Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)

13 703 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2016, 09:56

Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137.Câu 1: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?A. Dùng fomon, nước đáB. Dùng nước đá khô , fomonC. Dùng phân đạm, nước đá khôD. Dùng nước đá và nước đá khôCâu 2: Este propyl axetat có công thức nào sau đây?A. C2H5COOCH3B. CH3COOCH2C2H5C. CH3COOCH3D. HCOOC2H5Câu 3: Tính chất vật lí chung của kim loại làA. Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.B. Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.C. Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.D. Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.Câu 4: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối khan thu được làA. 4,1 gam.B. 12,3 gam.C. 8,2 gam.D. 16,4 gam.Câu 5: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa các chất: NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa trong các lọ mất nhãn. Nếu chỉ dùng dd NaOH có thể nhận ra tối đa bao nhiêu dung dịch?A. 3B. 6C. 4D. 5Câu 6: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, FeCl3, AlCl3, CrCl3. Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào 4 dung dịch trên thì sau cùng số kết tủa thu được làA. 2B. 1C. 4D. 3Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 157,05 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên làA. 0,40 molB. 0,50 molC. 0,45 molD. 0,30 molCâu 8: Cho một mẫu hợp kim NaBa tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X làA. 150ml.B. 75ml.C. 60ml.D. 30ml.Câu 9: Trong sự ăn mòn tấm tôn (sắt tráng kẽm) khi để ngoài không khí ẩm thìA. Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá.B. Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá.C. Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ.D. Kẽm là cực âm, sắt là cực dương.Câu 10: Chất làm quì tím hóa xanh làA. CH3NH2B. C2H5NH3ClC. H2NC3H5(COOH)2D. H2NCH2COOHCâu 11: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường ?A. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.B. Xả chất thải trực tiếp ra không khí, sông, hồ, biển.C. Có hệ thống sử lí chất thải trước khi xả ra hệ thống không khí, sông, hồ, biển.D. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.Câu 12: Chất nào sau đây được dùng để bó bột khi gãy xương?A. Tinh bộtB. Đá vôiC. Thạch caoD. Vôi tôiCâu 13: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic và axit malonic (HOOCCH2COOH). Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 0,4 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X trên cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được CO2 và 7,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit oxalic trong X làA. 56,73%.B. 21,63%.C. 43,27%.D. 64,90%.Câu 14: Vị trí của nguyên tử K(Z = 19) trong bảng hệ thống tuần hoàn làA. ô 19, chu kì 4, nhóm IA.B. ô 19, chu kì 4, nhóm IB.C. ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA.D. ô 19, chu kì 3, nhóm IA.Câu 15: Chất nào vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ?A. CrO3B. Cr2O3C. Cr(OH)3D. K2Cr2O7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137 Câu 1: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ) cách sau coi an toàn ? A Dùng fomon, nước đá B Dùng nước đá khô , fomon C Dùng phân đạm, nước đá khô D Dùng nước đá nước đá khô Câu 2: Este propyl axetat có công thức sau đây? A C2H5COOCH3 B CH3COOCH2C2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 3: Tính chất vật lí chung kim loại A Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim Câu 4: Cho 8,8 gam CH 3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 4,1 gam B 12,3 gam C 8,2 gam D 16,4 gam Câu 5: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa lọ nhãn Nếu dùng dd NaOH nhận tối đa dung dịch? A B C D Câu 6: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2, FeCl3, AlCl3, CrCl3 Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào dung dịch sau số kết tủa thu A B C D Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng A 0,40 mol B 0,50 mol C 0,45 mol D 0,30 mol Câu 8: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 150ml B 75ml C 60ml D 30ml Câu 9: Trong ăn mòn tôn (sắt tráng kẽm) để không khí ẩm A Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá B Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá C Sắt bị ăn mòn, kẽm bảo vệ D Kẽm cực âm, sắt cực dương Câu 10: Chất làm quì tím hóa xanh A CH3NH2 B C2H5-NH3Cl C H2N-C3H5(COOH)2 D H2N-CH2-COOH Câu 11: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường ? A Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu B Xả chất thải trực tiếp không khí, sông, hồ, biển C Có hệ thống sử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, sông, hồ, biển D Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu Trang 1/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Chất sau dùng để bó bột gãy xương? A Tinh bột B Đá vôi C Thạch cao D Vôi Câu 13: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 56,73% B 21,63% C 43,27% D 64,90% Câu 14: Vị trí nguyên tử K(Z = 19) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 19, chu kì 4, nhóm IA B ô 19, chu kì 4, nhóm IB C ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA D ô 19, chu kì 3, nhóm IA Câu 15: Chất vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A CrO3 B Cr2O3 C Cr(OH)3 D K2Cr2O7 Câu 16: Chất sau đisaccarit ? A fructozơ B glucozơ C tinh bột D saccarozơ ( ( ) Câu 17: Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa polime: "Polime hợp chất có phân tử khối nhiều đơn vị nhỏ gọi liên kết với tạo nên A (1) lớn (2) monome B (1) lớn (2) mắt xích C (1) trung bình (2) mắt xích D (1) trung bình (2) monome Câu 18: Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu biết hiệu suất lên men đạt 80%? A 290,0kg B 300,0kg C 295,3kg D 350,0kg Câu 19: Cho dãy chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 20: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuSO với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 tham gia điện phân A 0,2M B 0,3M C 0,1M D 0,5M Câu 21: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a + b) A B C D Câu 22: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 A dung dịch NaOH B dung dịch Br2 C dung dịch Ca(OH)2 D dung dịch BaCl2 Câu 23: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al Fe lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát 0,4 mol khí, lượng dư NaOH thu 0,3 mol chất khí Gía trị m A 13,7 gam B 11,0 gam C 12,28 gam D 19,5 gam Câu 24: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 25: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 11,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng A 3,36 lít B 2,24 lít C 6,72 lít D 8,96 lít - HẾT Trang 2/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137 Câu 1: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường ? A Xả chất thải trực tiếp không khí, sông, hồ, biển B Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu C Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu D Có hệ thống sử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, sông, hồ, biển Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 56,73% B 43,27% C 64,90% D 21,63% Câu 3: Vị trí nguyên tử K(Z = 19) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 19, chu kì 4, nhóm IA B ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 19, chu kì 4, nhóm IB D ô 19, chu kì 3, nhóm IA Câu 4: Este propyl axetat có công thức sau đây? A C2H5COOCH3 B CH3COOCH2C2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 5: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ) cách sau coi an toàn ? A Dùng fomon, nước đá B Dùng phân đạm, nước đá khô C Dùng nước đá nước đá khô D Dùng nước đá khô , fomon Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng A 0,40 mol B 0,50 mol C 0,45 mol D 0,30 mol Câu 7: Cho 8,8 gam CH 3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 4,1 gam B 16,4 gam C 8,2 gam D 12,3 gam Câu 8: Trong ăn mòn tôn (sắt tráng kẽm) để không khí ẩm A Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá B Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá C Sắt bị ăn mòn, kẽm bảo vệ D Kẽm cực âm, sắt cực dương Câu 9: Tính chất vật lí chung kim loại A Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim Câu 10: Chất làm quì tím hóa xanh Trang 3/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A C2H5-NH3Cl B CH3NH2 C H2N-C3H5(COOH)2 D H2N-CH2-COOH Câu 11: Chất vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A CrO3 B K2Cr2O7 C Cr(OH)3 D Cr2O3 Câu 12: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 11,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng A 6,72 lít B 2,24 lít C 8,96 lít D 3,36 lít Câu 13: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa lọ nhãn Nếu dùng dd NaOH nhận tối đa dung dịch? A B C D Câu 14: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 150ml B 30ml C 75ml D 60ml .(21) định nghĩa polime: "Polime Câu 15: Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( hợp chất có phân tử khối nhiều đơn vị nhỏ gọi liên kết với tạo nên A (1) trung bình (2) monome B (1) trung bình (2) mắt xích C (1) lớn (2) monome D (1) lớn (2) mắt xích Câu 16: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 A dung dịch Br2 B dung dịch Ca(OH)2 C dung dịch NaOH D dung dịch BaCl2 Câu 17: Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu biết hiệu suất lên men đạt 80%? A 290,0kg B 300,0kg C 295,3kg D 350,0kg Câu 18: Cho dãy chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 19: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuSO với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 tham gia điện phân A 0,2M B 0,3M C 0,1M D 0,5M Câu 20: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a + b) A B C D Câu 21: Chất sau dùng để bó bột gãy xương? A Đá vôi B Vôi C Thạch cao D Tinh bột Câu 22: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al Fe lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát 0,4 mol khí, lượng dư NaOH thu 0,3 mol chất khí Gía trị m A 13,7 gam B 11,0 gam C 12,28 gam D 19,5 gam Câu 23: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 24: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2, FeCl3, AlCl3, CrCl3 Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào dung dịch sau số kết tủa thu A B C D Câu 25: Chất sau đisaccarit ? A fructozơ B glucozơ C tinh bột D saccarozơ - HẾT Trang 4/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137 Câu 1: Cho 8,8 gam CH 3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 4,1 gam B 12,3 gam C 16,4 gam D 8,2 gam Câu 2: Este propyl axetat có công thức sau đây? A C2H5COOCH3 B CH3COOCH2C2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 56,73% B 21,63% C 43,27% D 64,90% Câu 4: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ) cách sau coi an toàn ? A Dùng fomon, nước đá B Dùng phân đạm, nước đá khô C Dùng nước đá nước đá khô D Dùng nước đá khô , fomon Câu 5: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 tham gia điện phân A 0,2M B 0,5M C 0,1M D 0,3M Câu 6: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 75ml B 60ml C 150ml D 30ml Câu 7: Cho dãy chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 8: Tính chất vật lí chung kim loại A Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim Câu 9: Chất làm quì tím hóa xanh A C2H5-NH3Cl B CH3NH2 C H2N-C3H5(COOH)2 D H2N-CH2-COOH Câu 10: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2, FeCl3, AlCl3, CrCl3 Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào dung dịch sau số kết tủa thu A B C D Câu 11: Chất sau dùng để bó bột gãy xương? A Đá vôi B Vôi C Thạch cao D Tinh bột Trang 5/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng A 0,50 mol B 0,30 mol C 0,45 mol D 0,40 mol Câu 13: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa lọ nhãn Nếu dùng dd NaOH nhận tối đa dung dịch? A B C D Câu 14: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a + b) A B C D Câu 15: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 11,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng A 3,36 lít B 6,72 lít C 8,96 lít D 2,24 lít Câu 16: Chất vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A CrO3 B Cr2O3 C Cr(OH)3 D K2Cr2O7 ( ( ) Câu 17: Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa polime: "Polime hợp chất có phân tử khối nhiều đơn vị nhỏ gọi liên kết với tạo nên A (1) lớn (2) mắt xích B (1) trung bình (2) mắt xích C (1) trung bình (2) monome D (1) lớn (2) monome Câu 18: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường ? A Xả chất thải trực tiếp không khí, sông, hồ, biển B Có hệ thống sử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, sông, hồ, biển C Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu D Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu Câu 19: Vị trí nguyên tử K(Z = 19) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA B ô 19, chu kì 4, nhóm IA C ô 19, chu kì 4, nhóm IB D ô 19, chu kì 3, nhóm IA Câu 20: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al Fe lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát 0,4 mol khí, lượng dư NaOH thu 0,3 mol chất khí Gía trị m A 12,28 gam B 19,5 gam C 13,7 gam D 11,0 gam Câu 21: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 A dung dịch Ca(OH)2 B dung dịch BaCl2 C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH Câu 22: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 23: Chất sau đisaccarit ? A fructozơ B glucozơ C tinh bột D saccarozơ Câu 24: Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu biết hiệu suất lên men đạt 80%? A 295,3kg B 350,0kg C 290,0kg D 300,0kg Câu 25: Trong ăn mòn tôn (sắt tráng kẽm) để không khí ẩm A Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá B Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá C Sắt bị ăn mòn, kẽm bảo vệ D Kẽm cực âm, sắt cực dương - HẾT Trang 6/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137 Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng A 0,50 mol B 0,30 mol C 0,40 mol D 0,45 mol Câu 2: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 11,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng A 3,36 lít B 6,72 lít C 8,96 lít D 2,24 lít Câu 3: Chất sau đisaccarit ? A tinh bột B fructozơ C glucozơ D saccarozơ Câu 4: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a + b) A B C D Câu 5: Trong ăn mòn tôn (sắt tráng kẽm) để không khí ẩm A Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá B Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá C Kẽm cực âm, sắt cực dương D Sắt bị ăn mòn, kẽm bảo vệ Câu 6: Cho dãy chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 7: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al Fe lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát 0,4 mol khí, lượng dư NaOH thu 0,3 mol chất khí Gía trị m A 19,5 gam B 12,28 gam C 11,0 gam D 13,7 gam Câu 8: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 60ml B 30ml C 150ml D 75ml Câu 9: Chất vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A CrO3 B K2Cr2O7 C Cr2O3 D Cr(OH)3 ( ( ) Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa polime: "Polime hợp chất có phân tử khối nhiều đơn vị nhỏ gọi liên kết với tạo nên A (1) lớn (2) mắt xích B (1) trung bình (2) monome C (1) trung bình (2) mắt xích D (1) lớn (2) monome Câu 11: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 16,4 gam B 8,2 gam C 12,3 gam D 4,1 gam Câu 12: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa Trang 7/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lọ nhãn Nếu dùng dd NaOH nhận tối đa dung dịch? A B C D Câu 13: Chất sau dùng để bó bột gãy xương? A Vôi B Tinh bột C Đá vôi D Thạch cao Câu 14: Este propyl axetat có công thức sau đây? A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D CH3COOCH2C2H5 Câu 15: Chất làm quì tím hóa xanh A C2H5-NH3Cl B H2N-C3H5(COOH)2 C H2N-CH2-COOH D CH3NH2 Câu 16: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2, FeCl3, AlCl3, CrCl3 Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào dung dịch sau số kết tủa thu A B C D Câu 17: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường ? A Xả chất thải trực tiếp không khí, sông, hồ, biển B Có hệ thống sử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, sông, hồ, biển C Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu D Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu Câu 18: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 43,27% B 56,73% C 64,90% D 21,63% Câu 19: Vị trí nguyên tử K(Z = 19) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 19, chu kì 4, nhóm IB B ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 19, chu kì 4, nhóm IA D ô 19, chu kì 3, nhóm IA Câu 20: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 21: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 A dung dịch Br2 B dung dịch BaCl2 C dung dịch NaOH D dung dịch Ca(OH)2 Câu 22: Tính chất vật lí chung kim loại A Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim Câu 23: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuSO với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 tham gia điện phân A 0,5M B 0,1M C 0,2M D 0,3M Câu 24: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ) cách sau coi an toàn ? A Dùng fomon, nước đá B Dùng nước đá nước đá khô C Dùng phân đạm, nước đá khô D Dùng nước đá khô , fomon Câu 25: Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu biết hiệu suất lên men đạt 80%? A 290,0kg B 300,0kg C 295,3kg D 350,0kg - HẾT -Trang 8/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 570 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137 Câu 1: Cho 8,8 gam CH 3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 16,4 gam B 12,3 gam C 8,2 gam D 4,1 gam Câu 2: Este propyl axetat có công thức sau đây? A C2H5COOCH3 B CH3COOCH2C2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 43,27% B 56,73% C 21,63% D 64,90% Câu 4: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 60ml B 30ml C 150ml D 75ml Câu 5: Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu biết hiệu suất lên men đạt 80%? A 290,0kg B 300,0kg C 295,3kg D 350,0kg Câu 6: Chất sau đisaccarit ? A glucozơ B tinh bột C saccarozơ D fructozơ Câu 7: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a + b) A B C D Câu 8: Trong ăn mòn tôn (sắt tráng kẽm) để không khí ẩm A Kẽm cực âm, sắt cực dương B Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá C Sắt bị ăn mòn, kẽm bảo vệ D Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá Câu 9: Cho dãy chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 10: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2, FeCl3, AlCl3, CrCl3 Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào dung dịch sau số kết tủa thu A B C D Câu 11: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa lọ nhãn Nếu dùng dd NaOH nhận tối đa dung dịch? A B C D Trang 9/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 A dung dịch Br2 B dung dịch BaCl2 C dung dịch NaOH D dung dịch Ca(OH)2 Câu 13: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 14: Chất làm quì tím hóa xanh A C2H5-NH3Cl B H2N-C3H5(COOH)2 C H2N-CH2-COOH D CH3NH2 Câu 15: Chất vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A K2Cr2O7 B Cr2O3 C Cr(OH)3 D CrO3 Câu 16: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuSO với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 tham gia điện phân A 0,5M B 0,1M C 0,2M D 0,3M Câu 17: Tính chất vật lí chung kim loại A Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim .(21) định nghĩa polime: "Polime Câu 18: Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( hợp chất có phân tử khối nhiều đơn vị nhỏ gọi liên kết với tạo nên A (1) trung bình (2) mắt xích B (1) lớn (2) monome C (1) trung bình (2) monome D (1) lớn (2) mắt xích Câu 19: Chất sau dùng để bó bột gãy xương? A Tinh bột B Vôi C Thạch cao D Đá vôi Câu 20: Vị trí nguyên tử K(Z = 19) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 19, chu kì 4, nhóm IB B ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 19, chu kì 3, nhóm IA D ô 19, chu kì 4, nhóm IA Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng A 0,45 mol B 0,40 mol C 0,30 mol D 0,50 mol Câu 22: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 11,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng A 3,36 lít B 8,96 lít C 2,24 lít D 6,72 lít Câu 23: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ) cách sau coi an toàn ? A Dùng fomon, nước đá B Dùng nước đá nước đá khô C Dùng phân đạm, nước đá khô D Dùng nước đá khô , fomon Câu 24: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al Fe lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát 0,4 mol khí, lượng dư NaOH thu 0,3 mol chất khí Gía trị m A 19,5 gam B 12,28 gam C 11,0 gam D 13,7 gam Câu 25: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường ? A Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu B Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu C Xả chất thải trực tiếp không khí, sông, hồ, biển D Có hệ thống sử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, sông, hồ, biển Trang 10/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 628 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137 Câu 1: Chất sau dùng để bó bột gãy xương? A Đá vôi B Thạch cao C Tinh bột D Vôi Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng A 0,45 mol B 0,40 mol C 0,30 mol D 0,50 mol Câu 3: Tính chất vật lí chung kim loại A Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim Câu 4: Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu biết hiệu suất lên men đạt 80%? A 350,0kg B 290,0kg C 295,3kg D 300,0kg Câu 5: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 A dung dịch BaCl2 B dung dịch NaOH C dung dịch Br2 D dung dịch Ca(OH)2 Câu 6: Cho 8,8 gam CH 3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu A 16,4 gam B 12,3 gam C 4,1 gam D 8,2 gam Câu 7: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 11,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng A 3,36 lít B 8,96 lít C 2,24 lít D 6,72 lít Câu 8: Cho dãy chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 21,63% B 56,73% C 64,90% D 43,27% Trang 11/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa lọ nhãn Nếu dùng dd NaOH nhận tối đa dung dịch? A B C D Câu 11: Chất sau đisaccarit ? A fructozơ B glucozơ C saccarozơ D tinh bột Câu 12: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al Fe lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát 0,4 mol khí, lượng dư NaOH thu 0,3 mol chất khí Gía trị m A 13,7 gam B 11,0 gam C 12,28 gam D 19,5 gam Câu 13: Chất vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A CrO3 B Cr(OH)3 C K2Cr2O7 D Cr2O3 Câu 14: Vị trí nguyên tử K(Z = 19) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 19, chu kì 4, nhóm IA B ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 19, chu kì 3, nhóm IA D ô 19, chu kì 4, nhóm IB Câu 15: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuSO với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 tham gia điện phân A 0,5M B 0,1M C 0,2M D 0,3M Câu 16: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : .(21) định nghĩa polime: "Polime Câu 17: Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( hợp chất có phân tử khối nhiều đơn vị nhỏ gọi liên kết với tạo nên A (1) trung bình (2) mắt xích B (1) lớn (2) monome C (1) trung bình (2) monome D (1) lớn (2) mắt xích Câu 18: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ) cách sau coi an toàn ? A Dùng nước đá nước đá khô B Dùng fomon, nước đá C Dùng phân đạm, nước đá khô D Dùng nước đá khô , fomon Câu 19: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2, FeCl3, AlCl3, CrCl3 Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào dung dịch sau số kết tủa thu A B C D Câu 20: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 150ml B 60ml C 75ml D 30ml Câu 21: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a + b) A B C D Câu 22: Trong ăn mòn tôn (sắt tráng kẽm) để không khí ẩm A Sắt bị ăn mòn, kẽm bảo vệ B Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá C Kẽm cực âm, sắt cực dương D Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá Câu 23: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường ? A Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu B Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu C Xả chất thải trực tiếp không khí, sông, hồ, biển D Có hệ thống sử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, sông, hồ, biển Câu 24: Chất làm quì tím hóa xanh A H2N-C3H5(COOH)2 B C2H5-NH3Cl C H2N-CH2-COOH D CH3NH2 Câu 25: Este propyl axetat có công thức sau đây? A CH3COOCH3 B CH3COOCH2C2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Trang 12/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - HẾT 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 209 D B A C C A A B D A B C C A A D B C D D D B B B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B A B C A C D C B A A D C D A C D D D C B B B D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ 357 485 D C B B C D C D B C A D D C C D B A C 10 A C 11 B D 12 B B 13 D A 14 D B 15 D A 16 B A 17 A A 18 A B 19 C D 20 B C 21 A B 22 C D 23 A A 24 B D 25 C 570 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 628 C B A D C C D A A B B A B D D A A D C D B D B C C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B B B C C D D B D B C B A A A A D A A C D C C D B Trang 13/13 - Mã đề thi 132 [...]... miễn phí - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 20 15 – 20 16 Thời gian làm bài 45 phút,không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 02 trang) -Mã đề thi 628 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23 , Mg = 24 , Al = 27 , Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn =... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B A B C A C D C B A A D C D A C D D D C B B B D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ 357 485 D 1 C B 2 B C 3 D C 4 D B 5 C A 6 D D 7 C C 8 D B 9 A C 10 A C 11 B D 12 B B 13 D A 14 D B 15 D A 16 B A 17 A A 18 A B 19 C D 20 B C 21 A B 22 C D 23 A A 24 B D 25 C 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. .. biển Câu 24 : Chất làm quì tím hóa xanh là A H2N-C3H5(COOH )2 B C2H5-NH3Cl C H2N-CH2-COOH D CH3NH2 Câu 25 : Este propyl axetat có công thức nào sau đây? A CH3COOCH3 B CH3COOCH2C2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Trang 12/ 13 - Mã đề thi 1 32 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - HẾT 1 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 9 D... D 20 B C 21 A B 22 C D 23 A A 24 B D 25 C 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 628 C B A D C C D A A B B A B D D A A D C D B D B C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B B B C C D D B D B C B A A A A D A A C D C C D B Trang 13/13 - Mã đề thi 1 32 ... dung dịch NaHCO3, thu được 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0 ,25 mol X trên cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được CO2 và 7 ,2 gam H2O Phần trăm khối lượng của axit oxalic trong X là A 21 ,63% B 56,73% C 64,90% D 43 ,27 % Trang 11/13 - Mã đề thi 1 32 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Có sáu dung dịch riêng biệt chứa các chất: NaCl, MgCl 2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa trong... Câu 12: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư NaOH thì thu được 0,3 mol chất khí Gía trị của m là A 13,7 gam B 11,0 gam C 12, 28 gam D 19,5 gam Câu 13: Chất nào vừa có tính axit ,vừa có tính oxi hóa mạnh ? A CrO3 B Cr(OH)3 C K2Cr2O7 D Cr2O3 Câu 14: Vị trí của nguyên tử K(Z = 19) trong bảng hệ thống tuần hoàn là A ô 19, chu kì. .. lên men đạt 80%? A 350,0kg B 29 0,0kg C 29 5,3kg D 300,0kg Câu 5: Thuốc thử dùng để phân biệt khí CO2 với SO2 là A dung dịch BaCl2 B dung dịch NaOH C dung dịch Br2 D dung dịch Ca(OH )2 Câu 6: Cho 8,8 gam CH 3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối khan thu được là A 16,4 gam B 12, 3 gam C 4,1 gam D 8 ,2 gam Câu 7: Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ... 2 B 4 C 1 D 3 Câu 20 : Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là A 150ml B 60ml C 75ml D 30ml Câu 21 : Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất thì tổng (a + b) bằng A 3 B 6 C 4 D 5 Câu 22 : Trong sự ăn mòn... ứng thu được 11 ,2 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A 3,36 lít B 8,96 lít C 2, 24 lít D 6, 72 lít Câu 8: Cho dãy các chất: etylamin, phenylamoni clorua, anilin, glyxin, alanylglyxin, etyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là A 2 B 4 C 5 D 3 Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic và axit malonic (HOOCCH2COOH) Cho 0 ,25 mol X phản... nhóm IA B ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 19, chu kì 3, nhóm IA D ô 19, chu kì 4, nhóm IB Câu 15: Điện phân hoàn toàn 20 0 ml dung dịch CuSO 4 với điện cực trơ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm đi 8 gam Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 tham gia điện phân là A 0,5M B 0,1M C 0,2M D 0,3M Câu 16: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl 3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 6 12 ml dung dịch NaOH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án), Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án), Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)