Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)

112 471 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2016, 06:39

Luận văn Thạc sỹ Xã hội học i hc Quc gia H Ni Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn PHM TH KIM XUYN VAI TR GII TRONG GIA èNH BUễN BN NH H NI HIN NAY (NGHIấN CU TRNG HP TI PHNG TRUNG LIT, QUN NG A, H NI) H Ni - 2007 -1- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học LI CM N hon thnh lun "Vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh H Ni hin nay" (Nghiờn cu trng hp phng Trung Lit, qun ng a, H Ni) tụi ó nhn c s giỳp tn tỡnh, chu ỏo ca TS Nguyn Th Kim Hoa, cụ ó ng h v ch bo cho tụi t tụi cú ý tng nghiờn cu v sut quỏ trỡnh lm lun vi tinh thn lm vic nghiờm tỳc, khoa hc v c gng Tụi xin gi ti cụ li cm n sõu sc nht Tụi xin cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo ging dy Khoa Xó hi hc ó cho tụi nhng kin thc quý bỏu, nhng kinh nghim hc v nghiờn cu sut thi gian tụi hc õy Tụi xin gi li cm n ti cỏc cỏn b lm vic U ban nhõn dõn phng Trung Lit v ton th cỏc h gia ỡnh kho sỏt ó giỳp cho tụi nhng ý kin, nhng cõu tr li xỏc thc Vic hc v chuyn i kho sỏt ca tụi ó thu c kt qu nh mong mun cng nh s giỳp nhit tỡnh ca cỏc bn hc cựng khoỏ cao hc vi tụi, xin cm n tt c cỏc bn Tụi mun gi li cm n ti cỏc ng nghip, gia ỡnh, bn bố ó ng viờn, ng h v giỳp tụi quỏ trỡnh hc v lm lun Mt ln na tụi xin chõn thnh cm n Hc viờn Phm Th Kim Xuyn -2- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học MC LC Li cm n Mc lc Danh mc bng Danh mc biu M u Tớnh cp thit ca ti í ngha khoa hc v thc tin ca ti: 10 2.1 í ngha khoa hc 10 2.2 í ngha thc tin 10 Mc ớch v nhim v nghiờn cu 10 3.1 Mc ớch nghiờn cu 10 3.2 Nhim v nghiờn cu 11 i tng, khỏch th v phm vi nghiờn cu 11 4.1 i tng nghiờn cu 11 4.2 Khỏch th nghiờn cu 11 4.3 Phm vi nghiờn cu 11 Phng phỏp lun v phng phỏp thu thp thụng tin 12 5.1 Phng phỏp lun 12 5.2 Phng phỏp thu thp thụng tin 13 5.2.1 Phng phỏp quan sỏt 13 5.2.2 Phng phỏp phõn tớch ti liu 13 5.2.3 Phng phỏp nghiờn cu nh lng 14 5.2.4 Phng phỏp phng sõu cỏ nhõn 14 Gi thuyt nghiờn cu v khung phõn tớch 15 6.1 Gi thuyt nghiờn cu 15 6.2 Khung phõn tớch 16 -3- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Ni dung 17 Chng 1: C s lý lun ca ti 17 1.1 Tng quan nghiờn cu 17 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc 17 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 19 1.2 Khỏi nim then cht: 21 1.2.1 Khỏi nim Vai trũ 21 1.2.2 Khỏi nim gii 23 1.2.3 Khỏi nim Vai trũ gii 24 1.2.4 Khỏi nim Gia ỡnh 26 1.2.5 Khỏi nim gia ỡnh buụn bỏn nh 27 1.2.6 Chc nng ca gia ỡnh 27 1.3 Cỏch tip cn lý thuyt c dng vo nghiờn cu: 28 1.3.1 Quan im ca ng Cng sn Vit Nam, Nh nc v vic phỏt trin khu vc kinh t gia ỡnh 28 1.3.2 Lý thuyt vai trũ 31 1.3.3 Lý thuyt la chn hp lý 32 1.3.4 Lý thuyt phõn cụng lao ng 34 Chng 2: Vai trũ gii thc hin cỏc chc nng gia ỡnh 38 2.1 Khỏi quỏt v a bn nghiờn cu v cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh 38 2.1.1 c im a bn nghiờn cu 38 2.1.2 c im ca cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh c nghiờn cu 39 2.2 Vai trũ gii chc nng kinh t ca gia ỡnh 43 2.2.1 Trong hot ng buụn bỏn 43 2.2.2 Trong hot ng phc v buụn bỏn 52 2.2.3 Hiu qu hot ng buụn bỏn 55 2.3 Vai trũ gii chc nng tỏi sn xut ngi 58 2.3.1 Quyt nh s v thi gian sinh 59 2.3.2 Quyt nh bin phỏp k hoch hoỏ gia ỡnh 61 -4- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học 2.4 Vai trũ gii chc nng chm súc, giỏo dc ca gia ỡnh 71 2.4.1 Trong hot ng chm súc gia ỡnh 71 2.4.2.Trong hot ng giỏo dc cỏi 77 2.5 Vai trũ gii chc nng tỡnh cm, tinh thn ca gia ỡnh 85 2.5.1 Tng cng mi quan h tỡnh cm gia ỡnh 85 2.5.2 Kim soỏt, iu ho mi quan h gia ỡnh 89 Kt lun v khuyn ngh 91 Kt lun 91 Khuyn ngh 93 Ti liu trớch dn 96 Ph lc 100 Bng hi v vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh 100 Hng dn Phng sõu cỏ nhõn ti gia ỡnh 111 Hng dn Phng sõu cỏn b ph n 111 -5- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học DANH MC BNG Bng : S hu nh v thi gian kt hụn (%) 41 Bng 2: S tham gia ca ph n v nam gii vo cụng vic buụn bỏn (%) 43 Bng 3: S tham gia ca ph n vo cỏc hot ng buụn bỏn theo a im ca hng (%) 51 Bng 5: Tng quan gia thi gian buụn bỏn vi tin tit kim (%) 56 Bng 4: Ngi lm vic nh v buụn bỏn ngi ph n ngh sinh (%) 70 Bng 5: T l ngi lm buụn bỏn thay v sinh i chiu vi a im buụn bỏn ca gia ỡnh 70 Bng 6: S m nhn chớnh cỏc cụng vic ni tr hng ngy (%) 74 Bng 7: cụng vic chm súc (%) 75 Bng 8: Quyt nh vic hc tp, hng nghip cho cỏi (%) 77 Bng 9: Nhng khú khn vic dy (%) 81 Bng 10 : Tng quan gia ỡnh gp khú khn dy vi a im buụn bỏn khỏc (%) 82 Bng 11: Lo lng i vi cỏi hin (%) 84 Bng 12: Tng quan s ba n chung ca c gia ỡnh vi a im buụn bỏn (%) 87 Bng 14: Nhng hot ng thi gian ri 88 Bng 15: Ngi iu ho mi quan h gia ỡnh (%) 89 Bng 16 : Ngi trũ chuyn vi cỏi (%) 90 -6- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học DANH MC BIU Biu 1: Tng quan theo nhúm tui ca ph n vic thc hin cụng vic buụn bỏn 49 Biu 2: S tham gia ca hai v chng vo cỏc cụng vic buụn bỏn theo nhúm tui ca v 50 Biu 3: Ngi i vay 52 Biu 4: Ngun vay 53 Biu 7: T l ph n v nam gii quyt nh no hỳt thai 66 Biu 8: T chc ba n 86 -7- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học M U Tớnh cp thit ca ti T i hi VI ng Cng sn Vit Nam (1986), nc ta chuyn i t nn kinh t trung bao cp sang nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn Mt nhng s i mi t quan trng nht l quan im kinh t th trng, v phỏt trin khu vc kinh t t nhõn, to phỏt trin kinh t gia ỡnh S thay i ny to ng lc mnh m hnh ng ca mi ngi dõn v gúp phn ỏng k lm bin i b mt kinh t ca t nc Vi quan im ny, cng ng ó vt qua cỏi nhỡn nh kin v "con buụn" ca nhúm thng nhõn dai dng tn ti qua cỏc thi k lch s phong kin, c ch kinh t bao cp, i ti thc s nhỡn nhn h nh mt nhúm xó hi vi v th v vai trũ quan trng s chuyn i mnh m v kinh t - xó hi, nhng bc hi nhp v mi mt th gii ca t nc Vit Nam Trong xu th bin i ú phi k ti s sc ca hot ng buụn bỏn, kinh doanh cỏc h gia ỡnh Chc nng kinh t ca gia ỡnh b lu m thi k nn kinh t trung bao cp thỡ ó c khụi phc, c tha nhn v khuyn khớch phỏt trin Kinh t gia ỡnh c cụng nhn l mt thnh phn kinh t c bn ca h thng kinh t quc dõn Khu vc kinh t ny thc s úng vai trũ quan trng vic trỡ s tng trng ca kinh t quc dõn hng nm Gia ỡnh ngy cng khng nh l n v kinh t nng ng, hiu qu T ch ch yu l n v tiờu th, gia ỡnh chuyn sang n v sn xut v t hoch toỏn vi nhng thay i tt yu s hnh ca thit ch ny S bin i kinh t- xó hi nh vy kộo theo nhng bin i gia ỡnh, cú th thy rng vic lm giu ó em li nhng thnh qu tt p cho gia ỡnh, nhiờn bờn cnh nhng thnh qu kinh t tt p, gia ỡnh ó gp -8- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học phi nhng cn gii quyt, nh s bin i vai trũ ca cỏc thnh viờn gia ỡnh, giỏo dc gia ỡnh, xung t gia ỡnh ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu xó hi hc vi quy mụ ln nh khỏc v mi khớa cnh ca i sng gia ỡnh, cỏc vựng khỏc nhau, cỏc loi hỡnh gia ỡnh khỏc nhau, nh gia ỡnh nụng thụn, gia ỡnh nỳi, gia ỡnh cụng nhõn, gia ỡnh nụng dõn, gia ỡnh trớ thc Gia ỡnh buụn bỏn nh l loi hỡnh gia ỡnh phỏt trin rt mnh m nhng nm va qua, v cú xu hng m rng s lng hn na thi gian ti Nhúm gia ỡnh ny cú nhng c trng chung nh mi gia ỡnh khỏc, nhiờn, tớnh cht buụn bỏn ó to mt s khỏc bit nh tớnh cht t lao ng, t hch toỏn kinh t gia ỡnh, t c theo ngha h khụng l hi viờn, on viờn ca cỏc t chc hi, on th xó hi no Ph n v nam gii gia ỡnh ny to thu nhp cho gia ỡnh bng hot ng buụn bỏn hng ngy ca mỡnh Nhng nghiờn cu liờn quan trc tip n vai trũ gii cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh cũn rt ớt Chớnh vỡ vy vic chn ti ny l chỳng tụi mun tỡm hiu vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh mong rng gúp phn vo vic hiu bit chung v gii v gia ỡnh Vit Nam Trong nhng gia ỡnh buụn bỏn nh, vai trũ gii cú chu tỏc ng, nh hng ca tớnh cht ngh nghip hay khụng, vai trũ gii vic thc hin cỏc chc nng kinh t, giỏo dc cỏi, tỏi sn xut ngi cng nh vic m bo i sng vt cht, tinh thn cho gia ỡnh th no? tr li nhng cõu hi ny cn cú nhng kho sỏt, nghiờn cu lm rừ Bn thõn ngi thc hin lun ny rt yờu thớch nhng liờn quan n gii v gia ỡnh T nhng lý ú, lun mong mun lm rừ thc trng vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh qua kho sỏt thc t ti phng Trung Lit thuc -9- Luận văn Thạc sỹ Xã hội học qun ng a - H Ni, mong gúp phn ci thin quan h gii gia ỡnh núi chung v gia ỡnh buụn bỏn núi riờng v thc hin ch trng chớnh sỏch bỡnh ng gii, tin b ca xó hi ca ng v Nh nc ta í ngha khoa hc v thc tin ca ti: 2.1 í ngha khoa hc Nghiờn cu Vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh t hng tip cn xó hi hc tỡm hiu, nhn din s tham gia v quyn bỡnh ng ca ph n v nam gii vo thc hin cỏc chc nng gia ỡnh Trờn c s ú ti lm rừ hin trng vai trũ gii nhúm gia ỡnh buụn bỏn nh H Ni bi cnh kinh t th trng Nhng kt qu v thụng tin thu c cú th lm ti liu tham kho hu ớch cho cỏc cỏ nhõn, t chc quan tõm n lnh vc ny 2.2 í ngha thc tin T nhng kt qu nghiờn cu, hy vng lun ny s a c nhng khuyn ngh hu ớch ti nhng nhng ngi lp chớnh sỏch v thc hin chớnh sỏch h thc hin tt hn nhim v ca mỡnh ng thi, t kt qu nghiờn cu ca lun s gúp phn lm cho nam gii v ph n cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh, c bit l nhng ngi ph n hiu rừ hn vai trũ m h ang m nhn, nhng vng mc m h ang gp phi vic thc hin vai trũ ca mỡnh, t ú giỳp h nõng cao a v, gim thiu nhng xung t vai trũ ny sinh Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu - Phõn tớch vai trũ gii cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh thụng qua mt s hot ng thc hin cỏc chc nng ca gia ỡnh - 10 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học 21 Phm Vn Quyt (2001) Chng 3: Phng phỏp nghiờn cu xó hi hc thc nghim (trong: Phm Tt Dong, Lờ Ngc Hựng ng ch biờn Xó hi hc, In ln th 2) H Ni: Nxb i hc Quc gia H Ni - 326 tr 22 S tay cụng tỏc n cụng : Lu hnh ni b (2006) H Ni: Nxb : Lao ng - 176 tr 23 Trnh Duy Luõn (2004) Xó hi hc ụ th H Ni: Nxb Khoa hc xó hi - 239 tr 24 Trnh Duy Luõn, Han Schenk ch biờn (2000) Ni v cuc sng ca c dõn H Ni - H Ni: Nxb : Vn hoỏ thụng tin - 142 tr 25 Vn kin ng thi k i mi : i hi VI, VII, VIII, IX: V phỏt trin kinh t xó hi (2005) - H Ni: Nxb : Chớnh tr Quc gia, - 419 tr 26 Vn kin i hi i biu Ton quc ln th IX (2001) - H Ni: Nxb : Chớnh tr Quc gia - 352 tr 27 Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII : Din khai mc i hi; Bỏo cỏo chớnh tr; Bỏo cỏo v cỏc kin i hi; Kt qu tho lun cỏc kin i hi; Ngh quyt ca i hi; Din b mc i hi (1991) - H Ni: Nxb : S tht - 171 tr 28 Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII (1996) - H Ni: Nxb : Chớnh tr Quc gia - 251 tr 29 Vn kin i hi i biu ton quc ln th X ( 2006) - H Ni: Nxb : Chớnh tr quc gia - 375 tr 30 Vai trũ gii v lng hoỏ giỏ tr gia ỡnh : Mt s gii phỏp h tr xõy dng gia ỡnh th ụ theo hng bỡnh ng, hin i (2006) H Ni: - 98 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Nxb : Trung tõm Nghiờn cu ph n [Trng Cỏn b ph n trung ng] - 222 tr 31 V Ho Quang ch biờn (2006) Gia ỡnh Vit Nam quan h quyn lc v xu hng bin i - H Ni: Nxb : i hc quc gia - 347 tr 32 V Quang H (2001) Cỏc lý thuyt xó hi hc hin i : Tp - H Ni: Nxb : i hc Quc gia - 543 tr 33 Warren Kidd [et al.]; Nguyn Kiờn Trng dch (2006) Nhng bi ging v xó hi hc - H Ni: Nxb : Thng kờ; Cụng ty Vn húa Minh Trớ; Nh sỏch Vn Lang - 839 tr - 99 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học PH LC BNG HI V VAI TRề GII TRONG GIA èNH BUễN BN NH Li gii thiu Cho anh/ch, chỳng tụi l hc viờn cao hc ca Khoa Xó hi hc, trng i hc khoa hc xó hi v Nhõn vn, i hc Quc gia H Ni Chỳng tụi ang tin hnh nghiờn cu v i sng v vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh H Ni Rt mong anh/ch giỳp tr li mt s cõu hi sau -I - C IM CHUNG CA H GIA èNH C.1: S ngi ang sinh hot gia ỡnh: ngi C.2: S th h: th h C.3: Xin anh/ch cho bit ụi nột v nhng ngi hin ang sinh hot chung gia ỡnh Stt Quan h vi Gi ngi c hi i Nm Tỡnh trng Hc sinh hụn nhõn Ngh nghip hin tớnh (1) (2) 1-Ngi c hi (3) (4) (5) - 100 - (6) (7) Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Anh/ch kt hụn nm no: Hng dn in bng (1) Khoanh trũn s th t ca ngi ch h (2) Ngi c hi:1; V/chng 2; Con: 3; Chỏu 4; B/m (3) Gii tớnh: Nam: 1; N (5) ó kt hụn: 1; Cha kt hụn: 2; Ly hụn 3; Goỏ 4; (6) Ghi s nm i hc ; trung cp 14; i hc 16; trờn na: 18 (7) Ghi ngh nghip chớnh ang lm C.4: Gia ỡnh mỡnh cú nhng ngun thu nhp no: Kinh doanh (1) Lng ca cỏc thnh viờn gia ỡnh (2) Cho thuờ ca hng, nh (3) Cỏc ngun tr giỳp (4) Khỏc: (5) ghi rừ C.5: Ngun thu nhp chớnh ca gia ỡnh l (chn ngun quan trng nht): Kinh doanh (1) Lng ca cỏc thnh viờn gia ỡnh (2) Cho thuờ ca hng, nh (3) Cỏc ngun tr giỳp (4) Khỏc: (5) ghi rừ C.6: Thu nhp hng thỏng trung bỡnh ca: C gia ỡnh: (1) triu ng V: (2) triu ng - 101 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Chng : (3) triu ng C.7: Tỡnh trng nh : Nhiu tng (1) Mt tng, mỏi bng (2) Mỏi ngúi (3) Khu th (4) C.8: Ai ng tờn giy t ch s hu cn nh ch ang Chng (1) V (2) C hai (3) Ngi khỏc (4) II - HOT NG KINH T C.9: Ca hng gia ỡnh ang buụn bỏn l (chn phng ỏn): Thuờ (1) Nh ca gia ỡnh (2) Khỏc (3) (ghi rừ) C.10: Tỡnh trng ca hng: Nhiu tng (1) Mt tng, mỏi bng Mỏi ngúi (3) Khỏc (4) (2) (ghi) C.11: Tin thuờ ca hng mt thỏng l : triu ng C.12: a im buụn bỏn ? Trong ngừ (1) Mt ph (2) Trong khu th (3) Trong ch (4) - 102 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Khỏc (5) C.13: Nh ta ó buụn bỏn c khong bao nhiờu nm? nm C.14: Mt hng chớnh l (chn 1): - Bỏnh ko (1) - ung (2) - Vn phũng phm (3) - Nh thuc (4) - Qun ỏo (5) - Thc phm (6) - Tng hp (7) - Khỏc (8) C.15: Gia ỡnh mỡnh cú ng ký kinh doanh khụng ? Cú (1) Khụng (2) - 103 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học C.16: Xin anh/ch cho bit l ngi lm chớnh cỏc cụng vic buụn bỏn sau: Ngi m nhn chớnh V Chng C hai Cụng vic Ngi Khụng khỏc lm Nhp hng, mua hng hoỏ cho gia ỡnh Bỏn hng Gi tin buụn bỏn ng tờn giy phộp kinh doanh ca gia ỡnh Quyt nh vic chn ngnh hng Quyt nh cỏc vic u t ln C.17: T trc n gia ỡnh mỡnh cú phi vay n buụn bỏn khụng ? Cú (1) Khụng (2) (chuyn sang cõu 20) C.18: Nu cú, l ngi i vay: (chn 1) Chng (1) V (2) C hai (3) C.19: Vay õu l chớnh (chn phng ỏn quan trng nht): Bờn h hng/bn bố chng (1) Bờn h hng/bn bố v (2) on th (3) Ngõn hng/chớnh quyn (4) C.20: Khong 12 thỏng va qua gia ỡnh mỡnh cú dnh c tin tit kim khụng Cú (1) Khụng (2) C.21: Nu cú, khong bao nhiờu tin: triu ng - 104 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học C.22: T xp loi kinh t gia ỡnh hin nay: Khỏ gi (1) Khú khn (3) Trung bỡnh (2) C.23: So vi trc kinh doanh, kinh t ca gia ỡnh ta l: Khỏ hn (1) Nh c (2) Kộm i (3) III- SINH - K HOCH HO GIA èNH C.24: Anh /ch cú my ngi con: Trai Gỏi C.25: Xin anh/ch cho bit l thc hin nhng cụng vic k hoch hoỏ gia ỡnh sau: Ngi m nhn chớnh V Chng Cụng vic C Ngi Khụng hai khỏc lm Quyt nh s Quyt nh thi gian sinh Quyt nh bin phỏp trỏnh thai Thc hin bin phỏp trỏnh thai Quyt nh b thai (nu cú) C.26: Khi sinh con, ch c ngh ngi hon ton bao lõu C.27: Khi ú l ngi m nhn vic kinh doanh (chn 1, ngi quan trng nht): Chng (1) Ngi gia ỡnh (2) Thuờ(3) C.28: Khi ú l ngi chm súc vic ni tr gia ỡnh (chn 1, ngi quan trng nht): Chng (1) Ngi gia ỡnh (2) C.29: Sau thi gian ngh hon ton, ch ó: Ch lm vic nh (1) - 105 - Thuờ(3) Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Ch lm kinh doanh (2) Lm vic nh bỡnh thng (3) IV - Hot ng sinh hot gia ỡnh hng ngy C.30: Xin anh/ch cho bit l ngi thng thc hin nhng vic sau: Ngi m nhn chớnh V Cụng vic Git gi Nu n Ra bỏt Mua thc n Chm súc ngi nh b m Mua sm dựng sinh hot hng ngy Quyt nh vic mua sm dựng t tin Giao tip vi chớnh quyn, khỏch Quyt nh trng lp cho hc 10 a ún i hc, hp ph huynh 11 Dy con/qun lý vic hc ca 12 Quyt nh vic hc thờm, mua sm dựng cho hc 13 nh hng vic ngh nghip cho - 106 - Chng C Ngi Khụng hai khỏc lm Luận văn Thạc sỹ Xã hội học C.31: Xin anh/ch cho bit quan im ca mỡnh v nhng sau: Quan im Lnh vc ỏnh giỏ Chng Chng hon ton lm tt lm tt hn hn Nh V hon V Khụng ton lm lm tt ỏnh giỏ tt hn hn c Lm n kinh t Lm vic ni tr Dy bo, giỏo dc Chm súc, nuụi nng Hiu bit kin thc C.32: Hin nay, anh/ch cú lo lng gỡ nht i vi cỏi hin (Chn cho tng i tng) i vi trai Lo khụng cú vic lm Lo hc hnh khụng n ni, n chn Lo quan h bn bố khụng tt Lo b nhim t nn xó hi Lo sc kho khụng tt Lo bt hiu vi ụng b/cha m Khỏc (ghi c th) - 107 - i vi gỏi Luận văn Thạc sỹ Xã hội học C.33: Anh/ch thng gp khú khn gỡ vic giỏo dc (chn hoc 3) Khụng cú thi gian dy d (1) Khụng kin thc dy (2) Mõu thun v cỏch dy (3) Mụi trng xó hi phc (4) Khụng cú khú khn gỡ Khỏc (6) (5) (ghi: ) V - HOT NG TèNH CM GIA èNH C.34:Gia ỡnh mỡnh thng t chc c ba n chung : ln / tun C.35: Nhng lỳc rnh ri, anh/ch thng lm nhng gỡ (chn nhiu phng ỏn): Núi chuyn, i chi vi bn bố (1) c sỏch bỏo (2) Núi chuyn vi (3) Tõm s vi chng Xem tivi (4) (5) Khụng cú thi gian ri (6) C.36: Trong gia ỡnh, l ngi úng vai trũ chớnh vic iu ho cỏc mi quan h gia ỡnh (chn 1, ngi quan trng nht) Chng (1) V (2) ụng/b (3) Con cỏi (4) Ngi khỏc (5) C.37: Trong gia ỡnh hng dn/khuyờn nh quan h vi bn bố, xó hi, a) i vi trai (chn 1, ngi hay hng dn nht) - 108 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Chng (1) V (2) Ngi khỏc (4) ụng/b(3) b) i vi gỏi (chn 1, ngi hay hng dn nht) Chng (1) V (2) Ngi khỏc (4) ụng/b(3) C.38: Khi cỏi cn li khuyờn nhng tỡnh khú ng x, chỳng thng tỡm gp nghe t a) i vi trai (chn 1, ngi hay hng dn nht) Chng (1) V (2) Ngi khỏc (4) ụng/b(3) b) i vi gỏi (chn 1, ngi hay hng dn nht) Chng (1) V (2) ụng/b(3) Ngi khỏc (4) C.39 Khi gp cỏc trng hp khú x, hai v chng s: (chn phng ỏn quan trng nht) Chng a quyt nh cui cựng (1) V a quyt nh cui cựng (2) C hai v chng cựng bn bc, quyt nh (3) C.40: Anh/ch cú hi lũng vi cuc sng hin ca mỡnh khụng? (chn 1) Hi lũng (1) Khụng hi lũng (2) Khú tr li - 109 - (3) Luận văn Thạc sỹ Xã hội học C.41: V/chng ca anh ch cú hi lũng v cụng vic ca anh/ch hin khụng? (chn 1) Hi lũng Khú tr li (1) Khụng hi lũng (3) (2) Vỡ sao: . Xin chõn thnh cm n anh/ch ó tr li phng - 110 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học HNG DN PHNG VN SU C NHN TI GIA èNH Mc tiờu phng vn: Tỡm hiu quan im ca cỏc cỏ nhõn v cỏc liờn quan n vai trũ gii, phõn cụng lao ng theo gii, c s ca s phõn cụng lao ng ny quyt nh v thc hin cỏc cụng vic ca gia ỡnh i tng phng sõu: Nam gii (chng)v ph n (v) cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh Ni dung cn phng vn: + Thụng tin cỏ nhõn ca ngi c phng vn: H tờn, tui, gii tớnh, cỏi + Hot ng ca i tng thc hin cỏc chc nng gia ỡnh: Ai lm? Ai tham gia ý kin? Ai quyt nh? Ai thc hin? HNG DN PHNG VN SU CN B PH N Mc tiờu phng vn: Tỡm hiu quan im ca cỏn b hot ng hi ph n v cỏc liờn quan n vai trũ gii, phõn cụng lao ng theo gii, c s ca s phõn cụng lao ng ny quyt nh v thc hin cỏc cụng vic ca gia ỡnh i tng phng sõu: Cỏn b ph n phng Ni dung cn phng vn: + ỏnh giỏ v thc trng phõn cụng lao ng theo gii, bỡnh ng gii gia ỡnh hin + Cỏc hot ng ca hi ti a phng vic nõng cao a v, vai trũ ca ph n, bỡnh ng nam n - 111 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học - 112 - [...]... n trong gia ỡnh to iu kin cho ph n va lm tt vai trũ kinh t, va gi gỡn hnh phỳc gia ỡnh v nõng cao cht lng cuc sng 4 i tng, khỏch th v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu Vai trũ gii trong cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh 4.2 Khỏch th nghiờn cu Ph n (ngi v) v nam gii (ngi chng) trong cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh 4.3 Phm vi nghiờn cu Trong lun vn ny i vo tỡm hiu vai trũ gii trong hot ng sn xut v tỏi sn xut ca gia. .. cụng lao ng trong gia ỡnh, E Durkheim cng cú nhng lý lun: S khỏc bit gia nam v n dn n s phõn cụng lao ng nam-n trong xó hi v gia ỡnh S phõn cụng lao ng theo gii (nam-n) th hin trong cỏc t chc cuc sng gia ỡnh ni ph n lm vic ni tr v nam gii lm vic nng v cụng vic ngoi gia ỡnh Phõn cụng lao ng nam-n l yu t hỡnh thnh vai trũ gii trong gia ỡnh v xó hi Ph n cú vai trũ-biu t tỡnh cm, nam gii cú vai trũ-nhim... nú, cỏc nh xó hi hc ó ch ra v trớ ca gia ỡnh: xó hi l mt h thng nhng - 26 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học quan h chng chộo nhau, trong ú gia ỡnh l mt h thng nh trong h thng xó hi Trong h thng gia ỡnh li cú nhng h thng nh hn nh h thng quan h gia m - con, h thng quan h hụn nhõn gia v-chng Tt c cỏc h thng nh (gia ỡnh), hoc h thng nh hn (cỏc quan h gia cỏc thnh viờn trong gia ỡnh) khụng tn ti c lp hon ton,... trong gia ỡnh cú cỏc vai trũ c phõn bit rừ rng, ú l cỏc vai trũ lm m, lm v, lm con nam gii l tr ct, ra quyt nh, kim tin, nuụi sng gia ỡnh v gn lin vi vai trũ ú l cụng vic phi thc hin Trong mt ngy, cng nh trong c cuc i, ngi ph n v nam gii cú nhng xu hng lm vic khỏc nhau, thc hin cỏc vai trũ khỏc nhau - 24 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Nhng cụng vic ny cú th phõn loi thnh ba dng vai trũ, c th l: 1/ Vai. .. quan trc tip n vai trũ gii trong cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh cũn rt ớt Trong khi ú loi hỡnh gia ỡnh ny ang cú xu hng phỏt trin, m rng trong tng lai Vỡ vy, vic chn ti ny l chỳng tụi mun tỡm hiu vai trũ gii trong gia ỡnh buụn bỏn nh cú th gúp phn vo vic mụ t bc tranh chung v gia ỡnh Vit Nam núi chung v nghiờn cu v gii núi riờng Lun vn ny k tha cỏc nghiờn cu trc v tỡm tũi cỏi mi v mt loi hỡnh gia ỡnh cũn cha... hc, vai tr xú hi v vic úng vai tr xú hi cỳ nhng tnh cht c thự sau : * Tnh cht 1: ội vi con ngi, úng vai tr xú hi v thay i vai tr l cng vic hng ngy din ra lin tc, k tip nhau v khng trng lp v thi gian mi hon cnh khng gian v thi gian khc nhau con ngi s cú nhng vai tr xú hi khc nhau * Tnh cht 2: Khng th lit kờ s lng vai tr ca mi c nhừn, bi l c nhừn cỳ bao nhiu mi quan h l cỳ by nhiu vai tr * Tnh cht 3: Vai. .. t vai trũ Mt trong nhng cỏch ú l u tiờn vai trũ ny quan trng hn cỏc vai trũ khỏc, hoc cỏch ly cỏc vai trũ khỏc; thm chớ cú cỏch gii quyt l t b nhng vai trũ ớt quan trng i vi h - 22 - Luận văn Thạc sỹ Xã hội học Xung t vai trũ v cng thng vai trũ thng phỏt sinh trong xó hi cụng nghip i sng xó hi trong cỏc xó hi hin i u phc tp v to ra nhiu vn , chỳng ta thng m nhn cựng mt lỳc nhiu a v v thc hin nhiu vai. .. khỏc [33, 296] 1.2.5 Khỏi nim gia ỡnh buụn bỏn nh Gia ỡnh buụn bỏn nh theo lun vn l gia ỡnh cú hot ng kinh t chớnh l buụn bỏn nh Quy mụ buụn bỏn ca cỏc gia ỡnh ny l nh, ly hng v bỏn l, t sn xut ri bỏn Mt hng buụn bỏn cú th chuyờn doanh mt mt hng hoc tp hoỏ thun tin trong vic ỏnh giỏ vai trũ ca ngi ph n trong gia ỡnh buụn bỏn nh, chỳng tụi la chn gia ỡnh m ngi v v chng tham gia hot ng buụn bỏn, vic ny... hin tt vai trũ ngi cụng dõn, ngi lao ng, ngi m, ngi thy u tiờn ca con ngi. [29, 120] 1.3.2 Lý thuyt vai trũ Trong thc t xú hi, mi ngi cú mt v trớ v vai tr xú hi nht nh Vớ d vai tr xú hi ca mt gio vin l ging dy, vai tr mt bc s l cha bnh Do ú, cú th núi vai tr xú hi ca mt c nhừn l nhng g c nhừn y phi lm mt khng gian v thi gian nht nh theo nhng qui tc chun mc m xú hi ú t ra Cỏc tớnh cht c bn ca vai tr... giỏ mt cỏch y Cỏc vai trũ do ngi ph n thc hin thng gn bú vi nhau, khi cú mt chng trỡnh hoc d ỏn phỏt trin no ú tỏc ng n mt vai trũ, chỳng thng kộo theo tỏc ng dõy chuyn n cỏc vai trũ khỏc Trong gia ỡnh, vai trũ ca cỏc thnh viờn ph thuc ln nhau Cỏc vai trũ ca nam gii thng mang tớnh i ngoi, kinh t, nh hng nờn d biu hin, c xó hi ỏnh giỏ cao; cũn vai trũ ca ph n thng l lm cụng vic trong gia ỡnh, ni tr, nuụi ... vựng khỏc nhau, cỏc loi hỡnh gia ỡnh khỏc nhau, nh gia ỡnh nụng thụn, gia ỡnh nỳi, gia ỡnh cụng nhõn, gia ỡnh nụng dõn, gia ỡnh trớ thc Gia ỡnh buụn bỏn nh l loi hỡnh gia ỡnh phỏt trin rt mnh m... khỏi nim liờn quan n ti: Vai trũ; vai trũ gii, gii, gia ỡnh; gia ỡnh buụn bỏn nh; chc nng ca gia ỡnh - Phõn tớch thc trng thc hin vai trũ gii sn xut v tỏi sn xut ca gia ỡnh buụn bỏn nh - xut... hin nhiu mt: - Vai tr tht l vai tr din i sng hng ngy, ngc li l cỏc vai tr gi thng xut hin cỏc mi quan h ngoi giao - Vai tr nh ch l vai tr ca mt c nhừn mt t chc qui nh Ngoi l cỏc vai tr c nhừn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: VAI TRÒ GIỚI TRONG THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH, 5 Vai trò giới trong chức năng tình cảm, tinh thần của gia đình, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU TRÍCH DẪN, BẢNG HỎI VỀ VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH BUÔN BÁN NHỎ, C.17: Từ trước đến nay gia đình mình có phải vay nợ để buôn bán không ?, IV - Hoạt động sinh hoạt gia đình hàng ngày

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm