SKKN một số biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh

24 287 0
  • Loading ...
1/24 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 19:11

I Lí DO CHN TI 1.1 Lý chn ti Hin ting Anh ó tr thnh ngụn ng ph bin trờn ton Th Gii v hn 40 quc gia s dng nú nh mt ngụn ng chớnh, gn 400 triu ngi dựng nú nh mt ngụn ng th hai giao tip Vit Nam, nhm bt kp vi xu th hi nhp ton cu, ngnh giỏo dc Vit Nam ang ngy mt hi nhp cựng th gii Hiu rừ tm quan trng ca giỏo dc hin i l o to nhng ngi cú th bt kp xu th hi nhp ton cu Ngoi ng núi chung,ting Anh núi riờng l cụng c c lc cho quỏ trỡnh hi nhp.Nhiu cụng ty nc ngoi ó u t vo Vit Nam, s ngi nc ngoi n du lch, lm vic nc ta ngy cng nhiu Bờn cnh ú thỡ s hc sinh Vit Nam du hc nc ngoi cng tng mt cỏch ỏng k v theo mt s thng kờ gn õy ó cụng b rng: du hc sinh ca Vit Nam khụng kộm cỏc hc sinh, sinh viờn ca cỏc nc khỏc v tip nhn kin thc, nghiờn cu khoa hc, ý thc t hc.Tuy nhiờn, a s du hc sinh Vit Nam gp rt nhiu khú khn hc v sinh hoat nc ngoi ngoi ng, c bit l ting Anh cũn rt hn ch.Th nhng lm th no chun b tt kin thc ngoi ng thỡ cú l a s hc sinh phi chun b ting Anh t bc Tiu hc Vit Nam ca chỳng ta hin nay, ting Anh ó c a vo ging dy tt c cỏc trng Tiu hc M nhỡn chung la tui Tiu hc cỏc rt hiu ng Cỏc thớch hiu bit cỏi mi thụng qua nhng hnh ng chớnh mỡnh lm, t ú rỳt nhng suy ngh v cỏi mi ú Chớnh vỡ th gi hc ngoi ng phi l gi hc a hc sinh vo hot ng giao tip thc, tc l hc sinh c giao tip mt cỏch cú n tng L giỏo viờn dy b mụn Ting Anh, tụi luụn mong mun hc sinh ca mỡnh cú th hiu bi mt cỏch nhanh nht, ch ng nht, c bit cỏc em cú th dng nhng kin thc ó hc vo giao tip thc t Mun vy, chỳng ta cn phi i mi phng phỏp ging dy cho mi tit lờn lp hc sinh u hng thỳ hc tp, tớch cc rốn luyn v nh c bi ti lp Chỳng ta u bit, bt c mt th ting no trờn th gii, mun giao tip c vi nú ũi hi chỳng ta phi cú mt t, bi vỡ t vng l mt thnh phn khụng th thiu c ngụn ng Trong ting Anh chỳng ta khụng th rốn luyn v phỏt trin k nng nghe, núi, c, vit ca hc sinh m khụng da vo nn tng ca t vng Tht vy, nu khụng cú s t cn thit, cỏc em s khụng th phỏt trin tt cỏc k nng nghe, núi, c, vit cho dự cỏc em cú nm vng cỏc mu cõu v cỏc kin thc ng phỏp V chớnh vỡ khụng cú t nờn cỏc em thc hnh núi thỡ cỏc em thc hin cha tt, núi cũn ngp ngng khụng trụi chy, khụng t tin tc l gp phi cỏc tỡnh giao tip c th thỡ khụng núi c hoc kh nng bt rt chm dự ú l cõu n gin m cỏc em ó hc Do vy, giỳp hc sinh nm vng cỏc t ó hc dng vo vic rốn luyn cỏc k nng l vic lm rt quan trng khin tụi trn tr v quyt nh thc hin ti: Mt s phng phỏp giỳp hc sinh Tiu hc hc tt t vng Ting Anh 1.2 Mc ớch nghiờn cu Trong vic dy ting Anh, giỳp hc sinh hc t, nh t l mt hot ng dy khụng th thiu mt tit hc no Vic hc t v nh t khụng ch n thun l giỳp hc sinh nh ngha ca t m cũn l vic giỳp cỏc em nghe t, phỏt õm t mt cỏch chớnh xỏc v ỏp dng t giao tip bng ting Anh Vỡ vy, vic tỡm nhng cỏch thc giỳp cỏc em hc t v nh t lõu l nhim v ca mi giỏo viờn vi mc ớch giỳp hc sinh hiu t, s dng c t vo cõu theo tng ng cnh v nh c t lõu 1.3 i tng nghiờn cu - Khỏch th: Giỳp hc sinh nh t vng mụn Ting Anh bc Tiu hc - i tng: Bin phỏp giỳp hc sinh nh t vng mụn Ting Anh bc Tiu hc 1.4 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp nghiờn cu lý lun v c s thc tin - Phng phỏp iu tra kho sỏt thc t v i thoi cựng hc sinh - Phng phỏp nghiờn cu qua sỏch hng dn, ti liu tham kho - Phng phỏp thc nghim s phm - Phng phỏp tng kt kinh nghim - D gi cỏc bn ng nghip t b mụn hc hi kinh nghim 1.5 Gii hn phm vi nghiờn cu a Tỡm hiu thc trng vic dy ting Anh trc dng ti b Cụng tỏc chun b trc dy t c Th thut dng cỏc trũ chi vo tit hc d Th thut giỳp hc sinh hc t v ụn t nh e Cỏc bc c bn dy t vng II NI DUNG C s lý lun Nh chỳng ta ó bit, trc õy theo phng phỏp dy hc c, thy giỏo úng vai trũ trung tõm l ngi truyn t kin thc cũn hc sinh l i tng tip nhn kin thc v ghi chộp t, mu cõu mt cỏch th ng ri sau ú v nh hc thuc lũng s khụng to kh nng t sỏng to phong phỳ ca cỏc Phng phỏp ny ớt mang li hiu qu giỏo dc, nú khụng phự hp vi tỡnh hỡnh phỏt trin ca nc ta hin Bõy gi vic i mi phng phỏp dy hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh, yờu cu hc sinh phi bit t giỏc, ch ng sỏng to, chim lnh lm ch kin thc Thc hin c yờu cu ny, giỏo viờn phi l ngi cú vai trũ hng dn, iu khin, t chc cỏc hot ng cho hc sinh Do vy vic tỡm tũi v dng cỏc phng phỏp mi luụn luụn ũi hi mi giỏo viờn phi cú Hn th na, ngoi ng l mt mụn hc ũi hi hc sinh phi cú tớnh chm ch, hc thng xuyờn mi lỳc, mi ni thỡ mi phỏt trin c t vng Cú t vng khỏ thỡ hc sinh mi dng c cỏc kin thc ca mỡnh vo cỏc bi hc Bờn cnh ú, vic phng oỏn ni dung chớnh mt tit hc cng khụng th thiu c Trc õy, theo phng phỏp c giỏo viờn thng cp vo bi mi, khụng kớch thớch c kh nng t ca hc sinh nờn cỏc em thng rt th ng, ú hiu qu ca cỏc gi hc khụng cao ng trc yờu cu v vic i mi phng phỏp dy hc, lm th no nõng cao cht lng gi dy? Vn dng c nhng phng phỏp no phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng v sỏng to ca hc sinh? ú luụn l ni lo õu, trn tr, nhng suy ngh ca i ng giỏo viờn nhng ngi sn sng hin c cuc i mỡnh cho s nghip giỏo dc Chớnh vỡ vy, mi giỏo viờn chỳng ta phi khụng ngng tỡm tũi, sỏng to, hc hi ng nghip tỡm phng phỏp dy hc ti u nht, phự hp vi tng i tng hc sinh C s thc tin a Thun li * Hc sinh v giỏo viờn - a s cỏc em hc sinh lp u yờu thớch hc Ting Anh v chun b tt sỏch v, dựng hc - Giỏo viờn c hc tp, trao i kinh nghim t ng nghip qua cỏc bui hi ging, trao i kinh nghim, chuyờn V cụng ngh thụng tin cng giỳp giỏo viờn cú c nhiu ngun t liu ging dy * Nh trng c s quan tõm ca S GD&T cng nh Ban giỏm hiu nh trng cỏc phũng hc ting Anh gi õy ó c trang b tng i y cỏc mỏy múc, trang thit b cn thit phc v cho vic dy v hc c bn k nng nghe, núi, c, vit ca thy v trũ b Khú khn * Hn ch v thi gian v cỏc hỡnh thc trũ chi Hc sinh bc Tiu hc cũn nh nờn tc vit ca cỏc cũn chm õy l mt lý ch yu dn n vic hn ch thi gian t chc cỏc trũ chi Bờn cnh ú cỏc hỡnh thc trũ chi cha c t chc phong phỳ c bit l hc sinh Tiu hc rt thớch hc ting Anh cú lng ghộp cỏc trũ chi iu ny l rt tt vỡ phn no giỏo viờn ó lm c vic: Hc m chi, chi m hc * ng c v ý thc hc cha cao - a s cỏc em cha cú phng phỏp hc t vng hiu qu V phớa ph huynh cng rt khú khn vic kim tra hoc hng dn cỏc em t hc nh bi õy l mụn ngoi ng khụng phi ph huynh no cng bit v mụn Ting Anh bc Tiu hc l mụn hc t chn nờn mt s ph huynh v hc sinh cha ý thc c tm quan trng ca mụn hc ny - Mt s hc sinh ớt cú thi gian hc bi nh vỡ ngoi gi hc cỏc em cũn phi giỳp cha m lm vic nh, ng ỏngCỏc em ớt cú iu kin giao tip bng Ting Anh v cỏc em cng ngi giao tip, trao i vi bng Ting Anh ngoi gi hc Mt s khỏc l i tng hc sinh khỏ, gii cỏc em ngi giao tip khụng phi vỡ kh nng tip thu chm m cỏc em b hn ch v mt tõm lớ, ngi thc hnh trc ỏm ụng - Mt s cỏc hc sinh lp cú hon cnh khú khn, nờn cỏc em ớt cú sỏch tham kho nõng cao t ngoi nhng t vng m sỏch giỏo khoa cung cp Thờm vo ú cỏc em rt ớt chỳ trng vo vic hc v li hc bi l t vng ting Anh Trong quỏ trỡnh ging dy tụi nhn thy t vng ca cỏc em cũn rt ớt Vic hc v ghi nh t ca cỏc em gp nhiu khú khn Kt qu kho sỏt u nm vic hc t vng ca cỏc em ti lp 4B v 5A nh sau: Lp 4B: S HS Nh t vng v ỏp dng t vo thc hnh tt Nh t vng v cha ỏp dng t vo thc hnh Khụg nh t vng 35 12 18 Nh t vng v ỏp dng t vo thc hnh tt 13 Nh t vng v cha ỏp dng t vo thc hnh Khụg nh c t vng Lp 5A: S HS 34 15 c Nguyờn nhõn: * Nguyờn nhõn ch quan: - Do cỏc em khụng chỳ ý giỏo viờn cho luyn c t mi hay luyn c õm khú - Do ang quen vi vic giao tip bng ting Vit nờn chuyn sang núi bng ting Anh cỏc em thng b mc li - Do cỏch phỏt õm ca ting Anh khỏc ting Vit - Do iu kin kinh t gia ỡnh m mt s em cú c th chm phỏt trin nờn trớ tu cng chm theo dn ti vic nm kin thc núi chung v phõn mụn ting Anh núi riờng cũn kộm hn so vi cỏc bn Cỏc em khú tip thu kin thc mi, d quờn kin thc c - Mt s gia ỡnh cũn cha quan tõm chun b dựng, sỏch v cho em mỡnh nờn mt s em khụng cú v ghi bi hay sỏch hc n lp * Nguyờn nhõn khỏch quan - Do hc sinh thiu trung, khụng chỳ ý lng nghe giỏo viờn ging bi hay hng dn phỏt õm cỏc t khú - Kh nng bao quỏt hc sinh gi hc cũn hn ch nờn giỏo viờn khụng thi gian cha li cho tng hc sinh - Mt s giỏo viờn cha thc s quan tõm n vic rốn phỏt õm chun cho hc sinh Cỏ bit cũn cú mt s giỏo viờn cũn phỏt õm cha chun Chớnh vỡ vy tụi ó tỡm hiu nguyờn nhõn v rỳt c bi hc kinh nghim vic giỳp hc sinh nh t vng c lõu hn, phm vi ti ny tụi xin trỡnh by nhng kinh nghim ca bn thõn dy t vng ting Anh cho hc sinh ti mang tờn: Mt s phng phỏp giỳp hc sinhTiu hc hc tt t vng ting Anh Cỏc bin phỏp ó tin hnh gii quyt a Cụng tỏc chun b thc hin dy t vng vic dy t v giỳp hc sinh nh t lõu, giỏo viờn phi chun b nhng vic sau õy: - Lp k hoch dy t vng s c hc hoc ụn theo c trng ca tng tit hc - La chn trũ chi v th thut cho phự hp theo tng ni dung bi hc - Chun b mt s dựng dy hc (bng ph dy t, bỳt lụng, tranh, vt tht, th bỡa) - Chun b mỏy tớnh, ốn chiu nu tit dy cú s h tr ca vic ng dng cụng ngh thụng tin - Chun b, sp xp lp hc t chc cho hc sinh mt s trũ chi cú hiu qu b.Tin trỡnh thc hin cỏc bin phỏp Bin phỏp 1: Giỏo viờn la chn t vng dy mi tit hc cho phự hp vi i tng hc sinh Khi núi n ng liu mi l ch yu núi n ng phỏp v t vng, t vng v ng phỏp luụn cú mi quan h khng khớt vi nhau, luụn c dy phi hp lm rừ ngha ca Tuy nhiờn dy v gii thiu t vng l c th Thụng thng mt bi hc luụn xut hin nhng t mi, song khụng phi t mi no cng cn a vo dy chn t cn dy giỏo viờn cn xem xột nhng : - T ch ng (active vocabulary) - T b ng (passive vocabulary) Chỳng ta u bit cỏch dy hai loi t ny khỏc T ch ng cú liờn quan n bn k nng (nghe, núi, c, vit) i vi loi t ny giỏo viờn cn u t thi gian gii thiu v hng dn hc sinh luyn nhiu hn Vi t b ng giỏo viờn ch cn dựng mc nhn bit, khụng cn u t thi gian vo cỏc hot ng ng dng Giỏo viờn cn bit la chn v quyt nh xem s dy t no nh mt t ch ng v t no nh mt t b ng - Khi dy t mi cn lm rừ ba yu t c bn ca ngụn ng l: + Form + Meaning + Use i vi t ch ng ta ch cho hc sinh bit ch vit v nh ngha nh t in thỡ cha , cho hc sinh bit cỏch dựng chỳng giao tip, giỏo viờn cn cho hc sinh bit cỏch phỏt õm, khụng ch t riờng l m cũn bit cỏch phỏt õm ỳng nhng t ú chui li núi, c bit l bit ngha ca t - S lng t cn dy bi tựy thuc vo ni dung bi v trỡnh ca hc sinh Khụng bao gi dy tt c cỏc t mi vỡ s khụng cú thi gian thc hin cỏc hot ng khỏc Tuy nhiờn, mt tit hc ch nờn dy ti a l t - Trong la chn t dy, bn nờn xem xột n hai iu kin sau: + T ú cú cn thit cho vic hiu bn khụng? + T ú cú khú so vi trỡnh ca hc sinh khụng? - Nu t ú cn thit cho vic hiu bn v phự hp vi trỡnh ca hc sinh thỡ nú khụng thuc nhúm t tớch cc, ú bn nờn gii thớch ri cho hc sinh hiu ngha t ú - Nu t ú khụng cn thit cho vic hiu bn v cng khụng khú lm thỡ bn nờn yờu cu hc sinh oỏn Vớ d: i vi hc sinh lp hc gii thiu v cỏc thnh viờn gia ỡnh This is my father and that is my mother Thỡ bt buc giỏo viờn phi cung cp cho cỏc hai i t ch nh This is v that is cú ngha ting Vit l õy l v l Nhng hc sinh ó bit cm t Nice to meet you Cú ngha ting vit l rt vui c gp bn thỡ v sau Nice to meet you, too, giỏo viờn khụng cn gii thớch t too cú ngha l cng na m ch cn yờu cu hc sinh oỏn ngha ca t ú Bin phỏp 2: Giỏo viờn s dng linh hot cỏc th thut gi m gii thiu t mi v ụn cỏc t ó hc Cú nhiu cỏch giỳp hc sinh nh t lõu Tuy nhiờn mi bi hc cú nhng c trng riờng Tựy vo tng ni dung bi dy m giỏo viờn cú th la chn cỏch thc cho phự hp Giỏo viờn cú th thc hin phn warm up, FreePractice hoc sau dy xong t vng - Vi trỡnh l hc sinh tiu hc nờn vic nhn thc ca cỏc em cũn rt hn ch, cỏc em li rt hiu ng, cú tớnh tũ mũ khỏm phỏ, thớch chi cỏc trũ chi vỡ vy giỏo viờn nờn thc hin cỏc trũ chi hp lý to khụng khớ lp hc vui v v sinh ng giỳp cho hc sinh cú mt tõm lý thoi mỏi nh t bi Cú th t chc thc hin di cỏc hỡnh thc trũ chi th, nhúm, cp hoc cỏ nhõn Tuy nhiờn, dự thc hin di hỡnh thc no, giỏo viờn cng cn t chc cho tt c hc sinh lp theo dừi, nhn xột cỏc em cựng thc hin - Sau õy l mt s th thut m tụi ỳc kt quỏ trỡnh ging dy, nghiờn cu ti liu nhm giỳp cho cỏc em gia tng t vng ting Anh mt cỏch t nhiờn * Pair Race Mc ớch ca trũ chi ny giỳp hc sinh th hin s nng ng, s dng c trũ chi ny cỏc em va nh c t va giỳp cỏc em phỏt õm t ú mt cỏch chớnh xỏc - Tựy vo s lng hc sinh ca lp, giỏo viờn cú th xp hc sinh thnh hai hng - t mt s phiu giỏo viờn lờn rónh phn trờn bng - Giỏo viờn c to bt k mt t no phiu - Hai hc sinh ng u hai hng chy ua lờn bng chm tay vo phiu cú t va gi - Hc sinh no chm tay vo trc v núi ỳng t ú thỡ ghi c mt im cho i ca mỡnh - C nh th cho n hc sinh cui cựng ca hng Vớ d: * Jumbled words - Mc ớch ca trũ chi ny nhm giỳp hc sinh thc hnh t mi v chớnh t ca t - Vit mt s lờn bng hoc vo t giy A4 vi cỏc ch cỏi xp khụng theo th t - Yờu cu hc sinh sp xp li cỏc ch cỏi to thnh t cú ngha - Hc sinh cú th thc hin thi ua gia cỏc nhúm, cp hoc cỏ nhõn - Cho cỏc em c li cỏc t va sp xp Vớ d 1: Sp xp li cỏc ch cỏi sau thnh t otoboke notebook onacry crayon karrme marker thefar father hosue house Vớ d 2: Sp xp t theo tranh Bycliec Trani Pelan Sihp * Chain game - Trũ chi ny nhm luyn trớ nh cho hc snh Hc sinh tham gia trũ chi ny phi tht s chung qua ú giỳp hc sinh nh t lõu hn Ngoi ra, hc sinh cú c hi núi, phỏt õm rừ rng cỏc t ó hc - Chia lp thnh nhiu nhúm nh ngi quay mt vi - Hc sinh u tiờn nhúm lp li cõu ca giỏo viờn - Hc sinh th hai lp li cõu ca hc sinh th nht v thờm vo t khỏc - Hc sinh th ba lp li cõu ca hc sinh th nht, th hai v thờm vo mt t mi tip theo, c tip tc nh vy cho n tr li vi hc sinh th nht nhúm Vớ d: Giỏo viờn: In my house, there is my bed Hc sinh 1: In my house, there is my bed and a sofa Hc sinh 2: In my house, there is my bed, a sofa and a lamp Hc snh 3: In my house, there is my bed, a sofa, a lamp and a sink Hc sinh 4: In my house, there is my bed, a sofa, a lamp, a sink and a TV Hc sinh 5: In my house, there is my bed, a sofa, a lamp, a sink, a TV and a telephone * What and Where - Mc ớch ca trũ chi ny giỳp hc sinh h ngha v cỏch c ca t Th thut ny c ỏp dng cho tt c cỏc t cú bi, thng l nhng t di v khú c - Vit mt s t lờn bng khụng theo mt trt t no v khoanh trũn chỳng li - Sau mi ln c giỏo viờn li xúa i mt t nhng khụng xúa vũng trũn - Cho hc sinh lp li cỏc t k c t b xúa - Khi xúa ht t, giỏo viờn cho hc sinh vit li cỏc t vo ỳng ch c Vớ d: Teacher Farmer Astronas 10 Engineer * Bingo - õy l trũ chi nhm giỳp hc sinh thc hnh, ụn t thụng qua vic kt ni õm vi cỏch vi cỏch vit ca t - Giỏo viờn yờu cu lp suy ngh n 10 t theo mt ch im no ú m giỏo viờn yờu cu v vit chỳng lờn bng - Yờu cu hc sinh chn t hoc t bt k v vit vo v hoc giy - Giỏo viờn c t tựy ý cỏc t ó vit trờn bng - Hc sinh ỏnh du vo cỏc t ó chn nu nghe thy giỏo viờn c - Hc sinh no cú t hoc t c giỏo viờn c u tiờn s thng trũ chi v hụ to Bingo Vớ d: v Book v notebook crayon v v marker ruler v eraser v pencil V v v pen v school bag * Simon Says - Mc ớch ca trũ chi ny nhm giỳp hc sinh nh t v thng c ỏp dng cho cõu mnh lnh ngn - Giỏo viờn hụ to cỏc cõu mnh lnh - Hc sinh ch lm theo cỏc cõu mnh lnh ca giỏo viờn nu giỏo viờn c cõu mnh lnh bt u bng cõu Simon Says - Giỏo viờn c cõu mnh lnh,khụng cú cõu Simon Says hc sinh khụng c thc hin theo mnh lnh ú Nu hc sinh no thc hin s b loi cuc chi - Trũ chi ny c ỏp dng cho c lp, khụng nờn chia theo nhúm hoc cp Vớ d: 11 Nu giỏo viờn núi: Simon says: stand up! hc sinh s ng dy Nu giỏo viờn núi: Stand up! hc sinh khụng c thc hin mnh lnh ú, nu hc sinh no ng dy s b loi cuc chi * Group the words - Mc ớch ca trũ chi ny giỳp hc sinh nh ngha ca t v hiu c thuc tớnh ca t - Giỏo viờn vit mt s t lờn bng - Hc sinh lm vic theo nhúm sp xp cỏc t theo tng ch im m giỏo viờn ó yờu cu - Trong khong thi gian nht nh, nhúm no sp xp nhanh v ỳng nht s c khuyn khớch bng im Vớ d 1: Sp xp cỏc t sau vo ct tng ng yo-yo, ball, cake, kite, ice cream, rice, bread, jump rope puzzl, robot, chicken, apple, doll , fish car, pizza Foods Toys Cake Robot Rice Doll Vớ d 2: round flower catch square jump short puddle cloud rabit read little throw 12 Adjective Verbs Nouns (tớnh t) (ng t ) (danh t ) *round jump flower * Circle the words - Mc ớch ca tr chi ny giỳp cỏc em nh ngha ca t v t loi ca t - Mi hng ngang cú th hoc t (trong ú cú t khỏc vi t cũn li) - Giỏo viờn yờu cu hc sinh khoanh trũn t ú - Cú th t chc trũ chi ny theo nhúm, s dng bng ph thc hin trũ chi - Yờu cu c lp c li tt c cỏc t Vớ d: Chn t khỏc loi vi cỏc t cũn li: 1/ fist pizza milk bread 2/ rabbit car kite doll 3/ read climb play cloud 4/ what they where how 5/ your he it she 6/ play catch fly under 7/ is can are am 8/ trees puddle flower cloud * Symnonym and antonym 13 - Bờn cnh mc ớch nh t, hot ng ny cũn giỳp hc sinh m rng t v nh t nhanh hn - Giỏo viờn cú th a t, yờu cu hc sinh tỡm t trỏi ngha hay ng ngha - Hc sinh lm vic theo cp hoc nhúm tỡm t Vớ d: Give the antonym of the words talk # short pretty # ugly old # young fat # thin Give the symnonym of the words beautifull : nice, pretty small : little near : next to, by * Rub out and remember - Mc ớch ca trũ chi ny cng giỳp cho hc sinh nh t vng lõu hn, cng gn ging nh What and Where nhiờn cn ỏp dng thay th cho trỏnh s nhm chỏn cho hc sinh - Sau vit mt s t ó hc bi v ngha ca chỳng lờn bng, giỏo viờn cho hc sinh lp li v xúa dn cỏc t ting Vit hay ting Anh - Cho hc sinh vit li t ting Anh bờn cnh ngha ting Vit hoc ngha ting Vit bờn cnh ngha ting Anh - Giỏo viờn nờn khuyn khớch bng im i vi cỏc em vit ỳng t Vớ d: house (n) : (n) : nh bp bedroom (n) : bathroom(n) : .(n) : phũng khỏch diningroom (n) : * Noughts and Crosses 14 - Ngoi vic ụn t, trũ chi ny cũn giỳp hc sinh hiu v dng t mi vo cõu - Giỏo viờn v ụ cú cỏc t mi lờn bng hoc chun b trờn bng ph - Giỏo viờn chia hc sinh thnh hai nhúm l: noughts (o) v mt nhúm l: crosses (x) - Hai nhúm ln lt chn cỏc t ụ v t cõu vi t ú S dng mu cõu: I can / cant He can / cant She can / cant - Nhúm no t cõu ỳng s c mt (o) hoc hoc mt (x) - Nhúm no cú 3(o) hoc 3(x) trờn mt hng ngang, hng dc hoc hng chộo s thng cuc Vớ d: climb a tree o throw a ball speak English ride a bike sing a song write a letter use chopsticks x fly a kite read a funny story Group A: She can climb a tree Group B: I cant write a bike * Networks - Mc ớch ca trũ chi ny nhm giỳp hc sinh ụn li h thng t vng Ngoi cũn t cỏc t nhng bi khỏc vo mt ng cnh giỳp hc sinh nh t tt hn - Giỏo viờn cho ch im v yờu cu hc sinh vit t tng ng vi ch im ú - Trũ chi ny c thc hin theo nhúm - Trong mt khong thi gian quy nh nu i no vit c nhiu t ỳng thỡ thng cuc Vớ d: grandfather baby sister brother Family members 15 father grandmother mother parents * Draw pictures - Mc ớch ca hot ng ny ngoi vic ụn t cũn giỳp cho hc sinh nghe t v nh t - Giỏo viờn c, yờu cu hc sinh lng nghe v v li - Hc sinh bc Tiu hc, lng t vng ớt v kh nng nghe ting Anh cũn hn ch nờn giỏo viờn ch c nhng cõu n gin - Hot ng ny cú th thc hin theo cỏ nhõn, cp hoc nhúm - Sau hon thnh bc tranh, giỏo viờn kim tra li tranh ca mt s hc sinh xem mc nghe v hiu ca cỏc em nh th no - Qua nhng hỡnh v ng nghnh ca cỏc em, giỏo viờn nhn xột, ụn bi s to cho cỏc em s hng thỳ gi hc - Th thut ny rt thớch hp vic ụn li cỏc t ch vt nh v cỏc gii t Vớ d: Giỏo viờn c, hc sinh nghe v v tranh In my bedroom, there is a bed There is a table There is a lamp on the table There is a book on the table There is a chair between the bed and the table There is a mirror on the wall. * Dựng tranh minh Vớ d: dy cỏc t : pen, book, ruler, eraser, baggiỏo viờn dựng nhng giỏo c trc quan m thc t cú lp hc nh: bỳt mc, quyn sỏch, thc k, viờn ty, cp sỏchMc ớch ca dựng dy hc l giỳp hc sinh liờn tng,hiu c ý ngha ngụn ng mt cỏch trc tip,t ú giỳp cỏc em nh c t mi lõu hn Ngoi nhng dựng dy hc cũn c s dng nh mt phng tiờn gi ý, giỳp hc sinh s dng li t hay mu cõu ó c hc thớch hp vi tỡnh giao tip c th tng t * Dựng hnh ng, c ch: 16 Vớ d: dy cỏc t: close, open , go out, come in, sit down,stand up giỏo viờn lm nhng hnh ng nh: gp sỏch, m ca, i ra, i vo, ngi xung, ng lờn hc sinh oỏn ngha ca t Ngoi cũn rt nhiu cỏc th thut khỏc m tụi khụng nờu õy nhng dy tụi phi luụn luụn thay i cỏch dy cho phự hp vi tng bi ch khụng gũ ộp vo khuụn kh Bin phỏp 3: Thng xuyờn kim tra v cng c t mi cỏc gi hc Chỳng ta bit rng ch gii thiu t mi thụi cha m chỳng ta cũn phi thc hin cỏc bc kim tra v cng c t mi ti lp Cỏc th thut kim tra v cng c s khuyn khớch hc sinh hc tớch cc v hiu qu hn Example: Lets the crossword puzzle Bin phỏp 4: Giỏo viờn nm chc cỏc bc tin hnh dy t mi cho hc sinh gii thiu t mi, giỏo viờn dy cho hc sinh theo bn k nng: + Nghe: Giỏo viờn c mu hoc cho hc sinh nghe bng, hc sinh lng nghe + Núi: Giỏo viờn m bng hoc c mu cho hc sinh nhc li + c: Giỏo viờn vit t lờn bng, hc sinh c t bng mt, bng ming + Vit: Hc sinh vit t vo v - Bc gii thiu bi, gii thiu ch : õy l bc khỏ quan trng vic dy t vng Bc ny s quyt nh s thnh cụng ca tit hc, nú s gi m cho hc sinh liờn tng n nhng t sp hc qua ch im va mi c gii thiu im quan trng nht gii thiu t mi l phi thc hin theo trỡnh t: Nghe, núi, c, vit ng bao gi bt u t hot ng no khỏc nghe Hóy nh li quỏ trỡnh hc ting m ca chỳng ta, bao gi cng bt u bng nghe, bt chc phỏt õm ri mi ti nhng hot ng khỏc Hóy giỳp cho hc sinh cú mt thúi quen hc t mi mt cỏch tt nht : - Bc 1: nghe, bn cho hc sinh nghe t mi bng cỏch c mu - Bc 2: núi, sau hc sinh ó nghe c ba ln bn mi yờu cu hc sinh nhc li Khi cho hc sinh nhc li, bn cn chỳ ý cho c lp nhc li trc, sau ú mi gi cỏ nhõn 17 - Bc 3: c, bn vit t ú lờn bng v cho hc sinh nhỡn vo ú c Cho hc sinh c c lp ri c cỏ nhõn v sa li cho hc sinh ti mt chng mc m bn cho l t yờu cu - Bc 4: vit, sau hc sinh ó c t ú mt cỏch chớnh xỏc ri bn mi yờu cu hc sinh vit t ú vo v * Trong dy t mi phi ghi nh cỏc im sau: - Nờn gii thiu t tng mu cõu c th, nhng tỡnh giao tip khỏc nhau, giỏo viờn cú th kt hp vic lm ú bng cỏch thit lp c s quan h gia t c v t mi, t vng phi c cng c liờn tc - Giỏo viờn thng xuyờn kim tra t vng vo u gi, gi hay cui gi bng nhiu hỡnh thc khỏc vỡ hc ngoi ng l c mt quỏ trỡnh tớch ly dn Vớ d u gi tụi thng kim tra hc sinh bng cỏch cho cỏc em vit t vo bng v gi lờn,vi cỏch ny giỏo viờn cú th quan sỏt c ton b hc sinh lp, bt buc cỏc em phi hc bi v nờn nh cho hc sinh dng t vo mu cõu, vi nhng tỡnh thc t giỳp cỏc em nh t mi lõu hn,giao tip tt v mang li hiu qu cao - Bit khen bit chờ ỳng lỳc cng dn n thnh cụng Khi dy t vng m hc sinh c tt, phỏt õm chun thỡ giỏo viờn nờn khuyn khớch, ng viờn, khen thng kp thi bng nhiu hỡnh thc nh cho nhng li khen Ngc li nu hc sinh lm cha tt, cha ỳng thỡ giỏo viờn nờn sa li cho hc sinh khụng nờn chờ ci vỡ d lm cỏc em thy ngi, xu h, mt bỡnh tnh, mt hng thỳ v ln sau s ngi hc sinh tip thu bi tt ũi hi dy t mi giỏo viờn cn phi la chn cỏc phng phỏp cho phự hp Chỳng ta cn chn cỏch no ngn nht, nhanh nht, mang li hiu qu cao nht v sau hc xong t vng thỡ cỏc em cú th c c, vit c c bit l bit cỏch a vo cỏc tỡnh thc t * Hng dn hc sinh hc t vng nh: Thi gian hc trng rt ớt cho nờn a phn thi gian cũn li nh cỏc em phi t t chc hot ng hc ca mỡnh Vỡ th, t u nm hc giỏo viờn cn hng dn hc sinh xõy dng hot ng hc nh tht hiu qu Vớ d: Cỏc cú th cha thuc t mi ti lp thỡ v nh cỏc s phi hc thuc t mi bng cỏch vit i vit li t mi nhiu ln v cỏc c t no thỡ cỏc s phi hỡnh dung t ú vit nh th no? Ngoi cỏc hc t mi trờn lp v ch no ú vớ d v ch dựng hc 18 thỡ v nh cỏc cú th vit cỏc t mi ó hc nhng mu giy ri dỏn vo vt tht chng hn nh dỏn t ruler vo cỏi thc k, t pencil vo cỏi bỳt chỡ Lm c iu ú thỡ chc chn cỏc s rt nhanh thuc t v nh t rt lõu * Sau hc t vng trờn lp, hc sinh nờn hc t nh, khụng nờn cho n tit hc sau mi hc Hc sinh nờn hc thng xuyờn, mi ngy hc vi t hoc ụn vi t Cỏc phi lp cho mỡnh mt thi gian biu, quy nh mt khong thi gian nht nh ngy hc t * Mi hc sinh nờn trang b cho mỡnh mt cỏi bng nh cú th thng xuyờn vit t Cỏc em vit mt t nhiu ln lờn bng (hc sinh va vit va c) nh t c lõu * Hc sinh cng cú th hc thụng qua mt s bi hỏt hoc bi th m giỏo viờn ó dy cho cỏc em bit trng Hiu quca vic ỏp dng ti vo thc tin Qua quỏ trỡnh ỏp dng ti vo thc t ging dy, tụi nhn thy hc sinh ngy cng tin b hc tp: - Hc sinh cú hng thỳ v tớch cc hn mi hot ng - Cỏc tit hc tr lờn sụi ni v sinh ng hn - Hc sinh hu nh ó thuc gn ht cỏc t mi ti lp hc - Vn t vng ca cỏc em tng lờn rừ rt - Cỏc em hc sinh yu kộm cú th s dng c t vng vo nhng cõu n gin Nhng hc sinh khỏ cú th s dng t vng nhng cõu phc hn iu ny s giỳp cỏc em cú c ng c hc tp, nim say mờ i vi mụn hc mi ny v kt qu kho sỏt ó th hin rừ iu ú: Lp 4B S HS 35 Lp 5A S HS Nh t vng v ỏp Nh t vng v cha dng t vo thc ỏp dng t vo thc hnh tt 22 hnh Nh t vng v ỏp Khụng nh t vng Nh t vng v cha Khụng nh t vng dng t vo thc ỏp dng t vo thc hnh tt hnh 19 34 23 Vi kt qu c th trờn chỳng ta u thy rng cht lng hc ca hc sinh lp 4B v lp 5A l cha cao, song õy l kt qu ỏng phn iu ú cho thy ti m tụi ang nghiờn cu phn no ó mang li hiu qu cao quỏ trỡnh ging dy thc t III KT LUN V KIN NGH Kt lun: Trong quỏ trỡnh ging dy v nghiờn cu tụi ó ỏp dng ỳng k thut v phng phỏp ó nờu trờn vo ging dy cho hc sinh nh trng cng ó t c nhng kt qu nht nh vic dy v hc S hc sinh dng t vo cỏc tỡnh giao tip mt cỏch t tin, mnh dn phn ng nhanh cỏc tỡnh khỏc v c bit l thớch núi ting Anh hn, khụng cũn ngi giao tip bng ting Anh nh trc na.Vi kt qu nh vy tụi s tip tc nghiờn cu nhng nm hc tip theo.Tuy nhiờn mt s kinh nghim bc u ca tụi khụng trỏnh nhng bt cp, tụi rt mong s gúp ý ca ng nghip nhng sỏng kin ban u ca tụi c hon thin v c ỏp dng cú hiu qu cụng tỏc ging dy ting Anh trng Tiu hc Qua ỏp dng sỏng kin kinh nghiờm vo ging dy mụn Ting Anh trng Tiu hc tụi nhn thy rng quỏ trỡnh dy hc, giỏo viờn l ngi luụn phi l ngi nm chc phng phỏp ging dy v cn c gng ỏp dng cỏc phng phỏp mt cỏch linh hot cho phự hp vi ni dung bi v phự hp vi tng i tng hc sinh Bờn cch ú, trc lờn lp giỏo viờn cn chun b chu ỏo cỏc thit b nh: tranh, nh, loa i mt khỏc giỏo viờn cng cn khộo lộo s dng cỏc th thut s phm nhm kớch thớch hng thỳ hc ca hc sinh v giỳp cho cỏc em hc cú kt qu tt hn phỏt huy tt tớnh tớch cc ch ng, sỏng to ca hc sinh hc thỡ chỳng ta cn t chc quỏ trỡnh dy hc theo hng tớch cc húa hot ng ca ngi hc Trong quỏ trỡnh dy v hc, giỏo viờn ch l ngi truyn ti kin thc n vi hc sinh, hc sinh mun lnh hi tt nhng kin thc ú thỡ cỏc em phi t hc bng chớnh cỏc hot ng ca mỡnh V phớa hc sinh, bờn cch mt s em hc hnh nghiờm tỳc, cú khụng ớt hc sinh ch hc qua loa, khụng khc sõu c t vng vo trớ nh, khụng c, vit thng xuyờn, khụng thuc ngha hai chiu nờn giỏo viờn cn khuyn khớch v hng cỏc em tớch cc tham gia vo quỏ trỡnh hc Cn 20 ng viờn, dy hng thỳ hc ca hc sinh lm cho cỏc em say mờ vi mụn hc, yờu thớch mụn hc v gúp phn lm cho gi hc sụi ni cú hiu qu Tụi thc hin ti ny ch l mt phn tit hc, nhiờn nú úng vai trũ rt quan trng cho vic thc hnh mu cõu, vic i thoi cú trụi chy, lu loỏt hay khụng u phi ph thuc vo vic hc thuc lũng t vng v phỏt õm cú chun hay khụng Nhng thc hin ging dy tt t vng khụng ch cn cú s u t vo bi ging, vo cỏc bc lờn lp ca giỏo viờn m cũn ph thuc rt nhiu vo s hp tỏc ca hc sinh Kin ngh * i vi Phũng Giỏo dc v o to Phũng Giỏo dc v o to nờn thng xuyờn t chc cỏc bui sinh hot chuyờn mụn theo tng cm trng, hi tho chuyờn mụn cp huyn cho giỏo viờn Ting Anh trờn ton huyn chỳng tụi cú iu kin trao i, hc hi, ỳc rỳt kinh nghim quỏ trỡnh ging dy * i vi trng tụi ang cụng tỏc Ngoài sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo có, nhà trờng cần trang bị thêm cho giáo viên học sinh nhiều tài liệu liên quan đến môn Tiếng Anh Tạo điều kiện cho em đợc tham gia thi Tiếng Anh mạng Internet để em giao lu học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích Thng xuyờn t chc cỏc sõn chi b ớch nh : thi hựng bin cho hc sinh 3,4,5 õy l c hi tt cỏc núi ting Anh * Túm li: ó l giao viờn núi chung v giỏo viờn tiờng Anh núi riờng dự dy cp hc no, viờc thng xuyờn trau di v nghiờn cu, tim kiờm cac giai phap giup hoc sinh nõng cao chõt lng giao duc la mụt viờc lam hờt sc cõn thiờt cụng tac giang day Thc hiờn tụt cac giai phap se mang lai hiờu qua thiờt thc cho cac em viờc hoc tiờng Anh va gop phõn nõng cao tich giao duc chung cua nha trng Ban thõn tụi nghi rng nhng giai phap tụi xuõt trờn mang tinh thc tờ va rõt phu hp vi cac ụi tng hoc sinh va mụi trng giao duc tai ia phng Song, ú ch l nhng kinh nghờm ca bn thõn ó ỳc kt qua nhiu nm ging dy trờn lp, ban thõn luụn t nhu minh rng se khụng dng li õy, m ngc li bn thõn luụn c gng phn u nhiu 21 hn na, khụng ngng nghiờn cu, hc tp, trau di kin thc ng nghip cú thờm kinh nghim ging dy, gúp phn ao to hc sinh phỏt trin ton din, ỏp ng nhu cu thi k cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc Tụi xin chõn thnh cm n BGH nh trng, cỏc ng nghip v cỏc em hc sinh ó giỳp tụi cỏc gi dy thc nghim, cỏc bui thc rỳt kinh nghim v cỏc tit hi ging nh trng Vi sỏng kin kinh nghim Mt s phng phỏp giỳp hc sinh Tiu hc hc tt t vng ting Anh , tụi hy vng rng s gúp mt phn nh vo vic giỳp hc sinh hc ting Anh tt hn, hiu qu hn Tuy nhiờn ti ny khụng trỏnh nhng thiu sút Rt mong nhn c s gúp ý chõn thnh t quý ng nghip ti kh thi hn Xin chõn thnh cm n! Kim Bng, ngy thỏng nm 2016 Ngi vit SKKN Dng Th Ng 22 NH GI CA HI NG KHOA HC CP TRNG Ch tch Hi ng chm SKKN 23 NH GI CA HI NG KHOA HC CP HUYN Ch tch Hi ng chm SKKN 24 [...]... bị thêm cho giáo viên và học sinh nhiều tài liệu liên quan đến môn Tiếng Anh Tạo điều kiện cho các em đợc tham gia cuộc thi Tiếng Anh trên mạng Internet để các em có thể giao lu và học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích Thng xuyờn t chc cỏc sõn chi b ớch nh : thi hựng bin cho hc sinh khi 3,4,5 õy l c hi tt cỏc núi ting Anh * Túm li: ó l giao viờn núi chung v giỏo viờn tiờng Anh núi riờng dự dy cp hc... c mu - Bc 2: núi, sau khi hc sinh ó nghe c ba ln bn mi yờu cu hc sinh nhc li Khi cho hc sinh nhc li, bn cn chỳ ý cho c lp nhc li trc, sau ú mi gi cỏ nhõn 17 - Bc 3: c, bn vit t ú lờn bng v cho hc sinh nhỡn vo ú c Cho hc sinh c c lp ri c cỏ nhõn v sa li cho hc sinh ti mt chng mc m bn cho l t yờu cu - Bc 4: vit, sau khi hc sinh ó c t ú mt cỏch chớnh xỏc ri bn mi yờu cu hc sinh vit t ú vo v * Trong khi... khuyn khớch hc sinh hc tp tớch cc v hiu qu hn Example: Lets do the crossword puzzle Bin phỏp 4: Giỏo viờn nm chc cỏc bc tin hnh dy t mi cho hc sinh gii thiu t mi, giỏo viờn dy cho hc sinh theo bn k nng: + Nghe: Giỏo viờn c mu hoc cho hc sinh nghe bng, hc sinh lng nghe + Núi: Giỏo viờn m bng hoc c mu cho hc sinh nhc li + c: Giỏo viờn vit t lờn bng, hc sinh c t bng mt, bng ming + Vit: Hc sinh vit t vo... pictures - Mc ớch ca hot ng ny ngoi vic ụn t cũn giỳp cho hc sinh nghe t v nh t - Giỏo viờn c, yờu cu hc sinh lng nghe v v li - Hc sinh bc Tiu hc, lng t vng ớt v kh nng nghe ting Anh cũn hn ch nờn giỏo viờn ch c nhng cõu n gin - Hot ng ny cú th thc hin theo cỏ nhõn, cp hoc nhúm - Sau khi hon thnh bc tranh, giỏo viờn kim tra li tranh ca mt s hc sinh xem mc nghe v hiu ca cỏc em nh th no - Qua nhng hỡnh... Simon says: stand up! hc sinh s ng dy Nu giỏo viờn núi: Stand up! hc sinh khụng c thc hin mnh lnh ú, nu hc sinh no ng dy s b loi khi cuc chi * Group the words - Mc ớch ca trũ chi ny giỳp hc sinh nh ngha ca t v hiu c thuc tớnh ca t - Giỏo viờn vit mt s t lờn bng - Hc sinh lm vic theo nhúm sp xp cỏc t theo tng ch im m giỏo viờn ó yờu cu - Trong khong thi gian nht nh, nhúm no sp xp nhanh v ỳng nht s c khuyn... cng gn ging nh What and Where tuy nhiờn cn ỏp dng thay th cho nhau trỏnh s nhm chỏn cho hc sinh - Sau khi vit mt s t ó hc trong bi v ngha ca chỳng lờn bng, giỏo viờn cho hc sinh lp li v xúa dn cỏc t ting Vit hay ting Anh - Cho hc sinh vit li t ting Anh bờn cnh ngha ting Vit hoc ngha ting Vit bờn cnh ngha ting Anh - Giỏo viờn nờn khuyn khớch bng im i vi cỏc em vit ỳng t Vớ d: house (n) : (n) : nh bp... phn ao to hc sinh phỏt trin ton din, ỏp ng nhu cu thi k cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc Tụi xin chõn thnh cm n BGH nh trng, cỏc ng nghip v cỏc em hc sinh ó giỳp tụi trong cỏc gi dy thc nghim, cỏc bui thc tp rỳt kinh nghim v cỏc tit hi ging trong nh trng Vi sỏng kin kinh nghim Mt s phng phỏp giỳp hc sinh Tiu hc hc tt t vng ting Anh , tụi hy vng rng s gúp mt phn nh vo vic giỳp hc sinh hc ting Anh tt hn,... lờn bng (hc sinh va vit va c) nh t c lõu * Hc sinh cng cú th hc thụng qua mt s bi hỏt hoc bi th m giỏo viờn ó dy cho cỏc em bit trng 4 Hiu quca vic ỏp dng ti vo thc tin Qua quỏ trỡnh ỏp dng ti vo thc t ging dy, tụi nhn thy hc sinh ngy cng tin b trong hc tp: - Hc sinh cú hng thỳ v tớch cc hn trong mi hot ng - Cỏc tit hc tr lờn sụi ni v sinh ng hn - Hc sinh hu nh ó thuc gn ht cỏc t mi ngay ti lp hc... huy tt tớnh tớch cc ch ng, sỏng to ca hc sinh trong hc tp thỡ chỳng ta cn t chc quỏ trỡnh dy hc theo hng tớch cc húa hot ng ca ngi hc Trong quỏ trỡnh dy v hc, giỏo viờn ch l ngi truyn ti kin thc n vi hc sinh, hc sinh mun lnh hi tt nhng kin thc ú thỡ cỏc em phi t hc bng chớnh cỏc hot ng ca mỡnh V phớa hc sinh, bờn cch mt s em hc hnh nghiờm tỳc, cú khụng ớt hc sinh ch hc qua loa, khụng khc sõu c t vng... cũn giỳp hc sinh m rng vn t v nh t nhanh hn - Giỏo viờn cú th a ra t, yờu cu hc sinh tỡm t trỏi ngha hay ng ngha - Hc sinh lm vic theo cp hoc nhúm tỡm t Vớ d: Give the antonym of the words talk # short pretty # ugly old # young fat # thin Give the symnonym of the words beautifull : nice, pretty small : little near : next to, by * Rub out and remember - Mc ớch ca trũ chi ny cng giỳp cho hc sinh nh t ... cần trang bị thêm cho giáo viên học sinh nhiều tài liệu liên quan đến môn Tiếng Anh Tạo điều kiện cho em đợc tham gia thi Tiếng Anh mạng Internet để em giao lu học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ... nhúm nh ngi quay mt vi - Hc sinh u tiờn nhúm lp li cõu ca giỏo viờn - Hc sinh th hai lp li cõu ca hc sinh th nht v thờm vo t khỏc - Hc sinh th ba lp li cõu ca hc sinh th nht, th hai v thờm vo... viờn c mu hoc cho hc sinh nghe bng, hc sinh lng nghe + Núi: Giỏo viờn m bng hoc c mu cho hc sinh nhc li + c: Giỏo viờn vit t lờn bng, hc sinh c t bng mt, bng ming + Vit: Hc sinh vit t vo v - Bc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh , SKKN một số biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh , SKKN một số biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn