Luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở tỉnh xiêng khoảng nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn hiện nay

115 358 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2016, 15:57

1 HọC VIệN CHíNH TRị - HàNH CHíNH QUốC GIA Hồ CHí MINH - sỉ phon sỉ la vông Luân chuyển cán thuộc diện ban thờng vụ tỉnh uỷ quản lý tỉnh xiêng khoảng nớc cộng hoà dân chủ nhân dân Lào giai đoạn Chuyên ngành : Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số : 60 31 23 LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC CHíNH TRị Ngời hớng dẫn khoa học: TS Dơng trung ý Hà Nội - 2009 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Tác giả luận văn Sỉ Phon Sỉ La Vông mụC LụC Trang mở đầu Chơng 1: luân chuyển cán thuộc diện ban thờng vụ tỉnh uỷ xiêng khoảng quản lý - vấn đề lý luận thực tiễn 1.1 Khái quát tỉnh, Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2 Quan niệm, vai trò, nguyên tắc quy trình luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.3 Thực trạng luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý, nguyên nhân kinh nghiệm 10 10 26 53 Chơng 2: mục tiêu, phơng hớng giải pháp chủ yếu thực tốt luân chuyển cán thuộc diện ban thờng vụ tỉnh uỷ xiêng khoảng quản lý giai đoạn 2.1 Dự báo nhân tố tác động mục tiêu, phơng hớng luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 2.2 Những giải pháp chủ yếu thực tốt luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý giai đoạn kiến nghị kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 73 73 83 103 105 107 Danh mục chữ viết tắt luận văn BCT : Bộ Chính trị CNXH : Chủ nghĩa xã hội LCCB : Luân chuyển cán NQ : Nghị TVTU : Thờng vụ Tỉnh uỷ TW : Trung ơng USD : Đô la Mỹ Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi trọng công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán ngày vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng Đảng, hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc thống đất nớc, vững bớc lên chủ nghĩa xã hội Ngày nay, để thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lợc quan trọng bảo vệ xây dựng Tổ quốc xã hội dân chủ nhân dân Lào Trớc yêu cầu công đổi đất nớc Đảng ta khởi xớng lãnh đạo từ Đại hội III Đảng đến Đảng nhân dân Lào tiến hành đổi đất nớc, chuyển từ kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp sang đẩy mạnh bớc sản xuất hàng hoá theo chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ quốc tế với nớc giới Công đổi đất nớc đợc tiến hành bối cảnh tình hình quốc tế nớc phức tạp, có thuận lợi khó khăn, thời thách thức, chứa đựng yếu tố bất trắc khó lờng Điều đặt cho toàn Đảng, toàn dân toàn quân nớc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Đảng Nhân dân cách mạng Lào phải có tầm nhìn sáng suốt để đề đờng lối cách mạng đắn tổ chức thực thắng lợi Để đạt đợc điều đó, yếu tố định công tác cán xây dựng đội ngũ cán ngang tầm, đáp ứng đòi hỏi nghiệp đổi đất nớc, phận quan trọng luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban TVTU quản lý Trong năm qua, với phát triển nớc, đội ngũ cán công tác cán tỉnh Xiêng Khoảng có tiến bộ, đạt đợc kết định, yếu tố tạo nên thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên, cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban TVTU quản lý công tác cán tỉnh hạn chế yếu cần đợc khắc phục Công tác cán nói chung luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU quản lý nói riêng chậm đổi Việc lựa chọn đào tạo, bồi dỡng đội ngũ cán bộ, cán khoa học cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh yếu Việc quy hoạch tạo nguồn cán chắp vá cấu cán lãnh đạo, độ tuổi, tỷ lệ nam - nữ, dân tộc thiếu số cha phù hợp; việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán biểu tuỳ tiện, chủ quan, không tuân theo quy định Trung ơng Nhiều trờng hợp đề bạt cha lúc, tầm, cha phù hợp lực sở trờng, cha xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trị công việc Hơn nữa, luân chuyển cán tỉnh Xiêng Khoảng từ xa đến cha có quy hoạch luân chuyển cán Toàn hạn chế, khiếm khuyết nêu trực tiếp cản trở, gây khó khăn cho chiến lợc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh Để góp phần khắc phục hạn chế, thiếu sót đội ngũ cán giai đoạn nay, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ban hành Nghị số 02-NQ/BCT ngày 14/7/2003 việc Bổ nhiệm luân chuyển cán bộ, nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dỡng, thử thách cán bộ, cán trẻ có triển vọng phát triển, quy hoạch, đợc rèn luyện, thử thách thực tiễn, giúp cán trởng thành nhanh toàn diện, vững vàng hơn; bớc điều chỉnh việc bố trí cán hợp lý hơn; tăng cờng đợc cán cho nơi có nhu cầu cấp bách tạo bớc đột phá góp phần đổi sâu sắc công tác đào tạo, bồi dỡng cán lãnh đạo, quản lý Việc luân chuyển cán tỉnh Xiêng Khoảng thời gian qua nhiều mặt hạn chế: cha tạo đợc thống cao nhận thức hành động cấp uỷ; lẫn lộn luân chuyển điều động; luân chuyển cán cha có quy hoạch đào tạo, bồi dỡng sử dụng cán Luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU quản lý đáp ứng đợc yêu cầu đề giải dựa luận khoa học gắn liền với tổng kết thực tiễn Trong công đổi công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, đội ngũ cán bộ, công chức vơn lên, động, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn đất nớc Song, hoàn cảnh mới, tác động chế thị trờng bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm đội ngũ cán bộ, công chức Trong đội ngũ cán có nhiều vấn đề đáng lo ngại phẩm chất lực Một phận không nhỏ cán bị thoái hoá phẩm chất trị, đạo đức, lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, đoàn kết, hội thực dụng Không cán bị giảm sút uy tín, không công bộc dân, chí trù dập, ức hiệp dân Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ơng lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: Nhìn chung đội ngũ cán nay, xét chất lợng, số lợng cấu có nhiều mặt cha ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Vừa qua, có nhiều cố gắng công tác cán bộ, nhng không việc mang tính chất ứng phó, cha đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp đổi đất nớc Hàng loạt vấn đề lý luận thực tiễn công tác cán chậm đợc nghiên cứu, tổng kết Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn công tác tổ chức cán nói chung, công tác luân chuyển cán nói riêng, đồng thời từ rút đợc số kinh nghiệm giải pháp hiệu công tác cán giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Với tính chất khâu đột phá công tác cán bộ, công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng việc xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuy nhiên, công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đáp ứng đ ợc yêu cầu có hiệu đợc đề giải dựa luận khoa học gắn liền với tổng kết thực tiễn Với đặc điểm, tình hình địa ph- ơng; tình hình kết công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý tỉnh, việc tiến hành nghiên cứu đề tài Luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ quản lý tỉnh Xiêng Khoảng nớc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn nay" thiết thực, góp phần vào việc bớc nghiên cứu, giải vấn đề sở lý luận - thực tiễn công tác luận chuyển cán nói chung luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý nói riêng Qua góp phần vào việc xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ cán tỉnh Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Luân chuyển cán vấn đề quan trọng cần thiết, đợc nhiều nhà nghiên cứu đề cập, có nhiều viết, nhiều công trình Việt Nam Lào liên quan đến vấn đề này, tiêu biểu nh: Việt Nam: - Nghị số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 Bộ Chính trị Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý - Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá luân chuyển cán nớc ta Ban Tổ chức Trung ơng tổ chức ngày 30/05/2004 Tại hội thảo, với nhiều tham luận tập trung làm rõ số vấn đề sở cho việc tiếp tục nghiên cứu xây dựng luận khoa học để luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý khâu đột phá đáp ứng nhu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Hội thảo mặt hạn chế công tác cán bộ, có đánh giá, luân chuyển cán bộ, đặt cách cấp bách Đồng thời, nhấn mạnh phơng hớng, nhiệm vụ phải tiếp tục thực nhằm nâng cao chất lợng công tác đánh giá, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thời gian tới - Bài viết Luân chuyển cán - khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển tác giả Trần Đình Hoan, đăng Tạp chí Cộng sản, số 7/2002 Trong viết tác giả nêu kinh nghiệm quý báu việc dùng ngời Việt Nam lịch sử, đồng thời thành tựu, hạn chế công tác luân chuyển cán từ tiến hành công đổi mới; tác giả nêu phơng châm đạo, nguyên tắc hành động tiến trình luân chuyển cán để thực cách đồng bộ, phù hợp hiệu việc luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý - Lênin, Hồ Chí Minh nói luân chuyển cán tác giả Nguyễn Trọng Phúc, đăng Tạp chí Cộng sản, số 9/2002 Tác giả nêu quan điểm Lênin đào tạo đề bạt cán trẻ cách có hệ thống từ dới lên Lênin quan tâm đến việc đa cán quan Trung ơng công tác địa phơng Trong bài, tác giả nội dung t tởng Chủ tịch Hồ Chí Minh luân chuyển cán - Ngời đòi hỏi phải khắc phục bệnh hẹp hòi tăng cờng đoàn kết cán Trung ơng phái đến với cán địa phơng - T tởng Hồ Chí Minh luân chuyển cán bộ, tác giả PGS Trần Đình Huỳnh, đăng Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2003 Tác giả nêu mục đích việc luân chuyển cán số phơng châm tiến hành luân chuyển cán - Bài viết Vài suy nghĩ luân chuyển cán lãnh đạo quản lý tác giả Trần Bạch Đằng, đăng Tạp chí Cộng sản số 1/2005 Tác giả số nguyên tắc sử dụng quan chức thời phong kiến, thực dân n ớc Việt Nam, nêu lên hạn chế việc chuẩn bị đầu vào việc luân chuyển cán hạn chế việc phân biệt luân chuyển điều động cán bộ; tác giả nêu lên số giải pháp để luân chuyển cán có hiệu - Luận văn thạc sĩ: Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý tỉnh Ninh Bình giai đoạn tác giả Phạm Tất Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2005 Tác giả đa quan niệm luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, vị trí, tầm quan trọng 10 công tác luân chuyển cán tác giả phân tích, đánh giá thực trạng công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý tỉnh Ninh Bình - Luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Bắc Giang quản lý giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Văn Năng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2006 Tác đề cập đến quan niệm tác dụng luân chuyển cán bộ, tác giả nêu thực trạng luân chuyển cán tuộc diện Ban Thờng vụ tỉnh uỷ Bắc Giang quản lý tác giả đa số giải pháp nâng cao hiệu luân chuyển cán giai đoạn Lào: - Các nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ơng lần thứ 7, khoá V (1993) Phát triển tài nguyên ngời Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, lần thứ khoá VII (2003), nghị Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức (1991), Hội nghị toàn quốc công tác cán (1995), đặc biệt gần (2001) có Chiến lợc công cán giai đoạn 2001 đến 2020 - Nghi Bộ Chính trị số 02-NQ/BCT ngày 14/7/2003 việc Bổ nhiệm luân chuyển cán xác định mục tiêu chung luân chuyển cán bộ; xác định điều kiện cách thức bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển cán quy định nói rõ bớc bố trí, luân chuyển cán - Hớng dẫn Ban Tổ chức Trung ơng số 359/ BTCTW ngày 02/07/2004 cách thực Quy định số 02/BTC ngày 14/07/2003 Hớng dẫn nói rõ mục đích nội dung công tác luân chuyển cán - Luận văn thạc sĩ: Công tác quy hoạch cán thuộc diện Trung ơng Đảng nhân dân cách mạng Lào quản lý giai đoạn Thong Chăn Khổng Phum Khăm Học viện trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2005 Tác giả nêu khái niệm, mục đích, tầm quan trọng công tác quy hoạch cán bộ; tác giả làm rõ thực trạng công tác quy hoạch cán thuộc diện Trung ơng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quản lý, tác 101 Ngoài khâu chuẩn bị trên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phải chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ cán luân chuyển, giải theo thẩm quyền vấn đề phát sinh trình luân chuyển; phối kết hợp với cấp uỷ đảng nơi cán luân chuyển đến giúp Ban TVTU nhận xét, đánh giá cán luân chuyển Chính thế, phải đặc biệt coi trọng phát huy vai trò, trách nhiệm tham mu, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lãnh đạo địa phơng, sở, ngành có trách nhiệm tham gia, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, lãnh đạo sở đào tạo cán bộ, quan tiếp nhận, bố trí công việc, nơi ăn nghỉ cho cán bô, tham gia quản lý cán thời gian luân chuyển địa phơng, sở, ngành để nâng cao hiệu công tác LCCB thuộc diện Ban TVTU quản lý, để làm đợc việc đó, Ban TVTU cần tập trung vào số vấn đề sau đây: - Phải xây dựng nguyên tắc cho công tác cán bộ, có nắm vững nguyên tắc việc tạo dựng máy lựa chọn ngời cho máy không bị xa rời mục tiêu quan điểm bản, bảo đảm đợc mục đích, hiệu quả, tạo tính thống nhất, đoàn kết xử lý công việc cụ thể - Xây dựng đội ngũ cán làm công tác tổ chức cán với lực, phẩm chất vợt trội, cần tổ chức, xếp lại máy làm công tác tổ chức cán theo hớng tinh gọn, chuyên sâu thực khoa học; phân công, quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, tránh chồng chèo, phối kết hợp không ăn khớp Lựa chọn, đào tạo, bồi dỡng ngời làm công tác cán Ngời làm công tác cán bộ, tiêu chuẩn chung ngời cán bộ, đòi hỏi họ phải có lĩnh trị vững vàng, có quân điểm giai cấp rõ ràng việc dùng ngời, phải thật trung thực, công tâm, sáng, có trình độ kiểm tra, quản lý, quản lý ngời, có lực trình độ chuyên môn công tác tổ chức Muốn vậy, phải trọng đào tạo, bồi dỡng kiến thức chuyên ngành phục vụ cho công tác tổ chức cán nh, kiến thức khoa học tổ chức, 102 tâm lý học, xã hội học, xây dựng Đảng, v.v Phải tăng cờng lãnh đạo cảu Đảng máy làm công tác cán 2.2.5 Tăng cờng kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cơng Đảng vấn đềluân chuyển cán Trong trình thực LCCB, để công tác LCCB có hiệu quả, để có chủ trơng, định đúng, giải pháp thực tối u, kịp thời phát sai sót, hoàn chỉnh định, phát huy mặt tích cực hạn chế tiêu cực, bớc đa việc LCCB thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng lý trở thành nếp thờng xuyên, tạo chuyển biến chất công tác cán Ban TVTU Xiêng Khoảng phải thờng xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cơng Đảng công tác LCCB thuộc diện lý Kiểm tra, đánh giá hoạt động nhằm nắm thông tin, diễn biến t tởng, hoạt đọng đội ngũ cán hoạt động LCCB, giúp cho Ban TVTU nắm đợc thực trạng LCCB, phát vấn đề nảy sinh, kịp thời điều chỉnh tác động, làm cho công tác LCCB hoạt động hớng, nguyên tắc, quy định đạt đợc hiệu cao Trong thời gian qua, thực tế Lào nói chung tỉnh Xiêng Khoảng cho thấy, có số cán đợc đề bạt, điều động, luân chuyển ngời tốt, có đạo đức, trung thành, tận tuy, liêm khiết, có uy tín Song, trình hoạt động, phần thiếu tu dỡng, rèn luyện, phần thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không quản lý quan tâm tốt thoái hoá, biến chất, sa ngã có cán trớc điều động, luân chuyển quan cũ cán tốt, có lực hoạt động hiệu quả, nhng luân chuyển đến quan, đơn vị khác lại không phát huy đợc lực, sở trờng hoật động hiệu Tất điều đó, có phần thiếu sót công tác kiểm tra, đánh giá cán Do vậy, hàng năm cần phải kiểm tra, đánh giá cán công tác luân chuyển, kịp thời nắm bắt 103 vấn đề nảy sinh đội ngũ cán công tác LCCB, để chủ động giúp đỡ cán khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cán luân chuyển bị biến chất, suy thóai phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, cần có biến pháp xử lý nghiêm minh có kế hoạch điều chuyển thay thế; phát huy u điểm đa biến pháp giải hiệu quả, khắc phục khó khăn, tiêu cực công tác LCCB, giúp cho công tác LCCB có thuận lợi đạt hiệu Để nâng cao công tác LCCB, định kỳ Ban TVTU cần phải tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực Nghị LCCB Trung ơng trình thực công tác LCCB Trên sở sơ kết, tổng kết thực tiễn, để đánh giá việc làm đợc, việc cha làm đợc, xác định rõ nguyên nhân u, khuyết điểm đạo tổ chức thực hiện, rút học kinh nghiệm, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm tốt địa phơng Trên sở đề giải pháp cụ thể, để tiếp tục đẩy mạnh thực công tác LCCB thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý Đồng thời, Ban TVTU coi trọng kiểm tra, giam sát chặt chẽ trình tổ chức thực để kịp thời phát xử lý theo quy chế ùa phá luật trớng hợp luân chuyển sai quy định, lợi dụng luân chuyển để đạt mục đích cá nhân Kiên xử lý cán không chấp hành định luân chuyển cấp uỷ đảng mà lý đáng cán t tởng cục bộ, động cá nhân mà cản trở, cô lập, bất hợp tác Đồng thời xử lý nhanh chóng nghiêm minh bất cử tổ chức nào, cách cản trơe làm chậm chễ công tác luân chuyển cán Ngời đứng đầu cấp uỷ, thủ trởng quan, đơn vị phải trực tiếp nắm giữ chịu trách nhiệm công tác tổ chức - cán nói chung, việc luân chuyển cán thuộc cấp quản lý nói riêng, trớc cấp Đó quyền lợi nghĩa vụ thoái thác Yêu cầu quan, địa phơng, đơn vị có cán luân chuyển đến cán luân chuyển phải phục tùng kỷ luật Đảng, phải chấp hành 104 định luân chuyển Tuyệt đối không tổ chức cán hành động làm trái chủ trơng, nguyên tắc, phơng châm LCCB Tăng cờng kỷ luật Đảng nhiệm vụ quan trọng, thờng xuyên nhằm ngăn chặn tiêu cực, nâng cao tinh thần, trách nhiệm quan, địa phơng, đơn vị công tác LCCB, giữ vững kỷ cơng Đảng, dần đa công tác LCCB trở thành nếp thờng xuyên Tuy nhiên, tăng cờng kỷ luật, kỷ cơng nghĩa lúc phải thi hành, xử lý kỷ luật cho nhiều, cho nặng mà chủ yếu phải thờng xuyên giáo dục, nâng cao giác ngộ trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm để quan, địa phơng, đơn vị cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự giác chấp hành kỷ luật Đảng Kiểm tra, giám sát phải việc quán triệt nội dung chủ yếu Nghị quyết, văn hớng dẫn Trung ơng; việc tổ chức thực nghị thực tiễn phải kiểm tra việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác luân chuyển cán Ngoài phải kiểm tra giám sát ngời đứng đầu tổ chức, ngời tham mu công tác LCCB, cá nhân cán luân chuyển Phải đa dạng hoá hình thức kiểm tra giám sát tăng cờng kiểm tra giám sát quan cấp 2.2.6 Xây dựng hoàn thiện hệ thống chế độ, sách tạo điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển cán Đây điều kiện có tính chất bản, tiền đề quan trọng, động lực to lớn bảo đảm cho công tác LCCB thành công Chính sách cán không ảnh hớng đến t tởng đội ngũ cán nói chung mà ảnh hớng trực tiếp đến thân cán luân chuyển Nên phải thừa nhận vấn đề này, từ trớc đến Lào nói chung tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng làm cha thật tốt Bởi vậy, trớc mắt cần nhanh chóng xây dựng ban hành sách cụ thể, thiết thực mặt (vật chất tinh thần) bảo đảm ổn định góp phần cải thiện đời sống cho cán đợc luân chuyển, sở có hợp lý, hài hoà với 105 cán công tác chỗ Nhất là, cần ban hành sách u tiên, u đãi cán bô nói chung cán đợc luân chuyển công tác vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển nói riêng Tuyên dơng khen thởng kịp thời cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nh rút gắn thời hạn luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt trức thời hạn, cử tham quan học tập nớc nớc Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chế độ, sách LCCB phải bảo đảm yêu cầu sau đay: Phải quán triệt, thể đợc quan điểm, chủ trơng, sách Đảng Nhà nớc; đảm bảo quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, quyền lợi lớn, trách nhiệm nặng nề; hệ thống chế độ, sách phải đảm báo công bằng, tránh tạo bất hợp lý mức với cán chỗ cán thuộc diện điều đọng khác, ảnh hớng tới việc thực chế độ, sách chung; hệ thống chế độ, sách LCCB phải đảm bảo tính khích lệ, động viên tinh thần bù đắp phần khó khăn ban đầu việc luân chuyển; hệ thống chế độ, sách phải phù hợp với hoàn cảnh, không thoát ly, xa rời điều kiện kinh tế địa phơng Xây dựng chế, sách quy định phù hợp, nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu việc LCCB, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán hoàn thành nhiệm vụ xin đề xuất số kiến nghị sau: Một là, việc LCCB lãnh đạo, quản lý sở, ngành, địa phơng phải đợc coi nội dung quy trình đào tạo cán bộ, phải gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, gắn với việc nâng lơng, nâng ngạch công chức, viên chức công tác thi đua khen thởng Các cấp uỷ, lãnh đạo quan, đơn vị có cán luân chuyển cần có quy chế, quy định bắt buộc cán kế hoạch, đặc biệt cán khoa học trẻ độ tuổi, có triển vọng phát triển, luân chuyển địa phơng, sở, ngành thời gian định Thời gian luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU quản lý đến ba năm nhiệm kỳ tuỳ theo điều kiện, nhu cầu đào tạo 106 vào quy hoạch cán Đối với cán trẻ thời gian luân chuyển dài hạn hơn, nhiên, không nên dài, làm mai kiến thức mà cán tích luỹ đợc ảnh hớng đến việc thực nhiệm vụ quan, đơn vị Hai là, để tạo điều kiện thuận lợi giảm bớt khó khăn cho cán luân chuyển, cần ban hành quy định chế độ sách cán đợc luân chuyển; trợ cấp phần kinh phí cho cán thời gian luân chuyển, thực tế chế độ công tác phí, nghỉ phép.v.v Có sách hỗ trợ địa phơng, cấp huyện, xây dựng nhà công vụ phục vụ công tác LCCB, tạo điều kiện nơi ăn ở, điều kiện làm việc cho cán Việc thực chế độ, sách, giúp đỡ vật chất áp dụng cán luân chuyển, không vận dụng cho đối tợng khác; không áp dụng nh nhâu cho trờng hợp luân chuyển Ví dụ, luân chuyển, nhng phải có chế độ khác ngời luân chuyển đến vùng sâu, vùng xa, đến nơi khó khăn ngời luân chuyển huyện Sau thời gian luân chuyển, cán phải đợc theo dõi, nhận xét, đánh giá mức độ trởng thành Nếu cán có nhiều thành tích đóng góp, có nhiều sáng tạo công việc cần đợc khen thởng kịp thời đa vào quy hoạch bổ nhiệm làm lãnh đạo đơn vị Đảng Kiến nghị 107 Qua thực trang giải pháp nêu trên, để tiếp tục thực có hiệu công tác LCCB, xin kiến nghị số vấn đề sau đây: - Trên sở quán triệt Nghị 02-NQ/TW Bộ trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp uỷ cấp cán lãnh đạo chủ chốt, cần chuẩn bị kỹ lỡng công việc LCCB Không nên tiến hành LCCB cách ạt, mà nên có bớc thận trọng, thích hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu chất lợng công tác LCCB Phải tạo đợc thống cao cấp uỷ, tạo d thuận tốt tập thể cán bộ, công chức nơi nơi đến - Phải đảm bảo yêu cầu luân chuyển mục đích, khách quan, bố trí ngời, việc Cần nghiên cứu, bố trí cán vào vị trí phù hợp với lực chuyên môn, sở trờng công tác - Căn vào danh sách cán quy hoạch, lập kế hoạch cán cần luân chuyển trớc, cán luân chuyển sau, quan nơi đến, chức vụ đảm nhiệm, mục tiêu công việc thời gian luân chuyển - Vừa làm tốt công tác t tởng cán luân chuyển để họ tự giác thực hiện, vừa đề cao tính kỷ luật cán bộ, đảng viên chấp hành định luân chuyển Cấp uỷ lãnh đạo cần gặp gỡ cán để thông báo, động viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán luân chuyển - Cung cấp đầy đủ thông tin nơi đợc luân chuyển đến, thuận lợi, khó khăn, tính dự kiến xảy để cán luân chuyển đợc biết có tâm chuẩn bị - Xử lý nghiêm cán không chấp hành định luân chuyển mà lý đáng cán lợi dụng việc luân chuyển để đẩy cán không hợp với nơi khác - Chuẩn bị tốt điều kiện sinh hoạt làm việc nơi cán đợc luân chuyển đến Đảm bảo thực tốt chế độ sách Nhà nớc cán luân chuyển nh: nhà công vụ, chế độ phép, phơng tiện lại, chế độ trợ cấp sinh hoạt 108 - Cần có kế hoạch giảm sát theo dõi trình công tác cán luân chuyển, nhằm mục đích động viên, hỗ trợ cán gặp khó khăn nơi luân chuyển dến đánh giá đợc trình phấn đấu, rèn luyện cán - Cần có kế hoạch tổ chức đánh giá kết công tác cán dựa đóng góp cán cho phát triển đơn vị nơi luân chuyển đến trởng thành cán mặt phải có kế hoạch bố trí, sử dụng hợp lý cán sau luân chuyển Một điều quan trọng nửa cần quan tâm cá nhân cán luân chuyển thờng phải đối diện với nhiều thử thách nh khả tiếp cận, nắm bắt công việc, hoà nhập đơn vị công tác mới, áp lực công việc ngày, hoàn cảnh gia đình khó khăn v.v Do vậy, cấp cán luân chuyển cần quan tâm có biến pháp thích hợp tạo điều kiện giúp đỡ cán phấn đấu, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ đợc giao Trong đánh giá cán bộ, đánh giá theo tiêu chí chung cần có tiêu chí đánh giá riêng cán luân chuyển Đối với địa phơng, đơn vị tiếp nhận cán luân chuyển cần có cảm thông, chia khó khăn, thờng xuyên góp ý, giúp đỡ cán Nếu cán luân chuyển làm cấp phó cần phân công, giao việc phù hợp, tránh tình trạng không giao việc giao nhiều việc phức tạp, giao việc trái với lực, sở trờng cán Công tác LCCB chủ trơng đắn, nhng đa vào thực tế có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm thực có hiệu công tác LLCB Kết luận 109 Những nghiên cứu, tổng kết vấn đề lý luân thực tiễn luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý nớc Lào đợc xác định phơng diện: Làm sáng tỏ chất luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, góp phần làm sáng tỏ thêm quan điểm Đảng luân chuyển cán việc vận dụng quan điểm thực nhiệm vụ, mục tiêu luân chuyển cán cấp, ngành Kết nghiên cứu khẳng định tính chất đột phá giải pháp luân chuyển cán ý nghĩa tạo xung lực có tính đòn bẩy làm chuyển động khâu công tác cán từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần cung cấp thêm sở phơng pháp luận việc tăng cờng nhận thức, quán triệt tổ chức thực chủ trơng luân chuyển cán thực tiễn công tác cán cấp ngành thể hệ thống gải pháp nâng cao chất lợng công tác cán Trong đó, đáng ý giải pháp có tính khuyến nghị nh: luân chuyển phải trở thành việc làm thờng xuyên công tác cán bộ; trọng đẩy mạnh luân chuyển ngang bộ, ngành địa phơng; luân chuyển đồng thời nhiều chức danh địa bàn; mạnh dạn giao quyền hạn trách nhiệm cho cán luân chuyển để tạo điều kiện hội cho họ phát triển lực, rèn luyện lĩnh ngời lãnh đạo, quản lý Để nhằm mục tiêu đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ, cán trẻ có triển vọng, giúp cán trởng thành nhanh toàn diện hơn, vững vàng hơn, đáp ứng nhu cầu cán trớc mắt lâu dài hệ thống trị, bớc điều chỉnh việc bố trí cán hợp lý, khắc phục khuynh hớng cục khép kín công tác cán đơn vị, địa phơng, ngày 14/7/2003, Bộ Chính trị Trung ơng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ban hành Nghi số 02-NQ/BCT việc bổ nhiệm, bố trí, xếp luân chuyển cán Nghị đợc Ban Tổ chức Trung ơng hớng dẫn tổ chức triển khai tất cấp, ngành đạt đợc kết bớc đầu trở thành khâu thờng xuyên công tác cán đờng phát triển tất yếu ngời lãnh đạo, quản lý 110 Thực Nghị số 02-NQ/BCT Bộ Chính trị, Ban TVTU Xiêng Khoảng bớc tiến hành triển khai thực việc luân chuyển cán Công tác luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Xiêng khoảng quản lý tạo nên bớc đột phá góp phần đổi sâu sắc công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ; khắc phục t tởng cục bộ, kép kín số tiêu cực khác công tác cán bộ, nâng cao bớc chất lợng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán tỉnh Tuy nhiên, trình triển khai thực luân chuyển cán nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, ảnh hớng không nhỏ đến hiệu luân chuyển cán Để góp phần luận giải mặt lý luận thực tiễn, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vớng mắc luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý Chơng luận văn nói đến đặc điểm Ban TVTU Xiêng Khoảng vị trí, vai trò, chức nhiệm vụ Ban TVTU Xiêng Khoảng, luận văn tập trung làm rõ khái niệm vai trò cán thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý; quan niệm về: luân chuyển cán bộ; vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc quy trình luân chuyển cán thuộc diện Ban Tờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý; trình bày cách tơng đối có hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng nhân cách mạng Lào công tác luân chuyển cán bộ; làm rõ ý nghĩa quy trình luân chuyển cán bộ; sở phân tích lý luận, luận văn đánh giá thực trạng công tác luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý, khẳng định thành tựu bớc đầu, rõ tồn tại, hạn chế trình tổ chức thực nguyên nhân thành tựu, hạn chế đó, rút số kinh nghiệm bớc đầu Chơng 2, luận văn phân tích yếu tố tác động, đề xuất mục tiêu, phơng hớng giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt công tác luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý giai đoạn Danh mục tài liệu tham khảo 111 I Phần tiếng việt 323 câu hỏi trả lời cán công tác cán (2003), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2002), Nghị số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Nguyễn Thành Dũng (2007), Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị cấp Huyện tỉnh Đăk Lăk giai đoạn nay, Luận án thạc sĩ xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ơng (khoá IX), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ơng (khoá IX), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Bạch Đằng (2005), Vài suy nghĩ luân chuyển cán lãnh đạo quản lý, Tạp chí Xây dựng Đảng, (1) 265 câu hỏi trả lời tổ chức cán (1999), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 PGS, TS Trần Đình Hoan (chủ biên) (2009), Đánh giá, quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Trần Đình Huỳnh (2003), T tởng Hồ Chí Minh luân chuyển cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, (8) 12 Bùi Đức Lại (2002), Về luân chuyển cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, (1) 13 V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátcơva 14 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátcơva 15 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mátcơva 112 16 Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Năng (2006), Luân chuyển cán thuộc diện Ban TVTU Bắc Giang quản lý giai đoạn nay, Luận án thạc sĩ xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 22 Phạm Tất Thắng (2005), Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý tỉnh Ninh Bình giai đoạn nay, Luận án thạc sĩ xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 23 Phạm Văn Thắng (2006), Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quẩn lý tỉnh Ninh Bình giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 24 Thong Chăn Khổng Phum Khăm (2005), Công tác quy họch cán thuộc diện Trung ơng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quản lý giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 25 Bùi Văn Tiếng (2003), Nghĩ luân chuyển cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, (6) 26 PGS.TS Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS Trần Xuân Sầm (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lợng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Nguyễn Nh ý (Chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hoáthông tin, Hà Nội II Phần tiếng Lào 113 28 Ban Tổ chức Trung ơng (2001), chiến lợc công tác cán giai đoạn 2001-2020 29 Ban Tổ chức Trung ơng (2003), Hớng dẫn số 205, ngày 04/7/2003 Về việc chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng cấp 30 Ban Tổ chức Trung ơng (2004), Hớng dẫn số 358, ngày 02/7/2004 Về đánh giá phân loại cán 31 Ban Tổ chức Trung ơng (2004), Hớng dẫn số 359, ngày 02/07/2004 Về việc bổ nhiệm luân chuyển cán 32 Ban Tổ chức Trung ơng (2004), Sách Đại hội cấp 33 Ban Tổ chức Trung ơng (2006), Quy hoạch đào tạo - bồi dỡng cán từ năm 2006-2010 2020, số 226/ BTCTWƯ, ngày 20/11/2006, 34 Ban Tổ chức Trung ơng (2006), Nghị Hội nghị công tác tổ chức toàn quốc lần thứ 35 Ban Tổ chức Trung ơng (2007), Hớng dẫn số 198, ngày 13/10/2007 Về quy hoạch cán lãnh quản lý toàn quốc 36 Bộ Chính trị (2003), Quy định số 01, ngày 07/07/2003 đánh giá phân loại cán 37 Bộ Chính trị (2003), Quy định số 02, ngày 14/7/2003 việc Bổ nhiệm luân chuyển cán 38 Bộ Chính trị (2003), Quy định số 03, ngày 22/07/2003 quản lý cán 39 Bộ Chính trị (2003), Quy định số 04, ngày 22/07/2003 Về tiêu chuẩn cán 40 Bộ Chính trị (2007), Chỉ thị số 08, ngày 21/08/2007 quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý toàn quốc 41 Bộ Chính trị (2008), Chỉ thị 03, ngày 06/3/2008 việc chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng cấp 114 42 Ban TVTU Xiêng Khoảng (2005), Nghị Đại hội Đảng Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng lần thứ V, Xiêng Khoảng 43 Ban TVTU Xiêng Khoảng (2006), Nghị số 89-NQ/BTVTU, ngày 21/08/2006 Về phân chia cách làm việc Ban TVTU Xiêng Khoảng 44 Ban TVTU Xiêng Khoảng (2008), Bài tổng kết, đánh giá kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng Đảng - cán năm 2007- 2008 phơng hớng, nhiệm vụ năm 2008 2009 45 Ban TVTU Xiêng Khoảng (2008), Tổng kết tổ chức thực công tác toàn diện năm 2007-2008 phơng hớng, nhiệm vụ năm 2008-2009 Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng 46 Ban TVTU Xiêng Khoảng (2008), Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008 2009 Tỉnh Xiêng Khoảng 47 Cay-Xỏn phôm-Vi-Hản (1984), Bài phát biểu Tại Hội nghị công tác tổ chức toàn quốc lần thứ 48 Cay-Xỏn phôm-Vi-Hản (1985), Tuyển tập, tập 1, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 49 Cay-Xỏn phôm-Vi-Hản (1997), Tuyển tập, tập, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 50 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 51 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1993), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ơng lần thứ 7, khoá V, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 52 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 53 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 54 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Quốc gia, Viêng Chăn 115 55 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2006), Điều lệ Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đại hội Đảng lần VIII 56 Điều lệ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2006) 57 Thủ tớng Chính phủ (2003), Nghị định số 82/CP quy chế công chức Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 58 Từ điển Tiếng Lào (1986), Xởng in Quốc gia Viêng Chăn [...]... chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2.1.1 Quan niệm về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý Luân chuyển cán bộ là tính thờng xuyên của công tác cán bộ trong các tổ chức đảng, nhà nớc và đoàn thể, là chu chuyển đảm nhiệm chức vụ ở nơi cũ để chuyển đảm nhiệm chức vụ ơ nơi mới theo yêu cầu của công việc Nh chúng ta đã biết, thuật ngữ luân chuyển. .. là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng khoảng quản lý còn gắn liền với vấn đề phân cấp quản lý cán bộ Theo đó, Bộ Chính trị quy định và xác định những chức danh cán bộ mà Ban TVTU quản lý và quyền hạn, nhiệm vụ quản lý Cụ thể hoá Quyết định số 02 NQ/BCT của Bộ Chính trị ngày 17/10/2006 về phân cấp quản lý cán bộ Các chức danh thuộc diện Ban TVTU Xiêng khoảng quản lý gồm:... Luận văn góp phần làm rõ quan niệm luân chuyển cán bộ và những t tởng chỉ đạo cơ bản của việc luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý giai đoạn hiện nay, giúp cho hoạt động thực tiễn có cơ sở lý luận và không nhầm lẫn trong công tác cán bộ - Góp phần đánh giá đúng thực trạng công tác luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý trong thời gian qua, bớc đầu rút ra... trởng Trờng Chính trị tỉnh; Chánh án, Phó Chánh Toà án nhân dân tỉnh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra tỉnh uỷ; Chánh, Phó văn phòng Tỉnh uỷ; ở cấp huyện, Phó Chủ tịch huyện, Phó Bí th huyện uỷ và Huyện uỷ viên Qua các chức danh thuộc diện Ban TVTU Xiêng khoảng quản lý theo thống kê năm 2008 của Ban tổ chức tỉnh uỷ có 204 ngời Có thể nói đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng khoảng. .. Khoảng quản lý - những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn 1.1 Khái quát về tỉnh, Ban Thờng vụ tỉnh uỷ và cán bộ thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.1.1 Khái quát về tỉnh Xiêng Khoảng 1.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên Tỉnh Xiêng Khoảng là một tỉnh miền núi và cao nguyên, nằm ở vùng Đông Bắc của đất nớc Lào, phía Bắc giáp tỉnh Hoá Phăn, phía Đông Bắc giáp tỉnh Nghệ An, (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa... th Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác an ninh quốc phòng Ban thờng trực về an ninh quôc phòng 1.1.3 Đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thờng vụ tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý - quan niệm, vai trò và đặc điểm 1.1.3.1 Quan niệm cán bộ thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý Cán bộ là một lớp ngời là những chiến sĩ cách mạng, lớp ngời mới sắn sàng chịu dựng gian khổ, hy sinh, gắn bó với nhân dân, phục vụ. .. thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý - Về thời gian: Đi sâu nghiên cứu, khảo sát công tác luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý từ khi có Nghị quyết số 12 02/BCT của Bộ chính trị ngày 14/07/2003 về bố trí, luân chuyển cán bộ, bên cạnh đó có tham khảo công tác này trong thời gian qua của nớc Công hoà dân chủ nhân dân Lào và một số lý luận và thực tiễn của Việt Nam 5 Cơ sở lý luận... ngũ cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý có đủ trí, lực và bản lĩnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nớc trong những năm tới 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ cơ sở lý luận của việc luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý từ khi có Nghị quyết của Bộ Chính trị số 02-NQ/BCT... đạo trong điều kiện hiện nay còn hạn chế Đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng khoảng quản lý còn nhiều cán bộ cha có bằng lý luận chính trị, nhất là ở các cơ quan doanh nghiệp nhà nớc, trình độ chuyên môn thì cao, trình độ ly luận thì cha có 1.2 Quan niệm, vai trò, nguyên tắc và quy trình luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban thờng vụ tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2.1 Quan niệm và vai trò của luân chuyển. .. nhiệm, luân chuyển cán bộ - Đề xuất phơng hớng và một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban TVTU Xiêng Khoảng quản lý giai đoạn hiện nay 4 Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu của luân văn là công tác LCCB trong hệ thống chính trị ở tỉnh Xiêng Khoảng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Công tác luân chuyển cán bộ thuộc ... tỉnh, Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2 Quan niệm, vai trò, nguyên tắc quy trình luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản. .. Ban thờng vụ tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2.1 Quan niệm vai trò luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2.1.1 Quan niệm luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ. .. diện Ban Thờng vụ Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng quản lý 1.2.2.1 Nguyên tắc luân chuyển cán thuộc diện Ban Thờng vụ Tỉnh ủy Xiêng Khoảng quản lý Trong thời gian qua nớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, LCCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở tỉnh xiêng khoảng nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn hiện nay , Luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở tỉnh xiêng khoảng nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn hiện nay , Luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở tỉnh xiêng khoảng nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan