Ứng dụng phần mềm microstationv8i và gcadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính

93 814 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 15:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI SINH VIÊN: Hoàng Thị Nga TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN: Ứng dụng phần mềm MicroStationV8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Hà Nội – Năm 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI SINH VIÊN: Hoàng Thị Nga TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN: Ứng dụng phần mềm MicroStationV8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: D850103 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS Đỗ Như Hiệp Hà Nội – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo khóa học 2013- 2015, đồng ý nhà trường, khoa Quản lý đất đai, hướng dẫn thầy giáo Th.s Đỗ Như Hiệp, tiến hành thực luận án tốt nghiệp với tiêu đề: Ứng dụng phần mềm MicroStationV8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Trong thời gian thực đồ án, nỗi lực thân, nhận nhiều giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy cô giáo, gia đình bạn bè Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo Th.s Đỗ Như Hiệp người tận tình bảo, hướng dẫn, góp ý giúp đỡ suốt trình thực báo cáo tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn lời động viên ý kiến góp ý chuyên môn thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai, gia đình bạn bè tạo điều kiện có thể, khuyến khích động viên để hoàn thành khóa luận Tuy nhiên, mẻ đề tài, thân hạn chế định mặt chuyên môn thực tế, thời gian hoàn thành đồ án không nhiều nên báo cáo không tránh thiếu sót Kính mong góp ý thầy cô giáo bạn để báo cáo trở nên hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2015 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Nga MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .8 MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu đề tài CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan đồ trạng sử dụng đất (HTSDĐ) .3 1.1.1 Khái niệm đồ trạng sử dụng đất a) Bản đồ trạng sử dụng đất b) Bản đồ trạng sử dụng đất dạng số 1.1.2 Mục đích yêu cầu việc thành lập đồ HTSDĐ a) Mục đích .3 b) Yêu cầu 1.1.3 Quy định chung việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất (HTSDĐ) 1.1.4 Quy định kỹ thuật xây dựng đồ trạng sử dụng đất 1.1.5 Quy định tệp tin chuẩn cho xây dựng đồ số 1.1.6 Xây dựng ký hiệu đồ 1.2 Cơ sở toán học đồ trạng sử dụng đất 1.3 Khái quát công tác thống kê, kiểm kê thành lập đồ HTSDĐ 11 1.3.1 Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai loại đất 11 1.3.2.Nội dung thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất: 13 CHƯƠNG II 14 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 2.1.1 Giới thiệu chung phần mềm MicroStationV8i 14 2.1.2 Giới thiệu chung phần mềm GCadas .21 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu: 29 2.2 Nội dung nghiên cứu .29 2.2.1 Yếu tố đồ HTSDĐ .29 2.2.2 Nội dung đồ HTSDĐ .31 2.2.3 Độ xác quy định sai số liệu đồ HTSDĐ .34 a) Khung trong, lưới ki-lô-mét, lưới kinh vĩ tuyến đồ HTSDĐ dạng số .34 b) Sai số kích thước hình ảnh đồ sau nắn so với kích thước lý thuyết phải bảo đảm 34 c) Các đối tượng số hóa: .34 d) Các liệu số phải đảm bảo tính đắn, xác 34 e) Tiếp biên đồ 35 f) Các yếu tố nội dung đồ tỷ lệ .35 2.2.4 Điều tra, khoanh vẽ, tổng hợp, biên tập nội dung đồ trạng sử dụng đất 35 2.2.5 Các phương pháp thể đồ Hiện trạng sử dụng đất 36 2.2.6 Phương pháp thành lập đồ HTSDĐ .37 Quy trình thành lập đồ HTSDĐ cấp xã theo phương pháp sử dụng đồ địa đồ địa sở thực theo bước: 38 2.2.7 Khái quát quy trình thành lập đồ HTSDĐ dạng số 40 2.3 Nguyên tắc thực thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 40 2.4 Phương pháp nghiên cứu .41 2.4.1 Phương pháp nội nghiệp: 41 Là phương pháp sử dụng tư liệu, tài liệu đồ gốc có sẵn nhằm tiến hành công tác nội nghiệp trước thực địa 41 2.4.3 Phương pháp kế thừa: .42 Sử dụng tài liệu có nhằm làm sở thành lập đồ: Các bảng biểu thống kê, kiểm kê sử dụng đất giai đoạn 2010- 2015 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 42 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu: .42 Là phương pháp phân tích, xử lý số liệu thu thập phục vụ cho công tác thành lập đồ.Sau có thu thập tài liệu ta tiến hành biên tập đồ chuẩn hóa lớp, đối tượng, chỉnh lý biến động đất đai lên đồ trạng sử dụng đất 42 2.4.5 Phương pháp xây dựng đồ .42 Là việc áp dụng phương pháp, kỹ thuật phần mềm tiện ích phục vụ công tác thành lập đồ 42 CHƯƠNG III .43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 43 3.1.1 Vị trí địa lý 43 3.1.2 Đặc điểm địa lý tự nhiên 43 a) Địa hình, địa mạo .43 b) Khí hậu .43 c) Đất đai 44 d) Hệ thống thuỷ văn 45 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế 46 3.1.4 Thực trạng phát triển xã hội 47 3.1.4 Thống kê, kiểm kê loại đất 49 3.2 Tư liệu đồ 55 3.2.1 Tư liệu đồ thu thập 55 3.2.2 Đánh giá tư liệu đồ 55 3.2.3 Quy trình thực nghiệm 55 3.3 Biên tập đồ HTSDĐ phần mềm MicroStationV8i GCadas 56 3.3.1 Quy trình tổng quát 56 3.3.2 Thực quy trình .57 3.4 Nhận xét .73 Ứng dụng phần mềm MicroStation V8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất đề tài mà thành kết hợp kiến thức chuyên môn tiếp thu 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ BĐĐC Bản đồ địa BĐHTSDĐ Bản đồ trạng sử dụng đất HTSDĐ Hiện trạng sử dụng đất QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân QLĐĐ Quản lý đất đai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kinh tuyến trục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bảng 2.1: Diện tích, cấu sử dụng đất năm 2010 .50 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.11: Thanh công cụ trải ký hiệu cho đối tượng .19 Hình 2.20: Chức Menu Hồ sơ đất 24 Hình 3.21: Chức công cụ Hồ sơ địa .25 Hình 4.22: Chức Menu Biên giới, địa giới 25 Hình 5.23: Chức Menu Cơ sở đo đạc .26 Hình 6.24: Chức Menu Giao thông 26 Hình 27.25: Chức Menu Thủy hệ 27 Hình 8.26: Chức Tạo khoanh đất 28 Hình 29.27: Chức tạo Bản đồ trạng sử dụng đất 28 Hình 10.28: Chức Công cụ .29 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Hiện giới Việt Nam, kỹ thuật điện tử công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ Việc áp dụng công nghệ số vào lĩnh vực trắc địa đồ đóng góp vai trò quan trọng công việc lưu trữ, tìm kiếm, sửa đổi, tra cứu truy cập, xử lý thông tin Áp dụng công nghệ số cho ta khả phân tích tổng hợp thông tin máy tính cách nhanh chóng sản xuất đồ có độ xác cao, chất lượng tốt, quy trình, quy phạm hành, đáp ứng nhu cầu người sử dụng, khả tăng suất lao động, giảm bớt thao tác thủ công lạc hậu trước Đất đai tài nguyên vô quý giá, việc áp dụng tiến khoa học vào lĩnh vực đất đai thiếu Công tác đo đạc địa nhiệm vụ hàng đầu quan trọng, nhằm thực nội dung quản lý Nhà nước đất đai quy định luật đất đai hành Đo đạc thành lập đồ địa khu vực đô thị khu vực nông thôn vấn đề cấp bách nay, nhằm phục vụ sách đất đai nhà Đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai nay, phù hợp với mục tiêu chiến lược ngành địa lĩnh vực đo đạc, lập hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do ngành địa ngày quan tâm đến phát triển đại hoá công nghệ thông tin cho công tác thành lập, khai thác thông tin lưu trữ đồ Để có hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trắc địa đồ, phần mềm ứng dụng tối thiểu phải làm công việc sau: - Nhập liệu không gian, liệu thuộc tính từ nguồn khác nhau, lưu trữ, điều chỉnh, cập nhật tổ chức thông tin cách hợp lý - Phân tích, biến đổi thông tin sở liệu nhằm giải toán Kinh tế - Kỹ thuật - Hiển thị thông tin dạng khác MicroStationV8i phần mềm CAD truyền thống tiếng tập đoàn Bentley Nổi bật với tính để tạo, quản trị xuất nội dung thuộc lĩnh vực kiến trúc, công nghiệp, xây dựng MicroStationV8i phiên công bố, hỗ trợ toàn diện tất định dạng CAD chuẩn DWG AutoCAD DGN Microstation gCadas phần mềm MicroStationV8i cho nhu cầu thành lập đồ địa chính, đăng kí cấp GCNQSDĐ xây dựng sở liệu địa Xuất phát từ đó, em thực đồ án với đề tài: “Ứng dụng phần mềm MicroStationV8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An” Mục tiêu nghiên cứu - Khai thác ứng dụng phần mềm MicroStationV8i, gCadas công tác thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa - Tìm hiểu sở khoa học lý luận thực tiễn ứng dụng đồ HTSDĐ công tác quản lý đất đai - Góp phần giúp cho cán QLĐĐ hiểu thêm số tính công cụ khác MicroStationV8i gCadas, để từ cán sử dụng hiệu công việc - Giúp cho cán QLĐĐ quản lý tốt đất đai địa phương cách dễ dàng - Thực tốt công tác địa thường xuyên địa phương Yêu cầu đề tài - Nắm hệ thống văn pháp luật liên quan đến đất đai - Xác định chức phần mềm MicroStationV8i gCadas - Thu thập đầy đủ tài liệu liên quan đến hướng nghiên cứu - Sử dụng, lưu trữ sản phẩm đề tài sau hoàn thành - Sử dụng thành thạo ứng dụng liên quan đến phần mềm Nội dung đồ án gồm chương không kể phần mở đầu phần kết luận: Mở đầu Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Kết luận kiến nghị 71 - Kiểm tra kết biên tập đồ: Kiểm tra kỹ tất lớp đồ, kiểm tra cách trình bày đồ… Nếu có sai sót phải tiến hành chỉnh sửa trước in - Tính diện tích, so sánh diện tích với biểu thống kê, kiểm kê diện tích đất đai Nếu không khớp chắn có sai sót * Nghiệm thu đồ máy tính a Nguyên tắc kiểm tra, nghiệm thu đồ HTSDĐ dạng số: - Công tác kiểm tra, nghiệm thu đồ HTSDĐ dạng số tiến hành theo quy định Mục VIII Quyết định số: 22/2007/QĐ-BTNMT - Bản đồ HTSDĐ dạng số phải kiểm tra 01 (một) lần máy tính, 02 (hai) lần in giấy Các lỗi phát qua kiểm tra phải sửa chữa triệt để - Nội dung kiểm tra đồ HTSDĐ dạng số thực máy tính đồ in giấy sau: - Kiểm tra tọa độ góc khung, kích thước khung đường chéo, giá trị điểm độ cao - Kiểm tra việc phân lớp yếu tố nội dung đồ - Kiểm tra tính quán việc sử dụng ký hiệu quy định để thể nội dung điểm, đường, vùng đồ - Kiểm tra tiếp biên đồ - Kiểm tra việc loại bỏ, làm liệu - Kiểm tra lực nét, màu sắc đối tượng - Kiểm tra việc ghi chép lý lịch đồ b Nội dung kiểm tra đồ in giấy: - Kiểm tra đầy đủ, phù hợp độ xác yếu tố nội dung đồ theo quy định đồ HTSDĐ - Kiểm tra việc trình bày đồ * In đồ giấy; * Ghi liệu đồ vào đĩa CD - Chọn đĩa CD có chất lượng tốt 72 - Dùng máy tính có ổ ghi phần mềm ghi đĩa để ghi liệu đồ vào đĩa CD để giao nộp * Nghiệm thu đồ đĩa CD đồ giấy; Kiểm tra lại nội dung đồ ghi đĩa CD đồ giấy sau in để đảm bảo đồ kiểm tra, rà soát toàn diện sản phẩm đồ cuối * Viết thuyết minh đồ; * Đóng gói giao nộp sản phẩm Sản phẩm giao nộp dạng giấy dạng số Bản đồ loại báo cáo thuyết minh phải in theo quy định, bên cạnh kèm theo đĩa CD lưu lại sản phẩm giao nộp dạng file số Kết thực nghiệm: Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất Tỷ lệ 1: 5000 Xã Nghĩa Hoàn - Huyện Tân Kỳ – Tỉnh Nghệ An năm 2015 Bản đồ trạng sử dụng đất sau hoàn thành 73 Hình 3.19 Bản đồ trạng sử dụng đất sau hoàn thành 3.4 Nhận xét Ứng dụng phần mềm MicroStation V8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất đề tài mà thành kết hợp kiến thức chuyên môn tiếp thu Qua trình nghiên cứu lý thuyết tiến hành thực nghiệm hoàn thành đề tài tốt nghiệp, em rút số kết luận sau: Việc thành lập đồ HTSDĐ từ đồ địa phương pháp xác Bởi đồ địa thể đầy đủ thông tin sử dụng thời điểm định biến động, thay đổi MicroStation V8i phần mềm đồ họa mạnh phần mềm Intergraph, khả ứng dụng lớn, kết hợp với phần mềm gCadas giúp hiệu 74 công tác thành lập đồ Tốc độ khai thác cập nhật nhanh chóng phù hợp với hệ thống quản lý lớn Do thuận tiện cho việc thành lập loại đồ từ nguồn liệu thiết bị khác Khả lồng ghép biên tập đồ phong phú Phần mềm giao diện thuận tiện, dễ sử dụng Microstation V8i cho phép ngắt lệnh, bắt dính rõ ràng, dùng lăn chuột để tự động zoom 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết tiến hành thực nghiệm công tác biên tập đồ địa phần mềm Microstation GCadas em đạt kết sau: - Kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất công tác quan trọng, nhằm thống kê lại trạng đất đai đơn vị hành chính, từ có định hướng tốt cho việc quy hoạch đất đai vào mục đích hợp lý đem lại hiệu cao Kèm theo thống kê mặt số liệu đồ HTSDĐ giúp nhà quản lý đất đai có nhìn trực quan thực trạng sử dụng đất địa phương - Tìm hiểu đặc trưng, khác biệt đồ HTSDĐ so với loại đồ khác, quy phạm, quy định nghiêm ngặt mà đồ HTSDĐ phải tuân theo phải phản ánh trung thực trạng đất đai - Sử dụng phần mềm Microstation V8i GCadas biên tập thành lập đồ HTSDĐ - Đã nghiên cứu hiểu rõ quy trình để biên tập thành lập đồ Trong thời gian thực tập làm đồ án, em có số nhận xét: + Phần mềm Microstation GCadas sử dụng tiếng Việt thuận tiện cho người sử dụng + GCadas cho phép lưu trữ, trao đổi, truy cập thông tin nhanh chóng, xác, thuận tiện sở liệu không gian đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai đại Chính ưu điểm mà em lựa chọn phần mềm Microstation V8i gCadas công cụ hỗ trợ để xây dựng đồ HTSDĐ Em hoàn thành tờ đồ trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/5000 khu vực Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An 76 Kiến nghị Phần mềm nên đưa vào ứng dụng rộng rãi để phục vụ công tác quản lý thông tin đất đai có hiệu Mặc dù có nhiều ưu điểm song việc sử dụng phần mềm tin học quan nhà nước nói chung ngành địa nói riêng gặp nhiều khó khăn Do trình độ tin học hạn chế, sở hạ tầng tin học yếu kém, đặc biệt vấn đề mua sắm phần mềm chuyên dụng thiết bị hỗ trợ Phần mềm gCadas phần mềm có quyền nên để sử dụng cần có đầu tư kinh tế Bởi vậy, để nâng cấp hiệu công tác quản lý đất đai việc trọng đầu tư thiết bị nâng cao kiến thức tin học cho đội ngũ cán chuyên môn cần thiết Sau thời gian thực tập nghiên cứu, đồ án em hoàn thành với cố gắng thân giúp đỡ thầy cô giáo hướng dẫn bạn đồng nghiệp Do mẻ nội dung đề tài, trình độ kinh nghiệm hạn chế nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót Vậy em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để kiến thức hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Đỗ Như Hiệp, thầy cô giáo khoa Quản lý đất đai bạn đồng nghiệp giúp đỡ em hoàn thành đồ án Em xin trân thành cảm ơn! Giáo viên hướng dẫn Người thực ThS Đỗ Như Hiệp Sv Hoàng Thị Nga 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình đo đạc địa – trường ĐHMĐC (GS-TS: Nguyễn Trọng San) Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT: thông tư quy định chuẩn liệu địa chính; Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT: thông tư quy định xây dựng sở liệu đất đai; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: thông tư quy định hồ sơ địa chính; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT: thông tư quy định đồ địa chính; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT: thông tư quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; Quy định thành lập đồ HTSDĐ (Ban hành kèm theo định số 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007) 10 Ký hiệu đồ HTSDĐ (Ban hành kèm theo định số 23/2007/QĐBTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007) 11 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT hướng dẫn lập điều chỉnh QH-KHSDĐ 12 Thông tư 13/2011/TT-BTNMT quy định Ký hiệu đồ HTSDĐ phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ QHSDĐ 78 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng phân lớp (Level), màu, tên kiểu ký hiệu đồ trạng sử dụng đất STT Tên đối tượng I TRÌNH BÀY KHUNG BẢN ĐỒ Tên đồ, tên địa danh khung đồ chữ, số thể tỷ lệ đồ Khung đồ Lưới ki lô mét lưới kinh, vĩ độ Giá trị lưới ki lô mét lưới kinh, vĩ độ Nguồn tài liệu Đơn vị xây dựng Chú dẫn sơ đồ vị trí Tên nước (Việt Nam) tên quốc gia lân cận Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lân cận Tên huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tên huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh lân cận Tên xã, phường, thị trấn tên xã, phường, thị trấn lân cận Tên thôn xóm, ấp, bản, mường, … Ghi tên riêng BIÊN GIỚI, ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI 10 11 12 13 II 14 15 16 17 18 19 20 HÀNH CHÍNH Biên giới quốc gia xác định Biên giới quốc gia chưa xác định Đường địa giới hành cấp tỉnh xác định Đường địa giới hành cấp tỉnh chưa xác định Đường địa giới hành cấp huyện xác định Đường địa giới hành cấp huyện chưa xác định Đường địa giới hành cấp xã xác định THỂ HIỆN TRONG PHẦN MỀM MICROSTATION Lớp Màu Tên, kiểu ký hiệu (Level) (Color) 59 61 62 62 56 57 56 58 207 0 0 58 36 37 38 39 0 1 215 BgQGxd BgQGcxd RgTxd 215 RgTcxd RgHxd 215 RgHcxd RgXxd 79 STT 21 III 22 23 24 25 26 IV 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 V 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Tên đối tượng Đường địa giới hành cấp xã chưa xác định ĐỊA HÌNH Bình độ độ cao bình độ Bình độ Điểm độ cao, ghi điểm độ cao Ghi dải núi, dãy núi Ghi tên núi THỂ HIỆN TRONG PHẦN MỀM MICROSTATION Tên, kiểu ký hiệu Lớp Màu (Level) (Color) Linestyle cell 215 RgXcxd 26 27 29 29 29 206 206 0 BdCai BdCoBan 10 11 13 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 0, 214 0,254 0 0 0 0 0 DgSat DgQlo DgT DgHam DgH DgLxa DgXa DgMon CauSat CauBT CauPhao CauTreo CauTam 21 22 23 23 23 23 43 43 43 207 207 207 207 207 207 0 Tv2nét Tv1nét CDDC GIAO THÔNG VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN Đường sắt Quốc lộ nửa theo tỷ lệ Đường tỉnh nửa theo tỷ lệ Đường hầm Đường huyện nửa theo tỷ lệ Đường liên xã nửa theo tỷ lệ Đường đất nhỏ nửa theo tỷ lệ Đường mòn Cầu sắt Cầu bê tông Cầu phao Cầu treo Cầu tre, gỗ dân sinh Ghi đường giao thông THỦY HỆ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN Thủy hệ vẽ theo tỷ lệ Thủy hệ vẽ nửa theo tỷ lệ Tên biển Tên vịnh Tên cửa biển, cửa sông Tên hồ, ao, sông, suối, kênh, mương Ghi tên quần đảo, bán đảo Ghi tên đảo Ghi đảo 80 STT Tên đối tượng 50 51 52 53 VI 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Ghi tên mũi đất Đê vẽ nửa theo tỷ lệ Đập Cống RANH GIỚI Khoanh đất Khu dân cư nông thôn Đất đô thị Đất khu công nghệ cao Đất khu kinh tế Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất sở bảo tồn đa dạng sinh học Đất có mặt nước ven biển Hộ gia đình cá nhân Tổ chức nước Tổ chức kinh tế Cơ quan, đơn vị Nhà nước Tổ chức nghiệp công Tổ chức khác Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Tổ chức nước có chức ngoại giao Người Việt Nam định cư nước Cộng đồng dân cư sở tôn giáo Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã Tổ chức phát triển quỹ đất Cộng đồng dân cư Tổ chức khác Màu loại đất Mã loại đất Mã đối tượng sử dụng đất Số thứ tự khoanh đất Diện tích khoanh đất ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ VĂN HÓA VII XÃ HỘI THỂ HIỆN TRONG PHẦN MỀM MICROSTATION Tên, kiểu ký hiệu Lớp Màu (Level) (Color) Linestyle cell 43 22 24 24 0 0 12 14 25 28 31 32 34 40 41 42 44 45 46 47 55 48 49 50 51 52 53 30 33 60 35 54 41 42 55 54 84 30 104 0 0 DeNTL Dap Cong 0 RgLdat RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD 0 0 0 RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD RgSD 0 81 STT 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Tên đối tượng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã Sân bay Đình, chùa, miếu, đền… Nhà thờ Đài phát thanh, truyền hình Sân vận động Trường học Bệnh viện, trạm y tế Bưu điện THỂ HIỆN TRONG PHẦN MỀM MICROSTATION Tên, kiểu ký hiệu Lớp Màu (Level) (Color) Linestyle cell 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 UB.T UB.H UB.X SB CHUA NT PTTH SVD TH BVTX BD 82 Phụ lục 2: Màu loại đất đồ trạng sử dụng đất ST LOẠI ĐẤT Mã Thông số màu loại đất Số màu Red Green Blue Đất nông nghiệp NNP 255 255 100 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 255 252 110 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 255 252 120 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 255 252 130 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 255 252 140 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước lại LUK 255 252 150 1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN 255 252 180 1.1.1.3 HNK 11 255 240 180 1.1.1.3.1 Đất trồng hàng năm khác BHK 12 255 240 180 1.1.1.3.2 Đất nương rẫy trồng hàng năm khác NHK 13 255 240 180 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 14 255 210 160 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 18 170 255 50 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 19 180 255 180 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 24 190 255 30 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 29 110 255 100 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 34 170 255 255 1.4 Đất làm muối LMU 37 0 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 38 245 255 180 Đất phi nông nghiệp NNP 39 255 255 100 2.1 Đất OCT 40 255 180 255 2.1.1 Đất nông thôn ONT 41 255 208 255 2.1.2 Đất đô thị ODT 42 255 160 255 2.2 Đất chuyên dùng CDG 43 255 160 170 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 45 255 170 160 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 52 255 100 80 2.2.3 Đất an ninh CAN 53 255 80 70 2.2.4 Đất xây dựng công trình nghiệp DSN 44 255 160 170 2.2.2.1 Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp DTS 48 250 170 160 2.2.2.2 Đất xây dựng sở văn hóa DVH 69 255 170 160 2.2.2.3 Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội DXH 80 255 170 160 2.2.2.4 Đất xây dựng sở y tế DYT 72 255 170 160 2.2.2.5 Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo DGD 75 255 170 160 Đất trồng hàng năm khác 83 ST LOẠI ĐẤT Mã Thông số màu loại đất Số màu Red Green Blue 2.2.2.6 Đất xây dựng sở thể dục thể thao DTT 78 255 170 160 2.2.2.7 Đất xây dựng sở khoa học công nghệ DKH 79 255 170 160 2.2.2.8 Đất xây dựng sở ngoại giao DNG 82 255 170 160 2.2.2.9 Đất xây dựng công trình nghiệp khác DSK 83 255 170 160 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 54 255 160 170 2.2.5.1 Đất khu công nghiệp SKK 55 250 170 160 2.2.5.2 Đất cụm công nghiệp SKN 61 250 170 160 2.2.5.3 Đất khu chế xuất SKT 55 250 170 160 2.2.5.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 62 250 170 160 2.2.5.5 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 56 250 170 160 2.2.5.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 57 205 170 205 2.2.5.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 58 205 170 205 2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 59 255 170 160 2.2.6.1 Đất giao thông DGT 60 255 170 50 2.2.6.2 Đất thủy lợi DTL 63 170 255 255 2.2.6.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 84 255 170 160 2.2.6.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL 94 255 170 160 2.2.6.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 68 255 170 160 2.2.6.6 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 70 255 170 160 2.2.6.7 Đất công trình lượng DNL 66 255 170 160 2.2.6.8 Đất công trình bưu viễn thông DBV 67 255 170 160 2.2.6.9 Đất chợ DCH 81 255 170 160 2.2.6.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 85 205 170 205 2.2.6.11 Đất công trình công cộng khác DCK 95 255 170 160 2.3 Đất sở tôn giáo TON 87 255 170 160 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 88 255 170 160 2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 89 210 210 210 2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 91 160 255 255 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 92 180 255 255 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 93 255 170 160 Đất chưa sử dụng CSD 97 255 255 254 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 98 255 255 254 84 ST LOẠI ĐẤT Mã Thông số màu loại đất Số màu Red Green Blue 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 99 255 255 254 3.3 Núi đá rừng NCS 100 230 230 200 Đất có mặt nước ven biển (chỉ tiêu quan sát) MVB 101 180 255 255 4.1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT 102 180 255 255 4.2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR 103 180 255 255 4.3 Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 104 180 255 255 85 [...]... thực hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thành lập bản đồ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất có cùng tỷ lệ với bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng và cần thiết cho công tác quản lý lãnh thổ, quản lý đất đai và các ngành kinh tế, kỹ thuật khác đang sử dụng đất đai Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xây dựng theo Quy phạm, ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và. .. 1.1 Tổng quan về bản đồ hiện trạng sử dụng đất (HTSDĐ) 1.1.1 Khái niệm bản đồ hiện trạng sử dụng đất a) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất theo quy định về chỉ tiêu kiểm kê theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê đất đai và được lập theo đơn vị hành chính các cấp, vùng địa lý tự nhiên – kinh tế và cả nước Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải đảm bảo... complex shape, hoặc fill color 1.1.4 Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất Khi sử dụng phần mềm MicroStationV8i và gCadas để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất phải thống nhất theo các quy định sau: a) Việc biên tập trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất tuân thủ quy định kĩ thuật nêu tại Phụ lục 04 ban hành kèm... quyền - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập trong thời kỳ kiểm kê đất đai, khi lập quy hoạch sử dụng đất, khi thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến sử dụng đất - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xây dựng phù hợp với các điều kiện hiện trạng thiết bị công nghệ mới, tài liệu hiện có và kinh phí của địa phương, các ngành 1.1.3 Quy định chung về việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất (HTSDĐ)... những ngành sử dụng nhiều đất như nông nghiệp, lâm nghiệp… Do đó: + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất chính là thể hiện của kết quả kiểm kê đất đai Tất cả những biến động, thay đổi về địa giới hành chính, về loại đất, về diện tích, về đối tượng sử dụng trong vòng 05 năm đều được cập nhật vào số liệu và thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất + Từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo bảng số liệu... quá ± 0,2 mm tính theo tỷ lệ bản đồ nền - Trình bày bản đồ dạng số phải tuân thủ theo đúng các yêu cầu biểu thị nội dung đã được quy định trong “Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và “Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 6 - Các ký hiệu dạng điểm trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số phải biểu thị bằng... quy định về bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số nhằm đảm bảo sự thống nhất các dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ cho mục đích khai thác, sử dụng, cập nhật và lưu trữ - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số phải đảm bảo đầy đủ, chính xác các yếu tố nội dung và không được làm thay đổi hình dạng của đối tượng so với bản đồ tài liệu dùng để số hóa Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng... hành chính theo hệ thống từ dưới lên trên (xã, huyện, tỉnh, quốc gia) Trong đó bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (xã, phường, thị trấn) là tài liệu cơ bản để xây dựng thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, tỉnh Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải thể hiện được toàn bộ các loại đất 5 trong đường địa giới hành chính được xác định theo hồ sơ địa chính, quyết định điều chỉnh địa giới hành chính. .. từng đơn vị hành chính các cấp; xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp; xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong kỳ kiểm kê; đề xuất các giải pháp tăng cường về quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất - Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập. .. của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:50000 là 5’ x 5’ Kích thước ô lưới kinh tuyến, vĩ tuyến của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:100000 là 10’ x 10’ Kích thước ô lưới kinh tuyến, vĩ tuyến của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:250000 là 20’ x 20' Kích thước ô lưới kinh tuyến, vĩ tuyến của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:1000000 là 10 x 10; e Các thông số của file chuẩn của bản đồ hiện ... định kỹ thuật xây dựng đồ trạng sử dụng đất Khi sử dụng phần mềm MicroStationV8i gCadas để xây dựng đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất phải thống theo quy... quan đồ trạng sử dụng đất (HTSDĐ) .3 1.1.1 Khái niệm đồ trạng sử dụng đất a) Bản đồ trạng sử dụng đất b) Bản đồ trạng sử dụng đất dạng số 1.1.2 Mục đích yêu cầu việc thành. .. gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An” Mục tiêu nghiên cứu - Khai thác ứng dụng phần mềm MicroStationV8i, gCadas công tác thành lập đồ trạng sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm microstationv8i và gcadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính , Ứng dụng phần mềm microstationv8i và gcadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính , Ứng dụng phần mềm microstationv8i và gcadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính

Từ khóa liên quan