Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

22 585 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN DŨNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 S K C0 Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC XÂY DỰ NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Thực : TRẦN DŨNG Người hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2008 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu tài liệu luận văn riêng Các thông tin, số liệu nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khoa học Ngƣời nghiên cứu Trần Dũng Lời cám ơn Xin chân thành cám ơn: Thầy PGS TS Nguyễn Đức Trí, Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Giáo viên hƣớng dẫn nghiên cứu hoàn thành luận văn Thầy ThS Đỗ Mạnh Cƣờng, Viện trƣởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp, tập thể cán Viện, tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu luận văn Quý thầy cô giảng dạy lớp cao học Giáo dục học khóa 14, 20062008, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp Hồ chí Minh Những ngƣời học nghề khiếm thính tham gia với nghiên cứu luận văn Quý ngƣời thân gia đình Đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn nghiên cứu Ngƣời nghiên cứu Trần Dũng ABSTRACT Technical and vocational education plays an important role in the process of the development of personality and orient valuable for the deaf people Thus make a chance to be training to become a work-people, who can perform meaningful products to made active contributions to the social The needs of vocational trainning for the deaf is the first objective in vocational training system That is the orginal from the development of socioeconomic, to affirm the roles and made a considerable contribution of the deaf people in recent years However, at special vocational training center for handicap people, the curricula training is not appropriate with the deaf people If we determine the approach the problem from suitabe to develop the curiculum efficiently, it will creeate the condition to help the deaf takes part in career to bring up their life Base on that, the thesis: Study the theorical foundation on curriculum development Survey the present status of vocational trainning program for the deaf at vocational training center for handicap people Survey the choosing ocupation and work of the deaf labor Proposing a model to develop the curriculum for the deaf Designing experiment of the planting peziza.p Prepare instruction multimedia for the planting subject, included:  Instrutional handouts by image  Electronic interactive lessons with PowerPoint Organizing experiment and conference to contribute expert ideas to adjust The result of the research is a foundation for special technical and vocational education school to apply to develop curriculum for the deaf the deaf must have the same conditions to study, to promote ability in working to confirm their value, enhance their position and integrate justice the life in social TÓM TẮT LUẬN VĂN Giáo dục nghề nghiê ̣p đóng vai trò qua n tro ̣ng quá trình phát triể n nhân cách định hƣớng giá trị sống ngƣời khiếm thính Tính giá trị đó, có hội đƣợc giáo dục, mà cá nhân họ phải ngƣời lao động tạo nên sản phẩm có giá trị đóng góp cho xã hội Nhu cầu đào tạo phát triển nghề nghiệp cho ngƣời khiếm thính chƣơng trình mục tiêu hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bắt nguồn từ định hƣớng phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vai trò ngƣời khiếm thính đóng góp họ vào xã hội năm gần Tại sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật , chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa thâ ̣t sƣ̣ phù hơ ̣p Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời khiếm thính tham gia học nghề ổn định viê ̣c làm Trên sở đó, luâ ̣n văn đã thƣ̣c hiê ̣n nô ̣i dung nghiên cƣ́u nhƣ sau: Nghiên cƣ́u sở lý luâ ̣n về xây dƣ̣ng chƣơng trin ̀ h đào ta ̣o Khảo sát thực trạng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính sở đào ta ̣o nghề ngƣời khuyế t tâ ̣t Khảo sát nhu cầu nghề nghiệp việc làm lao động ngƣời khiếm thính Đề xuấ t mô hình xây dƣ̣ng chƣơng trình đào ta ọ nghề cho ngƣời khiế m thính Thiế t kế chƣơng trình thƣ̉ nghiê ̣m nghề tròng nấ m mèo Xây dƣ̣ng bô ̣ phƣơng tiê ̣n da ̣y ho ̣c cho nghề trồ ng nấ m , bao gồ m:  Bô ̣ phiế u hƣớng dẫn thƣ̣c hiê ̣n kỹ bằ ng hình ảnh  Bô ̣ bài giảng điê ̣n tƣ̉ t ƣơng tác bằ ng phim và hình ảnh phầ n mề m Powerpoint Tổ chƣ́c giảng da ̣y thƣ̣c nghiê ̣m và hô ̣i thảo đóng góp ý kiế n chỉnh sƣ̉a chƣơng triǹ h Nghiên cứu làm tảng giúp sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Ngƣời học phải thực đón nhận công điều kiện học tập , phát huy lực lao động để họ tự khẳng định giá trị đích thực thân với sống , giúp ngƣời khiế m thiń h nâng cao vi ̣thế sống hòa nhập công xã hội MỤC LỤC Trang TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU NHIÊM ̣ VỤ NGHIÊN CƢ́U PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU NHƢ̃ NG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CÚA LUẬN VĂN 9 CẤU TRÚC LUẬN VĂN 11 NỘI DUNG NGHIÊN CƢ́ U 12 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DƢ̣NG CHƢƠNG TRÌ NH ĐÀ O TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI KHIẾM THÍ NH 12 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 12 1.1 Thuật ngữ xây dựng chƣơng trình 12 1.2 Thuật ngữ ngƣời khiếm thính 14 CƠ SỞ LÝ LUẬN 15 2.1 Lý thuyết xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 15 2.2 Dạy nghề theo lực thực (Competency-Based training): 26 2.3 Nguyên tắc học thông thạo 28 2.4 Nguyên tắc dạy học cá nhân hóa 29 2.5 Đặc điểm tâm lý nhận thức ngƣời khiếm thính 29 CHƢƠNG II: ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KHẢO SÁT NHU CẦU NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƢỜI KHIẾM THÍNH 36 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ 36 1.1 Đánh giá chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiế m thính hiê ̣n 36 1.2 Khảo sát nhu cầu nghề nghiệp ngƣời khiếm thính 38 CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 41 CHỌN MẪU 41 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 42 4.1 Đánh giá chƣơng trình đào tạo 42 4.2 Khảo sát nhu cầu nghề nghiệp ngƣời khiếm thính 51 4.3 Thực trạng đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời khiếm thính 62 4.4 Đánh giá chung 64 CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XÂY DƢ̣NG CHƢƠNG TRÌ NH ĐÀ O TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI KHIẾM THÍNH 66 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 66 1.1 Đề xuấ t mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo 66 1.2 Cấu trúc chƣơng trình đào tạo 68 1.3 Thiết kế phƣơng tiện dạy học 74 THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 75 2.1 Lựa chọn ngành nghề 75 2.2 Phân tích nghề 77 2.3 Khảo sát nhu cầu lực 77 2.4 Xây dƣng chƣơng trình 78 2.5 Thiết kế phƣơng tiện dạy học 82 2.6 Thử nghiệm chƣơng trình đào tạo 86 2.7 Đánh giá chƣơng trình đào tạo 87 2.8 Sản phẩm nghiên cứu 88 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN 90 HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 91 KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC THAM KHẢO 94 DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Danh mục hình Hình I Hệ thống đào tạo nghề 18 Hình I Mô hình thiết kế phát triển hệ thống ISD 19 Hình I Mô hình Hệ thống công nghệ đào tạo 20 Hình I Mô hình phân tích Trƣớc - sau FEA 22 Hình I Mô hình phát triển Chƣơng trình đào tạo 23 Hình I Mô hình đào tạo nghề theo lực thực 26 Hình I Mô hình đặc điểm ngƣời khiếm thính 30 Hình I Mô hình giao tiếp truyền thông 31 Hình I 10 Mô hình hệ thống hoạt động 32 Hình II Cơ sở xây dựng chƣơng trình 42 Hình II Vấn đề nhà trƣờng quan tâm xây dựng 43 Hình II Chỉnh sửa, bổ sung chƣơng trình đào tạo nghề 44 Hình II Giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp 45 Hình II Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng cho ngƣời học 46 Hình II Mục tiêu lựa chọn ngành nghề để đào tạo 47 Hình II Giải việc làm cho ngƣời học nghề sau đào tạo 48 Hình II khả làm việc ngƣời học nghề 49 Hình II Bồi dƣỡng phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 50 Hình II 10 Giới tính 51 Hình II 11 Khu vực sinh sống 52 Hình II 12 Trình độ văn hoá 53 Hình II 13 Độ tuổi lao động 54 Hình II 14 Lĩnh vực nghề nghiệp theo học làm việc 55 Hình II 15 Nơi học nghề 56 Hình II 16 Thời gian học nghề 57 Hình II 17 Vấn đề ngƣời học quan tâm tham gia học nghề 58 Hình II 18 Hình thức học nghề 59 Hình II 19 Mong ƣớc ngƣời học công việc sau học nghề 60 Hình II 20 Tài liệu học tập 61 Hình II 21 Thực trạng đào tạo nghề giải việc làm 63 Hình III Mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo 67 Hình III Mô hình cấu trúc chƣơng trình đào tạo 68 Hình III Mô hình cấu trúc mô đun chƣơng trình đào tạo 69 Hình III Cấu trúc mô đun chƣơng trình nghề trồng nấm mèo 81 Hình III Phiếu hƣớng dẫn thực kỹ hình ảnh 85 Hình III Trang slile trình chiếu giảng tƣơng tác 85 Danh mục bảng Bảng I So sánh dạy nghề theo lực thực với dạy học truyền thống 27 Bảng II Một số định hƣớng câu hỏi đánh giá chƣơng trình đào tạo 36 Bảng II Một số định hƣớng khảo sát ngƣời quản lý chƣơng trình đào tạo 37 Bảng II Một số định hƣớng câu hỏi nghề nghiệp 39 Bảng II Một số định hƣớng câu hỏi nghề nghiệp 40 Bảng II Phân bố mẫu khảo sát nhu cầu nghề nghiệp 41 Bảng II Cơ sở xây dựng chƣơng trình 42 Bảng II Vấn đề nhà trƣờng quan tâm xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 43 Bảng II Chỉnh sửa, bổ sung chƣơng trình đào tạo nghề 44 Bảng II Giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp 45 Bảng II 10 Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng cho ngƣời học 46 Bảng II 11 Mục tiêu lựa chọn ngành nghề để đào tạo 47 Bảng II 12 Giải việc làm cho ngƣời học nghề sau đào tạo 48 Bảng II 13 Khả làm việc ngƣời học nghề 49 Bảng II 14 Bồi dƣỡng phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 50 Bảng II 15 Giới tính 51 Bảng II 16 Khu vực sinh sống 52 Bảng II 17 Trình độ văn hoá 53 Bảng II 18 Độ tuổi lao động 54 Bảng II 19 Lĩnh vực nghề nghiệp theo học làm việc 55 Bảng II 20 Nơi học nghề 56 Bảng II 21 Thời gian học nghề 57 Bảng II 22 Vấn đề ngƣời học quan tâm tham gia học nghề 58 Bảng II 23 Hình thức học nghề 59 Bảng II 24 Mong ƣớc ngƣời học công việc sau học nghề 60 Bảng II 25 Tài liệu học tập 61 Bảng II 26 Thông tin đào tạo nghề sở dạy nghề ngƣời khiếm thính 62 Bảng III Qui trình xây dựng chƣơng trình đào tạo 67 Bảng III Mô tả thông tin chƣơng trình đào tạo 69 Bảng III Mô tả danh mục mô đun công việc chƣơng trình 71 Bảng III Mô tả thông tin mô đun 71 Bảng III Phiếu hƣớng dẫn viết mục tiêu thực công việc 72 Bảng III Phiếu hƣớng dẫn tính thời gian đào tạo kỹ 73 Bảng III Phiếu hƣớng dẫn viết tập thực hành tổng hợp cuối mô đun 74 Bảng III Năng lực nhiệm vụ công việc 77 Bảng III Những khác biệt chƣơng trình SVTC Viện NCPT GD 78 Bảng III 10 Cấu trúc nội dung chƣơng trình đào tạo nghề trồng nấm mèo 80 Bảng III 11 Phiếu hƣớng dẫn thực mục tiêu TPO 81 Bảng III 12 Bài tập thực hành cuối mô đun 81 Bảng III 13 Kịch sƣ phạm nội dung kỹ cấy chuyền giống 85 Bảng III 14 Các kỹ giảng dạy thử nghiệm 86 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục gắn liền với tính nhân ngƣời, giáo dục hƣớng đến tri thức, để giúp ngƣời nhận chân giá trị đích thực thân Giáo dục thể công điều kiện tạo nhiều hội học tập cho ngƣời khả thích ứng ngƣời học Nhƣ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng ta nhấn mạnh: “Phấn đấu xây dựng giáo dục đại, dân, dân dân, bảo đảm công hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước”.[14] Sự công hội học tập mang lại cho ngƣời xã hội nhận đƣợc quan tâm, hỗ trợ cung cấp điều kiện thuận lợi để họ tham gia vào phát huy lực cá nhân với cộng đồng xã hội Đối với ngƣời khiếm thính, giáo dục trở nên đặc biệt, họ giá trị thể giáo dục sống mang lại Tính giá trị đó, có hội đƣợc giáo dục, mà cá nhân họ phải ngƣời lao động tạo nên sản phẩm có giá trị đóng góp cho xã hội Trong năm qua, nhà nƣớc có sách định hƣớng phát triển hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khuyết tật nói chung, ngƣời khiếm thính nói riêng Nhu cầu đào tạo phát triển nghề nghiệp cho ngƣời khiếm thính chƣơng trình mục tiêu hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bắt nguồn từ định hƣớng phát triển kinh tế xã hội khẳng định vai trò ngƣời khiếm thính lĩnh vực nghề nghiệp đóng góp họ vào xã hội năm gần Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cho ngƣời khiếm thính, có mô ̣t số thông tin ý nhƣ sau:  Theo thống kê Viện Khoa học Giáo dục Việ t Nam (2004) về lao đô ̣ng viê ̣c làm cho ngƣời khuyế t tâ ̣t , nƣớc ta có 6.8 triệu ngƣời khuyết tật Chiếm 6.34% dân số Trong đó, số ngƣời khiếm thính chiếm 13% tổng số ngƣời khuyết tật Số ngƣời độ tuổi lao động từ 16 - 55/60 tuổi chiếm 69.2% Số ngƣời sống tập trung chủ yếu nông thôn, chiếm 87.3% Chỉ có 2.36% có chuyên môn, kỹ thuật tập trung chủ yếu đô thị Số ngƣời khiếm thính sống phụ thuộc vào gia đình chiếm tỷ lệ cao, trung bình 70%.[15]  Số ngành nghề đào tạo cho ngƣời khiếm thính ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu lựa chọn phù hợp với khả học nghề việc làm ngƣời khiếm thính  Các sở dạy nghề khuyết tật dạy nghề cho niên khiếm thính tuổi nhỏ Trong sở sản xuất dành cho ngƣời khiếm thính giới hạn số vị trí việc làm định  Đào tạo nghề chủ yếu dựa theo kinh nghiệm giáo viên, thiếu chƣơng trình hệ thống kỹ nghề cụ thể  Đào tạo nghề chƣa sâu vào nghiên cứu đặc điểm học nghề ngƣời học, nên thiếu thích ứng xác định khả học nghề chất lƣợng đào tạo  Hiệu đào tạo cho ngƣời khiếm thính thấp Một phận lớn vào làm doanh nghiệp phải đƣợc đào tạo lại chuyển đổi nghề Nhƣ vậy, hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa giải hết vấn đề đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời khiếm thính Đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính cần phải đƣợc ý đến yếu tố ảnh hƣởng đến trình đào tạo Bao gồm thiết kế nội dung chƣơng trình, lựa chọn mô hình đào tạo, biên soạn tài liệu, tổ chức giảng dạy giải việc làm sau đào tạo Một yếu tố làm tảng cho trình thiết kế hệ thống chƣơng trình đào tạo Chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính phải mang tính thích ứng, phù hợp với đặc điểm tâm lý khả học tập nhằm phát triển lực cá nhân Ngƣời học phải đƣợc thích ứng với nội dung chƣơng trình, lựa chọn điều kiện học tập tự hình thành lực làm việc Ngƣời học phải thực đón nhận công điều kiện học tập, phát huy lực lao động để họ tự khẳng định giá trị đích thực thân với sống, hòa nhập công xã hội Vì thế, cần có nghiên cứu lĩnh vực xây dựng chƣơng trình làm sở phát triển hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính sở đào tạo nghề cho ngƣời khuyết tật Xuất phát từ ý tƣởng đó, ngƣời nghiên cứu thực nghiên cứu đề tài: “Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật” làm luận văn tốt nghiệp Ngƣời nghiên cứu mong ƣớc kết luận văn đóng góp hữu ích vào việc xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiệu quả, mang đậm tính nhân phù hợp với đặc điểm học nghề ngƣời khiếm thính nghiệp phát triển hệ giáo dục nghề nghiệp ngƣời khuyế t tâ ̣t Luận văn đƣợc thực với hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Đức Trí, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Thiết kế mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính  Nghiên cứu làm tảng giúp sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Cũng nhƣ áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho nhóm ngƣời khuyết tật GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề phù hợp, hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời khiếm thính tham gia học nghề tạo công ăn việc làm, giúp ổn định sống, hòa nhập với cộng đồng nâng cao vị ngƣời khiế m thính xã hội ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu:  Chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Khách thể nghiên cứu:  Nghề nghiê ̣p của ngƣời khiếm thính NHIỆM VỤ NGHIÊN CƢ́U Nghiên cứu sở lý luận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề Khảo sát chƣơng triǹ h đào ta ̣o nghề hiê ̣n cho ngƣời khiế m thin ́ h nhu cầ u nghề nghiê ̣p viê ̣c làm của ngƣời khiế m thính Đề xuấ t mô hiǹ h xây dƣ̣ng chƣơng trin ̀ h và thƣ̉ nghiê ̣m với nghề trồ ng nấ m mèo PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U Những phƣơng pháp nghiên cƣ́u sử dụng để thực luâ ̣n văn là:  Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cƣ́u nô ̣i dung các văn bản về ngƣời khuyế t tâ ̣t , lý thuyế t làm sở lý luâ ̣n nghiên cƣ́u đề tài , lý thuyết xây dƣ̣ng chƣơng triǹ h đào ta ̣o và các đă ̣c điể m tâm lý nhâ ̣n thƣ́c của ngƣời khiế m thiń h, lý thuyết dạy học theo lực mô hình dạy học theo cá nhân hóa Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu làm sở để phát triển sở lý luận đề tài  Phƣơng pháp điều tra bảng hỏi: Thông qua nghiên cƣ́u thƣ̣c tra ̣ng điều kiện thực tế , nghiên cƣ́u xây dƣ̣ng các tiêu chí đánh giá và thiế t kế bảng hỏi để thu nhận thông tin làm sở đánh giá thực trạng chƣơng trình đào tạo , đánh giá nhu cầ u nghề nghiê ̣p , viê ̣c làm và đánh giá chƣơng trình đào tạo thử nghiệm  Phƣơng pháp thực nghiệm: Nghiên cƣ́u sƣ̉ du ̣ng phƣơng ph áp thực nghiệm để xác định tính khả thi chƣơng trin ̀ h thƣ̉ nghiê ̣m Thƣ̣c nghiê ̣m đƣơ ̣c tiế n hành điề u liê ̣n thƣ̣c tế ta ̣i nơi sản xuấ t và có sƣ̣ tham gia của chủ sở theo dõi để theo dõi và đánh giá  Hội thảo chuyên đề: Sƣ̉ du ̣ng các bảng đánh gia đánh giá và góp ý trƣ̣c tiế p theo các tiêu chí về đánh giá chƣơng trình , nhằm cập nhật thông tin để có chỉnh sửa hoàn thiện cuối Đánh giá đƣợc thực thông qua hội thảo đóng góp ý kiến chuyên gia phƣơng pháp, chuyên gia nô ̣i dung , nhà quản lý nghề , quản lý sở đào tạo , giáo viên giảng dạy , chủ sở trồ ng nấ m có kinh nghiê ̣m lâu năm  Phƣơng pháp xử lý thống kê toán học: Các số thông tin khảo sát đƣợc mã hóa và xƣ̉ lý bằ ng thố ng kê toán ho ̣c để phân tích nhằ m đƣa các dƣ̣ báo để đánh giá chiń h xác các thông tin GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Trong điề u kiê ̣n giới ̣n nghiên cƣ́u, luận văn thực số nội dung nhƣ sau:  Nghiên cƣ́u sở lý luận về sở xây dƣ̣ng chƣơng trin ̀ h , đặc điểm tâm lý học nghề ngƣời khiếm thính  Thiế t kế phiế u khảo sát và tiế n hành điề u tra đánh giá thƣ̣c tra ̣ng xây dƣ̣ng chƣơng trình đào ta ̣o nghề ta ̣i 36 sở đào ta ̣o nghề cho n gƣời khuyế t tâ ̣t cả nƣớc , khảo sát nhu cầu nghề nghiệp việc làm 317 lao đô ̣ng là ngƣời khiế m thin 05 tỉnh khu vực ́ h sinh số ng ta ̣i phía nam gồm có Đồng Nai , Bình Dƣơng, Bà Rịa vũng Tàu , TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang  Đề xuấ t mô hiǹ h xây dƣ̣ng chƣơng trin ̀ h đào ta ̣o nghề cho ngƣời khiế m thính  Xây dựng chƣơng trình đào ta ̣o thƣ̉ nghiê ̣m nghề Trồ ng nấ m mèo sở biể u đồ phân tích nghề Dacum  Thiết kế phƣơng tiện dạy học gồ m bô ̣ phiế u hƣớng d ẫn thực kỹ bằ ng hình ảnh và bô ̣ bài giảng điê ̣n tƣ̉ bằ ng phầ n mề m powerpoint  Tổ chƣ́c da ̣y thƣ̉ nghiệm chƣơng trình Hội thảo đóng góp ý kiến chƣơng trình đào tạo  NHƢ̃ NG GIÁ TRI ̣ĐÓNG GÓP CÚA LUẬN VĂN 2.1 Tính khoa học Đề tài nghiên cứu nghiên cứu thức kinh nghiệm xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính hệ thống giáo dục nghề nghiệp nƣớc ta Nghiên cứu dựa tảng kết thực nghiệm khoa học đƣợc công nhận kết hợp với khảo sát thực tế phạm vi rộng rãi nƣớc Các đề xuất đặc điểm học nghề sở cần thiết để thiết kế chƣơng trình tổ chức đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Nghiên cứu đƣợc tiến hành với sở tảng đặc điểm học nghề ngƣời khiếm thính, tạo nên hiệu thích ứng với điều kiện học tập phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp ngƣời khiếm thính Đề xuất tiêu chí khảo sát đánh giá chƣơng trình đào tạo nghề sở dạy nghề, tiêu chí khảo sát nhu cầu nghề nghiệp ngƣời khiếm thính Đề xuất quy trình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề với hệ thống xây dựng sở phân tích yếu tố tác động mang tính thực tiễn Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thân ngƣời học nghề khiếm thính Đề xuất thiết kế phƣơng tiện học tập chƣơng trình phù hợp với đặc điểm học nghề tâm lý nhận thức ngƣời khiếm thính Kết nghiên cứu làm sở để áp dụng xây dựng chƣơng trình thiết kế phƣơng tiện dạy học theo đặc điểm học nghề ngƣời khiếm thính đối tƣợng học nghề khuyết tật khác 2.2 Hiệu kinh tế xã hội Kết nghiên cứu luận văn ý kiến đóng góp chuyên gia xây dựng chƣơng trình, chuyên gia sản xuất nghề trồng nấm mèo, nhà quản lý đơn vị dạy nghề cho ngƣời khuyết tật đánh giá kết nghiên cứu mang lại hiệu cao mặt kinh tế xã hội Thông qua kết nghiên cứu này, có đề xuất điều chỉnh cấu nghề nghiệp đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính hệ thống dạy nghề cho ngƣời khuyết tật Làm giảm chi phí, giảm công sức đầu tƣ, mang lại hiệu thiết thực cho hệ thống đào tạo nghề ngƣời khiếm thính Ngƣời học có khả lựa chọn nội dung thời gian học tập theo điều kiện nhịp độ học tập cá nhân Không cần thiết phải lúc học hết toàn chƣơng trình đào tạo, vừa học vừa làm để nâng cao trình độ nghề nghiệp Nên giảm đƣợc nhiều lãng phí cho ngƣời học Hiệu đào tạo cao, tạo hội việc làm ổn định, làm giảm tỷ trọng thất nghiệp, nâng cao hệ số lao động qua đào tạo, góp phần ổn định sống cho ngƣời khiếm thính, tạo điều kiện phục vụ sách phát triển xã hội 2.3 Khả triển khai ứng dụng vào thực tế Các kết nghiên cứu đề tài hoàn toàn có khả ứng dụng vào thực tế đào tạo nghề ngƣời khiếm thính đối tƣợng khác Mô hiǹ h xây dƣ̣ng chƣơng trin ̀ h có thể áp du ̣ng để xây dƣ̣ng các chƣơng trin ̀ h đào ta ̣o nghề cho ngƣời khiế m thin ́ h và các đố i tƣơ ̣ng ho ̣c nghề ngắ n ̣n khác ̣ thố ng giáo dục nghề nghiệp Nghiên cứu áp dụng phát triển mô hình đào tạo lƣu động, đào tạo chỗ sở sản xuất theo hình thức kềm cặp học việc Đây mô hình đào tạo thích hợp với nhóm đối tƣợng đặc biệt xu phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp nƣớc ta Các sản phẩm chƣơng trình áp dụng hiệu dạy nghề cho ngƣời khiếm thính Các tài liệu trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ sử dụng, mang tính trực quan cao, phù hợp với đặc điểm học nghề cho ngƣời khiếm thính Với chƣơng triǹ h thƣ̣c nghiê ̣m nghề trồ ng nấ m mèo, áp dụng cho đối tƣợng học nghề khác hệ thống dạy nghề nông thôn, doanh nghiệp sản xuất trồng nấm mèo Chƣơng trình xây dựng gắn liền với thực tiễn sản xuất, ngƣời học sau học nghề có khả tham gia làm việc cho trại trồng nấm Điển hình nhƣ khóa dạy thử nghiệm, tất học viên có việc làm thu nhập ổn định Sản phẩm chƣơng trình đào tạo phƣơng tiện đƣợc áp dụng vào chuyển giao công nghệ Trung tâm hỗ trơ ̣ nông dân tin ̉ h Kiên Giang , Trung tâm dạy nghề Huyện Định Quán Đồng Nai đăng ký nhận chuyển giao công nghệ trồng nấm mèo qua đề tài 10 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Cấu trúc luận văn gồm phần, Phầ n nô ̣i dung gồ m chƣơng  Phần Mở đầu  Phầ n nô ̣i dung - Chƣơng I: Cơ sở lý luận về xây dƣ̣ng chƣơng trin ̀ h đào ta ̣o nghề cho ngƣời khiế m thính - Chƣơng II: Đánh giá chƣơng trình đào tạo khảo sát nhu cầu nghề nghiệp ngƣời khiếm thính - Chƣơng III: Đề xuất mô hin ̀ h xây dƣ̣ng chƣơ ng trin ̀ h đào ta ̣o cho ngƣời khiế m thính  Phần Kết luận – kiến nghị 11 NỘI DUNG NGHIÊN CƢ́U CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DƢ̣NG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI KHIẾM THÍ NH MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Thuật ngữ xây dựng chƣơng trình Chƣơng trin ̀ h Theo Tự điển tiếng việt phổ thông (Viện ngôn ngữ học, 2002), “Chƣơng trình toàn nội dung học tập, giảng dạy nêu vắn tắt, đƣợc qui định thức cho môn, lớp học cấp học”.[28] Theo John Mcnail (1985), “Chƣơng trình học thƣờng đƣợc xem khóa học kế hoạch học tập cho đƣợc dạy nhà trƣờng” [39] Định nghĩa quan tâm đến việc xem xét chƣơng trình chứa đựng chƣa hƣớng đến mục đích, mục tiêu có biện pháp để đạt đƣợc mục đích, mục tiêu Theo Mash (1977), Mash Willis (1995), Mash Stafford (1988) “Chƣơng trình học hệ thống kế hoạch kinh nghiệm có liên quan với mà ngƣời học phải đạt, dƣới hƣớng dẫn nhà trƣờng”.[31] Định nghĩa hƣớng đến ba yếu tố liên quan mật thiết với nhau, tác động lên ngƣời học trình học tập: Kế hoạch, kinh nghiệm nhà trƣờng Kế hoạch bƣớc đi, thứ tự logic Kinh nghiệm nội dung học tập thích hợp cần thiết lĩnh vực cụ thể Và cuối kế hoạch kinh nghiệm xảy môi trƣờng cụ thể nhà trƣờng với định chế tổ chức, nhân sự, sở vật chất điều kiện khác tiêu chuẩn, kiểm tra, đánh giá Định nghĩa Maurists Johnson (1970) hƣớng đến thiết kế chƣơng trình đào tạo nhằm vào nhóm đối tƣợng ngƣời học: “Chƣơng trình học kế hoạch nhằm cung cấp hội học tập để đạt đƣợc mục đích mục tiêu cụ thể cho nhóm đối tƣợng, nhà trƣờng đó”.[40] John Colum (1998) đinh ̣ nghiã : “Chƣơng trình đào tạo hệ thống thông tin biên soạn cho giáo viên bao gồm: Trình tự nội dung, trang thiết bị, dụng cụ, vật tƣ tiêu hao, yêu cầu tiêu chuẩn đạt đƣợc”.[2] Nhƣ vâ ̣y, xét theo hệ thống chƣơng trình đào tạo nghề bao gồm hệ thống kế hoa ̣ch, đầ y đủ các nô ̣i dung đào ta ̣o , đáp ƣ́ng các tiêu chuẩ n hành nghề , quy đinh ̣ hƣớng dẫn sƣ̉ du ̣ng và hƣớng đế n đă ̣c điể m của ngƣời ho ̣c Từ định nghĩa trên, ngƣời nghiên cứu khái quát lại định nghĩa chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiế m thin ́ h nhƣ sau: Chương trình đào tạo hệ thống kế hoạch bao gồm thông tin: Trình tự nội dung, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao, yêu cầu tiêu chuẩn đạt nhằm thực mục tiêu đào tạo cụ thể cho nhóm đối tượng 12 Xây dựng chƣơng trình [2] Một hệ thống thiết kế thực tiễn hợp lý, bao gồm việc: Thu thập liệu cần thiết; đến định; xác định đƣợc nội dung, tiêu chí hoạt động giảng dạy; thực đánh giá sản phẩm lẫn quy trình; Cũng nhƣ chỉnh sửa, hiệu chỉnh chƣơng trình có liên quan tới dạy nghề Dacum [2] Dacum viết tắt chữ Develop A Curriculum Là phƣơng pháp phân tích nghề, qua tiểu ban gồm chuyên gia lành nghề đƣợc tập học dẫn dắt thông hoạt viên đƣợc đào tạo, để xác định cụ thể chi tiết đƣợc nhiệm vụ công việc mà công nhân lành nghề phải thực nghề nghiệp họ Modul [2] Tập hợp số công việc có liên quan với nhằm cung cấp số kiến thức kỹ để ngƣời học hành nghề lãnh vực chuyên môn hẹp nghề vị trí định sản xuất Nhiệm vụ (Duty) [2] Một hoạt động nhóm công việc chủ yếu nằm nghề Một nhóm công việc tƣơng tự có liên quan đƣợc xếp cách thuận tiện tùy ý Công việc (Task) [2] Một phận cụ thể, quan sát đƣợc, việc làm hoàn tất, có điểm khởi đầu điểm kết thúc xác định, chia thành hai hay nhiều bƣớc đƣợc thực khoảng thời gian hữu hạn, mà kết sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ định, mà thông thƣờng ngƣời thợ đƣợc phân công để thực Đào tạo (Training) [2] Quá trình cải tiến lực ngƣời cách cung cấp kiến thức, kỹ thái độ cần thiết để cá nhân đạt đƣợc mục tiêu hành nghề cụ thể Học tập (Learning) [2] Việc đạt đƣợc tri thức mới, kỹ mới, thái độ làm việc Một thay đổi quan sát đƣợc đánh giá đƣợc thái độ học viên Một điều mà có ngƣời làm cho họ Kỹ (Skill) [2] Khả thực toàn hay phần công việc Năng lực (Competence) [2] Việc công nhân thực công việc cách thể kiến thức, kỹ thái độ mà công việc đòi hỏi Chuyên gia (Expert) [2] Ngƣời có lực sâu lĩnh vực kiến thức kỹ nghề cụ thể 13 Thông hoạt viên (Facilitator) [2] Một ngƣời mà công việc chủ yếu hình thành đƣợc môi trƣờng trợ giúp đó, tham dự viên đƣợc tự đóng góp mà không sợ sai lầm Là ngƣời biết cách rút mà không thêm vào ý kiến đóng góp Kiến thức kỹ thuật liên hệ (Related technical knowledge) [2] Kiến thức tối thiểu kiện, khái niệm, nguyên tắc quy trình cần thiết để hành nghề Thái độ (attitude) [2] Các cảm xúc hành vi bề ngƣời việc làm công việc Nghề (Job) [2] Là nghề nghiệp phạm vi hẹp, cụ thể chuyên sâu Một công việc chuyên làm theo phân công lao động xã hội đƣợc xã hội chấp nhận Theo tính chất lao động nghề bao gồm: Khảo sát nghề (Occupational reseach) [2] Một phƣơng thức thu thập liệu nghề cụ thể để xây dựng đƣợc nội dung đào tạo nghề Phƣơng thức đƣợc thực cách quan sát chỗ thao tác công việc công nhân, hỏi chuyện họ công việc cụ thể mà họ thực Phân tích nghề (Job anaysis) [2] Một tiến trình nhằm xác định nhiệm vụ công việc mà công nhân lành nghề phải thực đƣợc nghề nghiệp 1.2 Thuật ngữ ngƣời khiếm thính Ngƣời tàn tật Ngƣời tàn tật ngƣời bị khiếm khuyết hay nhiều phận thể chức biểu dƣới dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả hoạt động khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn [24] Ngƣời khuyết tật Ngƣời khuyết tật bao gồm ngƣời có khiếm khuyết lâu dài thể chất, trí tuệ, tinh thần giác quan mà tƣơng tác với rào cản khác cản trở tham gia đầy đủ hiệu họ xã hội tảng công nhƣ ngƣời khác xã hội [18] Trong phạm vi nghiên cứu luận văn này, ngƣời nghiên cứu dùng từ khuyết tật để gọi chung cho ngƣời tàn tật khuyết tật Khiếm thính Khiếm thính khiếm khuyết suy giảm sức nghe kéo theo nghững hạn chế phát triển ngôn ngữ nhƣ khả giao tiếp ngƣời [25] 14 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lý thuyết xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 2.1.1 Đặc trƣng chƣơng trình đào tạo nghề: Cùng với phát triển ngày lớn mạnh hệ thống tri thức, việc học ngƣời ngày mở rộng theo chiều hƣớng tiếp cận khái quát hóa Tuy nhiên, tảng triết lý giáo dục không thay đổi Tất nguyên lý chi phối giáo dục hƣớng vào phát triển sắc nhân văn ngƣời Một mục đích cuối giáo dục phát triển ngƣời toàn diện (Bowen, 1991; Diamond, 1998) Ở góc độ đó, chƣơng trình đào tạo phải hƣớng tới ba mục tiêu  Mục tiêu tri thức  Mục tiêu kỹ  Mục tiêu tình cảm – giá trị Đối với mục tiêu tri thức, chƣơng trình đào tạo phải trả lời câu hỏi: Con ngƣời xã hội giáo dục cần biết gì? Mục tiêu kỹ đòi hỏi chƣơng trình đào tạo xác định: Con ngƣời làm đƣợc gì? Và mục tiêu thứ ba, mục tiêu tình cảm – giá trị, chƣơng trình đào tạo hƣớng tới: Con ngƣời nên nhận chân giá trị họ cần cƣ xử nhƣ sống Nhƣ vậy, đặc trƣng chƣơng trình đào tạo nghề không tập trung vào trình dạy học mà trọng đến hiệu đào tạo, giúp ngƣời học có đủ lực để hành nghề thích ứng với thay đổi sống 2.1.2 Một số quan điể m xây dựng chƣơng trình đào tạo 2.1.2.1 Xây dựng chƣơng trình theo hƣớng tiếp cận Theo tác giả Lƣu Xuân Mới (2000), xây dƣ̣ng chƣơng trình đào ta ̣o theo ba hƣớng hƣớng tiế p câ ̣n sau: [9] Tiếp cận theo nội dung (content-based approach):  Theo cách tiếp cận này, chƣơng trình đƣợc thiết kế bao gồm khối lƣợng nội dung mang lại cho ngƣời học Phƣơng pháp giảng dạy giáo viên đƣợc thực theo lối truyền thụ ngƣời học thụ động trình thu nhận kiến thức Tiếp cận theo mục tiêu (objective-based approach):  Theo cách tiếp cận này, mục tiêu đào tạo đƣợc xác định từ ban đầu kết mong đợi từ ngƣời học sau kết thúc khóa học đạt đƣợc khả nhƣ Việc lựa chọn nội dung, phƣơng pháp giảng dạy, phƣơng thức kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng mục tiêu đƣa Theo hƣớng mục tiêu đào tạo dùng làm để đánh giá chất lƣợng việc xây dựng thực 15 thi chƣơng trình đào tạo giáo dục đƣợc xem nhƣ công cụ đào tạo, nhằm phát triển khả tiềm ẩn bên ngƣời học Tiếp cận phát triển (development-based approach):  Theo cách tiếp cận này, giáo dục đƣợc xem nhƣ phƣơng tiện để giúp ngƣời học phát triển toàn diện liên tục, có khả thích ứng với điều kiện môi trƣờng làm việc thay đổi Chƣơng trình đào tạo cho thấy phù hợp với nhu cầu học tập ngƣời học 2.1.2.2 Xây dựng chƣơng trình sở phân tích nghề Có nhiều phƣơng pháp phân tích nghề Phƣơng pháp phổ biến phân tích nghề Dacum Theo Robert E Norton (1997), lý thuyết phân tích nghề Dacum dựa tảng triết lý: [42]  Những người lao động lành nghề có thể mô tả nghề họ xác khác  Cách hữu hiệu để định nghĩa nghề mô tả công việc mà người lao động lành nghề nghề đó thực  Mọi công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng, dụng cụ thái độ định để có thể thực Thông qua phân tích nghề, biểu đồ Dacum đƣợc hình thành, bao gồm ma trận nhiệm vụ Kỹ (công việc) nghề Ý nghĩa chƣơng trình đào tạo xây dựng từ phân tích nghề Dacum chƣơng trình bao trùm kỹ thực tiễn mà ngƣời hành nghề làm việc môi trƣờng thƣ̣c tiễn sản xuất Theo William E Blank (1982), Xây dƣ̣ng chƣơng trình đào tạo sở phân tích nghề phù hợp khả đào tạo theo lực thực ngƣời học (Competency-Based Training), với đặc điểm: [46]  Chƣơng trình dạy nghề cấu trúc theo mô đun đƣợc xây dựng dựa mục tiêu thực công việc nghề  Dạy nghề dựa theo khả tiếp thu ngƣời học nghề để đạt đến trình độ thành thạo  Mục tiêu huấn luyện theo kỹ nghề: Quy trình thực hiện, kiến thức kỹ thuật, an toàn lao động, tác phong công nghiệp để hình thành kỹ 2.1.2.3 Xây dựng chƣơng trình theo đặc điểm ngƣời học Một hƣớng tiếp cận khác phù với đào tạo nghề ngắn hạn nhằm phục vụ đối tƣợng học nghề ngƣời nhóm yế u thế đặc biệt Nghiên cƣ́u về vấ n đề này, Forrest W Parkay Glen Hass (2000) đã phát triể n ̣ thố ng chƣơng trin ̀ h đào ta ̣o cho ngƣời ho ̣c theo ̣ thố ng phải tính đế n các yế u tố thuâ ̣n lơ ̣i cung cấ p cho ngƣời ho ̣c [41] Trong đó Willhok N Johnbern (1997) nhấ n ma ̣nh đế n các đă ̣c điể m ngƣời ho ̣c để ta ̣o nên sƣ̣ thić h ứng chƣơng trình [47] Thƣ̣c tế các nghiên 16 S K L 0 [...]... khả năng học nghề và chất lƣợng đào tạo  Hiệu quả đào tạo cho ngƣời khiếm thính còn thấp Một bộ phận lớn khi vào làm tại doanh nghiệp phải đƣợc đào tạo lại hoặc chuyển đổi nghề Nhƣ vậy, hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính vẫn chƣa giải quyết hết vấn đề cơ bản giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời khiếm thính Đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính cần phải đƣợc chú ý đến các yếu tố ảnh... khuyết tật có thể áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Cũng nhƣ có thể áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho các nhóm ngƣời khuyết tật 3 GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận và xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề phù hợp, hiệu quả, thì sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời khiếm thính tham gia học nghề và tạo công ăn việc làm, giúp ổn... nghề cho ngƣời khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề cho ngƣời khuyết tật Xuất phát từ những ý tƣởng đó, ngƣời nghiên cứu thực hiện nghiên cứu đề tài: Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật làm luận văn tốt nghiệp Ngƣời nghiên cứu mong ƣớc kết quả luận văn đóng góp hữu ích vào việc xây dựng một hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiệu quả, mang... học nghề và việc làm của ngƣời khiếm thính  Các cơ sở dạy nghề khuyết tật chỉ dạy nghề cho thanh niên khiếm thính tuổi nhỏ Trong khi tại các cơ sở sản xuất dành cho ngƣời khiếm thính chỉ giới hạn một số vị trí việc làm nhất định  Đào tạo nghề chủ yếu dựa theo kinh nghiệm của giáo viên, thiếu chƣơng trình và hệ thống các kỹ năng nghề cụ thể 6  Đào tạo nghề chƣa đi sâu vào nghiên cứu đặc điểm học nghề. .. nƣớc Các đề xuất về đặc điểm học nghề là cơ sở cần thiết để thiết kế chƣơng trình và tổ chức đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Nghiên cứu đƣợc tiến hành với những cơ sở nền tảng về đặc điểm học nghề ngƣời khiếm thính, tạo nên hiệu quả thích ứng với các điều kiện học tập và phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp của ngƣời khiếm thính Đề xuất bộ tiêu chí khảo sát đánh giá chƣơng trình đào tạo nghề tại các cơ sở. .. luận văn này, ngƣời nghiên cứu dùng từ khuyết tật để gọi chung cho ngƣời tàn tật và khuyết tật Khiếm thính Khiếm thính là sự khiếm khuyết hoặc suy giảm sức nghe kéo theo nghững hạn chế về sự phát triển ngôn ngữ cũng nhƣ khả năng giao tiếp của con ngƣời [25] 14 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lý thuyết về xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 2.1.1 Đặc trƣng chƣơng trình đào tạo nghề: Cùng với sự phát triển ngày càng... ngƣời khiếm thính 9 Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở để áp dụng xây dựng chƣơng trình và thiết kế phƣơng tiện dạy học theo đặc điểm học nghề của ngƣời khiếm thính và các đối tƣợng học nghề khuyết tật khác 2.2 Hiệu quả kinh tế xã hội Kết quả nghiên cứu của luận văn và các ý kiến đóng góp của các chuyên gia xây dựng chƣơng trình, chuyên gia sản xuất nghề trồng nấm mèo, nhà quản lý các đơn vị dạy nghề cho. .. điểm học nghề của ngƣời khiếm thính trong sự nghiệp phát triển hệ giáo dục nghề nghiệp ngƣời khuyế t tâ ̣t Luận văn đƣợc thực hiện với sự hƣớng dẫn của PGS.TS Nguyễn Đức Trí, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Thiết kế mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính  Nghiên cứu làm nền tảng giúp các cơ sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật có... cơ sở dạy nghề, bộ tiêu chí khảo sát nhu cầu nghề nghiệp của ngƣời khiếm thính Đề xuất quy trình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề với hệ thống xây dựng trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động mang tính thực tiễn Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và của ngay chính bản thân ngƣời học nghề khiếm thính Đề xuất thiết kế phƣơng tiện học tập của chƣơng trình phù hợp với đặc điểm học nghề và... vị dạy nghề cho ngƣời khuyết tật đánh giá kết quả nghiên cứu đã mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế xã hội Thông qua kết quả nghiên cứu này, đã có những đề xuất về điều chỉnh cơ cấu nghề nghiệp đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính và hệ thống dạy nghề cho ngƣời khuyết tật Làm giảm chi phí, giảm công sức đầu tƣ, mang lại hiệu quả thiết thực cho hệ thống đào tạo nghề ngƣời khiếm thính Ngƣời học có khả ... năm gần Tại sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật , chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa thâ ̣t sƣ̣ phù hơ ̣p Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề hiệu... đƣợc đào tạo lại chuyển đổi nghề Nhƣ vậy, hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa giải hết vấn đề đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời khiếm thính Đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính. .. Giáo dục Đào tạo MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Thiết kế mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính  Nghiên cứu làm tảng giúp sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật áp dụng để xây dựng chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật, Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật, Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật, 3 - Noi dung luan van.pdf

Từ khóa liên quan