thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần bia sài gòn hà nam

60 324 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2016, 17:07

http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊNHÀ NAM - Tên Cơng ty : Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam COMPANY - Tên viết tắt - Địa - Email Saigon- Ha Nam BEER JOINT STOCK OBO OKS CO M - Tên giao dich: : SAHABECO : 104 Trần Phú- Thị xã Phủ Lý- Hà Nam : Sahabeco@yahoo.com.vn - Người liên hệ: Ơng Đinh Quang Hải- Giám đốc Cơng ty A.TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY I Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam tiền thân khách sạn chun gia Phủ Lý, thành lập năm 1973 Giai đoạn 1973 -1985 với nhiệm vụ chủ yếu Nhà khách tỉnh phục vụ chun gia khách Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Giai đoạn 1986-1994, với phát triển đất nước chuyển từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường Cơng ty có chuyển biến đáng kể Từ Nhà khách khơng có sản xuất, Cơng ty mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất bia với cơng suất triệu lít/ năm Nhờ giải việc làm cho người lao động tỉnh, giảm bao cấp KI L tỷ lệ thất nghiệp đồng thời bước khắc phục tình trạng lỗ thời kỳ Giai đoạn 1995- 2003 Cơng ty liên tục phát triển đổi mở rộng sản xuất, ngành nghề, đầu tư dây chuyền sản xuất bia cơng nghệ Đức, cơng suất triệu lít/ năm Ngồi Cơng ty xây dựng khách sạn mở rộng thêm hoạt động lữ hành Tháng 9/2002 Cơng ty xây dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tổ chức BMTRADA( Anh Quốc) cấp chứng nhận vào ngày 10/6/2003 lĩnh vực sản xuất Bia- Nứơc giải khát http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Năm 2004 Cơng ty liên doanh với Tổng cơng ty Rượu – Bia Sài Gòn nâng dây chuyền sản xuất bia Nager 12 triệu lít/ năm Liên tục năm 2004, 2005, 2006 chun gia tổ chức OBO OKS CO M BMTRADA đến Cơng ty thực đánh giá giám sát định kỳ hàng năm Cơng ty Bộ Khoa Học Cơng Nghệ cấp cúp vàng ISO huy chương vàng triển lãm ISO chìa khố hội nhập Hiện Cơng ty trì thường xun hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đồng thời triển khai thực hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO1400 : 2004 an tồn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 (HACCP), hệ thống đem lại hiệu kinh tế lớn cho cơng ty lĩnh vực Bia, Nứơc giải khát Qua 34 năm hoạt động Cơng ty đạt nhiều thành tựu to lớn dần khẳng định thị trường Đất nước hội nhập vào kinh tế giới đòi hỏi cá thể kinh tế phải hội nhập thích ứng kinh tế tồn phát triển Hiểu rõ điều ngày 01/ 05/ 2007 Cơng ty tiến hành cổ phần hố sát nhập vào Tổng cơng ty Rượu BiaNước giải khát Sài Gòn theo mơ hình Cơng ty mẹ Cơng ty “Chất lượng sản phẩm sống phát triển khơng ngừng cơng ty” Slogan cho thấy lãnh đạo Cơng ty ln coi trọng, đề cao vấn đề chất lượng sản phẩm Vì lãnh đạo Cơng ty ln tạo điều kiện nâng cao kiến thức, tay nghề cho cán cơng nhân viên cách tổ chức đào tạo chỗ gửi trường chun nghiệp…Thái độ làm việc cơng bằng, thân KI L thiện, quan tâm với bầu khơng khí làm việc thoải mái đầy nghiêm túc đưa cơng ty lên bậc thang cao lòng khách hàng, đối tác bên liên quan http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Khái qt chung tình hình Cơng ty: Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN NGÀY 31/12/2006 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 79.499.080.684 49.282.074.851 575.435 34.533.887.716 49.282.074.851 17.344.861.895 2.903.540.240 14.102.422.261 359.667.601 (20.768.207) 34.533.887.716 60.000.000 60.000.000 9.261.292.896 5.276.806.806 3.753.136.312 252.117.985 (20.768.207) 12.793.560.192 12.793.560.192 78.583.746 10.000.761 68.582.985 9.564.293.061 9.564.293.061 9.003.034.128 94.554.222.792 (85.551.188.664) 501.258.933 60.000.000 13.413.423.152 13.413.423.152 274.850.135 195.657.547 79.192.588 14.757.070.808 14.757.070.808 14.450.429.147 74.580.990.253 (60.130.361.106) 306.691.661 - 60.000.000 89.063.373.745 72.300.524.707 52.793.855.619 52.793.855.619 - 45.899.589.349 45.899.589.349 OBO OKS CO M TÀI SẢN KI L A Tài sản ngắn hạn I.Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho 1.Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Tài sản cố định 1.Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí XDCB dở dang II Các khoản đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nhận xét : 4813.315.799 231.200 21.381.989.554 4.655.370.527 190 29.438.431.361 228.915.555 7.399.896.418 18.969.507.093 133.870.112 6.372.413.815 5.299.503.344 36.269.518.126 36.059.181.662 25.336.359.733 113.445.573 98.146.662 10.128.120.694 83.109.000 210.336.464 26.400.935.358 26.400.935.358 25.336.359.733 981.466.625 83.109.000 - 210.336.464 89.063.373.745 72.300.524.707 OBO OKS CO M Phải trả người bán 3, Người mua trả tiền trước 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước phải trả người lao động Chi phí phải trả 7.Các khoản phải trả, nộp ngắn hạn khác II Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển 3.Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB II.Nguồn kinh phí, nguồn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG NGUỒN VỐN Năm 2006 tổng Tài sản ( Nguồn vốn) Cơng ty lớn năm 2005 : 16.762.849.038 VNĐ chứng tỏ tình hình tài doanh nghiệp lành mạnh, khả tốn tốt Cơng ty mở rộng quy mơ sản xuất, quy KI L mơ vốn, đầu tư vào máy móc thiết bị sản xuất http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Mẫu số B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 31/12/2006 Thuyết minh Số tiền OBO OKS CO M Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 146.109.609.493 53.976.298.297 Doanh thu (1-2) 92.133.311.196 Giá vốn hàng bán 76.356.681.293 Lợi nhuận gộp (3-4) Doanh thu hoạt động tài 15.776.629.903 2.579.608.782 Chi phí tài 180.999.787 - Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng 180.999.787 2.255.826.678 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ HĐSXKD (5+6-7-8) 3.051.888.044 11 Thu nhập khác - 12 Chi phí khác 12.867.524.176 - 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi nhuận kế tốn trước thuế (10+13) - 15 Chi phí thuế TNDN 2.439.403.482 16 Lợi nhuận sau thuế (14-15) 10.428.120.694 KI L 12.867.524.276 Nhận xét : Cơng ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thu lợi nhuận cao, tốc độ ln chuyển vốn nhanh http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN II Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, cơng tác quản lý cơng tác kế tốn Cơng ty OBO OKS CO M 1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nam Cơng ty có quy mơ sản xuất vừa, sản xuất theo quy trình cơng nghệ đại Các sản phẩm sản xuất dây chuyền khép kín đại nhập từ nước có cơng nghiệp phát triển Ngun vật liệu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng Lượng bia tiêu thụ hàng năm trì số lượng chất lượng cao năm trước 2.Thuận lợi - Nguồn nhân lực dồi dào, đội ngũ lãnh đạo tận tâm, sáng suốt, cán cơng nhân viên tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm cơng việc - Vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thơng vận chuyển hàng hố, ngun vật liệu dễ dàng - Điều kiện, sở làm việc thoải mái, thuận tiện, ln sửa chữa nâng cấp kịp thời tạo mơi trường làm việc an tồn Khó khăn - Thị trường cạnh tranh gay gắt, giá ngun vật liệu, phụ liệu ngày cao - Máy móc thiết bị đầu tư nhiều thiếu III Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh, mặt KI L hàng sản xuất thị trường tiêu thụ 1.Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Sản xuất sản phẩm với số lượng lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ngồi nước - Khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi nhuận cao, chiếm lĩnh thị trường - Mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, tìm kiếm khách hàng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chiến lược kinh doanh - Xác định vị trí sản phẩm thị trường - Đưa sách giá cả, tổ chức kênh phân phối hỗ trợ OBO OKS CO M bán hàng quảng cáo, khuyến mại, tham gia triển lãm hội thảo….là yếu tố coi vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ, thu hút khách hàng Mặt hàng sản xuất - Đồ uống khơng cồn, nước khống, bán bn đồ uống - Chưng cất pha chế rượu, sản xuất bia chai bia - Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống… Thị trường tiêu thụ: Hà Nam, Ninh Bình, Hưng n, Thái Ngun… IV.Đặc điểm tổ chức máy quản lý cơng ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Giám Đốc điều hành Nhân viên kiểm sốt tài liệu Phó giám đốc điều hành( QMR) Tổ tra đánh giá chất lượng nội Phòng kế tốn tài Phòng kinh doanh Phòng kỹ KI L Phòng hành tổng hợp thuật KCS Chức nhiệm vụ phận Giám đốc điều hành cơng ty: - Người có thẩm quyền cao Cơng ty Phòng thị trường Phân xưởng bia http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - Quản lý mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống cho tồn thể cán cơng nhân viên - Xây dung mục tiêu, kế hoạch, nguồn lực cho tồn cơng ty OBO OKS CO M Phó giám đốc điều hành - Tổ chức hội nghị, xem xét hệ thống quản lý chất lượng - Tiếp nhận thơng tin từ phía khách hàng, phận liên quan - Kiểm sốt tài liệu, đạo việc xây dung thực trì hệ thống quản lý có hiệu lực hiệu Nhân viên kiểm sốt tài liệu - Kiểm sốt tài liệu cấp 1, cấp 2, cấp 3, tài liệu có nguồn gốc bên ngồi - Xử lý số liệu hệ thống quản lý chất lượng Tổ tra đánh giá chất lượng nội - Tổ chức tra đánh giá chất lượng nội - Cung cấp số liệu tính hiệu lực hiệu hệ thống quản lý chất lượng Phòng hành tổng hợp - Hành văn phòng.Cơng tác hành quản trị - Tổ chức nhân lao động, tiền lương, an tồn lao động - Cơng tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, chăm sóc sức khoẻ - Cơng tác cung ứng mua sắm, kho Phòng kế tốn tài KI L - Lập kế hoạch tài - Tổ chức hạch tốn kế tốn đầy đủ - Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê giai đoạn - Thanh tốn khoản chi đầy đủ, xác kịp thời chế độ quy định - Kiểm sốt giám sát việc thực kế hoạch tài - Tham gia đấu thầu, đánh giá lựa chọn nguồn cung ứng, nhà thầu - Lưu trữ bảo quản, bảo mật sổ sách, chứng từ kế tốn Cơng ty http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Phòng kinh doanh - Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, phát triển tiêu thụ - Tổ chức bán hàng OBO OKS CO M - Vận chuyển sản phẩm cho đại lý Phòng kỹ thuật, KCS - Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm sốt chất lượng sản phảm cơng đoạn - Giám sát kỹ thuật, cơng nghệ - Kiểm sốt thiết bị sản xuất - Thực dự án đầu tư - Kiểm sốt thiết bị, kiểm tra đo lường thử nghiệm - Kiểm tra chất lượng đầu vào, q trình sản xuất, đầu Phòng thị trường - Xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất - Phân tích thoả mãn khách hàng - Tổ chức quảng cáo, tiếp thị giới thiệu sản phẩm Khách sạn Hồ Bình cung cấp dịch vụ nhà nghỉ, tiếp khách, hội nghị… Phân xưởng bia - Nhận ngun vật liệu thực quy trình cơng nghệ q trình sản xuất để tạo sản phẩm theo u cầu II Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản phẩm KI L Quy trình cơng nghệ sản xuất bia http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M Nhập ngun vật liệu từ kho Sơ chế ngun liệu Nấu bia Lên men lưu trữ Đóng bia vào chai thuỷ tinh Dán nhãn Lọc bia Đóng chai vào box, chai pet Dán nhãn KI L Vận chuyển tiêu thụ * Giải thích quy trình: Quy trình sản xuất bia Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nam quy trình sản xuất liên tục, phức tạp qua nhiều cơng đoạn sản xuất Ngun vật liệu để sản xuất bia lúa đại mạch lên mầm, hoa Houblon, gạo, đường, nước - Giai đoạn sơ chế ngun vật liệu: Mầm đại mạch( Malt), gạo nghiền mịn trộn với nước 10 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Qo : Tổng số sản phẩm gốc kể quy đổi Ctrong kỳ : Tổng chi phí sản xt phát sinh kỳ Dđầu kỳ : Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ OBO OKS CO M Dcuối kỳ : Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Định kỳ kế tốn xây dựng Bảng cơng thức tính giá trước cho phân xưởng vào sản xuất sản phẩm kỳ kế tốn Theo dõi Bảng cơng thức sau : BẢNG CƠNG THỨC TÍNH GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ SẢN PHẨM THÁNG 4/ 2007 Chỉ tiêu Bia Nager Bia Sài gòn Bia đóng chai Bia KeK Sản phẩm dở 0,5 1 Chi phi NVLTT Chi phí NCTT 0,99 0,99 0,67 1 0,82 Chi phí SXC 1 - Chi phí điện nước - Khấu hao TSCĐ - Chi phí SC 1 0,73 1 0,65 1 0,65 - BBLC, K 1 0,64 Cộng 0,99 0,99 0,68 KI L Cuối tháng kế tốn tập hợp chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang, kiểm kê xác nhận thành phẩm nhập kho tiến hành lập Thẻ tính giá thành 46 http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Tháng năm 2007 Khoản mục Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh kỳ Chi phí NVL T2 1.164.777.262 4.448.795.581 Giá thành đơn vị sản phẩm Chi phí dở dang cuối kỳ Z sản xuất 1.214.050.80 4.399.522.04 2176,85 Bia Nager Bia Sài Gòn Bia đóng chai Bia Hơi KeK 2155,08 2155,08 1480,26 Chi phí NCTT 184.734.986 184.734.986 88,28 88,28 88,28 72,4 Chi phí sxc 1.524.969.264 750,13 750,13 750,13 500,58 - CP điện nớc 347.812.302 1.524.969.26 347.812.302 168,97 168,97 168,97 123,34 - Khấu hao TSCĐ 734.428.764 734.428.764 362,33 362,33 362,33 235,51 - Kinh phí SC, BD 339.360.203 339.360.203 167,74 167,74 167,74 109,03 - BBLC, K 103.367.995 103.367.995 51,09 51,09 51,09 32,7 6.109.226.29 3.015,26 1.164.777.262 6.158.499.831 1.214.050.80 KI L Cộng 48 2.993,4 2.993,49 2.053,2 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆP TẠI OBO OKS CO M CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN - HÀ NAM I Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam Đối với doanh nghiệp sản xuất nói đạt lợi nhuận cao mục tiêu hàng đầu mơi trường cạnh tranh gay gắt Hội nhập kinh tế tồn cầu doanh nghiệp Việt Nam chắn bị chi phối ảnh hưởng nhiều từ kinh tế giới cơng tác quản lý sản xuất hạch tốn kinh doanh hiệu điều quan trọng Là doanh nghiệp sản xuất vừa nhỏ Cơng ty Cổ phần Bia SàI Gòn- Hà Nam nhận thấy tầm quan trọng việc tổ chức hạch tốn đầy đủ, kịp thời tính đủ giá thành sản phẩm Kế tốn chi phí sản xuất khơng việc tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, trung thực mặt lượng chi phí mà việc tính tốn chi phí tiền theo ngun tắc phản ánh loại chi phí theo địa điểm phát sinh, thời điểm xảy ra, xác định đối tượng chi phí Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hai bước cơng việc liên tiếp gắn bó hữu với cần phảI tổ chức cơng tác tập hợp chi phí sản xuất cách hợp lý, khoa học từ giá thành tính Tính giá thành giúp phản ánh tình hình kết thực sản xuất doanh nghiệp, xác định kết KI L tài chính, tránh tình trạng lãi giả lỗ thật 1.Ưu điểm Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nam doanh nghiệp có quy mơ vừa Bộ máy kế tốn Cơng ty tương đối hồn thiện Hiện nay, Cơng ty sử dụng máy tính để áp dụng cho tất phần hành kế tốn Các nhân viên phòng kế tốn người có lực, điều hành cơng việc kế tốn thủ cơng lẫn máy tính thành thạo Phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng viết phù hợp với đặc điểm hạch tốn cơng ty phương 49 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ đòi hỏi tiết nên số phần hành kế tốn phải hạch tốn thủ cơng Phần hành kế tốn chi phí tính giá thành phần hành kế tốn OBO OKS CO M chủ chốt Cơng ty Hiện Cơng ty sản xuất mặt hàng bia chai bia hơi, hai mặt hàng sản xuất dây chuyền cơng nghệ phân xưởng sản xuất Vì dễ dàng theo dõi từ việc phát sinh chi phí tập hợp chi phí tính giá thành mặt hàng Đồng thời kế tốn theo dõi số tổng hợp để tính tổng chi phí sản xuất kỳ tồn cơng ty Sự trợ giúp máy tính việc hạch tốn kế tốn nói chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng mang lại hiệu cao Kế tốn máy giúp cho việc tính tốn nhanh chóng gọn nhẹ Đồng thời giúp giảm cồng kềnh sổ sách, tiết kiệm thời gian nhân cơng Mặc dù áp dụng máy tính hệ thống chứng từ, sổ sách kế tốn Cơng ty Cổ phần Bia tn thủ chế độ kế tốn hành mà Bộ tài quy định cho doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ Chứng từ ghi sổ Đồng thời sổ sách phù hợp với đặc điểm riêng cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty Sổ sách kế tốn tổ chức khoa học, chặt chẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu cung cấp thơng tin cho bên quan tâm Qua tăng cường hiệu làm việc máy kế tốn Có thể nhận thấy việc hạch tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ Cơng ty chặt chẽ Trong giới hạn đề tài em đề cập đến khâu KI L xuất ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun phương pháp có độ xác cao, xác định lượng nhập xuất tồn kho loại ngun vật liệu thời điểm Cách theo dõi ngun vật liệu cơng ty theo dõi chi tiết cho loại Đồng thời kế tốn theo dõi số tổng hợp phiếu xuất Bảng kê ghi có TK 152, 1532 Như nói cơng tác hạch tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ nói riêng cơng ty có nhiều ưu điểm, đáp ứng phần nhu cầu quản lý khác 50 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Về phương pháp tính giá thực tế ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ xuất kho theo phương pháp bình qn cuối kỳ trước có ưu điểm đơn giản dễ làm phản ánh kịp thời tình hình biến động loại vật liệu cơng cụ OBO OKS CO M dụng cụ kỳ Cơng ty có qui mơ sản xuất nhỏ có phân xưởng với dây chuyền cơng nghệ cho mặt hàng khác nên sử dụng phương pháp hệ số chi phí để tính giá thành sản phẩm tương đối hợp lý Về máy kế tốn cơng ty bố trí gọn nhẹ, hợp lý, phân cơng cơng việc cụ thể rõ ràng Đội ngũ cán kế tốn cơng ty có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm nhiệt tình, ln ln cố gắng trao đổi bổ sung kiến thức cho phù hợp với cơng tác nhạy bén việc xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh tổng hợp thơng tin kế tốn * Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức chừng từ ghi sổ gọn nhẹ, rõ ràng, phù hợp với nhu cầu quản lý cơng ty phù hợp với nhu cầu tin học hố ngày cao Cơng ty chấp hành đầy đủ sách Nhà nước quy định, ghi chép đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hệ thống sổ sách *Về hệ thống sổ sách, chứng từ lập theo mẫu Bộ tàI quy định kiểm tra chặt chẽ, bảo quản lưu trữ cẩn thận Nhược điểm Trong cơng tác hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp kế tốn hạch KI L tốn khoản phảI trích theo lương cụ thể BHXH BHYT TK 3383 Như thứ người kiểm tra khó để kiểm tra số BHXH, BHYT trích vào chi phí Về việc sử dụng sổ sách kế tốn cho phần hành cơng ty sử dụng dạng bảng kê ghi Nợ, Có TK Như dễ gây hiểu lầm cho người xem thơng tin, dễ bị nhầm lẫn sang hình thức Nhật ký chứng từ Nhưng sử dụng mẫu biểu giúp kế tốn dễ tổng hợp theo dõi riêng cho TK có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan cách dễ dàng 51 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Về mẫu Bảng phân bổ khấu hao Cơng ty, mẫu bảng mà cơng ty sử dụng khơng thấy số khấu hao trích kỳ trước số khấu hao tăng, giảm kỳ Điều gây bất lợi cho nhà quản lý việc so sánh biến OBO OKS CO M động khấu hao kỳ Về phương pháp tính giá NVL xuất kho có ưu điểm có nhược điểm khơng xác khơng tính đến biến động giá vật liệu, dụng cụ, cơng cụ giá sản phẩm kỳ Về phương pháp tính giá thành mà cơng ty sử dụng tồn chi phí tập hợp chung tính giá cho sản phẩm gốc sử dụng hệ số quy đổi tính giá thành đơn vị sản phẩm quy đổi Phương pháp chi phí khơng tập hợp riêng cho sản phẩm hồn thành nên khơng theo dõi chi tiết II Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam Kế tốn chi phí ngun vật liệu - Kiểm tra chặt chẽ chứng từ ghi chép tình hình nhập xuất ngun liệu Tổ chức đối chiếu định kỳ bất thường kho ngun liệu với số liệu phòng kế tốn để kiểm tra đạt hiệu - Theo dõi chặt chẽ số liệu phản ánh tình hình sử dụng ngun liệu sản xuất phận sản xuất báo cáo, nhanh chóng phát tìm hiểu số liệu có dấu hiệu lãng phí, thất vượt q mức đọ cho phép sản xuất Cơng ty ban hành Sổ tay chất lượng để xác định mơ tả Hệ KI L - thống quản lý chất lượng, thủ tục hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng Nó thơng tin vấn đề kiểm sốt cụ thể thực Cơng ty để đảm bảo chất lượng sản phẩm Để xây dựng thực Hệ thống quản lý chất lượng cảI tiến liên tục tính hiệu lực cơng việc cần làm: Truyền đạt cơng ty từ cấp cao đến nhân viên, cơng nhân lao động tầm quan trọng việc đáp ứng u cầu khách hàng 52 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN u cầu luật định sản phẩm họp, chương trình đào taọ Chỉ đạo Đại diện lãnh đạo thu thập thống kê số liệu để đảm chất lượng lập OBO OKS CO M bảo việc xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với sách Đảm bảo hệ thống chất lượng xây dựng, trì, cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực sách chất lượng, mục tiêu chất lượng thoả mãn u cầu khách hàng Hiện chứng chất lượng vấn đề quan tâm doanh nghiệp muốn tồn Và cơng ty đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng tổ chức có uy tín thành tựu lớn Cơng ty cần phát huy ln coi:” Chất lượng sản phẩm sống cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam” Cơng ty nên thay Bảng kê ghi có TK 152 tên bảng kê xuất ngun vật liệu để tránh gây nhầm lẫn Cơng ty viết phiếu xuất riêng cho sản phẩm Bia Sài Gòn, Bia Nager tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp vào bên Nợ TK 621 lại tập hợp chung khơng phân bổ riêng Cơng ty nên sử dụng thêm Sổ chi tiết TK 621 (mẫu số S36-DN) chi tiết cho phân xưởng bia theo dõi riêng cho ngun vật liệu chính, phụ, cơng cụ, Chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty nên hạch tốn BHXH vào TK 3383, BHYT vào TK 3384 theo KI L hệ thống TàI khoản chế độ kế tốn hành: - TRích BHXH: Nợ TK 622 : 14.269.972 Có TK 3383 : 14.269.972 - Trích BHYT: Nợ TK 622 : 1.902.663 Có TK 3384 : 1.902.663 53 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nên sử dụng Sổ chi tiết TK 622( Mẫu tương tự Sổ chi tiết TK 621 trang) Về chi phí sản xuất chung OBO OKS CO M Đối với TK 627 tiết theo TK cấp theo quy định: TK 6271- Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6272- Chi phí vật liệu TK 6273- Chi phí dụng cụ sản xuất TK 6274- Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6277- Chi phí dịch vụ mua ngồi TK 6278- chi phí tiền khác Việc chi tiết TK 627 giúp cho kế tốn theo dõi nguồn gốc phát sinh chi phí sản xuất chung rõ ràng hơn.Trên thực tế, phân xưởng sản xuất bia Cơng ty Cổ phần Bia SàI Gòn- Hà Nam có nhiều nghiệp vụ phát sinh TK 627, mùa sản xuất cao điểm Chính việc ghi chi tiết TK 627 cần thiết Trong kỳ kế tốn nên sử dụng mẫu biểu Bảng tính phân bổ khấu hao theo mẫu biểu số 06-TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20/3 Bộ trưởng Bộ tài để khắc phục nhược điểm nêu Một số vấn đề khác Cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn tự viết có nhiều bất cập Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn chun dụng giúp cho KI L cơng việc kế tốn đỡ vất vả, tốn thời gian, nhân lực phần mềm FAST, EFFECT TRAIN… với đặc tính chun dụng hiệu quả.Thường xun có khố đào tạo nâng cao kiến thức cho cán nhân viên phòng kế tốn Hiện cơng ty chuyển sang cổ phần cần minh bạch sách, thơng tin tàI doanh nghiêp Và tương lai đủ tiêu chuẩn lên sàn, tham gia thị trường chứng khốn tầm quan trọng máy kế tốn lại cao Cơng ty đưa nhiều sách, quy định khuyến khích cơng nhân viên làm việc hiệu Đây điểm tốt ban lãnh đạo 54 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN cần quan tâm nhiều cố gắng phát huy ưu điểm đó.Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp thị hiếu.Cơng ty nên có phận marketing để nghiên cứu phát triển sản phẩm tìm cơng thức bia thơm OBO OKS CO M ngon thu hút người tiêu dùng Khi khẳng định thương hiệu thị trường ngồi nước khơng việc khó SỔ CHI TIẾT TK 621 Tên phân xưởng Tháng…năm… Chứng từ Ghi Nợ TK Ngày tháng Ngày Diễn giải ghi Số sổ hiệu tháng TK đối ứng Tổng số tiền Chia … Số dư đầu kỳ Số phát kỳ sinh … Cộng số phát sinh KI L Ghi có TK Số dư cuối kỳ Sổ sử dụng tương tự TK 622, TK 627 55 … … http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KẾT LUẬN Trên em trình bày cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính OBO OKS CO M giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần bia Sài Gòn- Hà Nam đồng thời kháI qt đặc điểm tổ chức máy quản lý, máy kế tốn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Đặc biệt chun đề em sâu phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn, quy trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bia từ đề xuất số phương hướng, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn sở Qua thời gian thực tập Cơng ty Cổ Phần Bia Sài Gòn- Hà Nam kết hợp với kiến thức học trường em hồn thành chun đề tốt nghiệp với đề tài “ Thực trạng giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam” Để hồn thành chun đề em hướng dẫn tận tình thầy,cơ giúp đỡ cán bộ, nhân viên phòng kế tốn Cơng ty Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo KI L anh chị phòng kế tốn giúp đỡ em 56 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO OBO OKS CO M Kế tốn tài doanh nghiệp Chủ biên: TS Đặng thị Loan- NXB giáo dục 2001 Lý thuyết thực hành kế tốn tài Chủ biên: TS Nguyễn Văn Cơng- NXB tài 2001 Giáo trình kế tốn tài Chủ biên: GS.TS Ngơ Thế Chi- TS Trương Thị Thuỷ- NXB Học viện tài Tạp chí kế tốn KI L Các trang web điện tử vế kế tốn web kế tốn… 57 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN- OBO OKS CO M HÀ NAM A.TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY I Lịch sử hình thành phát triển II Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, cơng tác quản lý cơng tác kế tốn Cơng ty 1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2.Thuận lợi Khó khăn III Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh, mặt hàng sản xuất thị trường tiêu thụ 1.Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Chiến lược kinh doanh Mặt hàng sản xuất Thị trường tiêu thụ: Hà Nam, Ninh Bình, Hưng n, Thái Ngun… IV.Đặc điểm tổ chức máy quản lý cơng ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Chức nhiệm vụ phận V Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản phẩm KI L VI Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh 12 B ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY KẾ TỐN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TỐN I Tổ chức máy kế tốn 13 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn 13 Bộ máy tổ chức Cơng ty bao gồm: 13 Chế độ kế tốn áp dụng 14 Hình thức sổ kế tốn áp dụng 14 Niên độ kế tốn Đơn vị tiền tệ sử dụng kế tốn 15 58 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Các sách áp dụng 15 II Hình thức sổ kế tốn áp dụng 15 Đặc trưng hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 15 OBO OKS CO M Hình thức Chứng từ ghi sổ gồm có loại sổ kế tốn sau: 15 Trình tự ghi sổ kế tốn 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TỐN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN HÀ NAM 18 A Khái qt chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm sản xuất Cơng ty 18 I Chi phí sản xuất 18 Khái niệm 18 Phân loại chi phí 18 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất 19 II.Giá thành sản phẩm 19 Khái niệm 19 Phân loại giá thành 19 Đối tượng tính giá thành 19 B Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bia Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam 20 I Kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty Bia Sài Gòn- Hà Nam 20 II Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 28 KI L III Kế tốn chi phí sản xuất chung 34 IV Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 42 V Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 43 VI Tính giá thành 44 CHƯƠNG III: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN - HÀ NAM 49 59 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN I Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam 49 1.Ưu điểm 49 OBO OKS CO M Nhược điểm 51 II Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam 52 1.Kế tốn chi phí ngun vật liệu 52 2.Chi phí nhân cơng trực tiếp 53 Về chi phí sản xuất chung 54 Một số vấn đề khác 54 KẾT LUẬN 56 KI L DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 60 http://kilobooks.com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 49 [...]... tính giá thành sản phẩm bia tại Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nam I Kế tốn chi phí sản xuất tại Cơng ty Bia Sài Gòn- Hà Nam OBO OKS CO M Cơng ty Bia thực hiện sản xuất bia trên một phân xưởng sản xuất, kế hoạch sản xuất bia do phòng thị trường đưa ra dựa trên nhu cầu thị trường và thực tế số lượng bia đã tiêu thụ Kế hoạch này được chi tiết cho từng mẻ sản xuất Kế tốn tại Cơng ty vẫn sử dụng kế tốn... Số dư cuối kỳ OBO OKS CO M III Kế tốn chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung( chi phí sxc) là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí ngun vật liệu trực tiếp và chi phí nhân cơng trực tiếp Đây là những khoản chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng, các tổ sản xuất bia của cơng ty Chi phí sản xuất chung ở nhà máy bia bao gồm: - Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng bao... khác để tạo ra sản phẩm bia thơm KI L ngon, đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng 11 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN VI Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh * Sơ đồ tổ chức OBO OKS CO M Tổ nấu Phân xưởng bia phần Bia Sài Gòn Hà Nam Phân xưởng cơ khí KI L Cơng ty Cổ Đội SC Tổ ủ men Tổ lọc Tổ chi t bia hơi Tổ chi t bia chai Tổ chi t bia lon Các tổ phụ trợ... kế tốn chi tiết : - Ghi cuối tháng : - Đối chi u, kiểm tra : KI L - Ghi hàng ngày 17 Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TỐN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ OBO OKS CO M PHẦN BIA SÀI GỊN HÀ NAM A Khái qt chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sản xuất tại Cơng ty I Chi phí... lên cơ quan quản lý một phần để lại Cơng ty chi tiêu cho hoạt động cơng đồn tại cơng ty Tiền lương cho đối tượng lao động ở phân xưởng sản xuất bia tại cơng ty cổ phần Bia SàI Gòn - Hà Nam được chia thành 2 loại là Lương hệ số và Lương đơn giá - Lương đơn giá ( LĐG ) : được áp dụng cho tổ trưởng và cơng nhân lao động trực tiếp sản xuất Theo quy định tại Cơng ty thì 2 đối tượng này được hưởng 50% hệ... trích theo lương - Chi phí vật liệu cho sản xuất: than, vỏ chai… - Chi phí cơng cụ dụng cụ: van xốy, bulơng, êcu… - Chi phí khấu hao TSCĐ: máy móc, dây chuyền sản xuất bia - Chi phí dịch vụ mua ngồi: điện nước… Để theo dõi các khoản chi phí sản xuất chung kế tốn sử dụng TK 627:” Chi phí sản xuất chung” mở cho phân xưởng bia *Chứng từ sử dụng - Hố đơn mua dịch vụ, hàng hố - Phiếu chi, giấy báo nợ của... số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh và tập hợp được trong kỳ cũng như số lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất và tiêu thụ trong kỳ 3 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành tại Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nam là sản phẩm bia đã hồn thành nhập kho thành phẩm như bia lon Sài Gòn, bia chai Nager 19 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí... http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN II Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp ở Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nam là những khoản thù lao phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất OBO OKS CO M Cụ thể chi phí nhân cơng trực tiếp bao gồm tiền lương, các khoản mang tính chất lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương phần tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo chế độ quy... Cơng ty có: - Ngun vật liệu chính : Malt, gạo, cao Houblon, hoa Houblon, Maturex, các hố chất tẩy rửa… - Ngun vật liệu phụ như : than, vỏ chai các loại, nhãn, giấy lọc, hồ dán, nút chai, phoi nhơm, bột trợ lọc, mực in… Để theo dõi và hạch tốn các khoản chi phí ngun vật liệu trực tiếp kế tốn sử dụng Tài khoản 621 ” Chi phí ngun vật liệu trực tiếp” được mở KI L chi tiết cho phân xưởng bia Tại Cơng ty ngun... phí sản xuất 1 Khái niệm Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hố mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định( tháng, q, năm) 2 Phân loại chi phí Để thuận tiện cho việc tính giá thành sản phẩm chi phí sản xuất ở cơng ty được phân theo 5 khoản mục chi phí sau: - Chi phí ngun vật liệu trực ... chức OBO OKS CO M Tổ nấu Phân xưởng bia phần Bia Sài Gòn Hà Nam Phân xưởng khí KI L Cơng ty Cổ Đội SC Tổ ủ men Tổ lọc Tổ chi t bia Tổ chi t bia chai Tổ chi t bia lon Các tổ phụ trợ Các tổ thay... 2007 Chỉ tiêu Bia Nager Bia Sài gòn Bia đóng chai Bia KeK Sản phẩm dở 0,5 1 Chi phi NVLTT Chi phí NCTT 0,99 0,99 0,67 1 0,82 Chi phí SXC 1 - Chi phí điện nước - Khấu hao TSCĐ - Chi phí SC 1 0,73... phần Bia Sài Gòn- Hà Nam I Kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty Bia Sài Gòn- Hà Nam OBO OKS CO M Cơng ty Bia thực sản xuất bia phân xưởng sản xuất, kế hoạch sản xuất bia phòng thị trường đưa dựa nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần bia sài gòn hà nam , thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần bia sài gòn hà nam , thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần bia sài gòn hà nam

Từ khóa liên quan