300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )

62 495 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2016, 16:51

300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Thuộc tí đặc trưng vật chất theo quan niệm MácLênin gì? a Là phạm trù triết học b - Là thực khách quan tồn bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác c Là toàn giới thực d - Là tất tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B Theo Ph.Ăngghen tính thống thực giới ở: a - Tính vật chất b - Sự tồn tự nhiên xã hội c - Tính khách quan d - Tính thực [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A Sai lầm quan niệm quy vật trước Mác vật chất gì? a Đồng vật chất với tồn b - Quy vật chất dạng vật thể c Đồng vật chất với thực d - Coi ý thức dạng vật chất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B Quan điểm: “vật chất ý thức hai nguyên thể song song tồn tại” quan điểm trường phái triết học nào? a - Duy vật biện chứng b Duy vật siêu hình c - Duy tâm khách quan d - Nhị nguyên [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D V.I.Lênin đưa định nghĩa vật chất: “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người …, … chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào …” Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung định nghĩa nêu trên: a - Ý thức b - Cảm giác c Nhận thức d Tư tưởng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 1/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Quan điểm: "Bản chất giới ý thức" quan điểm trường phái triết học nào? a Duy vật b - Duy tâm c - Nhị nguyên d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng người xã hội loài người hình thức nào? a - Vận động sinh học b Vận động học c - Vận động xã hội d - Vận động lý học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C Theo Ăngghen, vật chất có hình thức vận động bản? a - Hai b - Ba c - Bốn d - Năm [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D Theo Ph.Ăngghen, phương thức tồn vật chất là: a Phát triển b - Chuyển hóa từ dạng sang dạng khác c - Phủ định d - Vận động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 10 Theo quan niệm triết học vật biện chứng, không gian gì? a - Mô thức trực quan cảm tính b Khái niệm tư lý tính c - Thuộc tính vật chất d Một dạng vật chất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 11 Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất gì? a - Nước b - Lửa forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 2/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) c - Không khí d - Nguyên tử [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 12 Theo triết học MácLênin vật chất là: a - Toàn giới quanh ta b - Toàn giới khách quan c - Là khái quát trình nhận thức người giới khách quan d Là hình thức phản ánh đối lập với giới vật chất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 13 Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức định vật chất, quan điểm: a - Duy vật b - Duy tâm c - Nhị nguyên d - Duy tâm chủ quan [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 14 Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là: a - Hình ảnh giới khách quan b - Hình ảnh phản ánh vận động phát triển giới khách quan c Là phần chức óc người d - Là hình ảnh phản ánh sáng tạo lại thức khách quan [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 15 Theo quan điểm CNDVBC, nguồn gốc xã hội ý thức là: a - Lao động b - Lao động ngôn ngữ c - Ngôn ngữ d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 16 Chọn câu trả lời đúng: a - Động vật bậc cao có ý thức người b Ý thức có người c - Người máy có ý thức người d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 3/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 17 Chọn câu trả lời a - Ý thức thuộc tính dạng vật chất b - Ý thức phản ánh nguyên xi thực khách quan c - Ý thức phản ánh động, sang tạo thực khách quan d Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 18 Chọn câu trả lời với quan điểm triết học MácLênin a - Ý thức có nguồn gốc từ dạng vật chất giống gan tiết mật b Ý thức người tượng bẩm sinh c - Ý thức người trực tiếp hình thành từ lao động sản xuất vật chất xã hội d Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 19 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC: a - Thế giới thống tính vật chất b - Thế giới thống tồn c - Thế giới thống ý niệm tuyệt đối hay ý thức người d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 20 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC a - Vận động, không gian, thời gian sản phẩm ý chí người tạo ra, vật chất b - Vận động, không gian, thời gian tính vật chất c - Vận động, không gian, thời gian hình thức tồn vật chất d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 21 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC a - Nguồn gốc vận động bên vật tượng tương tác hay tác động b - Nguồn gốc vận động ý thức tinh thần tư tưởng định c - Nguồn gốc vận động thân vật tượng tác động mặt, yếu tố vật tượng gây d - Nguồn gốc vận động “Cú hích thượng đế” [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 4/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 22 Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời theo quan điểm CNDVBC? a - Ý thức tự làm thay đổi tư tưởng Do ý thức hoàn toàn vai trò thực tiễn b - Vai trò thực ý thức phản ánh sáng tạo thực khách quan đồng thời có tác động trở lại thực thông qua hoạt động thực tiễn người c - Ý thức phụ thuộc vào nguồn gốc sinh có vật chất động tích cực d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN B 23 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên thay đổi vị trí vật thể không gian? a - Cơ học b - Lý học c Xã hội d Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 24 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên tương tác phân tử, hạt bản…? a - Cơ học b - Lý học c Xã hội d Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 25 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên tương tác nguyên tử, trình hóa hợp phân giải? a - Cơ học b - Lý học c Xã hội d Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 26 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên trao đổi chất thể sống môi trường? a - Cơ học b - Lý học c Xã hội d Sinh học forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 5/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 27 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên thay phương thức sản xuất trình phát triển xã hội loài người? a - Cơ học b - Lý học c Xã hội d Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 28 Sự thống lượng chất thể phạm trù nào? a - Độ b - Nhảy vọt c - Điểm nút d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 29 Phạm trù nói lên bước ngoặt thay đổi lượng đưa đến thay đổi chất? a Độ b - Nhảy vọt c - Điểm nút d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 30 Theo chủ nghĩa MácLênin, phát triển là: a - Khuynh hướng chung vận động vật tượng b - Sự thay đổi lượng trình vận động vật chất c - Sự thay đổi chất trình vận động vật chất d - Vận động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 31 Phạm trù nói lên mối lien hệ chất, tất nhiên, phổ biến lặp lặp lại vật tượng hay nhân tố, thuộc tính, mặt vật tượng: a - Quy luật b - Vận động c - Phát triển d - Mặt đối lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 6/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 32 Đặc trưng quy luật xã hội là: a - Diễn tự phát qua tác động lực lượng tự nhiên b - Diễn tự giác qua tác động lực lượng tự nhiên c - Diễn tự phát qua tác động lực lượng siêu nhiên d - Hình thành tác động thông qua hoạt động người không phụ thuộc vào ý thức người [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 33 Chọn câu sai câu sau: a - Quy luật tự nhiên diễn tự phát thông qua tác động lực lượng tự nhiên b - Phát triển khuynh hướng chung vận động vật tượng c - Quy luật tự nhiên diễn tự phát qua tác động lực lượng siêu nhiên d - Quy luật xã hội hình thành tác động thông qua hoạt động người không phụ thuộc vào ý thức người [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 34 Quan niệm triết học MácLênin phát triển? a - Là vận động nói chung b - Là phủ định nói chung c - Là phủ định biện chứng d Là phủ định siêu hình [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 35 Quy luật vạch nguồn gốc, động lực vận động phát triển? a Quy luật phủ định phủ định b - Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại; c - Quy luật mối liên hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng; d - Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 36 Phạm trù dùng để tính quy định vốn có vật, quy mô, trình độ phát triển vật, biểu thị số lượng thuộc tính, yếu tốc cấu hình vật: a - Chất b - Lượng c - Vận động d - Độ [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 7/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 37 Phạm trù dùng để tính quy định vốn có vật, thống hữu thuộc tính, làm cho nó phân biệt với khác: a - Chất b - Lượng c - Vận động d - Độ [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 38 Quy luật vạch cách thức vận động, phát triển? a - Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập b - Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại c Quy luật phủ định phủ định d - Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 39 Quy luật vạch khuynh hướng vận động, phát triển? a - Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập b - Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại c Quy luật phủ định phủ định d - Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 40 Phủ định biện chứng là: a - Sự thay cũ b - Phủ định làm cho vật vận động thụt lùi, xuống, tan rã, không tạo điều kiện cho phát triển c - Sự phủ định có kế thừa tạo điều kiện cho phát triển d Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 41 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC a - Mối liên hệ diễn vật tượng với thân vật tượng liên hệ b - Mối liên hệ vật tượng ý chí người tạo thân vật tượng liên hệ c - Mối liên hệ vật tượng không diễn vật tượng mà diễn vật tượng d - Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 42 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC: a - Phát triển thay đổi túy mặt số lượng hay khối lượng vật tượng b - Phát triển thay đổi vị trí vật tượng không gian, thời gian c - Phát triển không thay đổi số lượng khối lượng mà thay đổi chất vật tượng d - Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 43 Xác định câu theo quan điểm triết học MácLênin: a - Phát triển vật tính kế thừa b - Phát triển vật có tính kế thừa kế thừa nguyên xi cũ lắp ghép từ cũ sang cách máy móc mặt hình thức c - Phát triển vật có tính kế thừa sở có phê phán, lọc bỏ, cải tạo phát triển d - Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 44 Mối liên hệ vật tượng gì? Xác định câu trả lời a - Là tác động lẫn nhau, chi phối chuyển hóa lẫn cách khách quan, phổ biến, nhiều vẻ mặt, trình vật, tượng vật, tượng b - Là thừa nhận mặt vật, tượng vật với thực tế khách quan mối liên hệ c - Là tác động lẫn nhau, có tính khách quan, phổ biến, nhiều vẻ, chuyển hóa cho d - Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 45 Chọn câu trả lời đúng: Chất vật là? a - Cấu trúc vật b - Tổng số thuộc tính c Các thuộc tính vật d - Sự thống hữu thuộc tính [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 46 Xác định quan niệm sai phủ định biện chứng a - Phủ định có tính kế thừa b - Phủ định chấm dứt phát triển c - Phủ định đồng thời khẳng định forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 9/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) b - Kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN c - Kinh tế thị trường định hướng XHCN d - Kinh tế nhiều thành phần có quản lý nhà nước [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 233 “Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đôi với xóa đói giảm nghèo” là: a - Một giải pháp thực mục tiêu công xã hội phân phối thu nhập b - Một mục tiêu phân phối thu nhập TKQĐ c - Một nội dung sách xóa đói giảm nghèo d - Một giải pháp để thực công xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 40 Phân phối theo lao động nguyên tắc bản, áp dụng cho: a - Thành phần kinh tế nhà nước b - Thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể kinh tế tư nhà nước c - Cho tất thành phần kinh tế TKQĐ d - Chỉ áp dụng cho thành phần dựa sở hữu công cộng TLSX [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 41 So sánh kinh tế thị trường nói chung với kinh tế thị trường định hướng XHCN? a - Khác hoàn toàn b - Giống chất khác hình thức c - Vừa có đặc điểm chung vừa có đặc điểm riêng d - Nội dung giống nhau, khác chất nhà nước [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 42 Thành phần kinh tế tư nhà nước thành phần kinh tế độ lên chủ nghĩa xã hội vì: a - Chuyển dần sở hữu tư nhân sang sở hữu nhà nước b - Kiểm soát kinh tế tư tư nhân c - Kết hợp sức mạnh tư nhân nhà nước d - Cả nội dung [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 43 Trong thời kỳ độ phải sử dụng cấu kinh tế nhiều thành phần do: a - Lực lượng sản xuất thấp b - Chưa thể xóa bỏ thành phần kinh tế xã hội cũ c - Thể tính dân chủ d - Cả nội dung [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 7/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 41 Để kinh tế vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì: a - Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo b - Hạn chế mở rộng quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa c - Chuyển kinh tế cá thể vào kinh tế tập thể d - Nhà nước phải độc quyền ngành kinh tế quan trọng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 42 Thành phần kinh tế nhà nước a - Sở hữu nhà nước tư liệu sản xuất b - Các doanh nghiệp nhà nước c - Các doanh nghiệp kinh doanh đất Việt Nam d - Tất phương án [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 240 Thành phần kinh tế tư tư nhân dựa a - Sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất b - Hội chung vốn c - Công ty tư nhân tư d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 46 So với dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt nào? a - Không mang tính giai cấp b - Là dân chủ phi lịch sử c - Là dân chủ túy d - Là dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân nhân dân lao động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 47 Đổi hệ thống trị nước ta là: a - Đổi mục tiêu, đường xã hôi chủ nghĩa b - Đổi nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức cán quan hệ tổ chức hệ thống trị c - Thay đổi hệ thống tư lý luận d - Đa nguyên trị, đa đảng đối lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 243 Dân chủ gì? a - Là quyền lực thuộc nhân dân b - Là quyền người c - Là quyền tự người d - Là trật tự xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 48 So với dân chủ trước đây, dân chủ XHCN có điểm khác biệt nào? a - Không mang tính giai cấp b - Là dân chủ phi lịch sử c - Là dân chủ túy d - Là dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân nhân dân lao động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 49 Bản chất trị dân chủ XHCN thể nào? a - Là lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua Đảng toàn xã hội, để thực quyền lợi lợi ích toàn thể NDLĐ, có giai cấp công nhân b - Là thực quyền lực giai cấp CN nhân dân lao động toàn XH c - Là lãnh đạo giai cấp CN thông qua đảng để cải tạo XH cũ xây dựng XH d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 49 Đổi hệ thống trị nước ta là: a - Đổi mục tiêu, đường XHCN b - Đổi nội dung, phương hướng hoạt động, tổ chức cán quan hệ tổ chức hệ thống trị c - Thay đổi hệ thống tư lý luận d - Đổi tư [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 50 Điền từ thiếu vào chỗ trống: Nhà nước XHCN vừa có chất giai cấp CN, vừa có tính nhân rộng rãi tính [……] sâu sắc a - Giai cấp b - Dân tộc c - Nhân đạo d - Cộng đồng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 9/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 56 Tổ chức đóng vai trò trụ cột hệ thống trị nước ta nay? a - Đảng CS Việt Nam b - Mặt trận tổ chức c - Nhà nước xã hội chủ nghĩa d - Các đoàn thể nhân dân [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 57 Bản chất nhà nước XHCN gì? a - Mang chất giai cấp CN b Mang chất đa số NDLĐ c - Mang chất giai cấp CN, tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc d - Vừa mang chất giai cấp CN, vừa mang chất NDLĐ tính dân tộc sâu sắc [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 59 Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý mặt đời sống XH chủ yếu gì? a - Đường lối, sách b - Tuyên truyền, giáo dục c - Hiến pháp, pháp luật d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 60 Sự khác biệt dân chủ XHCN với dân chủ XH có phân chia giai cấp lịch sử nhân loại? a - Nền dân chủ XHCN dân chủ số đông, tất quần chúng nhân dân lao động xã hội b - Nền dân chủ XHCN dân chủ có tổ chức đảng cộng sản lãnh đạo c - Nền dân chủ XHCN dân chủ thực thi luật pháp nhân dân d - Nền dân chủ XHCN dân chủ phi giai cấp [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 61 Trong XH có giai cấp, “Dân” đối tượng quy định? a - Dân thành viên sống XH, dân XH quy định b - Dân thành viên xã hội luật pháp giai cấp thống trị quy định c - Dân người tham gia vào trình lao động sản xuất XH, họ tổ chức kinh tế công nhận d - Bao gồm a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 253 Bản chất kinh tế dân chủ XHCN dựa sở nào? forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 10/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) a - Chế độ trị giai cấp công nhân b Cơ chế quản lý kinh tế XHCN c - Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu d - Bản chất trị XHCN [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 254 Phương hướng việc cải cách máy hành Việt Nam nay? a - Tổ chức máy cách chi tiết, cách gia tăng số lượng quan cấp để kịp thời giải vấn đề nhỏ đời sống b - Tăng số lượng cán công chức cấp để bảo đảm giải nhanh chóng vụ nhân dân c - Bố trí cấu tổ chức máy tinh gọn, động quản lý có hiệu lực hiệu d - [HUI.VN] ĐÁP ÁN a b [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 63 Nội dung trình đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước Việt Nam nay? a - Nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại cán công chức theo yêu cầu cải cách nhà nước b - Đổi việc quản lý cán công chức, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức c - Tăng thêm quyền lực cho cán công chức để giúp họ có quyền tự việc giải vấn đề sống d - Gồm [HUI.VN] ĐÁP ÁN a b [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 64 Theo Đảng ta cấu trúc hệ thống trị xã hội chủ nghãi Việt Nam bao gồm: a - Đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa b - Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức xã hội trị c - Đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật d - Cả ba [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 65 Trong trình đổi thực thi dân chủ nước ta nay, nhiệm vụ xem khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nay? a - Xóa đói giảm nghèo b - Cải cách giáo dục c - Chống tham nhũng d - Trật tự an toàn giao thông [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 11/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 64 Vấn đề xã hội Việt Nam quan trọng sau cách mạng tháng tám 1945: a - Nạn đói b - Tệ nạn xã hội c - Nạn dốt d - Các câu [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 65 Việc đổi sách xã hội lần Đảng ta đưa vào thời gian nào? a - 10/1986 b - 11/1986 c - 12/1986 d - 01/1987 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 66 Quyết định đắn sách xã hội tháng 12/1986 là: a - Xóa bỏ chế độ quan liêu, bao cấp chuyền sang chế thị trường định hướng XHCN b - Phát triển sở hạ tầng c - Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội d - Cải trương dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 66 Đâu không quan điểm Đảng ta việc giải vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới: a - Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội b - Xây dựng thể chế gắn kết kinh tế với tiến bộ, công xã hội c - Đề sách làm phân hóa giàu nghèo ngày cao tầng lớp dân cư d - Coi trọng tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chi tiêu phát triển người (HDI) [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 67 Đâu hạn chế việc thực sách xã hội Đảng ta thời kỳ đổi mới: a - Sự phân hóa giàu nghèo bất công xã hội b - Vấn đề việc làm xúc nan giải c - Áp lực dân số gia tăng d - Tất câu [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 68 Thành tựu quan trọng việc thực sách xã hội thời kỳ đổi mới: a Chuyển đổi từ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang chế thị trường tự forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 12/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) b - Chuyển từ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang chế thị trường định hướng XHCN c - Hạn chế gia tăng dân số d - Thực dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 71 Điều sau hạn chế việc giải vấn đề xã hội Đảng Nhà nước thời kỳ đổi mới: a - Áp lực gia tăng dân số lớn b - Tệ nạn xã hội ngày phức tạp c - Hệ thống giáo dục – y tế tụt hậu phát triển d - Bảo đảm ổn định xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 72 Về mục tiêu đối ngoại Việt Nam, từ năm 1945 nhà nước dân chủ nhân dân đời Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo quyền, Đảng hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung: a - Đưa nước nhà đến độc lập thống b - Đưa nước nhà giành độc lập tự c - Đưa nước nhà đến độc lập hoàn toàn vĩnh viễn d - Đưa nước nhà đến độc lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 73 Về nguyên tắc đối ngoại Việt Nam, từ năm 1945 nhà nước dân chủ nhân dân đời Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo quyền, Đảng hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung: a - Lấy nguyên tắc Liên Hiệp Quốc làm tảng b Lấy nguyên tắc Độc lập tự làm tảng c - Lấy nguyên tắc hiến chương Thái Bình Dương làm tảng d - Lấy nguyên tắc hiến chương Đại Tây Dương làm tảng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 74 Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (121976), Đảng ta xác định nhiệm vụ đối ngoại là: a - Ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh b - Khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật c - Củng cố quốc phòng, xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội nước ta d - Cả câu [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 13/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 71 Hơn 20 năm thực đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt kết quả: a - Phá bị bao vây cấm vận lực thù địch b Giải hòa bình vấn đề biên giới, lãnh thổ c - Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa d - Cả [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 72 Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989 Đảng chủ trương a - Xóa bỏ tình trạng độc quyền mang tính chất cửa quyền sản xuất kinh doanh xuất nhập b - Nhà nước độc quyền ngoại thương trung ương thống quản lý công tác ngoại thương c - A B sai d - A B [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 75 Đại hội lần thứ X, Đảng có chủ trương a - Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế b - Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế c - Tích cực hòa nhập kinh tế quốc tế d - Chủ động quan hệ với quốc gia giới [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 76 Nước ta đứng trước thách thức việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế a - Phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia b - Chịu sức ép cạnh tranh gay gắt c - Những biến động thị trường quốc tế tác động đến thị trường nước d - Cả [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 77 Phương châm Đại Hội Đảng lần thứ IX: “Việt Nam [……] bạn, [……] nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển” a - Muốn đối tác b - Đã, đối tác tin cậy c - Chấp nhận đối tác d - Sẵn sàng đối tác tin cậy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 14/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 77 Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi là: a - Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, để phát triển kinh tế xã hội lợi ích cao tổ quốc b - Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi c - Giữ vững ổn định trị xã hội d - Giữ vững độc lập tự chủ tự cường đôi với đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 78 Các thành tựu đối ngoại 20 năm chứng minh đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế Đảng thời kỳ đổi là: a - Đúng đắn tư b - Đúng đắn tư thực tiễn c - Sáng tạo thực tiễn d - Đúng đắn sáng tạo [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 79 Điền từ thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa MácLênin, với phong trào công nhân [……] nước ta vào năm cuối thập kỷ kỷ XX a - Chủ nghĩa yêu nước b - Phong trào yêu nước c Truyền thống yêu nước d - Truyền thống dân tộc [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 80 Tại cho đường cách mạng Việt Nam độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa tất yếu? a - Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối đắn b - Do phát triển lực lượng sản xuất c - Vì phù hợp với đặc điểm đất nước xu phát triển thời đại d - Vì đáp ứng nguyện vọng mong ước nhân dân ta [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 81 Ai tổng Bí thư Đảng? a - Hồ Chí Minh b - Trần Văn Cung c - Trần Phú forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 15/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) d - Lê Hồng Phong [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 80 Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập nào? a - 22121944 b - 19121946 c - 15051945 d - 10051945 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 81 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thong qua vào ngày tháng năm nào? a - 09/11/1945 b - 10/10/1946 c - 09/11/1946 d - 09/11/1947 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 82 Hà Nội xác định thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào năm nào? a - Năm 1945 b - Năm 1946 c - Năm 1954 d - Năm 1930 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 84 Năm 1920, sau nghiên cứu “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin” Nguyễn Ái Quốc đến khẳng định “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường [……]” Hãy điền vào chỗ trống để làm rõ luận điểm a - Cách mạng tư sản b - Cách mạng vô sản c - Cách mạng dân tộc d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 85 Tháng 06 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đời Bắc kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 16/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 89 Tháng 08 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đời Nam kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 90 Tháng 09 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đời Trung kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 91 Tổ chức tiền than Đảng cộng sản Việt Nam thành lập tháng 06 năm 1925 có tên gọi gì: a - Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên b - Hội cách mạng Thanh niên c - Hội Thanh niên cách mạng d - Hội lien hiệp dân tộc bị áp [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 92 Dưới chế độ thống trị thực dân Pháp, mâu thuẫn xã hội Việt Nam mâu thuẫn giữa: a - Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp b - Giai câp nông dân với giai cấp tư sản c - Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 93 Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào: a - 06/05/1911 b - 05/06/1921 c 05/06/1911 d Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 17/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 93 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ khảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin vào tháng, năm a - 07/1920 b - 12/1920 c - 07/1923 d - 12/1923 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 94 Tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên” thành lập vào tháng, năm nào: a - Tháng năm 1925 b - Tháng năm 1925 c - Tháng năm 1926 d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 96 Tham dự Hội nghị Hợp Đảng Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) có: a - Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng b - Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng c - Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn d - Chỉ có a b [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 97 Phương châm tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ cảu ta gì? a - Đánh nhanh, thắng nhanh b - Đánh chắc, tiến c - Đánh điểm, diệt viện d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 99 Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ngày đêm? a - 53 ngày đêm b - 54 ngày đêm c - 55 ngày đêm d - 50 ngày đêm [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 100 Ngày 09/01/1950 lấy làm ngày truyền thống của: forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 18/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) a - Thanh niên Việt Nam b - Học sinh, sinh viên c - Tri thức d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 294 Với tiến công chiến lược mùa xuân 1972 với thắng lợi to lớn trận Điện Biên Phủ không, buộc Mỹ phải ký: a - Hiện định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam b - Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam c - Hiệp định Giơnevơ chủ quyền độc lập Việt Nam d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 295 Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội là: a - Bài học lớn bao trùm, xuyên suốt đường lối cách mạng Việt nam tư tưởng Hồ Chí Minh b - Bài học đoàn kết toàn dân Đảng c - Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng Đảng d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 296 Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân là: a - Bài học lấy dân làm gốc b - Kinh nghiệm dựng nước giữ nước c - Kinh nghiệm xây dựng Đảng d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 297 Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân là: a - Bài học quan trọng hang đầu cách mạng Việt Nam b - Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội c - Kinh nghiệm xuất phát từ truyền thống đại đoàn kết dân tộc d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 298 Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sức mạnh nước với sức mạnh quốc tế là: a - Bài học quan trọng hàng đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam b - Đoàn kết quốc tế Đảng forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 19/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) c - Kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 299 Đổi phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động hệ thống trị phải sở: a - Kiên định nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng b - Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, thực dân chủ rộng rãi Đảng xã hội c - Đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu d - Cả [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 300 Tại Đại hội X Đảng ta xác định: a - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc b - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc c - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích nhân dân lao động dân tộc d - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân Việt Nam [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 20/20 forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 20/20 [...]... chính trị xã hội b - Văn hóa, tư tưởng c - Đạo đức, lối sống… d - Cả a, b, c đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 22 Nước ta có bao nhiêu dân tộc cùng nhau chung sống? a - 49 b - 52 c - 54 d - 56 forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 4/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 27 Hiện nay các dân tộc ít người ở nước ta có. .. xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 9/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 47 Thời đại mới – thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, bắt đầu từ: a - Từ CM tháng II năm 1917 b - Từ sau CM tháng 10 năm 1917 thành công c - Từ khi bắt đầu thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) 1921 d - Từ sau... trên đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 13/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 168 Nội dung (yêu cầu) của quy luật giá trị: a - Sản xuất, trao đổi tiến hành trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết b - Giá cả bằng giá trị của hang hóa c - Giá cả lên xuống xoay quanh giá trị d - Giá cả hình thành... sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 69 Giá cả nhỏ hơn giá trị khi: a - Cung bằng cầu b - Cung nhỏ hơn cầu c - Cung lớn hơn cầu d - Cả a, b, c đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 70 Kinh tế tự nhiên (tự cung, tự cấp) là sản xuất để: a - Tiêu dung cho người sản xuất forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 14/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) b - Tiêu... [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 63 Phương thức sản xuất TBCN có những giai đoạn nào? a - CNTB tự do cạnh tranh và CNTB độc quyền forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 12/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) b - CNTB hiện đại và CNTB độc quyền c - CNTB hiện đại và CNTB tự do cạnh tranh d - CNTB ngày nay và CNTB độc quyền [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 163... [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 91 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học MácLênin: Nhân tố quyết định sự tồn tại của xã hội là? a - Sản xuất tinh thần b - Sản xuất ra bản thân con người c - Sản xuất vật chất d - Tái sản xuất vật chất forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 18/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) [HUI.VN] ĐÁP ÁN -... lương và phúc lợi d Quan hệ giữa người và tự nhiên [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 6 QHSX tác động kìm hãm sự phát triển LLSX khi a - QHSX phù hợp LLSX b - QHSX lạc hậu hơn so với LLSX c - QHSX tiến bộ hơn so với LLSX d - Cả b và c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 7 Trong xã hội có phân biệt và đối kháng giai cấp, quy luật nào giữ vai trò là động lực thúc đẩy... [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 1/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 9 Phạm trù nào nói lên sự sắp xếp, mối quan hệ và cơ chế vận hành của các bộ phận, các yếu tố trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định? a - Cấu trúc xã hội b - Cấu trúc giai cấp c - Cơ sở hạ tầng d - Kiến trúc thượng tầng [HUI.VN] ĐÁP ÁN. .. forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 3/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 16 Khái niệm nào sau đây được dung để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối lien hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hóa? a - Bộ lạc b - Dân tộc c - Quốc gia d - Bộ lạc [HUI.VN] ĐÁP... [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 61 Chọn câu trả lời đúng Một trong những vai trò của thực tiễn đối với nhận thức: a - Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức b Thực tiễn là kết quả của nhận thức forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 12/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) c - Thực tiễn do ý thức của con người tạo ra d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ... Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 42 Lựa chọn câu. .. phương án [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 13/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 168 Nội dung (yêu... xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 17/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 87 Chọn câu trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án ), 300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án ), 300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn