Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

196 718 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2016, 03:54

Bộ Y tế Việt Nam Nhóm đối tác y tế BÁO CÁO CHUNG TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2012 Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh Hà Nội, tháng 12/2012 Ban biên tập PGS TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban PGS TS Phạm Lê Tuấn TS Nguyễn Hoàng Long PGS TS Phạm Trọng Thanh ThS Sarah Bales Nhóm điều phối TS Nguyễn Hoàng Long – Trưởng nhóm PGS TS Phạm Trọng Thanh ThS Sarah Bales PGS TS Nguyễn Thị Kim Chúc ThS Dương Thu Hằng Chuyên gia biên soạn TS Nguyễn Hoàng Long ThS Sarah Bales PGS TS Phạm Trọng Thanh TS Nguyễn Đăng Vững ThS Dương Đức Thiện TS Trần Thị Mai Oanh TS Nguyễn Khánh Phương ThS Nguyễn Trọng Khoa TS Trần Văn Tiến ThS Vũ Văn Chính TS Phạm Ngân Giang TS Khương Anh Tuấn PGS TS Phan Văn Tường TS Hà Anh Đức Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 Mục lục Lời cảm ơn Giới thiệu Mục đích báo cáo JAHR Nội dung cấu trúc báo cáo JAHR Phương pháp Tổ chức thực 8 11 Chương 1: Tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 13 I Tình trạng sức khỏe 13 Tình hình thực số sức khỏe nhân dân 13 Tình hình bệnh tật tử vong 17 Các giải pháp thực liên quan đến bệnh không lây nhiễm 22 Các sách CSSK nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số 23 Nhận xét chung 25 II Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 25 Các yếu tố kinh tế-xã hội dân số 25 Các yếu tố môi trường 26 Các yếu tố lối sống 27 III Khuyến nghị 28 Phòng chống bệnh không lây nhiễm 28 Cải thiện sức khỏe nhân dân vùng khó khăn 28 Đối phó với mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh 28 Chương 2: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 29 Nhiệm vụ chủ yếu ngành y tế năm 2012 29 Đánh giá khái quát tình hình thực Kế hoạch năm khuyến nghị JAHR năm trước 30 2.1 Cung ứng dịch vụ y tế 31 2.2 Tài y tế 36 2.3 Nhân lực y tế 40 2.4 Dược trang thiết bị y tế 41 2.5 Thông tin y tế 44 2.6 Quản lý nhà nước y tế 46 Khuyến nghị giải pháp bổ sung 48 Chương 3: Tổng quan chất lượng dịch vụ y tế 52 Các khái niệm 52 1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ y tế 52 1.2 Khái niệm quản lý cải thiện chất lượng dịch vụ y tế 53 1.3 Khung lý thuyết xây dựng chiến lược quản lý chất lượng dịch vụ y tế 54 Kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 58 2.1 Khung lý thuyết quản lý chất lượng khám chữa bệnh 58 2.2 Các cách tiếp cận nâng cao chất lượng an toàn y tế 60 2.3 Các phương pháp chất lượng 62 Khái quát chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh Việt Nam 66 3.1 Mạng lưới khám, chữa bệnh Việt Nam 66 3.2 Đánh giá khái quát chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh Việt Nam 67 Chương 4: Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 72 Quản lý vĩ mô sở cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh 72 1.1 Quan niệm/khái niệm 72 1.2 Đánh giá thực trạng 74 1.3 Xác định vấn đề ưu tiên 85 1.4 Khuyến nghị 86 2 Khung pháp lý công tác quản lý người hành nghề y tế 86 2.1 Đánh giá thực trạng 87 2.2 Xác định vấn đề ưu tiên 92 2.3 Khuyến nghị 93 Quản lý vĩ mô dược, trang thiết bị, công nghệ sở hạ tầng y tế 93 3.1 Đánh giá thực trạng 94 3.2 Xác định vấn đề ưu tiên 101 3.3 Khuyến nghị 102 Chương 5: Quản lý chất lượng dịch vụ sở khám, chữa bệnh 103 Đánh giá thực trạng 103 1.1 Tuân thủ quy định hướng dẫn an toàn, chăm sóc người bệnh 103 1.2 Áp dụng tiêu chuẩn, phương pháp quản lý chất lượng bệnh viện 109 1.3 Xây dựng tổ chức quản lý chất lượng dịch vụ bệnh viện 113 Xác định vấn đề ưu tiên 115 Khuyến nghị 116 Chương 6: Phát huy vai trò cộng đồng người bệnh cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 117 Khái niệm phương pháp tiếp cận 117 Đánh giá thực trạng 118 2.1 Hành lang pháp lý sách, quy định quyền trách nhiệm người bệnh liên quan tới cải thiện chất lượng dịch vụ y tế 118 2.2 Các hình thức, chế tạo điều kiện cho người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tham gia đánh giá phản hồi dịch vụ y tế 121 2.3 Giám sát, thu thập đo lường thông tin, trải nghiệm dịch vụ từ phía người bệnh 122 2.4 Công bố rộng rãi minh bạch chất lượng dịch vụ làm để người bệnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ 122 Xác định vấn đề ưu tiên 123 Khuyến nghị 124 Chương 7: Phương thức chi trả chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 125 Một số quan niệm phương thức chi trả chất lượng dịch vụ 125 1.1 Vai trò phương thức chi trả việc cải thiện chất lượng dịch vụ 125 1.2 Một số hình thức khuyến khích thường áp dụng thúc đẩy chất lượng dịch vụ 126 Thực trạng hình thức chi trả khuyến khích cho chất lượng dịch vụ KCB Việt Nam 128 Xác định vấn đề ưu tiên 134 Khuyến nghị 135 Chương 8: Kết luận 137 Tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 137 Cập nhật thực trạng ngành y tế 138 2.1 Tình hình thực Kế hoạch năm khuyến nghị JAHR 138 2.2 Nhiệm vụ trọng tâm ngành y tế năm 2012 144 Đánh giá khái quát chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 144 Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 146 Khung pháp lý công tác điều tiết, giám sát tổ chức/cơ sở cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 146 Khung pháp lý công tác quản lý người hành nghề y tế 149 Khung pháp lý công tác quản lý dược, trang thiết bị sở hạ tầng y tế 151 Quản lý chất lượng dịch vụ sở khám chữa bệnh 152 Tuân thủ quy định hướng dẫn an toàn, chăm sóc người bệnh 153 Áp dụng phương pháp công cụ quản lý cải thiện chất lượng 154 Xây dựng tổ chức quản lý chất lượng dịch vụ bệnh viện 155 Phát huy vai trò cộng đồng người bệnh cải thiện chất lượng dịch vụ 156 Các quy định quyền trách nhiệm người bệnh 157 Các chế tạo điều kiện cho người bệnh tham gia đánh giá dịch vụ y tế 157 Giám sát, thu thập đo lường thông tin, trải nghiệm dịch vụ từ phía người bệnh 157 Thông tin chất lượng dịch vụ để người bệnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ 158 Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 Phương thức chi trả chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 158 Chương 9: Khuyến nghị 161 Các định hướng sách chung liên quan đến tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân 161 1.1 Phòng chống bệnh không lây nhiễm 161 1.2 Cải thiện sức khỏe nhân dân vùng khó khăn 161 1.3 Đối phó với mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh 162 Các giải pháp tiếp tục thực nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch năm 163 2.1 Cung ứng dịch vụ y tế 163 2.2 Tài y tế 164 2.3 Nhân lực y tế 166 2.4 Dược trang thiết bị y tế 166 2.5 Thông tin y tế 167 2.6 Quản lý điều hành 168 Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 169 3.1 Hoàn thiện khung pháp lý công tác quản lý sở cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 169 3.2 Hoàn thiện khung pháp lý công tác quản lý người hành nghề 170 3.3 Hoàn thiện khung pháp lý công tác quản lý dược, trang thiết bị, công nghệ sở hạ tầng y tế 171 Quản lý chất lượng dịch vụ sở khám chữa bệnh 172 4.1 Xây dựng chế, tổ chức nguồn lực thực quản lý chất lượng bệnh viện 172 4.2 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chất lượng KCB 173 4.3 Tăng cường hệ thống thông tin quản lý bệnh viện 174 4.4 Thực đầy đủ quy định, phương pháp quản lý chất lượng 174 Phát huy vai trò cộng đồng người bệnh cải thiện chất lượng dịch vụ 175 Phương thức chi trả chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 175 6.1 Các quy định chi trả phí dịch vụ KCB phân bổ ngân sách 175 6.2 Giám sát phân bổ, sử dụng phần kết dư từ thu dịch vụ 176 6.3 Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng phương thức chi trả tiến 176 6.4 Tăng cường tính đồng chất lượng sở liệu dịch vụ KCB 176 6.5 Tăng cường công tác giám sát, kiểm định chất lượng dịch vụ KCB 177 Phụ lục: Các số giám sát đánh giá 178 Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Bảng 7: Danh mục Bảng Các số sức khỏe Kế hoạch năm ngành y tế 2010~2015 13 Tiến độ thực Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) Việt Nam, 1990~2011 16 Khung sigma 63 Ví dụ minh họa Sigma 64 So sánh phương pháp cải tiến chất lượng 66 Những giải pháp quản lý chất lượng vĩ mô sở KCB 74 Một số hình thức khuyến khích áp dụng 126 Danh mục Hình Hình 1: Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi, 2006–2011 14 Hình 2: Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi theo vùng kinh tế-xã hội năm 2011 14 Hình 3: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể giai đoạn 2001~2011 15 Hình 4: Tỷ lệ sinh dưỡng thể thấp còi năm 2011 15 Hình 5: Xu hướng cấu số lượt khám chữa bệnh theo nhóm bệnh, 1986~2010 18 Hình 6: Nguyên nhân tử vong nhóm người sử dụng dịch vụ y tế, 1986~2010 18 Hình 7: Xu hướng bệnh tăng huyết áp, 1976~2008 21 Hình 8: Tình hình bệnh đái tháo đường, 1990~2008 21 Hình 9: Sơ đồ cấu trúc chương chất lượng dịch vụ KCB 55 Hình 10: Khung lý thuyết đánh giá việc cải thiện chất lượng bệnh viện 59 Hình 11: Khung Sigma 64 Hình 12: Số lượng doanh nghiệp dược đạt tiêu chí thực hành tốt, 2000–2009 95 Hình 13: Lấy người bệnh làm trung tâm vai trò người bệnh đóng góp vào cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 117 Hình 14: Tổng số xét nghiệm tính trung bình bệnh viện theo tuyến, 2009–2011 133 Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 Viết tắt ADR ASEAN ATVSTP AusAID BHYT CDC CFS COPD CQI CSSK CSSKBĐ DALY DS-KHHGĐ GAVI GDP GLP GMP GPP GSP HIV/AIDS HPG ICD IMR ISO JAHR JCI KCB MDG MMR NSNN OECD PATH PDSA (PDCA) PEPFAR QI SAVY TCTK TQM TTB U5MR UBND UNFPA UNICEF USAID WHO YTDP Phản ứng có hại thuốc Hiệp hội nước Đông Nam Á An toàn vệ sinh thực phẩm Cơ quan Phát triển quốc tế Úc Bảo hiểm y tế Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh (Hòa Kỳ) Giấy chứng nhận lưu hành tự Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Cải tiến chất lượng liên tục Chăm sóc sức khỏe Chăm sóc sức khỏe ban đầu Năm sống tàn tật hiệu chỉnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Liên minh toàn cầu vắc-xin tiêm chủng Tổng sản phẩm quốc nội Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc Thực hành tốt sản xuất thuốc Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt bảo quản thuốc Hội chứng suy giảm miễn dịch người Nhóm đối tác y tế Hệ thống phân loại bệnh quốc tế Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi International Organization for Standardization Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế năm Joint Commission International Khám chữa bệnh Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Tỷ số tử vong mẹ Ngân sách nhà nước Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế Khung lý thuyết đánh giá việc cải thiện chất lượng bệnh viện Plan study act, plan check act Quỹ cứu trợ khẩn cấp Tổng thống Hoa Kỳ phòng chống AIDS Cải thiện chất lượng Điều tra quốc gia Vị thành niên Thanh niên Việt Nam Tổng cục Thống kê Quản lý chất lượng toàn diện Trang thiết bị Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi Ủy ban Nhân dân Quỹ Dân số Liên hợp Quốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Hòa Kỳ Tổ chức Y tế Thế giới Y tế dự phòng Lời cảm ơn Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2012 (JAHR 2012) báo cáo thứ sáu Bộ Y tế với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực năm Báo cáo JAHR 2012 cập nhật tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng, cập nhật thực trạng hệ thống y tế việc thực nhiệm vụ đề Kế hoạch năm ngành y tế 2011–2015, đồng thời phân tích chuyên đề chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh Quá trình thực báo cáo JAHR 2012 nhận hỗ trợ nhiệt tình bên liên quan Chúng trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp tư vấn quý báu Vụ, Cục, Viện, đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, số bộ, ngành, địa phương, nhà tài trợ tổ chức, cá nhân khác trình xây dựng Báo cáo Chúng cảm ơn đánh giá cao hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm đối tác y tế, đồng thời cảm ơn hỗ trợ tài WHO, tổ chức Atlantic Philanthropies, Quỹ Rockefeller Chúng cảm ơn chuyên gia tư vấn nước trực tiếp tham gia phân tích thông tin có sẵn, thu thập xử lý ý kiến bên liên quan để biên soạn chương báo cáo; cảm ơn Nhóm điều phối JAHR TS Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài đạo, điều phối viên gồm PGS TS Phạm Trọng Thanh, ThS Sarah Bales, PGS TS Nguyễn Thị Kim Chúc ThS Dương Thu Hằng, tích cực tham gia việc tổ chức trình xây dựng hoàn thiện báo cáo Ban biên tập Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 Giới thiệu Mục đích báo cáo JAHR Theo thỏa thuận Bộ Y tế “Nhóm đối tác y tế” (Health Partnership Group HPG) từ năm 2007, Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (Joint Annual Health Review – JAHR) xây dựng năm với mục đích hỗ trợ cho việc lập kế hoạch năm Bộ Y tế, đồng thời làm sở cho việc lựa chọn vấn đề trọng tâm hợp tác đối thoại ngành y tế Việt Nam đối tác nước Để thực mục đích đó, JAHR có nhiệm vụ: (i) cập nhật thực trạng ngành y tế, có đánh giá tiến độ đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mục tiêu phát triển liên quan đến sức khỏe Việt Nam; (ii) cập nhật thực trạng cấu phần hệ thống y tế, tình hình thực nhiệm vụ đề khuyến nghị JAHR năm trước; (iii) phân tích sâu số chuyên đề lựa chọn cho năm, để xác định vấn đề ưu tiên khuyến nghị giải pháp Thực tế cho thấy, báo cáo JAHR có đóng góp tích cực việc theo dõi, đánh giá trình thực sách y tế kế hoạch năm ngành y tế; xác định vấn đề ưu tiên hệ thống y tế khuyến nghị việc bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, sách giải pháp tương ứng Báo cáo JAHR 2012 xây dựng nhằm thực mục đích, nhiệm vụ nêu trên, cụ thể hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2013, thúc đẩy việc triển khai thực kế hoạch năm ngành y tế giai đoạn 2011–2015, đồng thời khuyến nghị giải pháp cho số vấn đề ưu tiên việc cải thiện chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Các báo cáo JAHR tải từ trang web http://jahr.org.vn Nội dung cấu trúc báo cáo JAHR JAHR 2007 báo cáo đầu tiên, đề cập tương đối toàn diện lĩnh vực chủ yếu hệ thống y tế Việt Nam JAHR 2008 2009 phân tích chuyên đề Tài y tế Nhân lực y tế – cấu phần quan trọng hệ thống y tế JAHR 2010, xây dựng với mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng Kế hoạch năm ngành y tế 2011–2015, dựa đánh giá thực trạng cấu phần hệ thống y tế JAHR 2011 cập nhật tình hình thực nhiệm vụ đề ra, sách mới, bao gồm định hướng y tế xác định Đại hội Đảng lần thứ XI, phân tích sâu số vấn đề lựa chọn tài y tế quản trị hệ thống y tế Từ thực tiễn xây dựng báo cáo JAHR, đến bước đầu hình thành sơ đồ cấu trúc báo cáo JAHR chu kỳ năm sau:  Tất năm, JAHR cần cập nhật tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng; cập nhật sách đánh giá tình hình thực nhiệm vụ đề theo cấu phần hệ thống y tế, nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch ngành bảo đảm trách nhiệm giải trình  Năm năm lần, trước thềm kế hoạch năm (ví dụ năm 2010), JAHR đặt mục tiêu ưu tiên hỗ trợ trình xây dựng kế hoạch năm ngành y tế Giới thiệu  Năm Kế hoạch năm ngành y tế (ví dụ năm 2011), JAHR cập nhật định hướng Đại hội Đảng toàn quốc (định kỳ năm lần), Kế hoạch năm phát triển kinh tế-xã hội; phân tích sâu số chuyên đề đề xuất giải pháp tương ứng  Ba năm (ví dụ năm 2012, 2013, 2014), JAHR hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch năm, đánh giá tiến độ thực mục tiêu kế hoạch, khuyến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn phân tích sâu số chuyên đề đề xuất giải pháp tương ứng Báo cáo JAHR 2012, xây dựng vào năm thứ hai Kế hoạch năm, với tiêu đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh”, có nội dung sau: Phần I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm: Chương - cập nhật tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng, phân tích sâu chênh lệch sức khỏe vùng xu hướng gia tăng bệnh không lây nhiễm; Chương – cập nhật nhiệm vụ Chính phủ Quốc hội giao, cập nhật tình hình thực nhiệm vụ đề theo hợp phần hệ thống y tế tóm tắt khuyến nghị giải pháp cần đưa vào kế hoạch năm 2013; Phụ lục - bổ sung, cập nhật số theo dõi, đánh giá JAHR lồng ghép vấn đề phát mục liên quan Phần I báo cáo Phần II: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có nhiệm vụ xác định vấn đề ưu tiên khuyến nghị giải pháp cho số vấn đề lựa chọn chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh Cụ thể gồm:  Tổng quan khái niệm cách tiếp cận; kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng; khái quát chất lượng dịch vụ KCB Việt Nam  Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ, gồm khung pháp lý công tác quản lý/điều tiết yếu tố đầu vào chủ yếu chất lượng dịch vụ y tế, gồm: (i) người hành nghề; (ii) sở cung ứng dịch vụ; (iii) dược, TTB, sở hạ tầng  Quản lý chất lượng sở  Phương thức chi trả chất lượng dịch vụ  Vai trò cộng đồng người bệnh việc cải thiện chất lượng dịch vụ Phần III, gồm chương Kết luận khuyến nghị Phụ lục cập nhật số theo dõi, đánh giá mục tiêu hệ thống y tế JAHR lựa chọn Phương pháp Phương pháp tiếp cận chung trình xây dựng báo cáo JAHR 2012 thể số yêu cầu chung, bao gồm:  Quá trình phân tích, đánh giá khuyến nghị giải pháp cần phải vào bối cảnh kinh tế-xã hội đặc điểm hệ thống y tế Việt Nam, phản ánh thực trạng, tiến bộ, kết quả, đồng thời nhận biết rõ vấn đề cần giải  Vận dụng khung lý thuyết Tổ chức Y tế Thế giới hệ thống y tế với hợp phần cập nhật thực trạng hệ thống y tế, đồng thời tính đến tương tác cấu phần hệ thống y tế phân tích cấu phần Phụ lục Năm Các số giám sát 12 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ Tỷ lệ trạm y tế xã có y 13 sĩ sản – nhi nữ hộ sinh Đơn vị tính % % % 14 Tỷ lệ thôn có nhân viên y tế hoạt động Nguồn thông tin Đề xuất nhóm số 2009 2010 2011 2015 Loại tiêu Toàn quốc 67,7 70,0 71,9 80 B,C,H Bộ Y tế Bộ Y tế Đồng sông Hồng 73,2 75,7 Trung du miền núi phía Bắc 58,2 61,9 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 65,9 66,2 Tây Nguyên 49,5 57,8 Đông Nam Bộ 78,4 80,5 Đồng Sông Cửu Long 80,1 80,7 Toàn quốc 95,7 95,6 B,C,H Bộ Y tế Bộ Y tế Đồng sông Hồng 96,3 92,5 Trung du miền núi phía Bắc 94,0 95,3 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 96,2 96,6 Tây Nguyên 95,4 96,7 Đông Nam Bộ 97,2 97,5 Đồng Sông Cửu Long 96,1 97,3 Toàn quốc 75,8 78,8 Đồng sông Hồng 71,8 85,6 Trung du miền núi phía Bắc 95,7 97,2 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 89,4 93,0 Tây Nguyên 97,0 93,9 Đông Nam Bộ 21,9 23,6 Đồng Sông Cửu Long 88,2 80,6 Phân tổ 181 95,3 82,9 >95 90 C,H Bộ Y tế Bộ Y tế Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 Năm Các số giám sát Đơn vị tính Tỷ lệ chi công (gồm 15 NSNN, BHYTXH, viện trợ) tổng chi y tế % Toàn quốc Tỷ lệ dân số tham gia BHYTXH % Toàn quốc 16 Tỷ lệ dân số chịu mức chi phí y tế “thảm họa” (tổng số chi phí tiền túi 17 cho y tế cao 40% khả chi trả hộ gia đình) Số giường bệnh/vạn 18 dân (Không bao gồm giường trạm y tế) % Trên 10 000 dân Phân tổ % 2010 2011 2015 42,2 44,6 >=50% 58,2 60.3 64,9 80 5,5 (2008) 3,9 Công lập 20,2 21,7 23 Tư nhân 0,7 0,7 65,4 (20012010) 80,1 (20012010) Đồng sông Hồng 78,6 91,1 Trung du miền núi phía Bắc 55,4 74,3 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 61,0 73,8 Tây Nguyên 48,1 64,7 Đông Nam Bộ 72,5 87,5 Đồng Sông Cửu Long 72,7 86,5 Nhóm chi tiêu Toàn quốc Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã 19 (Tiêu chí quốc gia y tế xã áp dụng từ năm 2011) 2009 182 76,8 60 (20112020) Nguồn thông tin Đề xuất nhóm số Bộ Y tế/ TKYTQG HPG Bộ Y tế [19] Bộ Y tế Tính toán dựa số liệu VLSS [12] HPG B,C,H Bộ Y tế Bộ Y tế / HPG C, H Bộ Y tế Bộ Y tế / HPG Loại tiêu Phụ lục Năm Các số giám sát Đơn vị tính Trên 100 000 dân Phân tổ 2009 2010 2011 2015 Toàn quốc 52,2 52,7 57,7 224,4 90 (8 loại VX) Đồng sông Hồng 98,5 98,6 98,2 >95 Trung du miền núi phía Bắc 94,3 94,5 94,5 >90 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 95,8 97,3 95,0 >95 Tây Nguyên 96,2 93,8 95,4 >90 Đông Nam Bộ 95,9 94,1 96,8 >90 Đồng Sông Cửu Long 96,1 88,1 94,8 >90 79,2 82,6 (76,0) 80 Toàn quốc 183 B,C,H Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 Năm Các số giám sát 27 Tỷ lệ phụ nữ đẻ cán y tế đỡ Tỷ số giới tính sinh 28 29 Tỷ lệ sở y tế chất thải rắn y tế xử lý Đơn vị tính % Nguồn thông tin Đề xuất nhóm số 2009 2010 2011 2015 Loại tiêu Toàn quốc 94,4 97,1 97,2 96 D,F Bộ Y tế /CTMTQG Bộ Y tế/ HPG Toàn quốc 111,0 111,2 111,9 [...]... nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến dưới [2] Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng bệnh viện, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, Bộ Y tế hiện đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện Trên thực tế, nhiều bệnh viện đã áp dụng các mô hình, tiêu chuẩn quản lý chất lượng. .. việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Quản lý minh bạch và hiệu quả việc điều chỉnh giá thuốc chữa bệnh để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và góp phần bình ổn kinh tế vĩ mô  Thực hiện quyết liệt các giải pháp để từng bước giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Trước mắt tập trung ưu tiên giải quyết giảm quá tải cho các bệnh. .. yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ quản lý; tiếp tục triển khai mở rộng hình thức luân phiên cán bộ từ tuyến trên về tuyến dưới để nâng cao chất lượng điều trị, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên  Về lĩnh vực dược, phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh  Tăng cường... giai đoạn 2011–2020  Đối với công tác khám chữa bệnh, chú trọng việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hợp lý thuốc và trang thiết bị kỹ thuật cao, kết hợp y học cổ truyền trong điều trị bệnh Triển khai các giải pháp đồng bộ để từng bước giảm quá tải bệnh viện  Trong lĩnh vực tài chính y tế, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các bệnh viện công, đẩy mạnh xã hội hóa và nghiên... nhiên., hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều số liệu dịch tễ học có chất lượng Vì vậy cần đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống ghi nhận bệnh tật và tử vong, đồng thời nên có trung tâm lưu trữ số liệu của các điều tra, nghiên cứu để có thể phân tích sâu và giám sát số liệu 2.2 Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo số liệu của Bộ... khám chữa bệnh của bệnh viện như ISO, JCI, TQM6 và đã cho những kết quả bước đầu đáng khích lệ trong cải thiện chất lượng dịch vụ bệnh viện Phần II của Báo cáo này sẽ đi sâu phân tích vấn đề và các giải pháp đang được thực hiện Nhiệm vụ 3: Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế tuyến huyện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch hệ thống bệnh viện Tính đến hết tháng 12/2011, một số lượng lớn các bệnh. .. chính sách (cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho bệnh viện, chính sách tự chủ bệnh viện, chính sách viện phí…) Để giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên đòi hỏi phải có một hệ thống các giải pháp có tính đồng bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tuyến huyện, xã  Chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Còn chậm cập nhật, bổ sung các hướng dẫn... với cán bộ, nhân viên y tế  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động khống chế kịp thời, đẩy lùi các dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh lớn Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe cho người cao tuổi  Tăng cường giáo dục y đức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào... triển mô hình bác sĩ gia đình đang được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng KCB ngay tại tuyến y tế cơ sở góp phần giảm tình trạng quá tải ở tuyến trên Tỷ lệ bệnh truyền nhiễm trong mô hình bệnh tật có xu hướng giảm qua các năm (tỷ lệ bệnh truyền nhiễm trong mô hình bệnh tật giảm từ 22,9% năm 2009 xuống còn 19,8% năm 2010) Tỷ lệ phát hiện một số bệnh dịch hầu như không có sự thay đổi (xem số liệu trong... lượng nguồn nhân lực, dự báo nguồn nhân lực chính xác, kịp thời Nhiệm vụ 5: Bổ sung, cập nhật các văn bản pháp quy và các hướng dẫn chuyên môn Trong năm 2011, đã ban hành các văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Một số hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cũng đã được ban hành (thông tin chi tiết được được trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Từ khóa liên quan