự kiện khác sử dụng highlight màu - khác nhằm phân biệt Ý nghĩa các ký hiệu: STT KÝ HIỆU CHÚ THÍCH STT Số thứ tự SecCode Mã chứng khoán T T = (+/- 15 ngày) TraDate Ngày giao dịch RefPrice Giá tham chiếu CloPrice Giá đóng cửa M Khối lượng giao dịch RefIndex Chỉ số giá Index tham chiếu CloIndex Chỉ số giá Index đóng cửa 10 Mtt Khối lượng giao dịch thị trường Tổng cộng, nghiên cứu kiện công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ giai đoạn từ 1/1/2011 – 31/12/2015 có 133 kiện - Mẫu data nghiên cứu: Xử lý số liệu: Thực tính biến: - Rtt: Lợi nhuận cổ phiếu Rtt = log(CloPrice/RefPrice) - Rdk: Lợi nhuận thị trường Rdk = log(CloIndex/RefIndex) - Rbt: Lợi nhuận bất thường: Rbt = Rtt - Rdk - AARt: Lợi nhuận bất thường trung bình: giá trị trung bình cộng lợi nhuận bất thường thời điểm t quan sát • Kết thống kê: Nhìn cách tổng quan, ta có: - Tổng số ngày có lợi nhuận bất thường dương 1977 Tổng số ngày có lợi nhuận bất thường âm 2071 Xét ngày trước công bố kiện, số ngày có lợi nhuận bất thường dương 937 - âm 1018 Xét ngày sau công bố kiện, số ngày có lợi nhuận bất thường dương 970 âm 937 Thực tính lợi nhuân bất thường trung bình thời điểm t = (-5) – (+5), ta có: Giá trị bình quân ngày Ti Ngày T -5 -4 -3 -2 -1 5 AAR 0,00056269 0,000124105 -0,0006352 0,000753353 0,000757113 0,002583569 0,000102926 0,000617727 -0,00070134 0,000330771 0,001444932 Nhìn vào bảng tổng kết, ta thấy trước sau ngày công bố thông tin thu mua cổ phiếu quỹ công ty, AARt chủ yếu mang xu hướng dương, trừ hai trường hợp t= t= -3 Khi đó, ta thấy có phản ứng tích cực thời công bố thông thông tin thi mua cổ phiếu quỹ Nguyên nhân: Một nguyên nhân công ty thực thu mua cổ phiếu quỹ thực chống loãng giá cho cổ phiếu xu hướng giá thời tăng Tuy nhiên, xét dài giai đoạn từ trước sau 15 ngày xu hướng không chịu ảnh hưởng việc công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ PHỤ LỤC: Thông tin kiện STT MA CK NGAY CBTT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 AAM AAM ABT ABT ABT ABT ABT ABT ACL APC APC APC APC APC APC APC ASP BIC CII CMG CMT CMX CSM CTD D2D DIC DIG DPM DPR DQC DQC DRH DTL 27/04/2011 11/07/2012 30/03/2011 26/05/2011 09/08/2011 27/10/2011 08/02/2012 14/03/2014 06/09/2011 31/03/2011 08/01/2015 27/02/2015 12/03/2015 05/05/2015 04/06/2015 26/06/2015 09/06/2011 03/11/2011 27/08/2015 18/01/2013 14/09/2011 27/12/2011 15/03/2012 18/10/2011 05/07/2011 17/11/2011 31/10/2011 20/12/2011 24/07/2013 20/07/2011 07/08/2015 09/03/2011 09/05/2011 GIO CBTT 11:59:09 SA 5:12:48 CH 4:44:43 CH 5:05:24 CH 10:55:29 SA 4:04:17 CH 11:25:38 SA 3:23:00 CH 8:59:36 SA 3:03:55 CH 4:31:00 CH 5:16:00 CH 5:00:00 CH 3:18:00 CH 4:52:00 CH 2:38:00 CH 3:01:11 CH 3:53:42 CH 2:27:00 CH 5:05:10 CH 11:03:52 SA 1:24:19 CH 3:18:30 CH 5:03:58 CH 3:00:00 CH 4:11:14 CH 2:41:33 CH 3:42:26 CH 5:35:47 CH 11:25:20 SA 1:16:00 CH 5:37:08 CH 10:46:25 SA NGAY SU KIEN 27/04/2011 12/07/2012 31/03/2011 27/05/2011 09/08/2011 28/10/2011 08/02/2012 17/03/2014 06/09/2011 01/04/2011 09/01/2015 02/03/2015 13/03/2015 06/05/2015 05/06/2015 26/06/2015 10/06/2011 04/11/2011 27/08/2015 21/01/2014 14/09/2011 27/12/2011 16/03/2012 19/10/2011 06/07/2011 18/11/2011 31/10/2011 21/12/2011 25/07/2013 20/07/2011 07/08/2015 10/03/2011 09/05/2011 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 EIB EVE FMC FMC FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT GAS GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL HAG HAG HBC HBC HBC HCM HCM HCM HPG HSG HSG HSG HSG HVG 06/11/2013 12/03/2012 04/07/2012 14/05/2014 18/04/2012 07/05/2012 16/07/2012 07/08/2012 08/10/2012 06/11/2012 10/12/2012 03/01/2013 05/02/2013 05/03/2013 03/04/2013 04/05/2013 03/07/2013 16/03/2015 07/05/2012 04/05/2013 17/07/2013 15/10/2013 13/05/2014 29/07/2014 17/09/2015 10/09/2014 06/03/2015 15/06/2011 23/11/2011 02/10/2012 09/05/2012 04/02/2013 05/03/2013 04/09/2015 10/01/2012 18/04/2012 01/08/2012 17/07/2013 09/03/2011 8:37:00 SA 1:50:13 CH 9:23:00 SA 2:46:00 CH 1:17:00 CH 11:28:00 SA 10:58:00 SA 3:40:00 CH 10:10:00 SA 2:47:00 CH 4:51:00 CH 10:39:00 SA 9:59:00 SA 5:14:00 CH 10:54:00 SA 9:37:00 SA 2:26:00 CH 4:42:00 CH 1:38:00 CH 4:11:00 CH 4:16:00 CH 2:38:00 CH 5:26:00 CH 2:43:00 CH 5:19:00 CH 4:03:00 CH 10:01:00 SA 11:05:00 SA 2:57:00 CH 3:40:00 CH 11:26:00 SA 11:37:00 SA 10:02:00 SA 5:12:00 CH 10:34:00 SA 5:28:00 CH 11:24:00 SA 11:21:00 SA 5:38:00 CH 06/11/2013 12/03/2012 04/07/2012 14/05/2014 18/04/2012 07/05/2012 16/07/2012 08/08/2012 08/10/2012 06/11/2012 11/12/2012 03/01/2013 05/02/2013 06/03/2013 03/04/2013 06/05/2013 03/07/2013 17/03/2015 07/05/2012 06/05/2013 18/07/2013 15/10/2013 14/05/2014 29/07/2014 18/09/2015 11/09/2014 06/03/2015 15/06/2011 23/11/2011 03/10/2012 09/05/2012 04/02/2013 05/03/2013 07/09/2015 10/01/2012 19/04/2012 01/08/2012 17/07/2013 10/03/2011 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 HVG HVG IMP IMP ITA JVC KDC KDC KDH KDH KDH KHP LSS MCG MDG MDG OPC OPC PAC PAC PET PET REE REE SFC SFC SHI SRF SSI STB TCO TDH TDH TIC TLH TNA TNA TRC TSC 06/04/2014 29/06/2015 05/12/2011 24/05/2012 16/08/2013 13/10/2015 03/12/2014 09/11/2015 12/01/2012 05/09/2012 05/08/2013 02/06/2011 30/06/2015 03/06/2011 13/04/2012 24/04/2013 14/03/2014 03/10/2014 16/05/2012 31/01/2013 03/10/2012 23/05/2013 23/08/2011 07/05/2012 10/06/2011 21/11/2011 30/12/2011 26/07/2012 29/05/2015 09/11/2011 15/03/2012 03/06/2011 12/09/2011 03/05/2012 22/12/2011 23/07/2014 28/10/2015 11/07/2012 30/05/2014 3:09:00 CH 2:47:00 CH 4:06:04 CH 9:35:30 SA 11:32:12 SA 3:40:00 CH 1:35:00 CH 4:00:00 CH 4:39:19 CH 5:15:34 CH 04:15:36PM 10:10:05 SA 3:27:00 CH 11:11:05 SA 5:24:17 CH 4:25:53 CH 4:19:00 CH 1:26:00 CH 4:24:00 CH 10:33:00 SA 10:20:00 SA 2:34:00 CH 4:40:00 CH 3:20:00 CH 3:36:44 CH 2:44:13 CH 5:07:14 CH 9:46:00 SA 5:08:00 CH 4:26:26 CH 9:01:45 SA 11:07:38 SA 5:28:20 CH 6:02:40 CH 1:32:38 CH 4:17:00 CH 4:01:00 CH 11:24:00 SA 4:24:00 CH 07/04/2014 29/06/2015 06/12/2011 24/05/2012 16/08/2013 14/10/2015 03/12/2014 10/11/2015 13/01/2012 06/09/2012 06/08/2013 02/06/2011 01/07/2015 03/06/2011 16/04/2012 25/04/2013 17/03/2014 03/10/2014 17/05/2012 31/01/2013 03/10/2012 23/05/2013 24/08/2011 08/05/2012 13/06/2011 21/11/2011 03/01/2012 26/07/2012 01/06/2015 10/11/2011 15/03/2012 03/06/2011 13/09/2011 04/05/2012 22/12/2011 24/07/2014 29/10/2015 11/07/2012 02/06/2014 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 UDC UDC VFG VHG VIC VIP VNL VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM VOS VRC VRC VTB VTB VTO 27/05/2011 13/09/2011 07/05/2013 01/10/2015 17/06/2013 13/05/2011 17/04/2015 20/05/2011 14/11/2011 15/03/2012 14/06/2012 07/08/2012 19/08/2013 14/02/2014 08/07/2014 16/10/2014 06/10/2011 26/08/2011 07/03/2013 02/01/2013 18/06/2013 29/04/2011 2:43:00 CH 5:27:00 CH 4:32:00 CH 10:41:00 SA 5:24:00 CH 2:14:00 CH 2:00:00 CH 9:33:00 SA 11:05:00 SA 5:08:00 CH 5:07:00 CH 10:07:00 SA 3:51:00 CH 11:13:00 SA 10:47:00 SA 10:10:00 SA 5:12:00 CH 3:47:00 CH 5:15:00 CH 4:53:00 CH 10:32:00 SA 6:06:00 CH 10 27/05/2011 14/09/2011 08/05/2013 01/10/2015 18/06/2013 13/05/2011 17/04/2015 20/05/2011 14/11/2011 16/03/2012 15/06/2012 07/08/2012 20/08/2013 14/02/2014 08/07/2014 16/10/2014 07/10/2011 29/08/2011 08/03/2013 03/01/2013 18/06/2013 04/05/2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nghiên cứu sự kiện công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ , Tiểu luận nghiên cứu sự kiện công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ , Tiểu luận nghiên cứu sự kiện công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ

Từ khóa liên quan