BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ

116 1,485 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2016, 00:11

BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂY NAM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT (Lô 2.20F KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận Hội đồng thẩm định họp ngày 02 tháng 07 năm 2009 BQL Khu chế xuất Công nghiệp Cần Thơ) TP CẦN THƠ, THÁNG 07/2009 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂY NAM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT (Lô 2.20F KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận Hội đồng thẩm định họp ngày 02 tháng 07 năm 2009 BQL Khu chế xuất Công nghiệp Cần Thơ) CHỦ ĐẦU TƯ CTY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂY NAM ĐƠN VỊ TƯ VẤN CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ KS HUỲNH MINH SƠN TP CẦN THƠ, THÁNG 07/2009 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂY NAM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT (Lô 2.20F KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận Hội đồng thẩm định họp ngày 02 tháng 07 năm 2009 BQL Khu chế xuất Công nghiệp Cần Thơ) ……………………………………………… Xác nhận: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “xây dựng nhà máy sản xuất bột cá ướt” phê duyệt Quyết định số…… ngày …… tháng …… năm 2009 của………………………………………………………………… TP Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 TP CẦN THƠ, THÁNG 07/2009 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam MỤC LỤC MỤC LỤC iv DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH x DANH SÁCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT xi MỞ ĐẦU 1 XUẤT XỨ DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2.1 Cơ sở pháp lý để đánh giá tác động môi trường 2.2 Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng 2.3 Phương pháp áp dụng ĐTM .4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chương MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN .7 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 1.4 MỤC TIÊU Ý NGHĨA CỦA DỰ ÁN .8 1.5 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NHÀ MÁY 1.5.1 Đầu tư công trình 1.5.2 Các công trình phụ trợ .9 1.6 NHU CẦU VỀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 10 1.6.1 Nhu cầu nguyên liệu 10 1.6.2 Nhu cầu điện .10 1.6.3 Nhu cầu cung cấp nước 10 1.6.4 Nhu cầu sử dụng nước .10 1.6.5 Công nghệ sản xuất 11 1.6.5.1 Nguyên liệu .11 1.6.5.2 Nghiền .12 1.6.5.3 Nấu 12 1.6.5.4 Ép 12 1.6.5.5 Sấy .12 1.6.5.6 Sàng 12 1.6.5.7 Nghiền .12 1.6.5.8 Làm nguội 12 1.6.5.9 Cân – Đóng gói 12 1.7 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HÀNG NĂM 12 1.8 PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG .13 1.9 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN .15 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang iv ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 17 2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN TẠI ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN 17 2.1.1 Vị trí địa lý TP Cần Thơ 17 2.1.2 Điều kiện địa hình- địa mạo 17 2.1.3 Đặc điểm khí hậu thuỷ văn 17 2.1.4 Nhiệt độ trung bình 17 2.1.5 Ẩm độ tương đối trung bình (% bão hoà) .18 2.1.6 Áp suất khí 19 2.1.7 Bức xạ mặt trời (ánh sáng) .19 2.1.8 Mưa 20 2.1.9 Thiên tai tượng khác 21 2.1.10 Tốc độ gió trung bình 21 2.1.11 Độ bền vững khí 21 2.2 CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN 22 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .23 2.3.1 Chất lượng nước mặt 23 2.3.2 Chất lượng nước ngầm 25 2.3.3 Chất lượng không khí .26 2.4 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 30 2.4.1 Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ 30 2.4.1.1 Phát triển xã hội 30 a Tốc độ tăng dân số .30 b Diễn biến đô thị hóa .30 c Gia tăng tỷ lệ dân số đô thị 31 d Y tế - Sức khoẻ cộng đồng 31 2.4.1.2 Phát triển kinh tế .31 a Phát triển GDP bình quân GDP 31 b.Tỷ lệ đóng góp GDP ngành kinh tế 31 c Tình hình phát triển khu công nghiệp/cụm công nghiệp 31 d Tình hình phát triển nông nghiệp .32 e Tình hình phát triển ngành thủy sản địa phương 32 2.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội quận Ô Môn 32 2.4.2.1 Điều kiện kinh tế 32 a Trồng trọt .32 b Lâm nghiệp 32 c Thủy sản 33 d Chăn nuôi .33 2.4.2.2 Điều kiện xã hội 33 a Giáo dục 33 b Y tế 33 c Dân số lao động .33 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang v ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Chương ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 34 3.1 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 34 3.1.1 Giai đoạn xây dựng lắp đặt thiết bị 34 3.1.1.1 Gây ô nhiễm không khí bụi 34 3.1.1.2 Gây ô nhiễm môi trường tiếng ồn 35 3.1.1.3 Gây ô nhiễm nước 35 3.1.1.4 Ô nhiễm môi trường đất 35 3.1.1.5 Các ảnh hưởng khác 35 3.1.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 36 3.1.2.1 Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 36 3.1.2.2 Nguồn gây ô nhiễm nước 36 3.1.2.3 Chất thải rắn 37 3.1.2.4 Mùi 37 3.1.2.5 Tiếng ồn độ rung 38 3.1.2.6 Sự cố cháy nổ 38 3.1.2.7 Những rủi ro cố môi trường 38 3.2 ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỰ ÁN 39 3.2.1 Môi trường không khí 39 3.2.2 Môi trường nước .39 3.2.3 Môi trường đất 39 3.2.4 Môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội 39 3.2.4.1 Giao thông vận tải 39 3.2.4.2 Sức khỏe công nhân bệnh nghề nghiệp 40 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 40 3.3.1 Trong thời gian xây dựng .40 3.3.1.1 Tác động bụi, khí thải tiếng ồn .40 a Bụi 40 b Khí thải 41 c Tiếng ồn rung 42 3.3.1.2 Nguồn gây ô nhiễm đến môi trường nước 42 a Nước mưa 43 b Nước thải sinh hoạt công nhân: 43 3.3.1.3 Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn 44 3.3.1.4 Các tác động khác 44 3.3.2 Khi dự án vào hoạt động 45 3.3.2.1 Tác động đến môi trường không khí, bụi .45 a Tác động khí SO2 45 b Tác động khí NO2 46 c Tác động khí cacbon oxit (CO) .46 d Tác động khí H2S 48 e Tác động mùi hôi 49 f Tác động tiếng ồn 49 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang vi ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam g Tác động nhiệt .50 3.3.2.2 Tác động đến môi trường nước 50 a Nước thải sinh hoạt .50 b Nước thải sản xuất 50 c Nước mưa .53 3.3.2.3 Chất thải rắn 53 a Rác thải sinh hoạt .53 b Rác thải sản xuất 53 3.3.2.4 Ô nhiễm nhiệt 53 3.3.2.5 Tác động đến kinh tế - xã hội 54 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC TÁC ĐỘNG .54 Chương BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG .56 4.1 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG 56 4.2 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 56 4.2.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí 56 4.2.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường nước 57 4.2.3 Các biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn phát sinh trình xây dựng sở hạ tầng dự án 57 4.2.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động từ nhà tạm công nhân 57 4.2.5 An toàn lao động 58 4.2.5.1 Sử dụng phương tiện vận chuyển thiết bị xây dựng 58 4.2.5.2 An toàn trình xây dựng, lắp đặt, sử dụng tháo dỡ loại giàn giáo, giá đỡ 59 4.2.6 An toàn lao động công tác đào đất 60 4.2.7 An toàn công tác xây móng 60 4.3 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KHI NHÀ MÁY HOẠT ĐỘNG 62 4.3.1 Biện pháp quản lý chung 63 4.3.2 Các biện pháp xử lý ô nhiễm khí thải 64 4.3.2.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn chấn động 64 4.3.2.2 Xử lý khí thải đốt lò 64 4.3.2.3 Xử lý khí thải từ phương tiện vận chuyển khu vực Công ty 65 4.3.2.4 Xử lý khí độc hại từ khu vực thu gom, chứa chất thải rắn 65 4.3.2.5 Xử lý ô nhiễm bụi 65 4.3.2.6 Xử lý mùi hôi 71 4.3.3 Các biện pháp xử lý ô nhiễm nước thải 73 4.3.3.1 Nước thải “qui ước sạch” .74 4.3.3.2 Nước thải sinh hoạt 74 4.3.3.3 Nước thải sản xuất 75 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang vii ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam 4.3.4 Phương án xử lý chất thải rắn 81 4.3.4.1 Chất thải rắn sinh hoạt 81 4.3.4.2 Chất thải rắn sản xuất 81 a Rác thải sản suất không nguy hại .81 b Rác thải sản suất nguy hại 81 4.4 CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG .81 4.4.1 Phương án phòng chống sét .81 82 4.4.2 Phương án phòng cháy chữa cháy 83 4.4.3 Phương án đảm bảo an toàn lao động 83 Chương CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 84 5.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG .84 5.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 84 5.2.1 Chương trình quản lý môi trường 84 5.2.2 Chương trình giám sát môi trường 85 5.2.2.1 Giám sát chất lượng môi trường không khí 86 5.2.2.2 Giám sát chất môi trường nước .86 a Giám sát chất lượng nước thải 86 b Giám sát chất lượng môi trường nước ngầm .88 5.2.2.3 Giám sát chất thải rắn .89 5.2.2.4 Giám sát khác 89 Chương THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 90 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 91 KẾT LUẬN 91 KIẾN NGHỊ 91 CAM KẾT 91 PHỤ LỤC 93 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ viii 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Dự báo nhu cầu thức ăn thuỷ sản đến năm 2010 Bảng 1.1: Danh mục trang thiết bị máy móc phục vụ dây chuyền sản xuất 14 Bảng 2.1: Sự thay đổi nhiệt độ không khí trung bình tháng năm 18 Bảng 2.2: Độ ẩm tương đối không khí (%) TP Cần Thơ 19 Bảng 2.3: Số nắng tháng TP.Cần Thơ .20 Bảng 2.4: Sự thay đổi lượng mưa (mm) TP.Cần Thơ 20 Bảng 2.5: Phân loại độ bền vững khí 22 Bảng 2.6: Chất lượng nước mặt khu vực sông Ô Môn qua năm .23 Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt sông Hậu (đoạn gần Nhà máy) 24 Bảng 2.8: Chất lượng nước ngầm khu vực quận Ô Môn qua năm 25 Bảng 2.9: Chất lượng nước ngầm Nhà máy 26 Bảng 2.10: Chất lượng không khí khu vực quận Ô Môn qua năm 28 Bảng 2.11: Chất lượng không khí khu vực Nhà máy 28 Bảng 2.12: Diễn biến dân số phát triển đô thị 30 Bảng 2.13: Tình hình chăn nuôi quận Ô Môn 33 Bảng 3.1: Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí trình xây dựng .34 Bảng 3.2: Ước tính tải lượng ô nhiễm bụi giai đoạn thi công 41 Bảng 3.3 Tải lượng tác nhân ô nhiễm xe chạy dầu .41 Bảng 3.4: Mức ồn phát sinh từ thiết bị thi công công trình .42 Bảng 3.5 Tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt công nhân 44 Bảng 3.6 Nồng độ chất ô nhiễm khói thải lò đốt than đá 45 Bảng 3.7: Tác hại CO không khí theo thời hạn tiếp xúc 47 Bảng 3.8 Kết phân tích tiêu nước thải chưa qua xử lý 51 Bảng 3.9: Hoạt động dự án thành phần môi trường bị tác động 54 Bảng 4.1: Quy định khoảng cách an toàn từ điểm tựa gần xe, máy xây dựng đến chân ta-luy hố .58 Bảng 4.2 Thành phần chất nước thải chưa qua xử lý 75 Bảng 4.3: Bảng hiệu suất xử lý 79 Bảng 4.4 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế 30m3/ngày.đêm 79 Bảng 5.1: Các công trình xử lý môi trường .84 Bảng 5.2: Chi phí phân tích chất lượng môi trường không khí .86 Bảng 5.3: Chi phí phân tích chất lượng môi trường nước thải 88 Bảng 5.4: Chi phí phân tích chất lượng môi trường nước ngầm .88 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ix ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất chế biến bột cá ướt 11 Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức lao động dự án 13 Hình 4.1: Nguồn phát sinh chất thải trình sản xuất 63 Hình 4.2: Buồng lắng bụi 66 Hình 4.3: Thiết bị lắng bụi quán tính 67 Hình 4.4: Các dạng xiclon (theo dòng khí) 68 Hình 4.5: Thiết bị lọc bụi túi vải 69 Hình 4.6: Thiết bị thu bụi ướt .70 Hình 4.7: Sơ đồ quy trình công nghệ 73 Hình 4.8: Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại 74 Hình 4.9: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 77 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang x ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT KẾT LUẬN Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cá ướt Cty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, Nhà máy vào hoạt động mang lại nhiều hữu ích cho địa phương Hoạt động Nhà máy góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ngành chế biến thức ăn chăn nuôi tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu thức ăn chăn nuôi nước hướng đến xuất Khi vào hoạt động, Nhà máy sản xuất bột cá ướt phát sinh nguồn ô nhiễm: khí thải, nước thải chất thải rắn Tuy nhiên, nguồn ô nhiễm hoàn toàn đạt TCCP thiết kế khoa học, công nghệ thích hợp vận hành kỹ thuật Bên cạnh đó, vấn đề an toàn lao động sản xuất phòng chống cháy nổ trọng Nhìn chung, hoạt động Nhà máy không gây tác động nhiều tới thành phần môi trường khu vực xung quanh công ty thực nghiêm túc giải pháp giảm thiểu xử lý nguồn gây ô nhiễm môi trường KIẾN NGHỊ Đề nghị quan ban ngành có chức xem xét tính tích cực dự án, tạo điều kiện thuận lợi để dự án: “xây dựng nhà máy sản xuất bột cá ướt” Cty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam thực sớm vào hoạt động Đề nghị Ban quản lý KCX CN Cần Thơ xem xét phương án công nghệ xử lý chất thải công ty trình bày báo cáo hướng dẫn triển khai bước BVMT sau báo cáo ĐTM Ban quản lý KCX CN Cần Thơ phê duyệt CAM KẾT Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban quản lý khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ thực nghiêm túc biện pháp bảo vệ môi trường báo cáo nêu sau nhận định phê duyệt báo cáo ĐTM dự án Công ty lập kế hoạch bố trí mặt để xây dựng hệ thống xử lý khí thải nước thải cho nhà máy trước dự án vào hoạt động Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam cam kết xử lý chất thải quy định Nhà nước, đạt TCCP trước xả môi trường - Khí thải công nghiệp đạt TCVN 5939:2005; Tiếng ồn đạt TCVN 5949:1998 - Nước thải công nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11 : 2008/BTNMT Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 91 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam - Chất thải rắn sản xuất chất thải rắn sinh hoạt thu gom riêng hợp đồng với Công ty môi trường đô thị thu gom xử lý Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC, xây dựng luyện tập phương án PCCC theo quy định Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi Ban quản lý khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 92 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam PHỤ LỤC Quy chuẩn Việt nam: TCVN 5949-1998 ÂM HỌC- TIẾNG ỒN KHU VỰC CÔNG CỘNG VÀ DÂN CƯ MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP Bảng Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cư Đơn vị: dBA Thời gian Khu vực Từ 6h đến 18h Từ 18h đến 22h Từ 22h đến 6h Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh: Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, chùa chiền 50 45 40 Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, quan hành 60 55 50 Khu dân cư xen kẽ khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất 75 70 50 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 93 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 6991 : 2001 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP Bảng 2: Tiêu chuẩn chất thải theo tải lượng chất vô KCN Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 94 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Q1: Ứng với nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ 5.000 m3/h ST Tên T Công nghệ cấp A Công nghệ cấp B Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Antimon 15 11.25 7.5 18.75 14.0625 9.375 Asen 4.5 7.5 5.625 3.75 Cadimi 0.6 0.45 0.3 0.75 0.5625 0.375 Chì 4.5 7.5 5.625 3.75 Đồng 12 15 11.25 7.5 Kẽm 18 13.5 22.5 16.875 11.25 Clo 12 15 11.25 7.5 HCl 120 90 60 150 11.25 7.5 4.5 7.5 5.625 3.75 Flo, axit HF (các nguồn) 10 H2 S 1.2 0.9 0.6 1.5 1.125 0.75 11 CO 300 225 150 375 281.25 187.5 12 SO2 300 225 150 375 281.25 187.5 13 NOx (các nguồn) 600 450 300 750 562.5 375 600 450 300 750 562.5 375 NOx (cơ sở sản xuất 14 axit) 15 H2SO4 21 15.75 10.5 26.25 19.6875 13.125 16 HNO3 42 31.5 21 52.5 39.375 26.25 Amoniac 60 45 30 75 56.25 17 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 37.5 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Q2: Ứng với nguồn thải có lưu lượng khí thải lớn 5.000 m3/h đến nhỏ 20.000 m3/h Q3: Ứng với nguồn thải có lưu lượng khí thải lớn 20.000 m3/h Công nghệ cấp A: Áp dụng cho sở sản xuất công nghiệp có trang thiết bị đại Công nghệ cấp B: Áp dụng cho sở sản xuất công nghiệp hoạt động sau đầu tư cải tiến, bảo dưỡng, nâmg cấp thiết bị Công nghệ theo yêu cầu quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải sau phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu sản xuất Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 96 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Quy chuẩn Việt Nam: TCVN 5939:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ Bảng 3: Giới hạn tối đa cho phép bụi chất vô khí thải công nghiệp Đơn vị: mg/Nm3 Giá trị giới hạn TT Thông số A B Bụi khói 400 200 Bụi chứa silic 50 50 Amoniac hợp chất amoni 76 50 Antimon hợp chất, tính theo Sb 20 10 Asen hợp chất tính, theo As 20 10 Cadmi hợp chất, tính theo Cd 20 Chì hợp chất tính theo Pb 10 CO 1000 1000 Clo 32 10 10 Đồng hợp chất, tính theo Cu 20 10 11 Kẽm hợp chất, tính theo Zn 30 30 12 HCl 200 50 13 Flo, HF hợp chất vô Flo, tính theo HF 50 20 14 H2 S 7,5 7,5 15 SO2 1500 500 16 NOx, tính theo NO2 1000 850 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 97 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam 17 NOx (cơ sở sản xuất axit), tính theo NO2 2000 1000 18 Hơi H2SO4 SO3, tính theo SO3 100 50 19 Hơi HNO3 (cơ sở sản xuất axit), tính theo NO2 2000 1000 20 Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 1000 500 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 98 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 08:2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Bảng 4: Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt Giá trị giới hạn TT Thông số Đơn vị A B mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l A1 6-8,5 ≥6 20 10 0,1 250 A2 6-8,5 ≥5 30 15 0,2 400 B1 5,5-9 ≥4 50 30 15 0,5 600 B2 5,5-9 ≥2 100 50 25 - pH Ôxy hoà tan (DO) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) COD BOD (20 o C) Amoni (NH + ) (tính theo N) Clorua (Cl - ) Florua (F - ) Nitrit (NO - ) (tính theo N) Nitrat (NO - ) (tính theo N) Phosphat (PO 3- )(tính theo P) Xianua (CN - ) mg/l 1,5 1,5 mg/l mg/l mg/l mg/l 0,01 0,1 0,005 0,02 0,2 0,01 0,04 10 0,3 0,02 0,05 15 0,5 0,02 Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom III (Cr 3+ ) Crom VI (Cr 6+ ) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Niken (Ni) Sắt (Fe) Thuỷ ngân (Hg) Chất hoạt động bề mặt Tổng dầu, mỡ (oils & grease) Phenol (tổng số) Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu Aldrin+Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan (Thiodan) Lindan Chlordane mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,01 0,005 0,02 0,05 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 0,001 0,1 0,01 0,005 0,02 0,005 0,02 0,1 0,02 0,2 1,0 0,1 0,001 0,2 0,02 0,005 0,05 0,01 0,05 0,5 0,04 0,5 1,5 0,1 1,5 0,001 0,4 0,1 0,01 0,1 0,01 0,05 0,05 0,1 0,002 0,5 0,3 0,02 µ g/l µ g/l µ g/l µ g/l µ g/l µ g/l µ g/l 0,002 0,01 0,05 0,001 0,005 0,3 0,01 0,004 0,012 0,1 0,002 0,01 0,35 0,02 0,008 0,014 0,13 0,004 0,01 0,38 0,02 0,01 0,02 0,015 0,005 0,02 0,4 0,03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 99 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam 29 30 31 Heptachlor Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu Paration Malation Hóa chất trừ cỏ 2,4D 2,4,5T Paraquat Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β E Coli 32 Coliform 27 28 µ g/l 0,01 0,02 0,02 0,05 µ g/l µ g/l 0,1 0,1 0,2 0,32 0,4 0,32 0,5 0,4 µ g/l µ g/l µ g/l Bq/l Bq/l MPN/ 100ml MPN/ 100ml 100 80 900 0,1 1,0 20 200 100 1200 0,1 1,0 50 450 160 1800 0,1 1,0 100 500 200 2000 0,1 1,0 200 2500 5000 7500 10000 Ghi chú: Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho mục đích sử dụng nước khác nhau: A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt mục đích khác loại A2, B1 B2 A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, mục đích sử dụng loại B1 B2 B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự mục đích sử dụng loại B2 B2 - Giao thông thủy mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 100 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 09 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM Bảng 5: Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước ngầm TT Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Giá trị giới hạn 5,5 - 8,5 500 1500 0,1 250 mg/l 1,0 10 11 Florua (F-) Nitrit (NO-2) (tính theo N) Nitrat (NO-3) (tính theo N) Sulfat (SO 2- ) Xianua (CN - ) mg/l mg/l mg/l mg/l 1,0 15 400 0,01 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phenol Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom VI (Cr 6+ ) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Mangan (Mn) Thuỷ ngân (Hg) Sắt (Fe) Selen (Se) Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β E - Coli mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Bq/l Bq/l MPN/100ml 26 Coliform MPN/100ml 0,001 0,05 0,005 0,01 0,05 1,0 3,0 0,5 0,001 0,01 0,1 1,0 Không phát thấy Thông số pH Độ cứng (tính theo CaCO3) Chất rắn tổng số COD (KMnO4) Amôni (tính theo N) Clorua (Cl-) Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 101 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 11 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN Bảng - Giá trị thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép TT Thông số Đơn vị Giá trị C A B pH − 6− 5,5 − BOD5 20 0C mg/l 30 50 COD mg/l 50 80 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 Amoni (tính theo N) mg/l 10 20 Tổng nitơ mg/l 30 60 Tổng dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20 Clo dư mg/l 3.000 5.000 Tổng Coliforms MPN/ 100 ml Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải công nghiệp chế biến thủy sản thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) - Cột B quy định giá trị C thông số làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải công nghiệp chế biến thủy sản thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước biển ven bờ) Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 102 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Ngoài 09 thông số quy định Bảng 6, tuỳ theo yêu cầu mục đích kiểm soát ô nhiễm, giá trị C thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định cột A cột B Bảng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước – Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THẢI Bảng 7: Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp TT Thông số Nhiệt độ pH Mùi Đơn vị Giá trị giới hạn A B C C 40 40 45 - đến 5,5 đến đến - Không khó chịu Không khó chịu - 20 50 - o Mầu sắc, Co-Pt pH=7 BOD5 (20oC) mg/l 30 50 100 COD mg/l 50 80 400 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 0,01 10 Chì mg/l 0,1 0,5 11 Cadimi mg/l 0,005 0,01 0,5 12 Crom (IV) mg/l 0,05 0,1 0,5 13 Crom (III) mg/l 0,2 14 Đồng mg/l 2 15 Kẽm mg/l 3 16 Niken mg/l 0,2 0,5 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 103 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam 17 Mangan mg/l 0,5 18 Sắt mg/l 10 19 Thiếc mg/l 0,2 20 Xianua mg/l 0,07 0,1 0,2 21 Phenol mg/l 0,1 0,5 22 Dầu mở khoáng mg/l 5 10 23 Dầu động thực vật mg/l 10 20 30 24 Clo dư mg/l - 25 PCBs mg/l 0,003 0,01 0,05 26 Hóa chất bảo vệ thực vật: Lân hữu mg/l 0,3 27 Hóa chất bảo vệ thực vật: Clo hữu mg/l 0,1 0,1 28 Sunfua mg/l 0,2 0,5 29 Florua mg/l 10 15 30 Clorua mg/l 500 600 1000 31 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 15 32 Tổng nitơ mg/l 15 30 60 33 Tổng phôtpho mg/l MPN/100ml 3000 5000 - 34 Coliform 35 Xét nghiệm (Bioassay) sinh học 90% cá sống sót sau 96 100% nước thải - 36 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 - 37 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 - Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 104 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 105 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang [...]... Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 6 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH MTV Chế Biến Thức Ăn Chăn Nuôi Tây Nam Địa chỉ: Lô 2.20F, KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP .Cần Thơ Đại diện:... P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 5 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam • Lập báo cáo và thông qua nội dung báo cáo với chủ đầu tư, hoàn chỉnh báo cáo và nộp tại Ban Quản Lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, và thông qua hội đồng thẩm định, phê duyệt Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ... mục công trình Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 15 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam chính, dự tính kế hoạch đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá ướt sẽ được thực hiện đồng thời với các công trình Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH... tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 10 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam 1.6.5 Công nghệ sản xuất Nguyên liệu Nghiền Nấu Ép Sấy Sàng Nghiền Làm nguội Cân-Đóng gói Hình 1.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất chế biến bột cá ướt. .. TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 12 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam - Số ngày sản xuất trong năm: 312 ngày/năm - Số ca sản xuất trong ngày: 2 ca/ngày Tư ng ứng 8h/ca 1.8 PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG Tổng số người trong nhà máy là 60 người Trong đó: - Trình độ đại học: 4... về nước thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn của Nhà nước Việt Nam về Môi Trường hiện hành 2.3 Phương pháp áp dụng trong ĐTM Nội dung và các bước thực hiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bột cá ướt tuân thủ theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2008/TT – BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường... vào các tháng này thường cao hơn các tháng khác Vào các tháng 01, 02, 03 là các tháng nắng nên độ ẩm thấp Nhưng không có sự khác biệt lớn về độ ẩm giữa hai mùa trong năm Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 18 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức... Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 3 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam - TCVN 5949 : 1998 - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tư ng đương); - TCVN 6962 – 2001: Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối... nguyên liệu Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 7 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam 1.4 MỤC TIÊU Ý NGHĨA CỦA DỰ ÁN Dự án được triển khai nhằm những mục tiêu chủ yếu sau đây: - Thu lợi nhuận cho chủ đầu tư - Góp phần thu... TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 95A đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ ĐT: 0710.6.290.345 Fax: 0710.6.253.443 Trang 19 ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam Bảng 2.3: Số giờ nắng các tháng của TP .Cần Thơ Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) Tháng 2004 2005 2006 2007 1 226 219 206 194 2 222 248 208 251,5 3 237 258 238 237,3 ... Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam CHƯƠNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT... 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột cá ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam • Lập báo cáo thông qua nội dung báo cáo với chủ đầu tư, hoàn chỉnh báo cáo nộp Ban... ĂN CHĂN NUÔI TÂY NAM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT (Lô 2.20F KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP .Cần Thơ) (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ, BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ, BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ

Từ khóa liên quan