Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.docx

117 837 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:50

Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU1. do chọn đề tài:Ngân sách Nhà nước là một công cụ chính sách tài chính quan trọng của một quốc gia, để quản quá trình hình thành và phân bố một cách có hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực tài chính khan hiếm của quốc gia đó, tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển hài hoà và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển hài hoà cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm mục tiêu ổn định, công bằng và bền vững, thông qua việc thoả mãn nhu cầu xã hội. Trên cơ sở đó tạo điều kiện tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư.Thực tế cho thấy các nước trên thế giới, NSNN thực sự trở thành một công cụ chính sách tài chính quan trọng thông qua đó Nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng nước, tuỳ thuộc vào quan điểm, và nhận thức của các nhà hoạch định chính sách (cũng như các ràng buộc khác) mục tiêu, định hướng, nhịp độ phát triển có thể có sự khác nhau giữa các quốc gia.Việt Nam (nhất là sau 1986) luôn theo đuổi chủ trương thực thi chính sách sử dụng NSS là một công cụ tài chính quan trọng để thúc đẩy sự phát triển các ngành và các vùng kinh tế. Năm 1996 luật NSNN ra đời (có hiệu lực thi hành từ năm Ngân sách 1997) sau đó được thay thế bằng luật NSNN năm 2002 (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004) đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản điều hành NSNN theo chủ trương trên.Tỉnh (thành phố) là vùng HC - KT quan trọng. Tỉnh (thành phố) vừa là một cấp vùng kinh tế chiến lược; lại vừa là một cấp hành chính địa phương lớn nhất. Sự trùng hợp giữa kinh tế và hành chính đã cho phép tỉnh (thành phố) là một cấp NSNN quan trọng.Phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ sống còn đối với đất nước. Nhà nước sử dụng công cụ NSNN như thế nào để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Luật NSNN năm 2002, các văn bản dưới luật và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật đã có tác dụng to lớn vào việc nâng cao hiệu quả quản đièu hành ngân sách Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế, đời sống của cả nước và địa phương phát triển, biến đổi từng ngày, luật ngân sách và các văn bản khác qua thực hiện bộc lộ nhưng lạc hậu, hạn chế cần được bổ sung, hoàn thiện.Với lí do đó, tôi chọn đề tài: "Hoàn thiện chính sách quản ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam" làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trên hướng đề tài:Vấn đề quản ngân sách nói chung chính sách quản ngân sách đối với tỉnh (thành phố) nói riêng là một vấn đề quan trọng, luôn được quan tâm nghiên cứu.- Trước năm 1996 - có hàng loạt nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng luật ngân sách năm 1996.- Những năm 2000 - 2001 - cũng có hàng loạt nghiên cứu nhằm hoàn thiện luật ngân sách năm 1996. Xây dựng luật ngân sách năm 2002.- Luật nghiên cứu năm 2002, được thi hành từ năm 2004, đã trải qua trên 3 năm thực thi. Đã đến lúc phải nghiên cứu xem xét để bổ sung, hoàn thiện.• Quốc hội đã cử nhiều đoàn giám sát thi hành luật Ngân sách 2002. Các đoàn đều có báo cáo giám sát tại các địa phương.• Quốc hội và Uỷ ban kinh tế - ngân sách của Quốc hội đã cử nhiều đoàn đi khảo sát tình hình lập, phê chuẩn dự toán, phân bổ quyết toán ngân sách nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các đoàn đi về đều có báo cáo khảo sát, đúc rút kinh nghiệm.• Năm 2005-2006 có các đề tài thuộc dự án VIE 02/08 như đánh giá việc thực hiện luật NSNN và kiến nghị hoàn thiện do GS.TSKH Tào Hữu 2Phùng làm chủ nhiệm; Nghiên cứu cơ cấu thu, chi ngân sách Nhà nước trong mối quan hệ với tốc độ tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và các chỉ tiêu kinh tế vi mô khác do TSKH Trịnh Huy Quách làm chủ nhiệm; Cơ cấu lại các khâu chủ trương NS Việt Nam do Nguyễn Minh Tân làm chủ nhiệm; Luận án Tiến sĩ kinh tế đề tài: Nâng cao hiệu quả quản chi tiêu NSNN nhằm phục vụ yêu cầu phát triển Việt Nam của Nguyễn Phú Hà.- Để ra đời và chuẩn bị các điều kiện thi hành luật ngân sách năm 2002. Các năm 2003, 2004, 2005, 2006 và 2007 Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính có nhiều báo cáo giải trình ra đời Nghị quyết Quốc họi, Nghị định Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính. Đây là những tài liệu quý (luận văn thống kê đầy đủ phần danh mục tài liệu tham khảo).- Hàng năm các địa phương khi trình lên Chính phủ dự toán NSĐP đều có bản giải trình, đây là những tài liệu thực tế rất cụ thể, rất thời sự gợi ý nhiều ý tưởng tốt.Những tác phẩm nghiên cứu của các cơ quan, các tác giả vào những năm gần đây được luận văn hệ thống và phát triển hình thành nội dung cơ bản của luận văn này.3. Mục đích nghiên cứu:Mục đích nghiên cứu của Luận văn: khảo sát đánh giá chính sách quản NSNN đối với tỉnh (thành phố) trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường hiện nay. Từ đó, đề xuất các quan điểm các định hướng và biện pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách quản ngân sách đối với tỉnh (thành phố) trong thời gian tới.Để thực hiện mục đích luận văn phải hoàn thành các nhiệm vụ sau:- Về mặt lí luận: sẽ hệ thống hoá các cơ sở lí luận liên quan đến đề tài như: NSNN, NS tỉnh (thành phố); phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (thành phố); chính sách quản NSNN tỉnh (thành phố); trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường; kinh nghiệm quản NSNN tỉnh (thành phố) của một vài nơi trên thế giới.- Phân tích thực trạng chính sách QLNN đối với tỉnh (thành phố) nước ta hiện nay. Các phân tích được tiến hành trên cơ sở các quan điểm phát triển, quan điểm thị trường . (đã đề cập chương 1) và qua điều tra khảo sát, phân tích nhằm phát hiện hệ thống chính sách quản NSNN đối với tỉnh (thành phố) hiện hành còn những gì cản trở sự phát triển, cản trở sự hình thành cơ chế thị trường.- Đề xuất các quan điểm, hướng đổi mới hệ thống chính sách và các biện pháp tạo điều kiện thực hiện các đổi mới đã đề xuất.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:- Đối tượng nghiên cứu là NSNN, NSNN tỉnh (thành phố), hệ thống chính sách QLNN đối với tỉnh (thành phố) của Nhà nước.- Hướng tiếp cận: Từ vị trí của các nhà hoạch định chính sách QLNS TW, để nhìn nhận lại hệ thống chính sách đã ban hành, theo các quan điểm phát triển, quan điểm kinh tế thị trường, và quan điểm hiệu quả kinh tế- xã hội và thực tiễn thực thi các chính sách thuộc lĩnh vực này các năm qua.- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình sau khi có luật NSNN 2002 là chủ yếu, có đối chiếu với tình hình thời kỳ thực thi luật NSNN 1996.Về hướng tiếp cận (do đó giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu)Việc quản NSNN cấp tỉnh (thành phố) liên quan đến hàng loạt chính sách cụ thể, ít nhất cũng là các chính sách thu, chi ngân sách, các chính sách thể hiện vai trò của nhà nước trong các quan hệ giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế của nền kinh tế thị trường, chính sách phân định quyền hạn giữa TW với các cấp chính quyền địa phương trong quá trình hình thành, tạo lập và sử dụng hợp có hiệu quả NSNN v.v Tuy nhiên, do đối tượng nghiên cứu tập trung là ngân sách cấp tỉnh, nên nhóm chính sách phân định trách nhiệm, quyền hạn giữa TW với cấp chính quyền địa phương là quan trọng và bao trùm.45. Phương pháp nghiên cứu:Luận văn sẽ sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh, suy diễn, khái quát hoá… để nghiên cứu.6. Kết cấu của luận văn:Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn dự kiến có 3 chương.- Chương 1: Cơ sở luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chính sách QLNSNN tỉnh (thành phố).- Chương 2: Thực trạng phân cấp QLNSNN tỉnh (thành phố) giai đoạn 2001-2006.- Chương 3: Quan điểm, phương hướng và biện pháp tiếp tục hoàn thiện phân cấp QLNSNN tỉnh (thành phố).CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÍ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA VIỆC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH (THÀNH PHỐ) TRONG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1. TỔNG QUAN VỀ NSNN; NSNN TỈNH (THÀNH PHỐ)1.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước Có nhiều quan niệm về Ngân sách Nhà nước. Các nhà nghiên cứu kinh tế cổ điển cho rằng: Ngân sách nhà nước là một văn kiện tài chính mơ tả các khoản thu, chi của chính phủ, được thiết lập hàng năm. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế hiện đại thì cho rằng ngân sách nhà nước là bảng liệt kê các khoản thu chi bằng tiền mặt trong một giai đoạn nhất định của Nhà nước.Luật ngân sách Nhà nước Việt Nam (số 01/2002/QH11 thơng qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khố 11 ngày 16/12/2002) định nghĩa: "Ngân sách Nhà nước là tồn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong 1 năm để bảo đảm thựchiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước".Bên cạnh những sự khác biệt thì các định nghĩa có một số điểm nhất trí sau:- Ngân sách là kế hoạch hoặc dự tốn thu, chi của một chủ thể nhất định, thường là một năm - gọi là năm tài chính.- Ngân sách nhà nước của một quốc gia là một đạo luật được cơ quan lập pháp của quốc gia đó ban hành.6Mẫu biểu 01CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ….Đơn vị tính: Tỷ đồngSTT Nội dungƯớc thực hiện (năm hiện hành)Dự toán năm (năm kế hoạch)So sánh (%)A B 1 2 3A. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)2 Thu từ dầu thô3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)4 Thu viện trợ không hoàn lạiB. Tổng chi cân đối NSNN1 Chi đầu tư phát triển 2 Chi trả nợ và viện trợ3 Chi thường xuyên4 Chi bổ xung quỹ dự trữ tài chính5 Chi dự phòngC. Bội chi NSNN(tỷ lệ bội chi so GDP)Nguồn bù đắp bội chi NSNN1 Vay trong nước2 Vay ngoài nước* Mẫu 01- Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2003/TT-BTCngày 23/6/2003 của BTC hướng dẫn thi hành ND 60/2003/ND-CPngày 6/6/2003 của Chính phủ.Mẫu biểu 02CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TỐN NSTW NSDP NĂM ….Đơn vị tính: Tỷ đồngSTT Nội dungƯớc thực hiện (năm hiện hành)Dự tốn năm (năm kế hoạch)So sánh (%)A B 1 2 3A NSTWI Nguồn thu từ NSTWThu NSTW hưởng theo phân cấp- Thu thuế, phí và các khoản thu khác- Thu từ nguồn viện trợ khơng hồn lạiII Chi NSTW1 Chi thuộc nhiệm vụ của NSTW theo phân cấp (khơng kể bổ xung cho NSĐP)2 Bổ xung cho NSĐP- Bổ xung cân đối- Bổ xung mục tiêuIII Vay bù đắp bội chi NSNNB Ngân sách địa phươngI Nguồn thu ngân sách địa phương1 Thu NSĐP theo phân cấp2 Thu bổ xung từ NSTW- Bổ xung cân đối- Bổ xung có mục tiêu* Mẫu 02- Ban hành kèm theo Thơng tư số 59/2003/TT-BTCngày 23/6/2003 của BTC hướng dẫn thi hành ND 60/2003/ND-CPngày 6/6/2003 của Chính phủ.8Mẫu biểu 03: *Thành phố Hồ Chí MinhBẢNG CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2007Đơn vị tính: Tỷ đồngSTT Nội dungThực hiện 2005Dự toán 2006Ước TH 2006Dự toán 2007A B 1 2 3A Tổng thu ngân sách trên địa bàn1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)2 Thu từ dầu thô3 Thu từ XNKB Thu từ NSĐP1 Thu từ NSĐP theo phân cấp- Các khoản NSĐP hưởng 100%- Các khoản thu phải chiếm NSĐP hưởng theo tỷ lệ %2 Bổ xung từ NSTW- Bổ xung từ các CTMT quốc gia- Chi đầu tư từ vốn ngoài nước- Chi thực hiện một số dự án và nhiệm vụ khác- Bổ xung cân đối từ NSTW3 Huy động vốn đầu tư theo khoản 3 điều 8 luật NSNN4 Vay kho bạc nhà nước, vay khác5 Thu kết dư6 Thu NS cấp dưới nộp lên7 Thu chuyển ngân sách năm trước8 Các khoản thu được để lại chi quản qua NSNN9 Thu hồi các khoản đã chi vay NSTWC Chi NSĐP trừ chi QL qua NS* Theo báo cáo thu chi NS năm 2007 của TP. HCM - Tài liệu báo cáo BTC ngày 25/8/2006Ngân sách cấp tỉnh (thành phố) là một bộ phận của ngân sách Nhà nước (trong mô hình lồng ghép) hoặc là một bản thu chi của chính quyền cấp tỉnh (thành phố) đã được các cơ quan có thẩm quyền nhà nước quyết định, được thc hi trong mt nm bo m thc hin cỏc chc nng nhim v ca chớnh quyn Nh nc cp ú.Nhỡn dỏng v b ngoi thỡ NSNN l mt bn d toỏn thu chi bng tin ca Nh nc trong khong thi gian nht nh. Cú th hỡnh dung khỏi quỏt NSNN theo mu biu s 1, s 2*; NSNN cp tnh thnh ph theo mu biu s 3 (õy l bn cõn i ngõn sỏch d phũng nm 2007 ca thnh ph H Chớ Minh).Tuy nhiờn, dỏng v b ngoi ú li cha ng nhng yu t phỏp lý, nhng mi quan h cc k quan trng v ni dung vụ cựng phong phỳ v phc tp. Ngõn sỏch c d toỏn tho lun, phờ chun t c quan phỏp quyn, c gii hn thi gian s dng, c quy nh ni dung thu chi, c kim soỏt bi mt h thng th ch vi s tham gia ca nhõn dõn (nh quc hi, c quan kim toỏn, nhng ngi úng thu, cụng chỳng).Ni dung ch yu ca ngõn sỏch l thu, chi nhng khụng phi ch l cỏc con s, cng khụng phi ch l quy mụ, s tng gim s lng tin t n thun; m cũn phn ỏnh ch trng chớnh sỏch ca nh nc; biu hin cỏc quan h kinh t ti chớnh gia cỏc cp chớnh quyn (cng l cp ngõn sỏch); gia nh nc vi cỏc ch th kinh t khỏc ca nn kinh t quc dõn trong quỏ trỡnh phõn b cỏc ngun lc v phõn phi thu nhp mi sỏng to. Cỏc quỏ trỡnh sn xut kinh doanh, gn lin vi s vn ng ca cỏc dũng tin: dũng tin thu vo (quỏ trỡnh to lp), dũng chi ra (quỏ trỡnh s dng) ca ngõn sỏch nh nc (qu tin t tp trung ca Nh nc). Vic to lp v s dng ngõn sỏch nh nc mt mt, phn ỏnh mc tin t hoỏ, lut phỏp hoỏ cỏc hot ng ca Nh nc, bi d toỏn thu, chi ngõn sỏch ca nh nc c cỏc cp cú thm quyn tho lun, quyt nh v phờ chun trong khuụn kh phỏp ** Mẫu biểu số 1, 2, 3 chỉ là bảng cân đối tổng hợp. Báo cáo dự toán NS theo thông t 59/2003/TTBTC ngày 23/6/2003 bao gồm 10 biểu mẫu thu, chi các loại.10[...]... hậu, hạn chế cần được bổ sung, hoàn thiện. Với lí do đó, tơi chọn đề tài: "Hồn thiện chính sách quản ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam" làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trên hướng đề tài:Vấn đề quản ngân sách nói chung chính sách quản ngân sách đối với tỉnh (thành phố) nói riêng là một vấn đề quan trọng,... sách là một bộ phận quan trọng trong nội dung phân cấp quản kinh tế giữa các cấp chính quyền. Do đó, phân cấp quản ngân sách đến đâu? như thế nào? phải căn cứ vào chủ trương chung về phân cấp quản kinh tế. Ngược lại phân cấp ngân sách đúng sẽ có tác động quan trọng bảo đảm sự thành công của phân cấp quản kinh tế. Phân cấp ngân sách là một đòn bẩy kinh tế khuyến khích các địa phương... của ngân sách mỗi cấp trong hệ thống ngân sách nhà nước.Bốn là, phân quyền về thành lập và sử dụng các quỹ tài chính như: Quy dự trữ tài chính, Quỹ hỗ trợ đầu tư, các quỹ cơng ích…1.2.2. Các ngun tắc cơ bản trong phân cấp quản ngân sách nhà nướcPhân cấp phải tuân thủ các nguyên tắc sau:Một là, phân cấp quản ngân sách nhà nước phải phù hợp với phân cấp quản về kinh tế - xã hội Quản lý. .. giữa hoạt động kinh tế và vận động tài chính phải đồng bộ trong thời gian, khơng gian theo những quan hệ tỷ lệ về lượng nhất định. Việc quản của nhà nước trong giaid doạn này là vơ cùng quan trọng, địi hỏi sự chặt chẽ, xát sao.Hai là, phân cấp quản ngân sách là tất yếu vì phải bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ giữa phân cấp quản kinh tế và phân cấp quản ngân sách. Phân cấp ngân sách là một... hiệu quả quản điều hành NSNN theo chủ trương trên. Tỉnh (thành phố) là vùng HC - KT quan trọng. Tỉnh (thành phố) vừa là một cấp vùng kinh tế chiến lược; lại vừa là một cấp hành chính địa phương lớn nhất. Sự trùng hợp giữa kinh tế và hành chính đã cho phép tỉnh (thành phố) là một cấp NSNN quan trọng.Phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ sống còn đối với đất nước. Nhà... việc thu, chi ngân sách hiệu quả hơn và sát với tình hình của địa phương hơn. Quan điểm này phù hợp với các nước đã phát triển như Cộng hoà liên bang Đức, Mỹ…1.3.5. Việc phân cấp quản ngân sách các nước không lồng ghép, ngân sách cấp trên không bao gồm ngân sách cấp dưới, ngân sách chính phủ khơng bao gồm ngân sách địa phương. Mỗi cấp chính quyền tự lập, duyệt và thực hiện ngân sách của cấp... hưởng 50% nguồn thu lệ phí trước bạ. (Luật ngân sách 1996 chưa quy định như vậy).38 Một là, về thẩm quyền ngân sách: là sự phân định quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa phương trong các vấn đề chủ yếu của ngân sách như: quyết định dự toán; phân bổ dự toán ngân sách; phê chuẩn quyết toán ngân sách: quyết định dự toán; phân bổ dự toán ngân sách; phê chuẩn quyết toán ngân sách; ... ứng về mặt tài chính để đảm bảo lực lượng vật chát thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.Hai là, đảm bảo vai trị chủ đạo của ngân sách trung ương và tạo cho ngân sách địa phương vị trí độc lập tương đối trong một hệ thống ngân sách nhà nước thống nhất.Cơ sở của nguyên tắc này xuất phát từ vị trí quan trọng của chính quyền trung ương trong quản hành chính - kinh tế - xã hội; ngân sách trung ương... thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó; khơng sử dụng ngân sách cấp này chi thay nhiệm vụ ngân sách cấp khác.2.1.2. Quyền hạn, trách nhiệm của các cấp TW, địa phương trong quản ngân sách 2.1.2.1. Quyền hạn, trách nhiệm của cấp TWa) Quốc hội: làm luật và sửa đổi luật trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc... sử dụng ngân sách nhà nước.+ Quản quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ khác của nhà nước;+ Lập quyết toán ngân sách trung ương, tổng hợp, lập quyết tốn ngân sách nhà nước trình Chính phủ. Tổ chức quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản của nhà nước.- Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:+ Trình Chính phủ dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc . sung, hoàn thiện. Với lí do đó, tôi chọn đề tài: " ;Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam& quot;. phân phối, sử dụng ngân sách có hiệu quả nhất.1.2. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH (THÀNH PHỐ) TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.2.1. Lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.docx, Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.docx, Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.docx, Lý do chọn đề tài:, Tổng quan tình hình nghiên cứu trên hướng đề tài:, Mục đích nghiên cứu: Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:, Bản chất của ngân sách nhà nước, Vai trò của ngân sách Nhà nước, Các nguyên tắc cơ bản trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Các nhân tố ảnh hưởng tới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Hệ thống ngân sách được tổ chức phù hợp với hệ thống hành chính, Quyền hạn, trách nhiệm của cấp TW, Nguồn thu từ các khoản thu mà ngân sách trung ương được hưởng 100 Nguồn thu từ các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100, Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương gồm:, Phân định nhiệm vụ thu, chi đối với ngân sách cấp huyện, quận, Về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, Phân cấp quản lí ngân sách cho địa phương theo Luật ngân, Chuyển sang cơ chế thị trường nhận thức về một số vấn đề có liên Ở nước ta hệ thống tổ chức ngân sách nhà nước đang được tổ Dự tốn ngân sách nhà nước, cũng như từng địa phương hiện nay, 3 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP TIẾP TỤC, Phương pháp nghiên cứu: Tình hình phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương ở Thái Lan, Tình hình phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương ở Hàn Quốc., Tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của Cộng hồ Liên bang Đức

Từ khóa liên quan