Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH hong ik vina đến năm 2020

112 213 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2016, 03:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** NGUYỄN QUÝ TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HONG IK VINA ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒNG NAI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** NGUYỄN QUÝ TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HONG IK VINA ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ TIẾN DŨNG ĐỒNG NAI, NĂM 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu cách thuận lợi, nỗ lực thân giảng dạy, hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình Quý Thầy/Cô suốt thời gian tác giả theo học chƣơng trình Cao học Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Lạc Hồng, Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty TNHH Hong IK Vina vô to lớn Đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồ Tiến Dũng, ngƣời hƣớng dẫn, gợi ý cho tác giả lời khuyên bổ ích suốt trình thực đề tài Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Hong IK Vina toàn thể cán công nhân viên công ty tạo điều kiện hợp tác với tác giả trình thu thập liệu phân tích để hoàn thành đề tài nghiên cứu cách thuận lợi Tác giả xin tri ân sâu sắc đến Khoa Sau đại học Trƣờng Đại học Lạc Hồng ngƣời bạn, ngƣời thân gia đình ủng hộ tác giả trình học tập Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn động viên, chia sẻ Anh/Chị học viên lớp Cao học khóa 05 suốt thời gian học tập nghiên cứu Trƣờng Đại học Lạc Hồng Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Quý Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong Ik Vina đến năm 2020” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Quý Tuấn TÓM TẮT LUẬN VĂN Xuất phát từ trăn trở, khó khăn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Hong IK Vina hoạt động quản trị nguồn nhân lực, định chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong Ik Vina đến năm 2020” nhằm giúp giải trăn trở, khó khăn Luận văn bao gồm nội dung sau đây: - Chƣơng 1: Khái quát hóa sở lý luận hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Chƣơng 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina + Khái quát lịch sử hình thành phát triển, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm gần + Phân tích đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực qua chức năng: thu hút, đào tạo trì nguồn nhân lực + Phân tích ảnh hƣởng yếu tố môi trƣờng bên bên tác động đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực, từ nhận diện đƣợc hội nguy Công ty - Chƣơng 3: Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina đến năm 2020 Các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực chủ yếu tập trung hoàn thiện vào ba nhóm chức thu hút, đào tạo trì nguồn nhân lực Đồng thời tác giả đƣa kiến nghị UBND TP HCM, Nhà nƣớc Công ty nhằm hỗ trợ thực cho giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực mà tác giả đề đƣợc hiệu MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Tóm tắt luận văn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2.1 Nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực 1.1.2.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .3 1.1.3 Tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực 1.1.4 Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.2 Nội dung quản trị nguồn lực .5 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.1.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 1.2.1.2 Phân tích công việc 1.2.1.3 Quá trình tuyển dụng .7 1.2.1.4 Kiểm tra, trắc nghiệm, vấn 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.2.1 Định hƣớng phát triển nghề nghiệp 10 1.2.2.2 Đào tạo phát triển 11 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực .12 1.2.3.1 Đánh giá kết thực công việc 12 1.2.3.2 Lƣơng khoản phúc lợi .13 1.2.3.3 Quan hệ lao động 17 1.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực 18 1.3.1 Môi trƣờng bên 18 1.3.1.1 Môi trƣờng vĩ mô 18 1.3.1.2 Môi trƣờng vi mô 19 1.3.2 Yếu tố nội 20 1.4 Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 20 1.4.1 Đánh giá kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 20 1.4.2 Đánh giá thông qua số then chốt đo lƣờng kết thực công việc (Key Performance Indicators- KPI) .21 1.4.2.1 Lợi ích, nhƣợc điểm sử dụng KPI 21 1.4.2.2 Chỉ số then chốt đo lƣờng kết thực công việc 21 Tóm tắt chƣơng 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 26 TẠI CÔNG TY TNHH HONG IK VINA 26 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.1.1 Chức 26 2.1.1.2 Nhiệm vụ 26 2.1.1.3 Định hƣớng phát triển 27 2.1.2 Giới thiệu tổ chức 27 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức .27 2.1.2.2 Sản phẩm doanh nghiệp 26 2.1.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Hong Ik Vina 28 2.1.3 Hiện trạng nguồn nhân lực 29 2.1.3.1 Số lƣợng cấu nhân viên 29 2.1.3.2 Cơ cấu theo độ tuổi giới tính 31 2.1.3.3 Trình độ lao động 33 2.1.3.4 Thâm niên làm việc nhân viên 33 2.1.3.5 Tình hình biến động nhân 34 2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Hong Ik Vina .35 2.2.1 Thực trạng thu hút nguồn nhân lực 35 2.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 35 2.2.1.2 Phân tích công việc 36 2.2.1.3 Công tác tuyển dụng 36 2.2.1.4 Kiểm tra, trắc nghiệm vấn 38 2.2.1.5 Đánh giá thực chức thu hút nguồn nhân lực 39 2.2.2 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực 40 2.2.2.1 Định hƣớng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 40 2.2.2.2 Công tác đào tạo 40 2.2.2.3 Đánh giá thực chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 42 2.2.3 Phân tích thực chức trì nguồn nhân lực 44 2.2.3.1 Đánh giá công tác thực công việc nhân viên 44 2.2.3.2 Trả công lao động 46 2.2.3.3 Quan hệ lao động 48 2.2.3.4 Đánh giá thực chức trì nguồn nhân lực 49 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong Ik Vina 52 2.3.1 Môi trƣờng bên 52 2.3.1.1 Môi trƣờng vĩ mô 52 2.3.1.2 Môi trƣờng vi mô 53 2.3.2 Yếu tố nội 54 2.3.3 Đánh giá ảnh hƣởng nhân tố đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK VINA 55 Tóm tắt Chƣơng .56 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HONG IK VINA ĐẾN NĂM 2020 57 3.1 Định hƣớng phát triển doanh nghiệp 57 3.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong Ik Vina đến năm 2020 57 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong Ik Vina đến năm 2020 58 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện công tác thu hút nguồn nhân lực 58 3.3.1.1 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực đến 2020 58 3.3.1.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc .59 3.3.1.3 Giải pháp hoàn thiện trình tuyển dụng 61 3.3.1.3 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, trắc nghiệm vấn .63 3.3.1.4 Giải pháp hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực 64 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực 64 3.3.3 Giải pháp hoàn thiện công tác trì nguồn nhân lực 68 3.3.3.1 Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết thực công việc 68 3.3.3.2 Giải pháp hoàn thiện trả công lao động 71 3.3.3.3 Giải pháp hoàn thiện quan hệ lao động tranh chấp lao động 73 3.3.3.4 Áp dụng đánh giá kết trì nguồn nhân lực theo số KPI .74 3.4 Kiến nghị .74 3.4.1 Kiến nghị Nhà Nƣớc UBND Thành phố .74 3.4.2 Kiến nghị Công ty 75 Tóm tắt Chƣơng .76 KẾT LUẬN .77 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASK Tiêu chuẩn lực gồm kiến thức (Knowledge), kỹ (Skill), tố chất / thái độ (Attitude) cá nhân CBCNV Cán công nhân viên CPI Chỉ số giá tiêu dùng CĐ Cao đẳng ĐVT Đơn vị tính ĐH Đại học GDP Tổng sản phẩm nƣớc GSO Tổng cục Thống kê Việt Nam KCN Khu công nghiệp HCNS Hành nhân NXB Nhà xuất QTNNL Quản trị nguồn nhân lực TB Trung bình TC Trung cấp TP Thành Phố TPP Trƣởng phó phòng THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân PHỤ LỤC Bảng tiêu chuẩn công việc CÔNG TY TNHH HONG IK VINA Logo công ty Bộ phận : ………………………… Tên công việc : Mã số công việc: ………………………… BẢNG TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC STT TIÊU THỨC Kiến thức văn hóa, chuyên môn MỨC ĐỘ TIÊU CHUẨN Cần thiết Mong muốn Ngoại ngữ Cần thiết Vi tính Cần thiết Mong muốn Kinh nghiệm Cần thiết Mong muốn Kĩ làm việc với ngƣời khác Cần thiết Kĩ làm việc với máy móc Mong muốn Kĩ làm việc với liệu Phẩm chất cá nhân Cần thiết Sở thích quan tâm Đặc điểm cá nhân (Nguồn: Phòng hành nhân sự) PHỤ LỤC Nội dung thực quy trình phân tích công việc STT QUY TRÌNH Xác định công việc phân tích BỘ PHẬN LIÊN NỘI DUNG, TÀI QUAN LIỆU THỰC HIỆN Các phận Công việc cần phân Công ty tích Các phận Bảng câu hỏi, Chọn phƣơng pháp phân tích Thu thập thông tin Công ty vấn, mẫu ghi chép,… Các phận Phiếu thu thập thông Công ty tin Các phận Phiếu thu thập thông Kiểm tra thông tin Công ty tin Các phận Bảng mô tả công việc Sử dụng thông tin thu thập Công ty bảng tiêu chuẩn công việc (Nguồn: Phòng hành nhân sự) PHỤ LỤC Nội dung thực quy trình tuyển dụng STT BỘ PHẬN LIÊN NỘI DUNG, TÀI LIỆU THỰC QUAN HIỆN nhu Trƣờng phận có nhu Lập phiếu đề xuất tuyển dụng lên ban cầu tuyển dụng giám đốc QUY TRÌNH Xác định cầu tuyển dụng Kế hoạch tuyển Giám đốc dụng Thông báo tuyển dụng Nhận hồ sơ, lựa chọn hồ sơ Kiểm tra, vấn Đánh giá kết vấn Tuyển dụng Thử việc Ký hợp đồng thức Kế hoạch tuyển dụng - Đạt : chuyển phòng nhân lên kế hoạch - Không đạt : nhu cầu chƣa cần, trả lại phòng ban Phòng hành chánh nhân Thông báo tuyển dụng Phòng hành chánh nhân Hồ sơ ứng viên - Đạt : thông báo thời gian vấn qua điện thoại, mail - Không đạt : thông báo đến nhận lại hồ sơ qua điện thoại, mail Phó giám đốc, Phòng Bài kiểm tra trắc nghiệm phiếu hành chánh nhân sự, đánh giá trƣởng phòng chuyên môn Phó giám đốc, Phòng Phiếu đánh giá hành chánh nhân sự, - Đạt : trình giám đốc kí duyệt trƣởng phòng chuyên - Không đạt : loại thông báo trả môn hồ sơ Giám đốc Quyết định tuyển dụng Trƣởng phận Thử việc, đào tạo ban đầu - Đạt: đề nghị làm hợp đồng lao động thức - Không đạt: thông báo chấm dứt thử việc Giám đốc, phòng hành Hợp đồng lao động thức chánh nhân (Nguồn: Phòng hành nhân sự) PHỤ LỤC Phiếu đánh giá kết kiểm tra vấn CÔNG TY TNHH HONG IK VINA Logo công ty Họ tên : ………………………… Tên công việc dự tuyển : PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIẺM TRA PHỎNG VẤN Kết kiểm tra trắc nghiệm: Tổng điểm……………… Đánh giá kết vấn: Hình thức bên ngoài: - Ăn mặc tƣơm tất, lịch sự: ……………………… - Lời nói: ……………………………………… - Cử chỉ: ……………………………………… Kiến thức: - Hiểu biết công ty: ……………………………… - Hiều biết công việc tuyển dụng: ………………… - Hiểu biết kiến thức chuyên môn: ……………… Kĩ năng: - Ứng xử: ……………………………………………… - Giải tình huống: ……………………………… Kết đánh giá: ………………………………… Ý kiến hội đồng vấn: ………………… Đồng Nai, ngày … tháng….năm … Hội đồng vấn (kí ghi rõ họ, tên) (Nguồn: Phòng hành nhân sự) PHỤ LỤC Nội dung thực quy trình công tác đánh giá kết thực công việc STT QUY TRÌNH Phiếu đánh giá Quá trình tự đánh giá Kiểm tra đánh giá Bảng đánh giá theo tháng Quá trình tổng hợp kết Bảng đánh giá theo năm Kí duyệt Khen thƣởng BỘ PHẬN LIÊN QUAN NỘI DUNG, TÀI LIỆU THỰC HIỆN Phòng Hành chánh Nhân Lập in phiếu đánh giá theo mẫu Nhân viên Vào ngày cuối tháng, nhân viên nhận phiếu đánh giá tự đánh giá lực thực tháng Tổ trƣởng, trƣởng phòng Họp nhân viên Kiểm tra trình đánh giá đánh giá lại trƣớc toàn thể nhân viên Tổ trƣởng, trƣởng phòng Lập bảng đánh giá theo tháng, dán lên thông báo cho nhân viên kiểm tra ( thời gian :1 ngày) - Đồng ý : chuyển lên phòng hành chánh nhân - Không đồng ý : yêu cầu tổ trƣởng/ trƣởng phòng kiểm tra lại Phòng Hành chánh Nhân Tổng hợp kết đánh giá từ phòng, phận theo tháng Phòng Hành chánh Nhân Đƣa bảng tổng hợp kết đánh giá cho năm, dán lên thông báo cho nhân viên kiểm tra ( thời gian :3 ngày) - Đồng ý : chuyển lên giám đốc kí duyệt - Không đồng ý : yêu cầu phòng hành chánh nhân kiểm tra lại Giám đốc Kiểm tra kí duyệt bảng đánh giá Phòng hành chánh nhân sự, Lập danh sách đƣợc khen thƣởng Giám đốc Đƣa định khen thƣởng (Nguồn: Phòng Hành Nhân sự) PHỤ LỤC 10 BẢNG KHẢO SÁT Xin chào Anh/chị Tôi học viên cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh khóa trƣờng Đại Học Lạc Hồng Hôm nay, làm bảng khào sát để tìm hiểu mức độ quan trọng yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn nhân lực Công Ty TNHH Hong Ik Vina Xin Anh/chị dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi bên dƣới Ý kiến Anh/chị giúp đỡ quý báu giúp hoàn thành báo cáo luận văn tốt nghiệp Tôi xin cam kết thông tin mà Anh/chị cung cấp dùng vào mục đích nghiên cứu Tôi xin đảm bảo bí mật thông tin đóng góp Anh/Chị Tôi xin chân thành cảm ơn – THÔNG TIN CÁ NHÂN Câu 1.1: Xin Anh/Chị cho biết giới tính mình: Nữ Nam Câu 1.2: Anh/Chị thuộc nhóm tuổi nào? Dƣới 30 Từ 30 - 35 Từ 36 - 41 Trên 41 Trung cấp, Cao đẳng Đại học 3-5 năm Trên năm Từ 6-10 triệu Trên 10 triệu Câu 1.3: Trình độ học vấn Cấp I, II Cấp III Câu 1.4: Thâm niên làm việc công ty Dƣới năm 1-2 năm Câu 1.5: Mức lƣơng Anh/Chị Dƣới triệu Từ 3-5 triệu Câu 1.6: Anh/chị nắm bắt đƣợc thông tin tuyển dụng công ty thông qua: Website Báo đài Hội chợ việc làm Khác Trung tâm giới thiệu việc làm – NỘI DUNG CÂU HỎI Anh/Chị đánh dấu «x» vào ô tƣơng ứng với chọn lựa Anh/Chị theo quy ƣớc nhƣ sau : 1: Không hài lòng 2: Tạm hài lòng 3: Hài lòng 4: Rất hài lòng 5: Hoàn toàn hài lòng Không có chọn lựa hay sai Chúng muốn biết nhận xét thực anh/chị phát biểu STT Nội dung câu hỏi Mức độ thỏa mãn I Mức độ hài lòng công việc 2.1 Anh/chị hài lòng môi trƣờng làm việc 2.2 Anh/chị thƣờng nhận đƣợc giúp đỡ từ đồng nghiệp cấp 2.3 Anh/chị đƣợc cấp tôn trọng tin tƣởng công việc II Tuyển dụng công ty 2.4 Công ty áp dụng hình thức quảng cáo tuyển dụng phù hợp, dễ dàng nhận biết 2.5 Công tác tuyển dụng rõ ràng 2.6 Quá trình thử việc tuyển dụng phù hợp với anh/chị III Lƣơng, thƣởng sách đãi ngộ 2.7 Chế độ tiền lƣơng công ty phù hợp với kết làm việc anh/chị 2.8 Anh/chị hài lòng với chế độ phụ cấp, tiền thƣởng công ty 2.9 Anh/chị hài lòng chế độ bảo hiểm công ty 2.10 Chi phí sinh hoạt anh/chị hoàn toàn dựa vào thu nhập công ty IV Đào tạo thăng tiến công việc 2.11 Anh/chị đƣợc tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo, bồi dƣỡng cho công việc 2.12 Các khóa đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết cho công việc 2.13 Các khóa đào tạo đem lại hiệu cao công việc 2.14 Anh/chị hài lòng với chƣơng trình, kế hoạch đào tạo công ty V Đánh giá kết thực công việc 2.15 Công tác đánh giá công ty rõ ràng, công hợp lý 2.16 Quá trình đánh giá hữu ích giúp anh/chị thăng tiến công việc 2.17 Công tác đánh giá đƣợc lãnh đạo quan tâm thực thƣờng xuyên 2.18 Anh/chị hài lòng với với phƣơng pháp đánh giá công ty PHỤ LỤC 11 Kết khảo sát Giải thích từ N: Minimum: Maximum: Frequency Percent Total Số mẫu điều tra Giá trị nhỏ Giá trị lớn Tần số Tần suất (%) Tổng Mean: Std Deviation: Valid N (listwise): Valid Percent Cumulative Percent N Hài lòng môi trƣờng làm việc Nhận đƣợc giúp đỡ từ đồng nghiệp cấp Đƣợc cấp tôn trọng tin tƣởng công việc Hình thức quảng cáo phù hợp, dễ nhận biết Công tác tuyển dụng rõ ràng Quá trình thử việc tuyển dụng phù hợp với Anh/chị Chế độ lƣơng công ty phù hợp với kết làm việc Anh/chị Anh/chị hài lòng với chế độ phụ cấp, tiền lƣơng Anh/chị hài lòng với chế độ bảo hiểm Chi phí sinh hoạt hoàn toàn dựa vào thu nhập Anh/chị đƣợc tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo, bồi dƣỡng Các khóa đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức cho công việc Trung bình cộng Độ lệch chuẩn Số ngƣời có trả lời câu hỏi Phần trăm hợp lệ (%) Phần trăm tích lũy (%) Minimum Maximum Mean Std Deviation 148 2,40 0,946 148 2,72 0,781 148 3,16 0,572 148 2,26 0,643 148 2,51 0,695 148 3,01 0,724 148 2,43 0,630 148 2,12 0,755 148 3,01 0,849 148 3,09 0,844 148 2,26 0,722 148 3,03 0,972 Các khóa đào tạo đem lại hiệu cao công việc Anh/chị hài lòng với chƣơng trình, kế hoạch đào tạo công ty Công tác đánh giá rõ ràng, công hợp lý Quá trình đánh giá hữu ích giúp Anh/chị thăng tiến công việc Công tác đánh giá đƣợc lãnh đạo quan tâm thực thƣờng xuyên Anh/chị hài lòng với phƣơng pháp đánh giá công ty Valid N (listwise) 148 2,45 0,906 148 2,49 0,829 148 2,32 0,586 148 3,03 0,617 148 3,10 0,707 148 2,26 0,640 148 Giới tính Frequency Percent nam Valid nữ Total 109 39 148 73,6 26,4 100,0 Độ tuổi Frequency Percent < 30 30-35 Valid 36-41 > 41 Total 73 46 18 11 148 49,3 31,1 12,2 7,4 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 73,6 73,6 26,4 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 49,3 49,3 31,1 80,4 12,2 92,6 7,4 100,0 100,0 Trình độ Frequency Percent Cấp I, II Cấp III Valid TC,CĐ Đai học Total 90 17 32 148 6,1 60,8 11,5 21,6 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 6,1 6,1 60,8 66,9 11,5 78,4 21,6 100,0 100,0 < năm 1-2 năm Valid 3-5 năm > năm Total Thâm niên làm việc Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 21 14,2 14,2 14,2 60 40,5 40,5 54,7 37 25,0 25,0 79,7 30 20,3 20,3 100,0 148 100,0 100,0 < triệu 3-5 triệu Valid 6-10 triệu > 10 triệu Total Mức lƣơng Frequenc Percent y 117 79,1 21 14,2 4,7 2,0 148 100,0 website báo hội chợ Valid trung tâm giới thiệu Total Valid Cumulative Percent Percent 79,1 79,1 14,2 93,2 4,7 98,0 2,0 100,0 100,0 Thông tin tuyển dụng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 23 15,5 15,5 15,5 6,1 6,1 21,6 54 36,5 36,5 58,1 62 41,9 41,9 148 100,0 100,0 100,0 Hài lòng môi trƣờng làm việc Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 25 16,9 16,9 16,9 Tạm hài lòng 62 41,9 41,9 58,8 Valid Hài lòng 38 25,7 25,7 84,5 Rất hài lòng 23 15,5 15,5 100,0 Total 148 100,0 100,0 Nhận đựơc giúp đỡ từ đồng nghiệp cấp Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 3,4 3,4 3,4 Tạm hài lòng 56 37,8 37,8 41,2 Valid Hài lòng 62 41,9 41,9 83,1 Rất hài lòng 25 16,9 16,9 100,0 Total 148 100,0 100,0 Đƣợc cấp tôn trọng tin tƣởng công việc Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Tạm hài lòng 14 9,5 9,5 9,5 Hài lòng 96 64,9 64,9 74,3 Valid Rất hài lòng 38 25,7 25,7 100,0 Total 148 100,0 100,0 Hình thức quảng cáo phù hợp, dễ nhận biết Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 16 10,8 10,8 10,8 Tạm hài lòng 77 52,0 52,0 62,8 Valid Hài lòng 55 37,2 37,2 100,0 Total 148 100,0 100,0 Công tác tuyển dụng rõ ràng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 2,7 2,7 2,7 Tạm hài lòng 77 52,0 52,0 54,7 Valid Hài lòng 54 36,5 36,5 91,2 Rất hài lòng 13 8,8 8,8 100,0 Total 148 100,0 100,0 Quá trình thử việc tuyển dụng phù hợp với Anh/chị Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Tạm hài lòng 38 25,7 25,7 25,7 Hài lòng 71 48,0 48,0 73,6 Valid Rất hài lòng 39 26,4 26,4 100,0 Total 148 100,0 100,0 Chế độ lƣơng công ty phù hợp với kết làm việc Anh/chị Frequency Percent Valid Không hài lòng Tạm hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total 74 63 148 4,7 50,0 42,6 2,7 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 4,7 4,7 50,0 54,7 42,6 97,3 2,7 100,0 100,0 Anh/chị hài lòng với chế độ phụ cấp, tiền lƣơng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 28 18,9 18,9 18,9 Tạm hài lòng 80 54,1 54,1 73,0 Valid Hài lòng 34 23,0 23,0 95,9 Rất hài lòng 4,1 4,1 100,0 Total 148 100,0 100,0 Anh/chị hài lòng với chế độ bảo hiểm Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 6,1 6,1 6,1 Tạm hài lòng 25 16,9 16,9 23,0 Valid Hài lòng 69 46,6 46,6 69,6 Rất hài lòng 45 30,4 30,4 100,0 Total 148 100,0 100,0 Chi phí sinh hoạt hoàn toàn dựa vào thu nhập Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 2,7 2,7 2,7 Tạm hài lòng 34 23,0 23,0 25,7 54 36,5 36,5 62,2 Valid Hài lòng Rất hài lòng 56 37,8 37,8 100,0 Total 148 100,0 100,0 Anh/chị đƣợc tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo, bồi dƣỡng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 24 16,2 16,2 16,2 Tạm hài lòng 61 41,2 41,2 57,4 Valid Hài lòng 63 42,6 42,6 100,0 Total 148 100,0 100,0 Các khóa đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức cho công việc Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 20 13,5 13,5 13,5 Tạm hài lòng 4,7 4,7 18,2 Valid Hài lòng 69 46,6 46,6 64,9 Rất hài lòng 52 35,1 35,1 100,0 Total 148 100,0 100,0 Các khóa đào tạo đem lại hiệu cao công việc Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 22 14,9 14,9 14,9 Tạm hài lòng 58 39,2 39,2 54,1 Valid Hài lòng 48 32,4 32,4 86,5 Rất hài lòng 20 13,5 13,5 100,0 Total 148 100,0 100,0 Anh/chị hài lòng với chƣơng trình, kế hoạch đào tạo công ty Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 15 10,1 10,1 10,1 Tạm hài lòng 63 42,6 42,6 52,7 Valid Hài lòng 53 35,8 35,8 88,5 Rất hài lòng 17 11,5 11,5 100,0 Total 148 100,0 100,0 Công tác đánh giá rõ ràng, công hợp lý Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 6,1 6,1 6,1 Tạm hài lòng 82 55,4 55,4 61,5 Valid Hài lòng 57 38,5 38,5 100,0 Total 148 100,0 100,0 Quá trình đánh giá hữu ích giúp Anh/chị thăng tiến công việc Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Tạm hài lòng 26 17,6 17,6 17,6 Hài lòng 92 62,2 62,2 79,7 Valid Rất hài lòng 30 20,3 20,3 100,0 Total 148 100,0 100,0 Công tác đánh giá đƣợc lãnh đạo quan tâm thực thƣờng xuyên Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Tạm hài lòng 30 20,3 20,3 20,3 Hài lòng 73 49,3 49,3 69,6 Valid Rất hài lòng 45 30,4 30,4 100,0 Total 148 100,0 100,0 Anh/chị hài lòng với phƣơng pháp đánh giá công ty Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không hài lòng 16 10,8 10,8 10,8 Tạm hài lòng 78 52,7 52,7 63,5 Valid Hài lòng 54 36,5 36,5 100,0 Total 148 100,0 100,0 [...]... thuyết về quản trị nguồn nhân lực, tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina thông qua các mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina trong những năm qua 2 - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện. .. trách nhân sự và đại diện ngƣời lao động 5 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài đƣợc bố cục làm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina đến năm 2020 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN... hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina đến năm 2020 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina  Đối tƣợng khảo sát: Ban giám đốc và các nhân viên Công ty TNHH Hong IK Vina  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu về không gian: Tại Công ty TNHH Hong IK Vina - Phạm vi nghiên... gian: Đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong IK Vina từ năm 2012 đến năm 2014 và hệ thống giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực cho giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 4 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài Có hai phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản đƣợc sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài này gồm: phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn, phƣơng pháp nghiên cứu tại hiện trƣờng (quan... thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty  Phƣơng pháp nghiên cứu tại hiện trƣờng - Bảng câu hỏi khảo sát đƣợc sử dụng để thu thập các nhận xét đánh giá của toàn bộ nhân viên về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công TNHH Hong IK Vina - Phƣơng pháp phỏng vấn đƣợc sử dụng để thu thập thông tin về các chế độ chính sách của ngƣời lao động tại Công ty TNHH Hong IK Vina Phỏng vấn đƣợc... dựng đội ngũ lao động tại Công ty TNHH Hong IK Vina cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng và sự ổn định của nó phải đƣợc quan tâm hàng đầu, đây là vấn đề cấp thiết cần phải đƣợc nghiên cứu để sớm thực thi Đó là lý do tác giả quyết định chọn đề tài luận văn tốt nghiệp của mình là Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hong Ik Vina đến năm 2020 nhằm giúp giải quyết những trăn... tổ chức Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu đƣợc của tổ chức nên quản trị nguồn nhân lực chính là một lĩnh vực quan trọng của quản lý trong mọi tổ chức Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ không có hiệu quả nếu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy đến cùng mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con ngƣời 1.1.4 Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực Có... NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm về Quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực Có nhiều hình thức nhìn nhận khác nhau về nguồn nhân lực, tùy theo cách hiểu và cách tiếp cận Ở góc độ vĩ mô, nguồn nhân lực là dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động Ở góc độ vi mô, trong một tổ chức hoặc một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là lực lƣợng lao động của từng tổ chức, doanh nghiệp, là số. .. công của doanh nghiệp đến cả giai đoạn cuối cùng là ngƣời lao động chuẩn bị rời khỏi doanh nghiệp Các nhiệm vụ và hoạt động chính của quản trị nguồn nhân lực tập trung ở những lĩnh vực quan trọng nhƣ: - Thu hút nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Duy trì và quản lý nguồn nhân lực - Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân sự 1.1.2.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực Mục tiêu cơ bản... chức Công ty TNHH Hong Ik Vina 27 Hình 2.2 Một số sản phẩm chủ yếu của công ty TNHH Hong Ik Vina 27 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Những điều ứng viên và doanh nghiệp muốn tìm hiểu thông qua phỏng vấn 9 Bảng 1.2 So sánh giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm của công ty 28 Bảng 2.2 Doanh thu của từng nhóm sản phẩm qua các năm ... thuyết quản trị nguồn nhân lực, tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina qua đề xuất số giải pháp hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina thông... nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina đến năm 2020 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1... trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina năm qua 2 - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Hong IK Vina đến năm 2020 Đối tƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH hong ik vina đến năm 2020 , Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH hong ik vina đến năm 2020 , Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH hong ik vina đến năm 2020

Từ khóa liên quan