Công khai minh bạch ngân sách nhà nước ở việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn

17 1,878 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 20:11

Bài viết nghiên cứu về các khái niệm công khai, minh bach. Đi sâu vào nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn công khai, minh bạch, sự tham gia của cộng đồng trong việc sử dụng ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Từ đó đưa ra những hạn chế của pháp luật, và đề xuất hoàn thiện luật. MỤC LỤC A B C A Mở Bài Nội Dung I Khái quát công khai, minh bạch Khái niệm công khai, minh bạch Quy định pháp luật công khai, minh bạch II Thực trạng pháp luật công khai, minh bạch tham gia cộng đồng quản lý sử dụng ngân sách nhà nước Thực trạng pháp luật công khai, minh bạch quản lí sử dụng ngân sách nhà nước Sự tham gia cộng đồng quản lý sử dụng ngân sách nhà nước Ưu điểm nhược điểm Giải pháp Kết Luận MỞ BÀI Với yêu cầu hội nhập quốc tế, thực sách đổi mở cửa Đảng Nhà nước ta, kinh tế đất nước đạt thành tựu quan trọng nhiều lĩnh vực Hiện kinh tế thị trường phát triển vị trí vai trò tài nhà nước trở nên quan trọng phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, xây dựng tài tự chủ vững mạnh yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa đất nước, ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Nhà nước thực chủ trương công khai, minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy mạnh việc tham gia cộng đồng quản lý ngân sách nhà nước Hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam quy định vấn đề Tuy nhiên quy định tồn nhiều hạn chế định Chính vậy, buổi học hôm nhóm cô bạn tìm hiểu đề tài : “Thực trạng pháp luật công khai minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tham gia cộng đồng quản lý sử dụng ngân sách” B NỘI DUNG Khái Quát Công Khai, Minh Bạch Khái niệm công khai, minh bạch • Theo từ điển tiếng Việt, công khai “là việc không giữ kín, mà người biết” Minh bạch “rõ ràng, rành mạch” I Trong hoạt động máy nhà nước, công khai nghĩa hoạt động nhà nước phải công bố phổ biến, truyền tải phương tiện thông tin đại chúng, làm cho người dân tiếp cận định nhà nước cách dễ dàng; minh bạch nghĩa phải công khai mà phải sáng, không khuất tất, không rắc rối, không gây khó khăn cho công dân tiếp cận thông tin • Trên tinh thần đó, khoản 2, điều 2, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 2012) đưa khái niệm: “Công khai việc quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin thức văn bản, hoạt động nội dung định” =>Như vậy, hiểu công khai, minh bạch quản lý hành nhà nước việc làm cho người dân biết hiểu quan hành nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gì, hoạt động khuôn khổ phù hợp với thực tiễn quy định pháp luật Quy định pháp luật công khai, minh bạch Theo Điều 55 Hiến pháp 2013, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài nhà nước nguồn tài công khác Nhà nước thống quản lý phải sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, pháp luật Theo Điều 3, Luật ngân sách nhà nước 2002, “Ngân sách nhà nước quản lý thống theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm…” Và điều 13, Luật ngân sách nhà nước 2002, • “1 Dự toán, toán, kết kiểm toán toán ngân sách nhà nước, ngân sách cấp, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công bố công khai Quy trình, thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, hoàn lại khoản thu, cấp phát toán ngân sách phải niêm yết rõ ràng nơi giao dịch Chính phủ quy định cụ thể việc công khai ngân sách.” Việc thực công khai ngân sách nhà nước thực theo Thông tư số: 03/2005/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 06 tháng 01 năm 2005 Hướng dẫn thực quy chế công khai tài cấp ngân sách nhà nước chế độ báo cáo tình hình thực công khai tài Theo việc thực công khai tài áp dụng chủ thể sau: cấp ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân; Hình thức công khai gồm: công bố kỳ họp thường niên quan, tổ chức, đơn vị, phát hành ấn phẩm; niêm yết công khai, thông báo văn bản; đưa lên trang thông tin điện tử; chất vấn trả lời chất vấn công khai tài Về chế độ giám sát, quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội, tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia giám sát thực công khai tài II Thực Trạng Pháp Luật Về Công Khai, Minh Bạch Và Sự Tham Gia Của Cộng Đồng Trong Quản Lý Và Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Thực trạng pháp luật công khai, minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước a Mục đích công khai minh bạch ngân sách nhà nước Công khai tài biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Quyết định số 192/2004/QĐ- TTG ngày 16 tháng 11 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ.) Nội dung công khai minh bạch ngân sách nhà nước Lập, chấp hành toán ngân sách nhà nước (NSNN) thường gọi tắt làquá trình ngân sách, bao gồm toàn hoạt động ngân sách kể từ bắt đầu thực việc hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước báo cáo toán ngân sách nhà nước Quốc hội phê chuẩn Quá trình ngân sách phân chia thành ba khâu hay ba giai đoạn sau: b  Giai đoạn lập dự toán ngân sách nhà nước, giai đoạn thực việc xây dựng định dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.Giai đoạn tiến hành khoảng thời gian không giống quốc gia Chẳng hạn, Anh, Đức giai đoạn lập phê chuẩn dự toán ngân sách tháng; Nhật tháng, Pháp 14 tháng, Mỹ 18 tháng Ở Việt Nam, giai đoạn lập phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước có thời gian khoảng tháng, toàn dự toán ngân sách dự án phân bổ ngân sách cấp ngân sách định Giai đoạn chấp hành ngân sách nhà nước giai đoạn thực dự toán ngân sách nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định hay nói cách khác giai đoạn thực tiêu thu, chi tài dự toán ngân sách nhà nước Giai đoạn quốc gia quy định thời gian 12 tháng (thời hạn năm ngân sách).Tuy nhiên, thời hạn bắt đầu kết thúc năm ngân sách quốc gia khác Ở nước ta, năm ngân sách pháp luật quy định tính theo năm dương lịch, ngày 01/ 01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm Giai đoạn toán ngân sách nhà nước, giai đoạn tổng kết, đánh giá việc thực ngân sách sách tài ngân sách quốc gia xem xét trách nhiệm pháp lý quan nhà nước sử dụng nguồn lực tài quốc gia để thực chức nhiệm vụ nhà nước năm ngân sách định quan có thẩm quyền định nhằm giải trừ trách nhiệm, nghĩa vụ cho quan, đơn vị, cấp, ngành trình ngân sách, đồng thời thời điểm đánh dấu kết thúc trình ngân sách Giai đoạn tính từ năm ngân sách kết thúc Quốc hội phê chuẩn báo cáo toán ngân sách nhà nước.Thông thường giai đoạn kéo dài khoảng từ 18 tháng đến 24 tháng kể từ năm ngân sách kết thúc Lập, chấp hành toán ngân sách nhà nước trình ngân sách nhà nước có tham gia nhiều quan khác với chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền khác việc công khai xác, minh bạch NSNN gặp khó khăn định Chính vậy, nhóm em chọn giai đoạn lập dự toán ngân sách nhà nước để làm rõ vấn đề thực trạng pháp luật công khai, minh bạch ngân sách nhà nước c • Công khai, minh bạch lập dự toán ngân sách nhà nước Hình thức Việc công khai tài thực thông qua hình thức sau: Công bố kỳ họp thường niên quan, tổ chức, đơn vị; Phát hành ấn phẩm; • Niêm yết công khai trụ sở làm việc quan, tổ chức, đơn vị Việc niêm yết phải thực thời gian 90 ngày, kể từ ngày niêm yết; Thông báo văn đến quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; Đưa lên trang thông tin điện tử; Thông báo phương tiện thông tin đại chúng (Quyết định số 192/2004/QĐ- TTG ngày 16 tháng 11 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ.) Nội dung Nội dung lập dự toán công khai minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước: Điều 15, Luật phòng chống tham nhũng 2005 Công khai số liệu dự toán ngân sách trung ương Nội dung lập dự toán công khai minh bạch Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương Thông tư 21/2005/TT-BTC Theo Luật phòng chống tham nhũng 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2007, năm 2012 ) Điều 15: Công khai, minh bạch tài ngân sách nhà nước Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết số liệu dự toán toán quan nhà nước có thẩm quyền định, phê chuẩn, kể khoản ngân sách bổ sung Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu khoản chi từ khoản đóng góp tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật phải công khai mục đích huy động, kết huy động hiệu việc sử dụng nguồn huy động Tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công khai nội dung sau đây: a) Số liệu dự toán, toán; b) Khoản đóng góp tổ chức, cá nhân (nếu có); c) Cơ sở xác định mức hỗ trợ số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước phải công khai nội dung sau đây: a) Việc phân bổ vốn đầu tư dự toán ngân sách nhà nước giao năm cho dự án; b) Dự toán ngân sách dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư duyệt, mức vốn đầu tư dự án giao dự toán ngân sách năm; c) Quyết toán vốn đầu tư dự án năm; d) Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cấp có thẩm quyền phê duyệt Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai nội dung sau đây: a) Quy chế hoạt động chế tài quỹ;  b) Kế hoạch tài năm, chi tiết khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định cấp có thẩm quyền; c) Kết hoạt động quỹ; d) Quyết toán năm cấp có thẩm quyền phê duyệt Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước cho dự án, chương trình mục tiêu quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho quan, tổ chức, đơn vị hữu quan nhân dân nơi trực tiếp thụ hưởng biết  Nội dung công khai, minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước: Theo thông tư 21/ 2005/ TT- BTC - Công khai dự toán số nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn TSCĐ, chi hội nghị Việc công khai nội dung chi khác thủ trưởng đơn vị qui định - Công khai số liệu: Theo Biểu số đính kèm Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương hàng năm; số liệu dự toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: • Công khai chi tiết số liệu dự toán ngân sách nhà nước theo tiêu Quốc hội định, phê chuẩn, gồm: - Dự toán thu ngân sách nhà nước; - Dự toán cân đối thu, chi ngân sách, bội chi nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước  Công khai chi tiết số liệu dự toán ngân sách trung ương, gồm: - Dự toán ngân sách trung ương theo lĩnh vực Quốc hội định, phê chuẩn; - Tổng số chi tiết dự toán ngân sách trung ương Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương theo lĩnh vực Quốc hội định, Thủ tướng Chính phủ giao; tổng số chi tiết toán ngân sách trung ương Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương theo lĩnh vực Quốc hội phê chuẩn - Dự toán số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quốc hội định, phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài thẩm định • Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu phân chia ngân sách TW ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy ban thường vụ Quốc hội định, Thủ tướng Chính phủ giao • Công khai dự toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tướng Chính phủ giao; toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài thẩm định - Việc công khai số liệu quy định Điều Bộ trưởng Bộ Tài công bố hình thức: thông báo văn cho Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phát hành ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điện tử Bộ Tài  Về việc công khai chi tiết số liệu dự toán ngân sách hàng năm cấp quyền địa phương: • Công khai chi tiết số liệu dự toán, toán ngân sách địa phương theo tiêu Hội đồng nhân dân định, phê chuẩn, gồm: - Dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; - Dự toán thu ngân sách địa phương; - Dự toán chi ngân sách địa phương; - Riêng ngân sách cấp xã, phải công khai dự toán, toán chi tiết đến lĩnh vực thu tỷ lệ phân chia nguồn thu phân cấp, lĩnh vực chi, công khai chi tiết số hoạt động tài khác xã như: quỹ công chuyên dùng, hoạt động nghiệp • Công khai chi tiết số liệu dự toán ngân sách cấp mình, gồm: - Dự toán, ngân sách cấp theo lĩnh vực Hội đồng nhân dân định, phê chuẩn; - Tổng số chi tiết dự toán ngân sách quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp theo lĩnh vực Hội đồng nhân dân định, ủy ban nhân dân giao; - Dự toán số bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp Hội đồng nhân dân định, phê chuẩn, ủy ban nhân dân giao • Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu phân chia cấp ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao • Công khai dự toán ngân sách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, trị trấn Uỷ ban nhân dân cấp giao; toán ngân sách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, trị trấn quan tài