Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

103 323 0
 • Loading ...
  Loading ...
  Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2016, 07:23

TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM M C TH H NG L NG NGHIÊN C U TH C TR NG HO T NG C A CÁC H P TÁC XÃ NÔNG NGHIP TRÊN A BÀN THÀNH PH THÁI NGUYÊN,TNH THÁI NGUYÊN Chuyên Ngành: Phát trin nông thôn Mã s: 60 62 01 16  Ng ih   ng d n khoa h c: TS Nguy n Th Minh Th Thái Nguyên, n m 2013 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan s li u k t qu nghiên c u lu n v n trung th c ch a c s dng b o v hc hàm, hc v Tôi xin cam oan: Mi s giúp cho vi c th c hi n lu n v n ã c cám n, thông tin trích dn lu n v n ã u c ch rõ ngun g c Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 n m 2013 Tác gi M c Th H ng L ng ii L I CM N Trong thi gian nghiên c u th c hi n lu n v n này, ã nh n c s giúp nhi t tình ca c quan, t ch c cá nhân Tôi xin bày t li c m n sâu sc nht t i tt c t p th, cá nhân ã t!o iu ki n giúp su t trình th phát trin kinh t ca thành viên Do ó, kinh t HTX t ch c kinh t t nguy n ca ch th kinh t t ch Kinh t HTX th hi n c b n cht t l a chn ph ng th c ho!t ∋ng kinh t ca h iu ki n kinh t th tr ng kinh t th tr ng ch th kinh t t ch h có nhiu cách !t t i mc ích kinh t ca Nh v y, iu ki n m i, ch th kinh t t ch h có th tham gia HTX ho+c không, HTX không áp ng yêu c∀u ca h T∗ khái ni m có th nh n nh r.ng: Hp tác xã t ch c kinh t mang tính xã h∋i nhân v n sâu sc Hình thành HTX m∋t trình hoàn toàn t nhiên t∗ nh#ng òi hi, nhu c∀u th c t ca ng i ho!t ∋ng kinh t 1.1.1.3 H p tác xã nông nghi p HTX nông nghi p m∋t hình th c c th ca kinh t HTX nông nghi p, t ch c kinh t ca nh#ng ng i nông dân có nhu c∀u nguy n vng, t nguy n liên k t l!i ph i hp giúp phát trin kinh t ho+c áp ng t t hn nhu c∀u v i s ng ca m1i thành viên, t ch c ho!t ∋ng theo nguyên tc ho+c pháp lu t quy nh, có t cách pháp nhân Hp tác l%nh v c nông nghi p m∋t nhu c∀u khách quan ó ng phát trin tt y u ca kinh t h∋ nông dân B&i l3, +c im ca s n xut nông nghi p, trng v t nuôi u nh#ng c th s ng chu nh h &ng tr c ti p ca ngo!i c nh nh thi ti t, thy v n, khí h u sinh v t khác Cùng v i iu ki n thu n li, s n xut nông nghi p g+p không khó kh n, tr& ng!i tác ∋ng ca thi ti t, khí h u y u t sâu b nh phá ho!i T∗ thi xa x a h∋ nông dân ã có nhu c∀u hp tác v i h1 tr, giúp v t qua khó kh n, nâng cao hi u qu s n xut.Khi nn s n xut mang n+ng tính t cung t [...]... t hp tác xã phù hp v i xu th phát trin ca xã h∋i, trong nn kinh t th tr ng và iu ki n ca thành ph Thái Nguyên, thì vi c ánh giá l!i th c tr!ng và nh h ng phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p là h t s c c∀n thi t V i lý do này tôi ti n hành chn tài: Nghiên c u th c tr ng ho t ng ca các hp tác xã nông nghip trên a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên 2 M%c tiêu nghiên. .. ng 3.1 S l ng các HTX NN theo lo!i hình kinh doanh s n xut trên a bàn thành ph Thái Nguyên tr c n m 2003 50 B ng 3.2 S l ng các HTX NN theo lo!i hình kinh doanh s n xut trên a bàn thành ph Thái Nguyên 51 B ng 3.3 Tình hình t hp tác nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 53 B ng 3.4 Phân lo!i các hp tác xã nông nghi p iu tra theo lo!i hình s n xut kinh doanh ... ∋ng ca hp tác xã nông nghi p & thành ph Thái Nguyên  xut nh#ng nh h ng và gi i pháp thúc −y kinh t hp tác xã nông nghi p phát trin 2.2 Mc tiêu c th - ánh giá c th c tr!ng ho!t ∋ng ca các HTX NN tr c và sau Lu t HTX n m 2003 - xut và gi i pháp ch y u nh.m thúc −y phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p & a bàn thành ph Thái Nguyên phù hp v i +c im iu ki n thành ph Thái Nguyên và... LIU NGHIÊN C U 4 1.1 C s& lý lu n v kinh t hp tác và hp tác xã 4 1.1.1 Khái ni m v kinh t hp tác, hp tác xã và hp tác xã nông nghi p 4 1.1.2 Nguyên tc t ch c và ho!t ∋ng ca hp tác xã 9 1.1.3 Lu t HTX n m 2012 14 1.2 C s& th c ti(n, quá trình phát trin ca kinh t hp tác và hp tác xã trên Th gi i và & Vi t Nam 17 1.2.1 Liên minh hp tác xã qu... t hp tác 52 3.3.4 Th c tr!ng ho!t ∋ng các HTX iu tra 53 3.4 M∋t s ánh giá chung v tình hình ho!t ∋ng ca các hp tác xã nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 63 3.4.1 V t ch c qu n lý & các hp tác xã nông nghi p 63 3.4.2 V k t qu ho!t ∋ng ca các hp tác xã nông nghi p 64 3.4.3 M∋t s h!n ch 66 3.4.4 Nh#ng nguyên nhân ca h!n ch 67 3.4.5 Bài hc... Bài hc kinh nghi m 68 v 3.5 M∋t s gi i pháp nh.m phát trin hp tác xã nông nghi p & thành ph Thái Nguyên tron giai o!n t i 69 3.5.1 Ph ng h ng phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 69 3.5.2 xut m∋t s gi i pháp ch y u phát trin HTX NN trên a bàn thành ph Thái Nguyên 70 KT LUN VÀ KIN NGH 79 1 K t lu n ... chuyn i các HTX nông nghi p 45 3.2.5 Tình hình ho!t ∋ng marketing và phân ph i s n ph−m ca hp tác xã trên a bàn tnh 48 3.3 Khái quát quá trình phát trin kinh t hp tác xã nông nghi p trên a bàn thành ph Thái Nguyên 49 3.3.1.Tình hình ho!t ∋ng ca các HTX tr c n m 2003 49 3.3.2 Tình hình ho!t ∋ng ca các HTX sau n m 2003 50 3.3.3 Tình ho!t ∋ng ca các t hp tác ... nói chung c/ng nh ca thành ph Thái Nguyên nói riêng vn còn nhiu h!n ch V i li th v iu ki n t nhiên và tài nguyên t ai t!o iu ki n cho thành ph Thái Nguyên s n xut nông nghi p theo h ng a canh, a d!ng hóa s n ph−m Mô hình kinh t hp tác và hp tác xã trong nh#ng n m qua không ng∗ng phát trin và !t k t qu Tuy nhiên, s hp tác xã ho!t ∋ng trên a bàn thành ph s hp tác xã y u kém chi m 21,43... cán b∋ qu n lý hp tác xã nông nghi p iu tra 55 B ng 3.6 Tình hình v n qu) ca các hp tác xã nông nghi p iu tra tính n n m 2012 56 B ng 3.7 Tình hình công n ca các hp tác xã nông nghi p iu tra tính n n m 2012 57 B ng 3.8 Doanh thu bình quân ca m∋t hp tác xã nông nghi p tính n n m 2012 59 B ng 3.9 Chi phí bình quân ca m∋t hp tác xã nông nghi p tính... dn khoa hc và giúp tôi trong su t quá trình nghiên c u, hoàn thành lu n v n này Tôi xin trân trng gi li c m n n các ng chí lãnh !o Chi cc Phát trin nông thôn tnh Thái Nguyên, UBND thành ph Thái Nguyên và các HTX nông nghi p trên a bàn thành ph ã giúp tôi v thông tin, s li u trong su t quá trình th c hi n nghiên c u lu n v n Do thi gian nghiên c u có h!n, lu n v n ca tôi chc h∃n không ... HTX nông nghi p a bàn thành ph Thái Nguyên - V không gian: tài nghiên c u HTX nông nghi p a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên - V thi gian: t∗ n m 2010 – 2012 a bàn thành ph Thái. .. HTX nông nghi p a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên 3.2 Ph m vi nghiên c u - V n∋i dung: nghiên c u tng quan trình phát trin HTX nông nghi p ca tnh Thái Nguyên thành ph Thái Nguyên. .. tác xã nông nghip a bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên M%c tiêu nghiên c&u c∀a #∃ tài 2.1 Mc tiêu chung ánh giá c th c tr!ng ho!t ∋ng ca hp tác xã nông nghi p & thành ph Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan