Đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

86 158 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2016, 01:36

LUN VN: i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam giai on hin M u Tớnh cp thit ca ti V.I.Lờnin, v lónh t v i ca giai cp cụng nhõn v phong tro cỏch mng th gii ó dy: "Khụng cú lý lun cỏch mng thỡ khụng th cú phong tro cỏch mng" [58, tr.30] Lun im ú ó khng nh vai trũ to ln ca lý lun cỏch mng i vi phong tro cỏch mng Lý lun c vớ nh mt bú uc soi ng, khụng cú lý lun thỡ nh ngi mự i ờm ti, tỡm mói khụng thy ng Cỏch mng xó hi ch ngha v s nghip xõy dng ch ngha xó hi l hot ng t giỏc ca nhõn dõn, chớnh ng ca giai cp cụng nhõn lónh o cng cn thit phi cú lý lun soi ng v a lý lun vo qun chỳng Trong lch s cỏch mng Vit Nam, Ch tch H Chớ Minh l ngi u tiờn nhn thc rừ tm quan trng ca t tng, lý lun v t hot ng ú gn lin vi nhng chuyn bin ln lao ca thi i v thc tin Vit Nam Ngi i tỡm ng cu nc, thc cht l i tỡm lý lun cỏch mng soi ng v dy ngun sc mnh ca chớnh dõn tc mỡnh, ly sc ta m gii phúng cho ta Nh cú s tip thu v dng sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin vo thc tin Vit Nam ca Ngi m cỏch mng Vit Nam ó thoỏt khng hong v ng li cu nc cui th k XIX, u th k XX Cụng tỏc t tng l hot ng cú mc ớch ca mt giai cp, mt chớnh ng nhm hỡnh thnh, phỏt trin, hon thin h thng lý lun, ph bin, truyn bỏ h thng lý lun ú vo qun chỳng, c v, ng viờn qun chỳng i ti hnh ng Do vy, vi ý ngha lý lun v thc tin, cụng tỏc t tng cú vai trũ rt quan trng i vi s nghip cỏch mng ca ng Thụng tin cụng tỏc t tng vi chc nng ph bin, truyn bỏ nhng ni dung ca h t tng, nh hng thụng tin, qua ú hỡnh thnh nhn thc lý lun ỳng n ca qun chỳng cú vai trũ to ln cụng tỏc t tng núi riờng v ton b hot ng ca ng núi chung Xột vai trũ ca thụng tin quỏ trỡnh t tng ca ng, thụng tin nh l cu ni, l phng tin gn kt gia ng vi nhõn dõn, gia trung ng vi a phng v c s Trong cụng cuc i mi, hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng cú vai trũ ngy cng quan trng Nh hot ng thụng tin m thụng tin v ngoi nc c chuyn kp thi n tt c mi ngi Bng nhiu bin phỏp v hỡnh thc thụng tin, cỏc quan im, ch trng ca ng v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc n c vi cỏn b, ng viờn v nhõn dõn, phn ỏnh mt tớch cc thc tin cụng cuc i mi trờn t nc ta, biu dng mt tớch cc, phờ phỏn, un nn mt tiờu cc, gi vng nh hng xó hi ch ngha Thụng tin cụng tỏc t tng ó phõn tớch cú sc thuyt phc nhng in hỡnh tiờn tin, nhng tm gng ca cỏn b, ng viờn, nhõn dõn trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi, t ú m c v, ng viờn, dy lũng nhit tỡnh cỏch mng ca hng triu qun chỳng, nhm thc hin thng li cụng cuc i mi vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh Trong giai on cỏch mng hin nay, ton ng, ton dõn ta ang y mnh s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, n nm 2020 a nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i C hi v thỏch thc i vi s phỏt trin ca t nc, ca s nghip xõy dng v bo v T quc u ln, nhim v chớnh tr ca ton ng, ton quõn, ton dõn ta thi k mi ht sc nng n Cụng tỏc t tng phi phc v tt cụng tỏc xõy dng ng, nõng cao cht lng cỏn b, ng viờn, ph bin quan im, ng li ca ng, ng viờn ton th nhõn dõn tham gia cỏc phong tro cỏch mng Bờn cnh nhng thun li, cụng tỏc t tng ca ng hin cng gp khụng ớt khú khn v thỏch thc cn cú nhn thc ỳng v i mi phự hp Cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi v bo v T quc ca ng v nhõn dõn ta hin din bi cnh quc t cú nhiu bin chuyn nhanh chúng v phc T ch xó hi ch ngha sp Liờn Xụ v cỏc nc ụng u, phong tro cỏch mng th gii tm thi lõm vo thoỏi tro Cuc u tranh gia ch ngha xó hi vi ch ngha t bn, gia h t tng xó hi ch ngha vi h t tng t bn ch ngha ang din rt gay gt, quyt lit, bi cỏc th lc thự ch ang li dng tỡnh hỡnh, tỡm mi cỏch tn cụng vo ch ngha xó hi i vi s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta, chỳng sc xuyờn tc, vu cỏo ng, Nh nc, ỏnh thng vo h t tng, cng lnh, ng li chớnh tr ca ng, nhm lm tan ró nim tin vo nn tng ca ch , t bờn ú l nhng th on ht sc thõm c v nguy him Cuc cỏch mng khoa hc - cụng ngh ang din nh v bóo trờn th gii v em li nhng bin i sõu sc trờn nhiu lnh vc tri thc ca loi ngi - khoa hc t nhiờn, khoa hc k thut cng nh khoa hc xó hi, nhõn Khi lng tri thc ngi to tht to ln v ang tng theo cp s nhõn Do vy, lng thụng tin hng ngy tng lờn rt nhiu v cng cn thit cú s nh hng kp thi, lm rừ bn cht ca cỏc s kin ang din xó hi Trong iu kin ú, cụng tỏc t tng núi chung v thụng tin cụng tỏc t tng núi riờng cn c i mi mnh m v ni dung, phng phỏp, hỡnh thc, t chc i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng mang tớnh cp thit lnh vc cụng tỏc ny ỏp ng yờu cu ca thi k cỏch mng mi Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti L mt hot ng c bn ca cụng tỏc t tng, thụng tin cụng tỏc t tng cú mt phm vi rt rng ln, bao gm cỏc hot ng lnh vc tuyờn truyn, cung cp v nh hng thụng tin hot ng bỏo chớ, xut bn, thụng tin i chỳng, t chc v ch o hot ng tuyờn truyn ming qua i ng bỏo cỏo viờn ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu c bn v ng dng v cụng tỏc t tng, thụng tin cụng tỏc t tng: V cụng tỏc t tng ca Ch tch H Chớ Minh; Mt s v cụng tỏc t tng ca ng o Duy Tựng; Gúp phn i mi cụng tỏc lý lun - t tng ca ng Trn Trng Tõn; V cụng tỏc t tng - hoỏ ca ng Trn Trng Tõn; Tip tc i mi, nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc t tng - hoỏ tỡnh hỡnh mi ca ng Hu Th v o Duy Quỏt; V cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam ca TS o Duy Quỏt; i mi v nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc t tng ca PGS H Hc Hi v TS Ngụ Vn Tho; Nguyờn lý cụng tỏc t tng ca TS Lng Khc Hiu; Truyn thụng i chỳng cụng tỏc lónh o qun lý ca TS V ỡnh Hoố; Truyn Thụng i chỳng ca PGS TS T Ngc Tn; i mi t chc, ni dung, phng thc hot ng ca i ng bỏo cỏo viờn ca cp u qun, huyn, th xó v xó, phng, th trn tỡnh hỡnh mi ti khoa hc ca TS Ngụ Vn Tho; ỏnh giỏ thc trng v gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca i ng bỏo cỏo viờn cp tnh giai on mi ti khoa hc ca ThS Trng Minh Tun; Trờn cỏc lý lun ca ng cng cú nhiu bi vit liờn quan n ny nh: To bc chuyn bin mi vic hc lý lun chớnh tr ca cỏn b, ng viờn ca GS TS Nguyn Phỳ Trng, ng trờn Tp Cng sn, s 11/1999; i mi cụng tỏc tuyờn truyn ming v hot ng bỏo cỏo viờn tỡnh hỡnh mi ca TS Ngụ Vn Tho, ng trờn Tp T tng - Vn hoỏ, s 7/2002; i ng bỏo cỏo viờn - cu ni ng vi dõn ca ThS Trng Minh Tun, ng trờn Tp Tuyờn giỏo s 2/2009; Cỏc cụng trỡnh trờn ó cp mt s dung ch yu ca cụng tỏc t tng v thụng tin cụng tỏc t tng ú l: - Lm rừ mt s v lý lun v thc tin ca cụng tỏc t tng, ú cú vic t chc hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng; - Xỏc nh ni dung, hỡnh thc hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng; cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó phõn tớch v ch nhng cn gii quyt hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh trờn mi ch cp n thụng tin cụng tỏc t tng nh mt ni dung hot ng ca cụng tỏc t tng, cha trc tip cp n i mi thụng tin cụng tỏc t tng Xut phỏt t thc tin trờn tụi chn ti: i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam giai on hin lm lun Thc s Khoa hc Chớnh tr Mc ớch, nhim v ca lun - Mc ớch Trờn c s phõn tớch lý lun v thc tin, lun hng vo vic tỡm kim cỏc gii phỏp cú tớnh kh thi nhm nõng cao cht lng, hiu qu hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam, ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi - Nhim v + Khỏi quỏt lý lun v thụng tin cụng tỏc t tng ca ng lm c s cho vic nghiờn cu + Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam hin nay, xỏc nh cỏc yờu cu i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng + xut quan im v mt s gii phỏp c bn i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng tỡnh hỡnh mi i tng v phm vi nghiờn cu ca lun - i tng nghiờn cu: hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng iu kin hin - Phm vi nghiờn cu: gii hn cỏc hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca cp u ng V thi gian, t i hi IX ca ng n C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun - C s lý lun: H thng quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v hot ng thụng tin cụng tỏc t tng - Phng phỏp nghiờn cu: S dng cỏc phng phỏp vt bin chng, vt lch s ca ch ngha Mỏc Lờnin, phng phỏp phõn tớch v tng hp; lch s v lụgic; phng v phng phỏp chớnh tr hc hin i, Nhng úng gúp v khoa hc ca lun - Khỏi quỏt lm rừ c v trớ, vai trũ ca thụng tin cụng tỏc t tng cụng tỏc t tng ca ng - Phõn tớch, ỏnh giỏ ỳng thc trng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng nhng nm qua, nht l t sau i hi IX ca ng n nay, rỳt nhng kinh nghim, bi hc t chc thc hin - xut mt s gii phỏp i mi nõng cao cht lng, hiu qu hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng, ỏp ng yờu cu ca tỡnh hỡnh mi ý ngha lý lun v thc tin ca lun - Phc v cho vic i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng núi chung, c bit l hot ng ca cp u ng qua Ban Tuyờn giỏo v Trung tõm Thụng tin cụng tỏc tuyờn giỏo cỏc cp - Lm ti liu tham kho cho sinh viờn theo hc cỏc chng trỡnh chớnh tr hc Kt cu ca lun Ngoi m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun gm chng, tit Chng C s lý lun i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng cng sn Vit Nam hin 1.1 Vai trũ ca hot ng thụng tin cụng tỏc t tng hot ng lónh o v xõy dng ng 1.1.1 Mt s khỏi nim 1.1.1.1 T tng v cụng tỏc t tng Khỏi nim t tng: cú nhiu cỏch din t khỏc nhau, nhng hiu theo ngha chung nht "T tng l mt hỡnh thc tn ti ca ý thc xó hi, kt qu ca quỏ trỡnh nhn thc hin thc khỏch quan, tr thnh kinh nghim v s hiu bit ca ngi" [52, tr.10] L mt phm trự thuc lnh vc ý thc xó hi, t tng cú th cú s lc hu cng nh cú kh nng vt trc so vi nhng thay i ca tn ti xó hi, thc ti khỏch quan Nhng quan nim, nhng ch kin, d nh, v.v c hỡnh thnh cú s bn vng nht nh, mc dự nhng iu kin khỏch quan m nú phn ỏnh ó cú nhng thay i ng thi, cú nhng t tng tin b da trờn nhng quy lut ng khỏch quan ca hin thc, nhng t khoa hc, ch nhng bc phỏt trin tt yu ca hin thc, lm c s cho nhng hot ng t giỏc ca ngi Nh vy, t tng va cú s th ng nht nh so vi nhng thay i ca tn ti xó hi, va cú tớnh nng ng, tỏc ng tr li tn ti xó hi thụng qua hot ng thc tin ca ngi Do nhng c tớnh cú kh nng vt trc so vi ng ca hin thc khỏch quan, t tng khụng ch dng li s phn ỏnh, khỏi quỏt, m cũn cú nng lc d bỏo, mc tiờu, chng trỡnh, k hoch, d nh nhm giỳp ch th tip tc nhn thc v ci to hin thc T tng l sn phm ch quan ca mi cỏ nhõn phn ỏnh thc t khỏch quan Do vy, cú t tng ca mi cỏ nhõn Hot ng nhn thc ca ngi gn lin vi mc ớch ca h Trong iu kin lao ng l phng tin kim sng, lao ng "vỡ li ớch", t tng gn lin vi li ớch Cỏc cỏ nhõn xó hi cú li ớch ging mt quan h xó hi nht nh thng cú t tng gn nhau, hỡnh thnh nờn t tng ca mt giai cp, mt tng lp xó hi Trong xó hi cú giai cp, t tng ca nhng giai cp i din cho phng thc sn xut y cú th tr thnh h t tng Xó hi loi ngi l quỏ trỡnh ng v phỏt trin khụng ngng t hỡnh thỏi kinh t - xó hi thp lờn hỡnh thỏi kinh t - xó hi cao hn, hon thin hn Nh nc i trờn c s xó hi cú s phõn chia giai cp, ú tn ti giai cp thng tr v giai cp b tr Giai cp thng tr hỡnh thnh h t tng ca mỡnh lun chng cho s tn ti ca h v lm cho h t tng ca giai cp y chim a v thng tr xó hi, ng thi bo v li ớch ca giai cp mỡnh Chớnh vỡ vy, h t tng thng gn vi giai cp i din cho mt phng thc sn xut nht nh v mang bn cht giai cp H t tng l h thng cỏc quan im v quan h gia ngi vi ngi v gia ngi vi t nhiờn, phn ỏnh nhng v nhng xung t xó hi, bao gm c nhng mc tiờu, chng trỡnh, nhm cng c hoc thay i, phỏt trin cỏc quan h xó hi hin cú H t tng l mt b phn ca kin trỳc thng tng v xột cho cựng, nú phn ỏnh nhng quan h kinh t, quan h xó hi ang tn ti H t tng l sn phm ca xó hi cú giai cp, mang tớnh giai cp, phn ỏnh v trớ, li ớch ca mt giai cp nht nh xó hi trỡ v trớ lónh o, cỏc giai cp thng tr xó hi qua nhng nh t tng ca mỡnh tip tc phỏt trin, hon thin h t tng, xõy dng cỏc mc tiờu, chng trỡnh, thit ch bo v v truyn bỏ h t tng ca giai cp mỡnh xó hi Do h t tng thng gn lin vi li ớch ca giai cp, nờn cuc u tranh t tng, u tranh ý thc h l cuc u tranh giai cp c bn v quyt lit nht Trong cuc u tranh giai cp, vai trũ ca u tranh t tng, u tranh lý lun rt quan trng C.Mỏc ó khng nh: "V khớ ca s phờ phỏn c nhiờn khụng th thay th c s phờ phỏn ca v khớ, lc lng vt cht ch cú th b ỏnh bng lc lng vt cht; nhng lý lun cng tr thnh lc lng vt cht, mt nú xõm nhp vo qun chỳng" [63, tr.580] Cụng tỏc t tng xut hin t xó hi loi ngi phõn chia thnh giai cp v cú h t tng ca giai cp thng tr Do nhu cu v li ớch, giai cp thng tr xõy dng cỏc thit ch t tng, o to v s dng i ng cỏn b t tng lm cụng tỏc t tng cho h Cỏc giai cp v tng lp xó hi khỏc cng thc hin cỏc hot ng t tng, cú nhng tỏc ng (hp phỏp v khụng hp phỏp) nhm truyn bỏ h t tng ca mỡnh Nh vy: "Cụng tỏc t tng l hot ng cú mc ớch ca mt giai cp, mt chớnh ng nhm xõy dng, xỏc lp, phỏt trin v truyn bỏ h t tng qun chỳng, nh hng giỏ tr, to nim tin v thỳc y qun chỳng hnh ng vỡ li ớch ca mỡnh" [52, tr.17] Cụng tỏc t tng di ch ngha xó hi l hot ng cú mc ớch ca ng Cng sn v Nh nc XHCN nhm phỏt trin, truyn bỏ h t tng xó hi ch ngha; lm cho h t tng XHCN thnh h t tng chi phi, thng tr i sng tinh thn xó hi; ng viờn, c v tớnh tớch cc, t giỏc, sỏng to ca nhõn dõn s nghip xõy dng v bo v ch XHCN; phờ phỏn nhng t tng li thi, lc hu, phn ng 1.1.1.2 Thụng tin v thụng tin cụng tỏc t tng Trong xó hi, ngi khụng th tn ti v phỏt trin nu khụng cú thụng tin Cú rt nhiu cỏch tip cn khỏc v thụng tin, nh nh ngha ca A..Urxun Thụng tin l cỏi a dng c phn ỏnh [92, tr.25] Vit Nam, theo ngha thng dựng, thụng tin c hiu thc cht l s giao tip, quan h, trao i, thụng bỏo, s khỏm phỏ hiu bit v nhng mt, nhng lnh vc khỏc ca t nhiờn v xó hi, gia ngi vi ngi Thụng tin l nhng ni dung, nhng kt qu ca s phn ỏnh tn ti khỏch quan mang tớnh cht chn lc c din t thụng bỏo chuyn ti t ngi ny n ngi khỏc quỏ trỡnh hot ng nhn thc v hot ng thc tin, quan h vi t nhiờn v xó hi ca ngi Chớnh vỡ vy, cú th ng ý vi quan nim, "thụng tin chớnh l sn phm ca ý thc ngi phn ỏnh tn ti khỏch quan, nhng c chn lc din t ni dung cỏc thụng bỏo gia ngi vi ngi" [45, tr.154] T s phõn tớch trờn cho thy thụng tin mang nhiu ý ngha c khỏch quan v ch quan Thụng tin ph thuc trc ht t ngun tin khỏch quan ng thi thụng tin mang i mi hỡnh thc phi hp theo hng phi hp thng xuyờn, cht ch, phi hp h thng vi ngoi h thng thụng tin Phi hp c quan ng vi tuyờn giỏo, bỏo cỏo viờn, m bo cho hot ng thng nht, tỏc ng cựng chiu n t tng xó hi 3.2.6 Hin i hoỏ phng tin thụng tin phc v thụng tin cụng tỏc t tng Phng tin thụng tin cụng tỏc t tng gm cỏc phng tin phc v cho cụng tỏc son tho, truyn ti thụng tin ca cỏc cp u ng; cỏc phng tin hot ng ca c quan Ban Tuyờn giỏo v cỏc c quan qun lý nh nc vic nh hng thụng tin i chỳng, phng tin hot ng ca i ng bỏo cỏo viờn cp u cỏc cp Hin nay, cỏc phng tin hot ng thụng tin cụng tỏc t tng cũn thiu tớnh ng b, mt s loi hỡnh phng tin phỏt trin tt, mang li hiu qu cho cụng tỏc t tng, song bờn cnh ú cng cũn mt s loi hỡnh phng tin cha phỏt trin v kộm phỏt huy hiu qu m bo cho cỏc phng tin thụng tin cụng tỏc t tng phỏt trin ng b ũi hi cỏc cp, cỏc ngnh, n v, cn quan tõm ỳng mc, to iu kin cỏc phng tin cựng phỏt trin Phng tin cụng tỏc thụng tin quy nh chn phng phỏp, phỏt huy c kh nng cỏn b Phng tin thụng tin cũn giỳp cỏn b, ng viờn v nhõn dõn tip thu nhng ni dung thụng tin cụng tỏc t tng ca ng Cn phỏt trin ng b v hin i hoỏ cỏc phng tin m bo thụng tin liờn tc, thng xuyờn, phự hp vi iu kin, kinh t xó hi v yờu cu ca cụng tỏc thụng tin Cn xõy dng h thng phng tin m bo ln mnh c v s lng v cht lng, thc s l ngi tuyờn truyn th, ngi t chc th v ngi c ng th, ng thi tr thnh din n ca nhõn dõn 3.2.7 Tng cng s lónh o ca ng vi vic i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ng ta luụn khng nh: cụng tỏc t tng l mt nhng lnh vc trng yu nht ca ng, l phng thc lónh o ca ng v l cu ni gia ng vi dõn L cụng c sc bộn ca ng, cụng tỏc t tng ó gúp phn to ln vo thng li ca s nghip cỏch mng Vit Nam, thc hin ton din cụng cuc i mi, y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, ch ng hi nhp kinh t quc t Trc nhng thi c v thỏch thc, hn lỳc no ht cỏc cp u ng phi tng cng lónh o v ch o cụng tỏc t tng nõng cao hiu qu cụng tỏc t tng cn thit phi i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng, trc ht cn nõng cao nhn thc ca cp u ng v v trớ, vai trũ ca lnh vc cụng tỏc ny Ni dung tng cng s lónh o ca ng i vi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng hin l: - Tng cng ch o vic cung cp thụng tin t cỏc cp u ng chỳ trng thụng tin v lý lun chớnh tr, quan im ng li, ch trng, chớnh sỏch, gii phỏp ln thc hin vai trũ lónh o ca ng qua ú giỳp cho cỏn b, ng viờn, nhõn dõn nõng cao nhn thc chớnh tr, gúp phn to s thng nht v t tng, hnh ng ng thc hin nhim v ny, cp u cỏc cp quan tõm n cụng tỏc thụng tin ni b ng, thng xuyờn ch o cỏc c quan thụng tin trc thuc cp u i mi cụng tỏc thụng tin ca ng - Chỳ trng s ch o ca cp u i vi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca Ban Tuyờn giỏo cỏc cp Cng c Ban Tuyờn giỏo c s cú tỏc dng tớch cc lnh vc ny - y mnh s lónh o ca cp u ng ca cỏc c quan ch qun bỏo chớ, xut bn, phng tin thụng tin i chỳng Vic quan tõm ca cp u ng i vi hot ng ca c quan bỏo chớ; x lý tt vic la chn, b trớ cỏn b m bo hot ng ỳng nh hng t tng ca cỏc c quan bỏo - Nõng cao vai trũ lónh o thc hin nhim v chớnh tr ca t chc ng cỏc c quan thụng tin i chỳng, gúp phn hot ng thụng tin ỳng tụn ch, mc ớch, gúp phn vo cụng tỏc t tng ca ng - Tng cng s lónh o ca cp u ng i vi vic t chc, ch o hot ng ca i ng bỏo cỏo viờn ca cp u t trung ng n c s - y mnh hot ng kim tra ca cp u ng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca cỏc c quan, ban, ngnh, on th Kim tra ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc c thi hnh mt cỏch ỳng n, sỏng to Sau tin hnh t chc nghiờn cu, quỏn trit, hc v thc hin ngh quyt, ch th ú cú c thc thi nghiờm tỳc hay khụng, thi hnh cú ỳng khụng, n mc no, Thụng qua vic kim tra mi bit rừ c nhng mt ỳng n phự hp ca ch trng, ng li, quan im, ch th, ngh quyt, t ú tham mu cho ng phỏt huy nhng mt mnh, khc phc nhng mt hn ch kp thi b sung, hon chnh Kt lun C v lý lun v thc tin u cho thy, thụng tin cụng tỏc t tng ca ng cú vai trũ rt quan trng vic phỏt trin v bo v h t tng ca giai cp cụng nhõn, cng c nim tin ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn vo s lónh o tt yu ca ng Cng sn Vit Nam Vỡ vy, nghiờn cu, ỏnh giỏ v hot ng thụng tin cụng tỏc t tng phi da trờn nhng cn c khoa hc Hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ó t c nhng thnh tu nht nh, ó cú n lc rt ln vic tuyờn truyn, giỏo dc ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, nhng ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc ti cỏn b, ng viờn v nhõn dõn Qua ú hỡnh thnh cho cỏn b, ng viờn v nhõn dõn mt th gii quan khoa hc, phng phỏp lun ỳng n, giỳp h khc phc nhng t tng lc hu, bo th, nõng cao trỡnh lý lun, ý thc chớnh tr v s nhit tỡnh cỏch mng, tinh thn t giỏc v tớch cc xõy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN Tuy nhiờn, hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng ta thi gian qua cũn nhng hn ch, bt cp nht nh ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi, hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng phi c i mi Tuy nhiờn, i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng cn quỏn trit tt mt s quan im nh: khụng ngng nõng cao cht lng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ỏp ng yờu cu ca giai on cỏch mng mi; Coi trng i mi thụng tin cụng tỏc t tng ng, thc hin quyn c thụng tin ca ng viờn; Nõng cao hn na cht lng cụng tỏc ch o hot ng thụng tin i chỳng phc v cụng tỏc t tng ca ng; Cung cp kp thi cỏc thụng tin chớnh thc ca ng, Nh nc phc v cho nh hng t tng; Coi trng cụng tỏc tuyờn truyn ming, hot ng bỏo cỏo viờn ca cỏc cp u ng ng thi phi thc hin ng b mt s gii phỏp sau: Nõng cao nhn thc ca cp u ng v vai trũ hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng; Tip tc i mi ni dung hot ng thụng tin cụng tỏc t tng; i mi ni dung, phng phỏp, phng thc thụng tin cụng tỏc t tng; Nõng cao cht lng i ng cỏn b lm cụng tỏc thụng tin t tng; i mi c ch phi hp hot ng thụng tin cụng tỏc t tng; Hin i hoỏ phng tin thụng tin phc v thụng tin cụng tỏc t tng; Tng cng s lónh o ca ng vi vic i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng l yờu cu thng xuyờn Yờu cu ny ũi hi s n lc, c gng phn u ca ton ng, ca mi cỏn b, ng viờn Do vy, mi cp u ng, mi cỏn b, ng viờn phi khụng ngng phn u gúp phn i mi cụng tỏc t tng ca ng núi chung, cụng tỏc thụng tin t tng ca ng núi riờng Danh mc ti liu tham kho Ban Chp hnh Trung ng, Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2007), Cỏc chng trỡnh cụng tỏc ln thc hin Ngh quyt i hi X ca ng (2007 - 2010) Ban Ch o u tranh chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng - hoỏ ca Trung ng (2003), Chng õm mu din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng - hoỏ, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (1999), Tip tc i mi, nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc t tng - hoỏ tỡnh hỡnh mi, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, Trung tõm thụng tin cụng tỏc t tng (1999), S tay bỏo cỏo viờn nm 1999 - 2000 lý lun - nghip v - t liu, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, B Vn hoỏ - Thụng tin, Hi Nh bỏo Vit Nam (2002), Tip tc thc hin Ch th 22 - CT/TW ca B Chớnh tr (Khoỏ VIII) v i mi v tng cng s lónh o, qun lý cụng tỏc bỏo chớ, xut bn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2000), Phỏt huy sc mnh tng hp ca cỏc binh chng cụng tỏc t tng - hoỏ, hng mnh v c s, hon thnh thng li nhim v nm 2000 v nhng nm tip theo, K yu Hi ngh cụng tỏc t tng - hoỏ ton quc t ngy 3-4 n 6-4-2000 ti H Ni, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2001), Ti liu nghiờn cu Vn kin i hi IX ca ng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2002), Ti liu hc cỏc ngh quyt Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2003), i mi v nõng cao cht lng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng, H Ni 10 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, V Nghiờn cu giỏo dc lý lun chớnh tr (2004), Bỏo cỏo iu tra phc v cho cụng tỏc s kt nm thc hin Ngh quyt TW5 (khoỏ IX) v nhim v ch yu ca cụng tỏc t tng, lý lun tỡnh hỡnh mi 11 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2004), Tỡnh hỡnh th gii gn õy v s kin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 12 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2004), T tng H Chớ Minh mói soi ng chỳng ta i, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 13 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2004), Nõng cao cht lng, hiu qu tuyờn truyn nhõn t mi, in hỡnh tiờn tin giai on mi, K yu hi tho, H Ni 14 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2005), i mi mnh m hn na hỡnh thc, phng phỏp tuyờn truyn giỏo dc, hc tp, quỏn trit ngh quyt ca ng, K yu Hi ngh s kt nm thc hin Ngh quyt Trung ng khoỏ IX v cụng tỏc t tng, lý lun, t chc ti Nam nh t ngy 15-16/12/2004 15 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, Trung tõm thụng tin cụng tỏc t tng (2005), S tay bỏo cỏo viờn nm 2005, H Ni 16 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2005), Nhn dng cỏc quan im sai trỏi, thự ch; H Ni 17 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, Trung tõm thụng tin cụng tỏc t tng (2006), S tay bỏo cỏo viờn v i hi X ng Cng sn Vit Nam, H Ni 18 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng (2007), Ti liu hc cỏc ngh quyt Hi ngh ln th t Ban Chp hnh Trung ng ng khoỏ X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 19 Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, Trung tõm thụng tin cụng tỏc t tng (2007), S tay bỏo cỏo viờn nm 2007, H Ni 20 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2002), Nguyờn lý tuyờn truyn, H Ni 21 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2007), Ti liu hc cỏc ngh quyt Hi ngh Trung ng 5, khoỏ X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2007), Phờ phỏn, bỏc b cỏc quan im sai trỏi, thự ch, bo v nn tng t tng ca ng Cng sn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 23 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2008), Tip tc i mi, nõng cao tớnh chin u, s sc bộn, cht lng v hiu qu cụng tỏc tuyờn giỏo, K yu Hi ngh Tng kt cụng tỏc tuyờn giỏo ton quc nm 2007, trin khai phng hng, nhim v nm 2008, ti H Ni 24 Ban Tuyờn giỏo Trung ng, Vin Nghiờn cu d lun xó hi (2008), Bỏo cỏo túm tt kt qu thm dũ d lun xó hi v xõy dng i ng trớ thc tỡnh hỡnh mi 25 Ban Tuyờn giỏo Trung ng, Vin Nghiờn cu d lun xó hi (2008), Bỏo cỏo Kt qu thm dũ d lun xó hi v vic: Phi hp gia ban tuyờn giỏo cỏc cp v cỏc c quan qun lý nh nc cựng cp vic trin khai k hoch phỏt trin kinh t - xó hi, gii quyt cỏc bc xỳc ca nhõn dõn 26 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2008), Chng trỡnh bi dng chuyờn phng phỏp ging dy lý lun chớnh tr, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 27 Ban Tuyờn giỏo Trung ng, Trung tõm thụng tin cụng tỏc tuyờn giỏo (2009), S tay bỏo cỏo viờn 2009, H Ni 28 Hong Quc Bo (2006), Hc phng phỏp tuyờn truyn cỏch mng H Chớ Minh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 29 Hong Quc Bo (2007), Thụng tin c ng, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 30 Hong Chớ Bo (2008), Ci cỏch th ch Vit Nam trc thỏch thc ca ton cu hoỏ, Tp Cng sn, (9), tr.26-31 31 Nguyn c bỡnh (2005), Mt s v cụng tỏc lý lun t tng v hoỏ, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 32 Ch tch H Chớ Minh vi phong tro thi ua yờu nc (2008), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 34 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 35 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 36 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin ng ton tp, - 1948, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 37 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 38 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th t Ban Chp hnh Trung ng khoỏ X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 39 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khoỏ X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 40 ng Cng sn Vit Nam (2009), Vn kin Hi ngh ln th chớn Ban Chp hnh Trung ng khoỏ X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 41 ng Cng sn Vit Nam (2004), Cỏc Ngh quyt ca Trung ng ng 20012004, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 Phm Quang nh (2005), Din bin ho bỡnh v cuc u tranh chng din bin ho bỡnh Vit Nam, Nxb Quõn i nhõn dõn, H Ni 43 Lng Khc Hiu (ch biờn) (1998), Nguyờn lý cụng tỏc t tng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 44 Lng Khc Hiu (ch biờn) (2002), Nguyờn lý cụng tỏc t tng, H Ni 45 Lng Khc Hiu (ch biờn) (2004), Nguyờn lý cụng tỏc t tng, H Ni 46 Hot ng t tng ca ng Cng sn Liờn Xụ (1982), Nxb Thụng tin lý lun, H Ni 47 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (1999), Xõy dng ng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 48 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh - Vin Chớnh tr hc (2005), cng bi ging chớnh tr hc, H Ni 49 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh - Vin Chớnh tr hc (2006), Tp bi ging Chớnh tr hc, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 50 Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2007), ng Trng Chinh nh lónh o kit xut ca cỏch mng Vit Nam, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 51 Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, Vin chớnh tr hc (2009), Chớnh tr hc nhng lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 52 PGS H Hc Hi, TS Ngụ Vn Tho (2002), i mi v nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc t tng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 53 H Chớ Minh v cụng tỏc t tng (1985), Nxb S tht, H Ni 54 Hi ng Ch o biờn son giỏo trỡnh (2002), Nguyờn lý cụng tỏc t tng, H Ni 55 V ỡnh Hoố (2000), Truyn thụng i chỳng cụng tỏc lónh o, qun lý, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 56 Ngc Kha, Hnh Ngõn (2004), Ngh thut thụng tin (dch t bn ting Phỏp ca tỏc gi Line Ross, giỏo s, Ch nhim cỏc Chng trỡnh thụng tin cụng cng ti Khoa Thụng tin v Tuyờn truyn i hc Tng hp Laval, Canada), Nxb Thụng tn, H Ni 57 Phm Gia Khiờm (2008), Tip tc i mi t duy, cỏch thc, bin phỏp trin khai cụng tỏc thụng tin i ngoi, gúp phn thc hin thng li ng li i ngoi ca ng, Tp Thụng tin i ngoi, (4), tr.3-7 58 V.I.Lờnin (1975), Ton tp, Tp 6, Nxb Tin b, Mỏtxcva 59 Nguyn Th Lc (2006), Lch s phong tro cng sn, cụng nhõn quc t v a chớnh tr th gii, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 60 inh Xuõn Lý (2005), Tỡm hiu vai trũ lónh o ca ng i vi s nghip cỏch mng Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 61 C.Mỏc v Ph.nghen (2005), Tuyn tp, 3, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 62 C.Mỏc v Ph.nghen (2006), Tuyn tp, 5, 6, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 63 C.Mỏc v Ph.ngghen (1994), Ton tp, Tp 20, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 64 Nụng c Mnh (2003), Phỏt huy tinh thn c lp t ch, i mi, sỏng to ca t tng H Chớ Minh thi k mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 65 Nụng c Mnh (2008), Lm tt cụng tỏc lónh o t tng, thụng tin tuyờn truyn, to s nht trớ, ng thun cao ton xó hi, Tp Thụng tin i ngoi, (8), tr.1-8 66 H Chớ Minh (1985), V cụng tỏc t tng, Nxb S tht, H Ni 67 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 68 H Chớ Minh (2009), Ton tp, 10, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 69 H Chớ Minh (2009), Ton tp, 11, 12, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 70 Nguyn Chớ M, Hong Ngc Bc (2007), Cụng tỏc t tng gii phúng mt bng kinh nghim t H Ni, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 71 Nhng nguyờn lý tuyờn truyn cng sn ch ngha (1983), Tp I, Nxb Sỏch giỏo khoa Mỏc - Lờnin, H Ni 72 Nhng nguyờn lý tuyờn truyn cng sn ch ngha (1984), Tp II, Nxb Sỏch giỏo khoa Mỏc - Lờnin, H Ni 73 Phm Quang Ngh (1996), Mt s lý lun v nghip v cụng tỏc t tng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 74 PGS.TS Trn Quang Nhip (ch biờn) (2005), Nõng cao hiu qu ca bỏo u tranh chng quan liờu tham nhng nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 75 Dng Xuõn Ngc - Lu Vn An (2004), Tỡm hiu mụn Chớnh tr hc, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 76 Phỳc Nguyờn (2009), Mun nh hng d lun phi ginh quyn ch ng thụng tin, Tp Tuyờn giỏo, (6), tr.17-21 77 A.M.Prụkharp (1975), i t in Bỏch khoa Liờn Xụ, Tp 21, Nxb Mỏtxcva 78 TS o Duy Quỏt (ch biờn) (2001), Mt s v cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 79 PGS.TS Lờ Minh Quõn (ch biờn) (2006), V mt s xu hng chớnh tr ch yu trờn th gii hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 80 Tụ Huy Ra (2008), Mụ hỡnh t chc v hot ng ca h thng chớnh tr mt s nc trờn th gii, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 81 Tụ Huy Ra (2009), Nhng thnh tu ca cụng tỏc t tng - hoỏ nm 2008, nh hng cụng tỏc t tng - hoỏ nm 2009, Tp Bỏo cỏo viờn, (1), tr.3-8 82 Trn Trng Tõn (1995), Gúp phn i mi cụng tỏc lý lun - t tng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 83 Trn Trng Tõn (2005), V cụng tỏc t tng - hoỏ, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 84 Vn Tõn (ch biờn) (1994), T in Ting Vit, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 85 T Ngc Tn (2001), Truyn thụng i chỳng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 86 TS Nguyn Hu Thc (2007), Mt s kinh nghim, qun lý v hot ng t tng hoỏ, Nxb Vn hoỏ thụng tin - Vin Vn hoỏ, H Ni 87 Nguyn phỳ trng (2006), i mi v phỏt trin Vit Nam - mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 88 Trng Minh Tun (2007), Cụng tỏc t tng vi vic n nh chớnh tr - xó hi Tõy Nguyờn hin nay, Lun Thc s Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 89 o Duy Tựng (1985), Mt s v cụng tỏc t tng, Nxb Sỏch giỏo khoa Mỏc - Lờnin, H Ni 90 o Duy Tựng (1999), Mt s v cụng tỏc t tng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 91 Hong Tựng (2001), Nhng bi bỏo chớnh lun, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 92 A..Urxun (1975), Vn thụng tin khoa hc hin i, Nxb Khoa hc, Mỏtxcva, Ting Nga 93 PGS, TS Nguyn Vn Vnh (2007), ng lónh o Nh nc iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam hin nay, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 94 Kim Ngc Vit (2009), Hai mt phi trỏi ca cn lc cụng ngh thụng tin v cụng tỏc t tng hin nay, Tp Tuyờn giỏo, (6), tr.3-6 95 Nguyn Nh ý (1989), i t in ting Vit, Nxb Vn hoỏ - Thụng tin, H Ni Mc lc Trang M u Chương 1: c s lý lun i mi hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng cng sn vit nam hin 1.1 Vai trò hoạt động thông tin công tác t- t-ởng hoạt động lãnh đạo xây dựng Đảng 1.2 1.3 7 Nhng nhõn t nh hng n hot ng thụng tin cụng tỏc t tng hin 24 Yêu cầu khách quan đổi hoạt động thông tin công tác t- t-ởng 31 Chương 2: thc trng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng ca ng hin 2.1 Tổ chức hoạt động thông tin công tác t- t-ởng Đảng 2.2 ỏnh giỏ khỏi quỏt thc trng hot ng thụng tin cụng tỏc t tng, kinh nghim v nhng t 43 43 49 Chương 3: quan im v mt s gii phỏp c bn i mi, nõng cao hiu qu hot ng thụng tin cụng tỏc t tng 62 giai on mi 3.1 Quan điểm đổi hoạt động thông tin công tác t- t-ởng Đảng 3.2 Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động thông tin công tác t- t-ởng 62 67 Kt lun 82 Danh mc ti liu tham kho 84 ph lc 92 danh mc cỏc ch vit tt CNXH : Chủ nghĩa xã hội Nxb : Nhà xuất XHCN : Xã hội chủ nghĩa [...]... điểm của mình, làm cho Đảng hoàn thiện hơn, xứng đáng với trọng trách mà nhân dân đã giao cho Tình hình quốc tế và trong nước nói trên đã tác động không nhỏ tới công tác tư tưởng nói chung và hoạt động thông tin công tác tư tưởng nói riêng của Đảng ta hiện nay Hoạt động thông tin công tác tư tưởng của Đảng còn phụ thuộc vào chủ thể hoạt động thông tin công tác tư tưởng Chủ thể của thông tin công tác tư. .. và trong xã hội có giai cấp rất cần định hướng thông tin 1.1.1.3 Thông tin công tác tư tưởng của Đảng Thông tin công tác tư tưởng là từ ghép giữa hai khái niệm thông tin và công tác tư tưởng Khi hiểu công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ tư tưởng, truyền bá hệ tư tưởng và cổ vũ, động viên quần chúng đi tới hành động, thì thông. .. hướng thông tin từ Trung ương Điều này đòi hỏi phải đổi mới công tác tư tưởng nói chung, trong đó có hoạt động thông tin công tác tư tưởng của Đảng - Hướng dẫn các cơ sở đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng về tổ chức, nguyên tắc đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh Thông qua hoạt động thông tin công tác tư tưởng của Đảng, Đảng hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác. .. quả nhất thì hoạt động thông tin công tác tư tưởng sẽ đạt hiệu quả cao Hoạt động thông tin công tác tư tưởng còn phụ thuộc vào môi trường thông tin Nếu môi trường thông tin thuận lợi với những cơ sở vật chất, kỹ thuật tốt cho việc truyền tải, tiếp nhận, xử lý thông tin thì hoạt động thông tin công tác tư tưởng sẽ có hiệu quả hơn 1.3 yêu cầu khách quan đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng 1.3.1... cho Đảng có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của các giai đoạn cách mạng - Hoạt động thông tin công tác tư tưởng đảm bảo quyền được thông tin của cán bộ, đảng viên, một nội dung đã được ghi trong Điều lệ Đảng Thông tin trong nội bộ Đảng qua các nghị quyết, chỉ thị, thông báo nội bộ, qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của cấp uỷ, thông tin công tác tư tưởng đảm bảo quyền được thông tin của. .. ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng thù địch, của chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc Đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của Đảng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đó của công tác tư tưởng Công tác tư tưởng của Đảng hiện nay phải tập trung góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiến thức và năng lực thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn của cán bộ, đảng viên... thông tin tuyên truyền trong hệ thống thông tin đại chúng; các hình thức đặc thù khác (qua văn học, nghệ thuật, ) Điểm nổi bật của thông tin công tác tư tưởng là luôn luôn nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi bản chất của công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng 1.1.2 Vai trò của hoạt động thông tin trong công tác tư tưởng của Đảng 1.1.2.1 Đối với lĩnh vực lý luận và... dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nguyên tắc đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh Nhờ có công tác thông tin tư tưởng của Đảng mà từ Trung ương đến cơ sở, Đảng ta thống nhất về công tác xây dựng Đảng Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt Trong công tác xây dựng Đảng cần coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ... vận động chung của các quá trình đó, phát triển, hoàn thiện và bảo vệ hệ tư tưởng của giai cấp vô sản Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, lý luận, hoạt động thông tin công tác tư tưởng để cung cấp và định hướng thông tin, giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề của thực tiễn, phục vụ cho các quá trình tư tưởng và quan hệ tư tưởng ngày càng phong phú, đang diễn ra với tốc độ nhanh trong. .. tan, tự đánh mất mình Công tác tư tưởng nhằm thực hiện nhiệm vụ nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân ở tất cả các vùng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo ra các giá trị văn hoá Muốn vậy phải đổi mới công tác thông tin, đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của Đảng Nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng hiện nay còn là giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay , Đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay , Đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan