bài giảng toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân

12 1,116 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2016, 12:37

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH TOÁN KHỐI TOÁN Tính thuận tiện 25 x x 20 x 12 x = (25 x 4) x = (20 x 5) x 12 = = = = 100 x 700 100 x 12 1200 TOÁN TÍNH CHẤT KẾT HP CỦA PHÉP NHÂN a Tính so sánh giá trò biểu thức: (2 x 3) x x (3 x 4) Ta có (2 x 3) x = x = 24 x (3 x 4) = x 12 = 24 Vậy (2 x 3) x = x (3 x 4) b So sánh giá trò biểu thức (a x b) x c a x (b x c) bảng sau: a b c (a x b) x c a x (b x c) (3 x 4) x = 60 x (4 x 5) = 60 (5 x 2) x = 30 x (2 x 3) = 30 (4 x 6) x = 48 x (6 x 2) = 48 Ta thấy giá trò (a x b) x c a x (b x c) luôn nhau, ta viết : (a x b) x c = a x (b x c) Khi nhân tích hai số với số thứ ba, ta nhân số thứ với tích số thứ hai số thứ ba Bài Tính hai cách ( theo mẫu) Mẫu : x x = ? Cách 1: x x = (2 x 5) x = 10 x = 40 Cách 2: x x = x (5 x 4) = x 20 = 40 a, x x Cách : x x = (4 x 5) x = 20 x = 60 Cách 2: x x = x (5 x 3) = x 15 = 60 b, x x Cách 1: x x = (5 x 2) x = 10 x = 70 Cách 2: x x = x (2 x 7) = x 14 = 70 Bài Tính cách thuận tiện nhất: a, 13 x x = 13 x (5 x 2) = 13 x 10 = 130 x x 34 = (5 x 2) x 34 = 10 x 34 = 340 b, x 26 x = 26 x (2 x 5) = 26 x 10 = 260 5x9x3x2 = (5 x 2) x (9 x 3) = 10 x 27 = 270 Bài Tóm tắt Có phòng học, phòng học có 15 bàn ghế, bàn ghế có học sinh ngồi học Hỏi có tất học sinh ngồi học? Có : phòng học phòng : 15 bàn ghế bàn ghế : học sinh Có :? học sinh Bài giải Số học sinh lớp là: x 15 = 30 (học sinh) Số học sinh trường có là: 30 x = 240 (học sinh) Đáp số : 240 học sinh CỦNG CỐ Chọn ý : Viết tiếp vào chỗ chấm cho đủ ý : Khi nhân tích hai số với số thứ ba, ta có thể……………………………………………………… a Nhân số thứ với tổng số thứ hai số thứ ba b Nhân số thứ với tích số thứ hai số thứ ba d Nhân số thứ với hiệu số thứ hai số thứ ba Chọn ý : Kết biểu thức 125 x x x a 1000 b 1500 c 2000 d 10 000 Là Làm mbà itậ tậppvề vềnhà nhà Chuẩ chí thìi nê Chuẩnnbò bòbà bài:i:Có Nhâ n vớ sốncó tận chữ số [...]...Chọn ý đúng nhất : Kết quả của biểu thức 125 x 5 x 2 x 8 a 1000 b 1500 c 2000 d 10 000 Là Làm mbà bài itậ tậppvề vềnhà nhà Chuẩ chí thìi nê Chuẩnnbò bòbà bài: i:Có Nhâ n vớ sốncó tận cùng là chữ số 0
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân, bài giảng toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân, bài giảng toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn