Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

26 360 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 08:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ VÂN ANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: TS Nguyễn Đình Huỳnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2016 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, trình đổi phát triển, nguồn nhân lực coi yếu tố quan trọng bậc nhất, yếu tố có tính định đến thành bại, uy thế, địa vị, khả phát triển bền vững tổ chức, đơn vị Đặc biệt giáo dục, đội ngũ giáo viên nòng cốt nghiệp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trường công lập trọng điểm đào tạo nghề khu vực miền Trung-Tây Nguyên Tuy nhiên, công tác có nhiều bất cập, tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trường Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết mà chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng” để thực luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Hy vọng rằng, luận văn góp phần hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng thời gian qua, thành công, hạn chế, nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu thực tế thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tất vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu số vấn đề phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Về thời gian: luận văn nghiên cứu số liệu nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng từ năm 2011 – 2014 Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Bố cục nội dung nghiên cứu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận chung phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tổng quan tài liệu - Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Chủ biên: TS Nguyễn Quốc Tuấn; - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực tác giả PGS.TS Trần Kim Dung - Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực tác giả TS Đoàn Gia Dũng biên soạn, - Giáo trình Quản trị nhân lực tác giả Ths Nguyễn Văn Điềm – PGS.TS * Một số tài liệu liên quan đến tình hình thực sách phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực Dưới góc độ vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực tổng thể hình thức, phương pháp, sách biện pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (trí tuệ, thể chất phẩm chất tâm lý xã hội), nhằm đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực cho phát triển KT- XH giai đoạn phát triển Nội dung phát triển nguồn nhân lực nâng cao lực (kiến thức, kỹ năng, hành vi thái độ), thúc đẩy động nhằm đạt mục tiêu tổ chức 1.1.3 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Mục đích phát triển nguồn nhân lực sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác với thái độ tốt nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực sở đào tạo nghề 1.1.5 Khung lực nguồn nhân lực sở đào tạo nghề Theo chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề trọng điểm cấp độ khu vực quốc tế kỹ nghề lực sư phạm nước tiên tiến khu vực ASEAN nước phát triển giới 100% số giáo viên phải đạt chuẩn nước tương đương vào năm 2014 Cụ thể, giáo viên phải có tốt nghiệp đại học đại học chuyên ngành sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy, có trình độ ngoại ngữ thong dụng tối thiểu bậc khung lực ngoại ngữ quốc gia tương đương, có trình độ tin học C đạt yêu cầu kỹ tin học quốc tế theo tiêu chuẩn IC3 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy, năm vững kiến thức nghề phân công giảng dạy, có kiến thức nghề liên quan, hiểu biết thực tiễn sản xuất tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ nghề 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xây dựng cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu tổ chức 1.2.2 Phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 1.2.3 Phát triển kỹ nghề nghiệp người lao động 1.2.4 Nâng cao nhận thức người lao động 1.2.5 Nâng cao động thúc đẩy người lao động 1.3 Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC DẠY NGHỀ - Phát triển nguồn nhân lực đường giúp cho đơn vị dạy nghề nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc - Phát triển nguồn nhân lực tạo điều kiện để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển kỹ năng; nâng cao nhận thức đáp ứng nhiệm vụ tương lai 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC DẠY NGHỀ 1.4.1 Cơ chế, sách sử dụng, bố trí xếp nguồn nhân lực Để phát huy hiệu nguồn nhân lực tổ chức dạy nghề, tổng cục dạy nghề cần ban hành sách cần thiết nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực như: + Chính sách tiền lương phù hợp + Chính sách phụ cấp ưu đãi đối hợp lý chức danh, học hàm, giảng viên v.v… + Chính sách sử dụng nhân tài, nhân lực có trình độ cao (thạc sỹ, tiến sỹ, PGS, GS) + Chính sách phong tặng danh hiệu cao quý như: Nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân; phong tặng học hàm: Phó Giáo sư, Giáo sư phải trì thường xuyên, công khai nhằm tôn vinh đóng góp nhà giáo 1.4.2 Quy mô, cấu nguồn nhân lực tổ chức * Quy mô nguồn nhân lực * Cơ cấu nguồn nhân lực: 1.4.3 Các nhân tố thuộc người lao động - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn: Đây yếu tố thuộc cá nhân bao gồm người lao động, xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng học tập nâng cao trình độ nhằm theo kịp với phát triển khoa học, công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tương lai, điều này, nhận thức đắn tạo điều kiện thuận lợi nâng cao kiến thức kỹ góp phần làm cho nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị ngày phát triển - Năng lực quản lý, điều hành cán quản lý, quan trọng cán làm công tác phát triển nguồn nhân lực trước hết, phải có kiến thức nguồn nhân lực vững vàng, có lĩnh, trang bị kỹ hoạch định, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; có tầm nhìn người từ khâu tuyển dụng, đào tạo, sử dụng để góp phần phát triển nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Đặc điểm Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng a Khái quát trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng b Tình hình chất lượng đào tạo từ năm 2011-2014 trường 2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực trường cao đẳng nghề Đà Nẵng Bảng 2.3 Đội ngũ giáo viên giảng dạy trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Giáo viên hữu Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số Tiến sỹ 01 01 Thạc sỹ 27 54 81 Đại học 41 46 87 Cao đẳng 0 Trung cấp 0 Công nhân bậc 5/7 trở 0 Trình độ khác 0 Tổng cộng 68 101 169 lên (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng cấu đội ngũ giáo viên Hiện tại, tổng số giáo viên trường 169 người, với cấu tương đối hợp lý 100% giáo viên có trình độ đại học đủ chuẩn tham gia công tác giảng dạy Trong có tiến sĩ, nghiên cứu sinh, 81 thạc sỹ, 45 giáo viên học cao học Ngoài nhà trường mời thêm 17 cán bộ, giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, nghệ nhân, thợ bậc cao tham gia giảng dạy trường a Cơ cấu theo loại hình lao động Bảng 2.7 Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo loại hình lao động Chỉ tiêu 2011- 2012- 2012 2013 Giáo viên hữu 123 135 151 169 Tốc độ tăng 0% 9,8% 11,9% 11,9% 42 48 53 70 0% 14,3% 10,4% 32% Giáo viên thỉnh giảng Tốc độ tăng 2013-2014 20142015 (Nguồn : phòng Tổ chức – Hành chính) b Cơ cấu theo khoa chuyên môn c Cơ cấu theo giới tính d Cơ cấu theo độ tuổi e Cơ cấu theo tiêu 2.2.2 Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Bảng 2.12 Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên ( 2012-2015) Chỉ tiêu Tổng số Trên đại học Đại học So sánh (%) 2012- 2013- 2014- 2013 2014 2015 135 151 169 1,118 1,119 32 44 78 1,375 1,772 103 109 (2013-2014)/ (2014-2015)/ (2012-2013) (2013-2014) 91 1,058 0,834 (Nguồn : phòng Tổ chức – Hành chính) 2.2.3 Thực trạng nâng cao kỹ nghề nghiệp Do nhận thức chưa đầy đủ trình độ kỹ nghề nghiệp thời gian dài không quan tâm ý, đầu tư thích đáng nên có khoa vừa thừa, vừa thiếu số lượng giáo viên, lại vừa yếu chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành giảng dạy Tình trạng giáo viên trẻ vừa trường chưa có kinh nghiệm làm việc công ty nhận vào trường dạy, đa số môn phải dạy thực hành Bảng 2.15 Thực trạng kỹ đội ngũ giáo viên Số Tiêu chí Thành thạo người Số lượng Chưa thành thạo Tỷ Số lệ lượng Tỷ lệ Yếu Số Tỷ lượng lệ hỏi (người) 100 67 67 28 28 5 Thiết kế 100 54 54 37 37 9 56 56 29 29 15 15 Làm việc nhóm (%) (người) (%) (người) (%) giảng điện tử Soạn thảo giáo 100 án tích hợp 10 dung đào tạo, lý thuyết nhu cầu thực tế cách xa, cấu kiến thức thực hành lý thuyết đào tạo, công việc khoa không tương xứng - Phương pháp đào tạo: Các giáo viên giáo viên lâu năm hướng dẫn, cho nghiên cứu giảng môn học đảm nhận vòng tháng Bên cạnh đó, tham gia dự giáo viên khoa để học tập kinh nghiệm đứng lớp Các giáo viên cũ học tập lớp nâng cao trình độ theo chuyên môn nghiệp vụ - Tham gia lớp nâng cao kỹ giảng dạy kỹ giảng dạy giáo án tích hợp, giảng điện tử, chương trình nâng cao kỹ giao tiếp… 2.2.4 Thực trạng nâng cao nhận thức Thực trạng trình độ nhận thức phát triển nguồn nhân lực hiểu biết xã hội đội ngũ giáo viên so với yêu cầu nhiệm vụ hạn chế nhiều mặt chậm cải tiến, đổi Bảng 2.17 Thực trạng nhận thức đội ngũ giáo viên Tốt Bình thường Kém Số người Tỷ Số Tỷ Số Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ lệ lượng lệ lượng (người) (%) hỏi (%) (người) (%) (người) Mức độ tận tình 100 56 56 38 38 4 với sinh viên Luôn coi sinh 100 47 47 35 35 18 18 viên khách hàng để phục vụ Luôn thực 100 59 59 32 32 9 tốt công tác giảng dạy Cần phát triển 100 82 82 18 18 0 nguồn nhân lực trường (Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra) 11 Qua khảo sát 100 giáo viên vấn đề nhận thức công tác giảng dạy, giáo viên đặt người học làm trung tâm, giáo viên quan tâm, giúp đỡ người học, chiếm 56% Giáo viên thực tốt công tác giảng dạy, chiếm 59% Bên cạnh đó, nhiều giáo viên chưa thực tận tâm, tậ tuỵ công tác giảng dạy Điều này, nhà trường cần phải quan tâm tiếp cận để nâng cao nhận thức cho giáo viên Bên cạnh đó, hỏi vấn đề cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực trường, hầu hết giáo viên nhận thức vấn đề quan trọng công tác giảng dạy họ Chính lý này, yêu cầu nhà trường cần phải tổ chức lớp học để bồi dưỡng trình độ, lý luận, tư tưởng, giúp cho giáo viên có nhận thức đắn vị trí 2.2.5 Thực trạng tạo động lực thúc đẩy a Thực trạng tạo điều kiện môi trường làm việc Trong thời gian qua, tạo điều kiện cho giáo viên học để nâng cao trình độ, nhiên lại chưa thực quan tâm đến nguyện vọng giáo viên Mặc dù học khó xếp thời gian để học, giảng nhiều, số giáo viên chưa chuyên tâm việc nâng cao trình độ học hỏi kinh nghiệm thực tế Qua điều tra, số giáo viên chưa thực hài lòng công việc chiếm 28% Nguyên nhân điều kiện làm việc, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên, mức lương chưa tương xứng…Từ đó, dẫn đến hiệu suất công việc chưa cao, khó thăng tiến công việc Từ không hài lòng, giáo viên có khả chuyển đổi công việc có điều kiện tốt Mặt khác, tượng sống lâu thành lão làng, chủ yếu dựa vào thâm niên công tác để đề bạt Một số giáo viên qua đào tạo làm việc tốt hội phát triển Việc luân 12 chuyển vị trí quản lý chưa cao Chưa có mô hình để nhằm khuyến khích thúc đẩy giáo viên trở thành quản lý Từ không hài lòng đội ngũ giáo viên công việc người lao động có khả chuyển đổi công việc có điều kiện tốt, vấn đề mà trường cần xem xét Chính vậy, thời gian đến nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhiều đến việc phát triển định hướng nghề nghiệp cho giáo viên Qua số liệu ta thấy, giáo viên đánh giá mức độ tạo điều kiện tham gia khóa đào tạo tốt có 10%, 26% Hiện nay, nhà trường chưa có tiêu chí rõ ràng quán việc đề bạt giáo viên lên làm quản lý Cách đề bạt cán phụ thuộc nhiều quan hệ cá nhân lãnh đạo nhà trường Các quy định cụ thể quyền trách nhiệm người quản lý phận, đơn vị chưa gắn kết với kết hiệu hoạt động Vì vậy, việc quy hoạch, lựa chọn lãnh đạo, quản lý phận nhiều mang tính chủ quan, hình thức, thiếu b Về công tác tiền lương Trường thấy yếu tố quan trọng giáo viên, nên năm gần công tác chế độ đãi ngộ ý cải tiến, nâng cao, vận dụng hợp lý chế độ tiền lương giáo viên Bảng 2.17 Thống kê tổng thu nhập/tháng giáo viên qua năm học Năm học 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Giáo viên 3.500 4.200 4.700 ĐVT: 1.000đ So sánh năm 2015/2012 (%) 134,4 (Nguồn: phòng Tài chính-kế toán) 13 So với trường địa bàn mức lương giáo viên thấp Tiền lương bình quân tháng giáo viên, từ 3,5 – 4,0 triệu đồng/ giáo viên Đồng thời xếp loại thi đua hàng quý theo A, B, C Cho nên, trung bình tháng thu nhập giáo viên khoảng 4,0 triệu đến 4,5 triệu đồng c Về chế độ khen thưởng, đãi ngộ Hàng năm trường có đánh giá xếp loại cho đơn vị cá nhân từ có chế độ khen thưởng như: Đơn vị lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua chưa cao, chưa tạo động lực cho nhân viên phấn đấu Các sách chế độ đãi ngộ trường trường có quan tâm chưa thực khuyến khích giáo viên có động lực làm việc Bên cạnh đó, năm gần khó khăn kinh tế thị trường ảnh hưởng đến nguồn tuyển sinh, trường đầu tư nâng cấp số phòng học Vì thế, trường cắt giảm số khoản phụ cấp cgo giáo viên, điều ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc giáo viên trường 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những mặt mạnh - Nhiều chủ trương, sách Đảng Nhà nước ban hành nhằm định hướng cho nhà trường công tác xây dựng phát triển đội ngũ CBGV - Trong nhiều năm qua, lãnh đạo nhà trường quan tâm đến công tác xây dựng phát triển đội ngũ GV số lượng chất lượng, - Nhận thức yêu cầu học tập nâng cao trình độ đội ngũ CBGV nâng lên bước đáng kể - Hàng năm, nhà trường có xây dựng tổ chức thực 14 kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công tác nhận xét đánh giá nhằm nâng cao hiệu công tác cho đội ngũ CBGV nhằm bảo đảm thực nghiệp đào tạo nhà trường - Một số chế độ, sách khuyến khích động viên chưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi, cần thiết cho đội ngũ CBGV tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng tự học tập để nâng cao trình độ đáp ứng theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ 2.3.2 Những tồn - Việc thực công tác tuyển dụng bố trí nhân theo kế hoạch hàng năm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường, - Công tác quản lý chuyên môn chưa quan tâm mức, - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm có xây dựng thực không đến nơi đến chốn, nội dung thiếu tính khả thi, đề nhiều kết không đạt theo yêu cầu kế hoạch - Một phận GV thụ động, thiếu tích cực học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chậm đổi phương pháp dạy học - Công tác nghiên cứu khoa học chưa thực khắp đội ngũ GV nhà trường 2.3.3 Nguyên nhân tồn - Nhà trường chưa thực chủ động, tích cực công tác tuyển dụng, thuyên chuyển cán bộ, quy trình thực nhiều thời gian, lệ thuộc qua nhiều cấp quản lý - Nhà trường chưa xây dựng tiêu chuẩn chức danh đội ngũ thành tiêu chí cụ thể để làm sở cho việc tổ chức đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng cách phù hợp - Chính sách động viên, khuyến khích chưa mức - Công tác kiểm tra, đánh giá sau đào tạo chưa quan tâm mức phận quản lý, lãnh đạo nhà trường 15 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.1 TIỀN ĐỀ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 a Viễn cảnh nhà trường b Sứ mệnh nhà trường Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng nơi trang bị cho người học kỹ đến nâng cao giúp người học phát huy phát triển lực thân để thành công tương lai Là nơi khơi nguồn cảm hứng, đam mê kỹ nghề, Là cầu nối gắn kết hoạt động nghiên cứu ứng dụng kỹ nghề vào thực tiễn xã hội tinh thần động, sáng tạo, nhiệt tình, trung thực, tôn trọng chia kinh nghiệm nhằm hướng đến phát triển thịnh vượng chung” c Mục tiêu phát triển trường Mục tiêu chiến lược - Về chất lượng: vòng năm tới, phấn đấu để hầu hết chuyên ngành đào tạo có giáo viên trình độ cao - Về số lượng: bám sát nhu cầu thực tế để dự báo kế hoạch đào tạo nghiên cứu khoa học cho giai đoạn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước, sở có kế hoạch xây dựng quy mô đội ngũ cán trường Mục tiêu cụ thể Về công tác tổ chức cán - Đến năm 2020 tổng số cán công chức trường 435 16 người, có 350 giáo viên( chiếm 80% số cán công chức toàn trường) - Đội ngũ giáo viên đạt 60% có trình độ Đại học, (10 - 15% có trình độ tiến sĩ) - Chủ nhiệm Khoa chuyên ngành phải có trình độ Tiến sỹ Các môn chủ nhiệm môn phải có trình độ thạc sĩ - 100% cán công chức có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B Riêng giáo viên 80% sử dụng ngoại ngữ chuyên môn, đọc sách chuyên môn, giao tiếp thông thường 100% giáo viên 40 tuổi đạt chuẩn trình độ tiếng Anh TOEIC - Mỗi năm có giáo viên/1 khoa học đại học; giáo viên/1 khoa/ năm nghiên cứu sinh - Có cán giáo viên cử học chương trình quản lý nhà nước, cao cấp trị - Cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng chuyên môn nước khuôn khổ dự án ODA liên kết đào tạo với trường chiếm từ 10-15% Mỗi khoa có giáo viên công nhận chứng dạy nghề quốc tế - Cơ cấu đội ngũ xây dựng theo tỷ lệ giáo viên/20 HS-SV, tỉ lệ cán nhân viên hành chính, phục vụ không 25% tổng biên chế - 100% cán lãnh đạo, quản lý đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo chức danh đảm nhận; 100% nhân viên đào tạo đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đảm trách Về công tác đào tạo - Từ đến năm 2020, nhà trường tiếp tục phát huy lực đào tạo ngành nghề có, mở thêm ngành đáp ứng theo nhu cầu xã hội, đa dạng hóa hình thức đào tạo, dự kiến mở thêm ngành công tác xã hội vào năm 2018 lưu 17 lượng đào tạo lên đến 6000 HSSV vào năm 2020 - Xây dựng công bố chuẩn đầu cho 100% chuyên ngành đào tạo trường Thiết kế chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm Thực nghiêm chỉnh công khai cam kết chuẩn đầu công bố - Phấn đấu tăng lượng giáo trình biên soạn năm 10% - Xây dựng ngân hàng đề thi cho tất môn học giảng dạy nhà trường Về công tác nghiên cứu khoa học - Phấn đấu khoa có báo khoa học đăng năm - Tăng cường đầu tư công tác NCKH cho sinh viên - Tăng cường nhiều đề tài có tính thực tiễn đối vơi địa phương Về xây dựng sở vật chất - Hoàn tất việc xây dựng trường Hòa Quý vào năm 2020 - Lập kế hoạch trang bị sở vật chất-kỹ thuật phục vụ cho việc giảng dạy đèn chiếu/phòng học - Tăng cường công tác quản lý tài sản, sử dụng phôi liệu tiết kiệm - Tăng số lượng đầu sách thư viện 10%/năm học - Đẩy mạnh công tác tin học hóa cho toàn trường 3.1.2 Nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường a Nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên Trong số 100 phiếu điều tra có đến 49% người điều tra trả lời tương lai họ muốn tham gia khóa đào tạo, 26% người điều tra trả lời mong muốn tham gia, lại 5% không mong muốn 20% bình thường 18 b Động muốn đào tạo đội ngũ giáo viên Qua kết điều tra có 100 phiếu, giáo viên muốn muốn tham gia đào tạo tương lai, số 56 phiếu giáo viên trả lời muốn tham gia đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn chiếm 56%, bên cạnh mục đích thu nhập thăng tiến chiếm tỷ lệ tương đối 24% 16% Đội ngũ giáo viên nhận thức việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần thiết cho công việc họ từ làm tăng thu nhập có nhiều hội thăng tiến c Phương pháp hình thức đào tạo Qua kết điều tra có 58% muốn phương pháp đào tạo nơi làm việc 42% muốn đào tạo nơi làm việc Và số này, có 42 phiếu muốn tham gia đào tạo hình thức hướng dẫn trực tiếp, 32 phiếu trả lời muốn tham gia đào tạo chứng ngắn hạn, 10 phiếu muốn tham gia chương trình dài hạn 16 phiếu muốn tham gia tập huấn, bồi dưỡng 3.1.3 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường - Đào tạo, bồi dưỡng phải theo quy hoạch, quy hoạch nhằm đảm bảo cân đối số lượng, cấu, đạt chuẩn trình độ lực - Công tác tuyển dụng tiến hành chặt chẽ theo quy trình nhằm tuyển chọn giáo viên có đủ lực thật sự, đáp ứng yêu cầu đổi nội dung phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo 3.2 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ * Nguyên tắc thứ nhất: Các biện pháp đưa phải mang tính khả thi, nghĩa phải phù hợp với đặc điểm, tình hình điều kiện cụ thể nhà trường 19 * Nguyên tắc thứ hai: Các biện pháp đưa phải hướng đến mục đích nhằm phát huy mặt mạnh đội ngũ để sở mà xây dựng, bổ sung, phát triển đội ngũ hoàn thiện hơn, hạn chế, khắc phục tồn tại, yếu đội ngũ giáo viên nhà trường * Nguyên tắc thứ ba: Các biện pháp đề phải có tác dụng bổ trợ nhau, thống nhát với sở chung mục đích nhằm xây dựng, phát triển để hoàn thiện đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa nhằm thực tốt nhiệm vụ Trường giai đoạn * Nguyên tắc thứ tư: Các biện pháp đưa phải mang tính chiến lược, nghĩa vừa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ trước mắt, vừa phải đáp ứng yêu cầu lâu dài, có tác dụng đến năm 2020 năm 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.3.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực nhà trường a Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên + Kế hoạch tuyển sinh hàng năm, từ tính toán nhu cầu định mức số lượng giáo viên phù hợp + Căn vào phát triển khối ngành trọng điểm để bổ sung lượng giáo viên + Mục tiêu phát triển trường đáp ứng đội ngũ lao động tay nghề cao đội ngũ giáo viên phải đáp ứng đủ lực để thực công việc giảng dạy + Cần phải bố trí, sử dụng xếp giáo viên giảng dạy phù hợp với trình độ chuyên ngành đào tạo, trọng khâu tuyển dụng đầu vào, bảo đảm tiêu chuẩn, quy định, nhằm nâng cao chất lượng 20 nguồn nhân lực b Các sách thực hoạch định đội ngũ giáo viên * Chính sách tuyển dụng lao động Đây khâu đầu tiên, quan trọng trình phát triển đội ngũ, phải đặc biệt trọng đến chất lượng đầu vào đội ngũ giáo viên - Thực việc qui hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên sở định biên số lượng ngành, cấp trình độ phải sở thực việc qui hoạch cách khoa học cho giai đoạn phát triển trường - Chú trọng khâu tuyển dụng giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn để nhằm thúc đẩy trình phát triển đội ngũ theo hướng đảm bảo tăng số lượng với cấu hợp lý - Điều kiện, tiêu chí tuyển dụng: Người xin dự tuyển phải hội đủ điều kiện theo quy định Luật dạy nghề, theo quy trình xây dựng tuyển dụng người thực có nhu cầu làm công tác giảng dạy, có tâm huyết gắn bó với nghề nghiệp - Để thực qui trình, cần có phận có thẩm quyền tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thi tuyển * Tiêu chuẩn tuyển dụng lao động - Căn vào bảng tiêu chuẩn tuyển giáo viên chuẩn ngoại ngữ, tin học, kỹ sư phạm nghề,…đáp ứng nhu cầu trường - Xây dựng chế độ ưu tiên với tỷ lệ tuyển dụng định, để tuyển cán công nhân viên có thời gian công tác, phục vụ trường, nhằm động viên, tạo cho họ yên tâm công tác lâu dài trường 21 3.3.2 Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên a Đa dạng hóa hình thức phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Sơ đồ 3.1 Nội dung đào tạo phát triển giáo viên Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng: CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Tự bồi dưỡng Bồi dưỡng Thường Xuyên Đào tạo tập trung, Chuyên đề Đào tạo chức Đào tạo từ xa Đào tạo, BD nước Sơ đồ 3.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên b Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng - Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm nội dung, phương pháp giảng dạy; 22 - Các chuyên gia giáo dục, chuyên viên, nhà quản lý đạo chuyên môn giúp giáo viên giải khó khăn, tình sư phạm nảy sinh trình dạy học - Các họp hội đồng Trường, buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn giúp người giải nhiệm vụ đặt trình giảng dạy nâng cao ý thức hợp tác giúp đỡ lẫn - Bồi dưỡng trình độ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm đảm bảo đạt chuẩn đội ngũ giáo viên c Tăng cường việc kết hợp giảng dạy với công tác nghiên cứu khoa học d Phải không ngừng phát huy nâng cao chất lượng hoạt động sư phạm giáo viên e Xây dựng thực chế độ, sách hợp lý nhằm khuyến khích nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Trường 3.3.3 Nâng cao kỹ năng, hành vi thái độ cho đội ngũ giáo viên + Tham gia chương trình tập huấn ngắn hạn nhà trường tổ chức + Tham gia buổi hội thảo nhà trường tổ chức + Ngoài ra, để nâng cao trình độ người giáo viên phải có ý thức tự đào tạo, tự trau dồi kiến thức cho thân + Về trình độ ngoại ngữ phấn đấu đến năm 2015 số giáo viên tiếp tục đào tạo bồi dưỡng theo chuẩn nghề 100%, có trình độ Toeic 500 điểm 50% + Về trình độ tin học phấn đấu đến năm 2015, chuẩn tin học B trở lên Ngoài ra, cần bổ sung số kỹ giảng dạy kỹ trình chiếu slide, giảng dạy tích hợp… 23 3.3.4 Nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên Nâng cao trình độ nhận thức hiểu trình từ trình độ nhận thức kinh nghiệm đến trình độ nhận thức lý luận, từ trình độ nhận thức thông tin đến trình độ nhận thức khoa học… 3.3.5 Nâng cao động thúc đẩy cho đội ngũ giáo viên hoàn thiện môn trường học tập a Nâng cao động thúc đẩy cho đội ngũ giáo viên Lương bổng, đãi ngộ không đơn mặt tài mà mặt phi tài Biểu dương trước tập thể nổ lực thành tích xuất sắc Đồng thời, nhà trường nên tổ chức hình thức tổ chức cho nhân viên tham quan, nghỉ mát, b Phát triển môi trường học tập + Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc theo yêu cầu công việc việc nâng cao sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi tâm sinh lý cho người lao động + Tạo bầu không khí dân chủ, tương trợ giúp đỡ lẫn người quản lý + Xây dựng môi trường văn hoá nhà trường, đặc biệt tổ chức giáo dục phải có văn hóa giao tiếp ứng xử, lãnh đạo với giáo viên, giáo viên với giáo viên, giáo viên với HSSV Để làm điều này, cần thực bước sau: Đào tạo cho giáo viên kỹ giao tiếp, ứng xử HSSV Xây dựng hệ thống chuẩn mực cho giáo viên trường + Thường xuyên tổ chức kiểm tra sức khoẻ, + Ban lãnh đạo cần lập kế hoạch đào tạo giáo viên năm lần + Hàng năm nhà trường nên tổ chức thi tay nghề khoa với để giáo viên học hỏi kinh nghiệm giảng dạy với 24 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội 3.4.2 Đối với Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng 3.4.3 Đối với trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng KẾT LUẬN Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng nhiệm vụ chủ yếu, có tầm quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa định chiến lược phát triển nhà trường tương lai, nhằm đạt tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thành phố, phục vụ nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Để tạo thương hiệu Trường đào tạo, đòi hỏi quản lý đạo nhà trường phải quan tâm xây dựng đồng mặt hoạt động (cơ sở vật chất, thiết bị phương tiện dạy học; phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề; Xây dựng kế hoạch đào tạo; môi trường làm việc, dạy học …), phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề khâu có tính chất định then chốt Vì vậy, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề cần phải có sách hợp lý chế độ đãi ngộ vật chất, lẫn tinh thần, tạo môi trường làm việc thuận lợi đội ngũ giáo viên, tập trung nguồn lực để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ nhận thức người giáo viên [...]... nghiệm đứng lớp Các giáo viên cũ thì được học tập các lớp nâng cao trình độ theo chuyên môn nghiệp vụ của mình - Tham gia các lớp nâng cao kỹ năng giảng dạy như kỹ năng giảng dạy giáo án tích hợp, bài giảng điện tử, chương trình nâng cao kỹ năng giao tiếp… 2.2.4 Thực trạng nâng cao nhận thức Thực trạng trình độ nhận thức về phát triển nguồn nhân lực và hiểu biết về xã hội của đội ngũ giáo viên so với... nhà trường 15 CHƯƠNG 3 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.1 TIỀN ĐỀ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2015-2020 a Viễn cảnh của nhà trường b Sứ mệnh của nhà trường Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng là nơi trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản đến nâng cao giúp người học có thể phát huy và phát... slide, giảng dạy tích hợp… 23 3.3.4 Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên Nâng cao trình độ nhận thức có thể hiểu là một quá trình đi từ trình độ nhận thức kinh nghiệm đến trình độ nhận thức lý luận, từ trình độ nhận thức thông tin đến trình độ nhận thức khoa học… 3.3.5 Nâng cao động cơ thúc đẩy cho đội ngũ giáo viên và hoàn thiện môn trường học tập a Nâng cao động cơ thúc đẩy cho đội ngũ giáo viên... Thương Binh và Xã Hội 3.4.2 Đối với Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng 3.4.3 Đối với trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng KẾT LUẬN Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, có tầm quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định trong chiến lược phát triển của nhà trường trong tương lai, nhằm đạt tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thành phố, phục vụ sự... DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.3.1 Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực của nhà trường a Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên + Kế hoạch tuyển sinh hàng năm, từ đó tính toán được nhu cầu và định mức số lượng giáo viên phù hợp + Căn cứ vào sự phát triển ở các khối ngành trọng điểm để bổ sung lượng giáo viên + Mục tiêu phát triển của trường là đáp ứng đội ngũ lao động tay nghề cao thì đội ngũ giáo... giảng dạy và nâng cao ý thức hợp tác giúp đỡ lẫn nhau - Bồi dưỡng trình độ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm đảm bảo đạt chuẩn của đội ngũ giáo viên c Tăng cường việc kết hợp giảng dạy với công tác nghiên cứu khoa học d Phải không ngừng phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên e Xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách hợp lý nhằm khuyến khích nâng cao trình độ đội ngũ... giáo viên khoảng 4,0 triệu đến 4,5 triệu đồng c Về chế độ khen thưởng, đãi ngộ Hàng năm trường có đánh giá xếp loại cho từng đơn vị và cá nhân từ đó có chế độ khen thưởng như: Đơn vị lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua nhưng chưa cao, chưa tạo được động lực cho nhân viên phấn đấu Các chính sách và chế độ đãi ngộ của trường đối với trường có quan tâm nhưng chưa thực sự khuyến khích giáo viên có động... viên đi học để nâng cao trình độ, tuy nhiên lại chưa thực sự quan tâm đến nguyện vọng của giáo viên Mặc dù đi học nhưng vẫn khó có thể sắp xếp thời gian để đi học, giờ giảng vẫn còn nhiều, cho nên một số giáo viên chưa chuyên tâm trong việc nâng cao trình độ cũng như học hỏi kinh nghiệm thực tế Qua điều tra, số giáo viên chưa thực sự hài lòng về công việc của mình chiếm 28% Nguyên nhân do điều kiện làm... kinh nghiệm thực tế Qua điều tra, số giáo viên chưa thực sự hài lòng về công việc của mình chiếm 28% Nguyên nhân do điều kiện làm việc, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, mức lương chưa tương xứng…Từ đó, dẫn đến hiệu suất công việc chưa cao, khó có thể thăng tiến trong công việc Từ sự không hài lòng, giáo viên có khả năng chuyển đổi công việc nếu có điều kiện tốt hơn Mặt khác, vẫn còn hiện tượng... viên được cử đi học chương trình quản lý nhà nước, cao cấp chính trị - Cán bộ, giáo viên được học tập bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài trong khuôn khổ dự án ODA và liên kết đào tạo với các trường chiếm từ 10-15% Mỗi khoa có 5 giáo viên được công nhận chứng chỉ dạy nghề quốc tế - Cơ cấu đội ngũ được xây dựng theo tỷ lệ 1 giáo viên/20 HS-SV, tỉ lệ cán bộ nhân viên hành chính, phục vụ không quá 25% tổng ... luận chung phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tổng... TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực Dưới góc độ vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực... nhân lực tổ chức * Quy mô nguồn nhân lực * Cơ cấu nguồn nhân lực: 1.4.3 Các nhân tố thuộc người lao động - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn: Đây yếu tố thuộc cá nhân bao gồm người lao động,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề đà nẵng, Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề đà nẵng, Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

Từ khóa liên quan