Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam”

53 468 2
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2016, 12:31

1 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt TÓM LƯỢC Tên đề tài: “Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn điện lực Việt Nam” Ngoài phần mở đầu khẳng định tính cấp thiết đề tài mục tiêu, phương pháp phạm vi nghiên cứu, Khóa luận tốt nghiệp bao gồm chương nội dung Chương 1: Một số lý luận nguồn nhân lực Trong chương khóa luận làm rõ số khái niệm lý thuyết chiến lược, chiến lược nguồn nhân lực, phân tích nội dung triển khai chiến lược nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu thực trạng triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn điện lực Việt Nam Trong chương 2, khóa luận trình bày khái quát Tập đoàn điện lực Việt Nam phương hướng phát triển, mục tiêu thời gian tới Tập đoàn Tiến hành thu thập liệu sơ cấp thứ cấp để phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, từ thành công, tồn nguyên nhân tồn Tập đoàn điện lực Việt Nam Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Từ phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn chương 2, chương phương hướng hoạt động Tập đoàn Điện lực Việt nam; quan điểm đề xuất tác giả nhằm hoàn thiện công tác triển khai chiến lược nguồn nhân lực cho Tập đoàn thời gian tới SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt LỜI CẢM ƠN Sau thời gian ngồi ghế nhà trường với nhiệt tình giúp đỡ, giảng dạy quý Thầy cô, bạn bè người xung quanh, em cố gắng phấn đấu dần hết năm học Trong học kỳ cuối thực tập Tập đoàn điện lực Việt Nam, em có điều kiện vận dụng kiến thức học, cọ sát, thâm nhập vào thực tế để củng cố, mở rộng vốn hiểu biết thể qua Khóa luận tốt nghiệp đại học Đến Khóa luận hoàn thành, em xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học Thương Mại - Các thầy cô giáo Nhà trường - Các phòng ban, khoa đào tạo, trước hết khoa Quản trị doanh nghiệp môn Quản trị chiến lược - PGS.Ts Nguyễn Hoàng Việt tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận - Ban giám đốc, cán công nhân viên Tập đoàn điện lực Việt Nam Mặc dù cố gắng kiến thức hạn chế nên em mong nhận góp ý thầy cô cán công nhân viên Tập đoàn điện lực Việt Nam để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Phương Linh SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT TRAN TÊN BẢNG BIẾU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ G Hình 1.1 Sự tích hợp hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh 10 Sơ đồ 1.2: Mô hình 7s McKensy 12 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức EVN 16 Bảng 2.3.1 Bảng dự báo thực tế số lượng, cấu trình độ NNL EVN từ 2012-2015 Bảng 2.3.2 Kết thực tế số lượng lao động tham gia công 21 tác đào tạo chuyên môn Bảng 2.3.3 Số liệu báo cáo thực tế đào tạo NNL tay nghề cao đào tạo nước Bảng 2.3.4 Kết tổng hợp phiếu điều tra trắc nghiệm công tác Bảng 2.3.5 Kết tổng hợp phiếu điều tra trắc nghiệm công tác triển khai sách đào tạo công việc Bảng 2.3.6 chi phí cho đào tạo bồi dưỡng NNL Tập đoàn Điện lực 2012-2014 Bảng 3.2: So sánh số suất lao động SXKD điện SV: Nguyễn Thị Phương Linh 22 24 triển khai sách đào tạo công việc năm 2011 20 26 27 35 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Phương Linh GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASEAN: Các nước Đông Nam Á CBCNV: cán công nhân viên CĐ& THCN: cao đẳng trung học chuyên nghiệp CNKT: công nhân kĩ thuật ĐH: đại học EVN: Tập đoàn điện lực Việt Nam KHCN: Khoa học công nghệ HHĐ: hệ thống điện NXB: Nhà xuất NMĐ: nhà máy điện NNL: Nguồn nhân lực PGS: Phó giáo sư PP&KD: phân phối kinh doanh PĐ: Phát điện QL điều hành: quản lí điều hành SL: số lượng SX&KD: sản xuất & kinh doanh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TTĐ: Truyền tải điện TS: Tiến sĩ ThS: Thạc sĩ SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Điện không dạng lượng đơn Hiện nay, trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế nâng cao mức sống người dân, góp phần vào việc khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên Ở Việt Nam, nghành điện có nửa kỷ hình thành phát triển; EVN giữ vai trò chi phối tổng công suất phát điện toàn quốc, nắm giữ điều hành HTĐ quốc gia Hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa định hoạt động điện lực Việt Nam, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Hoàn thiện triển khai nguồn nhân lực có ý nghĩa chiến lược, định hiệu nâng cao lực hiệu sản xuất kinh doanh điện EVN Trong thời gian qua, nguồn nhân lực nghành Điện Việt Nam tăng mạnh số lượng, trình độ đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh so với khu vực giới EVN đứng trước nguy tụt hậu so với ASEAN giới xuất lao động hiệu sản xuất kinh doanh EVN đứng trước thách thức nặng nề phát triển điện lực quốc gia thời gian tới Do đó, việc nghiên cứu cách toàn diện triển khai nguồn nhân lực EVN để tìm giải pháp hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển, cải thiện xuất lao động, nâng cao lực cạnh tranh cho EVN cấp bách Gần EVN có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực kết có nhiều hạn chế, nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển Chính em chọn đề tài “Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Xác lập vấn đề nghiên cứu - Tình hình nghiên cứu đề tài giới Qua tìm hiểu đề tài luận văn có liên quan đến triển khai chiến lược NNL doanh nghiệp Mở rộng phạm vi nghiên cứu giới có nhiều đề tài, tài liệu có liên quan tiếp cận theo hướng sau: SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Thực tiễn lý luận quản trị chiến lược nói chung triển khai chiến lược nguồn nhân lực nói riêng nước phát triển đặc biệt sôi động thương xuyên cập nhật đem đến nhiều thành công cho doanh nghiệp các tập đoàn Có thể nêu số tài liệu quan trọng có liên quan tham khảo như: [1] Michael.E.Porter: “Chiến lược cạnh tranh” (Competitive Strategy – 1980), “ Chiến lược kinh doanh nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh để phòng thủ” Được coi tác phẩm kinh điển, sách gối đầu giường dành cho nhà quản trị chiến lược [2] Gary Dessler, Human resource management – 8th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000 Cuốn sách tập trung nghiên cứu lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực [3] Strategic Human Resources Management: Aligning with the Mission//U.S Office of Personnel Management, Office of Merit Systems Oversight and Effectiveness, 1999 sách cung cấp thông tin hữu ích chiến lược nguồn nhân lực - Tình hình nghiên cứu nước Qua trình làm đề tài, em tìm hiểu thêm số sách tác giả có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề liên quan chiến lược như: [4] PGS.TS Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm ( 2011), Quản trị chiến lược, NXB ĐH Kinh tế quốc dân Cuốn sách giới thiệu chung quản trị chiến lược; cách thức xây dựng, triển khai đánh giá chiến lược [5] PGS TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm (2009) – ThS Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, NXB Thống kê Cuốn sách cung cấp kiến thức tảng, ban đầu quản trị chiến lược cho nhà quản trị Việt nam giúp họ thành công môi trường hoạt động [6] Tập slide giảng Quản trị chiến lược, Bộ môn quản trị chiến lược, Trường Đại học Thương Mại, năm 2011 Bài giảng cung cấp lý thuyết chiến lược kinh SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt doanh doanh nghiệp môi trường tại, yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp [7] Giáo trình Quản trị nhân lực, Đại học thương mại năm 2012 Bài giảng cung cấp ngắn gọn súc tích nguồn nhân lực doanh nghiệp công tác quản trị nhân lực [8] Luận án: “Phát triền NNL Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015” Tác giả luận án: Đinh Văn Toàn, GVHD: GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng, TS Lâm Du Sơn, Thư viện trường Đại học kinh tế quốc dân năm 2010 Luận án nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam với việc đánh giá môi trường doanh nghiệp sắc bén bật Các vấn đề nghiên cứu đề tài: Về mặt lý luận: Làm rõ số khái niệm nguồn nhân lực, triển khai chiến lược nguồn nhân lực, tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, ý nghĩa việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Về mặt thực tiễn: Khóa luận nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực EVN, đánh giá chiến lực nguồn nhân lực công ty, đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện nguồn nhân lực Các vấn đề nghiên cứu đề tài: Về mặt lý luận: Làm rõ số khái niệm nguồn nhân lực, triển khai chiến lược nguồn nhân lực, tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, ý nghĩa việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Về mặt thực tiễn: Khóa luận nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực EVN, đánh giá chiến lực nguồn nhân lực công ty, đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện nguồn nhân lực Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển nguồn nhân lực, từ bổ sung, làm rõ nội dung, yêu cầu chủ yếu triển khai phát triển nguồn SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt nhân lực EVN - Đánh giá thực trạng chiến lực nguồn nhân lực công ty EVN, làm hoạt động triển khai chiến lược nguồn nhân lực EVN - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện triển khai phát triển nguồn nhân lực EVN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận xác định Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm vi: - Về nguồn nhân lực: tập trung nghiên cứu lực lượng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện EVN bao gồm quy mô, cấu chất lượng nguồn nhân lực - Về nội dung triển khai: khóa luận tập trung nghiên cứu sâu nội dung triển khai chiến lược nguồn nhân lực EVN Nội dung bao gồm: đánh giá nguồn nhân lực có tổ chức quản lý phát triển nguồn nhân lực; triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực; thực phát triển nguồn nhân lực bao gồm đào tạo mới, bồi dưỡng thường xuyên NNL có hoàn thiện tổ chức quản lý phát triển NNL - Về thời gian, khóa luận tập chung nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh số liệu cụ thể chủ yếu từ năm 2010 đến năm 2014 EVN Giai đoạn trước năm 2010 nghiên cứu mức độ phù hợp để làm sở so sánh tham khảo Từ đề xuất giải pháp đến năm 2017 đưa tầm nhìn đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu đề ra, khóa luận kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chủ yếu là: a Phương pháp thu thập liệu Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Sử dụng phiếu điều tra trắc nghiệm, Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Nguồn thồn tin bên doanh nghiệp: Thu thập từ phòng ban công ty kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, doanh thu mặt hàng… SV: Nguyễn Thị Phương Linh Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 10 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Nguồn thồn tin bên doanh nghiệp: Thu thập từ báo chí, internet, luận văn, ban ngành có liên quan… Sử dụng phương pháp so sánh phương pháp phân tích tổng hợp để phân tích đánh giá công tác triển khai chiến lược cạnh tranh công ty b Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp biểu đồ bảng biểu: Từ số liệu có, lập bảng biểu thể biến động nhân chất lượng nhân lực qua năm Phương pháp thống kê so sánh: so sánh, đối chiếu chất lượng nguồn lực thời điểm khác Từ so sánh tiêu kinh doanh tương ứng với nguồn lực Phương pháp sử dụng để so sánh đối chiếu số liệu công ty qua năm, tình hình biến động nhân tố bên tác động đến hoạt động kinh doanh, tinh hình tiêu thụ sản phẩm công ty nhằm đánh giá thực trạng hoạt động công ty đưa giải pháp, đề xuất cụ thể xác Phương pháp thống kê mô tả: mô tả số lớn nhất, nhỏ nhất, số bình quân… Phương pháp phân tích tổng hợp: phân tích ảnh hưởng chất lượng nhân lực đến hoạt động kinh doanh EVN Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, đề tài có kết cấu gồm chương: Chương 1: Một số lý luận hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam Chương 3: Đề xuất kiến nghị phương hướng giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam 10 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 10 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 39 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt tiêu dùng, ngành điện ngành quan trọng kinh tế quốc dân Đối với Việt Nam nước có dân số đông đứng thứ 12 giới nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế công nghiệp cao ngành điện thể vai trò quan trọng Với vai trò đặc biệt quan trọng mình, ngành điện nhận nhiều ưu đãi, quan tâm phủ ngày 18/07/2007 phủ ban hành định 110/2007/Qđ-TTg hay gọi “Quy hoạch điện VI” thay cho định 95/2001/Qđ-TTg vốn không phù hợp với thực tế Theo định này, nhu cầu tiêu thụ điện vào năm 2020 dự báo 290 tỷ kwh điện thay cho mức 160-200 tỷ trước đây… Ở Việt Nam, ngành điện chịu điều tiết Nhà Nước, nhà nước nắm độc quyền chi phối ngành điện thông qua EVN Mặc dù có đề án mở cửa, cải cách ngành điện nhiên EVN nắm độc quyền khâu sản xuất, phân phối, truyền tải Chính điều làm giảm tính cạnh tranh ngành điện 3.1.2 Định hướng phát triển Tập đoàn điện lực Việt Nam - Chuyển biến mô hình sản xuất kinh doanh điện Tập đoàn Về tái cấu ngành điện Theo lộ trình hình thành phát triển cấp độ thị trường Điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020 cho phép tất nhà máy điện chào giá cạnh tranh thông qua hợp đồng bán điện dài hạn thị trường giao để hình thành thị trường phát điện cạnh tranh (Nguồn Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định phê duyệt lộ trình, điều kiện hình thành phát triển cấp độ thị trường điện lực Việt Nam, Hà Nội) Theo đó, quan điểm định hướng mô hình tổ chức SXKD điện giai đoạn đến năm 2015 Việt Nam sau: Ở khâu phát điện, bước hình thành doanh nghiệp độc lập chung lợi ích kinh tế với đơn vị mua EVN, Nhà nước nắm giữ Công ty phát điện với nhà mát điện đa mục tiêu có ảnh hưởng đến an toàn lượng an ninh quốc gia Ở khâu truyền tải điện Nhà nước nắm giữ thông qua EVN Về lâu dài hình thành đơn vị độc lập Nhà nước quản lí, chịu trách nhiệm vận hành hệ thống Ở khâu SX&KD, dự kiến sau 2020 bước tách phần kinh doanh dịch vụ 39 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 39 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 40 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt khỏi khâu vận hành lưới phân phối điện Đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp bán lẻ dịch vụ điện để chuẩn bị cho hoạt động thị trường bán buôn bán lẻ điện sau năm 2020 Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt hình thành doanh nghiệp với mô hình TNHH nhà nước thành viên Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ thông qua EVN Năm 2015 hình thành Tổng công ty Điện lực theo mô hình Về quản lí, điều hành thị trường điện điều độ hệ thống điện: đính hướng lâu dài hình thành quan điều hành thị trường điện độc lập Nhà nước quản lí Khâu điều độ hệ thống điện trở nên độc lập chung lợi ích kinh tế với đơn vị mua EVN giai đoạn thị trường điện hình thành - Mục tiêu chiến lược NNL EVN giai đoạn 2015-2017 - Chiến lược quy mô + Mở rộng quy mô NNL khối ngành SX&KD điện tới năm 2017 đạt 56% nhu cầu công tác phân phối kinh doanh điện tăng nhanh + Giảm 1%/năm lao động tự nhiên hưu, cách tăng suất lao động với chiến lược đào tạo nguồn nhân lực - Chiến lược đào tạo + Đào tạo lao động bậc ĐH sau ĐH chuyên ngành điện nguyên tử sang nước học sau năm phụ trợ NMĐ Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng + Ở bậc Đại Học sau Đại học, tuyển bổ sung NNL lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, cán quản lí kỹ thuật có trình đọ cao nhóm ngành chủ yếu + Trong giai đoạn 2015-2017 đào tạo 12.000 nhân công trực tiếp vận hành NMĐ đạt trình độ kỹ sư 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực EVN 3.2.1 Hoàn thiện mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Theo bảng 2.3 ta nhận thấy thực trạng nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam gian đoạn 2012-2015 chưa có dự báo xác Tập đoàn cần nghiên cứu nhu cầu mục tiêu ngành điện cách tỉ mỉ để có dự báo 40 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 40 Lớp: K47K3 41 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt xác giúp EVN tránh nguy rủi ro hạn chế lãng phí - Biến đổi cấu NNL phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, theo cấu lực lượng lao động theo hướng chuyển dịch cấu kinh tế ngành phù hợp tăng ngành công nghiệp, dịch vụ, tăng lực lượng lao động kĩ thuật, nhanh chóng khắc phục tình trạng “Thừa thầy thiếu thợ” phấn đấu tốc độ tăng tăng số CNKT đạt 11%-12% - Nếu so sánh ngành điện nước Đông Á khu vực với số liệu năm 2011 NSLĐ EVN Lào, Camphuchia, thấp nhiều so với nước khác Vì mục tiêu chiến lược EVN cần tập trung bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cho NNL có, đặc biệt đội ngũ nhân lực chuyên môn kĩ thuật đơn vị trực tiếp SXKD ( dự tính NSLĐ SXKD điện EVN năm 2015 tương đương với số Điện lực APUA Thái Lan, Malaysia thời điểm 2005) Bảng 3.2: So sánh số suất lao động SXKD điện năm 2011 Lào Campuchia Việt Thái Indonesia Đài Nhật Hàn Nam Lan Loan Bản Quốc 0,27 0,26 0,499 1,51 1,94 6,65 6,61 9,28 (Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2012), Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2015, Hà Nội) 3.2.2 Hoàn thiện sách đào tạo nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tiếp tục phát huy phương pháp đào tạo truyền thống đạt hiệu cao Ngoài rat hay phương pháp đào tạo chưa hiệu phương pháp đào tạo giúp cho hiệu sách đạt cao Hiện công ty nên áp dụng nhiều hình thức đào tạo có trợ giúp khoa học công nghệ thông tin Cụ thể: Tăng cường đào tạo theo kiểu hội nghị Tập đoàn với quy mô nhỏ tầm khoảng 15 đến 20 người Các cán chuyên trách nên tìm công việc mà Tập đoàn thực chưa tốt để trao đổi kinh nghiệm đóng góp ý kiến, tìm hướng khắc phục Nếu phương pháp áp dụng phổ biến với nhân viên Tập đoànthì hiểu công việc nâng cao Phổ biến việc sử dụng máy tính học tập qua tài liệu sử dụng phần mềm làm giảng Giảm chi phí lại vào đào tạo cho Công ty, kiến thức 41 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 41 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 42 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt kỹ làm việc người lao động cải thiện rõ rệt Tích cực cử cán đến học tập nước khác Việc nâng cao cải tiến công nghệ sử dụng nước công nghệ tiên tiến học tập từ nước bạn Ngoài có thê học tập cách quản lý tổ chức máy Tập đoàn Tùy vào điệu kiện cụ thể , Tập đoàn có lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với kinh phí hoạt động kinh doanh 3.2.3 Bổ sung nguồn lực - Dự tính chi phí đào tạo Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo điều kiện để hoạt động đào tạo diễn thông suốt có hiệu Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo mà học viện nhận Để quản lý nguồn kinh phí đào tạo Công ty cần có biện pháp sau:  Hội đồng đào tạo phải xây dựng nhóm tầm đến cán có uy tín để quản lý nguồn kinh phí Trưởng phòng Tổ chức cán chịu trách nhiệm trước hội đồng  Nguồn kinh phí đào tạo cần huy động từ nhiều nguồn khác trừ quỹ lương từ Tập đoàn EVN tổ chức Cần tích cực tìm kinh phí từ hai nguồn chương trình đào tạo có hiệu chất lượng cao  Việc thu chi phải tiến hành chiết cụ thể Với việc chi trả cần phải theo dõi chặt chẽ chi phí phát sinh, tất phải cụ thể hóa văn Cuồi chương trình đào tạo, phải thông kê giao cho hội đồng đào tạo xem xét kiểm tra Chi phí cho khóa đào tạo phải vào mục tiêu lâu dài kế hoạch để tính xác chi phí cụ thể năm giai đoạn - Cơ cấu chế Cơ chế Tập đoàn EVN cần hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh mẽ để đơn vị cấp tự chịu trách nhiệm lập mục tiêu chiến lược NNL nhiên tăng cường hợp tác đơn vị Xây dựng ban hành sách khuyến khích, hỗ trợ thực chiến lược NNL đơn vị cấp Tập đoàn 42 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 42 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 43 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Tăng cường hợp tác, hình thành chế hợp tác với nước APUA, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ Trong điều kiện trường trung tâm trực thuộc EVN có lực cạnh tranh thấp nay, Tập đoàn cần có sách ưu tiên đẩy mạnh hợp tá hợp tác hiệu đào tao nghiên cứu, triển khai ứng dụng với đơn vị trực thuộc nước Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, khích lệ Thu nhập quan yếu tố người lao động gắn bó với đơn vị EVN Bên cạnh sách EVN cần tạo điều kiện để nhân viêc thể hết khả năng, sáng tạo công việc mục tiêu chung môi đơn vị 3.3 Một số kiến nghị - Các kiến nghị với Nhà nước Bộ GD&ĐT cần sớm có hướng dẫn hoàn thiện khung chương trình đưa vào danh mục mã ngành chuyên nghành vận hành HTĐ như: hệ thống điện, nhiệt điện, thủy điện tới điện hạt nhân Tới nay, chuyên ngành khác yêu cầu lực cần đào tạo, nhiên có chung mã ngành “kỹ thuật điện” theo quy didnhj mã ngành đưa từ năm 1991 Hơn chương trình lạc hậy nội dung Chương trình cần phù hợp với chuyên ngành thông qua phân thuật viên điều kiện công nghệ kĩ thuật SXKD điện đại theo hướng nghề nghiệp ứng dụng thực hành cao so với trước Bổ sung hoàn thiện Luật Giáo dục, có quy định rõ mô hình trường đại học thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước EVN Trường thuộc doanh nghiệp có chế hoạt động trường tư thục để huy động tiềm lực doanh nghiệp mở rộng quy mô nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp bậc cao -Các kiến nghị với Tập đoàn Điện lực Việt Nam Xác định rõ ràng công bố thức tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu phát triển Tập đoàn, từ xây dựng chiến lược SXKD điện làm sở cho hoạch định phát triển xây dựng sách nói chung Tập đoàn đơn vị, có chiến lược quy hoạch phát triển NNL Từ mục tiêu, chiến lược sách phát triển, cần xây dựng ban hành chiến lược, sách lĩnh vực hoạt động quan trọng 43 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 43 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 44 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Tập đoàn nên đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với doanh nghiệp điện khác giới nhằm trao đổi thông tin, học hỏi công nghệ tiên tiến giới để từ chuyển giao công nghệ cho công ty nước Tập đoàn cần đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo, sinh hoạt nghề nghiệp, hội thảo trao đổi thông tin, tổ chức giao lưu liên quan đến linh vực SX&KD điện vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (đặc biệt nhân lực cấp cao) vừa thu hút đầu tư, hợp tác KẾT LUẬN Nhân lực chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công công ty Để công ty hoạt động sản xuất kinh doanh tốt điều tất yếu phải quản lý nhân tốt Mỗi doanh nghiệp có sách nhân riêng cho yếu tố định họ thực sách kết sách có đạt mục tiêu đề hay không? Mặc dù vậy, tập đoàn lớn với hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên tính từ khắp công ty trực thuộc, đơn vị thành viên lại có chiến lược NNL riêng Tuy nhiên chiến lược NNL lại luôn phải bám sát với định hướng chung phải xây dựng móng chiến lược NNL chung toàn tập đoàn Xây dựng chiến lược nhân tốt khâu vô quan trọng xây dựng gắn bó nhân viên nhân viên với Tập đoàn, qua xúc tiến hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ Tập đoàn, tạo lợi cạnh tranh so với số đơn vị cung cấp điện khác Trong trình kiến tập, qua việc tìm hiểu cách khái quát công tác quản lý nhân Ban Tổ chức nhân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, em nhận thấy việc quản trị nhân diễn chặt chẽ, khoa học Mỗi nhân viên tuyển dụng vào công ty kiểm tra gắt gao phù hợp với công việc họ dự tuyển Công tác đào tạo đãi ngộ nhân công ty nhìn chung đạt kết tốt Bên cạnh đó, em đưa số giải pháp kiến nghị đề xuất để góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động triển khai chiến lược NNL Tập đoàn Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, cần phải thực đồng giải pháp, thực nhiều nhiệm vụ cụ thể để triển khai giải pháp nói Các giải pháp vào thực tiễn có hiệu có đạo liệt ủng hộ 44 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 44 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 45 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt cấp lãnh đạo, công tác tổ chức thực khoa học, cụ thể,phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm phát huy lợi EVN trí tuệ đội ngũ CBCNV đơn vị EVN 45 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 45 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 46 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tập slide giảng Quản trị chiến lược, Bộ môn quản trị chiến lược, Trường Đại học Thương Mại, năm 2011 Giáo trình Quản trị nhân lực, Đại học thương mại năm 2012 PGS.TS Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm ( 2011), Quản trị chiến lược, NXB ĐH Kinh tế quốc dân PGS TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm (2009) – ThS Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, NXB Thống kê Báo cáo thường niên năm 2008-2009 EVN Báo cáo thường niên năm 2009-2010 Báo cáo thường niên năm 2010-2011 EVN Báo cáo thường niên năm 2011-2012 EVN 10 Báo cáo thường niên năm 2012-2013 EVN 11 Báo cáo thường niên năm 2013-2014 EVN 12.Báo cáo đánh giá kết thực công tác đào tạo phát triển NNL 2015-2020 13 Các văn pháp luật liên qua đến quản lý nhân 14 Tài liệu, số liệu liên quan đến quản lý Tài – Kế toán nguồn nhân lực EVN 15 Luận án: “Phát triền nguồn nhân lực Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015” Tác giả luận án: Đinh Văn Toàn, GVHD: GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng, TS Lâm Du Sơn, Thư viện trường Đại học kinh tế quốc dân năm 2010 16 Luận án: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho EVN- Công ty cổ phần ford Thăng long” Tác giả luận án: Phạm Quỳnh Sơn Giảng viên hướng dẫn 1: TS Đỗ Xuân Trường, TS Kai-Tang Fan Nhà xuất bản: Khoa Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2012 17 Phan Thị Ngọc Thuận (2005), Chiến lược kinh doanh kế hoạh hoá nội doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Đinh Văn Toàn (2009), “Phát triển nguồn nhân lực EVN đến năm 2015 – 46 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 46 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 47 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt cần giải pháp đồng bộ” Tạp chí Điện lực số tháng 9/2009 19 Triệu Tuệ Anh, Lâm Trạch Viên (2004) “Thiết kế tổ chức quản lí chiến lược nguồn nhân lực” Nhà xuất Lao động – Xã hội 20 Gary Dessler, Human resource management – 8th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000 21 Strategic Human Resources Management: Aligning with the Mission//U.S Office of Personnel Management, Office of Merit Systems Oversight and Effectiveness, 1999 22 Randall S Schuler, Susan E Jackson, Strategic Human Resource Management, Blackwell Publishers Ltd, 1999 23 Phát triển NNL trình hội nhập toàn cầu hoá, truy cập ngày 20/3/2015 http://www.industry.gov.vn/News/detail.asp?Sub=50&id=2455 24 Bàn tích hợp chiến lược NNL với chiến lược công ty, truy cập ngày 20/3/2015 http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/So11/1_dung%20doan%20gia.doc 25 Báo cáo thống kê lao động EVN giai đoạn 2012-2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hà nội 26 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2012), Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2015, Hà Nội 27 Giáo trình quản trị chiến lược (2011), Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 47 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 47 Lớp: K47K3 48 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt PHỤ LỤC SỐ PHIẾU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Đề tài: Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Linh Trường: Đại học Thương Mại Kính gửi: Ông (Bà) ………………………………… Tôi tên Nguyễn Thị Phương Linh thực tập quý công ty Để giúp hoàn thành tốt khóa luận “Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam” mình, kính mong Ông (Bà) bớt chút thời gian trả lời số câu hỏi sau Mọi thông tin Ông (Bà) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài không dung cho mục đích khác Sự giúp đỡ Ông (Bà) đóng góp lớn đến thành công Khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU TRA Họ tên: ……………………………………………………………………… Tuổi:………… Giới tính: Nam Nữ Lĩnh vực chuyên môn: …………………………………………………………… Thâm niên công tác: ……………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………………………………………………………… Ngày điền phiếu: 48 SV: Nguyễn Thị Phương Linh / / 48 Lớp: K47K3 49 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Xin Ông (bà) đánh giá sách đào tạo công việc? Chính sách đào tạo Yếu công việc Đào tạo theo dẫn công việc Đào tạo theo kiểu học nghề Trung bình Khá Tốt Kèm cặp bảo Luân chuyển thuyên chuyển công việc Xin Ông (bà) đánh giá sách đào tạo công việc? Chính sách đào tạo công việc Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp Cử người học trường quy Bài giảng, hội nghị hay thảo luận Đào tạo từ xa Trung bình Yếu Khá Tốt Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm Đào tạo kỹ xử lý công văn giấy tờ 49 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 49 Lớp: K47K3 50 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt PHỤ LỤC SỐ PHIẾU CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Đề tài: Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Linh Trường: Đại học Thương Mại Kính gửi: Ông (Bà) ………………………………… Tôi tên Nguyễn Thị Phương Linh thực tập quý công ty Để giúp hoàn thành tốt khóa luận “Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam” mình, kính mong Ông (Bà) bớt chút thời gian trả lời số câu hỏi sau Mọi thông tin Ông (Bà) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài không dung cho mục đích khác Sự giúp đỡ Ông (Bà) đóng góp lớn đến thành công Khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU TRA Họ tên: ……………………………………………………………………… Tuổi:………… Giới tính: Nam Nữ Lĩnh vực chuyên môn: …………………………………………………………… Thâm niên công tác: ……………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………………………………………………………… Ngày điền phiếu: 50 SV: Nguyễn Thị Phương Linh / / 50 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 51 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Bằng hiểu biết thực trạng triển khai sách đào tạo nguồn nhân lực công ty, xin Ông (Bà) cho biết số thông tin sau: Xin Ông (bà) cho biết mục tiêu Chiến lược nguồn nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoan 2012-2015? Xin Ông (bà) cho biết thực trạng triển khai mục tiêu: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo tập đoàn đáp ứng yêu cầu công tác quản lí đa ngành nghề, đào tạo bổ sung kiến thức quản lí kinh tế tài cho cán kĩ thuật Công ty giai đoạn 2012-2015? 51 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 51 Lớp: K47K3 52 Khoa: Quản trị doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt PHỤ LỤC SỐ Phụ lục chi phí cho sách đào tạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2011-2014 Bảng 3a: Chi phí cho sách đào tạo năm 2012 (đơn vị: nghìn đồng) STT Tên lớp học Số người Chi phí đào tạo Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 225541 26.694.444 Kỹ sư vi tính văn hai Kỹ sư hệ thống điện 114 240 924.420 1.248.000 Công nhân kỹ thuật điện 2634 18.015.000 Cao cấp trị 138 525.294 Lớp cao học 54 124.800 Lớp Trung học HTĐ 120 558.000 Lớp Tiếng anh 54 796.176 Tổng cộng 296685 48.886.134 Quỹ lương năm 2012: 1.915.356.000 Chi phí đào tạo chiếm: 2,55% Nguồn: Danh mục thực kế hoạch đào tạo năm 2012 EVN Bảng 3b: Chi phí cho sách đào tạo năm 2013 (đơn vị : nghìn đồng) ST T Số lượng Chi phí đào đào tạo tạo Tên lớp học Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng nghiệp vụ Công ty Bồi dưỡng nghiệp vụ Đơn vị Các lớp đào tạo Đại học chức Các lớp tiếp tục năm trước Lớp cử nhân viễn thông hai Kỹ sư điện tử viễn thông Đào tạo khác Tiếng Anh tiếp tục 2012 Tiếng Anh tiếp tục năm 2013 Lớp cao cấp trị 10 Đào tạo Thạc Sỹ 11 Công nhân kỹ thuật điện (ĐTM) 12 Lớp Trung học HTĐ Học tập trao đổi kinh nghiệm với 13 nước Tổng cộng 52 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 63 lớp 696 lớp 594 người 150 người 150 người 39 người 51 người 18 người người 1443 người 120 người 108 người 20.486.370 5.728.119 14.758.251 7.122.000 2.973.000 2.781.000 1.368.000 1.339.542 218.406 953.136 90.000 78.000 8.064.000 558.000 4.614.000 42.183.912 52 Lớp: K47K3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 53 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt Tổng quỹ lương 2013: 2.670.000.000 Chi phí đào tạo chiếm: 1.58% Nguồn: Danh mục thực kế hoạch đào tạo năm 2013 EVN Bảng 3c: Chi phí cho sách đào tạo năm 2014 (đơn vị: nghìn đồng) ST T Số lượng Chi phí đào tạo đào tạo Tên lớp học Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 36.832.500 Bồi dưỡng nghiệp vụ Công ty 165 lớp 17.707.500 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đơn vị 699 lớp 19.116.000 Các lớp đào tạo Đại học chức 6.262.500 Các lớp tiếp tục năm trước 699 người 2.163.000 Lớp cử nhân viễn thông hai tiếp tục 150 người 2.778.000 Kỹ sư hệ thống điện 300 người 1.320.000 Đào tạo khác 1.472.190 Tiếng Anh tiếp tục năm 2014 45 người 272.190 Lớp cao cấp trị 105 người 1.200.000 Đào tạo Thạc Sỹ 39 người Tự túc Công nhân kỹ thuật điện (ĐTM) 1443 người 8.064.000 11 Học tập trao đổi kinh nghiệm với nước Tổng cộng 4.440.000 57.062.190 Tổng quỹ lương 2014: 2.670.000.000 Chi phí đào tạo chiếm: 2.14% Nguồn: Danh mục thực kế hoạch đào tạo năm 2014 EVN 53 SV: Nguyễn Thị Phương Linh 53 Lớp: K47K3 [...]... đánh giá về các hoạt động của Tập đoàn ở chương 2 2.3 Thực trạng triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam 2.3.1 Thực trạng triển khai các mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam * Mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực của EVN trong giai đoạn 2012-2015 Mục tiêu chiến lược trong đào tạo: - Đào tạo chuyên môn lại toàn bộ công nhân viên mới tuyển dụng trong... trị doanh nghiệp 21 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu về Tập đoàn điện lực Việt Nam 2.1.1 Sự hình thành của Tập đoàn điện lực Việt Nam Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐTTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ sắp xếp lại các đơn vị... đầu tiên Sự cam kết của gia đình 2.4 Đánh giá chung về hoạt động triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam 2.4.1 - Hoạt động triển khai các mục tiêu chiến lược Thành công Mục tiêu chiến lược NNL của EVN đặt ra phù hợp và công tác triển khai các mục tiêu mặc đã được hoàn thành xuất sắc dù quy mô của Tập đoàn là rất lớn Từ công tác dự báo đến công tác triển khai tạo thành một... 2.3.2 Thực trạng triển khai chính sách nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam * Để triển khai chính sách nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt hiệu quả cao trong thực tế EVN đã vạch nhiều chính sách đào tạo trong công việc khác nhau trong đó được chia làm các phương thức chính sau: - Đào tạo theo chỉ dẫn công việc: EVN thực hiện chính sách cầm tay chỉ việc các công nhân có kinh nghiệm... Nguyễn Hoàng Việt CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm cơ bản về triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Chiến lược Dưới góc độ tiếp cận khác nhau có nhiều cách định nghĩa khác nhau về chiến lược, mỗi định nghĩa sẽ có ít nhiều điểm khác nhau tùy thuộc vào quan niệm của mỗi tác giả Theo Alfred Chandler (1962): Chiến lược bao... công ty 1.2 Một số lý thuyết cơ bản liên quan 1.2.1 Triển khai chiến lược Quy trình quản trị chiến lược bao gồm ba giai đoạn: giai đoạn hoạch định chiến lược, giai đoạn tổ chức triển khai chiến lược và giai đoạn kiểm soát đánh giá chiến lược Triển khai chiến lược là giai đoạn thứ hai trong quản trị chiến lược, đây là quá trình thực hiện hóa các chiến lược trên giấy tờ, biến các ý tưởng đã hoạch định... trọng trong triển khai chiến lược vì nó là cơ sở để phân phối các nguồn lực, là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các nhà quản trị viên, là công cụ quan trọng để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn đã đặt ra, là căn cứ ưu tiên của tổ chức, của bộ phận, của phòng ban 1.3.2 Một số chính sách hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực Chính sách... doanh nghiệp 33 GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt 2.3.3 Thực trạng phân bổ nguồn lực trong chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Về tài chính Chi phí cho NNL là một trong những yếu tố quan trọng của việc đề ra mục tiêu chiến lược NNL Hiệu quả của NNL chỉ được đánh giá là có hiệu quả khi mà lợi ích từ các mang lại lớn hơn chi phí bỏ ra Vì vậy Tập đoàn càng giảm được chi phí cho NNL... về nguồn nhân lực chưa được phê duyệt (Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2012), Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 20102015, Hà Nội) Các cấp lãnh đạo và quản lí chưa coi chiến lược NNL là cấp bách, công tác hoạch định chiến lược chưa được quan tâm đa phần các thống kê theo kinh nghiệm và thủ tục hành chính 2.4.2 - Hoạt động triển khai các chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân. .. phân bổ các nguồn lực hiệu quả Có 3 loại chiến lược cấp kinh doanh điển hình đó là: Chiến lược dẫn đạo về chi phí, chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung  Chiến lược cấp chức năng: Chiến lược chức năng trả lời cho câu hỏi từng bộ phận chức năng trong tổ chức (R&D, hậu cần, sản xuất, marketing, tài chính…) được tổ chức như thế nào để thực hiện được chiến lược cấp công ty và chiến lược cấp kinh ... Lao động nữ 14.012 14.941 15.486 16.935 18.039 17.807 19.381 Lao động nam 64.617 66.456 70. 811 68.293 70. 261 69.121 76.187 Dưới 30 tuổi 25.036 27.468 30.960 29.497 31.912 30.424 30.611 Từ 30-39... lương Chi phí cho đào tạo chiếm 2012 48,885 tỷ 1915,365 tỷ 2,55% 2013 42,183 tỷ 2 670, 000 tỷ 1.58% 2014 57,060 tỷ 2 670, 000 tỷ 2.14% (Nguồn: Danh mục thực kế hoạch đào tạo năm 2012-2014, Tập đoàn... tham gia công tác đào tạo chuyên môn Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số lượng NNL tuyển dụng 2475 3831 1700 Số lượng NNL tham gia đào tạo 2079 3686 1663 (Nguồn: Báo cáo thống kê lao động EVN giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam”, Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam”, Hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam”, NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP, 1 Một số khái niệm cơ bản về triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực, 3 Mô hình nội dung hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực của doanh nghiệp, CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM, 3 Thực trạng triển khai chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam, KHAI CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC, 2 Một số giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược nguồn nhân lực của EVN, 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn