Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014

83 177 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 15:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ GIANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐIỀM THỤY, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nông Thu Huyền THÁI NGUYÊN - 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ GIANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐIỀM THỤY, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K43 - ĐCMT - N01 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nông Thu Huyền THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CẢM ƠN Việt Nam tiến nhanh đường phát triển kinh tế đất nước, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn yếu tố then chốt đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước Muốn vậy, hoc phải đôi với hành, lý thuyết phải đôi với thực tiễn Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết để giúp cho sinh viên tiếp xúc với thực tế, củng cố lại kiến thức học nhà trường, để hoàn thiện từ lý thuyết đến thực hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn với xã hội Được trí nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Đánh giá ảnh hưởng Công nghiệp hóa đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014” Sau thời gian nghiêm túc làm việc, hoàn thành chuyên đề Để có kết nhận giúp đỡ thầy, cô giáo khoa Quản lý thài nguyên, đặc biệt cô giáo Ths Nông Thu Huyền - người trực tiếp hướng dẫn suốt trình làm chuyên đề Bên cạnh đó, nhận giúp đỡ cán phòng Tài nguyên & môi trường , cán văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Bình giúp đỡ hoàn thành chuyên đề Trong trình thực tập, dù cố gắng thời gian có hạn trình độ thân hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn sinh viên để chuyên đề hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Dương Thị Giang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Thống kê trạng số hộ, số Số hộ tồn đọng từ trước đến nay, số phụ nữ nhỡ có nhu cầu đất khu dân cư năm 2014 .38 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất xã Điềm Thụy năm 2014 41 Bảng 4.3: Tình hình biến động đất đai xã Điềm Thụy giai đoạn 2012 - 2014 42 Bảng 4.4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Điềm Thụy năm 2014 .44 Bảng 4.5: Tình hình biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2013 45 Bảng 4.6: Tình hình biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2014 46 Bảng 4.7: Biến động hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn trước CNH sau CNH 48 Bảng 4.8: Chi phí sản xuất trung gian lúa trước sau CNH 51 Bảng 4.9: Tình hình lao động thu nhập nông nghiệp qua năm 53 Bảng 4.10: Các thông tin hộ nông dân .55 Bảng 4.11: Tình hình biến động đất nông nghiệp hộ gia đinh trước sau thu hồi .56 Bảng 4.12: Tình hình nghề nghiệp trước sau thu hồi đất 58 Bảng 4.13: Sự thay đổi kinh tế hộ gia đình sau thu hồi đất 59 Bảng 4.14: Tình hình sử dụng tiền bồi thường đất đai hộ nông dân 60 Bảng 4.15: Kế hoạch hộ nông dân sử dụng đất thời gian tới .61 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ tăng trưởng kinh tế 34 Hình 4.2: Một số giống trồng địa phương 50 Hình 4.3: Thực trạng sử dụng thuốc BVTV .54 Hình 4.4: Một số diện tích đất chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp .57 Hình 4.5: Một số công ty Khu công nghiệp Điềm Thụy 59 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CCN Cụm công nghiệp ĐTH Đô thị hóa GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp GPMB Giải phóng mặt KCN Khu công nghiệp NĐT Nhà đầu tư TNMT Tài nguyên môi trường THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Phần ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 1.2.2 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CĂN CỨ PHÁP LÝ 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC 2.2.1 Cơ sở lý luận công nghiệp 2.2.2 Cơ sở lý luận công nghiệp hóa 2.3 THỰC TIỄN CÔNG NGHIỆP HÓA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 12 2.3.1 Tình hình công nghiệp hóa Thế giới 12 2.3.2 Tình hình công nghiệp hóa Việt Nam 13 2.3.3 Tình hình công nghiệp hóa Hà Nội 16 2.3.4 Tình hình công nghiệp hóa Thành phố Hố Chí Minh 17 2.3.5 Tình hình công nghiệp hóa Thái Nguyên 19 2.4 Cơ sở khoa học hiệu sử dụng đất nông nghiệp 23 2.4.1 Cơ sở sử dụng đất bền vững 23 2.4.2 Vấn đề hiệu tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất .24 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .27 3.1.1 Đối tượng .27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu .27 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 27 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 27 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Điềm Thụy .27 3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng CNH đến đất nông nghiệp 27 v 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng CNH đến đời sống hộ nông dân có đất bị thu hồi .27 3.3.4 Đề xuất giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trình CNH xã Điềm Thụy .28 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.4.1 Chọn điểm nghiên cứu 28 3.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 28 3.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 29 3.4.4 Phương pháp xử thống kê toán học, tổng hợp, so sánh phân tích số liệu .29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỀM THỤY - HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN 31 4.1.1.Điều kiện tự nhiên .31 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến CNH xã Điềm Thụy .39 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CNH ĐẾN ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ ĐIỀM THỤY 40 4.2.1 Ảnh hưởng CNH đến thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Điềm Thụy 40 4.2.2 Ảnh hưởng CNH đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 47 4.3 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CNH ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI 55 4.3.1 Thực trạng đời sống kinh tế hộ nông dân bị thu hồi đất CNH 55 4.3.2 Tình hình biến động đất nông nghiệp hộ điều tra 56 4.3.3 Thực trạng chuyển đổi hoạt động kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất 58 4.3.4 Tình hình sử dụng tiền bồi thường đất đai hộ nông dân 60 4.3.5 Kế hoạch hộ dân thời gian tới 61 4.3.6 Đánh giá ảnh hưởng CNH tới đời sống kinh tế - xã hội hộ thông qua câu hỏi định tính .62 vi 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH CNH TẠI XÃ ĐIỀM THỤY 63 4.4.1 Các giải pháp chung 63 4.4.2 Các giải pháp liên quan tới quyền xã Điềm Thụy 64 4.4.3 Các giải pháp đưa cho hộ nông dân 66 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 5.1 KẾT LUẬN 67 5.2 KIẾN NGHỊ .68 5.2.1.Đối với nhà nước quyền cấp 68 5.2.2 Đối với hộ nông dân 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 I Tiếng Việt 69 II Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 69 Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, chức vốn có tư liệu sản xuất đặc biệt thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng thời kỳ phát triển kinh tế đất đai có thêm chức có ý nghĩa quan trọng chức tạo nguồn vốn thu hút đầu tư phát triển Hiện nay, hoà chung với xu phát triển giới, trình công nghiệp hóa tác động mạnh mẽ đến vấn đề sử dụng đất nói chung sử dụng đất nông nghiệp nói riêng Trên đường công nghiệp hóa, để đưa đất nước thực trở thành nguồn vốn, nguồn thu hút với nhà đầu tư việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị nhằm tập trung nâng cao hiệu sử dụng đất, xây dựng cấu đất đai hợp lý đường cần thiết Trên thực tế trình công nghiệp hóa làm cho diện tích đất nông nghiệp có thay đổi đáng kể, diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn dần bị thu hẹp nhường diện tích cho khu công nghiệp tăng lên nhanh chóng Quá trình công nghiệp hóa dần thay đổi diện mạo đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày cao sống đại Song theo chiều hướng khác, sóng công nghiệp hóa lại gây nhiều bất cập đời sống người dân bị xáo trộn, môi trường bị ảnh hưởng… Điềm Thụy xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Xã nằm phía tây huyện đầu mút giao thông quan trọng với tuyến đường quốc lộ 3, tỉnh lộ 262 nối đến xã Hà Châu, đường liên huyện Phú Bình - Phổ Yên đường nối quốc lộ 37 với quốc lộ thị xã Sông Công hoàn thành Trong năm gần đây, Điềm Thụy với huyện Phú Bình nước nỗ lực nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân 60 Qua bảng 4.12 ta thấy sau thu hồi đất số hộ có kinh tế tăng nhanh lớn, 41 hộ chiếm 82% tổng hộ điều tra Các hộ có kinh tế tăng nhanh chủ yếu hộ sau đất nông nghiệp chuyển sang ngành dịch vụ, sản xuất kinh doanh làm thêm cho công ty xí nghiệp, số hộ dùng số tiền bổi thường đầu tư thay đổi phương thức sản xuất trồng kinh tế ho tăng nhanh Số hộ có kinh tế tăng chậm có hộ chiếm 14 % tổng số hộ Các hộ có kinh tế tăng chậm chủ yếu hộ có diện tích thu hồi nhỏ hộ không phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp Nhóm hộ có kinh tế giảm chiếm số lượng nhỏ hộ chiếm 4% tổng só hộ điều tra Các hộ có kinh tế giảm chủ yếu người già, bị đất nông nghiệp họ không đất sản xuất kinh tế họ giảm 4.3.4 Tình hình sử dụng tiền bồi thường đất đai hộ nông dân Bảng 4.14: Tình hình sử dụng tiền bồi thường đất đai hộ nông dân Nội dung Số hộ Giá trị tiền bồi thường Cơ cấu (triệu đồng) (%) Tổng 50 12480,2 100,00 Làm nông nghiệp, chăn nuôi 448 3,60 Đầu tư SX-KD 2646 21,20 Đầu tư xây dựng 23 5740,2 45,99 Mua sắm 1248 10,00 Tiết kiệm 1650 13,22 Khác 748 5,99 (Nguồn: tổng hợp từ phiếu điều tra hộ gia đình) Nhìn vào bảng ta nhận thấy rõ ràng, tổng số hộ nhận tiền từ thu hồi đất số hộ sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cao nhất, tới 23 hộ chiếm 45,99% tổng số tiền bồi thường hộ với số tiền 5740,2 triệu đồng, hộ có thu nhập trung bình, nhận tiền bồi thường họ trọng đến xây dựng nhà mua sắm dụng cụ cho gia đình… 61 Các hộ đầu tư vào sản xuất kinh doanh 2646 triệu đồng chiếm 21,2% tổng giá trị bồi thưởng hộ Đây chủ yếu hộ gia đình giả, họ mạnh dạn chuyển đổi cấu ngành nghề, họ mở hàng buôn bán, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, xây dựng khu vui chơi, nhà nghỉ… Một phần nhỏ hộ gia đình sau nhận tiền bồi thường, họ không cần dùng tới tiền để chi nên số họ dùng biện pháp an toàn gửi tiết kiệm để dùng lo cho sống sau Số hộ gia đình dùng số tiền bồi thường vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tương đối thấp với số tiền 448 triệu đồng chiếm 3,6% tổng số tiền hộ Những hộ gia đình chủ yếu có phương pháp canh tác tốt, sau bị thu phần nhỏ diện tích đất, họ lại tiếp tục đầu tư chúng vào làm nông nghiệp Một số hộ khác lại dùng số tiền để chi trả nợ, lo cho học hành, chữa bệnh, mua sắm xe cộ, vui chơi giải trí… Như vậy: Khi nhận tiền bồi thường hộ nông dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp học hành, tìm việc làm Họ thường sử dụng vào việc xây dựng nhà cửa, mua sắm vật dụng gia đình hay gửi tiết kiệm Một số khác có kinh nghiệm sản xuất họ mạnh dạn đầu tư vào kinh doanh 4.3.5 Kế hoạch hộ dân thời gian tới Bảng 4.15: Kế hoạch hộ nông dân sử dụng đất thời gian tới Nội dung Số hộ Cơ cấu (%) Tổng 50 100,00 Đầu tư SX-KD 14,00 Đầu tư xây dựng 18,00 Làm nông nghiệp 22 44,00 Chăn nuôi 18,00 Chưa có kế hoạch 6,00 (Nguồn: tổng hợp từ phiếu điều tra hộ gia đình) Qua bảng 4.14 ta nhận thấy, số hộ sử dụng đất làm nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, 44% Những hộ chủ yếu hộ bị thu hồi phần diện tích 62 đất nông nghiệp Sau thu hồi đất, họ tiếp tục làm nông nghiệp diện tích đất nông nghiệp lại gia đình Trong đó, nhiều hộ gia đình lại theo xu hướng phát triển công nghiệp hóa, họ trọng vào đầu tư xây dựng công trình nhà nghỉ, khu giải trí sản xuất kinh doanh, nâng cao nhu cầu thị hiếu người dân khu vực, nâng cao kinh tế cho hộ gia đình Một phần nhỏ hộ gia đình chưa có kế hoạch cụ thể cho diện tích đất nông nghiệp hộ Những hộ chưa có kế hoạch chủ yếu hộ không nhiều diện tích đất 4.3.6 Đánh giá ảnh hưởng CNH tới đời sống kinh tế - xã hội hộ thông qua câu hỏi định tính * Tác động tích cực - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Công nghiệp hóa phát triển, phương thức canh tác cải thiện phát triển phong phú hơn, kết hợp với tiến khoa học kỹ thuật giúp cho suất loại trồng tăng trưởng nhiều, chất lượng cải thiện rõ rệt, từ thị trưởng tiêu thụ ngày rộng Ban đầu khu chợ nhỏ địa phương, sản phẩm mang chợ địa phương khác nhà buôn bán thành phố địa bàn khác đến thu mua - Mở hội việc làm cho người dân: Việc công ty tư nhân liên tiếp mở công ty TNHH YS Việt Nam, công ty DONGSUNG, công ty BOKWANG, công ty KSD… thu hút hàng nghìn công nhân tỉnh tham gia, có lượng lớn người dân xã Điềm Thụy, điều tạo công ăn việc làm cho người dân xã Điềm Thụy mà giúp họ nâng cao chất lượng sống - Hệ thống sở hạ tầng (điện, đường,…) nâng cấp: đường giao thông nâng cấp mở rộng thuận tiện cho lại lao động sản xuất đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên mở rộng, tuyến đường quốc lộ 37, ĐT 266, ĐT 261 63 cải tạo nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa vào tận khu ngõ nhỏ xóm Các trường học bệnh viện mở nhiều phục vụ nhu cầu tất yếu người dân: trường THPT Điềm Thụy, trường Mầm Non xóm Điềm Thụy xây dựng đáp ứng lượng học sinh lớn địa bàn xã xã lân cận đến học, đồng thời thu ngắn quãng đường đến trường bạn học sinh Đất thể dục thể thao, đất văn hóa cải tạo nâng cấp xóm quy hoạch đất thể thao xóm Thuần Pháp, quy hoạch đất văn hóa xóm Trung, xóm Trung, xóm Ngọc Sơn, xóm Bình xóm Thuần Pháp… - Tăng khả nhận thức tiếp thu người dân: Trình độ dân trí người dân ngày tăng cao Tỷ lệ người dân đạt trình độ Tiểu học thấp, chủ yếu người già Trình độ THCS THPT chiếm 75 %, hệ trẻ học trường Đại học, cao đẳng chiếm phần không nhỏ, chiếm 18,5% Người chữ không * Tác động tiêu cực - Thu hẹp dần quỹ đất nông nghiệp - Ảnh hưởng đến sống hộ gia đình: Nhiều hộ gia đình sống chủ yếu vào nông nghiệp, sau đất họ phải làm công việc để thay vào đó, ảnh hướng đến kinh tế hộ gia đình - Lượng dân tăng kéo theo gia tăng tệ nạn xã hội - Môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Công nghiệp hóa, đại hóa phát triển kéo theo ảnh hưởng tiêu cực vấn đề môi trường lượng rác thải, nước thải, khói… từ nhà máy, xí nghiệp tăng mạnh làm cho tính chất đất bị thay đổi, kìm hãm phát triển trồng, vật nuôi đặc biệt ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe người dân 4.4 Đề xuất giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trình CNH xã Điềm Thụy 4.4.1 Các giải pháp chung - Quy hoạch sử dụng đất chung huyện quy hoạch chi tiết đơn vị hành xã, thị trấn, việc sử dụng đất phải đảm bảo quy hoạch, kế hoach sử dụng đất, nhằm phát huy tối đa, đảm bảo phát triển bền vững 64 - Quy hoạch sản xuất nông nghiệp nông thôn hợp lý theo khu vực địa phương để khai thác chế thị trường, tăng trưởng ổn định bền vững, bảo vệ an ninh lương thực huyện, phát sở hạ tầng đồng - Hạn chế quy hoạch đất chuyên lúa, cần tránh xây dựng đất nông nghiệp - Cố gắng trì tăng diện tích cho đất nông nghiệp Tích cực khai hoang khu vực đất chưa sử dụng sử dụng chưa hết công suất, hiệu sử dụng chưa cao - Mở lớp đào tạo nghề cho người dân để người dân tiếp cận công cụ tiên tiến khoa học kỹ thuật đại vào sản xuất nhằm nâng cao nâng suất trồng - Hình thành hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đại chuyên nghiệp, phát triển loại hình kinh tế hợp tác, liên kết dọc sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, liên kết nông nghiệp với công nghiệp kinh tế đô thị - Hỗ trợ nâng cao hiệu kinh tế hộ gia đình - Quy hoạch quản lý quy hoạch nông thôn sản xuất hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng kinh tế, đảm bảo việc sử dụng không gian nông thôn ổn định , có tổ chức cho sản xuất - Phi tập trung hóa công nghiệp, gắn kinh tế nông thôn với hoạt động phục vụ sản xuất công nghiệp Bảo vệ môi trường, quản lý bảo vệ nguồn lực tài nguyên để sử dụng hiệu bền vững - Áp dụng giải pháp dài hạn để quản lý rủi ro , phòng chống thiệt hại thiên tai, dịch bệnh biến đổi khí hậu toàn cầu gây cho đân cư nông thôn - Đề quy trình sử dụng loại hóa chất sử dụng nông nghiệp phân bón, thuốc trừ sâu quy định sử dụng 4.4.2 Các giải pháp liên quan tới quyền xã Điềm Thụy a Giải pháp tới UBND xã Điềm Thụy - Việc xử lý ảnh hưởng đô thị hóa đến hướng sử dụng đất hộ nông dân phải diễn thuận lợi, có trọng điểm, có trật tự Công nghiệp hóa đại hóa ảnh hưởng nhiều khía cạnh đời sống văn hóa phát triển kinh tế xã hội Do đề xuất thực giải pháp đó, cần phải đặt tổng thể vấn đề trình công nghiệp hóa để giải - Giải pháp tuyên truyền vai trò đất nông nghiệp 65 Tích cực triển khai chương trình truyền thông vai trò đất nông nghiệp đến hộ gia đình Mục đích nhằm nâng cao nhận thức người dân, giúp người dân nhận thức rõ vai trò đất nông nghiệp sống họ để từ có biện pháp sử dụng đất tiết kiệm có hiệu - Ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất Để đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân vào sản phẩm nông nghiệp, trước hết cần có cách mạng khoa học công nghệ Cung cấp giống hướng dẫn ứng dụng giống có suất cao cho nông hộ Tăng cường áp dụng công nghệ sinh học việc tạo giống công nghệ sản xuất để vừa nâng cao giá trị sản xuất vừa tăng hiệu sử dụng đất Phổ biến kịp thời mô hình sản xuất mới, kết sản xuất cho nông dân tổ chức tham quan mô hình tiên tiến - Giải pháp lao động việc làm Vấn đề quan tâm lo lắng giai đoạn tới người lao động xã Điềm Thụy giảm sút đất canh tác ảnh hưởng đến việc làm đời sống họ Công nghiệp hóa làm cho người nông dân địa phương bị đất giảm đất sản xuất nông nghiệp, lực lượng lao động khu vực không giảm khiến cho nhiều người việc làm họ tìm công việc khác thích hợp, đặc biệt lao động 35 tuổi ( lao động không khu công nghiệp nhân vào làm công nhân) Để thu hút lao động việc làm đất cần thực số giải pháp như: Giải việc làm thông qua đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp việc phát triển ngành nghề dịch vụ sản xuất Đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Cần nâng cấp hoàn thiện hệ thống thủy lợi, phát triển thị trường hàng hóa, thị trường tín dụng dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho sản xuất nông nghiệp Việc chuyển phận lớn lao động nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ tất yếu cần thiết giai đoạn tới Tuy nhiên để thực sách chuyển đổi cần có sách đào tạo Đào tạo phải trước bước, tăng cường đầu tư cho trung tâm dạy nghề có địa phương Tiếp tục xã 66 hội hóa đa dạng hóa loại nghề đa dạng khác nhau, mở rộng loại hình đào tạo nghề sở đào tạo nghề tư nhân… - Giải pháp môi trường Do ảnh hưởng trình công nghiệp hóa Từ doanh nghiệp có lượng lớn chất thải thải môi trường Địa phương nên có giải pháp xử lý kịp thời theo hướng tái chế thành sản phầm nông nghiệp xây dựng hệ thống xử lý chất thải đưa môi trường b Giải pháp tới phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình - Giải pháp quy hoạch tổng thể Công nghiệp hóa dẫn đến đất nông nghiệp chưa có kế hoạch thích ứng để điều chỉnh đồng lại cấu sử dụng đất, cấu sản xuất cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Các cấp quyền cẩn có quy hoạch vừa tổng thể vừa lâu dài đồng thời cần chi tiết cho địa bàn huyện Phú Bình đặc biệt xã Điềm Thụy Có người dân yên tâm đầu tư phục vụ sản xuất chuyển đổi cấu trồng - Giải pháp môi trường Công nghiệp hóa dẫn đến nguồn chất thải ( nước, phân, rác, khói bụi…) từ khu công nghiệp thải ngày nhiều, khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực tăng nhanh Vì việc phát triển khu công nghiệp phải quy hoạch chi tiết để không gây ảnh hưởng đến môi trường nói chung, môi trường canh tác nói riêng Xây dựng hệ thống xử lý chất thải trước thải môi trường 4.4.3 Các giải pháp đưa cho hộ nông dân - Tăng cường tập trung vốn vào trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao - Tăng cường ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng nông sản - Tích cực học hỏi kinh nghiệm hộ nông dân sản xuất giỏi để nâng cao nhận thức sản xuất lao động - Tập trung sử dụng hợp lý khoản tiền bồi thường bị thu hồi đất đầu tư sản xuất, kinh doanh - Tích cực học tập ngành nghề để làm việc nhà máy xí nghiệp để nâng cao sống 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng trình CNH đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, rút số kêt luận sau: Xã Điềm Thụy xã có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp trình công nghiệp hóa, đại hóa Công nghiệp hóa xã Điềm Thụy ảnh hưởng lớn đến đất nông nghiệp địa bàn xã Trong giai đoạn 2012 - 2014 diện tích đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã giảm tới 61,19 Hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm chuyển sang đất phi nông nghiệp, giai đoạn diện tích đất phi nông nghiệp lại tăng 43,19 Diện tích chủ yếu sử dụng để xây dựng cụm công nghiệp, phát triển dự án khu công nghiệp Điềm Thụy phần chuyển sang đất Công nghiệp hóa ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Điềm Thụy Trong giai đoạn qua, gặp nhiều biến động phức tạp phần lớn diện tích đất đưa vào sử dụng có hiệu quả, hiệu sử dụng đất không ngừng tăng lên Một số trồng cho hiệu kinh tế cao, cao lúa có giá trị gia tăng đạt 120,75 triệu đồng/vụ/50 hộ dân Do diện tích đất nông nghiệp giảm, để đảm bảo hiệu sử dụng đất kinh tế - xã hội - môi trường, hộ gia đình tích cực sử dụng phương pháp thâm canh xen canh trồng với nhau, kết hợp áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật tiến Việc tăng suất trồng, mà làm tăng độ phì, tăng thời gian che phủ cho đất Nhiều loại trồng xen canh đỗ, lạc, giúp tăng cường chất dinh dưỡng cho đất trồng khác, nhờ đất trả lại phần dinh dưỡng phục hồi, giảm thiểu tối đa việc sử dụng phân bón hóa học thuốc BVTV Công nghiệp hóa phát triển làm thay đổi đến đời sống người dân địa bàn xã Có đến 82% số dân điều tra cho CNH có tác động tốt đến đời sống người dân, có % số dân cho CNH có ảnh hưởng xấu đến người dân 68 CNH giúp cho đời sống người dân nâng cao nhờ vào tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến ngày nhiều 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1.Đối với nhà nước quyền cấp Cần làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức rà soát quy hoạch, phổ biến hướng dẫn nông dân thực tốt nội dung quy hoạch Bên cạnh đó, cần thực quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh dịch vụ nhà khu công nghiệp Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nông dân Tổ chức hỗ trợ nông dân tham gia hoạt động thị trường Tăng cường công tác khuyễn nông cho nông dân, hướng nông nghiệp theo đường sản xuất hàng hóa với trình độ thâm canh cao Tạo điều kiện cho nông dân sản xuất giỏi tiếp cận với mô hình trang trại Đẩy mạnh trình trao đổi ruộng đất nông thôn nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Phối hợp với khu công nghiệp công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp sau đất, đặc biệt lực lượng lao động trẻ để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho khu công nghiệp, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân giảm tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn Phát triển ngành nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp để thu hút lực lượng lao động nông nghiệp dư thừa sau đất, tránh tình trạng lao động nông thôn tràn thành phố tìm việc làm 5.2.2 Đối với hộ nông dân Phát huy tính động, sang tạo việc tìm hướng mới, ngành nghề trước có chuyển đổi đất nông nghiệp Mạnh dạn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cấu sản xuất với giống có hiệu kinh tế cao Mỗi hộ phải tự nâng cao trình độ sản xuất để nâng cao hiệu sản xuất Cần tiếp cận với tác phong làm việc theo kiểu công nghiệp để phù hợp với yêu cầu lao động tình hình Tăng cường đầu tư cho giáo dục, chuẩn bị kỹ kiến thức chuyên môn để chuyển đổi nghề nghiệp có hội 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Phạm Văn Đông, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng đô thị hóa đến đất nông nghiệp huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2008 - 2010” Phạm Xuân Đương, “Công nghiệp hóa đại - bước chuyển quan trọng đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp”, Tạp chí Cộng sản Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (chương IV) Hội khoa học đất, Đất Việt Nam, Nhà xuất NN, Hà Nội 20001 Nông Thu Huyền, Bài giảng “Đánh giá đất”, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Hải, Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Đại học Nông Lâm Huế Luật đất đai (2003, 2013) - Nhà xuất trị Quốc gia Dương Hoàng Oanh, “Công nghiệp hóa thành phố Hồ Chí Minh nay, tình hình giải pháp” 10 Đinh Thế Phong, “Công nghiệp hóa bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí tia sáng 11 Phòng TNMT huyện Phú Bình, Báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 12 Phòng TNMT huyện Phú Bình, Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình giai đoạn 2010-2015 13 Viện nghiên cứu phổ biến tri thức bách khoa (1998, 2000) II Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 13 Nguyễn Xuân Dũng, http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/ 14 Nguyễn Thị Hải Hà, http://www.vjol.info/ 15 Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/ 16 Website: http://vi.wikipedia.org/ 17 Website: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/ 18 Website: http://phubinh.thainguyen.gov.vn/ 20 Website: www.thainguyen.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN Phiếu số:… I Thông tin đối tượng vấn Họ tên chủ hộ: Tuổi: - Dân tộc: Nam(nữ): Trình độ học vấn: - Nhân gia đình: người Lao động: Trong đó: + Lao động nông nghiệp: + Làm nghề khác: Địa thường trú: II Tình hình biến động đất đai hộ sau thu hồi Thông tin - Loại đất thu hồi: - Diện tích trước bị thu hồi: m2 - Diện tích đất bị thu hồi: …………………… m2 - Số tiền bồi thường nhận được: .triệu đồng Tình hình kinh tế hộ gia đình - Nghề nghiệp hộ gia đình Trước CNH: Sau CNH: Nông nghiệp Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Chăn nuôi Cán viên chức Lao động tự Khác Sản xuất kinh doanh Chăn nuôi Cán viên chức Lao động tự Khác - Thu nhập bình quân: /hộ III Hiệu sử dụng đất nông nghiệp hộ sau bị thu hồi đất Hiệu kinh tế Đơn vị tính Hạng mục Tên trồng Thời vụ gieo (tháng) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) I Chi phí A Vật tư giống (kg) Phân hữu Phân vô Thuốc BVTV Nhiên liệu (lit) B Lao động Tại chỗ (LĐ) Thuê (LĐ) C Dịch vụ phí Làm đất Thủy lợi phí Quản lý phí Bảo vệ TV Số Tiền lượng (đồng) Trước thu hồi đất Vụ Vụ Vụ Sau thu hồi đất Vụ Vụ Vụ D Các khoản phí nộp khác II Thu nhập A Sản phẩm Sản lượng (tạ) SP phụ (tạ) B Tiêu thụ Gia đình sd Bán III Hiệu KT Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận Hiệu xã hội Thu nhập người hộ: … đồng/người/tháng Thời gian nông nhàn hàng năm: tháng/năm Sản phẩm bán đâu? …………………………………………………… Khả tiêu thụ sản phẩm: Nhanh Chậm Thất thường Không tiêu thụ Hiệu môi trường - Hộ có thường xuyên sử dụng phân bón hóa học không? Có Không Nếu có: (sử dụng nào?):……………… ………………………………… - Cây trồng trồng có hạn chế xói mòn rửa trôi không? Có - Không Môi trường nước mặt xung quanh khu vực sx hộ? Sạch Không Ô nhiễm - Môi trường không khí xung quanh khu vực sx hộ? Trong lành - Ô nhiễm Hệ sinh vật khu vực sản xuất (giun, ếch, nhái, tôm, cua, cá…) ? Nhiều Ít IV Tình hình hộ sau bị thu hồi đất phục vụ CNH Sự thay đổi kinh tế hộ gia đình sau thu hồi đất Tăng nhanh Tăng chậm Giảm Từ nguồn thu nhập: Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Chăn nuôi Cán viên chức Làm thuê Khác Tình hình sử dụng tiền bồi thường hộ Xây nhà Mua sắm Học tập Chữa bệnh SXKD Tiết kiệm Chăn nuôi Nông nghiệp Khác Kế hoạch sử dụng đất thời gian tới Đầu tư xây dựng Đầu tư SXKD Gửi tiết kiệm Làm nông nghiệp Chăn nuôi Chưa có kế hoạch Ý kiến khác: Đánh giá chung trình phát triển công nghiệp hóa địa phương Phát triển nhanh Phát triển chậm Phát triển trung bình Phát triển Không phát triển Dựa vào tiêu chí sau: Tiêu chí Tốt Xấu Như cũ Thu nhập Điều kiện CSHT Dịch vụ Thị trường Cơ hội học tập Môi trường Sức khỏe Ảnh hưởng CNH tới đời sống kinh tế - xã hội hộ * Ảnh hưởng tích cực Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Mở hội việc làm cho người dân Hệ thống sở hạ tầng (điện, đường…) nâng cấp Tăng khả nhận thức tiếp thu người dân Ý kiến khác: * Ảnh hưởng tiêu cực Thu hẹp dần qũy đất nông nghiệp Ảnh hưởng đến sống hộ gia đình Lượng dân tăng kéo theo gia tăng tệ nạn xã hội Môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng Ý kiến khác: Mong muốn hộ gia đình tới quyền cấp Ngày… tháng… năm 2014 Xác nhận chủ hộ [...]... tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Điềm Thụy ảnh hưởng đến sử dụng đất - Chỉ ra được thực trạng quá trình công nghiệp hóa và ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy - Đánh giá được ảnh hưởng của công nghiệp hóa tới đời sống kinh tế hộ nông dân xã Điềm Thụy - Đề ra được các giải pháp nâng cao đời sống kinh tế hộ nông dân, tăng cường vai trò quản lý... huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu của đề tài Đánh giá ảnh hưởng của CNH tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Điềm Thụy - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất khi bị ảnh hưởng của CNH cho xã nói riêng và huyện Phú Bình nói chung 1.2.2 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá được điều... đến sự phát triển kinh tế - xã hội và CNH của xã Điềm Thụy 3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng của CNH đến đất nông nghiệp - Ảnh hưởng của CNH đến diện tích đất nông nghiệp - Ảnh hưởng của CNH đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng của CNH đến đời sống của các hộ nông dân có đất bị thu hồi - Thực trạng đời sống kinh tế của các hộ nông dân bị thu hồi đất do CNH ... thời gian Nguyên tắc đánh giá bền vững: + Tính bền vững được đánh giá cho một kiểu sử dụng đất nhất định + Đánh giá cho một đơn vị lập địa cụ thể + Đánh giá là một hoạt động liên ngành + Đánh giá cả ba mặt: Kinh tế, xã hội và môi trường + Đánh giá cho một thời gian xác định 2.4.2 Vấn đề hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2.4.2.1 Hiệu quả sử dụng đất Bản chất của hiệu quả là sự thể... nghiệp hóa càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn, được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên và với sự hướng dẫn trực tiếp của Ths Nông Thu Huyền, tôi tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình,. .. Bình - tỉnh Thái Nguyên - Thời gian nghiên cứu: 18/8 /2014 đến 30/11 /2014 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Điềm Thụy - Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của xã Điềm Thụy - Đặc điểm về tình hình kinh tế - xã hội và thực trạng CNH tại xã ĐIềm Thụy - Đánh giá tiềm năng, cơ hội và hạn chế của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến sự phát triển kinh tế - xã. .. 1009/QĐ-UBND ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 200 6-2 015, có tính đến năm 2020; 5 - Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; - Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên. .. đến hiện nay, tốc độ công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên nói chung hay xã Điềm Thụy huyện Phú Bình nói riêng đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, nhiều khu công nghiệp, các tuyến đường mới xuất hiện đồng thời kéo theo diện tích đất nông nghiệp đang giảm đi đáng kể, trong khi khả năng khai hoang đất mới lại rất hạn chế Do vậy việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp. .. vào đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy - huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên như: + Dự án TDT: sản xuất chăn, ga, gối đệm do Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư TDT làm chủ đầu tư + Dự án KCN Điềm Thụy 170 ha do Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư APEC Thái Nguyên làm chủ đầu tư - Phạm vi về thời gian: Giai đoạn 2012 - 2014 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Địa điểm nghiên cứu: xã Điềm Thụy - huyện Phú. .. hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành qui chế quản lí, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC 2.2.1 Cơ sở lý luận về công nghiệp 2.2.1.1 Khái niệm về công nghiệp Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, ... khỏi thi u sót Tôi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn sinh viên để chuyên đề hoàn thi n Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Dương Thị Giang. .. cải thi n tài nguyên thi n nhiên, môi trường bảo vệ tài nguyên Hệ thống nông nghiệp bền vững phải có hiệu kinh tế, đáp ứng nhu cầu xã hội an ninh lương lương thực, đồng thời giữ gìn cải thi n...ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ GIANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014, Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014, Đánh giá ảnh hưởng của Công nghiệp hóa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn