TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

21 314 0
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2016, 09:33

Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI – TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NAM Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN I XÂY DỰNG BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP CỦA DỰ ÁN TRÌNH THÔNG QUA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN I.1 Xây dựng báo cáo chuyên đề Đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu đồ; trao đổi nội dung liên quan với Phòng ban, UBND cấp xã Trên sở phân tích, đánh giá xây dựng chuyên đề sau: Chuyên đề 1: SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý sử dụng đất đai - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng biến động đất đai - Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ kỳ trước - Xây dựng đồ: hành chính, trạng sử dụng đất, Đất… Chuyên đề 2: PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Điều chỉnh định hướng sử dụng đất dài hạn - Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực + Xác định danh mục công trình kỳ quy hoạch đến năm 2020 - Đánh giá hiệu phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tác động phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 - Xác định tiêu sử dụng đất năm 2016 phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến đơn vị hành cấp xã - Xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2016 cho ngành, lĩnh vực - Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực - Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 theo đơn hành cấp xã - Xác định diện tích đất cần thu hồi năm 2016 theo đơn vị hành cấp xã - Xác định Danh mục công trình, dự án kế hoạch 2016 - Xây dựng biểu bảng đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * Ghi chú: tính chất cấp bách nên chuyên đề triển khai thực trước đến UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt I.2 Xây dựng báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng báo cáo thuyết minh tóm tắt - Phụ biểu, bảng biểu (54 bảng) - Bản đồ: Quy hoạch SDĐ, Hiện trạng SDĐ; Đất… I.3 Hình thức thông qua Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Hội thảo lần 1: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến Hội thảo lần 2: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến (sau điều tra bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý Hội thảo lần 1) Sau Hội thảo lần 2, Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn tiến hành Lấy ý kiến đóng góp nhân dân theo quy định, cụ thể: - Công khai thông tin nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cổng thông tin điện tử UBND huyện; - Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND cấp xã; - Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân công khai cổng thông tin điện tử UBND huyện; Hội thảo lần 3: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến (sau chỉnh sửa bổ sung theo góp ý Hội thảo lần + Lấy ý kiến đóng góp nhân dân) I.4 Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp - Phụ biểu, bảng biểu (khoảng 54 bảng) - Bản đồ: Quy hoạch SDĐ, Hiện trạng SDĐ; Đất… II THÔNG QUA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TỈNH ĐỒNG THÁP - UBND huyện lập tờ trình, kèm Báo cáo thuyết minh tổng hợp gởi Hội đồng thẩm định tỉnh Đồng Tháp để thẩm định dự án (do Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, sở thành viên: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Kế hoạch Đầu tư, Công Thương; …) - Đơn vị tư vấn đại diện Chủ đầu tư thuyết trình báo cáo trước Hội đồng thẩm định tỉnh Đồng Tháp III THÔNG QUA HĐND HUYỆN TRÌNH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp - Hội đồng thẩm định tỉnh Đồng Tháp góp ý văn cho UBND huyện để hoàn chỉnh báo cáo - UBND huyện trình HĐND huyện thông qua dự án - UBND huyện trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt dự án (Cơ quan tiếp nhận: Sở Tài nguyên Môi trường) PHẦN II: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ I ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU, BẢN ĐỒ VÀ TRAO ĐỒI VỚI CÁC PHÒNG BAN, UBND XÃ, THỊ TRẤN I.1 Các phòng, ban liên quan Văn phòng HĐND UBND huyện Phòng Tài – Kế hoạch Phòng Tài nguyên Môi trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phòng Giáo dục – Đào tạo Phòng Y tế Phòng Văn hóa – Thông tin Phòng Lao động – Thương binh Xã hội 10 Phòng Nội vụ 11 Công an huyện Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp 12 Ban huy quân huyện I.2 UBND xã, thị trấn II BIỂU MẪU THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU VÀ BẢN ĐỒ II.1 BIỂU MẪU THU THẬP TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ TẠI CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CẤP XÃ VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Biểu 01/CP: Tài liệu liên quan Stt Tên tài liệu Số lượng Ghi 01 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2015-2020 01 Bản photo file 02 Báo cáo Kết thực Nghị HĐND huyện hàng năm từ 2011-2015 01 03 Kế hoạch phát triển KT-XH huyện năm (2016-2020) 01 04 Niên giám thống kê năm 2013, 2014 loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Biểu 02/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi 01 Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2020 (kèm đồ, bảng biểu) 01 Bản photo file 02 Báo cáo thuyết minh (chính thức/hoặc dự thảo) Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2020 (kèm đồ, bảng biểu) 01 Nếu có 03 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2016 -2018 huyện 01 04 Các loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu 03/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt 01 Tên tài liệu đồ Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 Số lượng Ghi 01 Bản photo file Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Tên tài liệu đồ Số lượng 02 Báo cáo trạng môi trường từ năm 2011-2015 địa bàn huyện 01 03 Các định giao đất, thu hồi đất UBND tỉnh, huyện địa bàn huyện từ 2011-2015 (kèm lược đồ) 01 04 Bản đồ đất (thổ nhưỡng) huyện 05 Bản đồ đơn vị đất đai tài nguyên đất đai huyện 01 05 Bản đồ địa xã, thị trấn 01 07 Bản đồ cập nhật công trình dự án thực địa bàn huyện từ 2011-2015 01 Nếu có 08 Bản đồ quy hoạch xây dựng tổng thể chi tiết địa bàn huyện (các tỷ lệ) 01 Nếu có 09 Các loại tài liệu, đồ có liên quan khác 01 Nếu có Ghi PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG Biểu 04/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo thuyết minh quy hoạch chung xây dựng chi tiết xã, thị trấn địa bàn huyện (kèm đồ) 01 Bản photo file Báo cáo thuyết minh quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư, thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chợ địa bàn huyện (kèm đồ) Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển hệ thống giao thông thủy huyện đến năm 2020 (kèm đồ) Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch huyện đến năm 2020 (kèm đồ) 01 01 01 Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 01 Báo cáo thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn xã địa bàn huyện (kèm đồ) 01 Các loại tài liệu đồ có liên quan khác 01 Nếu có PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Biểu 05/CP: Tài liệu đồ liên quan Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn huyện đến năm 2020 (kèm đồ) 01 Bản photo file Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển vùng chuyên canh hoa màu, thủy sản,…trên địa bàn huyện đến năm 2020 (kèm đồ) Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi (kênh, mương) địa bàn huyện đến năm 2020 (kèm đồ) 01 01 Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 01 Báo cáo thuyết minh quy hoạch sản xuất nông nghiệp nông thôn xã địa bàn huyện (kèm đồ) 01 Các loại tài liệu đồ có liên quan khác 01 Nếu có PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 06/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 01 Bản photo file Báo cáo thuyết minh Quy hoạch phát triển hệ thống trường lớp huyện đến năm 2020 (kèm đồ) 01 Nếu có Các loại tài liệu có liên quan khác 01 Nếu có PHÒNG Y TẾ Biểu 07/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 01 Bản photo file Kế hoạch phát triển hệ thống y tế huyện đến năm 2020 (kèm đồ, bảng biểu) 01 Nếu có Các loại tài liệu có liên quan khác 01 Nếu có PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN Biểu 08/CP: Tài liệu đồ liên quan Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 01 Bản photo file Kế hoạch phát triển hệ thống văn hóa – thông tin huyện đến năm 2020 (kèm đồ) 01 Nếu có Các loại tài liệu có liên quan khác 01 Nếu có PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI Biểu 09/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng từ 2011-2015 01 Bản photo file Các loại tài liệu có liên quan khác 01 Nếu có 10 PHÒNG NỘI VỤ Biểu 10/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo thuyết minh địa giới hành huyện (kèm đồ hành chính) 01 Nếu có (Bản photo file) Các loại tài liệu có liên quan khác 01 Nếu có 11 CÔNG AN HUYỆN (không thu thập) 12 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN (không thu thập) 13 UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN Biểu 01/CX: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Báo cáo tình hình thực xây dựng nông thôn địa bàn xã đến 31/12/2015 01 Báo cáo tình hình thực công trình, dự án địa bàn xã/thị trấn (do xã, thị trấn) làm chủ đầu tư 01 Báo cáo thuyết minh quy hoạch xây dựng chi tiết thị trấn Mỹ An (kèm đồ) 01 Ghi Trừ thị trấn (dạng: giấy file) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi Báo cáo thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn xã (kèm đồ) 01 Trừ thị trấn Báo cáo thuyết minh quy hoạch sản xuất nông nghiệp nông thôn xã (kèm đồ) 01 Trừ thị trấn Các loại tài liệu có liên quan khác 01 Nếu có II.2 BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU TẠI CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CẤP XÃ CÁC PHÒNG BAN Biểu 11/CP: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (liên quan ngành, lĩnh vực quản lý) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (đến cấp xã) Thực Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - THỊ TRẤN MỸ AN Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 10 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Biểu 02/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến phát triển đô thị, giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực, khóm,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ THẠNH LỢI Biểu 03/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 11 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ HƯNG THẠNH Biểu 04/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ TRƯỜNG XUÂN Biểu 05/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 12 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ TÂN KIỀU Biểu 06/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 13 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ MỸ HÒA Biểu 07/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ MỸ QUÝ Biểu 08/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 14 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - XÃ MỸ ĐÔNG Biểu 09/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 15 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi Do năm 2016 thu thập - - - - … - 10 XÃ ĐỐC BINH KIỀU Biểu 10/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - 11 XÃ MỸ AN Biểu 11/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 16 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - 12 XÃ PHÚ ĐIỀN Biểu 12/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 17 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi Do năm 2016 thu thập - - - - … - 13 XÃ LÁNG BIỂN Biểu 13/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp khu vực) Thực Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - 14 XÃ THANH MỸ Biểu 14/CX: Danh mục công trình quy hoạch giai đoạn 2011-2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 18 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp (các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực,… địa bàn) Diện tích (ha) Stt Hạng mục I Công trình, dự án thực giai đoạn 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực (ấp khu vực) Năm thực Ghi … Công trình, dự án dự kiến thực giai đoạn 2017-2020 II Do năm 2016 thu thập - - - - … - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 19 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp II.3 MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THU THẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐẠI NAM Số :… /ĐẠINAMCO V/v thu thập trao đổi thông tin, số liệu, tài liệu phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2016 Kính gởi: - Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - Phòng Tài nguyên Môi trường Thực theo đạo UBND huyện việc thực dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nhằm triển khai công việc theo quy định tiến độ đề ra, Đơn vị tư vấn kính chuyển đến Quý quan lịch làm việc thu thập trao đổi thông tin, số liệu, tài liệu, đồ (theo biểu mẫu gởi Hội nghị triển khai) để Quý quan thông báo đến Phòng, ban UBND xã, thị trấn xếp thời gian làm việc với đơn vị tư vấn (đính kèm lịch làm việc dự kiến) Kính mong Quý quan xem xét, hổ trợ để đơn vị tư vấn thực dự án theo tiến độ đề Xin chân thành cảm ơn./ Trân trọng kính chào! Nơi nhận : GIÁM ĐỐC - Như - Lưu VP Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 20 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp LỊCH LÀM VIỆC (DỰ KIẾN) (Kèm Công văn số:……./ĐẠINAM.Co ngày….tháng….năm 2016) Stt Tên đơn vị I CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN Văn phòng HĐND UBND huyện Phòng Tài – Kế hoạch Phòng Tài nguyên Môi trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phòng Giáo dục – Đào tạo Phòng Y tế Phòng Văn hóa – Thông tin Phòng Lao động – Thương binh Xã hội 10 Phòng Nội vụ 11 Công an huyện 12 Ban huy quân huyện II UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 10 11 12 13 thị trấn Mỹ An xã Thạnh Lợi xã Hưng Thạnh xã Trường Xuân xã Tân Kiều xã Mỹ Hòa xã Mỹ Quý xã Mỹ Đông xã Đốc Binh Kiều xã Mỹ An xã Phú Điền xã Láng Biển xã Thanh Mỹ Ngày thu thập /trao đổi Thời gian Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam 21 [...]... liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp LỊCH LÀM VIỆC (DỰ KIẾN) (Kèm Công văn số:……./ĐẠINAM.Co ngày….tháng… .năm 2016) Stt Tên đơn vị I CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN 1 2 Văn phòng HĐND và UBND huyện Phòng Tài chính – Kế hoạch 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường 4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 5 Phòng Nông nghiệp và Phát triển. .. Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 17 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2017 -2020 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp hoặc khu vực) Thực hiện Năm thực hiện Ghi chú Do năm 2016 đã thu thập 1 -... Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 13 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2017 -2020 Hiện trạng Diện tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp hoặc khu vực) Thực hiện Năm thực hiện Ghi chú Do năm 2016 đã thu thập 1 -... 2011-2015 Hiện trạng Quy hoạch Địa điểm Thực hiện (ấp hoặc khu vực) Năm thực hiện Ghi chú 1 2 3 4 … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 15 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2017 -2020 Hiện trạng... tích (ha) Địa điểm Quy hoạch (ấp hoặc khu vực) Thực hiện Năm thực hiện Ghi chú 1 2 3 4 … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 11 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Stt Hạng mục II Công trình, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2017 -2020 Hiện trạng Diện... THANH MỸ Biểu 14/CX: Danh mục các công trình quy hoạch giai đoạn 2011 -2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 18 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp (các công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu... trạng Quy hoạch Địa điểm Thực hiện (ấp hoặc khu vực) Năm thực hiện Ghi chú 1 2 3 4 … Công trình, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2017 -2020 II Do năm 2016 đã thu thập 1 - 2 - 3 - 4 - … - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 19 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh. .. MỸ QUÝ Biểu 08/CX: Danh mục các công trình quy hoạch giai đoạn 2011 -2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 14 Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp (các công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu.. .Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Biểu 02/CX: Danh mục các công trình quy hoạch giai đoạn 2011 -2020 (các công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, liên quan đến phát triển đô thị, giao thông, thủy lợi, nhà thông tin khu vực, khóm,…... nguyên và Môi trường Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện về việc thực hiện dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nhằm triển khai công việc theo đúng quy định và tiến độ đề ra, nay Đơn vị tư vấn kính chuyển đến Quý cơ quan lịch làm việc về thu thập và trao đổi về thông tin, số liệu, tài liệu, bản đồ (theo biểu mẫu đã gởi tại Hội nghị triển khai) ... MẪU THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU VÀ BẢN ĐỒ II.1 BIỂU MẪU THU THẬP TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ TẠI CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CẤP XÃ VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Biểu 01/CP: Tài liệu liên quan Stt Tên tài liệu Số lượng... 04 Niên giám thống kê năm 2013, 2014 loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Biểu 02/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi 01 Báo cáo thuyết minh... triển 2016 -2018 huyện 01 04 Các loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu 03/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt 01 Tên tài liệu đồ Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP, TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP, TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn