Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4

10 797 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 14:12

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4”2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng vào giảng dạy Quy đồng mẫu số các phân số và các bài toán liên quan đến quy đồng mẫu số môn Toán lớp 4 tại trường Tiểu học Xuân Quang 1.3. Mô tả các giải pháp cũ thường làm:Các giải pháp cũ thường làm trước đây: Đa số giáo viên đã thực hiện phương pháp dạy học mới nhưng chưa thực sự toàn diện, hình thức tổ chức và tạo môi trường học tập cho học sinh chưa tương xứng với sự đổi mới về phương pháp giáo dục hiện nay. Khi dạy phần phân số, giáo viên thường hướng dẫn học sinh và thao tác trên đồ dùng trực quan, giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời và đưa ra kết luận. Điều đó chưa tạo được môi trường tốt để học sinh chủ động tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức. Khi dạy kiến thức về quy đồng mẫu số các phân số đa số giáo viên chỉ chú trọng cho học sinh quy đồng theo quy tắc chứ giáo viên chưa chú trọng nhiều đến việc phân loại các dạng bài để học sinh áp dụng cách quy đồng phù hợp hơn. Nhược điểm của giải pháp cũ: Không kích thích tư duy và tạo hứng thú học tập cho học sinh. Học sinh chưa thực hiện tốt việc phân tích, lựa chọn kiến thức và phương pháp để áp dụng vào quá trình giải bài tập. Kết quả học tập của học sinh chưa cao.4. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp sáng kiến: Quy đồng mẫu số là kiến thức cơ bản để mở ra kiến thức mới về so sánh phân số, cộng trừ các phân số. Muốn các em học tốt phần kiến thức này thì người giáo viên phải đặt ra câu hỏi: Cần có những biện pháp gì? và phải dạy như thế nào để các em tiếp thu bài học một cách nhẹ nhàng mà lại nhớ lâu ? CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kĩ quy đồng mẫu số phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: - Áp dụng vào giảng dạy Quy đồng mẫu số phân số toán liên quan đến quy đồng mẫu số môn Toán lớp trường Tiểu học Xuân Quang Mô tả giải pháp cũ thường làm: *Các giải pháp cũ thường làm trước đây: - Đa số giáo viên thực phương pháp dạy học chưa thực toàn diện, hình thức tổ chức tạo môi trường học tập cho học sinh chưa tương xứng với đổi phương pháp giáo dục - Khi dạy phần phân số, giáo viên thường hướng dẫn học sinh thao tác đồ dùng trực quan, giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời đưa kết luận Điều chưa tạo môi trường tốt để học sinh chủ động tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức - Khi dạy kiến thức quy đồng mẫu số phân số đa số giáo viên trọng cho học sinh quy đồng theo quy tắc giáo viên chưa trọng nhiều đến việc phân loại dạng để học sinh áp dụng cách quy đồng phù hợp * Nhược điểm giải pháp cũ: - Không kích thích tư tạo hứng thú học tập cho học sinh - Học sinh chưa thực tốt việc phân tích, lựa chọn kiến thức phương pháp để áp dụng vào trình giải tập - Kết học tập học sinh chưa cao Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp sáng kiến: - Quy đồng mẫu số kiến thức để mở kiến thức so sánh phân số, cộng trừ phân số Muốn em học tốt phần kiến thức người giáo viên phải đặt câu hỏi: Cần có biện pháp gì? phải dạy để em tiếp thu học cách nhẹ nhàng mà lại nhớ lâu ? - Chất lượng học tập môn Toán học sinh lớp A trường Tiểu học Xuân Quang1 chưa cao, nhiều em gặp khó khăn, lúng túng thực phép tính phân số Vì lớp học sinh học số tự nhiên, lên lớp em bắt đầu học phân số nên kiến thức hoàn toàn lạ em Nếu giáo viên không tổ chức tốt hoạt động sử dụng phương pháp dạy học phù hợp học sinh khó tiếp thu kiến thức khó làm tốt tập thực hành Đặc biệt tiết luyện tập thực hành quy đồng mẫu số phân số - Xuất phát từ vấn đề nêu trên, nhận thấy việc sử dụng giải pháp cũ chưa kích thích tư duy, chưa tạo hứng thú học tập chưa nâng cao kết học tập học sinh Do đó, cần thiết phải nghiên cứu giải pháp là: “Một số biện pháp rèn kĩ quy đồng mẫu số phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4” Mục đích giải pháp sáng kiến: Mục đích giải pháp sáng kiến làm thay đổi thực trạng nhà trường, thay đổi nhận thức giáo viên việc đổi phương pháp dạy học khắc phụ nhược điểm mà lâu giáo viên thường dùng Đồng thời giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4, giúp học sinh nắm vững kiến thức quy đồng mẫu số phân số để thực tốt tập so sánh phân số, phép cộng phân số, phép trừ phân số, giúp học sinh học tốt phần phân số, nâng cao kết học tập môn Toán lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Thời gian thực hiện: - Thời gian bắt đầu áp dụng sáng kiến tháng 9/ 2016 (đầu năm học) - Thời gian kết thúc áp dụng sáng kiến 18/3/2016 (tuần 26 theo chường trình) Nội dung: 7.1 Thuyết minh giải pháp cải tiến: Để thực áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ quy đồng mẫu số phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4”, tiến hành theo bước sau: Bước 1: Tìm hiểu thực trạng - Tổng số học sinh lớp 4A: 19 ; Nữ: 10 Trong đó: HS dân tộc: 2; học sinh thuộc diện hộ nghèo: - Số học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ: 13: , Chưa đầy đủ: - Đa số học sinh lớp chưa có hứng thú môn Toán - Kết học môn Toán học sinh lớp thấp, có học sinh chưa hoàn thành tập phân số - Từ chỗ học sinh chưa thực thành thạo kĩ quy đồng mẫu số phân số nên không thực tốt tập so sánh, cộng, trừ phân số dẫn đến kết quả, hứng thú học tập học sinh không cao Bước 2: Khảo sát chất lượng đầu năm BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT MÔN TOÁN LỚP 4A Đầu năm học: 2015 – 2016 TSHS Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm SL TL SL TL SL TL SL TL 10,52 31,57 47,36 10,52 Bước 3: Tổ chức thực giải pháp Để thực bước tiến hành sau: 1) Tìm hiểu kiến thức: - Tìm hiểu nắm vững kiến thức phân số, phép tính với phân số, dạng tập liên quan đến phân số - Tìm hiểu sâu kiến thức quy đồng mẫu số Phân loại dạng nắm vững cách thực quy đồng mẫu số phân số 2)Áp dụng phương pháp dạy học: Dạy theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học, sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo học sinh Giáo viên cần có dự kiến áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt giúp đỡ kịp thời học sinh “Học sinh tự hòan thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên” 3)Triển khai thực hiện: - Khi dạy quy đồng mẫu số phân số, cho học sinh hiểu rõ khái niệm quy đồng mẫu số phân số: Quy đồng mẫu số phân số làm cho phân số có mẫu số (mẫu số chung) mà giá trị chúng không thay đổi - Trong trình dạy liên quan đến kiến thức quy dồng mẫu số, giáo viên cần ý giúp học sinh phân loại dạng để áp dụng cách quy đồng thuận tiện từ giúp học sinh áp dụng giải tập toán liên quan tốt Các dạng quy đồng mẫu số phân số: *Quy đồng mẫu số hai phân số: Dạng 1: Áp dụng quy tắc: *Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm sau: -Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số phân số thứ hai -Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số 7 x11 77 = = 5 x11 55 11 8 x5 40 = = 11 11x5 55 *Áp dụng dạy bài: +Quy đồng mẫu số phân số.(Trang 115 SGK) +Luyện tập (Trang 117SGK) +Luyện tập chung (Trang 118 SGK) +So sánh hai phân số khác mẫu số.(Trang 121 SGK) +Luyện tập (Trang 122 SGK) +Luyện tập chung (Trang 123 SGK) +Phép cộng phân số (tiếp theo) (Trang 127 SGK) +Luyện tập (Trang 128 SGK) +Phép trừ phân số (tiếp theo) (Trang 130 SGK) +Luyện tập chung (Trang 130 SGK) Dạng 2: Mẫu số phân số chia hết cho mẫu số phân số kia: a/Trường hợp thứ nhất: Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số Ta thấy hai phân số 12 có mẫu số 12 chia hết cho mẫu số 12 lại 3, ta chọn 12 làm mẫu chung Thực hiện: -Tìm thương hai mẫu số: 12 : = -Nhân tử mẫu số phân số có mẫu nhỏ với thương vừa tìm được: 2 x4 = = 3 x 12 Vậy ta đưa phân số phân số mẫu với phân số 12 12 b) Trường hợp thứ hai: Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số Ta thấy có hai phân số 15 có mẫu số 15 chia hết cho mẫu số 15 lại (15 : = 3) Như muốn chuyển phân số tử số mẫu số phân số 15 thành phân số có mẫu phải chia cho 15 Nhưng đồng thời tử số phân số chia hết ta chọn 15 mẫu phân số nhỏ mẫu chung *Thực hiện: -Tìm thương hai mẫu số: 15 : = - Chia tử số mẫu số phân số có mẫu lớn chia cho thương hai mẫu số 9:3 = = 15 15 : Vậy ta đưa phân số phân số mẫu với phân số 15 5 *Áp dụng dạy bài: +Quy đồng mẫu số phân số (tiếp theo).(Trang 116 SGK) +Luyện tập (Trang 117SGK) +Luyện tập chung (Trang 118 SGK) +So sánh hai phân số khác mẫu số.(Trang 121 SGK) +Luyện tập (Trang 122 SGK) +Luyện tập chung (Trang 123 SGK) +Phép cộng phân số (tiếp theo) (Trang 127 SGK) +Luyện tập (Trang 128 SGK) +Phép trừ phân số (tiếp theo) (Trang 130 SGK) +Luyện tập chung (Trang 130 SGK) * Quy đồng mẫu số ba phân số: Dạng 1: Áp dụng quy tắc: *Khi quy đồng mẫu số ba phân số ta làm sau: Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số phân số thứ hai mẫu số phân số thứ ba Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ mẫu số phân số thứ ba Lấy tử số mẫu số phân số thứ ba nhân với mẫu số phân số thứ mẫu số phân số thứ hai Ví dụ: Quy đồng mẫu số ba phân số sau: ; 2 x x5 40 = = 3 x x5 60 3 x3x5 45 = = 4 x3 x5 60 4 x3x 48 = = 5 x3 x 60 *Áp dụng dạy bài: +Luyện tập (Trang 117SGK) +Luyện tập chung (Trang 118 SGK) Dạng 2: Dựa vào mẫu số lớn để tìm mẫu số chung bé Ví dụ: Quy đồng mẫu số ba phân số sau: ; Để quy đồng mẫu số ba phân số ta dựa vào mẫu số lớn ba phân số Ta gấp lên vài lần ( nhân với 2, 3, 4…) để tìm số chia hết cho ba mẫu số ba phân số cho: x = 12 Ta thấy 12 số chia hết cho 3,4 ta quy đồng phân số thành phân số có mẫu số 12 (chọn 12 mẫu chung để quy dồng) Trong trường hợp mẫu số lớn nhân với hai mà kết khống chia hết cho ba mẫu số ta tiếp tục nhân với , 4…cho đến tìm kết số chia hết cho ba mẫu số Vì 12 : = nên 2 x4 = = 3 x 12 Vì 12 : = nên 5 x 10 = = 6 x 12 Vì 12 : = nên 3 x3 = = 4 x3 12 *Cách thực hiện: *Áp dụng dạy bài: Luyện tập (Trang 117SGK) Luyện tập chung (Trang 118 SGK) Luyện tập (Trang 122 SGK) Dạng 3: Có mẫu số chia hết cho hai mẫu số lại: Ví dụ: Quy đồng mẫu số ba phân số sau: 24 ; 35 Ta thấy ba phân số có ba mẫu số ; 35 mà 35 chia hết cho nên ta việc đưa hai phân số có mẫu nhỏ thành phân số có mẫu số 35 *Thực hiện: Vì 35 : = nên 4 x7 28 = = 5 x7 35 Vì 35 : = nên 5 x5 25 = = 7 x5 35 *Áp dụng dạy bài: Luyện tập chung (Trang 118 SGK) Bước 4: Tổ chức kiểm tra chất lượng sau áp dụng giải pháp sáng kiến Qua thời gian áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ quy đồng mẫu số phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn toán lớp 4” lớp 4A trường Tiểu học Xuân Quang 1, kết học môn toán em nâng cao, thể qua kết kiểm tra sau kết thúc thời gian áp dụng sáng kiến Thể bảng thống kê sau: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4A Năm học: 2015 - 2016 TSHS 19 Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm SL TL SL TL SL TL SL TL 15,78 36,84 47,36 0 Bước 5: Tổng kết, đánh giá kết quả: * Kết sáng kiến: Sau nghiên cứu áp dụng đề tài này, qua kiểm tra, thống kê kết đánh giá nhận thấy học sinh nắm vững kiến thức thực tôt tập liên quan đến quy đồng mẫu số phân số góp phần nâng cao kết học môn toán em * Sản phẩm tạo từ giải pháp: Học sinh có hứng thú học tập tốt môn toán, tự tin, biết cố gắng phấn đấu vươn lên học tập biết hợp tác giúp đỡ học tập Học sinh biết tự chủ động học tập, biết phát huy lực sáng tạo,tìm tòi, tiếp thu chiếm lĩnh kiến thức, biết phân tích lựa chọn, áp dụng cách giải toán phù hợp Kết học tập kiểm tra em đạt mức độ hoàn thành tốt Học sinh tham gia thi giải toán mạng nhà trường tổ chức đạt kết cao 7.2 Thuyết minh phạm vi áp dụng sáng kiến: Giái pháp sáng kiến có tính khả thi áp dụng vào môn Toán cho tất trường Tiểu học toàn huyện 7.3 Thuyết minh lợi ích kinh tế, xã hội sáng kiến: Học sinh nắm vững kiến thức thực tốt tập liên quan đến quy đồng mẫu số phân số Nâng cao hứng thú học môn toán em, giảm bớt số lượng học sinh nghỉ học từ giảm bớt thời gian công sức giáo viên, nhà trường xã hội việc vận động học sinh học lại Học sinh yêu thích, đam mê môn học giúp học sinh dành nhiều thời gian học tập * Cam kết: Tôi cam đoan nội dung thật không chép vi phạm quyền 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4