Biện pháp quản lý chất lượng trong sản xuất hỗn hợp và thi công mặt đường bê tông nhựa

14 425 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016, 20:58

NỘI DUNG CHÍNH:HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BƯỚC CHÍNH TRONG SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA (BTN) 1.CHUẨN BỊ NGUỒN VẬT LIỆU. 2.THIẾT KẾ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA.3.TIẾP NHẬN NGUỒN VẬT LIỆU.4.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA.5.SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA.6.VẬN CHUYỂN HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA.7.THI CÔNG LỚP THẤM, DÍNH BÁM.8.THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT HỖN HỢP & THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA NỘI DUNG CHÍNH: CHUẨN BỊ NGUỒN VẬT LIỆU THIẾT KẾ & KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA TIẾP NHẬN NGUỒN VẬT LIỆU CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA VẬN CHUYỂN HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA THI CÔNG LỚP THẤM, DÍNH BÁM THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA I CHUẨN BỊ NGUỒN VẬT LIỆU Sau tìm hiểu xem xét yêu cầu vật liệu quy định Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án, công trình Phòng Kế hoạch kỹ thuật phòng thí nghiệm tiến hành công việc khảo sát khu vực dự án để tìm kiếm mỏ cốt liệu, nhà cung cấp nhựa đường đặc cho việc sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa, nhựa đường lỏng cho việc thi công lớp nhựa thấm, dính bám sau: Cốt liệu loại - Khảo sát mỏ vật liệu theo HS mời thầu mỏ khác khu vực Điều tra thi sát mỏ, thu thập tài liệu lực pháp lý, chứng vật liệu, công suất mỏ, lấy mẫu vật liệu để thí nghiệm theo yêu cầu quy định kỹ thuật - Tổng hợp so sánh lựa chọn vật liệu thỏa mãn để báo cáo đề xuất BĐH dự án Giám đốc công ty - Lập hồ sơ đệ trình để TV CĐT phê duyệt Nhựa đường Phòng Kế hoạch kỹ thuật phòng thí nghiệm tiến hành: - Khảo sát nhà cung cấp theo HS mời thầu nhà cung cấp khác khu vực Điều tra thi sát sở sản xuất, thu thập tài liệu lực pháp lý, chứng vật liệu, công suất cung cấp, lấy mẫu vật liệu để thí nghiệm theo yêu cầu quy định kỹ thuật - Tổng hợp so sánh lựa chọn vật liệu thỏa mãn để báo cáo đề xuất BĐH dự án Giám đốc công ty - Lập hồ sơ đệ trình để TV CĐT phê duyệt Vât liệu thấm, dính bám - Khảo sát nhà cung cấp theo HS mời thầu nhà cung cấp khác khu vực Điều tra thi sát sở sản xuất, thu thập tài liệu lực pháp lý, chứng vật liệu, công suất cung cấp, lấy mẫu vật liệu để thí nghiệm theo yêu cầu quy định kỹ thuật - Tổng hợp so sánh lựa chọn vật liệu thỏa mãn để báo cáo đề xuất BĐH dự án Giám đốc công ty - Lập hồ sơ đệ trình để TV CĐT phê duyệt II THIẾT KẾ & KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA Thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông nhựa Thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông nhựa loại phòng thí nghiệm dự án phòng thí nghiệm Tư vấn, Chủ đầu tư định chấp thuận thực Quá trình thiết kế chia thành giai đoạn theo tiêu chuẩn TCVN 8820 – 2011 sau: Giai đoạn 1: Thiết kế sơ Giai đoạn 2: Thiết kế hoàn chỉnh Giai đoạn 3: Phê duyệt công thức hỗn hợp Giai đoạn 4: Rải thí điểm Kiểm tra chất lượng hỗn hợp trình sản xuất thi công Kiểm tra chất lượng hỗn hợp trình sản xuất, thi công phòng thí nghiệm dự án phòng thí nghiệm Tư vấn, Chủ đầu tư định chấp thuận thực Quá trình kiểm tra, thí nghiệm bao gồm hai nội dung trạm trộn công trình theo tiêu chuẩn TCVN 8819 – 2011 sau: 2.1 Tại trạm trộn: Kiểm tra vật liệu bãi chứa cốt liệu, kho chứa bột khoáng bồn chứa nhựa trình sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa 60/70 theo TCVN 8819 – 2011; sử dụng nhựa polime theo 22- TCN 356-06 T T Loại vật Chỉ tiêu kiểm tra liệu Tần suất ngày/lần 200m3 - Thành phần hạt Đá dăm - Hàm lượng thoi dẹt - Hàm lượng bụi bùn sét 2 ngày/lần Cát thiên - Thành phần hạt nhiên, - Chỉ tiêu ES cát xay 200m3 Vị trí mẫu lấy Bãi tập kết Căn Bảng 5: TCVN 88192011 Bảng 1A: 22 TCN 356-06 Bãi tập kết Bảng 6: TCVN 88192011 Bảng 1B: 22 TCN 356-06 T T Loại vật Chỉ tiêu kiểm tra liệu Bột khoáng Nhựa đường Tần suất ngày/lần - Thành phần hạt - Chỉ số dẻo PI - Nhiệt hoá mềm ngày/lần - Độ kim lún 50 ngày/lần - Độ dãn dài/đàn hồi Vị trí mẫu lấy Căn Bảng 7: TCVN 88192011 Kho chứa Bảng 1C22 TCN 356-06 Thùng nhựa nấu sơ TCVN 74932005 22 TCN 31904 Bảng Kiểm tra vật liệu trạm trộn Chỉ pháp TT Hạng mục Vật liệu phễu Thành phần hạt nóng - Thành phần hạt hỗn hợp - Hàm lượng nhựa - Độ Marshall ổn định Công thức Độ rỗng bê tông chế tạo hỗn nhựa hợp BTNP Khối lượng thể tích mẫu - tiêu/phương Hệ Tần suất Vị trí mẫu ngày/lần Thành phần Các phễu hạt nóng (hot bin) phễu ngày/lần lấy Căn Các tiêu Trên xe tải hỗn phễu hợp nhập liệu phê máy rải duyệt Tỷ trọng lớn bê tông nhựa ngày/lần trạng thái rời thống Kiểm tra chứng Toàn trạm 22TCN TT Hạng mục Chỉ pháp tiêu/phương Tần suất Vị trí mẫu lấy cân đong hiệu chuẩn/kiểm định ngày/lần vật liệu kiểm tra mắt Căn 255-99 Kiểm tra chứng Hệ thống hiệu chuẩn/kiểm định nhiệt kế ngày/lần kiểm tra mắt Toàn trạm Nhiệt độ Nhiệt kế nhựa đường Bảng 7.3.6.9 TCVN Thùng nấu sơ 8819-2011 bộ, thùng trộn Bảng 22TCN 356-06 giờ/lần Bảng 7.3.9 TCVN 8819-2011 Nhiệt độ cốt Nhiệt kế liệu sau sấy Nhiệt trộn Thời trộn độ gian 22TCN 255-99 giờ/lần Mỗi trộn Nhiệt kế Mỗi trộn Đồng hồ Tang sấy mẻ Cao nhiệt độ trộn không 15độ C Thùng trộn mẻ Phòng khiển Bảng TCVN 8819-2011 Bảng 22TCN 356-06 Bảng 7.3.11 TCVN điều 8819-2011 Mục 6.5.4 22 TCN 356-06 TT Hạng mục 2.2 Chỉ pháp tiêu/phương Nhiệt độ hỗn hợp Nhiệt kế khỏi thùng Tần suất Mỗi trộn Vị trí mẫu lấy Căn Bảng TCVN điều 8819-2011 mẻ Phòng khiển Bảng 22TCN 356-06 Tại công trường Nội dung kiểm tra thi công lớp bê tông nhựa: TT Hạng mục Chỉ tiêu/ Mật độ Vị trí kiểm phương Căn kiểm tra tra pháp Nhiệt độ hỗn Nhiệt kế hợp xe tải Nhiệt độ rải Nhiệt kế hỗn hợp Nhiệt độ lu lèn Nhiệt kế hỗn hợp Mỗi xe 50 mét/điểm 50 mét/điểm Bảng TCVN 88192011 Thùng xe Ngay máy rải Bảng 22TCN 35606 Bảng TCVN 8819sau 2011 Mặt đường Bảng 22TCN 35606 Bảng TCVN 88192011 Bảng 22TCN 35606 Chỉ tiêu/ Mật độ Vị trí kiểm phương Căn kiểm tra tra pháp TT Hạng mục Chiều dày lớp Thuốn sắt BTNP Công tác lu lèn 50 mét/điểm Sơ đồ lu, tốc độ lu, số lượt Thường lu, quy xuyên định lu lèn Các mối nối Quan sát Mỗi mối nối dọc, ngang mắt Độ phẳng Thước mét sau lu sơ 25 cắt mét/mặt Mặt đường Thiết kế Mặt đường Mục 8.3.2& 8.6.15 TCVN 88192011 Mục 6.6.422TCN 356-06 Mặt đường Mục 8.6.14& 8.6.15 TCVN 88192011 Mục 6.6.522TCN 356-06 Mặt đường Khe hở không mm III TIẾP NHẬN NGUỒN VẬT LIỆU Cốt liệu loại bột khoáng Tất xe chở cốt liệu, bột khoáng đến trạm kiểm tra kỹ lưỡng kích cỡ hạt, độ v.vv Nhân viên thí nghiệm thủ kho xem xét so sánh cốt liệu, bột khoáng xe với mẫu lưu loại, phù hợp làm thủ tục nhập dẫn cho lái xe tập kết cốt liệu vào vị trí quy định Trường hợp có sai khác với mẫu lưu, sau thí nghiệm kết không thỏa mãn không nhận trả lại mỏ cung cấp Nhựa đường Trước có nhu cầu nhập nhựa nhận thông báo nhà cung cấp có lô nhựa cập cảng, cử nhân viên thí nghiệm liên hệ phối hợp với nhà cung cấp kiểm tra chứng chất lượng, khối lượng nhựa lô nhựa nơi xuất khẩu, lấy mẫu từ bồn chứa nhà cung cấp để thí nghiệm kiểm tra chất lượng nhựa phù hợp chấp thuận để nhà cung cấp bơm lên xe vận chuyển trạm Khi xe chở nhựa đến trạm thủ kho kiểm tra phiếu giao nhận hàng, niêm phong xe, nhân viên thí nghiệm lấy mẫu xe để làm thí nghiệm tiêu gồm: độ kim lún, nhiệt độ hóa mềm độ dính bám với cốt liệu Nếu kết kiểm tra phù hợp, thỏa mãn nhiệt độ nhựa xe đảm bảo yêu cầu làm thủ tục giao nhận hướng dẫn lái xe bơm nhựa từ xe vào bồn chứa nhựa trạm Vât liệu thấm, dính bám Trước có nhu cầu nhập nhựa lỏng nhận thông báo nhà cung cấp có mẻ nhựa lỏng sản xuất, cử nhân viên thí nghiệm liên hệ phối hợp với nhà cung cấp lấy mẫu từ bồn chứa nhà cung cấp để thí nghiệm kiểm tra chất lượng nhựa lỏng phù hợp chấp thuận để nhà cung cấp bơm lên xe vận chuyển công trình Khi xe chở nhựa lỏng đến công trình thủ kho công trình kiểm tra phiếu giao nhận hàng, niêm phong xe, nhân viên thí nghiệm lấy mẫu xe để lưu làm thí nghiệm theo quy định kỹ thuật dự án Kiểm tra nhiệt độ nhựa lỏng xe nhiệt độ nhựa xe phù hợp yêu cầu làm thủ tục giao nhận hướng dẫn lái xe phun tưới nhựa lỏng theo định mức sơ đồ phê duyệt IV CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA Sấy nhựa dầu FO Nhựa dầu FO sấy nóng theo phương pháp gián tiếp thiết bị gia nhiệt hệ thống ống dẫn dầu truyền nhiệt đến nhiệt độ quy định trước sản xuất Dầu FO: 80- 100ºC; nhựa 60/70: 150-155 ºC; nhựa polime: 160-170 ºC tùy loại theo dẫn nhà cung cấp Tùy thuộc khối lượng nhựa có bồn loại nhựa để cài đặt nhiệt độ cho thiết bị sấy thời gian bắt đầu sản xuất để xác định thời gian khởi động thiết bị gia nhiệt hợp lý để tiết kiệm nhiên liệu hạn chế việc trì nhựa nhiệt độ thi công với thời gian dài Kiểm tra số lượng xe vận chuyển Căn vào cự ly khối lượng vận chuyển để huy động đủ số xe vận chuyển dự phòng nhằm đảm bảo cho việc sản xuất hỗn hợp trạm liên tục, máy rải công trình bị dừng đảm bảo nhiệt độ hỗn hợp sau máy rải ổn định Kiểm tra việc làm chống dính cho thùng xe chuẩn bị bạt che bảo vệ hỗn hợp không bị bụi bẩn giảm thiểu tổn hao nhiệt trình vận chuyển Khởi động trạm trộn Khởi động phận trạm theo quy trình vận hành trạm, đồng thời kiểm tra để phát khắc phục cố có Cài đặt thông số, liệu theo yêu cầu quy trình công thức phối trộn hỗn hợp theo thiết kế Kiểm tra hệ thống cân bao gồm: cân cốt liệu, cân bột khoáng cân nhựa Cấp cốt liệu cho phễu nguội, sấy sàng cốt liệu, dự trữ bin nóng Theo dõi nhiệt độ cốt liệu bin nóng, xả bỏ cốt liệu có nhiệt độ thấp nhiệt độ cốt liệu bin nóng thỏa mãn quy định Lấy mẫu thí nghiệm Lấy mẫu cốt liệu từ bin nóng, thí nghiệm phân tích thành phần hạt cho bin Phối hợp cốt liệu theo tỷ lệ công thức trộn thiết kế, điều chỉnh lại tỷ lệ phối hợp cần V SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA Cấp cốt liệu Cấp cốt liệu cho bin nguội theo tốc độ phù hợp với yêu cầu để không bị thiếu, không bị đầy tràn sang bin liền kề Đảm bảo dòng cốt liệu chảy xuống băng tải, vào tang sấy ổn định để dễ dàng trì nhiệt độ cốt liệu sau qua tang sấy ổn định Sau trạm hoạt động ổn định việc cấp cốt liệu từ bin nóng đến hộc cân buồng trộn vận hành theo chế độ tự động cài đặt Cấp bột khoáng Điều chỉnh cửa mở phù hợp để bột khoáng không bị tắc nghẽn hệ thống băng tải xoắn đường ống dẫn bột khoáng đến hộc chứa bột khoáng Cấp nhựa Bơm nhựa vào hộc cân nhựa kiểm tra nhiệt độ nhựa.Nếu nhiệt thấp quy định bơm nhựa trở bồn chứa theo hệ thống nhựa tuần hoàn nhiệt độ hộc cân nhựa thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật Trộn hỗn hợp Trộn hỗn hợp buồng trộn theo thời gian trộn cho mẻ cài đặt Những mẻ hỗn hợp phải quan sát theo dõi độ đồng mức độ bọc kín nhựa hỗn hợp Nếu thời gian trộn chưa phù hợp phải kịp thời điều chỉnh Xả hỗn hợp xuống xe vận chuyển Việc xả hỗn hợp từ buồng trộn xuống xe vận chuyển phải theo trình tự hợp lý để tránh tượng hạt cốt liệu có kích cỡ lớn bị phân tầng Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp sau xả xuống xe theo quy định VI VẬN CHUYỂN HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA Kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp Kiểm tra nhiệt độ xe trước xuất trạm Kiểm tra việc che phủ bạt Hỗn hợp xe phải bạt che phủ kín ngăn chặn gió lùa giảm thiểu mát nhiệt độ hỗn hợp Cân khối lượng hỗn hợp Lập phiếu xuất 10 Phiếu xuất hỗn hợp lập theo biểu mẫu quy định cho dự án bao gồm thông tin chủ yếu: Nhiệt độ, thời gian, khối lượng, chủng loại hỗn hợp lúc xuất trạm v.vv Thông tin liên lạc Trường hợp cự ly vận chuyển dài, có cố tình trạng giao thông, thay đổi bất ngờ thời tiết đường vận chuyển, lái xe phải thông báo cho cho người quản lý trạm công trường biết để kịp thời xử lý 11 VII THI CÔNG LỚP THẤM, DÍNH BÁM Chuẩn bị Vệ sinh mặt đảm bảo nhựa lỏng dễ dàng thấm sâu theo quy định từ 0.5 – 1.0cm Kiểm tra nhiệt độ nhựa lỏng bồn chứa, nhiệt độ thấp sấy nóng thêm phù hợp quy định Thí nghiệm kiểm tra định mức tưới độ đồng lớp nhựa lỏng Phun tưới nhựa lỏng Căn vào hướng gió tốc độ gió trường phun tưới để điều chỉnh chiều cao giàn tưới sơ đồ tưới cho phù hợp Bảo dưỡng Rào chắn bảo vệ khu vực vừa phun tưới nhựa lỏng chờ đợi cho lớp nhựa lỏng bay dầu dung môi phân tích theo thời gian quy định 12 VIII THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Chuẩn bị Kiểm tra lớp nhựa thấm, dính bám Nếu nhựa pha dầu dầu nhựa lỏng phải bay hết ( không mùi dầu) Nếu nhũ tương nhũ tương phải phân tích xong, màu nâu đậm chuyển hoàn toàn thành màu đen bóng Nhựa lỏng phải hoàn toàn khô không dính lốp xe, đế giày Dùng máy nén khí thổi bụi làm mặt thi công Lắp dựng ván khuôn Chiều cao ván khuôn phải chiều dầy lớp hỗn hợp rải Ván khuôn phải định vị vững không bị dịch chuyển trình rải lu lèn hỗn hợp Đo đạc lắp dựng hệ thống cáp cho sensor máy rải kiểm soát cao độ chiều dày lớp hỗn hợp Căn cao độ thiết kế lớp bê tông nhựa cao độ thực tế lớp kết hợp với hệ số đầm chặt xác định bước rải thí điểm để tính toán chiều dày lớp hỗn hợp cần rải cho mặt cắt chi tiết để làm chiều cao căng cáp Tập kết thiết bị rải, lu lèn vào vị trí thi công Đặt hộp bàn gỗ có chiều dày chiều dày lớp rải cần, khởi động máy rải chạy không tải phận công tác sấy nóng hộp bàn Chống dính bánh cho loại lu Rải hỗn hợp Kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp xe vận chuyển trước cho đổ vào phễu chứa máy rải Guồng hỗn hợp từ phễu chứa đến phận guồng xoắn đảm bảo hỗn hợp ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn Khởi động hệ thống đầm máy rải, cho máy rải di chuyển bắt đầu rải hỗn hợp tốc độ máy rải khống chế khoảng 2-4m/ phút để máy rải hoạt động liên tục tránh việc dừng máy không cần thiết phù hợp với công tác bù phụ, lu lèn Điều chỉnh guồng xoắn máy rải hoạt động với tốc độ hợp lý đảm bảo hoạt động liên tục, cung cấp đủ lượng hỗn hợp cần thiết cho lớp rải Nên guồng hỗn hợp máy di chuyển hạn chế việc dừng máy để guồng hỗn hợp để đảm bảo hỗn hợp không bị phân tầng, hạt cốt liệu kích thước lớn không bị tập trung vị trí guồng dừng máy Thường xuyên dùng que thép thước để kiểm tra chiều dày lớp hỗn hợp sau máy rải để kịp thời điều chỉnh, bù phụ cần thiết Đầm lèn hỗn hợp 13 Đầm sơ bộ: Dùng lu nhẹ 6-8 để đầm sơ Tốc độ di chuyển, số lượt lu điểm theo kết đoạn rải thí điểm Máy rải hỗn hợp đến đâu máy lu theo sát để lu lèn đến Đầm chặt: Dùng từ 1-2 lu bánh lốp đảm bảo đủ tiêu chuẩn số bánh lốp, áp lực lốp 0.85 Mpa, tải trọng điều chỉnh phù hợp tải trọng bánh thay đổi từ 1.5 – 2.5 Tốc độ di chuyển, số lượt lu điểm theo kết đoạn rải thí điểm Đầm hoàn thiện: Dùng lu bánh thép nặng 10-12 để đầm hoàn thiện Tốc độ di chuyển, số lượt lu điểm theo kết đoạn rải thí điểm Kiểm tra nhiệt độ lớp hỗn hợp, điều phối loại lu trình lu lèn: Trong trình lu lèn bố trí kỹ thuật viên dùng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp điều phối lu hoạt động theo sơ đồ lu phù hợp với nhiệt độ lu lèn quy định Chống dính bánh: Trong trình lu bánh thép lu thường xuyên làm ẩm nước qua hệ thống phun nước áp lực dạng sương mù Các bánh lốp bôi lớp mỏng dầu gốc thực vật nhiệt độ lốp thấp nhiệt độ hỗn hợp Các lu không dừng, đỗ tùy tiện lớp hỗn hợp chưa đầm chặt chưa nguội hẳn, tiến lùi đổi hướng thao tác nhẹ nhàng, không thay đổi đột ngột Bảo vệ mặt đường sau hoàn thiện Đối với công trình vừa thi công vừa đảm bảo trì giao thông: Sau thi công xong trì hệ thống rào chắn, chóp tiêu di động Bảo vệ lớp hỗn hợp nhiệt độ lớp hỗn hợp nguội giảm nhiệt độ môi trường dỡ bỏ rào chắn cho thông xe Với trường hợp khác: Sau thi công máy móc, thiết bị không tập kết lớp hỗn hợp vừa thi công 14 [...]... nhiệt độ hỗn hợp Các lu không dừng, đỗ tùy tiện trên lớp hỗn hợp chưa được đầm chặt và chưa nguội hẳn, khi tiến lùi đổi hướng thao tác nhẹ nhàng, không thay đổi đột ngột Bảo vệ mặt đường sau khi hoàn thi n Đối với các công trình vừa thi công vừa đảm bảo duy trì giao thông: Sau khi thi công xong vẫn duy trì hệ thống rào chắn, chóp tiêu di động Bảo vệ lớp hỗn hợp cho đến khi nhiệt độ lớp hỗn hợp nguội... hiện trường khi phun tưới để điều chỉnh chiều cao giàn tưới và sơ đồ tưới cho phù hợp 3 Bảo dưỡng Rào chắn bảo vệ khu vực vừa phun tưới nhựa lỏng chờ đợi cho lớp nhựa lỏng bay dầu dung môi và phân tích theo thời gian quy định 12 VIII 1 THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Chuẩn bị Kiểm tra lớp nhựa thấm, dính bám Nếu là nhựa pha dầu thì dầu trong nhựa lỏng phải bay hơi hết ( không còn mùi dầu) Nếu là nhũ... của lớp bê tông nhựa và cao độ thực tế của lớp dưới kết hợp với hệ số đầm chặt được xác định trong bước rải thí điểm để tính toán chiều dày lớp hỗn hợp cần rải cho từng mặt cắt chi tiết để làm chiều cao căng cáp Tập kết thi t bị rải, lu lèn vào vị trí thi công Đặt hộp bàn là trên các thanh gỗ có chiều dày bằng chiều dày lớp rải nếu cần, khởi động máy rải chạy không tải các bộ phận công tác và sấy nóng... hợp với công tác bù phụ, lu lèn Điều chỉnh guồng xoắn của máy rải hoạt động với tốc độ hợp lý đảm bảo hoạt động liên tục, cung cấp đủ lượng hỗn hợp cần thi t cho lớp rải Nên guồng hỗn hợp khi máy di chuyển và hạn chế việc dừng máy để guồng hỗn hợp để đảm bảo hỗn hợp không bị phân tầng, các hạt cốt liệu kích thước lớn không bị tập trung tại các vị trí guồng khi dừng máy Thường xuyên dùng que thép và thước... Nhựa lỏng phải hoàn toàn khô ráo không dính lốp xe, đế giày Dùng máy nén khí thổi bụi làm sạch mặt bằng thi công Lắp dựng ván khuôn Chiều cao ván khuôn phải bằng chiều dầy lớp hỗn hợp khi rải Ván khuôn phải được định vị vững chắc không bị dịch chuyển trong quá trình rải và lu lèn hỗn hợp Đo đạc và lắp dựng hệ thống cáp cho sensor của máy rải kiểm soát cao độ và chiều dày lớp hỗn hợp Căn cứ cao độ thi t... Rải hỗn hợp Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp trên xe vận chuyển trước khi cho đổ vào phễu chứa của máy rải Guồng hỗn hợp từ phễu chứa đến bộ phận guồng xoắn đảm bảo hỗn hợp ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn Khởi động hệ thống đầm của máy rải, cho máy rải di chuyển bắt đầu rải hỗn hợp tốc độ của máy rải khống chế khoảng 2-4m/ phút để máy rải hoạt động liên tục tránh việc dừng máy không cần thi t và phù hợp. .. biết để kịp thời xử lý 11 VII 1 THI CÔNG LỚP THẤM, DÍNH BÁM Chuẩn bị Vệ sinh mặt bằng đảm bảo sạch sẽ và nhựa lỏng dễ dàng thấm sâu theo quy định từ 0.5 – 1.0cm Kiểm tra nhiệt độ nhựa lỏng trong bồn chứa, nếu nhiệt độ thấp thì sấy nóng thêm cho đến khi phù hợp quy định Thí nghiệm kiểm tra định mức tưới và độ đồng đều của lớp nhựa lỏng 2 Phun tưới nhựa lỏng Căn cứ vào hướng gió và tốc độ gió tại hiện...Phiếu xuất hỗn hợp được lập theo biểu mẫu quy định cho từng dự án bao gồm các thông tin chủ yếu: Nhiệt độ, thời gian, khối lượng, chủng loại hỗn hợp lúc xuất trạm v.vv 5 Thông tin liên lạc Trường hợp cự ly vận chuyển dài, khi có sự cố về tình trạng giao thông, các thay đổi bất ngờ về thời tiết trên đường vận chuyển, các lái xe phải thông báo cho nhau và cho người quản lý trạm và công trường được... hoàn thi n: Dùng lu bánh thép nặng 10-12 tấn để đầm hoàn thi n Tốc độ di chuyển, số lượt lu trên điểm theo kết quả đoạn rải thí điểm Kiểm tra nhiệt độ lớp hỗn hợp, điều phối các loại lu trong quá trình lu lèn: Trong quá trình lu lèn luôn bố trí một kỹ thuật viên dùng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp và điều phối các lu hoạt động theo sơ đồ lu phù hợp với nhiệt độ lu lèn quy định Chống dính bánh: Trong. .. dày lớp hỗn hợp sau máy rải để kịp thời điều chỉnh, bù phụ nếu cần thi t 3 Đầm lèn hỗn hợp 13 Đầm sơ bộ: Dùng lu nhẹ 6-8 tấn để đầm sơ bộ Tốc độ di chuyển, số lượt lu trên điểm theo kết quả đoạn rải thí điểm Máy rải hỗn hợp đến đâu máy lu theo sát để lu lèn ngay đến đó Đầm chặt: Dùng từ 1-2 lu bánh lốp đảm bảo đủ tiêu chuẩn về số bánh lốp, áp lực lốp 0.85 Mpa, tải trọng được điều chỉnh phù hợp tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý chất lượng trong sản xuất hỗn hợp và thi công mặt đường bê tông nhựa, Biện pháp quản lý chất lượng trong sản xuất hỗn hợp và thi công mặt đường bê tông nhựa, Biện pháp quản lý chất lượng trong sản xuất hỗn hợp và thi công mặt đường bê tông nhựa

Từ khóa liên quan