Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp.docx

102 968 7
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:58

Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp MỞ ĐẦU1.Sự cần thiết của đề tài.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có ý nghĩa, tác dụng to lớn toàn diện về phương diện KT-XH, song cũng không kém phần khó khăn phức tạp. Để thực hiện CNH, HĐH thành công cần phải có các điều kiện như vốn, nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học công nghệ . . . trong các điều kiện đó, NNL đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy đầu tư cho phát triển NNL được coi là “chìa khoá” của tăng trưởng phát triển. Vận dụng lý luận đó vào điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng ta chỉ rõ: “ Phát huy nguồn lực trí tuệ sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi khoa học công nghệ là nền tảng động lực cho sự nghiệp CNH, HĐH còn là điều kiện để phát huy nguồn lực con người-yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trưởng nhanh bền vững“.Giải quyết vấn đề NNL trong quá trình CNH, HĐH bao gồm nhiều vấn đề trong đó có vấn đề đào tạo sử dụng NNL. Đây là nhiệm vụ chung của cả nước, của mỗi địa phương.Trong thời gian qua Bắc Ninh đã đang có những cố gắng giải quyết vấn đề đào tạo sử dụng NNL đã thu được kết quả nhất định. Song cho đến nay, về cơ cấu, chất lượng NNL của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Để đánh giá đúng thực trạng về đào tạo sử dụng NNL thời gian qua Bắc Ninh, Học viên chọn đề tài: “Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm giải pháp” làm nội dung nghiên cứu. Từ đó góp phần định rõ phương hướng có những giải pháp cụ thể cho hoạt động đào tạo sử dụng nguồn nhân lực địa phương có hiệu quả hơn.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn.-Đánh giá thực trạng đào tạo sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH, thành tựu hạn chế trong đào tạo sử dụng NNL hiện nay Bắc Ninh;1-Đề xuất một số giải pháp, chính sách đào tạo sử dụng NNL có hiệu quả phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong thời gian tới Bắc Ninh.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu.-Luận văn lấy việc đào tạo sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH tỉnh Bắc Ninh làm đối tượng nghiên cứu.-Về giáo dục, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực từ 1997 (khi tái lập tỉnh) đến nay. -Trong luận văn này sử dụng khái niệm phát triển NNL theo nghĩa hẹp.4. Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu.-Cơ sở lý luận: Lý luận Mác-LêNin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam các lý thuyết kinh tế hiện đại về NNL, về đào tạo sử dụng NNL.-Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng duy vật lịch sử đồng thời có sự kết hợp phương pháp lịch sử với phương pháp logic, phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê, so sánh v.v. trong quá trình nghiên cứu.5. Đóng góp ý nghĩa của luận văn.-Làm rõ những cơ sở lý luận thực tiễn về đào tạo sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH.-Làm rõ thực trạng về đào tạo sử dụng NNL tỉnh Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH (1997-nay).-Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình đào tạo sử dụng có hiệu quả NNL cho sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Bắc Ninh .6. Kết cấu của luận văn.Ngoài phần: Mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung được chia làm ba chương như sau:Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.22Chương II. Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh (1997- nay).Chương III. Phương hướng giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đào tạo sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh .3Chương 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ,HIỆN ĐẠI HOÁ.1.1. Một số khái niệm cơ bản về đào tạo sử dụng nguồn nhân lực.1.1.1. Nguồn nhân lực.-Khái niệm NNL có nhiều ý kiến, theo Begg, Fischer Dornbusch: NNL là toàn bộ trình độ chuyên môn mà con người tích luỹ được, nó được đánh giá cao vì tiềm năng đem lại thu nhập cao trong tương lai. Cũng giống như nguồn lực vật chất, NNL là kết quả đầu tư trong quá khứ với mục đích tạo ra thu nhập trong tương lai. Cách hiểu này còn hạn hẹp, chỉ giới hạn trong trình độ chuyên môn của con người chưa đặt ra giới hạn về mặt phạm vi không gian của NNL .-Theo Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc cho rằng: xét trên bình diện quốc gia hay địa phương NNL được xác định là “ tổng thể các tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương, tức là nguồn lao động được chuẩn bị (ở các mức độ khác nhau) sẵn sàng tham gia một công việc lao động nào đó, tức là những người lao động có kỹ năng (hay khả năng nói chung) bằng con đường đáp ứng được yêu cầu của chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH “ [15,tr:269]. Theo cách hiểu này, NNL là nguồn lao động sẵn sàng tham gia lao động trong phạm vi quốc gia, vùng hay địa phương. Một cách chung nhất, có thể hiểu NNL là bộ phận dân số trong độ tuổi nhất định theo qui định của pháp luật có khả năng tham gia lao động. NNL là tổng hợp những năng lực cả về thể lực trí lực của nhóm người, một tổ chức, một địa phương hay một quốc gia. Độ tuổi lao động được qui định cụ thể mỗi nước có khác nhau. Việt Nam hiện nay, theo qui định của Bộ luật lao động, tuổi lao động của nam từ 15 đến 60 của nữ từ 15 đến 55 tuổi.-Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện khoa học Lao động các vấn đề xã hội, xem xét NNL dưới hai góc độ: năng lực xã hội tính năng động xã hội [3,tr.1-3]. góc độ thứ nhất, NNL là nguồn cung cấp sức 44lao động cho xã hội, là bộ phận quan trọng nhất của dân số, có khả năng tạo ra mọi giá trị vật chất tinh thần cho xã hội. Xem xét NNL dưới dạng tiềm năng giúp định hướng phát triển NNL để đảm bảo không ngừng nâng cao năng lực xã hội của NNL thông qua giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại xem xét NNL dưới dạng tiềm năng thì chưa đủ. Muốn phát huy tiềm năng đó, phải chuyển NNL sang trạng thái động, thành vốn nhân lực, tức là nâng cao tính năng động xã hội của con người thông qua các chính sách, thể chế giải pháp giải phóng triệt để tiềm năng con người. Con người với tiềm năng vô tận, nếu được tự do phát triển, tự do sáng tạo cống hiến, được trả đúng giá trị lao động thì tiềm năng vô tận đó được khai thác, phát huy trở thành nguồn vốn vô cùng to lớn. Vì vậy, NNL được hiểu là “tổng hoà trong thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội của con người(thể lực, trí lực, nhân cách) tính năng động xã hội của con người. Tính thống nhất đó được thể hiện quá trình biến nguồn lực con người thành vốn con người” [3,tr:11].-Theo quan niệm của các nhà khoa học Việt Nam thể hiện trong chương trình cấp Nhà nước KX-07, NNL được hiểu là "số dân chất lượng con người, bao gồm cả thể chất tinh thần, sức khoẻ trí tuệ, năng lực phẩm chất, thái độ, phong cách làm việc" [14, tr.28].Như vậy, NNL đựơc biểu hiện trên hai mặt số lượng chất lượng:Về số lượng: NNL phụ thuộc vào thời gian làm việc có thể có được của cá nhân quy định độ tuổi lao động của mỗi quốc gia. Số lượng NNL đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH. Nếu số lượng không tương xứng với sự phát triển (thừa hoặc thiếu) thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình CNH, HĐH. Nếu thừa sẽ dẫn đến thất nghiệp, tạo gánh nặng về mặt xã hội cho nền kinh tế; nếu thiếu thì không có đủ lực lượng nhân lực cho quá trình CNH, HĐH phát triển kinh tế đất nước.Về chất lượng, NNL đựơc biểu hiện thể lực, trí lực, tinh thần thái độ, động cơ, ý thức lao động, văn hoá lao động công nghiệp, phẩm chất tốt đẹp 5của người công dân đó là yêu nước, yêu CNXH. Trong ba mặt: thể lực, trí lực, tinh thần thì thể lực là nền tảng, cơ sở để phát triển trí lực, là phương thức để chuyển tải khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Ý thức tinh thần đạo đức tác phong là yếu tố chi phối hiệu quả hoạt động chuyển hoá của trí lực thành thực tiễn. Trí tuệ là yếu tố có vai trò quan trọng hàng đầu của NNL bởi nó có con người mới có thể nghiên cứu sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học vào quá trình hoạt động sản xuất cải biến xã hội. Mác Ăng ghen đã nói "Tất cả cái gì thúc đẩy con người hành động đều tất nhiên phải thông qua đầu óc của họ" [18, tr.438].-Từ những quan niệm của các tác giả nước ngoài các tác giả trong nước, có thể hiểu NNL là tổng hợp những con người cụ thể có khả năng tham gia vào quá trình lao động với các yếu tố về thể lực, trí lực, tâm lực; tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương, một quốc gia trong thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể lực, trí lực, nhân cách)và tính năng động xã hội của con người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng, quốc gia. Tính thống nhất đó được thể hiện quá trình biến nguồn lực con người thành vốn con người đáp ứng yêu cầu phát triển.Nói cách khác, NNL bao gồm những người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia vào nền sản xuất xã hội theo Luật lao động quy định.NNL có nội hàm rộng bao gồm các yếu tố cấu thành về số lượng, tri thức, khả năng nhận thức tiếp thu kiến thức, tính năng động xã hội, sức sáng tạo, truyền thống lịch sử cả nền văn hoá. Do vậy, có thể cụ thể hoá các yếu tố cấu thành NNL theo các nhóm sau đây:+Qui mô dân số, lao động sức trẻ;+Trình độ dân trí chuyên môn kỹ thuật của NNL liên quan phụ thuộc vào sự phát triển nền giáo dục-đào tạo dạy nghề một quốc gia;+Tính năng động xã hội sức sáng tạo của con người, yếu tố liên quan đến chính sách giải phóng sức lao động, tạo động lực phát triển, phát huy tài năng;66+Truyền thống lịch sử nền văn hoá hun đúc lên bản lĩnh, ý chí, tác phong của con người trong lao động. 1.1.2. Lực lượng lao động.Là bộ phận dân số trong độ tuổi qui định, thực tế có tham gia lao động(đang có việc làm) những người chưa có việc làm nhưng đang tích cực tìm kiếm việc làm. Như vậy, có một bộ phận dân số được tính vào NNL nhưng không nằm trong lực lượng lao động. Đó là những người không có việc làm nhưng không tìm kiếm việc làm, những người đang đi học những người thuộc tình trạng khác, ví dụ người nghỉ hưu trước tuổi.1.1.3. Vốn con người Là phạm trù chỉ các kỹ năng năng lực con người khi được sử dụng vào lao động hay bằng cách nào đó đóng góp cho nền kinh tế. Nhiều nhà kinh tế coi vốn con người đơn giản là lao động, một trong ba nhân tố của sản xuất xem nó như một loại hàng hoá có thể trao đổi được. Trong lý thuyết phát triển con người, các phân tích phân biệt niềm tin xã hội, kiến thức chia sẻ được sự sáng tạo của cá nhân như là ba khả năng của con người áp dụng vào hoạt động kinh tế. Thuật ngữ vốn con người trong lý thuyết phát triển con người chỉ sự tổ hợp của cả ba yếu tố đó. Do vậy, vốn con người sẽ bằng không nếu không có lao động, không có việc làm hay không có hàng hoá sản xuất ra.Với tư cách là tiềm năng lao động của mỗi vùng miền hay mỗi quốc gia thì NNL là tài nguyên cơ bản nhất. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX(năm 2001) của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: lấy con người NNL là một trong ba khâu đột phá đi vào CNH, HĐH đất nước: ”Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH là điều kiện để phát huy NNL con người-yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” [8,tr:108-109].71.1.4. Phát triển nguồn nhân lực.Phát triển NNL được nhiều tác giả bàn đến đã có nhiều cách hiểu mới được bổ sung theo thời gian. Cho đến nay, xuất phát từ những cách tiếp cận khác nhau vẫn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau. Nadler & Nadler(1990) cho rằng phát triển NNL giáo dục, đào tạo(theo nghĩa rộng) là những thuật ngữ có cùng nội hàm. Hai tác giả này định nghĩa: “ Phát triển NNL là làm tăng kinh nghiệm học được trong một khoảng thời gian xác định để tăng cơ hội nâng cao năng lực thực hiện công việc “ [33, tr.1-3].UNESCO sử dụng khái niệm phát triển NNL(theo nghĩa hẹp): là làm cho toàn bộ sự lành nghề của dân cư luôn luôn phù hợp trong mối quan hệ với sự phát triển của đất nước. Tổ chức lao động của thế giới (ILO) lại cho rằng phát triển NNL bao hàm phạm vi rộng hơn, không chỉ trình độ lành nghề hoặc vấn đề đào tạo nói chung, mà còn là sự phát triển năng lực sử dụng năng lực đó vào việc làm có hiệu quả, cũng như thoả mãn nghề nghiệp cuộc sống cá nhân. Liên hợp quốc sử dụng khái niệm phát triển NNL theo nghĩa rộng, bao gồm giáo dục, đào tạo sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH nâng cao chất lượng cuộc sống. 1.1.5. Đào tạo NNL.Sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức trong thời đại ngày nay cho thấy đầu tư cho NNL được coi trọng hơn các nguồn đầu tư khác. Đầu tư phát triển NNL được hiểu cả ba mặt: chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống giáo dục đào tạo, trong đó giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng nhất. Khái niệm giáo dục luôn gắn với khái niệm đào tạo. Theo từ điển tiếng Việt, đào tạo được hiểu là: "Đào tạo, là quá trình tác động đến một con người nhằm làm cho người đó lĩnh hội nắm những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo . một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống khả năng nhận một sự phân công lao động nhất định góp phần của mình vào việc phát triển kinh tế xã hội, duy trì phát 88triển nền văn minh của loài người. Tuỳ theo tính chất chuẩn bị cho cuộc sống lao động, người ta phân biệt đào tạo chuyên môn đào tạo nghề nghiệp. Hai loại này gắn bó hỗ trợ nhau với những nội dung do đòi hỏi của sản xuất, của các quan hệ xã hội, của tình trạng khoa học, kỹ thuật-công nghệ văn hoá của đất nước. Có nhiều hình thức đào tạo; đào tạo cấp tốc, đào tạo chính quy không chính quy". Về cơ bản, đào tạo là hoạt động giảng dạy của nhà trường, gắn việc truyền thụ tri thức với giáo dục đạo đức nhân cách. Kết quả trình độ được đào tạo của một người ngoài việc phụ thuộc vào hoạt động nêu trên còn do việc tự đào tạo của người đó thể hiện ra việc tự học tham gia vào các hoạt động xã hội, lao động sản xuất, tự rút kinh nghiệm của người đó quyết định. Chỉ khi nào quá trình đào tạo biến thành quá trình tự đào tạo một cách tích cực, tự giác thì việc đào tạo mới có hiệu quả cao.Đào tạo là một mắt xích trong chu trình phát triển NNL. Nó phải đáp ứng yêu cầu cung cấp NNL cho xã hội các lĩnh vực sau:-Nhân lực trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, ngành nghề, kinh tế, kỹ thuật.-Nhân lực trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý nhà nước.-Nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp.Thực tế cho thấy dù nhân lực lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng phải đảm bảo được yêu cầu của công việc như trình độ chuyên môn, kỹ thuật (tức các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thực hành, thái độ, phong cách, năng lực sáng tạo để có khả năng thực hiện một loạt các công việc trong phạm vi ngành nghề theo sự phân công lao động xã hội.Từ những vấn đề trên có thể hiểu: Đào tạo NNL là quá trình tác động, dạy rèn luyện con người thông qua việc tổ chức truyền thụ tri thức những kinh nghiệm lịch sử xã hội của loài người để gây dựng họ trở thành người có hiểu biết đạt đến một trình độ chuyên môn nghề nghiệp nhất định, có khả năng đảm nhận một sự phân công lao động xã hội trong từng thời kỳ của quá trình phát triển KT-XH.9Đào tạo NNL tạo nên sự chuyển biến về chất của NNL, biến những tiềm năng nhân lực của quốc gia thành những lực lượng lao động hiện thực phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, việc đào tạo NNL cần phải đảm bảo đựơc yêu cầu, mục tiêu sau:-Đổi mới chất lượng đào tạo nhân lực theo hướng phù hợp với việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.-Đào tạo phải gắn kết thường xuyên chặt chẽ với sử dụng NNL phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động thị trường lao động.Đào tạo NNL theo yêu cầu, mục tiêu nêu trên cần được thực hiện với nhiều loại hình nhiều phương thức khác nhau sao cho mọi người có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đào tạo lại đều có thể được đáp ứng. Việc đào tạo có thể được thực hiện tại các trường dạy nghề, trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm do Nhà nước hoặc tư nhân quản lý, hoặc các trường, lớp thuộc doanh nghiệp, trong các thành phần kinh tế, hay tại các lớp dạy nghề do các tổ chức xã hội các làng nghề truyền thống tổ chức. Việc đào tạo NNL có thể được thực hiện theo các cấp trình độ tuỳ theo yêu cầu đổi mới của nền sản xuất-xã hội nhu cầu của người học như đào tạo bán lành nghề-lành nghề-trình độ cao; đào tạo trình độ sơ cấp-THCN-cao đẳng-đại học sau Đại học.1.1.6. Sử dụng NNL.Trong tiếng Việt khái niệm sử dụng NNL được dùng khá phổ biến, về thực chất sử dụng NNL chỉ bao hàm một số thành tố của quá trình quản lý NNL như: tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đánh giá, trả công, trả lương thăng thưởng. Trong các tài liệu truyền thống, dùng người đúng có nghĩa là sử dụng được thế mạnh của con người, dùng người vào đúng chỗ, đúng lúc, phát huy được động lực làm việc của con người. Nếu mở rộng khái niệm sử dụng NNL, nội hàm của sử dụng NNL sẽ trùng với nội hàm khái niệm quản lý NNL. NNL được đề cập đến như một nguồn vốn tổng hợp với hệ thống các yếu tố cấu thành: sức lực, trí tuệ, khối lượng cùng đặc trưng về chất lượng lao động như trình độ văn hoá, kỹ thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp, thái độ phong cách làm việc, 1010[...]... đề đào tạo sử dụng NNL đã thu được kết quả nhất định. Song cho đến nay, về cơ cấu, chất lượng NNL của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Để đánh giá đúng thực trạng về đào tạo sử dụng NNL thời gian qua Bắc Ninh, Học viên chọn đề tài: Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm giải pháp”... sánh v.v. trong q trình nghiên cứu.5. Đóng góp ý nghĩa của luận văn.-Làm rõ những cơ sở lý luận thực tiễn về đào tạo sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH.-Làm rõ thực trạng về đào tạo sử dụng NNL tỉnh Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH (1997- nay).-Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình đào tạo sử dụng có hiệu quả NNL cho sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Bắc Ninh .6.... đắn hiệu quả trong hoạt động của họ, giúp họ biết hợp tác với ai, biết làm cái gì, làm vì ai sẽ làm như thế nào. Nội dung của đào tạo NNL được thực hiện qua nhiều cấp bậc học với các mức độ khác nhau. 19 Chương II. Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố tỉnh Bắc Ninh (1997- nay).Chương III. Phương hướng giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đào tạo và sử... yếu. 4848 -Đề xuất một số giải pháp, chính sách đào tạo sử dụng NNL có hiệu quả phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong thời gian tới Bắc Ninh. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu.-Luận văn lấy việc đào tạo sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH tỉnh Bắc Ninh làm đối tượng nghiên cứu.-Về giáo dục, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực từ 1997 (khi tái lập tỉnh) đến nay. -Trong luận văn này sử dụng... rõ phương hướng có những giải pháp cụ thể cho hoạt động đào tạo sử dụng nguồn nhân lực địa phương có hiệu quả hơn.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn.-Đánh giá thực trạng đào tạo sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH, thành tựu hạn chế trong đào tạo sử dụng NNL hiện nay Bắc Ninh; 1 1.4.6. Thị trường lao động.Việc hình thành quản lý tốt thị trường lao động hiện nay có vai... nền tảng động lực cho sự nghiệp CNH, HĐH còn là điều kiện để phát huy nguồn lực con người-yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trưởng nhanh bền vững“. Giải quyết vấn đề NNL trong quá trình CNH, HĐH bao gồm nhiều vấn đề trong đó có vấn đề đào tạo sử dụng NNL. Đây là nhiệm vụ chung của cả nước, và của mỗi địa phương. Trong thời gian qua Bắc Ninh đã đang có những cố gắng giải quyết... và sử dụng nguồn nhân lực trong q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh .3 cơng lao động của xã hội. Đó là những con người vừa có tài vừa có đức. Theo tiêu chí của tài đức thì hệ thống các cơ sở đào tạo NNL phải làm thế nào để người học sau khi được đào tạo phải được trang bị kiến thức văn hố, trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ năng, kỹ xảo thực hành, có năng lực hợp tác trong mọi... người Việt Nam, nguồn lực tự nhiên, cơ sở vật chất tiềm lực khoa học kỹ thuật vốn có các nguồn lực ngồi nước (vốn, thị trường, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý). Nhưng các nguồn lực đó tự nó khơng thể tham gia vào các q trình KT-XH bởi phần lớn mới dạng tiềm năng. Để thực hiện được mục tiêu của CNH chúng ta không thể không khai thác, sử dụng phát huy tối đa nguồn lực lâu bền quan trọng... nước ta hiện nay là với một nguồn lực lao 17 Nguồn: UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2005 [17] .Kinh phí đầu tư cho giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh tăng hàng năm, từ năm 1997 đến 2005: “Năm 1997: 101.833 triệu đồng, năm 1998: 133.552 triệu đồng, năm 1999: 143.843 triệu đồng, năm 2000: 183.671 triệu đồng, năm 2005: 387.511 triệu đồng” [21, tr. 296].Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung Bắc Ninh nói... đất nước là nguồn lực con người Việt Nam, nguồn lực tự nhiên, cơ sở vật chất, tiềm lực khoa học công nghệ, các nguồn lực ngồi nước. Nhưng trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất". Nguồn lao động dồi dào, con ngươì Việt Nam có truyền thống yêu nước, cần cù sáng tạo có nền tảng văn hố, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học cơng nghệ đó là nguồn lực quan trọng" . và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 22Chương II. Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại. trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp làm nội dung nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp.docx, Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp.docx, Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp.docx, Lực lượng lao động. Vốn con người.. Phát triển nguồn nhân lực., Đào tạo NNL., Sử dụng NNL., Sự tác động của đào tạo và sử dụng NNL đối với quá trình CNH, HĐH., Sự tác động của CNH, HĐH đến đào tạo và sử dụng NNL., Nội dung sử dụng NNL được đào tạo., Nguồn và chất lượng đầu vào của NNL. Trình độ cơ sở vật chất và khả năng tài chính ở các cơ sở đào tạo., Trình độ đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ quản lý., Những chỉ tiêu đánh giá về đào tạo và sử dụng NNL., Về đào tạo NNL., Về sử dụng NNL., Thực trạng đào tạo NNL., Bài học kinh nghiệm về đào tạo, sử dụng NNL ở tỉnh Bắc Ninh., Phương hướng đào tạo và sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH., Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý., Tạo nhiều việc làm mới để có thể tồn dụng lao động., Nâng cao hiệu quả sử dụng NNL.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn