CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

105 664 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016, 15:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THÙY TRANG TÊN ĐỀ TÀI: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN NHÀ VIETTEL - HANCIC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THÙY TRANG TÊN ĐỀ TÀI: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN NHÀ VIETTEL - HANCIC Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS ĐINH XUÂN HẠNG Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THỊ THÙY TRANG LỜI CẢM ƠN Trước tiên, muốn gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa học để có hội tham gia học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin cảm ơn thầy cô trường thầy cô khoa tài ngân hàng truyền đạt lại cho kiến thức bổ ích để thực nghiên cứu Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Xuân Hạng tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu đề tài Cuối xin cảm ơn người ủng hộ giúp đỡ hoàn thành đề tài nghiên cứu HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ THÙY TRANG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : Hiệu sử dụng vốn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhà Viettel – Hancic” Tóm tắt đề tài : Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic hoạt động với lĩnh vực kinh doanh là: xây dựng nhà cho thuê bán, kinh doanh Bất động sản Để nâng cao sức cạnh tranh kinh tế thị trường, Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic cố gắng tạo dựng hình ảnh thương hiệu Qua trình công tác Công ty, nhận biết vấn đề nội vốn kinh doanh thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty, chọn đề tài “Hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic” để nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cụ thể thực trạng sử dụng vốn kinh doanh, nhân tố ảnh hưởng, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hiệu sử dụng vốn Công ty Đề tài sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn bao gồm: vốn lưu động, vốn cố định, tổng vốn, khả sinh lời đánh giá hiệu sử dụng vốn theo nhóm dịch vụ Từ đó, luận văn xây dựng mô hình SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Công ty kinh tế Từ đánh giá nhận xét vấn đề nội doanh nghiệp, đưa nhóm giải pháp chủ yếu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, giải pháp sử dụng vốn lưu động, vốn cố định, huy động vốn, nhằm mục đích để Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic tận dụng mạnh hội, hạn chế khắc phục điểm yếu để vượt qua thách thức đảm bảo phát triển bền vững Những phân tích nghiên cứu đưa đề tài nhìn nhận từ thực tế hoạt động Công ty, giải pháp mang tính thực tế cao nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty MỤC LỤC a)Tính cấp thiết đề tài 11 b)Mục đích nghiên cứu .12 c)Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 d)Phương pháp nghiên cứu 12 e)Kết cấu luận văn 13 1.1.Tổng quan nghiên cứu: 14 1.2.Cơ sở lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh Doanh nghiệp 17 1.2.1.Vốn kinh doanh Doanh nghiệp 17 1.2.1.1.Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh 17 1.2.1.2.Phân loại vốn kinh doanh .20 1.2.1.3.Vai trò vốn kinh doanh 24 1.2.2.Hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .26 1.2.2.1.Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .26 1.2.2.2.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp .27 1.2.3.Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 29 1.2.3.1.Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 29 1.2.3.2.Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 30 1.2.3.3.Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn 31 1.2.3.4.Các tiêu phản ánh khả sinh lời vốn 31 1.2.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Doanh nghiệp32 1.2.4.1.Các nhân tố chủ quan .32 1.2.4.2.Các nhân tố khách quan 37 2.1.Tổng quan phương pháp nghiên cứu .42 2.2.Thiết kế nghiên cứu 44 4.1.Định hướng phát triển nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhà Viettel – Hancic đến năm 2020 81 4.1.1.Tương lai ngành Bất động sản Việt Nam bối cảnh kinh tế - xã hội 81 4.1.2.Định hướng phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhà Viettel – Hancic đến năm 2020 83 4.1.3.Định hướng nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhà Viettel – Hancic đến năm 2020 84 4.2.Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhà Viettel – Hancic 85 4.2.1.Giải pháp nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh 86 4.2.2.Nhóm giải pháp sử dụng vốn 91 4.1.1.1.Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 91 4.1.1.2.Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 95 4.1.1.3.Nhóm giải pháp huy động vốn 96 4.3.Điều kiện thực giải pháp 100 4.3.1.Các điều kiện từ phía Nhà nước 100 4.3.2.Các điều kiện từ phía Công ty 101 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu BĐS DN SWOT TNHH UBND VCĐ VLĐ Nguyên Nghĩa Bất động sản Doanh nghiệp (Strength, Weakness, Opportunities, Threat): Ma trận kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, hội đe dọa Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Vốn cố định Vốn lưu động DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 10 11 3.10 3.11 Nội dung Bảng cân đối kế toán Viettel – Hancic năm 2012-2014 Báo cáo kết kinh doanh năm 2012-2014 Bảng cấu Vốn kinh doanh tình hình biến động Vốn kinh doanh Viettel – Hancic năm 2012-2014 Phân tích cấu Viettel – Hancic so với trung bình ngành Bất động sản Bảng phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Viettel – Hancic năm 2012-2014 Bảng phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Viettel – Hancic năm 2012-2014 Bảng phân tích khả sinh lời vốn qua năm 2012, 2013, 2014 Bảng phân tích số ROA, ROE Viettel – Hancic so với trung bình ngành BĐS năm 20122014 Bảng phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Viettel – Hancic năm 2012-2014 Bảng phân tích doanh thu theo nhóm dịch vụ Bảng phân tích lợi nhuận gộp theo nhóm dịch vụ Trang 55 57 61 62 64 66 68 70 72 73 75 DANH MỤC HÌNH STT Hình 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 Nội dung Khung nghiên cứu hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic Biểu đồ thể mức tăng giảm doanh thu lợi nhuận qua năm Cơ cấu vốn kinh doanh theo đặc điểm chu chuyển vốn Cơ cấu vốn kinh doanh theo nguồn hình thành vốn Biểu đồ so sánh ROA Viettel – Hancic với trung bình ngành Bất động sản Biểu đồ so sánh ROE Viettel – Hancic với trung bình ngành Bất động sản Biểu đồ so sánh Vòng quay vốn kinh doanh năm 2012 - 2014 Ma trận SWOT Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic 10 Trang 46 49 58 61 61 71 71 72 87 4.2.2 Nhóm giải pháp sử dụng vốn 4.1.1.1  Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Giải pháp quản lý vốn tiền: Tiền phận vốn lưu động, tiền làm chức phương tiện lưu thông, vật trung gian trao đổi hàng hoá, tiền loại tài sản linh hoạt nhất, thể tính chủ động kinh doanh Nếu tiền dự trữ nhiều khả chủ động toán nhanh công ty tốt không sinh lời nói tỷ lệ sinh lời trực tiếp tiền mặt thấp chí Hơn sức mua tiền tệ có xu hướng giảm chịu ảnh hưởng lạm phát, tỷ lệ sinh lời thực tiền mặt số âm Bởi việc trì số dư tiền hợp lý nhằm thoả mãn nhu cầu chi tiêu tiền mặt doanh nghiệp vấn đề quan trọng liên quan tới hiệu kinh doanh nói chung doanh nghiệp Do vậy, Công ty cần phải xác định lượng tiền hợp lý để vừa phải đảm bảo toán nhanh lại không lớn mức dự trữ cần thiết Vì để đưa tiền vào đầu tư quay vòng luôn mong muốn doanh nghiệp song không dự trữ tiền mức độ rủi ro lại cao Thực tế cho thấy năm từ 2012 đến 2013, lượng vốn tiền dự trữ Công ty liên tục tăng Để xác định lượng tiền cần thiết Công ty phải tính toán dựa kinh nghiệm tích luỹ kinh doanh Lượng tiền mặt tồn quỹ phải đủ để toán chi phí tiền phát sinh Còn lại nên đầu tư vào khoản đầu tư ngắn hạn khác, để đảm bảo hệ số khả toán nhanh Công ty nên đầu tư gửi khoản tiền gửi có kỳ hạn không 03 tháng Đây khoản dễ chuyển đổi sang tiền có tính khoản cao (tương đương tiền) Như vừa đảm bảo tính sinh lợi vừa đảm bảo tính an toàn toán Công ty Bên cạnh đó, Công ty cần xây dựng mô hình dự phòng dòng tiền dòng tiền vào kỳ để dự báo nhu cầu tiền cho hợp lý thông qua tổng hợp nhu cầu chi tiêu tiền khả tạo tiền đơn vị trực thuộc, phòng ban Công ty Mô hình dự báo dòng tiền giúp Công ty có định kinh doanh sáng suốt, dự báo tình trạng nợ nần, tình hình lưu chuyển tiền tệ, đồng 91 thời công cụ hữu hiệu để xác định thời điểm thâm hụt ngân quỹ để Công ty chủ động việc bù đắp khoản thiếu hụt  Giải pháp quản lý công nợ phải thu ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn phận vốn lưu động có ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Do việc quản lý tốt khoản phải thu Công ty làm tăng nhanh vòng quay vốn tạo điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Việc quản lý tốt khoản phải thu nhằm: - Xác định thời hạn tín dụng thích hợp sở cân đối khả tài Công ty khách hàng; - Tạo nên uy tín đứng vững vàng cho công ty sở thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng; - Đẩy mạnh tốc độ chu chuyển vốn, hạn chế tới mức thấp khoản vốn bị chiếm dụng để nâng cao hiệu sử dụng vốn; Một số biện pháp để quản lý tốt công nợ phải thu tăng vòng quay vốn dựa thực trạng quản lý Công ty sau: - Hợp đồng kinh tế ký kết với bên thi công/cung cấp cần phải nêu rõ thời gian toán, điều kiện tạm ứng ràng buộc trường hợp chậm tiến độ, tránh trường hợp Công ty ứng tiền hợp đồng cho bên thi công bên thi công lại không đảm bảo tiến độ thi công, gây lãng phí vốn Công ty Đặc biệt bối cảnh kinh tế khó khăn, thiếu vốn Công ty cần cân nhắc việc ứng trước giá trị hợp đồng, tránh tình trạng để ứ đọng lượng vốn lớn - Xem xét tới sách chiết khấu toán thời kỳ để thúc đẩy khách hàng toán sớm, toán hạn tiền mua hộ từ để tăng doanh thu, tăng vòng quay vốn - Thực đối chiếu công nợ định kỳ văn  Giải pháp quản lý hàng tồn kho Trong giai đoạn nghiên cứu, hàng tồn kho Công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản 92 Do đặc thù kinh doanh, hàng tồn kho Công ty chi phí phát sinh liên quan đến việc xây dựng khối chung cư thuộc dự án CT2 Công ty hạch toán theo dõi tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thu tiền khách hàng tiến hành ghi nhận doanh thu Công ty hạch toán giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (giảm hàng tồn kho) tăng giá vốn Trong tình hình Công ty gặp khó khăn vốn, việc ứ đọng lớn lượng vốn hàng tồn kho gây tốn thất tài tăng chi phí sử dụng vốn Công ty Công ty cần có biện pháp nhằm quản lý tốt khoản chi phí, giảm thiểu chi phí phi sản xuất từ nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động  Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cách hợp lý Việc xác định đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên giúp Công ty có kế hoạch phân bổ, sử dụng vốn lưu động phù hợp, chủ động kinh doanh, tránh tình trạng thiếu vốn kinh doanh, tránh để ứ đọng vốn, góp phần tăng nhanh vòng quay vốn, để nâng cao hiệu sử dụng vốn Để xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết, Công ty sử dụng phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên sau: Phương pháp gián tiếp Đặc điểm phương pháp gián tiếp dựa vào kết thống kê kinh nghiệm vốn lưu động bình quân năm báo cáo, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm kế hoạch khả tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch để xác định nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Công thức tính toán sau: M1 Vnc = VLĐ0 x x (1+t) M0 Vnc: Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch M1, M0: Tổng mức luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch năm báo cáo VLĐ0: Số dư bình quân vốn lưu động năm báo cáo 93 t: Tỷ lệ giảm (hoặc tăng) số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch so với năm báo cáo Mức luân chuyển vốn lưu động tính theo doanh thu bán hàng (doanh thu thuần) Nếu năm kế hoạch tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng làm cho nhu cầu vốn lưu động giảm bớt Trên thực tế, để ước tính nhanh nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp tính toán vào tổng mức luân chuyển vốn số vòng quay vốn lưu động dự tính năm kế hoạch Cách tính sau: M1 Vnc = L1 Trong đó: M1: Tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch L1: Số vòng quay vốn lưu động năm kế hoạch Việc dự tính tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch dựa vào tổng mức luân chuyển vốn kỳ báo cáo có xét tới khả mở rộng kinh quy mô kinh doanh năm kế hoạch Tương tự số vòng quay vốn năm kế hoạch xác định vào số vòng quay vốn lưu động bình quân doanh nghiệp ngành số vòng quay vốn lưu động doanh nghiệp kỳ báo cáo có xét tới khả tốc độ luân chuyển vốn lưu động kỳ kế hoạch so với kỳ báo cáo Phương pháp gián tiếp có ưu điểm tương đối đơn giản, giúp doanh nghiệp ước tính nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch để xác định nguồn tài trợ phù hợp Việc xác định nhu cầu vốn lưu động phương pháp gián tiếp nên áp dụng trường hợp mục tiêu Công ty môi trường sản xuất kinh doanh năm kế hoạch tương đối ổn định so với năm báo cáo Nếu có biến động lớn doanh thu tình hình sản xuất kinh doanh nhu cầu vốn lưu động xác định theo công thức sau: 94 NC(VLĐ) = HTK + PTh - PTr Trong đó: NC(VLĐ): Nhu cầu vốn lưu động HTK: Hàng tồn kho PTh: Các khoản phải thu PTr: Các khoản phải trả Trên sở nhu cầu vốn lưu động thường xuyên kỳ kế hoạch vào kế hoạch sản xuất, Công ty xác định kết cấu vốn lưu động hợp lý, nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cho khoản mục theo xu hướng vận động kết cấu vốn lưu động để xây dựng kế hoạch huy động vốn Mỗi nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn khác nhau, việc huy động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh phải tính toán cụ thể để có chi phí huy động thấp nhất, hạn chế rủi ro tạo kết cấu vốn hợp lý Trên sở này, xác lập kế hoạch nguồn vốn lưu động, xác định hạn mức tín dụng cần thiết Bên cạnh việc lập kế hoạch nguồn vốn lưu động, Công ty phải tiến hành kiểm tra đánh giá nhu cầu vốn lưu động, từ có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý vốn vượt so với kế hoạch để ngăn ngừa rủi ro sử dụng vốn sai mục đích 4.1.1.2  Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Giải pháp quản lý tài sản cố định Do đặc thù kinh doanh nên vốn cố định chiếm tỷ trọng không cao tổng vốn kinh doanh doanh nghiệp hiệu sử dụng vốn cố định ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh nói chung Công ty cần có kế hoạch theo dõi tình hình sử dụng tài sản cố định để đảm bảo tài sản có hoạt động, sử dụng mục đích hiệu Lập kế hoạch đầu tư mua sắm, tăng giảm khấu hao tài sản cố định hàng năm: Kế hoạch phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư vào tài sản cố định, xác định danh mục, số lượng, giá trị loại tài sản cố định tăng, giảm năm; phân 95 tích cụ thể tài sản cố định doanh nghiệp đầu tư lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp  Giải pháp nâng cao hiệu khoản đầu tư dài hạn Một số biện pháp tăng cường hiệu đầu tư tài dài hạn sau: - Chú trọng khâu lập phương án đầu tư cách không ngừng hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán đầu tư, tuyển chọn nhân có trình độ, có kinh nghiệm tốt - Có bước nghiên cứu thị trường cách cụ thể chi tiết, tính toán khoản chi phí hội ước tính thu nhập tương lai khoản đầu tư, từ để đưa phán đoán định đầu tư, tránh tình trạng đầu tư vào dự án không hiệu quả, gây thất thoát lãng phí vốn Công ty - Các báo cáo đánh giá trạng khoản đầu tư cần phải lập định kỳ hàng quý bất thường theo yêu cầu quản lý để cập nhật kịp thời tình trạng hoạt động - Kiểm tra tính xác thực phù hợp thông tin cung cấp với thực tiễn hoạt động thông qua việc thu thập báo cáo tài kiểm toán, biên tra, kiểm tra tài chính, tra thuế… 4.1.1.3 Nhóm giải pháp huy động vốn Để nâng cao hiệu sử dụng vốn việc huy động vốn đóng vai trò quan trọng Vốn sử dụng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh Công ty đòi hỏi việc huy động vốn phải kịp thời phải tính toán để huy động kênh phân phối (như huy động từ nhà đầu tư, thông qua vay ngân hàng hay thông qua phát hành trái phiếu…) Việc huy động vốn kịp thời, đảm bảo vốn kinh doanh từ nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đáp ứng Công ty chủ động việc xây dựng, lập kế hoạch kinh doanh; lập kế hoạch huy động sử dụng vốn Để đảm bảo yêu cầu công tác lập kế hoạch, thực công ty phải số vấn đề sau: 96 Một là: Xác định xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho trình kinh doanh Công ty tiến hành thường xuyên liên tục không bị gián đoạn Từ có biện pháp huy động vốn phù hợp nhằm cung ứng vốn cách đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng dư thừa vốn gây lãng phí vốn không cần thiết đảm bảo không bị thiếu vốn gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Công ty, đồng thời huy động vốn với chi phí sử dụng tối ưu Hai là: Trên sở nhu cầu vốn lập, Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể việc huy động vốn, bao gồm việc xác định khả vốn có, số vốn thiếu để lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp với chi phí vốn thấp giúp Công ty có cấu vốn linh hoạt tối ưu Để tăng nguồn tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mình, Công ty thực số biện pháp sau: - Trước hết, trình tìm nguồn tài trợ Công ty cần khai thác triệt để nguồn vốn mình, phát huy tối đa nội lực nguồn vốn từ bên doanh nghiệp có chi phí sử dụng vốn thấp nên mang lại hiệu cao Một nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia quỹ khấu hao tài sản cố định để lại với mục đích tạo nguồn vốn tái đầu tư cho doanh nghiệp - Tăng cường huy động nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu trước mắt vốn lưu động, tận dụng tối đa khoản nợ ngắn hạn chưa đến hạn toán như: Phải trả người lao động, thuế khoản phải nộp Ngân hàng nhà nước chưa đến hạn nộp, áp dụng hình thức tín dụng thương mại (mua chịu người cung cấp) Việc sử dụng nguồn giảm đáng kể chi phí huy động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn mang tính chất tạm thời doanh nghiệp cần ý điều hoà nguồn vốn chiếm dụng với khoản vốn bị khách hàng chiếm dụng cho Công ty không bị thua thiệt đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Trong trình huy động vốn, để đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển nguồn vốn ngắn hạn đòi hòi Công ty phải quan tâm đến việc tìm nguồn 97 tài trợ dài hạn, nguồn vốn tài trợ ổn định lâu dài đảm bảo cho phát triển vững Công ty - Sử dụng đòn bẩy tài chính: Đòn bẩy tài khái niệm dùng để kết hợp nợ phải trả vốn chủ sở hữu việc điều hành sách tài doanh nghiệp Đòn bẩy tài lớn doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao tỷ trọng vốn chủ sở hữu Ngược lại, đòn bẩy tài thấp tỷ trọng nợ phải trả nhỏ tỷ trọng vốn chủ sở hữu Sử dụng đòn bẩy tài yêu cầu người hoạch định tài Công ty phải tính toán lợi ích, hội rủi ro việc sử dụng vốn chủ sở hữu vốn vay Cụ thể, Công ty cần huy động vốn để tiếp tục đầu tư kinh doanh Công ty có hai kênh để huy động vốn huy động vốn chủ huy động từ bên doanh nghiệp phải chịu khoản lãi Huy động vốn chủ nghĩa Công ty huy động vốn từ chủ đẩu tư cách tăng vốn chủ sở hữu Công ty sử dụng phần lợi nhuận sau thuế Công ty để tái đầu tư, việc sử dụng kênh huy động rủi ro, giảm gánh nặng nợ cho Công ty tỷ suất sinh lời đồng vốn chủ giảm Huy động vốn từ bên nghĩa Công ty huy động vốn từ việc vay ngân hàng, vay đối tác, việc sử dụng kênh huy động có chi phí sử dụng vốn cao (phát sinh chi phí lãi vay cao hơn), gánh nặng nợ nần tăng lên đổi lại tỷ suất sinh lời đồng vốn chủ tăng lên Đòn bẩy tài vừa công cụ thúc đẩy lợi nhuận sau thuế đồng vốn chủ sở hữu, vừa công cụ kìm hãm gia tăng Sự thành công hay thất bại tuỳ thuộc vào khôn ngoan hay khờ dại lựa chọn cấu tài Khả gia tăng lợi nhuận cao điều mong ước chủ sở hữu, đòn bẩy tài công cụ nhà quản lý ưa dùng Vì lãi vay phải trả không đổi sản lượng thay đổi, đòn bẩy tài lớn doanh nghiệp có tỷ số nợ cao, ngược lại đòn bẩy tài nhỏ doanh nghiệp có tỷ số nợ thấp Những doanh nghiệp không mắc nợ (tỷ số không) đòn bẩy tài Như vậy, đòn bẩy tài 98 đặt trọng tâm vào tỷ số nợ Khi đòn bẩy tài cao, cần thay đổi nhỏ lợi nhuận trước thuế lãi vay làm thay đổi lớn tỷ lệ lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu nghĩa tỷ lệ lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu nhạy cảm với lợi nhuận trước thuế lãi vay Về thực chất, đòn bẩy tài phản ánh thay đổi tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ trước thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay Như vậy, độ lớn đòn bẩy tài xem tỷ lệ thay đổi tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu phát sinh thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay Tỷ lệ thay đổi tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Độ lớn đòn bẩy tài = (DFL) Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay Trong đó: Tỷ lệ thay đổi tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn = Chênh lệch tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu kỳ phân tích so với kỳ gốc Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu kỳ gốc Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước = thuế lãi vay Chênh lệch lợi nhuận trước thuế lãi vay kỳ phân tích so với kỳ gốc Lợi nhuận trước thuế lãi vay kỳ gốc Nhưng vấn đề đáng lưu ý sử dụng đòn bẩy tài sử dụng "con dao hai lưỡi" Nếu tổng tài sản khả sinh tỉ lệ lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí tiền lãi vay phải trả tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bị giảm sút Vì phần lợi nhuận vốn chủ sở hữu làm phải dùng để bù đắp thiếu hụt lãi vay phải trả Do vậy, thu nhập đồng vốn chủ sở hữu lại so với tiền chúng hưởng Đòn bẩy tài nhà quản lý sử dụng để gia tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở 99 hữu công thức xác định tác động đòn bẩy tài đến tỷ suất suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu sau: Tỷ lệ thay đổi tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu = Độ lớn đòn Tỷ lệ thay đổi X lợi nhuận trước bẩy tài (DFL) thuế lãi vay Khái niệm đòn bẩy tài cung cấp cho nhà phân tích công cụ quan trọng để dự kiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Cần lưu ý lợi nhuận trước thuế lãi vay không đủ lớn để trang trải lãi vay tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bị giảm sút Nhưng lợi nhuận trước thuế lãi vay đủ lớn cần gia tăng nhỏ lợi nhuận trước thuế lãi vay có gia tăng lớn tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu 4.3 Điều kiện thực giải pháp 4.3.1 Các điều kiện từ phía Nhà nước Hoạt động Công ty chịu tác động lớn từ môi trường kinh tế vĩ mô Do vậy, để thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic cần hỗ trợ Nhà nước vấn đề kinh tế vĩ mô có liên quan trực tiếp tới hoạt động Công ty sau: - Kiềm chế lạm phát leo thang giá thị trường - Tiếp tục ổn định lãi suất tín dụng theo chiều hướng giảm - Giảm thiểu ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái - Tiếp tục có nhiều biện pháp khôi phục thị trường bất động sản Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng vừa qua ví dụ đáng ghi nhận nỗ lực Nhà nước vấn đề - Các sách tiền tệ vận hành phù hợp, giải nợ xấu ngân hàng để doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận nguồn vốn vay - Thiết kế sách công cụ hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển quy định tổ chức kinh tế quốc tế mà Việt Nam gia nhập, tất yếu khách quan phải tạo phù hợp với thể chế mong có hoà nhập phát triển 100 4.3.2 Các điều kiện từ phía Công ty - Công ty tạo hình ảnh thương hiệu riêng xây dựng dự án chung cư cao cấp CT2 (Tòa nhà The Light) Lợi tạo niềm tin người mua nhà Công ty đầu tư vào dự án tới - Các cán đầu tư có kinh nghiệm kỹ tìm kiếm dự án - Ban lãnh đạo Công ty có sách thay đổi cách nhạy bén, hợp lý kịp thời trước biến động thị trường - Công ty có máy tài hoàn thiện, việc phân công nhiệm vụ thành viên máy tài phải rõ ràng 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4: Chương luận văn với mục tiêu đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic Để giải pháp có sở khoa học mang tính thực tiễn cao, luận văn dựa kết phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty mô hình SWOT Những nội dung chương đề cập đến sau: - Định hướng phát triển nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic sở thực trạng tương lai ngành Bất động sản bối cảnh kinh tế - xã hội - Xây dựng mô hình SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Công ty so với ngành Bất động sản kinh tế -Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic Các giải pháp đề cập logic theo trình tự từ nội dung đến cách thức thực giải pháp 102 KẾT LUẬN Huy động vốn sử dụng vốn để đạt hiệu cao vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường phải quan tâm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, năm qua Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic nỗ lực sử dụng đồng vốn bỏ nhằm đạt hiệu kinh doanh Với đề tài “Hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic”, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Một là: Luận văn tổng hợp sở lý luận vốn, hiệu sử dụng vốn Trong luận văn đề cập đến vai trò vốn, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Doanh nghiệp Hai là: Từ thực trạng sử dụng vốn kinh doanh, luận văn đánh giá hiệu sử dụng vốn thông qua tiêu khác Ngoài ra, luận văn đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân việc sử dụng vốn Công ty Ba là: Luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn thông qua phương án mô hình SWOT Với nội dung trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên trình nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, nhà quản lý, đồng nghiệp, bạn đọc quan tâm đến vấn đề để luận văn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Xuân Hạng, người trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhà Viettel - Hancic Báo cáo tài kiểm toán từ năm 2012-2014 Đinh Thế Hiển, 2007 Quản Trị Tài Chính Công Ty - Lý Thuyết & ứng Dụng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Lưu Thị Hương, 2003 Giáo trình tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Ngô Thế Chi Nguyễn Trọng Cơ, 2008 Phân tích tài doanh nghiệp.Hà Nội: Nhà xuất Tài Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Phạm Văn Dược Đặng Kim Cương, 2001 Phân tích hoạt động kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Phan Đức Dũng, 2011 Phân tích dự báo kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Vũ Công Ty Bùi Văn Vần, 2008 Tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất tài Tiếng Anh Brigham & Houston, 2011 Fundamentals of Financial Management Harcourt College Publisher 10 Ross & Westerfield & Jaffe, 1999 Corporate Finance McGraw-Hill Irwin Đề tài luận văn : 11 Nguyễn Danh Thịnh, 2009 Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền bắc Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội 12 Hà Thị Thanh Huyền, 2012 Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn xây dựng-COFEC Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế, Đai học Quốc Gia Hà Nôi 104 13 Đỗ Như Ngọc,2012 Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Trang báo điện tử : 14 http://batdongsan.vietnamnet.vn/fms/thoi-su-moi-nong/111584/bat-dong-sandung-truoc-van-menh-moi-.html 15 http://www.cophieu68.vn/category_finance.php 16 https://www.shs.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=2840 • 105 [...]... nghiệp với trung bình ngành để kết luận về hiệu quả sử dụng vốn Tác giả Trần Thị Thu Hà (2013) , “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ, Học viện tài chính Với đề tài nghiên cứu này, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau:  Về cơ sở lý luận: Tác giả đã hệ thống được cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng... sau: * Theo nguồn hình thành vốn Theo nguồn hình thành thì vốn chia làm 2 loại: Vốn chủ sở hữu và vốn vay Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu là số vốn góp do chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng góp Số vốn này không phải là một khoản nợ, doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, không phải trả lãi suất Tuy nhiên, lợi nhuận thu được do kinh doanh có lãi của doanh nghiệp đẽ được chia cho các cổ đông theo tỷ... thức tài trợ bằng vốn vay Ngược lại khi doanh lợi vốn nhỏ hơn lãi suất vốn vay thì cấu trúc lại nghiêng về vốn chủ sở hữu - Thái độ của người cho vay: Thông thường người cho vay thích cơ cấu nghiêng về vốn của chủ sở hữu, với cấu trúc này thì doanh nghiệp có khả năng trả nợ đúng hạn, có sự an toàn về đồng vốn mà họ bỏ ra cho vay Cơ cấu vốn có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến... phần Liên doanh tư vấn và xây dựng – COFEC trong 3 năm 2009 – 2011, tác giả đã đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty qua các tiêu chí khác nhau  Về giải pháp: Luận văn đã đề xuất một số giải pháp trong quản lý tài chính, giải pháp sử dụng vốn lưu động, giải pháp sử dụng vốn cố định, giải pháp về huy động vốn và lựa chọn đầu tư nhằm khắc phục các hạn chế trong sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng... phối bởi các đặc điểm của tài sản lưu động nên vốn lưu động của doanh nghiệp có các đặc điểm sau: - Vốn lưu động trong quá trình chu chuyển luôn thay đổi hình thái biểu hiện - Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được hoàn lại toàn bộ sau mỗi chu kỳ kinh doanh 22 - Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ kinh doanh Vốn lưu động là điều kiện vật chất không thể thiếu... (Vòng quay vốn lưu động) phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng Nếu số lần luân chuyển vốn lưu động càng nhiều chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao * Kỳ luân chuyển vốn lưu động: Kỳ luân chuyển = Số ngày trong kỳ x Vốn lưu động bình quân Doanh thu thuần Chỉ tiêu này phản ánh số ngày bình quân cần thiết để vốn lưu động thực hiện được một lần luân chuyển hay độ dài thời gian một... lợi nhuân vốn chủ sở hữu (ROE): Là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế với vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng trong kỳ ROE = Lợi nhuận sau thuế VCSH bình quân Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, tức là cho thấy hiệu quả kinh doanh cuối cùng của Doanh nghiệp b) Khả năng sinh lời của vốn lưu động * Tỷ suất sinh lời vốn lưu động: 31 Tỷ suất sinh... kết quả trên, luận văn còn một số hạn chế như: mô hình SWOT được lập chưa nêu rõ được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty so với ngành Bất động sản và nền kinh tế mà mới chỉ so sánh giữa ngành Bất động sản với nền kinh tế, chưa đánh giá được kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân về hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp Vận dụng những kết quả và khắc phục những hạn chế của các tác... trình hoạt động kinh doanh, vốn của DN không đạt điều kiện mà pháp luật quy định, DN sẽ bị tuyên bố chấm dứt hoạt động như phá sản, giải thể, sát nhập… Như vậy vốn có thể được xem là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật * Vốn đóng vai trò thể hiện ở chức năng giám đốc tài chính đối với hoạt động sản xuất của DN Mọi hoạt động sản... và rõ ràng 1.2 Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp 1.2.1 Vốn kinh doanh của Doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh * Khái niệm vốn kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có các yếu tố cơ bản sau: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động Để có được các ... 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS ĐINH XUÂN HẠNG Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập... (2013) , “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ, Học viện tài Với đề tài nghiên cứu này, luận văn đạt số kết sau:  Về sở. .. xây dựng – COFEC”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Với đề tài nghiên cứu này, tác giả Hà Thị Thanh Huyền đạt kết sau:  Về lý luận: Tác giả đưa sở lý luận vốn, hiệu sử
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC, CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC, CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn