Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí

71 537 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2016, 22:47

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HA VN DNG Tờn ti: Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế bảo quản dợc liệu cốt khí KhóA LUậN THựC TậP TốT NGHIệP H o to Chuyờn ngnh Khoa Khoỏ hc : Chớnh quy : Cụng ngh Thc phm : CNSH-CNTP : 2010-2014 Thỏi Nguyờn, nm 2014 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HA VN DNG Tờn ti: Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế bảo quản dợc liệu cốt khí KhóA LUậN THựC TậP TốT NGHIệP H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Cụng ngh Thc phm Khoa : CNSH-CNTP Khoỏ hc : 2010-2014 Ging viờn hng dn: TS Nguyn Minh Nguyt Vin C in Nụng nghip v Cụng ngh sau thu hoch KS Phm Thu Phng Khoa CNSH - CNTP - Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn Thỏi Nguyờn, nm 2014 LI CM N Trong sut quỏ trỡnh thc tt nghip ti Vin c in v Cụng ngh sau thu hoch,126 ph Trung Kớnh - Trung Hũa - Cu Giy - H Ni, hon thnh c t thc tt nghip ngoi s n lc ca bn thõn tụi ó nhn c s giỳp ht sc tn tỡnh ca cỏc thy cụ khoa CNSH & CNTP cựng ton th cỏc cụ chỳ, anh ch cỏn b Vin c in v Cụng ngh sau thu hoch Trc tiờn tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti TS Nguyn Minh Nguyt, Vin C in nụng nghip v Cụng ngh sau thu hoch ó to iu kin cho tụi c thc v tn tỡnh giỳp tụi sut thi gian thc hin ti Tụi xin chõn thnh cm n Phm Thu Phng - Ging viờn khoa CNSH & CNTP, Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn ó tn tỡnh ch bo v giỳp tụi lm khúa lun ny ng cm n cỏc thy cụ khoa CNSH & CNTP, Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn ó giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc Cm n cỏc cụ chỳ, anh ch cỏn b Vin C in nụng nghip v Cụng ngh sau thu hoch ó giỳp tụi quỏ trỡnh thc ú Cui cựng tụi xin cm n gia ỡnh tụi v cỏc bn bố ca tụi ó giỳp v ng viờn tụi rt nhiu nhng lỳc tụi gp khú khn Do thi gian v kin thc cũn hn ch nờn bỏo cỏo tt nghip ca tụi khụng th trỏnh nhng thiu sút Kớnh mong cỏc quý thy cụ khoa CNSH & CNTP Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn thụng cm v úng gúp ý kin giỳp cho bỏo cỏo tt nghip ca tụi c hon thin hn Mt ln na tụi xin chõn thnh cm n! Thỏi Nguyờn, 30 ngy thỏng nm2014 Sinh viờn Ha Vn Dng DANH MC CC BNG Bng 2.1: tan ca Emodin mt s dung mụi hu c 250C 15 Bng 2.2 Tớnh thm khớ ca mng PVC (ti nhit 30oC) 18 Bng 3.1 Dng c thớ nghim .19 Bng 3.2 H s trng lng ca dc liu Ct khớ 23 Bng 3.3 Thang im ỏnh giỏ cm quan 24 Bng 3.4 Cht lng sn phm tớnh theo im 24 Bng 4.1 nh hng ca nng diờm sinh n cht lng Ct khớ 28 Bng 4.2 nh hng ca thi gian xụng n cht lng Ct khớ 30 Bng 4.3 nh hng ca nng dung dch natri thiosulphate n cht lng ct khớ 32 Bng 4.4 nh hng ca thi gian ngõm natri thiosulphate n cht lng ct khớ .34 Bng 4.5 nh hng ca ch s ch nguyờn liu trc syn cht lng ca ct khớ 36 Bng 4.6 nh hng ca ch sy n cht lng ct khớ 39 Bng 4.7 nh hng ca nhit n sy n cht lng dc liu ct khớ 40 Bng 4.8 nh hng ca mc chõn khụng n cht lng ct khớ 41 DANH MC CC HèNH Hỡnh 2.1: cu trỳc húa hc ca emodin 15 Hỡnh 4.1 Biu nh hng ca nng diờm sinh n d lng lu hunh v hm lng emodin sau sy 28 Hỡnh 4.2 Biu nh hng ca nng diờm sinh n giỏ tr cm quan ca ct khớ 29 Hỡnh 4.3 Biu nh hng ca thi gian xụng diờm sinh n d lng lu hunh v hm lng emodin ca Ct khớ .30 Hỡnh 4.4 Biu nh hng ca thi gian xụng diờm sinh n cht lng cm quan Ct khớ .31 Hỡnh 4.5 Biu nh hng ca nng dung dch natri thiosulphate n d lng lu hunh v hm lng emodin ca Ct khớ c sau sy 32 Hỡnh 4.6 Biu nh hng ca nng dung dch natri thiosulphate n giỏ tr cm quan ca Ct khớ c sau sy .33 Hỡnh 4.7 Biu nh hng ca thi gian ngõm dung dch natri thiosulphate n d lng lu hunh v hm lng emdin ca Ct khớ sau sy 34 Hỡnh 4.8 Biu nh hng ca thi gian ngõm dung dch natri thiosulphate n giỏ tr cm quan ca Ct khớ sau sy 35 Hỡnh 4.9 Biu so sỏnh cht lng sau sy ca mu Ct khớ x lý xụng v ngõm trc sy 37 Hỡnh 5.0 Biu so sỏnh cht lng cm quan ca mu Ct khớ x lý ch sy hng ngoi v i lu 39 Hỡnh 5.1 Biu nh hng ca nhit n cht sy n cht lng ct khớ 40 Hỡnh 5.2 S cụng ngh quy trỡnh s ch v bo qun dc liu ct khớ 44 DANH MC T VIT TT Ch vit tt CT HPD HPLC Nguyờn ngha Cụng thc Sy bm nhit Sc ký lng hiu nng cao PVC TCVN Polyvinyl clorua Tiờu chun Vit Nam MC LC PHN 1: M U 1.1 t 1.2 Yờu cu nghiờn cu 1.3 Mc tiờu nghiờn cu 1.4 í ngha khoa hc v thc tin ca ti 1.4.1 í ngha khoa hc 1.4.2 í ngha thc tin PHN 2: TNG QUAN TI LIU 2.1 Tng quan v cõy dc liu núi chung 2.1.1 Khỏi nim chung v dc liu 2.1.2 Mt s cõy dc liu Vit Nam [7] 2.2 Nhng yu t nh hng n s bin i cht lng dc liu quỏ trỡnh s ch v bo qun 2.2.1 Bin i sinh lý 2.2.2 Bin i v vt lý 2.2.3 Bin i v hoỏ hc 2.2.4 Bin i v sinh hoỏ 2.2.5 Bin i v hot nc v s phỏt trin ca vi sinh vt 2.3 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v ng dng cụng ngh sy v bo qun dc liu 2.3.1 Tỡnh hỡnh th gii 2.3.2 Tỡnh hỡnh nc 2.4 Tng quan v dc liu Ct khớ c 12 2.4.1 c im thc vt, phõn b, thu hỏi 12 2.4.2 c tớnh dc liu ca ct khớ c 13 2.4.3 Thnh phn húa hc ca ct khớ c 14 2.4.4 K thut s ch v bo qun Ct khớ hin 16 2.4.5 Tiờu chun cht lng sn phn Ct khớ .16 2.5 Tng quan v diờm sinh v Natri thiosunfat 16 2.5.1 Tng quan v diờm sinh 16 2.5.2 Natri thiosufat .17 Natri thiosulfat l mt hp cht tinh th khụng mu thng dng ngm nc, Na2S2O3.5H2O 17 2.6 Mng Polyvinyl clorua (PVC) 18 2.6.1 Tớnh cht húa lý ca mng PVC 18 2.6.2 u im ca mng PVC s dng lm mng bo qun dc liu 18 PHN 3: VT LIU, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 19 3.1 i tng (vt liu) v phm vi nghiờn cu 19 3.1.1 Vt liu .19 3.1.2 Phm vi nghiờn cu: Quy mụ phũng thớ nghim .19 3.2 a im v thi gian tin hnh nghiờn cu 19 3.3 Ni dung nghiờn cu 20 Ni dung2.Nghiờn cu cụng ngh sy cho dc liu Ct khớ 20 3.4 Phng phỏp nghiờn cu 20 3.4.1 Phng phỏp thu nhn v x lý nguyờn liu Ct khớ tin sy 20 3.4.2 Phng phỏp b trớ thớ nghim .21 3.4.3 Phng phỏp ỏnh giỏ cm quan bng phộp th cho im .22 3.4.4 Phõn tớch lu hunh tn d ct khớ c [14] .25 3.4.5 Phõn tớch xỏc nh hm lng Emodin ct khớ c 25 3.4.6 Phng phỏp s lý s liu 26 3.4.7 Bo qun Ct khớ c 27 PHN 4: KT QU V THO LUN 28 4.1 nh hng ca hm lng sinh xụng n cht lng Ct khớ 28 4.2 nh hng ca thi gian xụng sinh n cht lng ca ct khớ 30 4.3 nh hng ca nng mui natri thiosulphate 32 4.4 nh hng ca thi gian ngõm natri thiosulphate n cht lng ct khớ 33 4.5 Phõn tớch, ỏnh giỏ la chn phng ỏn x lý nguyờn liu tin sy .36 4.5 nh hng ca ch sy n cht lng Ct khớ 37 4.6 nh hng ca nhit sy n cht lng Ct khớ .40 4.7 nh hng ca ỏp sut chõn khụng bo qun n lng v giỏ tr cm quan 41 PHN 5: KT LUN V KIN NGH 43 5.1 Kt lun 43 5.2 kin ngh 44 TI LIU THAM KHO 45 PHN M U 1.1 t Nc Vit Nam c thiờn nhiờn u ói vi nhng cỏnh rng nguyờn sinh chy dc theo t nc Nm vựng khớ hu nhit i núng m cõy ct khớ phỏt trin quanh nm ú l ngun ti nguyờn vụ cựng phong phỳ v quý giỏ Theo cỏc nh thc vt hc, nc ta cú khong 12000 loi cõy thuc 2500 chi v 300 h ú cú hn 5000 loi cõy thuc Nm 2002 cỏc GS.TS trng i hc Dc H Ni, Vin dc liu Trung ng quỏ trỡnh thc hin iu tra, bo tn v phỏt trin cõy thuc, bi thuc dõn gian ca ng bo dõn tc Vit Nam, ó nhn thy tim nng rt to ln ca cõy thuc vic chm súc v bo v sc khe nhõn dõn õy thc s l li th ca ngnh dc Vit Nam trờn ng hi nhp kinh t quc t, nht l bi cnh dc liu nhp khu liờn tc mc phi cỏc v cht lng nh b rỳt bt hot cht, b nhim húa cht bo qun Cõy ct khớ (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc.), h Rau rm (Polygonaceae) ca ụng gm Nht Bn, Trung Quc v Triu Tiờn l mt loi thuc quý c ụng y ln Tõy y Ct khớ c cú v ng v chua, tớnh mỏt, cú tỏc dng khu phong, hot huyt, tiờu viờm, khỏng sinh, chng virus, li tiu, li sa, chng ho, tiờu m Tuy nhiờn Ct khớ c c thu hoch v thng c s ch v bo qun th cụng, gõy hin tng h hng, mc mt dc liu Lm gim cht lng dc liu, cú th gõy nguy him n ngi bnh s dng Xut phỏt t thc tin ú, tụi tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ 1.2 Yờu cu nghiờn cu - Xõy dng c quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ - ỏnh giỏ c mc nh hng ca nng diờm sinh xụng sinh trc tin sy n cht lng ct khớ a) b) d) c) Chỳ thớch: a) Mu ct khớ xụng diờm sinh 0,4% sy 50oC b) Mu ct khớ xụng diờm sinh 0,6% sy 50oC c) Mu ct khớ xụng diờm sinh 0,8% sy 50oC d) Mu ct khớ xụng diờm sinh 0,8% sy 40oC e) Mu ct khớ xụng diờm sinh 0,8% sy 60oC c) e) Mu ngõm trc sy 1) 2) 3) Mu ngõm sau sy (500) 4) 5) 6) 7) Chỳ thớch: 1) Mu ct khớ trc sy ngõm dung dch natri thiosulphate 0,5 % - 24h 2) Mu ct khớ trc sy ngõm dung dch natri thiosulphate % - 24h 3) Mu ct khớ trc sy ngõm dung dch natri thiosulphate 1,5 % - 24h 4) Mu ct khớ sau sy ngõm dung dch natri thiosulphate 1,5 % - 24h 5) Mu ct khớ sau sy ngõm dung dch natri thiosulphate 1,5 % - 6h 6) Mu ct khớ sau sy ngõm dung dch natri thiosulphate 1,5 % - 12h 7) Mu ct khớ sau sy ngõm dung dch natri thiosulphate 1,5 % - 18h Ph lc nh hng ca nng diờm sinh n d lng lu hunh sau sy ANOVA du_luong_luu_huynh Sum of Squares Between Groups Mean Square 3510,889 1755,444 478,667 79,778 3989,556 Within Groups Total df F Sig 22,004 ,002 Homogeneous Subsets du_luong_luu_huynh Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 3 3 23,6667 56,0000 72,0000 nh hng ca nng diờm sinh n hm lng emodin sau sy ANOVA emodin Sum of Squares df Mean Square Between Groups ,001 ,000 Within Groups ,029 ,006 Total ,030 F ,080 Sig ,924 Homoge neous Subsets emodin Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 2,1700 2,2000 2,2050 nh hng ca nng diờm sinh n mu sc ca dc liu ANOVA Mau_sac Sum of Squares Between Groups df 12,133 Within Groups 3,200 Total Mean Square F 6,067 Sig 22,750 ,000 12 ,267 15,333 14 Homogeneous Subsets Mau_sac Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 1 5 2,6000 3,6000 4,8000 nh hng ca nng diờm sinh xụng n mựi ca ct khớ ANOVA Mui Sum of Squares Between Groups df ,133 Mean Square ,067 Within Groups 3,600 12 ,300 Total 3,733 14 Homogeneous Subsets Mui Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 1 4,4000 4,4000 4,6000 F ,222 Sig ,804 nh hng ca thi gian xụng diờm sinh n d lng lu hunh trc sy ANOVA luu_huynh_truoc Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 284,250 94,750 80,000 10,000 364,250 11 F Sig 9,475 ,005 Homogeneous Subsets luu_huynh_truoc Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 41,0000 44,0000 3 44,0000 48,0000 54,0000 nh hng ca thi gian xụng diờm sinh n d lng lu hunh sau sy ANOVA luuhuynhsau Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 110,250 36,750 44,000 5,500 154,250 11 Homogeneous Subsets luuhuynhsau Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 38,0000 40,0000 3 40,0000 43,0000 43,0000 44,0000 F Sig 6,682 ,014 nh hng ca thi gian xụng diờm sinh n hm lng emodin sau sy ANOVA emodin Sum of Squares df Mean Square Between Groups ,029 ,010 Within Groups ,041 ,006 Total ,070 F Sig 1,656 ,262 10 Homogeneous Subsets emodin Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 2,2300 2,1100 2,1500 2,2300 nh hng ca thi gian xụng diờm sinh n mu sc ca ct khớ sau sy ANOVA Mau_sac Sum of Squares Between Groups df 12,950 Within Groups 4,000 Total Mean Square 4,317 16 ,250 16,950 19 Homogeneous Subsets Mau_sac Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 2,6000 5 3,2000 3,2000 3,6000 4,8000 F Sig 17,267 ,000 nh hng ca thi gian xụng sinh n mựi ca ct khớ sau sy ANOVA Mui Sum of Squares Between Groups df ,550 Mean Square ,183 Within Groups 4,400 16 ,275 Total 4,950 19 F ,667 Sig ,585 Homogeneous Subsets Mui Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 4,4000 5 4,4000 4,6000 4,8000 10 nh hng ca nng dung dch Natri thiosulphate quỏ trỡnh ngõm n d lng lu hunh sau sy ANOVA luu_huynh Sum of Squares df Mean Square Between Groups 98,000 49,000 Within Groups 46,000 7,667 144,000 Total F Sig 6,391 ,033 Homogeneous Subsets luu_huynh Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 42,0000 45,0000 3 45,0000 50,0000 11 nh hng ca nng dung dch Natri thiosulphate quỏ trỡnh ngõm n hm lng emodin sau sy ANOVA Emodin Sum of Squares Between Groups Within Groups df 2,127 Mean Square ,042 1,063 F Sig 150,467 ,000 ,007 Total 2,169 Homogeneous Subsets Emodin Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 3 3 1,5500 2,4400 2,6800 12 nh hng ca nng dung dch mui ngõm n mu sc v mựi ca ct khớ sau sy ANOVA Sum of Squares Mau_sac Between Groups 12,933 Within Groups Mean Square 4,400 Total Mui df Sig 6,467 17,636 ,000 3,267 8,909 ,004 12 ,367 17,333 14 Between Groups 6,533 Within Groups 4,400 Total F 12 ,367 10,933 14 Mau_sac Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 1,4000 2,0000 3,6000 Mui Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 3,0000 3,6000 4,6000 13 nh hng ca thi gian ngõm dd natri thiosulphate n d lng lu hunh sau sy ANOVA luu_huynh Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 178,250 59,417 60,667 7,583 238,917 11 F Sig 7,835 ,009 Homogeneous Subsets luu_huynh Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 40,0000 42,6667 3 42,6667 47,0000 47,0000 50,0000 14 nh hng ca thi gian ngõm dd natri thiosulphate n hm lng emodin sau sy ANOVA Emodin Sum of Squares df Mean Square Between Groups 2,765 ,922 Within Groups 1,975 ,282 Total 4,739 F Sig 3,267 ,089 10 Homogeneous Subsets Emodin Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 1,5500 1,8300 1,8300 2,4600 2,4600 2,9300 15.nh hng ca thi gian ngõm dd mui natri thiosulphate n mu sc v mựi ca ct khớ sau sy ANOVA Sum of Squares Mau_sac Mui df Mean Square Between Groups 5,200 Within Groups 4,000 16 ,250 Total 9,200 19 Between Groups 5,800 Within Groups 6,400 Total 16 ,400 12,200 19 Mau_sac Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 3,6000 5 3,8000 4,6000 4,8000 Mui Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 1,6000 2,0000 5 2,0000 2,6000 2,6000 3,0000 F Sig 1,733 6,933 ,003 1,933 4,833 ,014 16 nh hng ca nhit sy n d lng lu hunh v emodin ANOVA Sum of Squares Luu_huynh Between Groups Emodin 25,333 7,333 1,222 58,000 Between Groups ,036 ,018 Within Groups ,074 ,012 Total ,110 Luu_huynh Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 3 43,0000 46,0000 58,0000 Emodin Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan Mean Square 50,667 Within Groups Total df N 3 2,1900 2,1700 2,3400 F Sig 20,727 ,002 1,464 ,304 17 nh hng ca nhit sy n cm quan ANOVA Sum of Squares Mau_sac Mui Between Groups ,133 ,067 2,800 12 ,233 Total 2,933 14 ,400 ,200 Within Groups 3,200 12 ,267 Total 3,600 14 Mau_sac Subset for alpha = 0.05 CT a N 1 4,6000 4,8000 4,8000 Mui Subset for alpha CT N = 0.05 a Duncan Mean Square Within Groups Between Groups Duncan df 4,4000 4,6000 4,8000 F Sig ,286 ,756 ,750 ,493 Ph lc Phiu ỏnh giỏ cht lng cm quan Ngythỏngnm 2014 Mó phiu th: Ln th th: A Thụng tin chung Mó s mu th: H v tờn: Nm sinh:Gii tớnh: Ngh nghip: B ỏnh giỏ cm quan Sau quan sỏt bng mt, ngi,xin anh/ch cho nhn xột v sn phm theo bng chia mc sau (bng cỏch ghi s theo mc vo ụ m anh/ch chn) Bng cho im ỏnh giỏ cm quan CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Mu sc Mựi v Xin anh ch cho bit ý kin khỏc (nu cú): Xin cm n anh/ch! Bng Thang im ỏnh giỏ cm quan Ch tiờu Mu sc Mc im 5 H s quan trng 2,2 Sn phm cú mu vng rm Sn phm cú mu vng Sn phm cú mu vng nht Khụng c trng Sn phm bc mu Sn phm mu nõu, xn mu 1,8 Mựi thm c trng ca dc liu Mựi thm c trng ca dc liu v hi cú thoỏng mựi lu hunh Cú mựi thoỏng mựi c trng, cú mựi lu hunh Sn phm khụng cú mựi thm c trng, cú mựi ca lu hunh Sn phm cú mựi l Sn phm cú mựi l, mựi mc Mựi v Cng 10 Yờu cu [...]... gian ngâm chất lượng Cốt khí Nội dung2 .Nghiên cứu công nghệ sấy cho dược liệu Cốt khí + Ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng của dược liệu Cốt khí + Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng của dược liệu cốt khí Nội dung 3 Nghiên cứu chế độ bảo quản cho dược liệu Cốt khí 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu nhận và xử lý nguyên liệu Cốt khí tiền sấy Nguyên liệu Cốt khí củ sau khi thu... bảo quản dược liệu cốt khí qua các phương pháp sơ chế tiền sấy (xông sinh, ngâm muối), phương pháp sấy và bảo quản, qua đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo Biết và hiểu rõ hơn về cách bảo quản dược liệu cốt khí, các thao tác kỹ thuật cũng như các thông số quy trình công nghệ trong quá trình thực hiện đề tài 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Sau khi xây dựng quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu. .. muối ngâm và thời gian ngâm dược liệu cốt khí trước tiền sấy đến chất lượng cốt khí - Đánh giá được thời gian bảo quản của dược liệu cốt khí sau khi sấy và bảo quản màng 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng được quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí sau thu hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm 1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học Sơ bộ đánh... nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy và bảo quản dược liệu 2.3.1 Tình hình thế giới Một số kết quả nghiên cứu và công nghệ sấy dược liệu: - Theo nghiên cứu của Siew kian chin các cộng sự về đánh giá ảnh hưởng của 4 phương pháp sấy khác nhau (sấy đông lạnh, sấy chân không, sấy khí nóng và sấy bơm nhiệt) với đối tượng dược liệu Nấm Linh chi đỏ đến khả năng bảo tồn hàm lượng hoạt chất Ganoderic acid và. .. Ưu điểm của màng PVC khi sử dụng làm màng bảo quản dược liệu Sau hút chân không hạn chế được khả năng xâm nhập của oxy và độ ẩm của môi trường, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm dược liệu, không bị mối, mọt, ẩm mốc 19 PHẦN 3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng (vật liệu) và phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Vật liệu Nguồn Cốt khí: Thu mua Cốt khí củ tại làng Nghĩa Trai, xã Tân Quang,... trong bảo quản dược liệu Lưu huỳnh được dùng khá phổ biến trong sơ chế và bảo quản dược liệu Việc xông dược liệu trong quá trình sơ chế nhằm làm chảy một phần chất nhựa không mong muốn ra khỏi một số dược liệu (Cát Căn, Hoài Sơn, Cúc Hoa, Ngưu Tất,…) Mặt khác, việc xông lưu huỳnh sẽ giúp cho nguyên liệu có được mẫu mã đẹp, không có hiện tượng bị đốm đen trên bề mặt dược liệu, cho màu đặc trưng của dược. .. dược liệu nhập khẩu hàng năm khoảng 31.842 tấn (chiếm tới 54% tổng số nhu cầu sử dụng) Điều này cho thấy việc khai thác và trồng dược liệu ở nước ta chưa được quan tâm đầu tư tương xứng với tiềm năng của nó Mặt khác, sản xuất 9 còn tự phát, thiếu công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu là nguyên nhân dẫn đến tổn thất sau thu hoạch về cả lượng và chất 2.3.2.2 Thực trạng tình hình sơ chế và bảo quản dược. .. dược liệu cốt khí, quy trình sẽ được chuyển giao tới các cơ sở chế biến dược liệu cốt khí đê bảo quản, tạo nguồn nguyên liệu cho ngành Y 3 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan về cây dược liệu nói chung 2.1.1 Khái niệm chung về dược liệu Dược liệu (cây thuốc) là một dạng đặc biệt của tài nguyên sinh vật, thuộc tài nguyên có thể tái sinh (phục hồi), bao gồm hai yếu tố cấu thành là cây cỏ và chi thức... suy nhược, đau lưng và gối, đại tiện ra máu Có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác 2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi chất lượng dược liệu trong quá trình sơ chế và bảo quản 2.2.1 Biến đổi sinh lý Nguyên liệu dược liệu sau thu hoạch vẫn diễn ra quá trình sinh lý với sự hô hấp bằng hấp thụ khí O2, thải ra khí CO2 và nước, đồng thời là quá trình thải nhiệt Quá trình diễn biến sinh... chất đẹp, phù hợp để sơ chế và bảo quản các dược liệu dễ bị hư hỏng như Hoài sơn, Cúc hoa… + Hiệu quả cao trong bảo quản chế biến dược liệu với chi phí thấp, do vậy phương pháp này vẫn được sử dụng phổ biến ở nhiều nước và được quy định trong Dược điển của các nước đó như Việt Nam, Trung Quốc… Hạn chế: + Dư lượng hoá chất có gốc lưu huỳnh trong sản phẩm khó kiểm soát được quá trình xông sấy là nguy ... NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HA VN DNG Tờn ti: Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế bảo quản dợc liệu cốt khí KhóA LUậN THựC TậP TốT NGHIệP H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Cụng ngh Thc phm Khoa :... thao tỏc k thut cng nh cỏc thụng s quy trỡnh cụng ngh quỏ trỡnh thc hin ti 1.4.2 í ngha thc tin Sau xõy dng quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ, quy trỡnh s c chuyn giao ti cỏc c s... Xut phỏt t thc tin ú, tụi tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ 1.2 Yờu cu nghiờn cu - Xõy dng c quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ - ỏnh giỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí , Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí , Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí