tổng ôn 300 câu hỏi vật lý theo chuyên đề năm 2016 có đáp án

32 821 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2016, 21:31

Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 TNG ễN 300 CU HI D THEO CHUYấN H, tờn: DAO NG C Cõu 1: Mt cht im dao ng theo phng trỡnh x = 6cost (cm) Dao ng ca cht im cú biờn l A cm B cm C cm D 12 cm Cõu 2: Mt vt nh dao ng theo phng trỡnh x = 5cos(t + 0,5) (cm) Pha ban u ca dao ng l A B 0,5 C 0,25 D 1,5 Cõu 3: Mt cht im dao ng theo phng trỡnh x = 10cos2t (cm) cú pha ti thi im t l A B 2t C D Cõu 4: Trong mt dao ng c iu hũa, nhng i lng no sau õy cú giỏ tr khụng thay i? A Biờn v tn s B Gia tc v li C Gia tc v tn s D Biờn v li Cõu 5: Mt vt nh dao ng iu ho dc theo trc Ox vi tn s gúc v cú biờn A Bit gc A ta O v trớ cõn bng ca vt Chn gc thi gian l lỳc vt v trớ cú li v ang chuyn ng theo chiu dng Phng trỡnh dao ng ca vt l A x A cos t B x A cos t C x A cos t D x A cos t 4 Cõu 6: Mt cht im dao ng iu hũa trờn trc Ox cú phng trỡnh x 8cos(t 0,25) (x tớnh bng cm, t tớnh bng s) thỡ A lỳc t = cht im chuyn ng theo chiu dng ca trc Ox B cht im chuyn ng trờn on thng di cm C chu kỡ dao ng l 4s D ti t = s pha ca dao ng l 4,25 rad Cõu 7: Mt cht im dao ng iu ho trờn trc Ox Khi i t v trớ biờn v v trớ cõn bng thỡ A ng nng ca cht im gim B ln tc ca cht im gim C ln li ca cht im tng D ln gia tc ca cht im gim Cõu 8: Gia tc ca mt cht im dao ng iu ho bin thiờn A cựng tn s v ngc pha vi li B khỏc tn s v ngc pha vi li C khỏc tn s v cựng pha vi li D cựng tn s v cựng pha vi li Cõu 9: Con lc lũ xo gm vt nh gn vi lũ xo nh dao ng iu hũa theo phng ngang Lc kộo v tỏc dng vo vt luụn A cựng chiu vi chiu chuyn ng ca vt B cựng chiu vi chiu bin dng ca lũ xo C hng v v trớ cõn bng D hng v v trớ biờn Cõu 10: Núi v mt cht im dao ng iu hũa, phỏt biu no di õy ỳng? A v trớ cõn bng, cht im cú tc bng khụng v gia tc cc i B v trớ biờn, cht im cú tc bng khụng v gia tc bng khụng C v trớ biờn, cht im cú ln tc cc i v gia tc cc i D v trớ cõn bng, cht im cú ln tc cc i v gia tc bng khụng Cõu 11: Khi núi v mt vt ang dao ng iu hũa, phỏt biu no sau õy ỳng? A.Vect gia tc ca vt i chiu vt cú li cc i B.Vect tc v vect gia tc ca vt cựng chiu vt chuyn ng v phớa v trớ cõn bng C.Vect gia tc ca vt luụn hng xa v trớ cõn bng D.Vect tc v vect gia tc ca vt cựng chiu vt chuyn ng xa v trớ cõn bng Cõu 12: Khi mt vt dao ng iu hũa, chuyn ng ca vt t v trớ biờn v v trớ cõn bng l chuyn ng A chm dn u B chm dn C nhanh dn u D nhanh dn [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 1/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 Cõu 13: Mt vt dao ng iu hũa vi chu kỡ T Chn gc thi gian (t = 0) l lỳc vt qua v trớ cõn bng, vt v trớ biờn ln u tiờn thi im T T T T A B C D Cõu 14: Mt vt nh dao ng iu ho dc theo trc Ox vi chu kỡ 0,5 s Bit gc ta O v trớ cõn bng ca vt Ti thi im t, vt v trớ cú li cm, sau ú 2,25 s vt v trớ cú li l A 10 cm B cm C cm D cm Hng dn: t = 2,25 s = 4T + 0,5T õy l thi im ngc pha, vỡ vy: x2 = - x1 = - cm Cõu 15: Mt vt nh dao ng iu hũa cú biờn A, chu kỡ dao ng T , thi im ban u t o = T vt ang v trớ biờn Quóng ng m vt i c t thi im ban u n thi im t l A A A B 2A C D A Cõu 16: Khi núi v mt vt dao ng iu hũa cú biờn A v chu kỡ T, vi mc thi gian (t = 0) l lỳc vt v trớ biờn, phỏt biu no sau õy l sai? T A Sau thi gian , vt i c qung ng bng 0,5 A T B Sau thi gian , vt i c qung ng bng A T C Sau thi gian , vt i c qung ng bng A D Sau thi gian T, vt i c qung ng bng 4A Cõu 17: Mt vt dao ng iu hũa vi phng trỡnh x = 5cost (cm) Quóng ng vt i c mt chu kỡ l A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Hng dn: Quóng ng vt i c mi chu kỡ (thc hin dao ng ton phn) l 4A Cõu 18: Mt vt dao ng iu hũa vi biờn 4cm v chu kỡ 2s Quóng ng vt i c 4s l: A 64cm B 16cm C 32cm D 8cm Cõu 19: Mt vt dao ng iu ho vi chu kỡ T, biờn bng cm Quóng ng vt i c 2,5T l A 10 cm B 50 cm C 45 cm D 25 cm Cõu 20: Mt cht im dao ng iu hũa vi chu kỡ T Trong khong thi gian ngn nht i t A v trớ biờn cú li x = A n v trớ x = , cht im cú tc trung bỡnh l 6A 9A 3A 4A A B C D T 2T 2T T Cõu 21: Con lc lũ xo gm vt nh cú lng 200 g v lũ xo nh cú cng 80 N/m Con lc dao ng iu hũa theo phng ngang vi biờn cm ln tc ca vt v trớ cõn bng l A 80 cm/s B 100 cm/s C 60 cm/s D 40 cm/s Hng dn: Tc cc i: vmax = A Cõu 22: Mt vt dao ng iu hũa, i qua v trớ cõn bng cú tc l 31,4 cm/s Ly = 3.14 Tc trung bỡnh ca vt mt chu kỡ dao ng l A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s 4A 2A Hng dn: Tc cc i: vmax = A Tc trung bỡnh chu kỡ: v TB(T) T Cõu 23: Mt vt nh dao ng iu hũa vi phng trỡnh li x = 10cos(t + ) (x tớnh bng cm, t tớnh bng s) Ly = 10 Gia tc ca vt cú ln cc i l A 10 cm/s2 B 10 cm/s2 C 100 cm/s2 D 100 cm/s2 Hng dn: Gia tc cc i: amax = A [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 2/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 Cõu 24: Con lc lũ xo gm vt nh lng 100 g gn vi mt lũ xo nh Con lc dao ng iu hũa theo phng ngang vi phng trỡnh x = 10cos10t (cm) Mc th nng v trớ cõn bng Ly =10 C nng ca lc bng A 1,00 J B 0,10 J C 0,50 J D 0,05 J Hng dn: C nng lc lũ xo: W = 0,5m2A2 = 0,5kA2 Cõu 25: Mt vt nh lng 100 g dao ng iu hũa trờn mt qu o thng di 20 cm vi tn s gúc rad/s C nng ca vt dao ng ny l A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Cõu 26: Ti ni cú gia tc trng trng g, mt lc n dao ng iu hũa vi biờn gúc Bit lng vt nh ca lc l m, chiu di dõy treo l , mc th nng v trớ cõn bng C nng ca lc l A 0,5mg02 B mg02 C 0,25mg02 D 2mg02 Cõu 27: Ti ni cú gia tc trng trng l 9,8 m/s2, mt lc n dao ng iu hũa vi biờn gúc 6o Bit lng vt nh ca lc l 90 g v chiu di dõy treo l m Chn mc th nng ti v trớ cõn bng, c nng ca lc xp x bng A 6,8.103 J B 5,8.103 J C 3,8.103 J D 4,8.103 J Hng dn: C nng lc n: W = 0,5mg0 (0 tớnh bng rad) Cõu 28: Mt lc lũ xo gm lũ xo nh cú cng 100 N/m v vt nh cú lng 100 g dao ng iu ho theo phng nm ngang vi biờn cm Ly = 10 Khi vt v trớ m lũ xo dón cm thỡ tc ca vt cú ln l A 20 cm/s B 10 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Cõu 29: Mt vt dao ng iu hũa vi tn s gúc rad/s Khi vt i qua li 5cm thỡ nú cú tc l 25 cm/s Biờn giao ng ca vt l A 5,24cm B cm C cm D 10 cm Hng dn: Li (v) v tc (v) vuụng pha nờn cụng thc c lp gia chỳng ti thi im l: 2 v2 252 x v 2 x A A2 A A A Cõu 30: Mt lc lũ xo gm qu cu nh lng 500 g v lũ xo cú cng 50 N/m Cho lc dao ng iu hũa trờn phng nm ngang Ti thi im tc ca qu cu l 0,1 m/s thỡ gia tc ca nú l m/s2 C nng ca lc l A 0,04 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,05 J Hng dn: Vn tc(v) v gia tc(a) vuụng pha nờn cụng thc c lp gia chỳng ti thi im l: 2 v a A A A W Cõu 31: Mt lc lũ xo gm lũ xo cú cng k v vt nh cú lng 250 g, dao ng iu hũa dc theo trc Ox nm ngang (v trớ cõn bng O) li cm, vt nh cú gia tc m/s2 Giỏ tr ca k l A 120 N/m B 20 N/m C 100 N/m D 200 N/m Hng dn: Li (x) v gia tc (a) ngc pha nờn cụng thc c lp gia chỳng ti thi im l: a x k Cõu 32: Mt cht im dao ng iu ho trờn mt on thng, i qua M v N trờn on thng ú cht im cú gia tc ln lt l aM = 30 cm/s2 v aN = 40 cm/s2 Khi i qua trung im MN, cht im cú gia tc l A 70 cm/s2 B 35 cm/s2 C 25 cm/s2 D 50 cm/s2 Hng dn: Li (x) v gia tc (a) ngc pha nờn cụng thc c lp gia chỳng ti thi im l: x xN a a a x a x, m x I M aI M N 2 Cõu 33: Vt dao ng iu hũa cú A c nng bin thiờn tun hon theo thi gian vi chu k bng mt na chu k dao ng ca vt B c nng bin thiờn tun hon theo thi gian vi tn s gp hai ln tn s dao ng ca vt [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 3/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 C ng nng nng bin thiờn tun hon theo thi gian vi chu k bng mt na chu k dao ng ca vt D ng nng nng bin thiờn tun hon theo thi gian vi tn s bng mt na tn s dao ng ca vt Cõu 34: Mt vt nh thc hin dao ng iu hũa theo phng trỡnh x = 10cos(4t + 0,5)(cm) vi t tớnh bng giõy ng nng ca vt ú bin thiờn vi chu kỡ bng A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Cõu 35: Mt vt nh dao ng iu ho trờn trc Ox Mc th nng ti v trớ cõn bng li x = cm, vt cú ng nng gp ln th nng Biờn dao ng ca vt l A 6,0 cm B 4,0 cm C 2,5 cm D 3,5 cm Cõu 36: Ti ni cú gia tc trng trng l g, mt lc lũ xo treo thng ng ang dao ng u hũa Bit ti v trớ cõn bng ca vt dón ca lũ xo l l Chu kỡ dao ng ca lc ny l g g l l A B C D 2 g g l l Cõu 37: Mt lc lũ xo treo thng ng, dao ng iu hũa vi chu kỡ 0,4 s Khi vt nh ca lc v trớ cõn bng, lũ xo cú di 44 cm Ly g = 10 m/s2; = 10 Chiu di t nhiờn ca lũ xo l A 40 cm B 36 cm C 38 cm D 42 cm Cõu 38: Ti cựng mt ni trờn mt t, nu tn s dao ng iu ho ca lc n chiu di l f thỡ tn s dao ng iu ho ca lc n chiu di l 1 A f B f C 4f D 2f Cõu 39: cựng mt ni cú gia tc trng trng g, lc n cú chiu di dao ng iu ho vi chu kỡ 0,6 s; lc n cú chiu di dao ng iu ho vi chu kỡ 0,8 s Ti ú, lc n cú chiu di (1 + 2) dao ng iu ho vi chu kỡ: A 0,2 s B 1,4 s C 1,0 s D 0,7 s Cõu 40: Ti mt ni trờn mt t, lc n cú chiu di ang dao ng iu ho vi chu kỡ s Khi tng chiu di ca lc thờm 21 cm thỡ chu kỡ dao ng iu ho ca nú l 2,2 s Chiu di bng A 2,5 m B m C m D 1,5 m Cõu 41: Trong thc hnh, o gia tc trng trng, mt hc sinh dựng mt lc n cú chiu di dõy treo 80 cm Khi cho lc dao ng iu hũa, hc sinh ny thy lc thc hin c 20 dao ng ton phn thi gian 36 s Theo kt qu thớ nghim trờn, gia tc trng trng ti ni hc sinh lm thớ nghim bng A 9,748 m/s2 B 9,874 m/s2 C 9,847 m/s2 D 9,783 m/s2 Cõu 42: Ti ni cú gia tc trng trng 9,8 m/s , mt lc n v mt lc lũ xo nm ngang dao ng iu hũa vi cựng tn s Bit lc n cú chiu di 49 cm v lũ xo cú cng 10 N/m Khi lng vt nh ca lc lũ xo l A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg Cõu 43: Mt lc n c treo trn mt thang mỏy Khi thang mỏy ng yờn, lc dao ng iu hũa vi chu kỡ T Khi thang mỏy i lờn thng ng, chm dn u vi gia tc cú ln bng mt na gia tc trng trng ti ni t thang mỏy thỡ lc dao ng iu hũa vi chu kỡ T bng T T A 2T B T C D 2 l l ;T ' T g g 0,5g Cõu 44: Treo lc n vo trn mt ụtụ ti ni cú gia tc trng trng g = 9,8m/s2 Khi ụtụ ng yờn thỡ chu kỡ dao ng iu hũa ca lc l s Nu ụtụ chuyn ng thng nhanh dn u trờn ng nm ngang vi gia tc m/s2 thỡ chu kỡ dao ng iu hũa ca lc xp x bng A 1,98 s B 2,00 s C 1,82 s D 2,02 s Hng dn: T [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 4/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) Hng dn: T l ;T ' g TNG ễN 2016 l g2 a Cõu 45: Ti ni cú g = 9,8 m/s2, mt lc n cú chiu di dõy treo m, ang dao ng iu hũa vi biờn gúc 0,1 rad v trớ cú li gúc 0,05 rad, vt nh ca lc cú tc l A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s 2 Hng dn: v gl Cõu 46: Hai dao ng iu hũa cựng phng, cựng tn s, cú biờn ln lt l 4,5 cm v 6,0 cm; lch pha Dao ng tng hp ca hai dao ng ny cú biờn bng A 1,5 cm B 10,5 cm C 7,5 cm D 5,0 cm Cõu 47: Hai dao ng iu hũa cựng phng, cựng tn s cú biờn ln lt l A1 = cm; A2 =15 cm v lch pha Dao ng tng hp ca hai dao ng ny cú biờn bng: A 23 cm B cm C 11 cm D 17 cm Cõu 48: Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu hũa cựng phng phng trỡnh ln lt l x1 = 4cos(10t + /4) (cm) v x2 3cos(10t ) (cm) ln tc ca vt v trớ cõn bng l A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Cõu 49: Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu hũa cựng phng Hai dao ng ny cú phng trỡnh ln lt l x1 = 3cos10t (cm) v x2 = 4sin(10t ) (cm) Gia tc ca vt cú ln cc i bng A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Cõu 50: Dao ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu hũa cựng phng, cú phng trỡnh ln lt l: x1 7cos(20t ) v x2 8cos(20t ) (vi x tớnh bng cm, t tớnh bng s) Khi i qua v trớ cú li 12 cm, tc ca vt bng A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s Cõu 51: Khi núi v dao ng c tt dn ca mt vt, phỏt biu no sau õy ỳng? A Biờn dao ng ca vt gim dn theo thi gian B C nng ca vt khụng thay i theo thi gian C ng nng ca vt bin thiờn theo hm bc nht ca thi gian D Lc cn ca mụi trng tỏc dng lờn vt cng nh thỡ dao ng tt dn cng nhanh Cõu 52: Khi núi v dao ng c cng bc, phỏt biu no sau õy l sai? A Tn s ca dao ng cng bc bng tn s ca lc cng bc B Tn s ca dao ng cng bc ln hn tn s ca lc cng bc C Biờn ca dao ng cng bc ph thuc vo biờn ca lc cng bc D Biờn ca dao ng cng bc cng ln tn s ca lc cng bc cng gn tn s riờng ca h dao ng Cõu 53: Mt vt dao ng cng bc di tỏc dng ca ngoi lc F = F0cosft (vi F0 v f khụng i, t tớnh bng s) Tn s dao ng cng bc ca vt l A f B f C 2f D 0,5f Cõu 54: Dao ng ca lc ng h l A dao ng cng bc B dao ng trỡ C dao ng tt dn D dao ng in t [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 5/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 SểNG C Cõu 1: Mt súng dc truyn mt mụi trng thỡ phng dao ng ca cỏc phn t mụi trng A l phng ngang B l phng thng ng C trựng vi phng truyn súng D vuụng gúc vi phng truyn súng Cõu 2: Mt súng c cú tn s f, truyn trờn dõy n hi vi tc truyn súng v v bc súng H thc ỳng l f A v f B v C v D v 2f f Cõu 3: Mt súng c truyn trờn mt si dõy rt di vi tc m/s v chu kỡ 0,5 s Súng c ny cú bc súng l A 25 cm B 100 cm C 50 cm D 150 cm Cõu 4: Mt súng c truyn dc theo trc Ox cú phng trỡnh l u = 5cos(6t - x) (cm), vi t o bng s, x o bng m Tc truyn súng ny l A 30 m/s B m/s C 60 m/s D m/s 2 Hng dn: Tha s nhõn vo x chớnh l , ú: = v Cõu 5: Mt súng hỡnh sin ang lan truyn mt mụi trng Cỏc phn t mụi trng hai im nm trờn cựng mt hng truyn súng v cỏch mt s nguyờn ln bc súng thỡ dao ng A lch pha B cựng pha C lch pha D ngc pha Nh thờm: Hai im trờn cựng mt phng truyn súng cỏch l na bc súng (na nguyờn ln bc súng) thỡ ngc pha nhau! Cõu 6: Mt súng hỡnh sin cú tn s 450 Hz, lan truyn vi tc 360 m/s Khong cỏch gia hai im gn nht trờn cựng mt phng truyn súng m cỏc phn t mụi trng ti hai im ú dao ng ngc pha l A 0,8 m B 0,4 cm C 0,8 cm D 0,4 m Hng dn:: Hai im trờn cựng mt phng truyn súng cỏch l na bc súng (na nguyờn ln bc súng) thỡ ngc pha nhau! Do ú, hai im gn nht trờn cựng mt phng truyn súng m cỏc phn t mụi trng ti hai im ú dao ng ngc pha l Cõu 7: Ti mt im trờn mt cht lng cú mụ t nguụ n dao ụ ng vi tõ n sụ 120 Hz, to súng n inh trờn m t chõ t long Xột g n lụ i liờn tiờ p trờn mụ t phng truyờ n song , v mt phớa so vi nguụ n, g n th nhõ t cach g n th nm 0,5 m Tụ c ụ truyờ n song la A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Cõu 8: Mt súng ngang truyn trờn si dõy rt di vi tc truyn súng l m/s v tn s súng cú giỏ tr t 33 Hz n 43 Hz Bit hai phn t ti hai im trờn dõy cỏch 25 cm luụn dao ng ngc pha Tn s súng trờn dõy l A 37 Hz B 40 Hz C 42 Hz D 35 Hz Hng dn: Hai im trờn cựng mt phng truyn súng cỏch l na bc súng (na nguyờn ln bc súng) thỡ ngc pha nhau! Do ú, v 400 25 cm = (2 k 1) 2k 2k f 2k 33 < f < 43 k = f 2f 2f Cõu 9: Mt súng hỡnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, cú tc truyn súng nm khong t 0,7 m/s n m/s Gi A v B l hai im nm trờn Ox, cựng mt phớa so vi O v cỏch 10 cm Hai phn t mụi trng ti A v B luụn dao ng ngc pha vi Tc truyn súng l A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s Cõu 10: Mt súng hỡnh sin truyn theo chiu dng ca trc Ox vi phng trỡnh dao ng ca ngun súng (t ti O) l uO = 4cos100t (cm) im M (theo hng Ox) cỏch O mt phn t bc súng, phn t mụi trng dao ng vi phng trỡnh l A uM = 4cos(100t + ) (cm) B uM = 4cos100t (cm) C uM = 4cos(100t 0,5) (cm) D uM = 4cos(100t + 0,5) (cm) [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 6/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 2 d 0,5 Hng dn: M chm pha hn O mt lng Cõu 11: Mt súng c lan truyn trờn mt ng thng t im O n im M cỏch O mt on d Bit tn s f, bc súng v biờn a ca súng khụng i quỏ trỡnh súng truyn Nu phng trỡnh dao ng ca phn t vt cht ti im M cú dng uM(t) = acos2ft thỡ phng trỡnh dao ng ca phn t vt cht ti O l d d A u0 (t) a cos2 (ft ) B u0 (t) a cos2(ft ) d d C u0 (t) a cos (ft ) D u0 (t) a cos (ft ) Cõu 12: Trờn mt nc cú hai ngun kt hp dao ng iu ho cựng pha theo phng thng ng Coi biờn súng khụng i súng truyn i Trờn mt nc, vựng giao thoa, phn t ti M dao ng vi biờn cc i hiu ng i ca hai súng t hai ngun truyn ti M bng A mt s nguyờn ln bc súng B mt s nguyờn ln na bc súng C mt s l ln na bc súng D mt s l ln mt phn t bc súng Cõu 13: mt nc, cú hai ngun kt hp A, B dao ng theo phng thng ng vi phng trỡnh uA = uB = 2cos20t(mm ) Tc truyn súng l 30 cm/s Coi biờn súng khụng i súng truyn i Phn t M mt nc cỏch hai ngun ln lt l 10,5 cm v 13,5 cm cú biờn dao ng l A mm B mm C mm D mm Hng dn: Hai im dao ng vi biờn cc i trờn on thng ni hai ngun gn nht cỏch , ú = cm v Cõu 14: Trong mt thớ nghim v giao thoa súng nc, hai ngun súng kt hp c t ti A v B dao ng theo phng trỡnh uA = uB = acos25t (a khụng i, t tớnh bng s) Trờn on thng AB, hai im cú phn t nc dao ng vi biờn cc i cỏch mt khong ngn nht l cm Tc truyn súng l A 100 cm/s B 25 cm/s C 50 cm/s D 75 cm/s Hng dn: Hai im dao ng vi biờn cc i trờn on thng ni hai ngun gn nht cỏch , ú = cm v Cõu 15: mt cht lng cú hai ngun súng A, B cỏch 20 cm, dao ng theo phng thng ng vi phng trỡnh luA= uB= acos50t (t tớnh bng s) Tc truyn súng trờn mt cht lng l 1,5 m/s Trờn on thng AB, s im cú biờn dao ng cc i v s im ng yờn ln lt l A v B v C v D v 10 Hng dn: Cụng thc tớnh s cc i, cc tiu trờn on thng ni hai ngun l 20 AB = 3,333 2.3 S im dao ng vi biờn cc i: AB 0,5 3,833 S im dao ng vi biờn cc tiu: Cõu 16: mt cht lng cú hai ngun súng A, B cỏch 18 cm, dao ng theo phng thng ng vi phng trỡnh l uA = uB = acos100t (vi t tớnh bng s) Tc truyn súng ca mt cht lng l 125 cm/s Gi O l trung im ca AB , im M mt cht lng nm trờn ng trung trc ca AB v gn O nht cho phn t cht lng ti M dao ng cung vi hai nguụ n Khong cỏch MO l A cm B 10 cm C 19 cm D 10 cm Hng dn: M cựng pha vi ngun nờn cỏch hai ngun on d tha d = k > 0,5AB k > 3,6 k = nh nht ng vi M gn O nht d = 10 cm MO Cõu 17: mt cht lng cú hai ngun súng A, B cỏch 18 cm, dao ng theo phng thng ng vi phng trỡnh l uA = uB = acos50t (vi t tớnh bng s) Tc truyn súng ca mt cht lng l 50 cm/s Gi O l trung im ca AB, im M mt cht lng nm trờn ng trung trc ca [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 7/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 AB v gn O nht cho phn t cht lng ti M dao ng cựng pha vi phn t cht lng ti O Khong cỏch MO l A 10 cm B 10 cm C 2 D cm Hng dn: M cựng pha vi O nờn cỏch hai ngun on d tha d = 0,5AB + MO Cõu 18: Ti mt mt cht lng nm ngang cú hai ngun súng O1, O2 cỏch 24 cm, dao ng iu hũa theo phng thng ng vi cựng phng trỡnh u = Acost mt cht lng, gi d l ng vuụng gúc i qua trung im O ca on O1O2, M l im thuc d m phn t súng ti M dao ng cựng pha vi phn t súng ti O, on OM ngn nht l cm S im cc tiu giao thoa trờn on O1O2 l: A 18 B 16 C 20 D 14 Cõu 19: Khi núi v s phn x ca súng c trờn vt cn c nh, phỏt biu no sau õy ỳng? A Súng phn x luụn ngc pha vi súng ti im phn x B Tn s ca súng phn x luụn ln hn tn s ca súng ti C Tn s ca súng phn x luụn nh hn tn s ca súng ti D Súng phn x luụn cựng pha vi súng ti im phn x Cõu 20: Trờn mt si dõy cú súng dng vi bc súng l Khong cỏch gia hai nỳt súng lin k l A B C D Cõu 21: Trờn mt si dõy n hi ang cú súng dng Bit khong cỏch ngn nht gia mt nỳt súng v v trớ cõn bng ca mt bng súng l 0,25 m Súng truyn trờn dõy vi bc súng l A 2,0 m B 0,5 m C 1,0 m D 1,5 m Cõu 22: Súng truyn trờn mt si dõy cú mt u c nh, mt u t Mun cú súng dng trờn dõy thỡ chiu di ca si dõy phi bng A mt s l ln na bc súng B mt s chn ln mt phn t bc súng C mt s nguyờn ln bc súng D mt s l ln mt phn t bc súng Cõu 23: Trờn mt si dõy di 90 cm cú súng dng K c hai nỳt hai u dõy thỡ trờn dõy cú 10 nỳt súng Bit tn s ca súng truyn trờn dõy l 200 Hz Súng truyn trờn dõy cú tc l A 90 cm/s B 40 m/s C 40 cm/s D 90 m/s Hng dn: Cụng thc súng dng u c nh: v n hay f n , ú n l s bng súng dng i vi súng dng u c nh, s nỳt 2 nhiu hn s bng l Cõu 24: Mt si dõy n hi cng ngang, di 60 cm, hai u c nh Trờn dõy ang cú súng dng vi bng súng, tn s súng l 100 Hz Tc truyn súng trờn dõy l A 20 m/s B 40 m/s C 400 m/s D 200 m/s Cõu 25: n v o cng õm l: A Oỏt trờn (W/m) B Ben (B) C Niutn trờn vuụng (N/m2 ) D Oỏt trờn vuụng (W/m2 ) Cõu 26: Ti mt v trớ mụi trng truyn õm, mt súng õm cú cng õm I Bit cng õm chun l I0 Mc cng õm L ca súng õm ny ti v trớ ú c tớnh bng cụng thc I I I I A L(dB) =10lg B L(dB) =10lg C L(dB) = lg D L(dB) = lg I0 I0 I I -4 Cõu 27: Cng õm ti mt im mụi trng truyn õm l 10 W/m Bit cng õm chun l 10-12 W/m2 Mc cng õm ti im ú bng A 80 dB B dB C 0,8 dB D 80B Cõu 28: Mt súng õm truyn mt mụi trng Bit cng õm ti mt im gp 100 ln cng õm chun ca õm ú thỡ mc cng õm ti im ú l A 10 dB B 100 dB C 20 dB D 50 dB Cõu 29: Súng õm khụng truyn c A chõn khụng B cht rn C cht lng D cht khớ Cõu 30: Mt súng õm cú chu kỡ 80 ms Súng õm ny A l õm nghe c B l siờu õm [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 8/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 C truyn c chõn khụng D l h õm Cõu 31: Hai õm cú cựng cao thỡ chỳng cú cựng: A nng lng B cng õm C tn s D bc súng Cõu 32: Khi núi v siờu õm, phỏt biu no sau õy sai? A Siờu õm cú th truyn c cht rn B Siờu õm cú tn s ln hn 20 kHz C Siờu õm cú th truyn c chõn khụng D Siờu õm cú th b phn x gp vt cn Cõu 33: Mt õm cú tn s xỏc nh truyn ln lt st, nhụm, nc, khụng khớ vi tc tng ng l v1, v2, v3, v4 Nhn nh no sau õy ỳng A v1 > v2 > v3 > v4 B v2 > v1 > v3 > v4 C v3 > v2 > v1 > v4 D v1 > v4 > v3 > v2 o o Cõu 34: Cho cỏc cht sau: khụng khớ C, khụng khớ 25 C, nc, nhụm, st Súng õm truyn chm nht A st B khụng khớ 0oC C nc D khụng khớ 25oC Cõu 35: Mt súng õm cú tn s xỏc nh truyn khụng khớ v nc vi tc ln lt l 330 m/s v 1452 m/s Khi súng õm ú truyn t nc khụng khớ thỡ bc súng ca nú s A gim 4,4 ln B gim ln C tng 4,4 ln D tng ln Cõu 36: o tc õm gang, nh vt lớ Phỏp Bi-ụ ó dựng mt ng gang di 951,25 m Mt ngi p mt nhỏt bỳa vo mt u ng gang, mt ngi u nghe thy ting gừ, mt ting truyn qua gang v mt truyn qua khụng khớ ng gang; hai ting y cỏch 2,5 s Bit tc õm khụng khớ l 340 m/s Tc õm gang l bao nhiờu A 1452 m/s B 3194 m/s C 5412 m/s D 2365 m/s d d Hng dn: Súng truyn õm qua khụng khớ ng mt t kk , gang mt t g , ú: vg 340 d d 2,5 v g 340 v g Cõu 37: So vi õm c bn, õm bc bn (do cựng mt dõy n phỏt ra) cú A tn s ln gp ln B cng ln gp ln C biờn ln gp ln D tc truyn õm ln gp ln [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 9/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) IN XOAY CHIU Cõu 1: in ỏp gia hai cc mt vụn k xoay chiu l u = 100 cos100t (V) S ch ca vụn k ny l A 100 V B 141 V C 70 V D 50 V Cõu 2: t in ỏp u =100cos100t(V ) vo hai u mt cun cm thun cú t cm H Biu thc cng dũng in qua cun cm l A i 2 cos 100t A B i cos 100t A 2 C i cos 100t A D i 2 cos 100t A 2 Hng dn: Mch ch gm L nờn: U0 = I0.ZL v nhanh pha 0,5 so vi i Cõu 3: t in ỏp xoay chiu u = 200 cos100t (V) vo hai u mt on mch gm cun cm 104 thun cú t cm L = H v t in cú in dung C = F mc ni tip Cng hiu dng ca dũng in on mch l A A B 1,5 A C 0,75 A D 2 A Hng dn: Z = |ZL ZC| I = U/Z 2.104 Cõu 4: t in ỏp u U cos 100t (V) vo hai u mt t in cú in dung (F) thi im in ỏp gia hai u t in l 150 V thỡ cng dũng in mch l 4A Biu thc ca cng dũng in mch l A i cos 100t (A) B i 5cos 100t (A) 6 C i 5cos 100t (A) D i cos 100t (A) 6 Hng dn: Mch ch gm C nờn u v i vuụng pha, ú: 2 2 i u i u I0 I0 U0 I0 I0 Z C Cõu 5: t in ỏp cú u = 220 cos(100t) V vo hai u mt on mch gm in tr cú R = 104 100 , t in cú in dung C F v cun cm cú t cm L H Biu thc ca cng dũng in mch l: A i = ,2 cos(100t + 0,25) A B i = 2,2 cos(100t + 0,25) A C i = 2,2 cos(100t 0,25) A D i = 2,2 cos(100t 0,25) A U Z ZC Hng dn: I0 ;tan u i L Z R Cõu 6: t mt in ỏp xoay chiu cú tn s khụng i vo hai u mt on mch AB gm in tr thun 40 mc ni tip vi cun cm thun Bit in ỏp gia hai u on mch AB lch pha rad so vi cng dũng in qua on mch Cm khỏng ca cun cm bng A 40 B 30 C 20 D 40 Z Hng dn: tan u i L R Cõu 7: t in ỏp xoay chiu u = U0cos100t (V) vo hai u on mch AB mc ni tip gm in [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 10/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 Cõu 14: Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, ngi ta dựng ỏnh sỏng n sc cú bc súng 600 nm, khong cỏch gia hai khe l 1,5 mm, khong cỏch t mt phng cha hai khe n mn quan sỏt l m Trờn mn, khong cỏch gia hai võn sỏng bc hai phớa ca võn sỏng trung tõm l A 6,0 mm B 9,6 mm C 12,0 mm D 24,0 mm Hng dn: 10i Cõu 15: Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, hai khe c chiu bng ỏnh sỏng n sc, khong cỏch gia hai khe l 0,6 mm Khong võn trờn mn quan sỏt o c l mm T v trớ ban u, nu tnh tin mn quan sỏt mt on 25 cm li gn mt phng cha hai khe thỡ khong võn mi trờn mn l 0,8 mm Bc súng ca ỏnh sỏng dựng thớ nghim l A 0,64 m B 0,50 m C 0,45 m D 0,48 m D + 0,25 D ; i ' 0,8 mm D Hng dn: i 0,6 mm a a Cõu 16: Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa vi ỏnh sỏng n sc cú bc súng , khong cỏch gia hai khe l 1,2 mm, khong võn trờn mn l mm Nu tnh tin mn xa mt phng cha hai khe thờm 50 cm thỡ khong võn trờn mn lỳc ny l 1,25 mm Giỏ tr ca l A 0,50 àm B 0,48 àm C 0,60 àm D 0,72 àm Cõu 17: Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, chiu vo hai khe ng thi hai ỏnh sỏng n sc cú bc súng = 0,66 àm v = 0,55 àm Trờn mn quan sỏt, võn sỏng bc ca ỏnh sỏng cú bc súng trựng vi võn sỏng bc my ca ỏnh sỏng cú bc súng 2? A Bc B Bc C Bc D Bc Cõu 18: Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe l mm, khong cỏch t mt phng cha hai khe n mn quan sỏt l m Ngun phỏt ỏnh sỏng gm cỏc bc x n sc cú bc súng khong t 0,40 àm n 0,76 àm Trờn mn, ti im cỏch võn trung tõm 3,3 mm cú bao nhiờu bc x cho võn ti? A bc x B bc x C bc x D bc x Cõu 19: Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng trng Khong cỏch gia hai khe l a = mm, khong cỏch t hai khe ti mn quan sỏt l D = m, bc súng ca ỏnh sỏng nm khong t 0,4 m n 0,75 m Tng b rng vựng giao thoa m ú cú ỳng bc x cho võn sỏng l A 3,4 mm B 1,7 mm C 0,6 mm D 0,3 mm Hng dn: Tớnh ph võn bc ca tớm ti : 0,8 mm 1,5 mm Ph võn bc ca tớm ti : 1,6 mm 3,0 mm D thy ph võn ny cha trựng nhau, tớnh tip ph võn bc ca tớm ti : 2,4 mm 4,5 mm Ph bc ó chng chp ph bc mt on l mm 2,4 mm = 0,6 mm! Cõu 20: Khi nghiờn cu quang ph ca cỏc cht, cht no di õy b nung núng n nhit cao thỡ khụng phỏt quang ph liờn tc? A Cht lng B Cht rn C Cht khớ ỏp sut ln D Cht khớ ỏp sut thp Cõu 21: Khi núi v quang ph vch phỏt x, phỏt biu no sau õy l sai? A Quang ph vch phỏt x ca cỏc nguyờn t húa hc khỏc thỡ khỏc B Trong quang ph vch phỏt x ca hirụ, vựng ỏnh sỏng nhỡn thy cú bn vch c trng l vch , vch lam, vch chm v vch tớm C Quang ph vch phỏt x ca mt nguyờn t l mt h thng nhng vch sỏng riờng l, ngn cỏch bng nhng khong ti D Quang ph vch phỏt x cht rn v cht lng phỏt b nung núng Cõu 22: Khi núi v quang ph, phỏt biu no sau õy l ỳng? A Quang ph liờn tc ca nguyờn t no thỡ c trng cho nguyờn t ú B Cỏc cht khớ ỏp sut ln b nung núng thỡ phỏt quang ph vch C Mi nguyờn t húa hc cú mt quang ph vch c trng ca nguyờn t y D Cỏc cht rn b nung núng thỡ phỏt quang ph vch [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 18/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 LNG T NH SNG Cõu 1: Theo thuyt lng t ỏnh sỏng ca Anh-xtanh, phụtụn ng vi mi ỏnh sỏng n sc cú nng lng cng ln nu ỏnh sỏng n sc ú cú A bc súng cng ln B tc truyn cng ln C tn s cng ln D chu kỡ cng ln Cõu 2: Khi núi v phụtụn, phỏt biu no di õy l ỳng? A Phụtụn cú th tn ti trng thỏi ng yờn B Vi mi ỏnh sỏng n sc cú tn s f, cỏc phụtụn u mang nng lng nh C Nng lng ca phụtụn cng ln bc súng ỏnh sỏng ng vi phụtụn ú cng ln D Nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng tớm nh hn nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng Cõu 3: Gi nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng , ỏnh sỏng lc v ỏnh sỏng tớm ln lt l , L v T thỡ A >L >T B T >L > C L >T > D T >>L Cõu 4: Mt ngun sỏng ch phỏt ỏnh sỏng n sc cú tn s 5.1014 Hz Cụng sut bc x in t ca ngun l 10 W S phụtụn m ngun phỏt mt giõy xp x bng A 0,33.1019 B 3,02.1020 C 3,02.1019 D 3,24.1019 hc P Hng dn: P n n hc Cõu 5: Gii hn quang in ca mt kim loi l 0,75 m Cụng thoỏt electron kim loi bng: A 2,65.10-32J B 26,5.10-32J C 26,5.10-19J D 2,65.10-19J Cõu 6: nh sỏng nhỡn thy cú th gõy hin tng quang in ngoi vi A kim loi ng B kim loi km C kim loi xesi D kim loi bc Cõu 7: Cụng thoỏt ờlectron mt kim loi l 3,45 eV Chiu ln lt cỏc bc x cú tn s f1 = 5.1014 Hz; f2 = 75.1013 Hz; f3 =1015 Hz; f4 =12.1014 Hz vo b mt tm kim loi ú Nhng bc x gõy hin tng quang in cú tn s l A f1, f2 v f4 B f2, f3 v f4 C f3 v f4 D f1 v f2 -19 Cõu 8: Cụng thoỏt ờlectron ca mt kim loi l 7,64.10 J Chiu ln lt vo b mt tm kim loi ny cỏc bc x cú bc súng l = 0,18 m, = 0,21 m v = 0,35 m Bc x no gõy c hin tng quang in i vi kim loi ú? A Hai bc x (1 v 2) B Khụng cú bc x no ba bc x trờn C C ba bc x (1, v 3) D Ch cú bc x Cõu 9: Khi núi v quang in, phỏt biu no sau õy sai? A Pin quang in hot ng da trờn hin tng quang in ngoi vỡ nú nhn nng lng ỏnh sỏng t bờn ngoi B in tr ca quang in tr gim cú ỏnh sỏng thớch hp chiu vo C Cht quang dn l cht dn in kộm khụng b chiu sỏng v tr thnh cht dn in tt b chiu ỏnh sỏng thớch hp D Cụng thoỏt ờlectron ca kim loi thng ln hn nng lng cn thit gii phúng ờlectron liờn kt cht bỏn dn Cõu 10: Nguyờn tc hot ng ca quang in tr da vo hin tng A quang in ngoi B quang in C quang phỏt quang D tỏn sc ỏnh sỏng Cõu 11: Quang in tr hot ng da vo hin tng A quang - phỏt quang B phỏt x cm ng C nhit in D quang in Cõu 12: Theo thuyt lng t ỏnh sỏng, phỏt ỏnh sỏng hunh quang, mi nguyờn t hay phõn t ca cht phỏt quang hp th hon ton mt phụtụn ca ỏnh sỏng kớch thớch cú nng lng chuyn sang trng thỏi kớch thớch, sau ú A gii phúng mt ờlectron t cú nng lng nh hn cú mt mỏt nng lng B phỏt mt phụtụn khỏc cú nng lng ln hn cú b sung nng lng C gii phúng mt ờlectron t cú nng lng ln hn cú b sung nng lng D phỏt mt phụtụn khỏc cú nng lng nh hn cú mt mỏt nng lng Cõu 13: Khi chiu mt ỏnh sỏng kớch thớch vo mt cht lng thỡ cht lng ny phỏt ỏnh sỏng hunh quang mu vng nh sỏng kớch thớch ú khụng th l ỏnh sỏng A mu B mu chm C mu tớm D mu lam [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 19/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 Cõu 14: Mt cht cú kh nng phỏt ỏnh sỏng phỏt quang vi bc súng 0,55 m Khi dựng ỏnh sỏng cú bc súng no di õy kớch thớch thỡ cht ny khụng th phỏt quang? A 0,45 m B 0,35 m C 0,50 m D 0,60 m Cõu 15: Hin tng no sau õy khng nh ỏnh sỏng cú tớnh cht súng? A Hin tng quang in B Hin tng quang in ngoi C Hin tng quang phỏt quang D Hin tng giao thoa ỏnh sỏng Cõu 16: Dựng thuyt lng t ỏnh sỏng khụng gii thớch c A nguyờn tc hot ng ca pin quang in B hin tng quang - phỏt quang C hin tng giao thoa ỏnh sỏng D hin tng quang in ngoi Cõu 17: Khi núi v tia laze, phỏt biu no sau õy l sai? A Tia laze cú tớnh nh hng cao B Tia laze cú n sc cao C Tia laze cú cựng bn cht vi tia D Tia laze cú tớnh kt hp cao Cõu 18: Tia laze cú tớnh n sc rt cao vỡ cỏc phụtụn laze phỏt cú A sai lch tn s l rt nh B sai lch nng lng l rt ln C sai lch bc súng l rt ln D sai lch tn s l rt ln Cõu 19: Theo mu nguyờn t Bo, trng thỏi dng ca nguyờn t A cú th l trng thỏi c bn hoc trng thỏi kớch thớch B ch l trng thỏi kớch thớch C l trng thỏi m cỏc ờlectron nguyờn t ngng chuyn ng D ch l trng thỏi c bn Cõu 20: Trong nguyờn t hirụ, vi r0 l bỏn kớnh Bo thỡ bỏn kớnh qu o dng ca ờlectron khụng th l A 12r0 B 16r0 C 25r0 D 9r0 Cõu 21: Theo mu nguyờn t Bo, nguyờn t hirụ, bỏn kớnh qu o dng ca ờlectron trờn qu o K l r0 Bỏn kớnh qu o dng ca ờlectron trờn qu o N l A 16r0 B 9r0 C 4r0 D 25r0 Cõu 22: Cỏc nguyờn t hirụ ang trng thỏi dng ng vi ờlectron chuyn ng trờn qu o cú bỏn kớnh ln gp 25 ln so vi bỏn kớnh Bo Khi chuyn v cỏc trng thỏi dng cú nng lng thp hn thỡ cỏc nguyờn t s phỏt cỏc bc x cú tn s khỏc Cú th cú nhiu nht bao nhiờu tn s? A B C D 10 Cõu 23: Nguyờn t hirụ chuyn t trng thỏi dng cú nng lng En =1,5eVsang trng thỏi dng cú nng lng Em =3,4eV Bc súng ca bc x m nguyờn t hirụ phỏt xp x bng A 0,654.10-5 m B 0,654.106m C 0,654.104m D 0,654.107m Cõu 24: Khi ờlectron qu o dng th n thỡ nng lng ca nguyờn t hirụ c tớnh theo cụng 13,6 thc - (eV) (n = 1, 2, 3,) Khi ờlectron nguyờn t hirụ chuyn t qu o dng n = n sang qu o dng n = thỡ nguyờn t hirụ phỏt phụtụn ng vi bc x cú bc súng bng A 0,4350 m B 0,4861 m C 0,6576 m D 0,4102 m Cõu 25: Hiu in th gia hai in cc ca ng Cu-lớt-gi (ng tia X) l UAK = 2.104 V, b qua ng nng ban u ca ờlectron bt catt Tn s ln nht ca tia X m ng cú th phỏt xp x bng A 4,83.1017 Hz B 4,83.1021 Hz C 4,83.1018 Hz D 4,83.1019 Hz [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 20/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 HT NHN NGUYấN T Cõu 1: Bn cht lc tng tỏc gia cỏc nuclụn ht nhõn l A lc tnh in B lc hp dn C lc in t D lc lng tỏc mnh Cõu 14: S prụtụn v s ntron ht nhõn nguyờn t 67 30 Zn ln lt l A 30 v 37 B 37 v 30 C 67 v 30 D 30 v 67 23 -1 238 Cõu 2: Bit s Avụgarụ NA = 6,02.10 mol Trong 59,50 g 92 U cú s ntron xp x l A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 Cõu 3: Mt ht ang chuyn ng vi tc bng 0,8 ln tc ỏnh sỏng chõn khụng Theo thuyt tng i hp, ng nng W ca ht v nng lng ngh E0 ca nú liờn h vi bi h thc 15E 8E0 3E0 2E0 A W = B W = C W = D W = 15 E0 Hng dn: Wđ E0 v2 c Cõu 4: Cho phn ng phõn hch: 01n + 23592U 9439Y + 14053I + x(01n) Giỏ tr ca x bng A B C D 14 A A Cõu 5: Cho phn ng ht nhõn He N H Z X Ht nhõn Z X l A 168O B 179F C 178O D 199F 94 Cõu 15: Cho phn ng ht nhõn 01 n 235 92 U 38 Sr X n Ht nhõn X cú cu to gm: A 54 prụtụn v 86 ntron B 54 prụtụn v 140 ntron C 86 prụtụn v 140 ntron D 86 prụton v 54 ntron Cõu 19: Tia X cú cựng bn cht vi A tia + B tia C tia D tia hng ngoi Cõu 50: Cho bn loi tia: tia X, tia , tia hng ngoi, tia Tia khụng cựng bn cht vi ba tia cũn li l A tia hng ngoi B tia X C tia D tia Cõu 7: Phn ng phõn hch c thc hin lũ phn ng ht nhõn m bo h s nhõn ntrụn k = 1, ngi ta dựng cỏc iu khin Nhng iu khin cú cha: A urani v plutụni B nc nng C bo v caimi D kim loi nng Cõu 8: Phn ng nhit hch l A phn ng ú mt ht nhõn nng v thnh mnh nh hn B phn ng ht nhõn thu nng lng C s kt hp hai ht nhõn cú s trung bỡnh to thnh ht nhõn nng hn D phn ng ht nhõn to nng lng Cõu 9: Gi mp, mn v m ln lt l lng ca prụtụn, ntron v ht nhõn AZ X H thc no sau õy l ỳng? A Zmp + (A - Z)mn < m B Zmp + (A - Z)mn > m C Zmp + (A - Z)mn = m D Zmp + Amn = m Cõu 10: Ht nhõn cú ht cng ln thỡ cú A nng lng liờn kt riờng cng nh B nng lng liờn kt cng ln C nng lng liờn kt cng nh D nng lng liờn kt riờng cng ln Cõu 11: Bit lng ca prụtụn l 1,00728 u; ca ntron l 1,00866 u; ca ht nhõn 2311Na l 22,98373 u v 1u = 931,5 MeV/c2 Nng lng liờn kt ca 2311Na bng A 18,66 MeV B 81,11 MeV C 8,11 MeV D 186,55 MeV Cõu 12: Ht nhõn urani 23592U cú nng lng liờn kt riờng l 7,6 MeV/nuclụn ht ca ht nhõn 23592U l A 1,917 u B 1,942 u C 1,754 u D 0,751 u Cõu 13: Cho lng ca ht prụtụn; ntron v ht nhõn teri D ln lt l: 1,0073 u; 1,0087 u v 2,0136 u Bit 1u = 931,5MeV/c Nng lng liờn kt riờng ca ht nhõn teri 12D l [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 21/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 A 2,24 MeV/nuclụn B 1,12 MeV/nuclụn C 3,06 MeV/nuclụn D 4,48 MeV/nuclụn Cõu 14: Cho phn ng ht nhõn: 2311Na + 11H 42He+ 2010Ne Ly lng cỏc ht nhõn 23 20 11Na; 10Ne; 2He; 1H ln lt l 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u v Trong phn ng ny, nng lng A ta l 2,4219 MeV B ta l 3,4524 MeV C thu vo l 2,4219 MeV D thu vo l 3,4524 MeV Cõu 15: Pụlụni 21084Po phúng x v bin i thnh chỡ Pb Bit lng cỏc ht nhõn Po; ; Pb ln lt l: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u Nng lng to c mt ht nhõn pụlụni phõn ró xp x bng A 59,20 MeV B 29,60 MeV C 5,92 MeV D 2,96 MeV Cõu 16: Cho phn ng ht nhõn He D He p , nng lng ta ca phn ng ny l 18,4 MeV Cho bit ht ca 23 He ln hn ht ca 21 D mt lng l 0,0006u Nng lng ta ca phn ng 23 He 23 He 24 He 2p l A 17,84 MeV B 18,96 MeV C 16,23 MeV Hng dn: W phn ng s = 18,4 = (mHe4 - mHe3 mD)c2 W phn ng s = x = (mHe4 - mHe3 mHe3)c2 x 18,4 = (mD - mHe3)c2 = - 0,0006.931,5 MeV x Cõu 17: Dựng ht prụtụn cú ng nng 1,6 MeV bn vo ht nhõn liti D 20,57 MeV Li ng yờn Gi s sau phn ng thu c hai ht ging cú cựng ng nng v khụng kốm theo tia Bit nng lng to ca phn ng l 17,4 MeV ng nng ca mi ht sinh l A 15,8 MeV B 19,0 MeV C 7,9 MeV D 9,5 MeV Cõu 18: Cho phn ng ht nhõn H H He n 17,6 MeV Nng lng ta tng hp c g khớ heli xp x bng A 5,03.1011 J B 4,24.105 J C 4,24.108 J D 4,24.1011 J Cõu 19: Khi mt ht nhõn 23592U b phõn hch thỡ to nng lng 200 MeV Cho s A-vụ-ga-rụ NA = 6,02.1023 mol-1 Nu g 23592U b phõn hch hon ton thỡ nng lng to xp x bng A 5,1.1016 J B 8,2.1016 J C 5,1.1010 J D 8,2.1010 J Cõu 20: Tia X cú cựng bn cht vi A tia + B tia C tia D tia hng ngoi Cõu 21: Cho bn loi tia: tia X, tia , tia hng ngoi, tia Tia khụng cựng bn cht vi ba tia cũn li l A tia hng ngoi B tia X C tia D tia Cõu 22: Mt cht phúng x cú hng s phúng x thi im ban u cú N0 ht nhõn S ht nhõn ó b phõn ró sau thi gian t l A N0(1 t) B N0(1 et) C N0e t D N (10 et ) Cõu 23: Cht phúng x X cú chu kỡ bỏn ró T Ban u (t = 0), mt mu cht phúng x X cú s ht l N0 Sau khong thi gian t = 3T (k t t = 0), s ht nhõn X ó b phõn ró l A 0,75N0 B 0,125N0 C 0,25N0 D 0,875N0 Cõu 24: Gi s cú mt hn hp gm hai cht phúng x cú chu kỡ bỏn ró l T1 v T2, vi T2 = 2T1 Ban u t = 0, mi cht chim 50% v s ht n thi im t, tng s ht nhõn phúng x ca cht gim xung cũn mt na so vi ban u Giỏ tr ca t l A 0,91T2 B 0,49T2 C 0,81T2 D 0,69T2 Hng dn: Gii s ban u mi cht phúng x cú N0 ht, ti thi im t ta cú: N t T1 N t T2 N0 2t T2 t T2 Tt 2 t t T2 T2 ? t [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 22/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : DAO NG C TRC PHN B THI GIAN 3 A A A 2 T 12 T 24 A T 12 T 24 A 2 A O T 12 A T 24 T 24 T 12 x A QUNG NG NH NHT, LN NHT TRONGTHI GIAN t T t t S max 2A sin v S 2A cos T T T T T Trng hp 2: t , tỏch: t n t , t S max / min( t ) n.2A S max/min( t ') 2 Trng hp 1: t CC I LNG TRONG DAO NG Cỏc i lng dao ng x, v, a, F: Biu thc li : x Acos t Biu thc tc: v x' A cos t Biu thc gia tc: a v' x'' Acos t Biu thc lc kộo v: F ma m Acos t 2 Quan h cỏc biờn: xmax = A; vmax = A; amax = A; Fmax = m2A 2 2 x v v a Quan h pha: 1; ; F ma m x x max v max v max a max Cỏc dng nng lng dao ng: 1 Th nng Wt m2 x ng nng Wđ mv 2 ng nng, th nng bin thiờn tun hon vi tn s gp ụi tn s ca vt dao ng v chu kỡ bng mt na! 1 A C nng W Wđ Wt m2 A mv 2max Cụng thc liờn h: Wđ nWt x 2 n Liờn h ỏng chỳ ý khỏc: Tc trung bỡnh mt chu kỡ vtb(T) v tc cc i vmax ca vt dao ng: v tb T C sau khong thi gian ngn nht 4A 2A 2v max T T thỡ vt li cú W = Wt [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 23/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) cb A o A CON LC Lế XO TREO THNG NG Fnén điểm treo max k A im treo lũ xo o k A cb o Fh v Fkv cựng chiu (hng xung) Lũ xo nộn V trớ lũ xo t nhiờn Fh v Fkv ngc chiu - Fh hng lờn - Fkv hng xung mg g k V trớ cõn bng O m Lũ xo dón Fh v Fkv cựng chiu (hng lờn) max cb A o A Fđh max k A g CON LC N A g < 10 ; s0 mgcos C nng: W s m v mg 02 Li di: s s0 Tc v g 02 Lc cng dõy: mg 3cos 2cos v max g max mg 2cos Lc kộo v: Fkv mg Con Lc n Dao ng Trong Trng Ngoi Lc Khụng i: Ngoi lc cú phng thng ng Ngoi lc cú phng ngang Cỏc trng hp Treo thang Con lc cú in tớch q Treo ụ tụ chuyn Con lc cú in tớch q t ngoi lc mỏy chuyn t in trng ng nm ngang vi in trng u E ng vi gia tc u E cú phng thng gia tc a cú phng ngang a ng Dõy treo hp phng thng ng gúc V trớ cõn bng Dõy treo thng ng Fqt a qE F tan tan đ P mg P g Chu kỡ T ga T g qE T g a T q E g m 2 m Con lc treo ụtụ chuyn ng t xung di mt phng nghiờng vi gúc nghiờng thỡ T ; g cos VTCB, dõy treo vuụng gúc vi mt phng nghiờng v hp vi phng thng ng gúc ! TNG HP DAO NG IU HếA A2 A12 A22 2A1A cos ; Đk: A1 A A A1 A A1 sin A sin tan A cos A cos , 1 2 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] A1 A A2 Trang 24/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : SểNG C S TRUYN SểNG Súng c: l s lan truyn dao ng c cho cỏc phn t mụi trng Súng ngang: l súng ú cỏc phn t ca mụi trng dao ng theo phng vuụng gúc vi phng truyn súng Thc nghim chng t, súng ngang truyn c cht rn v b mt cht lng Vớ d: súng trờn mt nc, súng trờn si dõy cao su Súng dc: l súng ú cỏc phn t ca mụi trng dao ng theo phng trựng vi phng truyn súng Thc nghim chng t, súng dc truyn c c cht rn, lng v khớ Vớ d: súng õm, súng trờn mt lũ xo 2x Phng trỡnh súng trờn phng truyn súng Ox l: u A cos t 2d lch pha gia hai im trờn phng truyn súng , d l khong cỏch hai im 2d Hai im dao ng cựng pha nu k2 d k 2d Hai im dao ng ngc pha nu 2k d 2k 2k 2d Hai im dao ng vuụng pha nu d 2k GIAO THOA SểNG (d1 d ) Biờn dao ng tng hp ti M: AM 2a cos im cú biờn cc i khi: d d1 d k A (k 0,5) S im cc i, cc tiu trờn on thng ni hai ngun AB : AB AB S im cc i: ; vi chớnh l s dóy cc i mt phớa ca ng trung trc AB AB S im cc tiu: 0,5 ; vi 0,5 chớnh l s dóy cc tiu mt phớa ca ng trung trc S im cc i, cc tiu trờn on MN (nu MN vuụng gúc AB thỡ chia on xột trng hp) S im cc i l s giỏ tr k tho món: dM k dN M S im cc tiu l s giỏ tr k tho món: dM (k 0,5) dN d S dao ng cỏc im trờn ng trung trc ca hai ngun : iờ m M n m trờn ng trung d O trc cua AB cỏch A v B mt on l d thỡ luụn chõ m pha so vi hai nguụ n mt lng : A uM im cú biờn cc tiu khi: d d1 d 2k B SểNG DNG Phng trỡnh súng dng nu chn gc ta O l nỳt: 2x u A b sin cos t Súng dng thng gp Súng dng hai u c nh iu kin n n l số bụng sóng xy súng ; đó: v số nút l n + dng f n O AM x Ab x M Súng dng mt u c nh, mt u t (2n 1) n l số bụng sóng ; đó: v số nút l n f (2n 1) SểNG M Cỏc khỏi nim: Súng õm l cỏc súng c truyn cỏc mụi trng khớ, lng, rn (mụi trng n hi) m nghe c (õm thanh) cú tn s khong t 16 Hz n 20 000 Hz m cú tn s trờn 20 000 Hz gi l siờu õm m cú tn s di 16 Hz gi l h õm P L B Cỏc c trng vt lý ca õm: I I0 10 4r Cỏc c trng sinh lý ca õm: cao ca õm l mt c trng sinh lớ ca õm gn lin vi c trng vt lớ tn s õm to ca õm l mt c trng sinh lớ ca õm gn lin vi c trng vt lớ mc cng õm m cng to mc cng õm cng ln m sc l mt c trng sinh lớ ca õm, giỳp ta phõn bit õm cỏc ngun õm khỏc phỏt m sc cú liờn quan mt thit vi th dao ng õm [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 25/32 B TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : DếNG IN XOAY CHIU R MCH RLC L C Biu thc dũng in i I0 cos t i uR uC uL Biu thc cỏc in ỏp u u R U 0R cos t i ; u L U 0L cos t i ; u C U 0C cos t i ; u uR uL uC U0 cos t u 2 U 0R U 0L U 0C U 0R U 0L U 0C U Quan h biờn: I R ZL ZC Z R2 Z L Z C U0C U0L U0C Z L Z C U0R R Dng c o in (ampe k, vụn k) o c giỏ tr c gi l giỏ tr hiu dng: Giá trị cực đại Giá trị hiệu dụng = 2 U R U R Cụng sut: P UI cos I R H s cụng sut : cos 0R U Z R ZL ZC lch pha (u, i): tan tan(u i ) Cng hng Z L Z C hay Cc tr mch RLC Mch RLC R thay i LC U0R I0 Mch Cú Tớnh Cm Khỏng ZL > ZC U0L U0R U2 R PCH - Khi R = R0 ZL ZC thỡ cụng sut cc i Pmax I0 Mch Cú Tớnh Dung Khỏng ZL < ZC U ZL ZC L, C thay i thay i Mch RLC cú L thay i R2 Z2C - Khi L = L0 m Z L0 thỡ UL t cc i ZC U0C U0 - Khi R = R1 v R = R2 m R1R2 R02 ZL ZC thỡ cụng sut trng hp bng P1 P2 lch pha (u,i) trng hp: U0L U0 U2 v tng R1 R2 Mch RLC cú C thay i R2 Z2L - Khi C = C0 m ZC0 thỡ UC t cc i ZL U0RL U0 U0L I0 U0R U0Cmax U0Lmax U0R U0C I0 U0 U0RC - Khi L = L1; L = L2 m 1 thỡ UL bng L o L1 L - Khi L cú giỏ tr tha Z L URL max ZC Z2C 4R2 U ZC 4R2 Z 2C thỡ - Khi C = C1; C = C2 m C1 C 2C thỡ UC bng - Khi C cú giỏ tr tha ZC 2R Mch RLC cú tn s thay i Liờn quan ti UL URC max Z L Z2L 4R2 2 U Z L 4R Z 2L thỡ 2R Liờn quan ti UC 2LC R2 C thỡ U cc i L Khi thỡ UC cc i C 2LC R2 C 2L2 C 2 1 2C2 thỡ UC bng - Khi C1 ; C m 2C1 C2 - Khi L1 ; L m thỡ UL bng L1 L2 L : cng hng in quan h ỏng nh: L C 02 C L LC - Khi L [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 26/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 MY PHT IN XOAY CHIU Nguyờn lý to dũng in xoay chiu: Cho khung dõy N vũng quay u vi tc n (vũng/s) t trng u B vuụng gúc vi trc quay, nh hin tng cm ng in t to dũng in cm ng trờn khung dõy ! Biu thc t thụng qua khung dõy: = NBScos(gúc hp bi n v B ) = 0cos(t + ); = 2n Biu thc sut in ng cm ng: e = = E0cos(t + ) ; E0 = = NBS 2 e , e vuụng pha: E0 Mỏy phỏt in xoay chiu mt pha Cu to - Phn cm: to t thụng bin thiờn bng cỏc nam chõm quay; ú l mt vnh trũn cú t p cp cc nam chõm xp xen k cc bc, cc nam u - Phn ng: gm cỏc cun dõy ging nhau; xp cỏch u trờn mt vũng trũn Mt ng yờn, phn cũn li quay, b phn ng yờn gi l stato, b phn quay gi l rụto Mỏy phỏt mt cp cc Mỏy phỏt hai cp cc c im - Tc quay ca roto l n vũng/giõy tn s mỏy phỏt l f = np (Hz) - Sut in ng cc i mỏy phỏt in to ra: E0 = 2f.NBS [s cun dõy trờn phn ng] Thay i tc quay n ca roto cu mỏy phỏt in mch ngoi RLC cú I hay U R cc i (tng t nh tn s UL cc i mch RLC ó nghiờn cu phn trc) thỡ I hay UR cc i 2LC R2 C 1 - Khi tc n = n1 v n = n2 m thỡ I hay UR bng hai trng hp! n1 n n - Khi tc n = n0 tha 2n0 p Mỏy phỏt in xoay chiu ba pha Cu to - Phn cm: thng l nam chõm in, l roto vũng trũn trờn thõn ca stato Dũng pha: gõy bi sut in ng trờn cun dõy cú cựng tn s, biờn nhng lch pha - Phn ng: gm cun dõy ging qun quanh lừi thộp, t cỏch ng c khụng ng b Da trờn hin tng cm ng in t v s dng t trng quay Bin i in nng thnh c nng Khung dõy dn t t trng quay s quay theo t trng ú vi tc gúc nh hn ca t trng quay MY BIN P, TRUYN TI IN NNG Mỏy bin ỏp (khụng thay i tn s): U N máy lí tưởng I U1 N1 I2 Truyn ti in nng i xa: H1 Ptruyền t i H Ptiêu thụ Ptruyền ti Phao phí Ptiêu thụ = = Giữ U: H Ptruyền t i H1 Ptiêu thụ R.Ptruyền t i R.Ptiêu thụ R.Ptruyền H1 U ti H Giữ P : = UIcos I R 2 truyền t i H U1 U cos2 H.U cos2 U cos Phao phí Ptiêu thụ H1 H U Giữ P H = : = tiêu thụ Ptruyền ti Ptruyền ti H H1 U1 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 27/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : DAO NG V SểNG IN T MCH DAO NG LC Ba a i l ng dao ụ ng iờ u hoa ma ch LC: q, u, i vi tn s gúc LC Quan h cỏc biờn: q0 CU0 ; I0 q0 ; U0 C I0 L Quan h tc thi: q, u cung pha; i nhanh pha so vi q va u q = Cu; 2 2 q i u i 1; q I o o Uo Io SểNG IN T Mi liờn h gia in trng bin thiờn v t trng bin thiờn, in t trng Ti mt ni cú t trng bin thiờn theo thi gian thỡ Ti mt ni cú in trng trng bin thiờn theo thi gian ti ú xut hin in trng xoỏy (in trng xoỏy l thỡ ti ú xut hin t trng (ng sc t trng bao gi in trng cú ng sc khộp kớn) cng khộp kớn) in t trng: l mt trng thng nht gm hai thnh phn: in trng bin thiờn v t trng bin thiờn Súng in t nh ngha súng in t: l in t trng bin thiờn lan truyn khụng gian Cỏc c im v tớnh cht ca súng in t: - Truyn mi mụi trng vt cht v truyn c chõn khụng - Súng in t l súng ngang vỡ E B v Hai thnh phn ca súng in t l in trng E v t trng B luụn bin thiờn cựng tn s, cựng pha - Súng in t tuõn theo nh lut truyn thng, phn x, khỳc x nh ỏnh sỏng - Súng in t mang nng lng, nh ú súng in t truyn n anten s lm cho cỏc electron t anten dao ng E v B THU PHT SểNG Vễ TUYN Mt mch dao ng LC mỏy phỏt hay mỏy thu s thu hay phỏt c súng in t cú chu kỡ v tn s bng chu c 2c LC f LC S ca mt mỏy phỏt v mỏy thu vụ tuyn n gin Mỏy phỏt kỡ v tn s riờng ca mch: f S Mỏy thu Cỏc b phn c bn Micrụ: To dao ng in t õm tn Mch phỏt súng in t cao tn: Phỏt súng in t cú tn s cao (c MHz) Mch bin iu: Trn dao ng in t cao tn vi dao ng in t õm tn Mch khuych i: Khuych i dao ng in t cao tn ó c bin iu Anten phỏt: To in t trng cao tn lan truyn khụng gian Anten thu: Thu súng in t cao tn bin iu Mch khuych i dao ng in t cao tn: khuych i dao ng in t cao tn Mch tỏch song : tỏch dao ng in t õm tn dao ng in t cao tn Mch khuych i dao ng in t õm tn: Khuych i dao ng in t õm tn t mch tỏch súng gi n Loa: Bin dao ng in thnh dao ng õm Súng vụ tuyn v s truyn súng vụ tuyn: nh ngha: l súng in t cú bc súng t vi cm ti vi chc km dựng thụng tin liờn lc Phõn loi: súng cc ngn, súng ngn, súng trung v súng di - Súng di: cú nng lng thp, b cỏc vt trờn mt t hp th mnh nhng nc li hp th ớt, ú súng di v cc di c dựng thụng tin liờn lc di nc nh liờn lc gia cỏc tu ngm, - Súng ngn: cú nng lng ln, b phn x nhiu ln gia tng in ly v mt t Do ú mt i phỏt súng ngn cú cụng sut ln cú th truyn súng ti mi im trờn Trỏi t Súng ngn thng c dựng liờn lc vụ tuyn hng hi v hng khụng, cỏc i phỏt thanh, - Súng cc ngn: khụng b tng in li hp th hay phn x, nú xuyờn qua tng in li vo v tr Súng cc ngn thng c dựng vic iu khin bng vụ tuyn, vụ tuyn truyn hỡnh, thụng tin v tr, [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 28/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : SểNG NH SNG THANG SểNG IN T Súng Vụ Tuyn Tn s f Tia Hng Ngoi ASNT Tia T Ngoi Tia X (Rnghen) Tia Gamma Bc súng CC LOI TIA: TIA HNG NGOI, TIA T NGOI, TIA X B.cht HNG NGOI Ngun phỏt Mi vt cú nhit cao hn 0K u phỏt tia hng ngoi Tớnh cht Tớnh cht ni bt l tỏc dng nhit rt mnh Gõy mt s phn ng hoỏ hc Cú th bin iu nh súng in t cao tn Cụng dng Sy khụ, si m Chp nh hng ngoi, ng nhũm hng ngoi iu khin hng ngoi T NGOI u l súng in t! Nhng vt cú nhit cao (t 2000oC tr lờn) u phỏt tia t ngoi Ngun phỏt thụng thng: h quang in, Mt tri, ph bin l ốn hi thu ngõn Tỏc dng lờn phim nh Kớch thớch s phỏt quang nhiu cht Kớch thớch nhiu phn ng hoỏ hc Lm ion hoỏ khụng khớ v nhiu cht khớ khỏc Tỏc dng sinh hc B thu tinh hp th mnh Thch anh, nc hp th mnh Tng ozon hp th hu ht cỏc tia t ngoi bc súng di 300nm Trong y hc: tit trựng, cha bnh cũi xng Trong CN thc phm: tit trựng thc phm CN c khớ: tỡm vt nt trờn b mt cỏc vt bng kim loi TIA X ng Cu-lớt-gi (hay ng tia X): Chựm electron cú nng lung ln p vo kim loi nguyờn t lng ln lm phỏt tia X Tớnh cht ni bt v quan trng nht l kh nng õm xuyờn Tia X cú bc súng cng ngn thỡ kh nng õm xuyờn cng ln (cng cng) Lm en kớnh nh Lm phỏt quang mt s cht Lm ion hoỏ khụng khớ Cú tỏc dng sinh lớ Trong y hc: Chn oỏn bnh, cha bnh ung th CN c khớ : kim tra khuyt tt sn phm ỳc C IM SểNG IN T TRONG CC MễI TRNG nh sỏng n sc f truyn t mụi trng ny ti mụi trng khỏc thỡ chu kỡ, tn s, mu sc ca nú khụng i! Trong chõn khụng hay khụng khớ, tc truyn súng c = 3.10 m/s v bc súng Trong mụi trng sut chit sut l n (i vi ỏnh sỏng n sc ny) thỡ tc v bc súng v c , mt n n Chit sut mt mụi trng i vi cỏc ỏnh sỏng n sc: n < ncam < nvng < nlc < nlam < nchm < ntớm Chit sut cng ln thỡ tc ỏnh sỏng truyn cng nh : v > vcam > vvng > vlc > vlam > vchm > vtớm CC Mễ HèNH TN SC NH SNG K.khớ K.khớ H2O H2O Tớm Tớm Tớm CC LOI QUANG PH nh ngha Ngun phỏt c im Quang Ph Liờn Tc Gm mt di cú mu lin mt cỏch liờn tc t n tớm Do mi cht rn, lng, khớ cú ỏp sut ln phỏt b nung núng Quang ph liờn tc khụng ph thuc vo thnh phn cu to ca ngun phỏt sỏng Quang ph liờn tc ca cỏc cht khỏc cựng nhit thỡ ging v ch ph thuc nhit ca chỳng Quang Ph Vch Phỏt X L quang ph ch cha nhng vch sỏng riờng l, ngn cỏch bi nhng khong ti Do cỏc cht khớ (hi) ỏp sut thp b kớch thớch phỏt Quang ph vch ca cỏc nguyờn t khỏc thỡ rt khỏc v s lng cỏc vch, v trớ v sỏng cỏc vch Mi nguyờn t húa hc cú mt quang ph c trng ca nguyờn t ú GIAO THOA KHE Y-NG d1 c im võn sỏng, võn ti S1 d d1 k d2 im cú võn sỏng bc k xs k.i a d d1 k 0,5 D im cú võn ti th k S2 x t k 0,5 i S võn sỏng hay võn ti trờn trng giao thoa PQ x P k.i xQ : Bpt xác định số vân sáng ; xp v xQ l to ca P v Q x P xM xQ x P k 0,5 i x Q : Bpt xác định số vân tối [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 29/32 M x O TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : LNG T NH SNG NI DUNG THUYT LNG T NH SNG nh sỏng c to thnh bi cỏc ht gi l phụtụn Vi mi ỏnh sỏng n sc cú tn s f , cỏc phụtụn u ging nhau, mi phụtụn mang nng lng = hf Trong chõn khụng, phụtụn bay vi tc c = 3.10 8m/s dc theo cỏc tia sỏng Phụtụn ch tn ti trng thỏi chuyn ng, khụng cú phụtụn ng yờn Mi ln mt nguyờn t hay phõn t phỏt x hay hp th ỏnh sỏng thỡ chỳng phỏt hay hp th mt phụtụn hc CễNG SUT NGUN N SC: P n. n.hf n n l s ht photon phỏt t ngun mt n v thi gian (trong giõy) HIN TNG QUANG IN NGOI, QUANG IN TRONG V QUANG PHT QUANG Vt b chiu sỏng Khỏi nim c im ng dng QUANG IN NGOI B mt kim loi QUANG IN TRONG Khi cht bỏn dn QUANG PHT QUANG Cht cú kh nng phỏt quang L hin tng cỏc electron bt b mt kim loi c chiu sỏng L hin tng cỏc electron liờn kt c gii phúng thnh cỏc electron dn ng thi to cỏc l trng khi bỏn dn c chiu sỏng Hin tng xy khi: L hin tng cht phỏt quang hp th bc súng ny phỏt ỏnh sỏng cú bc súng khỏc Hin tng xy khi: hc A : gii hn quang in ca kim loi, ph thuc bn cht kim loi Gii hn quang in ca bc, ng, km, nhụm nm vựng t ngoi; ca canxi, kali, natri, xesi nm vựng ỏnh sỏng nhỡn thy Thit b t ng úng - m ca nh ga, : gii hn quang dn ca bỏn dn, ph thuc bn cht ca bỏn dn Gii hn quang dn ca cỏc bỏn dn hu nh vựng hng ngoi Vỡ vy, nng lng gii phúng electron liờn kt bỏn dn thng nh hp cụng thoỏt A ca eletron t b mt kim loi S phỏt quang ca cỏc cht lng v khớ gi l s hunh quang, ỏnh sỏng phỏt quang tt rt nhanh sau tt ỏnh sỏng kớch thớch S phỏt quang ca cỏc cht rn gi l s lõn quang, ỏnh sỏng phỏt quang kộo di mt khong thi gian ngn tt ỏnh sỏng kớch thớch Bc súng phỏt quang di hn bc súng kớch thớch pq kt ng dng quang in tr v pin quang in Sn phỏt quang: quột trờn cỏc bin bỏo giao thụng, hoc u cỏc cc ch gii ng LAZE Laze l mt ngun sỏng phỏt cú tớnh n sc, tớnh nh hng (song song), tớnh kt hp rt cao v cng ln Laze cú nhng ng dng sau: Tia laze cú u th c bit thụng tin liờn lc vụ tuyn (nh truyn thụng bng cỏp quang, vụ tuyn nh v, iu khin tu v tr, ) Tia laze c dựng nh dao m phu thut, cha mt s bnh ngoi da (nh tỏc dng nhit) Tia laze c dựng cỏc u c a CD, bỳt tr bng, Ngoi ra, tia laze cũn c dựng khoan, ct, tụi chớnh xỏc cỏc vt liu cụng nghip MU NGUYấN T BO Tiờn - Bỏn Kớnh Cỏc Trng Thỏi Dng Trong trng thỏi dng ca nguyờn t, cỏc electrụn ch chuyn ng kớnh hon ton xỏc nh gi l qu o dng Qu o Th Tờn Qu o K L M N O P Bỏn Kớnh r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 Electron chuyn ng trũn u trờn qu o dng quanh ht nhõn, theo nh lut II Niuton : Fht ma ht k e2 v2 m v r r quanh ht nhõn theo nhng qu o cú bỏn n v n r0 - Fht r + ke2 mr v ; f ; T r f Tiờn - S Hp Th v Phỏt X Phụton Nguyờn T hc Ecao Ethp = hf hf 13,6 En eV n2 Tc gúc, tn s, chu kỡ cú cụng thc ln lt l: e hf e [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Ecao Ethp Trang 30/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : HT NHN NGUYấN T CU TO HT NHN Ht nhõn c to thnh bi loi ht l proton v notron; hai loi ht ny cú tờn chung l nuclon: Ht nhõn X cú N ntron v Z prụtụn; Z c gi l nguyờn t s; tng s A = Z + N c gi l s khi, kớ hiu AZ X ng v l nhng nguyờn t m ht nhõn cha cựng s prụtụn Z nhng s ntron N khỏc (do ú A cng khỏc) THUYT TNG I HP Theo Anh-xtanh, nng lng E v lng m tng ng ca cựng mt vt luụn luụn tn ti ng thi v t l vi nhau, h s t l l c2 (c = 3.108 m/s) Ta cú h thc Anhxtanh: E = mc2 Khi lng Nng lng Vt trng thỏi Khi lng ngh: m0 Nng lng ngh: E0 = m0c2 ngh m0 m o c2 Khi lng tng i tớnh: m E mc Nng lng ton phn: Vt chuyn v2 v2 ng vi tc 2 c c v ng nng: W = E E0 = (m m0)c2 LIấN KT TRONG HT NHN Lc ht nhõn: lc tng tỏc gia cỏc nuclụn gi l lc ht nhõn (tng tỏc ht nhõn hay tng tỏc mnh) Lc ht nhõn ch phỏt huy tỏc dng phm vi kớch thc ht nhõn (khong 1015m) ht khi, nng lng liờn kt ca ht nhõn AZ X ht ca ht nhõn: m Z.m p (A Z).m n m X Nng lng liờn kt ht nhõn: E m.c2 m0 m c2 Z.m p N.m n m c2 E Nng lng liờn kt riờng: nng lng liờn kt riờng c trng cho s bn vng ca ht nhõn A Ht nhõn cú nng lng liờn kt riờng cng ln thỡ cng bn vng Ht nhõn m 50 < A < 70 thỡ bn vng hn c PHN NG HT NHN: quỏ trỡnh bin i ht nhõn dn n s bin i chỳng thnh cỏc ht khỏc Cỏc nh lut bo ton phn ng ht nhõn nh lut bo ton in tớch Bo ton s nuclụn (bo ton s A) Bo ton ng lng Bo ton nng lng ton phn Lu ý: Khụng cú bo ton lng, s proton hay notron phn ng ht nhõn Nng Lng Phn ng Ht Nhõn Nng lng phn ng ht nhõn: W = (mtrc - msau).c2 Nu W > thỡ phn ng l to nng lng Nu W < thỡ phn ng l thu nng lng i vi phn ng ht nhõn sn phm khụng sinh ht e + v e-, khụng kốm theo tia thỡ W = (mtrc - msau).c2 = (msau - mtrc) c2 = Wlk-sau - Wlk-trc = Ksau - Ktrc Dng bi: A ang ng yờn v thnh hai ht B v C (A B + C) Lu ý quan trng gii bi: m v K B C C mC v B K B pC = mC.vC W m A m B m C c2 K B K C Dng bi: n A bay vo bia B sinh C v D (A + B C + D) Lu ý quan trng gii bi: Rỳt quan h pA, pC v pD t hỡnh v Nh p 2mK bin i quan h trờn W m A mB m C m D c K C K D K A pD = mD.vD AZY PHểNG X: AZ X Thi im t = S ht cht phúng x cũn li (X) N0 N X N Thi im t > pA = mA.vA t T N e t S ht ó b phúng x (Y) N Y N0 N0 t T N0 N0 et t NY T et NX [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 31/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 Thy Ngc H Vin Vt Lớ & Hocmai.vn - [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 32/32 [...]... ln D sai lch tn s l rt ln Cõu 19: Theo mu nguyờn t Bo, trng thỏi dng ca nguyờn t A cú th l trng thỏi c bn hoc trng thỏi kớch thớch B ch l trng thỏi kớch thớch C l trng thỏi m cỏc ờlectron trong nguyờn t ngng chuyn ng D ch l trng thỏi c bn Cõu 20: Trong nguyờn t hirụ, vi r0 l bỏn kớnh Bo thỡ bỏn kớnh qu o dng ca ờlectron khụng th l A 12r0 B 16r0 C 25r0 D 9r0 Cõu 21: Theo mu nguyờn t Bo, trong nguyờn... + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 DAO NG IN T Cõu 1: Mch dao ng in t LC lớ tng ang hot ng in tớch ca mt bn t in A bin thiờn theo hm bc nht ca thi gian B khụng thay i theo thi gian C bin thiờn theo hm bc hai ca thi gian D bin thiờn iu hũa theo thi gian Cõu 2: Khi núi v mch dao ng in t lớ tng ang cú dao ng in t t do, phỏt biu no sau õy sai A Nng lng in t ca mch khụng thay i theo thi gian B Nng lng in trng... D 25r0 Cõu 22: Cỏc nguyờn t hirụ ang trng thỏi dng ng vi ờlectron chuyn ng trờn qu o cú bỏn kớnh ln gp 25 ln so vi bỏn kớnh Bo Khi chuyn v cỏc trng thỏi dng cú nng lng thp hn thỡ cỏc nguyờn t s phỏt ra cỏc bc x cú tn s khỏc nhau Cú th cú nhiu nht bao nhiờu tn s? A 5 B 6 C 3 D 10 Cõu 23: Nguyờn t hirụ chuyn t trng thỏi dng cú nng lng En =1,5eVsang trng thỏi dng cú nng lng Em =3,4eV Bc súng ca bc x... nghip MU NGUYấN T BO Tiờn 1 - Bỏn Kớnh Cỏc Trng Thỏi Dng Trong trng thỏi dng ca nguyờn t, cỏc electrụn ch chuyn ng kớnh hon ton xỏc nh gi l qu o dng Qu o Th 1 2 3 4 5 6 Tờn Qu o K L M N O P Bỏn Kớnh r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 Electron chuyn ng trũn u trờn qu o dng quanh ht nhõn, theo nh lut II Niuton : Fht ma ht k e2 v2 m v 2 r r quanh ht nhõn theo nhng qu o cú bỏn n v 2 n r0 - Fht r + ke2... sóng ; trong đó: v số nút cũng l n f (2n 1) 4 SểNG M Cỏc khỏi nim: Súng õm l cỏc súng c truyn trong cỏc mụi trng khớ, lng, rn (mụi trng n hi) m nghe c (õm thanh) cú tn s trong khong t 16 Hz n 20 000 Hz m cú tn s trờn 20 000 Hz gi l siờu õm m cú tn s di 16 Hz gi l h õm P L B Cỏc c trng vt lý ca õm: I I0 10 4r 2 Cỏc c trng sinh lý ca õm: cao ca õm l mt c trng sinh lớ ca õm gn lin vi c trng... tc c = 3.10 8m/s dc theo cỏc tia sỏng Phụtụn ch tn ti trong trng thỏi chuyn ng, khụng cú phụtụn ng yờn Mi ln mt nguyờn t hay phõn t phỏt x hay hp th ỏnh sỏng thỡ chỳng phỏt ra hay hp th mt phụtụn hc CễNG SUT NGUN N SC: P n. n.hf n n l s ht photon phỏt ra t ngun trong mt n v thi gian (trong 1 giõy) HIN TNG QUANG IN NGOI, QUANG IN TRONG V QUANG PHT QUANG Vt b chiu sỏng Khỏi nim c im ng dng QUANG... 18/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 LNG T NH SNG Cõu 1: Theo thuyt lng t ỏnh sỏng ca Anh-xtanh, phụtụn ng vi mi ỏnh sỏng n sc cú nng lng cng ln nu ỏnh sỏng n sc ú cú A bc súng cng ln B tc truyn cng ln C tn s cng ln D chu kỡ cng ln Cõu 2: Khi núi v phụtụn, phỏt biu no di õy l ỳng? A Phụtụn cú th tn ti trong trng thỏi ng yờn B Vi mi ỏnh sỏng n sc cú tn s f, cỏc phụtụn u mang... 2 2 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] A1 A A2 Trang 24/32 TNG ễN 2016 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) CHUYấN : SểNG C S TRUYN SểNG Súng c: l s lan truyn dao ng c cho cỏc phn t trong mụi trng Súng ngang: l súng trong ú cỏc phn t ca mụi trng dao ng theo phng vuụng gúc vi phng truyn súng Thc nghim chng t, súng ngang truyn c trong cht rn v b mt cht lng... sỏng Cõu 11: Quang in tr hot ng da vo hin tng A quang - phỏt quang B phỏt x cm ng C nhit in D quang in trong Cõu 12: Theo thuyt lng t ỏnh sỏng, phỏt ỏnh sỏng hunh quang, mi nguyờn t hay phõn t ca cht phỏt quang hp th hon ton mt phụtụn ca ỏnh sỏng kớch thớch cú nng lng chuyn sang trng thỏi kớch thớch, sau ú A gii phúng mt ờlectron t do cú nng lng nh hn do cú mt mỏt nng lng B phỏt ra mt phụtụn khỏc... quan h ỏng nh: L C 02 C 0 L 0 LC - Khi L [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ST: 0168.5315.249] Trang 26/32 Luyn Thi THPT Quc Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 MY PHT IN XOAY CHIU Nguyờn lý to dũng in xoay chiu: Cho khung dõy N vũng quay u vi tc n (vũng/s) trong t trng u B vuụng gúc vi trc quay, nh hin tng cm ng in t to ra dũng in cm ng trờn khung dõy ! Biu thc t ... Theo mu nguyờn t Bo, trng thỏi dng ca nguyờn t A cú th l trng thỏi c bn hoc trng thỏi kớch thớch B ch l trng thỏi kớch thớch C l trng thỏi m cỏc ờlectron nguyờn t ngng chuyn ng D ch l trng thỏi... Ngc H) TNG ễN 2016 DAO NG IN T Cõu 1: Mch dao ng in t LC lớ tng ang hot ng in tớch ca mt bn t in A bin thiờn theo hm bc nht ca thi gian B khụng thay i theo thi gian C bin thiờn theo hm bc hai... Gia PENM + PEN-I (Thy Ngc H) TNG ễN 2016 C ng nng nng bin thiờn tun hon theo thi gian vi chu k bng mt na chu k dao ng ca vt D ng nng nng bin thiờn tun hon theo thi gian vi tn s bng mt na tn s
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng ôn 300 câu hỏi vật lý theo chuyên đề năm 2016 có đáp án, tổng ôn 300 câu hỏi vật lý theo chuyên đề năm 2016 có đáp án, tổng ôn 300 câu hỏi vật lý theo chuyên đề năm 2016 có đáp án

Từ khóa liên quan