cấp thẩm định • Việc công khai số liệu quy định điều Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp công bố hàng năm hình thức: thông báo văn cho quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với cấp tỉnh), xã, phường, thị trấn (đối với cấp huyện); phát hành ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điện tử (ở địa phương có trang thông tin điện tử) Riêng cấp xã thực hình thức niêm yết công khai trụ sở Uỷ ban nhân dân xã; thông báo văn cho Đảng ủy, tổ chức trị - xã hội xã trưởng thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố; thông báo phương tiện thông tin tuyên truyền sở • Cơ chế bảo đảm Theo Thông tư 03/2005 Bộ Tài Chính, Quyết định số 192/2004 Thủ tướng Chính phủ, ban hành kèm theo Quy chế công khai tài quy định chế bảo đảm công khai, minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước sau: Kiểm tra giám sát thực hiện: - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp, đơn vị dự toán cấp chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực công khai tài đơn vị thuộc phạm vi quản lý Trong trình kiểm tra giám sát, phát có vi phạm phải xử lý kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời theo qui định pháp luật - Cơ quan tài chủ trì phối hợp với quan quản lý nhà nước liên quan có trách nhiệm kiểm tra việc thực Quy chế công khai tài - Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội, tổ chức đoàn thể quan, đơn vị nhân dân giám sát việc thực công khai tài theo quy định Quy chế công khai tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 Thủ tướng Chính phủ Chất - - vấn trả lời chất vấn: Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng tiếp nhận thông tin công khai tài theo qui định Thông tư có quyền chất vấn quan, tổ chức, đơn vị nội dung công khai tài Việc chất vấn thực hình thức: + Bằng văn + Chất vấn trực tiếp kỳ họp Thủ trưởng đơn vị dự toán, tổ chức ngân sách hỗ trợ có trách nhiệm công khai tài theo qui định Thông tư phải trả lời chất vấn nội dung công khai tài Việc trả lời chất vấn phải thực văn gửi tới tổ chức, cá nhân chất vấn Người có trách nhiệm thực công khai phải trả lời chất vấn nội dung công bố công khai Việc trả lời chất vấn phải thực hình thức trả lời trực tiếp văn gửi tới người chất vấn, tuỳ theo hình thức chất vấn nội dung chất vấn Trường hợp trả lời chất vấn văn bản, người bị chất vấn phải trả lời cho người chất vấn chậm sau 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vấn Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả lời phải có văn hẹn ngày trả lời cụ thể cho người chất vấn, không 45 ngày, kể từ ngày nhận nội dung chất vấn Xử lý vi phạm: - Tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm quy định pháp luật công khai tài tùy theo tính chất, mức độ mà xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật xử lý kỷ luật trách nhiệm vật chất công chức; xử phạt hành hành vi vi phạm báo cáo công khai tài theo quy định Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 Chính phủ xử lý phạt vi phạm hành lĩnh vực kế toán, Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 Chính phủ văn quy phạm pháp luật khác có liên quan; bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Sự tham gia cộng đồng quản lý sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ tham gia người dân vào trình lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đặc biệt phương thức tham gia trực tiếp người dân cấp sở chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tình trạng người dân không nắm nắm không đầy đủ thông tin ngân sách nhà nước phần cho thấy họ chưa thực tham gia vào trình lập, phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách Bên cạnh việc lấy tiếp thu ý kiến người dân lựa chọn ưu tiên phân bổ NSNN chưa trọng Việc áp dụng quy trình đổi việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm từ lên dựa sở nhu cầu người dân tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã số trường hợp, họ hội đóng góp ý kiến cho việc lập phân bổ ngân sách, việc dường chủ yếu định từ áp xuống, khiến cho nhiều nhu cầu cấp thiết người dân đưa vào kế hoạch thực không đáp ứng kịp thời không phân bổ ngân sách Trên thực tế, có trường hợp người dân “bức xúc” bất cập việc phân bổ NSNN cho công trình xây dựng chưa thiết thực họ cho người đóng góp cho ngân sách nhà nước ý kiến lại chưa phản ánh ghi nhận cách tương xứng • Cơ chế tham gia giám sát thông qua HĐND, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) chưa phát huy vai trò biện pháp bảo đảm cho người dân tham gia giám sát cách có hiệu việc phẩn bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cấp sở • Các đại biểu HĐND MTTQ cấp thừa nhận có hạn chế định việc thực thi vai trò đại diện cho người dân Kênh tiếp xúc cử tri chưa đủ để HĐND nắm bắt hết nhu cầu, mối quan tâm vấn đề cần ưu tiên giải địa phương đại biểu HĐND khó đưa ý kiến độc lập tình trạng không chuyên trách, người đảm nhiệm nhiều vị trí khác MTTQ đoàn thể trị - xã hội thành viên chưa thực việc đóng góp ý kiến việc phân bổ, sử dụng ngân sách cho nhu cầu phát triển địa phương chưa thực giám sát ngân sách phân bổ cho quan ngang cấp Người dân nhận thấy khác hiệu sử dụng ngân sách cho công trình đầu tư có tham gia quản lý người dân Kết tham vấn cho thấy người dân nhận thức công trình có tham gia trực tiếp quản lý (trong dự toán, thiết kế, giám sát thực hiện) người dân mang lại hiệu bền vững đáp ứng nhu cầu người dân chi phí hiệu Trong số trường hợp, công trình, chương trình sử dụng NSNN tham gia người dân thường không hiệu lãng phí không đáp ứng nhu cầu hoàn cảnh thực tế, chí gây thiệt hại cho người dân • Trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến người dân phân bổ, quản lý sử dụng NSNN chưa thực thực mang tính hình thức Có trường hợp người dân mong muốn phản ánh bất cập việc phân bổ NSNN cho công trình xây dựng chưa thiết thực họ chưa hài lòng với cấp quyền việc sử dụng NSNN chưa hiệu cho công trình, chương trình; nhiên họ khó khăn việc xác định gặp để hỏi bày tỏ ý kiến, có xác định chưa hài lòng phản hồi nhận • Người dân có nhu cầu tham gia vào trình lập dự toán, lập phương án phân bổ, quản lý sử dụng NSNN sở Cũng có vài băn khoăn, lập luận tham gia người dân cần thiết, nhiên khó khả thi thực tế Trường hợp điển hình phường Trường Thi, thành phố Nam Định minh chứng cho thấy người dân tham gia vào trình phân bổ, quản lý sử dụng NSNN sở Sự tham gia mang lại hiệu quản lý nhà nước quản lý ngân sách, đồng thời tăng cường đồng thuận người dân quyền địa phương Chính quyền phường cụ thể hóa việc công khai minh bạch nguồn thu, nguồn chi, khoản thu hạng mục chi năm Các tổ dân phố tham gia thảo luận thống ưu tiên lĩnh vực phần bổ ngân sách ( Nguồn: Báo cáo Tổng hợp kết tham vấn cộng đồng góp ý cho Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước 2015) • • Tích cực tiêu cực Tích cực Thực công khai minh bạch quản lý tạo điều kiện cho công tác kiểm tra nội bộ, cấp với cấp phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát đoàn thể, quần chúng nhân dân, người lao động, góp phần nâng cao hiệu sử dụng NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng Đồng thời, tạo kênh thông tin quan trọng phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, nghiên cứu tài - ngân sách tổ chức, cá nhân Hệ thống văn pháp luật ngân sách nhà nước đồ sộ, quy định đầy đủ, chi tiết, rõ ràng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thời gian thực công việc lập, chấp hành toán ngân sách nhà nước Các quy định pháp luật thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thay đổi chế quản lý, thực trạng kinh tế, xã hội yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Đã có văn bản, điều khoản quy định vấn đề công khai minh bạch ngân sách nhà nước, tảng để quan nhà nước nhân dân biết hoạt động thu chi ngân sách nhà nước Sau 12 năm qua kể từ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 có hiệu lực thi hành tiếp tục củng cố, nâng cao vị trí, vai trò công tác tài chính, ngân sách nhà nước, góp phần ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, giải tốt vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại xử lý kịp thời vấn đề phát sinh cấp bách thiên tai, dịch bệnh • Tiêu cực Mặc dù có quy định công khai, minh bạch ngân sách nhà nước thực tế không triệt để Không phải người dân tiếp cận thông tin ngân sách nhà nước Hơn nữa, để xem xét tất vấn đề ngân sách nhà nước đại biểu Quốc hội khó Do thời gian làm việc Quốc hội ngắn, đại biểu Quốc hội có thời gian chuyên môn để xem xét vấn đề này, thông tin đến Đại biểu Quốc hội tổng hợp, phức tạp Nhìn vào báo cáo ngân sách, khó đọc hiểu hết người giải thích • Việc thực công khai, minh bạch hoạt động ngân sách cấp nhiều trường hợp mang tính hình thức, chưa thuận lợi để người dân hiểu bày tỏ ý kiến • Công khai thông tin chưa gắn liền với chế giải trình, cung cấp thông tin bổ sung vấn đề có liên quan chế giải đáp thắc mắc người dân thông tin công khai Giải pháp Để giải tình trạng nâng cao lựcgiám sát người dân với NSNN thực số giải pháp sau: - Đối với chủ thể có nghĩa vụ phải công khai tài chính, nội dung công khai kèm Báo cáoquyết toán đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp trên, ngân sách cấp phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu chi ngân sách gắn với kết thực nhiệm vụ đơn vị, địa phương, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu giao phụ trách Có chế ràng buộc trách nhiệm cấp ngân sách địa phương + Cần quy định rõ nghĩa trách nhiệm công khai thông tin ngân sách nhà nước, nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai thông tin, cần quy định trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách gắn với hình thức xử lý không thực trách nhiệm + Cần quy định thêm khoản ngân sách công dân tài liệu trình bày dạng đơn giản, dễ hiểu số liệu, thông tin phân bổ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cấp ngân sách; thể nhiều hình thức khác nhằm tăng khả tiếp cận người dân thông tin phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước + Cần quy định quyền yêu cầu cung cấp thông tin ngân sách nhà nước quan, tổ chức, cá nhân trách nhiệm cấp ngân sách, đơn vị chấp hành ngân sách tổ chức có thụ hưởng ngân sách nhằm bảo đảm tham gia thực chất người dân vào dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước - Đối với chủ thể giám sát, nội dung giám sát phương thức giám sát: Tăng cường hoạt động giám sát quan có chức kiểm tra, kiểm toán NSNN Ngân sách công dân chuẩn bị nhiều dạng để đăng báo, phát đài truyền hình, đài tiếng nói trình bày họp cộng đồng + Cần quy định cụ thể quyền giám sát trực tiếp người dân, quyền giám sát gián tiếp người dân thông qua tổ chức đại diện cho mình; đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm giải trình quan nhà nước có thẩm quyền nhận ý kiến giám sát tổ chức, công dân + Cần quy định cụ thể phương thức trách nhiệm giải trình ý kiến giám sát quyền giám sát hệ thống Mặt trận Tổ quốc, cần quy định quyền giám sát tổ chức công dân + Cần quy định trách nhiệm quan tổ chức lấy ý kiến người dân việc lập báo cáo lấy ý kiến người dân, phải nêu rõ ý kiến tiếp thu ý kiến không tiếp thu lý cụ thể Quy định trách nhiệm giải trình cấp ngân sách, đơn vị dự toán quan, tổ chức có liên quan đến ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm tính minh bạch tham gia người dân dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước C KẾT LUẬN Qua đề tài mà nhóm thuyết trình thấy mục đích nội dung việc công khai minh bạch quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, song song với tham gia cộng đồng quản lý sử dụng ngân sách nhà nước Từ thúc đẩy kinh tế phát triển rộng khắp đem lại hiệu cao, thúc đẩy công xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu học tập Luật tài chính, khoa luật- Đại học huế, NXB Đại học huế, Huế, 2013 Luật Ngân sách nhà nước 2002 Hiến pháp 2013 Luật phòng chống tham nhũng 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2007, năm 2012 ) Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước Thông tư số 03/2005/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 06/01/2005 Hướng dẫn thực quy chế công khai tài cấp ngân sách nhà nước chế độ báo cáo tình hình thực công khai tài Quyết định số 192/2004/QĐ- TTG ngày 16 tháng 11 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế công khai tài cấp ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân Thông tư 21/ 2005/ TT- BTC ngày 22/3/2005 Bộ tài hướng dẫn thực quy chế công khai tài đơn vị dự toán ngân sách tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 Chính phủ xử lý phạt vi phạm hành lĩnh vực kế toán 10 Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 Chính phủ 11 Báo cáo Tổng hợp kết tham vấn cộng đồng góp ý cho Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước 2015 [...]... phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước + Cần quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin ngân sách nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của các cấp ngân sách, các đơn vị chấp hành ngân sách và các tổ chức có thụ hưởng ngân sách nhằm bảo đảm sự tham gia thực chất hơn của người dân vào dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước - Đối với chủ thể giám sát, nội dung giám sát và phương thức... các lý do cụ thể Quy định về trách nhiệm giải trình của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm tính minh bạch và sự tham gia của người dân trong dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước C KẾT LUẬN Qua đề tài mà nhóm đã thuyết trình chúng ta thấy được những mục đích nội dung của việc công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng ngân sách. .. quyết toán ngân sách nhà nước Các quy định của pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thay đổi trong cơ chế quản lý, thực trạng kinh tế, xã hội và yêu cầu mới trong quản lý ngân sách nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế Đã có những văn bản, những điều khoản quy định về vấn đề công khai minh bạch ngân sách nhà nước, đó... bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh cấp bách như thiên tai, dịch bệnh • Tiêu cực Mặc dù đã có quy định về công khai, minh bạch trong ngân sách nhà nước nhưng thực tế không triệt để Không phải người dân nào cũng tiếp cận được thông tin về ngân sách nhà nước Hơn nữa, để xem xét tất cả vấn đề về ngân sách nhà nước của đại biểu Quốc hội rất khó Do thời gian... tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước 6 Thông tư số 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/01/2005 về Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính 7 Quyết định số 192/2004/QĐ- TTG ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà. .. các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân 8 Thông tư 21/ 2005/ TT- BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối... Thi, thành phố Nam Định là một minh chứng cho thấy người dân có thể tham gia vào quá trình phân bổ, quản lý và sử dụng NSNN ở cơ sở Sự tham gia này đã mang lại hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý ngân sách, đồng thời tăng cường sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền địa phương Chính quyền phường cụ thể hóa việc công khai minh bạch về nguồn thu, nguồn chi, các khoản thu và các hạng mục chi trong năm... chi trong năm Các tổ dân phố tham gia thảo luận và thống nhất ưu tiên lĩnh vực phần bổ ngân sách ( Nguồn: Báo cáo Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng góp ý cho Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước 2015) • 3 • Tích cực và tiêu cực Tích cực Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý sẽ tạo điều kiện cho công tác kiểm tra nội bộ, cũng như của cấp trên với cấp dưới và phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của các... có thời gian và chuyên môn để xem xét vấn đề này, trong khi thông tin đến Đại biểu Quốc hội rất tổng hợp, phức tạp Nhìn vào báo cáo ngân sách, khó có thể đọc và hiểu hết nếu không có người giải thích • Việc thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động ngân sách ở các cấp trong nhiều trường hợp còn mang tính hình thức, chưa thuận lợi để người dân hiểu và bày tỏ ý kiến của mình • Công khai thông... nền tảng để các cơ quan nhà nước cũng như nhân dân có thể biết được hoạt động thu chi ngân sách nhà nước Sau hơn 12 năm qua kể từ khi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 có hiệu lực thi hành đã tiếp tục củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của công tác tài chính, ngân sách nhà nước, góp phần ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, xóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Công khai minh bạch ngân sách nhà nước ở việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, Công khai minh bạch ngân sách nhà nước ở việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, Công khai minh bạch ngân sách nhà nước ở việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn

Từ khóa liên quan