Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

77 469 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2016, 09:08

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN LẬP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT ĐỒ MỘC MỸ NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN LẬP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT ĐỒ MỘC MỸ NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Dương Văn Đoàn Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN LẬP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT ĐỒ MỘC MỸ NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Dương Văn Đoàn Thái Nguyên, năm 2015 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo, kiến thức học lý thuyết sinh viên cần có hội tiếp cận làm quen với thực tế, thực tốt việc “học đôi với hành” Qua đó, giúp sinh viên hoàn thiện kiến thức, phương pháp làm việc, nghiên cứu khoa học Được đồng ý ban giám hiệu nhà trường ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, em thực đề tài: “Đánh giá thực trạng đưa giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trình xây dựng nông thôn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” Trong trình học tập, rèn luyện thực khóa luận em bảo thầy cô giáo Khoa Lâm Nghiệp, cán thuộc phòng nông nghiệp huyện Phú Bình cô chủ sở nghề Phú Bình, thầy giáo hướng dẫn Dương Văn Đoàn, tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực tập, điều tra thu thập số liệu phục vụ cho trình làm khóa luận đạt kết mong muốn Đến khóa luận hoàn thành, em xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Do kiến thức thân hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót vấn đề tồn Vậy em mong nhận giúp đỡ thầy cô giáo để khóa luận em hoàn thiện đạt kết cao Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2015 Sinh viên Hoàng Văn Lập iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Độ tuổi trung bình trình độ lao động 27 Bảng 4.2: Thời gian nghề lao động làng nghề năm 2013 28 Bảng 4.3: Bảng công cụ chủ yếu nghề mộc mỹ nghệ huyện Phú Bình 30 Bảng 4.4: Bảng số máy móc chủ yếu áp dụng 31 Bảng 4.5: Một số loại nguyên liệu sử dụng phổ biến làng nghề 34 Bảng 4.6: Sản phẩm thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề 34 Bảng 4.7: Thu nhập lao động làng nghề qua năm 37 Bảng 4.8: Hiệu kinh tế số sản phẩm tiêu biểu 38 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Xưởng mộc An Châu 31 Hình 4.2: Máy Đa Năng 31 Hình 4.3: Máy Đục 31 Hình 4.4: Máy Xẻ 31 Hình 4.5: Bàn thờ An Châu 32 Hình 4.6: Tại Xuân Phương 32 Hình 4.7: Tại An Châu 33 Hình 4.8: Tại Phú Lâm 33 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BQL: Ban quản lý CNH – HĐH: Công nghiệp hóa – đại hóa DNTN: Doanh nghiệp tư nhân KT – XH: Kinh tế - Xã hội ĐVT: Đơn vị tính NVL: Nguyên vật liệu TTCN: Tiểu thủ công nghiệp TB: Trung bình UBND: Ủy ban nhân dân vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Ngành nghề nông thôn 2.1.2 Nghề truyền thống 2.1.3 Làng nghề 2.1.4 Làng nghề truyền thống 12 2.1.5 Làng nghề 14 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 15 2.2.1 Trên giới 15 2.2.2 Ở Việt Nam 17 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 19 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 19 2.3.2 Kinh tế - Xã hội 21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu 22 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá thực trạng đưa giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trình xây dựng nông thôn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” công trình nghiên cứu khoa học thân tôi, công trình thực hướng dẫn Th.s Dương Văn Đoàn thời gian từ tháng 6/2014 đến 30/12/2014 Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận trình điều tra thực tế hoàn toàn trung thực, có sai sót xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chịu hình thức kỉ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên, tháng năm 2015 Người viết cam đoan XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên Đã sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) viii 4.4.2 Giải pháp để hoàn thiện kết cấu hạ tầng 42 4.4.3 Giải pháp hoàn thiện yếu tố đầu vào 43 4.4.4 Giải pháp thị trường cho sản phẩm làng nghề 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 53 Đề nghị quan chuyên môn cấp tạo điều kiện hỗ trợ cho người làm nghề làng nghề tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở công thương tỉnh hướng dẫn, xây dựng thương hiệu cho làng nghề mộc mỹ nghệ địa bàn huyện Phú Bình Phát triển làng nghề theo hướng riêng địa phương, tránh tự phát sản xuất - Đối với cấp trung ương: cần có sách xã hội nhằm khuyến khích người dân tăng cường sản xuất đặc biệt sách người nghèo ưu đãi vay vốn vay vốn với lãi xuất thấp, đồng thời cần có sách khuyến khích thúc đẩy làng nghề truyền thống phát triển sách vốn đầu tư sở hạ tầng hệ thống giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hoà (2005), Tổng quan xu hướng phát triển nghề phi nông nghiệp làng nghề nông thôn Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2007), Một số sách phát triển ngành nghề nông thôn, NXB Nông nghiệp Báo cáo kết thực chương trình mục tiêu quốc gia việc làm dạy nghề huyện Phú Bình giai đoạn (2011 – 2013) Báo cáo kết kinh tế xã hội huyện Phú Bình Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ( Bộ NN PTNT ) 2010 Báo cáo tình hình sản xuất làng nghề Nguyễn Trí Dĩnh (2005), Phân tích vai trò làng nghề nhân tố tác động đến phát triển làng nghề Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề huyện phú bình giai đoạn (2011 – 2015) Nghị định 66/2006 NĐ – CP ngày 7/7/2006 phát triển nghành nghề nông thôn “Nghiên cứu qui hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng CNH nông thôn Việt Nam” quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2002) 10 Thông tư 116/2006/TT – BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 quy định nội dung tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, Làng nghề truyền thống 11 Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/1/2007 Bộ Công Nghiệp (nay Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 55 12 Thông tư liên tịch số 41/2002/TTLT/BNN-BLĐTBXH-BVHTT ngày 30/5/5002 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Lao động – TBXH Bộ Văn hoá-Thông tin (nay Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch) 13 Bùi văn Vượng, (2002), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam 14 Trần minh Yến, (2004), Làng nghề truyền thống trình công nghiệp hóa, đại hóa II Các tài liệu tham khảo từ Internet UBND huyện Phú Bình, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Thái nguyên http://huyenphubinh.gov.vn/Shop.cn/ChiTietTinTuc/gi-i-thi-u-chung/thongtin-chung-ve-huyen-phu-binh/5036 [ngày truy cập 25/11/2014] PHỤ LỤC Phụ Biểu 1: Danh sách lao động làng nghề mộc mỹ nghệ An Châu Tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TB 21 22 23 24 25 26 TB 27 28 29 30 TB HỌ VÀ TÊN Vị trí Tạ Văn Hưng Nguyễn văn Hậu Tạ Văn Tuyến Nguyễn Văn Mừng Tạ Văn Quỳnh Nguyễn Đức Lộc Tạ Văn Tưởng Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Nam Nguyễn Đức Lợi Nguyễn Ngọc Huê Hoàng Minh Xuân Nguyễn Quang Dự Nguyên Ngọc Huy Hoàng Văn xong Hoàng Hữu Nam Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Đức Trí Nguyễn Công Danh Hoàng Văn Ba Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Lao Động Chính Nguyễn Minh Thanh Dương Văn Quân Dương Văn Dũng Hoàng Văn Tuân Nguyễn Thành Long Nguyễn Minh Quang Phụ giúp việc Phụ giúp việc Phụ giúp việc Phụ giúp việc Phụ giúp việc Phụ giúp việc Nguyên Viết Xuân Nguyễn Đình Dự Dương Ngọc Ánh Dương Văn Phúc Học nghề Học nghề Học nghề Học nghề 53 45 33 57 60 31 59 61 66 34 39 26 48 49 32 29 37 66 37 49 45,6 34 42 38 30 29 39 35,3 16 18 15 16 16,2 12 12 2 12 12 7 12 12 12 12 Thời gian nghề (Năm) 28 21 18 25 15 11 15 23 15 12 13 3,5 15 11 Thu nhập (Triệu/ tháng) 5,5 5.5 4,5 5,5 5,5 4,5 4 4,5 4 5,5 10 7 12 12 10 3,5 3,5 3,5 3 12 9 1,5 1,5 2 2 4,5 Trình độ học vấn (Nguồn : Số liệu điều tra làng mộc An Châu) 1.3 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập: Giúp sinh viên vận dụng kiến thức học vào thực tế - Ý nghĩa thực tiễn: Việc đánh giá thực trạng phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ địa phương tìm tồn tại, hạn chế trình phát triển làng nghề mỹ nghệ huyện từ đưa giải pháp khả thi để giải khó khăn trình phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ huyện trình xây dựng nông thôn Phụ Biểu 3: Danh sách lao động làng nghề mộc mỹ nghệ Phú Lâm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TB 20 21 22 23 24 TB 25 26 27 28 29 30 TB HỌ VÀ TÊN Vị trí Nghiêm Xuân Quý Nghiêm Xuân Hợp Nguyễn Duy Hải Trần Thế Túc Nghiêm Văn Long Hoàng Văn Thuyên Hoàng Văn Bách Hoàng Hải Long Nguyên Văn Quyền Nghiêm Văn Phú Nguyễn Văn Hiển Trần Quang Hà Nguyễn Đức Minh DươngVăn Bằng Hoàng Thanh Phong Vũ Đức Đam Nguyễn Văn Thạnh Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Văn Trung Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Chủ xưởng Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Trần Văn Hải Trần Đình Thôn Nghiêm Ngọc Đô Nghiêm Văn Đình Trần Văn Đạt Phụ giúp Việc Phụ giúp Việc Phụ giúp Việc Phụ giúp Việc Phụ giúp Việc Hoàng Văn Đại Trần Văn Hữu Nguyễn Văn Long Nghiêm Văn Tin Nghiêm Xuân Hợi Nguyễn Thế Hiển Học nghề Học nghề Học nghề Học nghề Học nghề Học nghề Tuổi 60 40 33 32 47 63 35 38 63 61 48 30 69 44 29 56 39 55 65 48,8 34 40 40 28 40 36,4 15 17 19 16 14 16 16,2 Trình độ học vấn 12 12 12 2 12 12 Thời gian nghề (Năm) 19 15 3,5 4,5 11 13 14 11 12 16 Thu Nhập (Triệu/ tháng) 6 4,5 5 5 5,5 4.5 5,5 4 5 5,5 12 5 12 3,5 3,5 3,5 3,5 9 12 9 0,5 1,5 0,5 1,5 2 1,5 4,5 (Nguồn: Số liệu điều tra làng mộc Phú Lâm) PHIẾU ĐIỀU TRA Phục vụ điều tra nghiên cứu giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trình xây dựng nông thôn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Dành cho chủ doanh nghiệp/chủ sở sản xuất) Người vấn: Hoàng Văn Lập Thời gian vấn: ngày tháng năm 2014 Xin ông/bà vui lòng cho biết thông tin vấn đề (hãy trả lời hoạc đánh dấu (x) vào câu trả lời phù hợp với ý kiến ông/bà) Thông tin chung Họ tên người cung cấp thông tin Nghề nghiệp tuổi .giới tính Trình độ văn hóa dân tộc Địa I SẢN PHẨM Xin Ông/Bà cho biết loại sản phẩm sở sản xuất gì? ……………………………………………………………………………… Các sản phẩm thường sản xuất từ loại gỗ gì? Sản phẩm Bàn ,ghế ……… …… Các loại gỗ thường dùng Giá trị sản phẩm ……… 3.Những sản phẩm ông bà bán chạy nhất? Hiện nay, mẫu mã sản phẩm Cơ sở tự thiết kế Thuê thiết kế Thiết kế theo đặt hàng khách hàng Ông/Bà có nhu cầu đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sở sản xuất hay không?  Có (Chuyển đến câu 6)  Không (Chuyển đến câu 7) Xin Ông/Bà cho biết mức độ cần thiết việc đăng ký thương hiệu Rất không cần thiết Không cần thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết Hợp tác xã  Công ty II VỀ QUI MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH Qui mô sản xuất sở Hộ gia đình Tổ hợp sản xuất Hiện nay, phương thức sản xuất sở theo công nghệ nào? Thủ công, truyền thống Kết hợp công nghệ 9.Những công nghệ áp dụng sở sản xuất ……………………………………………………………… 10 Hiện nay, diện tích sản xuất sở sản xuất là: m2 11 Ông/Bà có nhu cầu mở rộng diện tích sản xuất sở hay không?  Có  Không (Chuyển đến câu 13) 12 Tổng sản phẩm sản xuất hàng năm? Sản phẩm 2011 2012 2013 2012 2013 2012 2013 13.Tổng sản phẩm tiêu thụ hàng năm? Sản phẩm 2011 14 Giá trị kinh tế (tổng thu – tổng chi) Giá trị kinh tế 2011 III VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 15 Số lượng lao động sở: người; Trong đó: Nam: ; Nữ: 16.Lương trung bình lao động bao nhiêu/1 tháng? PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 sở khoa học 2.1.1 Ngành nghề nông thôn Theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ ngành nghề nông thôn bao gồm: - Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản - Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ mộc, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, khí nhỏ - Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ - Gây trồng kinh doanh sinh vật cảnh - Xây dựng, vận tải nội xã, liên xã dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn - Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; tư vấn sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn Hoạt động theo loại hình tổ chức sản xuất sau: + Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm: - Doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; - Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; - Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định pháp luật đăng ký kinh doanh + Các làng nghề, cụm sở ngành nghề nông thôn Ngành nghề TTCN nông thôn có đặc điểm sau: - Ngành nghề TTCN nông thôn hoạt động sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 21 Việc hỗ trợ đào tạo quyền địa phương nào? Hỗ trợ học phí  Hỗ trợ học phí tiền ăn Hỗ trợ học phí, tiền ăn tiền lại 22 Trong thời gian đến, Ông/Bà kiến nghị với quyền chương trình đào tạo sau đây? Mời nghệ nhân truyền nghề Lớp đào tạo nghề cho người lao động Lớp nâng cao lực quản lý cho chủ sở sản xuất Không cần 23 Ông/Bà mong muốn kinh phí đào tạo Miễn phí cho tất loại hình đào tạo Hỗ trợ phần kinh phí đào tạo IV VỀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU 24 Hiện nay, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm sở mua đâu? Trong tỉnh Nhập (nêu rõ) ……………………… Tỉnh khác nước (nêu rõ)……………………………………… 25 Xin Ông/Bà cho biết, nguồn nguyên liệu sản xuất có ổn định không?  Có (Chuyển đến câu 27)  Không (Chuyển đến câu 26) 26 Xin Ông/Bà cho biết nguồn nguyên liệu sản xuất không ổn định? Giá bấp bênh Chưa có sách hỗ trợ nhập nguyên liệu nước Chưa có quy hoạch vùng nguyên liệu Vận chuyển nguyên liệu khó khăn Khác………………………………………………………………… 27 Kiến nghị Ông/Bà nhà nước việc ổn định nguồn nguyên liệu: Hỗ trợ xây dựng nguồn nguyên liệu địa phương Xây dựng sách hỗ trợ nhập nguyên liệu nước Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp thiên tai, dịch họa Khác ……………………………………………………………………… Bảng giá nguyên liệu năm…… Nguyên liệu Giá (đ/m3) V VỐN VÀ HỖ TRỢ VỀ VỐN 28 Hiện vốn sở sản xuất Nguồn vốn tự có Nguồn vốn tín dụng Vốn vay người thân Nguồn vốn sách nhà nước 29 Tỉ lệ vốn vay vốn tín dụng chiếm %/tổng vốn? 30 Khi vay vốn tín dụng, sở gặp khó khăn Thủ tục cho vay rườm rà Cơ sở đủ hồ sơ hợp lệ Lãi suất cao Khác…………………………… 31 Tỉ lệ vốn vay hỗ trợ chiếm ?%/tổng vốn? 32 Khi vay vốn hỗ trợ nhà nước, sở gặp khó khăn Thủ tục cho vay rườm rà Thời hạn vay ngắn Số vốn cho vay thấp Khác………………… 33 Ý kiến đóng góp ông/bà sách hỗ trợ vay vốn cho sở Công khai nguồn vốn ưu đãi Khác Đơn giản thủ tục cho vay VI VỀ TIÊU THỤ, PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 34 Sản phẩm sở sản xuất tiêu thụ Xuất => câu 35 Ngoài tỉnh Trong tỉnh => câu 36 35 Xin Ông/Bà cho biết, giá trị xuất hàng năm đạt: 36 Khách hàng tiêu thụ sản phẩm sở sản xuất Dân địa phương Các doanh nhân quan, doanh nghiêp 37 Hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn Nhu cầu Giá thành sản phẩm cao Bị cạnh tranh cao Không thể mở rộng thị trường tiêu thụ Thiếu thông tin thị trường Khác (nêu rõ)……………………… 38 Xin Ông/Bà cho biết, sở sản xuất có mạng lưới tiêu thụ tỉnh khác Cơ sở tự xây dựng mạng lưới Qua phân phối trung gian 39 Hiện nay, sở có sử dụng công nghệ thông tin (internet, website ) quảng bá sản phẩm không?  Có  Không 40 Xin Ông/Bà cho biết mức độ cần thiết việc sử dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm sở nào? Rất không cần Không cần thiết thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết 41 Trong thời gian qua, quyền tỉnh có hỗ trợ cho sở việc tiêu thụ sản phẩm nào? Không hỗ trợ Cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ Tham gia hội chợ, triển lãm Hỗ trợ quảng bá sản phẩm Khác (nêu rõ)……………………………………………………………… 42 Trong thời gian đến, theo Ông/Bà quyền tỉnh cần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Tăng cường hỗ trợ quảng bá sản phẩm Cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ Hội chợ, triển lãm Khác (nêu rõ)……………… VII CƠ SỞ HẠ TẦNG 43 Đường giao thông có đảm bảo vận chuyển hàng hóa hay không? Có/Không 44 Theo ông/bà, mức độ cần thiết việc nâng cấp đường giao thông khu vực Rất không cần thiết Không Bình Cần Rất cần cần thiết thường thiết thiết 45 Xin ông/bà cho biết, việc cung cấp điện cho sản xuất địa phương nào? Rất không Khôngổn  Bình ổn định định thường Ổn định Rất ổn định VIII BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 46 Hiện nay, trình sản xuất sở có gây ra: Rác thải Nước thải Tiếng ồn Khí thải Bụi Mùi hôi 47 Xin cho biết phương thức thu gom, xử lý chất thải rắn Tự thu gom đốt Thải tự Có đội vệ sinh thu gom nhà nước Khác……………………… - Sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thủ công kết hợp với nửa khí có thống hoà đồng công nghiệp phát triển thành thị với TTCN nông thôn - Lao động nông nghiệp ngành nghề TTCN gắn kết chặt chẽ với nhau: nông dân vừa làm nông nghiệp vừa tranh thủ làm TTCN ngành nghề TTCN tách khỏi nông nghiệp không tách khỏi nông thôn - Công cụ kỹ thuật sản xuất thường thủ công sản phẩm sản xuất mang tính đơn - Sản phẩm có tính hàng hoá cao Tóm lại, ngành nghề TTCN nông thôn hình thành kết trình phân công lao động lâu dài nông thôn Nó tồn đan xen, tương hỗ với nghề khác, nghề nông trình phát triển nông thôn mới, đặc biệt trình đô thị hoá diễn nhanh 2.1.2 Nghề truyền thống 2.1.2.1 Khái niệm đặc trưng Truyền thống thuật ngữ dùng để giá trị, yếu tố, quan niệm cộng đồng người hay xã hội lưu giữ thời gian dài từ hệ qua hệ khác Truyền thống thể tính kế thừa chủ yếu, nhiên có phát triển theo lịch sử Truyền thống biểu hình thức truyền thống học tập, lễ hội truyền thống, truyền thống dòng họ, ngành nghề truyền thống Theo Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thì: “Nghề truyền thống nghề hình thành từ lâu đời, tạo sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, lưu truyền phát triển đến ngày có nguy bị mai một, thất truyền.” Đặc trưng nghề truyền thống là: phải có kỹ thuật công nghệ truyền thống, đồng thời có nghệ nhân đội ngũ thợ lành [...]... thầy giáo Th.s Dương Văn Đoàn đề tài Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nghề và làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong xây dựng nông thôn mới huyện Phú Bình là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực. .. triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ tại địa phương sẽ tìm ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển các làng nghề mỹ nghệ của huyện và từ đó có thể đưa ra những giải pháp khả thi để giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ của huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới 4 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 cơ sở khoa học... sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường và ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, em thực hiện đề tài: Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Trong quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện khóa luận em được sự chỉ bảo của thầy cô giáo Khoa Lâm Nghiệp, các cán bộ thuộc phòng nông nghiệp huyện. .. dân trong sản xuất mộc mỹ nghệ và làng nghề - Đưa ra được các giải giải pháp góp phần phát triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 1.3 Ý nghĩa của đề tài - Ý nghĩa trong học tập: Giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tế - Ý nghĩa trong thực tiễn: Việc đánh giá được thực trạng phát triển. .. nghĩa thực tiễn cao trong việc góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà cụ thể là phát triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ ở huyện Phú Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu lịch sử phát triển của 3 làng nghề - Đánh giá được thực trạng sản xuất hiện nay của các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ tại huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên - Những thuận... nghề và giải quyết việc làm được quan tâm 22 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động sản xuất tại các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Đánh gái thực trạng làng nghề mộc tại 3 làng + Làng nghề mộc mỹ nghệ An Châu + Làng nghề mộc mỹ nghê Phương Độ + Làng. .. dân trong sản xuất mộc mỹ nghệ và làng nghề - Đưa ra các giải pháp thực hiện góp phần phát triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu - Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề huyện phú bình giai đoạn 2011 - 2015 23 - Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề huyện Phú Bình... Làng nghề mộc mỹ nghệ Phú Lâm 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian nghiên cứu: Tháng 6/2014 đến tháng 12/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu lịch sử phát triển của 3 làng nghề - Đánh giá thực trạng sản xuất của các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ tại Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Những thuận lợi, khó khăn của người dân trong. .. biến lâm sản, sản xuất sản phẩm thô, hoàn thiện các bộ phận lắp ghép hoàn thành sản phẩm mộc dân dụng và mỹ nghệ cao Làng nghề cũng được các cấp chính quyền quan tâm bằng việc năm 2013 UBND huyện có hướng dẫn lập sơ đồ làng nghề sau đó sở công thương tỉnh Thái Nguyên đã trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ công nhận làng nghề cho: Làng nghề mộc mỹ nghệ An Châu Nghề mộc ở đây hình thành và phát triển trong. .. ổn định và thường xuyên cho 46 hộ gia đình với khoảng 225 lao động Làng nghề cũng được các cấp chính quyền quan tâm bằng việc năm 2010 UBND huyện có hướng dẫn lập sơ đồ làng nghề sau đó sở công thương tỉnh Thái Nguyên đã trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ công nhận làng nghề cho: Làng nghề mộc mỹ nghệ Phú Lâm xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Nghề mộc ở đây hình thành và phát triển trong những ... tiêu chí sau: (1) Có tối thiểu 30% tổng số hộ địa bàn tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn; (2) Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận; (3)... đạt tiêu chí làng nghề có nghề truyền thống theo quy định Đối với làng chưa đạt tiêu chuẩn (1), (2) tiêu chí công nhận làng nghề nêu có nghề truyền thống công nhận theo quy định công nhận Làng... bàn ghế, hàng trang trí nội thất ngày rõ, nguyên nhân sau: (1) sút giảm nhu cầu người tiêu dùng; (2) thu hẹp thị trường truyền thống; (3) lớn mạnh trung tâm sản xuất khác Sản phẩm mộc mỹ nghệ Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan