Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch AG.pdf

115 972 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:56

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch AG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ^^^^Ä]]]] LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN VŨ DUY SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN LỆ TRINH Lớp: DH1KT2 05 - 2004 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . Long Xuyên, Ngày tháng năm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 . . . . . . . . . . . . . . . Long Xuyên, Ngày tháng năm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 . . . . . . . . . . . . . . . Long Xuyên, Ngày tháng năm NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . Long Xuyên, Ngày tháng năm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu .2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3 1. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp 4 1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp 4 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .4 2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp .4 2.1 Khái niệm 5 2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .6 2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 6 3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính. 6 3.1. Mục tiêu .6 3.2. Nội dung phân tích 7 4. Dự báo tài chính .8 5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính .8 5.1. Bảng cân đối kế toán .8 5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .9 6. Phương pháp phân tích. 9 6.1. Phân tích theo chiều ngang 9 6.2. Phân tích xu hướng .9 6.3. Phân tích theo chiều dọc .9 6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu .10 6.5. Phương pháp liên hệ _ cân đối .10 7. Phương pháp dự báo .10 7.1. Phương pháp hồi qui .10 7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .10 7.3. Phương pháp cảm tính .10 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG .11 1. Lịch sử hình thành và phát triển 12 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 13 2.1. Chức năng _ Nhiệm vụ .13 2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh .13 3. Cơ cấu tổ chức 13 3.1 Bộ máy tổ chức của công ty 13 3.2 Bộ máy tài chính_Kế toán của công ty .17 4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua .19 5. Các thông tin tài chính về công ty 20 5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty .20 5.2. Các thông tin tài chính của công ty .21 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG .23 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .24 1.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản & nguồn vốn 24 1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản 25 1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 25 1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn 27 1.2.1. Quan hệ cân đối 1 .27 1.2.2. Quan hệ cân đối 2 .28 1.2.3. Quan hệ cân đối 3 .28 2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn .30 2.1. Bố trí cơ cấu tài sản 30 2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản .30 2.1.2. Tỷ suất đầu tư 31 2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn 33 2.2.1. Tỷ suất nợ .33 2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ 34 3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .36 3.1. Phân tích tình hình thanh toán 36 3.1.1. Phân tích các khoản phải thu 36 3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải thu .36 3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan khoản phải thu .38 3.1.2. Phân tích các khoản phải trả 39 3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả .39 3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên tài sản lưu động .41 3.2. Phân tích khả năng thanh toán 42 3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn 42 3.2.1.1. Vốn luân chuyển 42 3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành .43 3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh .44 3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 45 3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn .46 3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 46 3.2.2.2. Tỷ lệ nợ phải trả & vốn chủ sở hữu 47 3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước 48 4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn .50 4.1. Luân chuyển hàng tồn kho .50 4.2. Luân chuyển khoản phải thu .51 4.3. Luân chuyển vốn lưu động .53 4.4. Luân chuyển vốn cố định .55 4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu .57 4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn .58 5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .60 5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 60  Giá vốn .60  Chi phí bán hàng .62  Chi phí quản lý 63 5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .63 5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận 64 5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận .65 6. Phân tích khả năng sinh lời .67 6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động 67 6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 68 6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động .69 6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định .70 6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản .71 6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont 72 CHƯƠNG IV: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 75 1. Dự báo về doanh thu 76 1.1. Dự báo thị trường gạo năm 2004 .76 1.2. Dự báo về du lịch năm 2004 .77 2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh .77 2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý 77 2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác 78 2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp 78 3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo .79 3.1. dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .79 3.2. Dự báo về hàng tồn kho 80 3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác .80 3.4. Sự thay đổi tài sản cố định .80 3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn 81 3.6. Sự thay đổi lương và các khoản phải trả khác .81 3.7. Sự thay đổi các quỹ .81 3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh 82 3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn .82 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004 .84 CHƯƠNG V: NHẬN XÉT .86 1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty .87 2. Nhận xét về công tác kế toán .87 3. Nhận xét chung về tình hình tài chính .88 PHẦN KẾT LUẬN 1. Giải pháp - Kiến nghị 93 1.1. Về tình hình huy động vốn .93 1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 93 1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng 94 1.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời .94 1.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực .95 2. Kết luận .95 PHẦN PHỤ ĐÍNH Tài liệu tham khảo .97 DANH MỤC BẢNG  Bảng cân đối kế toán từ năm 2000-2003 .21  Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2000-2003 .22 Bảng 1: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản & nguồn vốn năm 2003 24 Bảng 2: Bảng phân tích vốn tín dụng & nguồn vốn đi chiếm dụng 26 Bảng 3: Bảng phân tích quan hệ cân đối 1 28 Bảng 4: Bảng phân tích quan hệ cân đối 2 28 Bảng 5: Bảng phân tích quan hệ cân đối 3 28 Bảng 6: Bảng phân tích tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn .30 Bảng 7: Bảng phân tích tỷ suất đầu tư .32 Bảng 8: Bảng phân tích tỷ suất nợ .33 Bảng 9: Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợ 35 Bảng 10: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu .37 Bảng 11: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu .38 Bảng 12: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả 40 Bảng 13: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động 41 Bảng 14: Bảng phân tích vốn luân chuyển 42 Bảng 15: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện hành .43 Bảng 16: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh .44 Bảng 17: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền 46 Bảng 18: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay .47 Bảng 19: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 48 Bảng 20: Bảng phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 49 Bảng 21: Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho .50 Bảng 22: Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu 52 Bảng 23: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động .54 Bảng 24: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định 56 Bảng 25: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu 57 Bảng 26: Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn 58 Bảng 27: Bảng phân tích tình hình biến động giá vốn, CPBH và CPQL .60 Bảng 28: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 64 Bảng 29: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐTC đến tổng lợi nhuận .65 Bảng 30: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐ khác đến tổng lợi nhuận .65 Bảng 31: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động .67 Bảng 32: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu .68 Bảng 33: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn lưu động 69 [...]... 20,68%Trang 26 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 11 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY DU LỊCH AN GIANG 1. Phân tích khái qt tình hình tài chính: Phân tích khái qt tình hình tài chính doanh nghiệp... 20,68%Trang 24 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 23 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1. Bản chất và vai trị của tài chính doanh nghiệp: 1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh... cơng ty 13 3.2 Bộ máy tài chính_ Kế tốn của cơng ty 17 4. Khái qt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua 19 5. Các thơng tin tài chính về cơng ty 20 5.1. Chế độ kế tốn được áp dụng tại công ty 20 5.2. Các thông tin tài chính của cơng ty 21 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY DU LỊCH AN GIANG 23 1. Phân tích khái qt tình hình tài chính. .. của phân tích tài chính doanh nghiệp 6 2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 6 3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính. 6 3.1. Mục tiêu 6 3.2. Nội dung phân tích 7 4. Dự báo tài chính 8 5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính 8 5.1. Bảng cân đối kế toán 8 5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 6. Phương pháp phân tích. 9 6.1. Phân tích theo chiều... để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công Ty Du Lịch An Giang, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau: Phân tích tình hình tài chính tại Cơng Ty Du Lịch An Giang” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy... với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính nhằm mục tiêu: Trang 6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 1.1.1. Phân khái quát tình hình biến động tài sản: Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng tài sản của doanh nghiệp cuối năm tăng so với đầu năm là 28.430 triệu đồng, tức là tăng 20,68%. Trong đó: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn... khoản phải thu 38 3.1.2. Phân tích các khoản phải trả 39 3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả 39 3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên tài sản lưu động 41 3.2. Phân tích khả năng thanh tốn 42 3.2.1. Phân tích khả năng thanh tốn ngắn hạn 42 3.2.1.1. Vốn luân chuyển 42 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy ... xuất kinh doanh 13 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 3.2. Bộ máy tài chính - kế tốn của cơng ty: Kế toán tại đơn vị trực thuộcKế toán văn phòng công ty KẾ TOÁN TRƯỞNGPHÓ PHÒNG KẾ TOÁNKế toán tổng hợpKế toán ngân hàngKế toán tiền mặtKế toán công nợ - Công cụ, dụng cụKế toán hàng hoáKế toán thuế Tài sảnKế toán tổng hợpmãng du lịch Thủ quỹTổ trưởng... khái qt tình hình biến động tài sản & nguồn vốn 24 1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản 25 1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 25 1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn 27 1.2.1. Quan hệ cân đối 1 27 1.2.2. Quan hệ cân đối 2 28 1.2.3. Quan hệ cân đối 3 28 2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn 30 2.1. Bố trí cơ cấu tài sản... tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay khơng khả quan. Kết quả phân tích này sẽ cho phép nhà quản lý, chủ doanh nghiệp thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phân tích khái qt tình hình tài chính của tồn doanh nghiệp ta cần thực hiện các nội dung sau: 1.1. Phân tích khái quát sự biến động của tài sản và nguồn vốn: Bảng 1: Bảng phân tích tình hình . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH. đề tài sau: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Du Lịch An Giang” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch AG.pdf, Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch AG.pdf, Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch AG.pdf, Lý do chọn đề tài:, Phương pháp nghiên cứu: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp:, Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp: 1. Khái niệm:, Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính: 1., Dự báo tài chính: Lịch sử hình thành và phát triển:, Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 1. Cơ cấu tổ chức: 1., Các thơng tin tài chính về cơng ty: 1., Dthu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận thuần từ HĐKD Lợi nhuận HĐTC Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Phân tích khái qt tình hình tài chính:, Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn: 1., Phân tích tình hình thanh tốn và khả năng thanh tốn:, Phân tích khả năng luân chuyển vốn:, Phân tích khả năng sinh lời:, Dự báo về doanh thu:, Sự thay đổi tài sản lưu động khác: Sự thay đổi tài sản cố định: Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn: Sự thay đổi của khoản mục lương và các khoản phải trả khác: Sự thay đổi các quỹ:, Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh: Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn:, Doanh thu thuần 10=01-03 Lợi nhuận gộp 20=10-11 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30=20-21-21 Lợi nhuận HĐTC 40=31-32 Nhận xét về cơng tác quản lý và tổ chức hành chính của cơng ty: Nhận xét về cơng tác kế tốn:, Nhận xét chung về tình hình tài chính của cơng ty:, Giải pháp - Kiến nghị:

Từ khóa liên quan