Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

116 356 1
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 08:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Trần Thị Tuyết Oanh người dành thời gian quý báu để tận tình hướng dẫn, bảo định hướng cho suốt thời gian hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Khoa Quản lý giáo dục - trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng nghiệp trường THCS quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho suốt trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè gia đình, người thân yêu luôn bên khuyến khích, động viên ủng hộ học tập sống Do thời gian có hạn nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn bè, quý vị quan tâm tới vấn đề để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Học viên Lê Thị Thu Hằng i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CB Cán CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC Cơ sở vật chất ĐMPPDH Đổi phương pháp dạy học GAĐT Giáo án điện tử GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐH Hiện đại hóa HS Học sinh KHKT Khoa học kĩ thuật NSNN Ngân sách nhà nước NV Nhân viên PHBM Phòng học môn PPDH Phương pháp dạy học QLGD Quản lý giáo dục TBDH Thiết bị dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ vii Danh mục sơ đồ viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP Ƣ́NG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC .8 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 12 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 12 1.2.2 Quản lý giáo dục 14 1.2.3 Quản lý nhà trường 15 1.2.4 Thiết bị dạy học 16 1.2.5 Quản lý thiết bị dạy học 18 19 1.3 Thiết bị dạy học trƣờng THCS 1.3.1 Vai trò thiết bị dạy học trình dạy học 19 1.3.2 Một số yêu cầu TBDH trường THCS 20 1.4 Quản lý thiết bị dạy học trƣờng Trung học sở đáp ứng 22 yêu cầu đổi giáo dục 1.4.1 Chức nhiệm vụ hiệu trưởng trường Trung học sở quản lý thiết bị dạy học 22 1.4.2 Nội dung quản lý TBDH trường THCS 25 1.4.3 Yêu cầu đổi giáo dục đặt cho quản lý TBDH 30 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý TBDH trường phổ thông 32 33 Kết luận chƣơng iii Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BẮC TỪ 34 LIÊM, HÀ NỘI 2.1 Khái quát kinh tế xã hội giáo dục THCS quận Bắc 34 Từ Liêm, Hà Nội 2.1.1 Khái quát kinh tế - xã hội 34 2.1.2 Vài nét đặc điểm giáo dục quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 37 2.1.3 Giáo dục THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 38 2.2 Thực trạng TBDH quản lý sử dụng TBDH trƣờng 43 THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.2.1 Thực trạng TBDH trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 43 2.2.2 Thực trạng quản lý TBDH trường THCS 47 59 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Các mặt mạnh 59 2.3.2 Tồn 59 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng 60 62 Kết luận chƣơng Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO 63 DỤC HIỆN NAY 63 3.1 Định hƣớng nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Định hướng cho việc đề xuất biện pháp 63 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 66 3.2 Các biện pháp quản lý thiết bị dạy học 3.2.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho cán quản lý giáo viên vai trò tác dụng thiết bị dạy học trước yêu cầu đổi giáo dục 66 iv 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trước bước vào năm học 69 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên môn nhân viên phụ trách TBDH 71 3.2.4 Biện pháp 4: Đầu tư thiết bị dạy học để triển khai dạy học theo phòng học môn 73 3.2.5 Biện pháp 5: Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học truyền thống đơn giản sưu tầm thiết bị dạy học nhà trường 76 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp khảo sát tính cần thiết, 82 khả thi biện pháp 3.3.1 Mối quan hệ biện pháp 82 3.3.2 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 84 92 Kết luận chƣơng 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 93 Khuyến nghị 95 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tổng hợp lớp học bậc THCS địa bàn 38 Bảng 2.2 Chất lượng học lực trường THCS 39 Bảng 2.3 Xếp loại Hạnh kiểm trường THCS 40 Bảng 2.4 Kế t quả xếp loại thể lực 40 Bảng 2.5 Mức độ đáp ứng TBDH số lượng 43 Bảng 2.6 Mức độ đáp ứng TBDH chất lượng 44 Bảng 2.7 Nguyên nhân hạn chế sử dụng TBDH 46 Bảng 2.8 Đánh giá CBQL GV mức độ nhận thức thực nội dung quản lý TBDH 47 Bảng 2.9 Đánh giá CBQL quản lý việc trang bị TBDH 49 Bảng 2.10 Đánh giá CBQL quản lý việc sử dụng TBDH 50 Bảng 2.11 Đánh giá GV quản lý việc sử dụng TBDH 51 Bảng 2.12 Đánh giá CBQL thực trạng quản lý việc bồi dưỡng kỹ sử dụng TBDH cho GV 52 Bảng 2.13 Đánh giá GV quản lý việc bồi dưỡng kỹ sử dụng TBDH cho GV 53 Bảng 2.14 Đánh giá CBQL quản lý việc bảo quản TBDH 55 Bảng 2.15 Đánh giá GV quản lý việc bảo quản TBDH 56 Bảng 3.1 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản lý đề xuất 85 Bảng 3.2 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản lý đề xuất 87 Bảng 3.3 Tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp 89 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Ý kiến GV thực trạng sử dụng TBDH 45 Biểu đồ 3.1 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản lý đề xuất 86 Biểu đồ 3.2 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản lý đề xuất 88 Biểu đồ 3.3 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 91 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Cấu trúc hệ thống quản lý 12 Sơ đồ 1.2 Chu trình quản lý 13 Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý TBDH trường THCS quận Bắc Từ Liêm 42 Sơ đồ 3.1 Quy trình bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng hiệu TBDH 72 Sơ đồ 3.2 Mối quan hệ biện pháp 83 viii Kết luận chƣơng Trên sở lý luận quản lý việc trang bị, bảo quản sử dụng TBDH trường THCS trình bày chương 1, qua khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý trang bị, bảo quản sử dụng TBDH trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chương 2, từ để đề xuất biện pháp quản lý TBDH sở đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn tính khả thi biện pháp, cho phép tác giả luận văn đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý TBDH trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Các biện pháp điều có quan hệ chặt chẽ, có tính đồng cao Các biện pháp tác giả điều tra CBQL, GV so sánh cấp độ để thuyết phục tính khả thi Tác giả sử dụng biểu đồ so sánh số liệu cụ thể tính cần thiết, tính khả thi biện pháp Nếu triển khai áp dụng nâng cao hiệu quản lý việc trang bị, bảo quản sử dụng TBDH không trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nói riêng mà cho tất trường THCS thành phố Hà Nội nói chung, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Một vấn đề mà giáo dục nước nhà quan tâm 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong quản lý nhà trường quản lý sử dụng thiết bị dạy học nhiệm vụ quan trọng cần thiết Để đào tạo đội ngũ GV HS sử dụng tốt TBDH việc đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học, yêu cầu cần thiết ngành giáo dục đòi hỏi CBQL trường phải xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ Hướng nhiệm vụ trọng tâm vào việc quản lý TBDH Phạm vi nghiên cứu đề tài dựa sở cụ thể hoá nội dung định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kì CNH, HĐH đất nước mối quan hệ biện chứng yếu tố Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học, quản lý sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học Biện pháp quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trường THCS, vai trò CBQL, vai trò công tác quản lý GV HS, tính tất yếu công việc việc đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học GV HS trường THCS, thông qua biện pháp quản lý Hiệu trưởng Kết nghiên cứu đề tài đóng góp phần vào công tác ứng dụng lí luận khoa học quản lý giáo dục vào quản lý thiết bị dạy học trường THCS, giúp cho đội ngũ cán quản lý mà trước hết Hiệu trưởng có thêm sở lý luận biện pháp quản lý việc trang bị, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học Trong năm gần đây, nghiệp giáo dục đào tạo nói chung cấp THCS nói riêng Quận nâng lên, tỉ lệ HS xét tốt nghiệp, thi đỗ vào lớp 10 THPT tương đối ổn định chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển chung địa phương đất nước Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo địa phương phải nâng cao chất lượng dạy học, 93 ĐMPPDH trường THCS Trong việc quản lý nâng cao hiệu thiết bị dạy học có vai trò lớn Qua nghiên cứu thực trạng cho thấy, công tác quản lý Hiệu trưởng mặc dù có nhiều cố gắng việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học cho phù hợp với điều kiện CSVC nhà trường thực tế trường nhiều hạn chế, lúng túng khâu tổ chức, điều hành Trên sở phân tích lí luận thực tiễn, cho phép luận văn đề xuất biện pháp sau: Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho CBQL GV vai trò tác dụng thiết bị dạy học trước yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trước bước vào năm học Biện pháp : Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên môn nhân viên phụ trách thiết bị dạy học Biện pháp 4: Đầu tư thiết bị dạy học để triển khai dạy học theo phòng học môn Biện pháp 5: Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học truyền thống đơn giản sưu tầm thiết bị dạy học nhà trường Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường Qua nghiên cứu thân, so sánh đối chiếu lí luận thực tiễn vấn đề, qua tìm hiểu thực trạng trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đề tài đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý thiết bị dạy học trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục khẳng định qua kết khảo sát mang tính cần thiết khả thi 94 Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo - Cần hướng dẫn, đạo địa phương cung ứng TBDH kịp thời để nhà trường có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ sử dụng cho GV dịp hè cùng lúc với việc tập huấn thực nội dung chương trình ĐMPPDH - Hằng năm nguồn kinh phí cấp địa phương cho TBDH nên quy định rõ tỉ lệ dùng để bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lí TBDH - Tiếp tục đổi kiểm tra đánh giá (kiểm tra, thi), cần đưa kết quản lý, sử dụng TBDH vào nội dung kiểm tra đánh giá theo tỉ lệ đủ lớn - Cần tăng cường kinh phí đầu tư cho CSVC nói chung TBDH nói riêng phù hợp với quy mô giáo dục đào tạo - Tổ chức thường xuyên, kịp thời lớp đào tạo, bồi dưỡng, kĩ thực hành, bảo quản, sử dụng TBDH cho GV viên chức làm công tác TBDH trường Nâng cao kĩ tin học cho CBQL, GV để ứng dụng hiệu CNTT truyền thông hoạt động dạy học quản lý nhà trường - Ban hành danh mục TBDH tiêu chuẩn chất lượng TBDH, biên soạn phát hành rộng rãi tài liệu hướng dẫn kĩ thuật sử dụng loại hình TBDH 2.2 Đối với công ty sản xuất TBDH - Cần sản xuất TBDH đạt tiêu chuẩn, đảm bảo tính khoa học, tính xác, tính thẩm mĩ, tính sư phạm, giá thành hợp lí độ bền cao - Sản xuất TBDH đồng thời với việc phát hành tài liệu (sách, băng, đĩa ) hướng dẫn sử dụng, khai thác TBDH - Thường xuyên liên hệ mật thiết với nhà trường để nắm bắt đầy đủ thông tin phản hồi TBDH trình sử dụng để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời TBDH khách hàng có nhu cầu 95 2.3 Đối với phòng GD&ĐT - Khi cấp phát TBDH cho nhà trường không nên cấp trường mà nên vào điều kiện sử dụng, nghiệp vụ sử dụng GV nhà trường để cấp phát cho phù hợp - Tăng cường công tác tham mưu, đạo, xây dựng quy hoạch tổng thể đội ngũ GV môn đảm bảo đủ số lượng, cân đối cấu, trình độ đạt chuẩn chuẩn ngày cao - Tổ chức cho CBQL trường tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên đề chuyên đề đổi công tác quản lý, ĐMPPDH, sử dụng đồ dùng TBDH - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, hoạt động giảng dạy sử dụng TBDH trường học - Có chế khuyến khích động viên, bồi dưỡng thoả đáng GV giỏi, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến - Tăng cường tổ chức chuyên đề hội thảo sâu trao đổi kinh nghiệm quản lý sử dụng TBDH trình dạy học 2.4 Đối với Hiệu trưởng trường THCS - Thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, quyền, Phòng GD&ĐT với hội phụ huynh HS việc xây dựng sở vật chất, đầu tư TBDH theo phương thức "Nhà nước nhân dân làm" Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục phối kết hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường - xã hội công tác giáo dục HS - Quản lý nhà trường cách toàn diện, đặc biệt quan tâm tới quản lý việc trang bị, bảo quản sử dụng TBDH Vận dụng biện pháp quản lý TBDH việc trang bị bảo quản sử dụng TBDH linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị 96 - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, giao lưu, học hỏi, tham quan; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tích cực ứng dụng tri thức khoa học quản lý giáo dục, công nghệ thông tin kiểm nghiệm thực tế lí luận trình quản lý nhằm góp phần đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (2012), Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu khóa XI Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lệ trường phổ thông, Hà Nội 2011 Bộ Giáo dục đào Đào tạo, Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TTBGDĐT ngày 12/5/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đặng Quốc Bảo (2002), Tổ chức quản lí: Từ cách tiếp cận, Tập giảng Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lí Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Chí (1996), "Suy nghĩ dạy học lấy HS làm trung tâm", Nghiên cứu giáo dục Cơ sở khoa học quản lý (1997), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Danh nhân Hồ Chí Minh, Nhà xuất Lao động Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tƣ (2000), "Về công tác tự làm TBDH", Nghiên cứu giáo dục 10 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tƣ (2002), "Một số ý kiến công tác thiết bị trường học Thực trạng - Nguyên nhân - Giải pháp", Phát triển giáo dục 11 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỉ XXI Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 12 Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), Quản lí giáo dục, quản lý nhà trường bối cảnh thay đổi Nxb Giáo dục Việt Nam 13 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề QLGD khoa học GD Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Phạm Minh Hạc (1996), Mười năm đổi giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội 98 15 Trần Kiểm (2000), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông, Nxb Giáo dục 16 M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở lí luận khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán Quản lí giáo dục Trung ương 1, Hà Nội 17 Luật giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, Tập Nxb Giáo dục, Hà Nội 19 Hoàng Đức Nhuận Cải tiến TBDH nhằm ĐMPPDH trường phổ thông TTKHGD 20 Những sở lí luận dạy học, tập 1,2 (1995 - 1997), Nxb Giáo dục, Hà Nội 21 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Giáo dục học (tập1), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 22 Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bắc Từ Liêm, Báo cáo tổng kết năm học từ năm 2012 đến năm 2014 23 Nguyễn Ngọc Quang (2005), Những vấn đề lí luận Quản lí Giáo dục, Trường cán Quản lí giáo dục Trung ương 24 Trần Doãn Quới (2000), Vai trò thiết bị giáo dục xét quan điểm triết học vật lịch sử, TTKHGD (Số 81), (tr 25-28) 25 Vũ Trọng Rỹ (1997), Một số vấn đề lí luận phương tiện dạy học, Tài liệu dùng cho học viên cao học, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội 26 Ngô Quang Sơn (2005), Vai trò thiết bị giáo dục việc đánh giá hiệu sử dụng thiết bị giáo dục trình dạy học tích cực, Thông tin quản lí giáo dục số năm 2005 27 Ngô Quang Sơn (2005), Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông TTGDTX Trung tâm học tập cộng đồng”, Đề tài khoa học cấp Bộ 99 28 Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1997) Nxb Giáo dục 29 Văn kiện Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá IX (2002) Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 30 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), Đảng Cộng sản Việt Nam Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31.Phạm Viết Vƣợng (2008), Giáo dục học Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 100 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN V/v đánh giá thực trạng công tác quản lý thiết bị giáo dục trƣờng THCS địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Dành cho CBQL, GV) Họ tên: Nam, nữ Tuổi Chức vụ: Nơi công tác Năm tốt nghiệp Hệ Thâm niên ngành giáo dục Để có sở khoa học thực tiễn nhằm đề xuất biện pháp quản lý TBDH, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng mà ông (bà) cho phù hợp Theo ông (bà) thực trạng quản lý việc trang bị thiết bị dạy học trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ TT NỘI DUNG Tốt BT Chƣa tốt Kiểm tra, giám sát tiếp nhận TBDH đảm bảo số lượng chất lượng Tổ chức phong trào thi thiết kế, tự làm TBDH Huy động nguồn xã hội hoá để tăng cường TBDH Thực kiểm kê, lý TBDH theo quy định 101 Theo ông (bà) thực trạng quản lý việc sử dụng TBDH trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ NỘI DUNG TT Tốt BT Chƣa tốt Xây dựng nội qui sử dụng TBDH Lập báo cáo việc sử dụng TBDH môn học Chỉ đạo tổ chuyên môn sử dụng TBDH phù hợp với yêu cầu chương trình học Bố trí dạy hợp lý để đảm bảo đủ TBDH cho tiết dạy Tổ chức dự đánh giá học có sử dụng TBDH Theo ông (bà) thực trạng quản lý việc bồi dưỡng kỹ sử dụng TBDH trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ TT NỘI DUNG Tốt BT Chƣa tốt Tổ chức dự học tập giáo viên có kinh nghiệm sử dụng TBDH Tổ chức trao đổi kinh nghiệm sử dụng TBDH theo môn học Lựa chọn bố trí giáo viên tập huấn sử dụng TBDH Tổ chức tự bồi dưỡng thông qua tài liệu hướng dẫn sử dụng TBDH 102 Theo ông (bà) thực trạng quản lý việc bảo quản TBDH trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ NỘI DUNG TT Tốt BT Chƣa tốt Xây dựng nội qui bảo dưỡng, sửa chữa TBDH Chỉ đạo thực qui trình bảo quản, bảo dưỡng TBDH theo định kỳ Chỉ đạo việc xếp bảo quản thiết bị dạy học sau tiết học Kiểm tra việc xếp, lưu giữ TBDH theo danh mục cho khoa học, dễ tìm dễ lấy Lập báo cáo định kỳ tình trạng thiết bị dạy học Xin chân thành cám ơn hợp tác ông (bà) ! 103 PHỤ LỤC 2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV trường THCS) Họ tên: Nam, nữ Tuổi Chức vụ: Nơi công tác Năm tốt nghiệp Hệ Thâm niên ngành giáo dục Để có sở khoa học cho biện pháp quản lý TBDH trường THCS, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản lý đề xuất cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà ông (bà) cho thích hợp Tính cần thiết: - Mức độ 1: Rất cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 2: Cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 3: Ít cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 4: Không cần thiết không khả thi: điểm TT Tên biện pháp Mức độ cần thiết Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho CBQL GV vai trò tác dụng TBDH trước yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng TBDH trước bước vào năm học 104  X Thứ bậc Biện pháp : Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng TBDH cho giáo viên môn nhân viên phụ trách TBDH Biện pháp 4: Đầu tư TBDH để triển khai dạy học theo phòng học môn Biện pháp 5: Phát động phong trào tự làm TBDH truyền thống đơn giản sưu tầm TBDH nhà trường Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường 105 Tính khả thi: - Mức độ 1: Rất cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 2: Cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 3: Ít cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 4: Không cần thiết không khả thi: điểm Mức độ khả thi TT Tên biện pháp Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho CBQL GV vai trò tác dụng TBDH trước yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng TBDH trước bước vào năm học Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng TBDH cho giáo viên môn nhân viên phụ trách TBDH Biện pháp 4: Đầu tư TBDH để triển khai dạy học theo phòng học môn Biện pháp 5: Phát động phong trào tự làm TBDH truyền thống đơn giản sưu tầm TBDH nhà trường Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường  Xin chân thành cám ơn hợp tác ông (bà) ! 106 Y Thứ bậc [...]... lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầ u đổ i mới giáo du ̣c Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Chƣơng 3: Biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáp... lượng dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý TBDH trong cơ sở giáo dục phổ thông và thực trạng quản lý TBDH tại các trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Luận văn đề xuất biện pháp quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay nhằ m nâng cao chấ t lươ ̣ng da ̣y ho ̣c tại các trường... cao hiệu quả trang bị, bảo quản và sử dụng TBDH, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại các trường THCS là một nhiệm vụ cần thiết hiện nay Xuất phát từ những lí do trên, tác giả chọn đề tài: "Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp, với hy vọng có thể áp dụng tại địa phương nhằm... Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu: Tại các trường công lập của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Xác định các biện pháp quản lý TBDH của hiệu trưởng trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 6.1 Xác định cơ sở lý luận cho quản lý TBDH tại các trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 6.2 Khảo... Bắ c Từ Liêm, góp phần nâng cao chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c” 3 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý thiết bị dạy học tại các trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại các trường THCS trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4 4 Giả thuyết khoa học Hiện nay công tác quản lý TBDH tại các trường THCS trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có... của các cơ quan QLGD cấp trên) nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện cho hoạt động nhà trường diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục tiêu… Tác động của những chủ thể quản lý bên trong nhà trường (bộ máy quản lý nhà trường) để tổ chức thực hiện các hoạt động: Quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý quá trình dạy học - giáo dục, quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, quản lý tài chính trường học, quản. .. đến nay việc nghiên cứu quản lý TBDH tại các trường THCS quận Bắc Từ Liêm thì chưa được đề tài nào đề cập đến Đây là lí do để tác giả nghiên cứu một số biện pháp quản lý TBDH tại các trường THCS quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 1.2 Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1 Quản lý Theo từ điển tiếng Việt, quản lý là: “Tổ chức, điều khiển hoạt động của một đơn vị, một cơ. .. nhất mà hiệu quả sử dụng cao nhất Giá thành rẻ, phù hợp kinh phí TBDH đảm bảo độ bền cao, chắc chắn và chi phí bảo quản ít nhất 1.4 Quản lý thiết bị dạy học tại trƣờng Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 1.4.1 Chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở trong quản lý thiết bị dạy học Quản lý TBDH là tác động có mục đích của người quản lý, phát triển và sử dụng có hiệu quả... quanh nhà trường. ” Theo định nghĩa trên thì Cơ sở vật chất - kỹ thuật của nhà trường, đó là các khối công trình, nhà cửa, sân chơi, thư viện, thiết bị giáo dục và các trang thiết bị khác… được trang bị riêng cho nhà trường, và chia ra làm 3 bộ phận: trường sở, thiết bị giáo dục và thư viện Các bộ phận này nhà trường trực tiếp quản lý và sử dụng phục vụ hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường Theo... cụ thể là: Kế hoạch hoá và thống kê, kế hoạch dạy và học, quản lý nhân sự, quản lý trường sở và thiết bị dạy học, quản lý tài chính, kiểm tra ngân sách, Đặc biệt nhà trường là cơ sở giáo dục, Hiệu trưởng quản lý nhà trường còn phải là những chuyên gia giáo dục luôn luôn đi đầu trong các phong trào đổi mới giáo dục, tạo nên môi trường sư phạm nhà trường một phong trào thi đua “Hai tốt” mà Hiệu trưởng ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN... 1: Cơ sở lý luận quản lý thiết bị dạy học trường Trung học sở đáp ứng yêu cầ u đổ i mới giáo du ̣c Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thiết bị dạy học trường Trung học sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. .. pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học trường Trung học sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáp ứng yêu cầ u đổ i mới giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn