bài giảng toán lớp 5 bảng đơn vị đo thời gian

9 517 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 16:50

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Môn Toán Giáo viên: NGUYỄN THƠ VĂN Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán: • Kiểm tra cũ Kể tên đơn vị đo thời gian em học lớp 3,4? Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Các đơn vị đo thời gian 12 năm =………tháng 1tuần lễ =…….ngày 24 ngày =…… 365 1năm thường =……ngày 1giờ 60 =………phút 366 1năm nhuận =…… ngày 1phút 60 giây =…… kỉ =…… năm 100 Cứ ….năm lại có năm nhuận Tháng một,tháng ba, tháng năm,tháng bảy,tháng tám,tháng mười,tháng mười hai có 31 ngày Tháng tư,tháng sáu,tháng chín, tháng mười có 30 ngày Tháng hai có 28 ngày(vào năm nhuận có 29 ngày) Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Các đơn vị đo thời gian 2.Ví dụ đổi đơn vị đo thời gian : Đổi đơn vị đo thời gian sau : năm rưỡi = …… ….= 18 tháng 1,5 năm …………… = 12 tháng x1,5 2 40 …phút = 60 phút x =… 3 30 phút 0,5 = 60 phút x 0,5 =…… 216phút =……giờ ……phút =…….giờ 3,6 36 216 60 216 60 36 , 36 216 phút = 3,6 216 phút = 36 phút Bài tập 1:Trong lịch sử phát triển loài người ,đã có phát minh vĩ đại Bảng cho biết tên năm công bố số phát minh Hãy đọc bảng cho biết phát minh công bố vào kỉ Thế kỉ XVII Thế kỉ XIX Thế kỉ XIX Thế kỉ XVIII Thế kỉ XIX Thế kỉ XX Thế kỉ XX Thế kỉ XX Thế kỉ XX Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Bài tập Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 72 a) năm =……tháng 180 b) =…… phút 50 năm tháng =……tháng 3năm rưỡi = 42 …tháng 72 ngày =…….giờ 12 0,5 ngày =……giờ 84 ngày rưỡi =……giờ 90 1,5 =……phút 45 =…… phút 360 giây 6phút =… 30 phút =…….giây 3600 =…………giây Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Bài tập 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a) 72 phút =…… 1,2 b) 30 giây =……….phút 0,5 270 phút =… 4,5 135 giây =………phút 2,25 Trò chơi: Những số kì diệu Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 Năm thuộc kỉ thứ… III kỉ 100năm = … 24 ngày = … 12 tháng 1năm = … 60 phút = 1… 366 ngày Năm nhuận có … ... ngày) Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Các đơn vị đo thời gian 2.Ví dụ đổi đơn vị đo thời gian : Đổi đơn vị đo thời gian sau : năm rưỡi = …… ….= 18 tháng 1,5 năm ……………... bố vào kỉ Thế kỉ XVII Thế kỉ XIX Thế kỉ XIX Thế kỉ XVIII Thế kỉ XIX Thế kỉ XX Thế kỉ XX Thế kỉ XX Thế kỉ XX Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Bài tập Vi t số thích hợp... 2012 Toán: • Kiểm tra cũ Kể tên đơn vị đo thời gian em học lớp 3,4? Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán:Bảng đơn vị đo thời gian Các đơn vị đo thời gian 12 năm =………tháng 1tuần lễ =…….ngày 24 ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán lớp 5 bảng đơn vị đo thời gian, bài giảng toán lớp 5 bảng đơn vị đo thời gian, bài giảng toán lớp 5 bảng đơn vị đo thời gian

Từ khóa liên quan