Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học của trường THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 năm 2016 mã đề 132

9 744 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2016, 21:47

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh:………………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………………………… Câu 1: Hòa tan 8,1 gam Al lượng dung dịch H2SO4 loãng dư Sau phản ứng thoát V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V A 4,48 lít B 6,72 lít C 10,08 lít D 5,6 lít Câu 2: Số hợp chất hữu đơn chức, có công thức phân tử C3H6O2 tác dụng với NaOH A B C D Câu 3: Cho hiđroxit: NaOH; Mg(OH)2; Fe(OH)3; Al(OH)3 Hiđroxit có tính bazơ mạnh A Fe(OH)3 B NaOH C Mg(OH)2 D Al(OH)3 Câu 4: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử cacbon Tổng số mol hai chất 0,05 mol (Số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thu 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) 2,52 gam nước Mặt khác đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 80%) số gam este thu A 1,824 gam B 2,28 gam C 3,42 gam D 2,736 gam + Câu 5: Cấu hình electron Na (Z = 11) A [He]2s22p6 B [He]2s1 C C.[Ne]3s1 D [Ne]3s23p6 Câu 6: Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat cho sản phẩm oxit kim loại, khí nitơ đioxit khí oxi A Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Mg(NO3)2 B Cu(NO3)2; Zn(NO3)2; NaNO3 C KNO3; Zn(NO3)2; AgNO3 D Fe(NO3)3; Cu(NO3)2; AgNO3 Câu 7: Chất phản ứng với CaCl2 A HCl B Na2CO3 C Mg(NO3)2 D NaNO3 Câu 8: Khi lên men 270 gam glucozơ với hiệu suất 75%, khối lượng ancol thu A 69 gam B 138 gam C 103,5 gam D 92 gam Câu 9: Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch KCl ta dùng dung dịch A HCl B H2SO4 C NaNO3 D NaOH Câu 10: Hỗn hợp m gam X gồm Ba, Na, Al (trong số mol Al lần số mol Ba) hòa tan vào nước dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,688 lít khí H2 (ở đktc) 0,81 gam chất rắn Giá trị m A 5,715 gam B 5,175 gam C 5,58 gam D 5,85 gam Câu 11: Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M HCl 0,3M Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch C có pH = Giá trị V A 0,134 B 0,424 C 0,441 D 0,414 Câu 12: Dãy gồm chất không tham gia phản ứng tráng bạc A saccarozơ, tinh bột, xelulozơ B fructozơ, tinh bột, anđehit fomic C anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ D axt fomic, anđehit fomic, glucozơ Câu 13: Cho 1,17 gam kim loại thuộc nhóm IA vào nước dư thấy thu 0,336 lít khí hiđro (đo đktc) Kim loại A K B Rb C Na D Li Câu 14: Sục khí CO2 vào dung dịch riêng biệt chứa chất: Na[Al(OH)4]; NaOH dư; Na2CO3; NaClO; Na2SiO3; CaOCl2; Ca(HCO3)2 Số phản ứng hóa học xảy A B C D Câu 15: Tất kim loại Fe, Zn, Cu, Ag tác dụng với dung dịch A HCl B HNO3 loãng C H2SO4 loãng D KOH Câu 16: Khi thủy phân chất béo môi trường kiềm thu muối axit béo A ancol đơn chức B este đơn chức C glixerol D phenol Câu 17: Một chất thủy phân môi trường axit đun nóng, không tạo glucozơ Chất A bột gỗ B bột gạo C lòng trắng trứng D đường mía Câu 18: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất màu A đen B tím C đỏ D vàng Câu 19: Cho phương trình hóa học: aAl + bFe3O4 => cFe + dAl2O3 (a, b, c, d số nguyên tối giản) Tổng hệ số a, b, c, d A 24 B 21 C 20 D 16 Câu 20: Cho phương trình hóa học hai phản ứng sau: FeO + CO  Fe + CO2 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A có tính bazơ B có tính oxi hóa C có tính khử D vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 21: Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hóa lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (g) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng cạnh (dạng a b ) Số phát biểu A B C D Câu 22: Trong số kim loại Na, Mg, Fe, Al Kim loại có tính khử mạnh A Mg B Al C Na D Fe Câu 23: Một loại phân kali có thành phần KCl (còn lại tạp chất không chứa kali) sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55% Phần trăm khối lượng KCl loại phân kali A 65,75% B 95,51% C 88,52% D 87,18% Câu 24: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl fomat, metylamin Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 25: Cho chất H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3COOCH3 tác dụng với dung dịch NaOH (to) với dung dịch HCl (to) Số phản ứng hóa học xảy A B C D Câu 26: Cho 15,0 gam glyxin phản ứng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng, khối lượng muối thu A 22,1 gam B 22,3 gam C 88 gam D 86 gam Câu 27: Cho 20 gam hỗn hợp kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí H2 đktc m gam kim loại không tan Giá trị m A 3,2 B 6,4 C 7,0 D 8,5 Câu 28: Trong bình kín chứa chất hữu X (có dạng CnH2nO2) mạch hở O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) 27 oC, áp suất bình 1,1 atm Đốt cháy hoàn toàn X sau đưa bình nhiệt độ ban đầu, áp suất bình lúc 1,3 atm Công thức phân tử X A C4H8O2 B C2H4O2 C CH2O2 D C3H6O2 Câu 29: Cho dãy chất: H2NCH(CH3)COOH; C6H5OH; CH3COOC2H5; C2H5OH; CH3NH3Cl Số chất dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng A B C D Câu 30: Kim loại không tác dụng với nước nhiệt độ thường A K B Na C Ba D Fe Câu 31: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn lại m gam chất rắn Giá trị m A 19,2 gam B 9,6 gam C 6,4 gam D 12,8 gam Câu 32: Chất khả tham gia phản ứng thủy phân A tinh bột B Saccarozơ C glucozơ D protein Câu 33: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit muối axit caboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 34: Trong điều kiện thích hợp xảy phản ứng sau: (a) 2H2SO4 + C => 2SO2 + CO2 + 2H2O (b) H2SO4 + Fe(OH)2 => FeSO4 + 2H2O (c) 4H2SO4 + 2FeO => Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (d) 6H2SO4 + 2Fe => Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Trong phản ứng trên, phản ứng xảy với dung dịch H2SO4 loãng A a B b C c D d 2+ 2+ Câu 35: Cô cạn dung dịch X chứa ion Mg ; Ca HCO3 , thu chất rắn Y Nung Y nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z gồm A MgO CaCO3 B MgCO3 CaCO3 C MgCO3 CaO D MgO CaO Câu 36: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metyamin, glyxin, phenol (C6H5OH) Số dung dịch dãy tác dụng với NaOH A B C D Câu 37: Cho chất khí sau: SO2; NO2; Cl2; N2O; H2S; CO2 Các chất khí phản ứng với NaOH nhiệt độ thường cho hai muối A Cl2; NO2 B SO2; CO2 C SO2; CO2; H2S D CO2; Cl2; H2S Câu 38: Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon – 6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 39: Oxi hóa hết 3,3 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđêhit cần vừa đủ 7,2 gam CuO Cho toàn lượng anđêhit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 35,64 gam Ag Hai ancol A C2H5OH C2H5CH2OH B CH3OH C2H5OH C C2H5OH C3H7CH2OH D CH3OH C2H5CH2OH Câu 40: Cho cân hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2HI (k) (b) 2NO2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ N2O4 (k) (c) 3H2 + N2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2NH3 (k) (d) 2SO2 (k) + O2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2SO3 (k) Ở nhiệt độ không đổi, thay đổi áp suất chung hệ cân bằng, cân hóa học không bị chuyển dịch? A d B b C c D a Câu 41: Polietylen điều chế phản ứng trùng hợp monome A CH2=CHCH3 B CH2=CH – Cl C CH3 – CH3 D CH2=CH2 Câu 42: Thủy phân hoàn toàn 30 gam hỗn hợp hai peptit thu 31,8 gam hỗn hợp X gồm amino axit (các amino axit có nhóm amino nhóm cacboxyl phân tử) Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng lượng muối khan thu A 3,91 gam B 8,15 gam C 3,55 gam D 4,07 gam Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 0,15 mol FeS2 300 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu gồm dung dịch X khí NO sản phẩm khử thoát Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu Giá trị m A 14,4 gam B 12,8 gam C 9,6 gam D 19,2 gam Câu 44: Cho phản ứng sau: (1) Ure + Ca(OH)2 (2) Xôđa + dung dịch H2SO4 (3) Al4C3 + H2O (4) Phèn chua + dung dịch BaCl2 (5) Xôđa + dung dịch AlCl3 (6) FeS2 + dung dịch HCl Số phản ứng vừa tạo kết tủa, vừa có khí thoát A B C D Câu 45: Chất dùng để tẩy trắng giấy bột A SO2 B CO2 C NO2 D N2O Câu 46: Phát biểu A Các hợp chất HClO; HClO2; HClO3; HClO4 theo thứ tự từ trái sang phải tính axit tăng dần đồng thời tính oxi hóa tăng dần B Các hợp chất HF; HCl; HBr; HI theo thứ tự từ trái sang phải tính axit tăng dần, đồng thời tính khử giảm dần C Các halogen F2; Cl2; Br2; I2 theo thứ tự từ trái sang phải tính oxi hóa giảm dần, đồng thời tính khử tăng dần D Để điều chế HF; HCl; HBr; HI người ta cho muối halogen phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc Câu 47: Phát biểu không A Trong phòng thí nghiệm, nitơ điều chế cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa B Photpho trắng độc, gây bỏng nặng rơi vào da C Đám cháy Mg dập tắt CO2 D Khí CO2 khí thải gây hiệu ứng nhà kính Câu 48: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu m gam oxit Giá trị m A 14 gam B 16,0 gam C 12 gam D gam Câu 49: Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu m gam kết tủa trắng Giá trị m A 74,25 gam B 49,5 gam C 45,9 gam D 24,75 gam Câu 50: Cho sơ đồ phản ứng sau: t o , xt (1) X + O2  → axit cacboxylic Y1 o t , xt (2) X + H2  → ancol Y2 o t , xt  → Y3 +H2O (3) Y1 + Y2 ¬   Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2 Tên gọi X A anđehit acrylic B anđehit propionic C anđehit metacrylic ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : C Bảo toàn e : 3nAl = 2nH2 D anđehit axetic => nH2 = 0,45 mol =>VH2 = 10,08 lit Câu 2: Đáp án : C C3H6O2 có (pi + vòng) = Mà chất phản ứng với NaOH => este axit C2H5COOH ; HCOOC2H5 ; CH3COOCH3 Câu 3: Đáp án : B Kim loại dãy điện hóa có tính khử mạnh tính bazo mạnh Câu 4: Đáp án : A nCO2 = 0,15 mol => Số C chất M = => ancol C3H7OH : x mol ,nH2O = 0,14 mol => Số H trung bình = 5,6 +) TH1 : Số H axit = => C3H2O2 : CH≡C-COOH : y mol => nM = x + y = 0,05 ; nH = 8x + 2y = 0,14.2 => x = 0,03 ; y = 0,02 mol ( Loại naxit phải lớn nancol) +) TH2 : Số H axit = => C3H4O2 : CH2=CH-COOH : y mol => x = 0,02 ; y = 0,03 mol => nCH2=CHCOOC3H7 = 0,02.80% = 0,016 mol => meste = 1,824g (Do naxit > nancol => Tính H theo axit) Câu 5: Đáp án : A Na : 1s22s22p63s1 Na+ e Câu 6: Đáp án : A Câu 7: Đáp án : B Câu 8: Đáp án : C mglucozo thực tế = 270.75% = 202,5g Glucozo -> 2C2H5OH 180g 2.46g 202,5g -> 103,5g Câu 9: Đáp án : D NaOH không phản ứng với KCl với AlCl3 tạo kết tủa keo trắng , sau tan dần dư NaOH Câu 10: Đáp án : B Gọi số mol Ba ; Na Al X : x ; y ; 6x mol Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2 Na + H2O -> NaOH + ½ H2 Al + OH- + H2O -> AlO2- + 3/2 H2 Ta có : nH2 = nBa + 0,5nNa + 1,5nAl pứ = x + 0,5y + 1,5( 6x – 0,03) = 0,12 mol Lại có : nAl pứ = nOH = 2nBa + nNaOH => 6x – 0,03 = 2x + y => x = 0,015 ; y = 0,03 mol => m = 0,015.137 + 0,03.23 + 0,015.6.27 = 5,175g Câu 11: Đáp án : D Trong A : nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 + nHCl = 0,21 mol Trong B : nOH- = nNaOH + nKOH = 0,49V mol Để C có pH = (axit) => H+ dư => nH+(C) = 10-pH (0,3 + V) = 0,21 – 0,49V => V = 0,414 lit Câu 12: Đáp án : A Có phản ứng tráng bạc phân tử có nhóm -CHO Câu 13: Đáp án : A Bảo toàn e : 1.nKL = 2nH2 => nKL = 0,03 mol => MKL = 39g (K) Câu 14: Đáp án : A Các chất phản ứng : Na[Al(OH)4] ; NaOH ; Na2CO3 ; NaClO ; Na2SiO3 ; CaOCl2 Câu 15: Đáp án : B Câu 16: Đáp án : C Câu 17: Đáp án : C Câu 18: Đáp án : B Lòng trắng trứng có protein với nhiều axit amin tạo thành ( lớn 2) => có phản ứng màu biure -> màu tím Câu 19: Đáp án : A 8Al + 3Fe3O4 -> 9Fe + 4Al2O3 Câu 20: Đáp án : D Phản ứng :Fe2+ -> Fe => tính oxi hóa Phản ứng thứ : Fe2+ -> Fe3+ => Tính khử Câu 21: Đáp án : D (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ Đúng Vì Glucozo phản ứng màu Fructozo không (b) Trong môi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hóa lẫn Sai Trong môi trường bazo chất chuyển hóa lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 Sai Cả chất phản ứng tráng bạc (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Đúng Cả chất có nhiều nhóm OH kề (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở Sai Chủ yếu tồn dạng mạch vòng (g) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng cạnh (dạng a b ) Đúng Câu 22: Đáp án : C Dựa vào dãy điện hóa kim loại Câu 23: Đáp án : D Độ dinh dưỡng phân kali tính %mK2O Xét 100g phân có 55g K2O 94g K2O có lượng K 149g KCl 55g K2O có lượng K 87,18g KCl => %mKCl = 87,18% Câu 24: Đáp án : C Các chất thỏa mãn : glucozo ; etyl fomat Câu 25: Đáp án : B NaOH : H2NCH2COOH ; CH3COOH ; CH3COOCH3 HCl : H2NCH2COOH ; CH3COOCH3 Câu 26: Đáp án : B H2NCH2COOH + HCl -> ClH3NCH2COOH 75g 111,5g 15g -> 22,3g Câu 27: Đáp án : C Chỉ có Zn phản ứng với HCl => nH2 = nZn = 0,2 mol => mCu = m = 20 – 0,2.65 = 7g Câu 28: Đáp án : A CnH2nO2 + (1,5n – 1) O2 -> nCO2 + nH2O mol -> (1,5n – 1) -> n -> n Xét mol X => nO2 = 2(1,5n – 1) = (3n – 2) (mol) => sau phản ứng (1,5n – 1) mol O2 ,nđầu = (1 + 3n – 2) = 3n – ,nsau = 1,5n – + n + n = 3,5n – Vì PV = nRT Do T , V không đổi => Pt/nt = Ps/ns => 1,3.(3n – 1) = 1,1.(3,5n – 1) => n = =>C4H8O2 Câu 29: Đáp án : A Các chất phản ứng : H2NCH(CH3)COOH ; C6H5OH ; CH3COOC2H5 ; CH3NH3Cl Câu 30: Đáp án : D Câu 31: Đáp án : D Ta có : nCu : nFe3O4 = : => nCu = 0,3 mol ; nFe3O4 = 0,1 mol Fe3O4 + 8HCl -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O Cu + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + CuCl2 => nCu dư = 0,3 – 0,1 = 0,2 mol => m = 12,8g Câu 32: Đáp án : C Câu 33: Đáp án : A X có (pi + vòng) = Nếu X phản ứng xà phòng hóa tạo andehit muối => X có gốc rượu chứa liên kết C=C gắn trực tiếp với COO HCOOCH=CHCH2CH3 ; HCOOCH=C(CH3)2 CH3COOCH=CHCH3 ; CH3CH2COOCH=CH2 => Có đồng phân cấu tạo Câu 34: Đáp án : B Câu 35: Đáp án : D Câu 36: Đáp án : B Các dung dịch thỏa mãn : axit axetic ; phenyl amoniclorua; glyxin ; phenol Câu 37: Đáp án : A Các khí thỏa mãn : NO2 (NaNO3 ; NaNO2 ); Cl2 ( NaCl ; NaClO ) Câu 38: Đáp án : B Tơ tổng hợp : tơ capron ; tơ nitron ; nilon-6,6 Câu 39: Đáp án : D Dạng tổng quát : RCH2OH + CuO -> RCHO + Cu + H2O => nCuO = nancol = nandehit = 0,09 mol nAg = 0,33 mol > 2nandehit => có CH3OH ( andehit HCHO ) : x mol ROH : y mol => x + y = 0,09 mol Và nAg = 4x + 2y = 0,33 mol => x = 0,075 mol ; y = 0,015 mol => 0,075.32 + 0,015.(R + 17) = 3,3 => R = 43 (C3H7) Câu 40: Đáp án : D Nếu hệ số chất khí vế cân không chịu ảnh hưởng thay đổi áp suất chung hệ Câu 41: Đáp án : D Câu 42: Đáp án : A đipeptit A B A + H2O -> 2aa B + H2O -> 2aa Bảo toàn khối lượng : mpeptit + mH2O = maa => nH2O = 0,1 mol = npeptit Xét 1/10 lượng X : npeptit = 0,01 mol A(B) + 2HCl -> muối => nHCl = 2npeptit = 0,02 mol => mmuối = mpeptit + mHCl = 3,18 + 0,02.36,5 = 3,91g Câu 43: Đáp án : D FeS2 + HNO3 -> Fe FeS2 -> Fe3+ + 2S+6 + 15e N+5 + 3e -> N+2 Bảo toàn e : 15nFeS2 = 3nNO => nNO = 0,75 mol => nNO3- sau = 1,2 – 0,75 = 0,45 mol Trong dung dịch sau có : Fe3+ ; H+ ; SO42- ; NO3Bảo toàn điện tích : 3.0,15 + nH+ = 2.0,3 + 0,45 => nH+ = 0,6 mol 3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 2Fe3+ + Cu -> 2Fe2+ + Cu2+ => nCu = 0,5nFe3+ + 3/8nH+ = 0,3 mol => m = 19,2g Câu 44: Đáp án : C (1) NH3 ; CaCO3 (3) Al(OH)3 ; CH4 (5) Al(OH)3 ; CO2 (6) S ; H2S Câu 45: Đáp án : A Câu 46: Đáp án : C Từ HClO -> HClO4 tính axit tăng tính oxi hóa giảm dần Từ HF -> HI tính axit tăng tính khử tăng Chỉ có HCl chủ yếu dùng phương pháp HBr HI dễ bị oxi hóa H2SO4 đặc cần điều kiện khắc nghiệt nhiều Câu 47: Đáp án : C Mg + CO2 -> MgO + CO => Gây bùng cháy lớn Câu 48: Đáp án : B 2Fe(OH)3 -> Fe2O3 2.107g 160g 21,4g -> 16g Câu 49: Đáp án : B C6H5NH2 + 3Br2 -> H2NC6H2Br3 ↓ + 3HBr 93g 330g 13,95g -> 49,5g Câu 50: Đáp án : A (3) => Y3 este Từ (1) , (2) => Y1 ; Y2 số C = Vì X + H2 -> ancol X + O2 -> axit => X andehit thỏa mãn => Y3 : CH2=CHCOOCH2CH2CH3 ( có pi ) => X CH2=CH-CHO ... CH3OH C2H5OH C C2H5OH C3H7CH2OH D CH3OH C2H5CH2OH Câu 40: Cho cân hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2HI (k) (b) 2NO2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ N2O4 (k) (c) 3H2 + N2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2NH3 (k) (d) 2SO2 (k)... 15g -> 22 ,3g Câu 27 : Đáp án : C Chỉ có Zn phản ứng với HCl => nH2 = nZn = 0 ,2 mol => mCu = m = 20 – 0 ,2. 65 = 7g Câu 28 : Đáp án : A CnH2nO2 + (1,5n – 1) O2 -> nCO2 + nH2O mol -> (1,5n – 1) -> n -> ... thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 34: Trong điều kiện thích hợp xảy phản ứng sau: (a) 2H2SO4 + C => 2SO2 + CO2 + 2H2O (b) H2SO4 + Fe(OH )2 => FeSO4 + 2H2O (c) 4H2SO4 + 2FeO => Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học của trường THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 năm 2016 mã đề 132 , Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học của trường THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 năm 2016 mã đề 132 , Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học của trường THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 năm 2016 mã đề 132

Từ khóa liên quan