Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

21 576 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 06:05

MỞ BÀI Pháp luật hợp đồng giữ vị trí quan trọng hệ thống pháp luật quốc gia Hợp đồng dân phải đáp ứng điều kiện định, vi phạm hợp đồng dân vô hiệu Trong tập lớn học kì môn Luật Dân modul II, em xin trình bày đề số 17: “Hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu” NỘI DUNG A KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ I Khái niệm hợp đồng dân Khái niệm hợp đồng dân phải xem xét nhiều phương diện khác Theo phương diện khách quan, hợp đồng dân quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình dịch chuyển lợi ích vật chất chủ thể với Theo phương diện chủ quan, hợp đồng dân giao dịch dân mà bên tự trao đổi ý chí với nhằm đến thỏa thuận để làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân định Theo Điều 388 BLDS 2005 quy định: “Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” II Đặc điểm pháp lý hợp đồng dân - Hợp đồng hành vi pháp lý Hành vi pháp lý hành vi có ý chí người làm phát sinh hệ pháp lý - Hợp đồng thống ý chí hai hay nhiều bên chủ thể dân sở thỏa thuận - Hậu pháp lí thỏa thuận bên quan hệ hợp đồng nhằm xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân - Hợp đồng chủ yếu phát sinh nghĩa vụ dân sự, pháp lý quan trọng giải tranh chấp bên III Điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Hợp đồng có giá trị pháp lí hợp đồng phải thỏa mãn đầy đủ điều kiện có hiệu lực pháp luật quy định Điều 122 BLDS quy định điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự: “1) Giao dịch dân có hiệu lực có đủ điều kiện sau đây: a Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân sự; b Mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện 2) Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định.” Tại Điều 121 BLDS quy định: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Do vậy, điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Về nguyên tắc, hợp đồng dân không tuân thủ điều kiện có hiệu lực giao dịch dân xác định vô hiệu, nhiên cần vào trường hợp cụ thể để xem xét giải hậu pháp lí hợp đồng dân vô hiệu Xuất phát từ lí này, Khoản Điều 410 BLDS quy định: “Các quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu” B HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU I Khái niệm hợp đồng dân vô hiệu Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2003 “vô hiệu” hiểu “không có hiệu lực, không mang lại kết quả” Vậy nên hiểu hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng giá trị pháp lý, không mang lại kết Tuy nhiên, hiểu theo cách bộc lộ khiếm khuyết, lẽ, có trường hợp hợp đồng vô hiệu vi phạm quy định pháp luật hai bên tham gia giao kết thừa nhận hợp đồng hợp đồng có nội dung, mục đích không xâm phạm lợi ích chung cộng đồng, nhà nước coi có hiệu lực ràng buộc bên giao kết Hiện nay, pháp luật dân Việt Nam chưa xây dựng đươc khái niệm hợp đồng dân vô hiệu Để hiểu khái niệm hợp đồng dân vô hiệu, ta phải đặt chúng mối quan hệ với khái niệm giao dịch dân vô hiệu Điều 127 BLDS quy định: “Giao dịch dân điều kiện quy định Điều 122 luật vô hiệu” Tại Điều 410 BLDS lại quy định: “Các quy định hợp đồng dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu” Đây không coi khái niệm hợp đồng dân vô hiệu theo nghĩa, khái niệm ta chưa thấy nêu lên chất, đặc điểm hợp đồng dân vô hiệu mà dừng lại việc liệt kê trường hợp vô hiệu Từ ta hiểu hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng mà pháp luật không thừa nhận, giá trị ràng buộc bên giao kết hợp đồng Hợp đồng dân vô hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp lý mà bên giao kết hợp đồng Thời điểm xác định vô hiệu hợp đồng tính từ thời điểm hình thành hợp đồng Việc hiểu áp dụng việc xác định hợp đồng dân vô hiệu có ý nghĩa quan trọng việc bảo đảm an toàn pháp lý cho chủ thể giao lưu dân sự, qua góp phần thiết lập kỉ cương xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức nhà nước II Phân loại hợp đồng dân vô hiệu Phân loại hợp đồng dân vô hiệu việc phân chia hợp đồng vô hiệu thành loại khác theo tiêu chí mục đích định Việc phân loại hợp đồng dân vô hiệu cho ta nhìn nhận cách toàn diện hợp đồng dân vô hiệu khía cạnh phương diện khác Dựa vào tính chất vô hiệu hợp đồng dân - Hợp đồng dân vô hiệu tuyệt đối hợp đồng có nội dung xâm hại đến lợi ích công cộng, hợp đồng vô hiệu kể từ thời điểm giao kết - Hợp đồng dân vô hiệu tương đối hợp đồng mà nội dung xâm hại đến lợi ích cá nhân có khiếm khuyết ý chí thống ý chí Hợp đồng vô hiệu có yêu cầu bên pháp luật bảo vệ Tòa án tuyên bố vô hiệu Dựa vào phạm vi vô hiệu hợp đồng dân - Hợp đồng dân vô hiệu toàn điều kiện có hiệu lực hợp đồng bị vi phạm làm cho toàn hợp đồng hiệu lực, điều khoản hợp đồng giá trị pháp lý - Hợp đồng dân vô hiệu phần có thỏa thuận hợp đồng dân vô hiệu mà điều không ảnh hưởng đến hiệu lực toàn hợp đồng Nghĩa hợp đồng có phần hợp đồng bị vô hiệu, phần khác hợp đồng có hiệu lực Dựa vào điều kiện có hiệu lực - Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội - Hợp đồng vô hiệu giả tạo - Hợp đồng vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực - Hợp đồng vô hiệu bị nhầm lẫn - Hợp đồng vô hiệu bị lừa dối, đe dọa - Hợp đồng vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi - Hợp đồng vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức - Hợp đồng vô hiệu đối tượng không thực - Sự vô hiệu hợp đồng hợp đồng phụ III Các trường hợp hợp đồng dân vô hiệu Hợp đồng vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực Theo Điều 122 khoản BLDS, người xác lập, thực hợp đồng dân cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong trường hợp cá nhân người xác lập hợp đồng cá nhân phải người có lực hành vi Vì hợp đồng dân người lực hành vi, người lực hành vi xác lập, hợp đồng dân người chưa thành niên, người bị hạn chế lực hành vi xác lập vượt khả vô hiệu người lực hành vi dân cần thiết vào thời điểm giao kết Để đáp ứng lợi ích người trường hợp nêu trên, pháp luật qui định hợp đồng dân họ phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Ngoài pháp luật qui định cá nhân có lực hành vi đầy đủ ủy quyền cho người khác xác lập, thực hợp đồng dân lợi ích (Đại diện theo ủy quyền) Pháp nhân chủ thể lại pháp luật dân xác lập, thực giao dịch dân phải thông qua vai trò người đại diện Tuy nhiên, Điều 146 khoản BLDS qui định: “Giao dịch dân người đại diện xác lập, thực vượt phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ người đại diện phần giao dịch thực vượt phạm vi đại diện , …” Như vậy, điều rõ ràng hợp đồng người đại diện xác lập, thực vượt phạm vi đại diện vô hiệu vô hiệu người lực hành vi mà người lực pháp luật tài sản công việc đối tượng hợp đồng (không có quyền tài sản công việc đó) Điều 69 khoản BLDS rõ: “Các giao dịch dân người giám hộ với người giám hộ có liên quan đến tài sản người giám hộ vô hiệu,…” Đây trường hợp người xác lập, thực giao dịch dân lực pháp luật (không có quyền tài sản đối tượng hợp đồng) Cũng tương tự vậy, trường hợp hợp đồng xác lập người có lực hành vi đầy đủ họ người có quyền (không có lực pháp luật) tài sản đối tượng hợp đồng đương nhiên hợp đồng có hiệu lực pháp luật (nếu xét phương diện lực hành vi người giao kết) Tuy nhiên, coi hợp đồng có hiệu lực rõ ràng lại trái với nguyên tắc ghi nhận Điều khỏan BLDS Để khắc phục điều theo em, Điều 122 khỏan BLDS cần phải sửa lại theo hướng “Người tham gia giao dịch dân phải người có lực giao kết giao dịch dân sự” có người tham gia xác lập, thực giao dịch dân phải đáp ứng không điều kiện lực hành vi mà phải đáp ứng điều kiện lực pháp luật Điều 130 BLDS 2005 qui định trường hợp người xác lập giao dịch dân “người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hiện” mà “theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực hiện” vô hiệu Như vậy, điều luật dừng lại qui định mang tính chất chiều bảo vệ người kể chưa tính đến trường hợp cần phải bảo vệ người tham gia xác lập, thực giao dịch dân với người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân không buộc phải biết đối tác người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân Theo em, nên bổ sung thêm qui định cho phép bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người tham gia xác lập, thực giao dịch dân với người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân trường hợp người không buộc phải biết đối tác họ người nêu Theo Điều 18, Điều 19 BLDS năm 2005 người từ đủ 18 tuổi trở lên không bị lực hành vi dân sự, không bị hạn chế lực hành vi dân người thành niên Những người toàn quyền tham gia vào giao dịch dân Vấn đề đặt theo Luật Hôn nhân gia đình văn hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân gia đình độ tuổi kết hôn nữ bước vào tuổi 18 Do vậy, trường hợp xét lực hành vi dân người vợ chưa phải người có lực hành vi dân đầy đủ liệu vị trí người vợ người chồng có bình đẳng với hay không việc xác lập, thực giao dịch dân trách nhiệm pháp lý họ nhũng giao dịch loại Hơn quyền lợi ích người tham gia xác lập, thực giao dịch dân với người vợ trường hợp nói bảo vệ sau giao kết hợp đồng tình hình thay đổi mà phía bên thấy bất lợi nêu giao dịch dân vô hiệu không đủ lực hành vi dân Để giải vấn đề theo em nên bổ sung thêm vào Điều 19 BLDS qui định: “Phụ nữ bước vào tuổi 18 sau kết hôn xem người có lực hành vi dân đầy đủ” Như vậy, hợp đồng người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực vô hiệu Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội Theo Điều 128 BLDS, quy định: “Giao dịch dân có mục đích nội dung vi pạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội vô hiệu” Khi bên chủ thể giao kết hợp đồng có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội hợp đồng bị coi vô hiệu tuyệt đối, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu không hạn chế Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Ở không vi phạm điều cấm pháp luật dân mà hiểu vi phạm điều cấm tất văn pháp luật khác Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết tham gia… Ví dụ: Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B kí kết hợp đồng mua bán có đối tượng vũ khí Hợp đồng mua bán bị vô hiệu vũ khí đối tượng bị cấm giao dịch Tuy nhiên, qui định Điều 122 khỏan BLDS đề cập đến hành vi mà chủ thể hợp đồng không thực chưa đề cập đến trường hợp chủ thể xác lập hợp đồng dân không thực hành vi phải thực Qui định dẫn đến trường hợp bên tham gia xác lập, thực hợp đồng không tuân theo quy định pháp luật không vi phạm điều cấm pháp luật (những việc mà pháp luật cấm thực hiện) Với logic đương nhiên hợp đồng nói có hiệu lực (hợp đồng không vô hiệu) Tuy nhiên, điều lại ngược lại mục đích việc ban hành pháp luật Ngoài ra, Điều 122 khỏan 1b hiểu qui định điều kiện chung để giao dịch dân có hiệu lực qui định “Mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội” Điều 389 khỏan BLDS lại qui định “Tự giao kết hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội” Điều 652 khỏan BLDS qui định “Nội dung di chúc không trái pháp luật,…” Nói cách khác việc sử dụng thuật ngữ BLDS liên quan đến hiệu lực giao dịch dân thiếu thống Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Một nguyên tắc luật dân bên phải tuân thủ pháp luật xác lập thực quyền nghĩa vụ mình; pháp luật không quy định bên cam kết, thỏa thuận vào việc xác lập, thực quyền nghĩa vụ, không trái với nguyên tắc luật dân Đồng thời bên phải bảo đảm giữ gìn sắc dân tộc, tôn trọng phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, người cộng đồng, cộng đồng người giá trị đạo đức cao đẹp dân tộc sinh sống Ví dụ: Theo hợp đồng mua bán nhà anh A anh B anh A giao nhà cho anh B anh B toán cho anh A 10.000USD Theo Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, giao dịch, toán, niêm yết, quảng cáo người cư trú, người không cư trú không thực ngoại hối, trừ giao dịch với tổ chức tín dụng, trường hợp toán qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lí trường hợp cần thiết khác Thủ tướng Chính phủ cho phép” Như vậy, hợp đồng mua bán nhà anh A anh B bị vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật hợp đồng toán ngoại tệ Hợp đồng dân vô hiệu tự nguyện chủ thể tham gia giao dịch Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận nguyên tắc giao lưu dân BLDS quy định: “Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện” (Điểm c, khoản 1, Điều 122) Cơ sở hình thành hợp đồng dân ý chí chủ thể tham gia Ý chí nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên chủ thể phải thể bên hình thức định Tuy nhiên, ý chí phải kiểm soát lý trí chủ thể Ý chí phải ý chí đích thực, nguyện vọng mong muốn bên không bị tác động yếu tố khách quan hay chủ quan khác dẫn tới việc chủ thể không nhận thức, kiểm soát ý chí Tự nguyện thống ý chí bày tỏ ý chí Để thực nguyên tắc tự nguyện triệt để bên phải hoàn toàn tự nguyên, không bên áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên Khi bên xác lập giao dịch dân có vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyên cam kết thỏa thuận giao dịch vô hiệu Theo quy định Điều 19, Điều 131 Điều 132 BLDS tự nguyện chủ thể tham gia hợp đồng bị coi vô hiệu Theo BLDS 2005 hợp đồng dân vô hiệu không đảm bảo tự nguyện bao gồm trường hợp hợp đồng vô hiệu giả tạo; hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn hợp đồng vô hiệu bị lừa dối, đe dọa a Hợp đồng vô hiệu giả tạo Giả tạo hiểu không thật, tạo cách không tự nhiên Như vậy, hợp đồng giả tạo hợp đồng tạo cách không tự nhiên, ý chí muốn tạo nên hợp đồng bên thật Trong khoa học pháp lý, hợp đồng giả tạo hiểu hợp đồng bên xác lập không nhằm mục đích thiết lập quyền nghĩa vụ bên thông qua hợp đồng Nội dung hợp đồng thiết lập ý chí đích thực bên Mặc dù bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện lại cố ý bày tỏ ý chí không với ý chí đích thực họ nghĩa có tự nguyện thống ý chí bày tỏ ý chí Tuy nhiên, thể ý chí giả tạo đưa đến vô hiệu hợp đồng Hợp đồng bị tuyên vô hiệu mà ý chí giả tạo tồn hai bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng trước kí kết hợp đồng Nói cách khác, phải có thông đồng chủ thể việc tạo hợp đồng giả tạo Pháp luật dân Việt Nam ghi nhận ý chí giả tạo yếu tố dẫn đến vô hiệu hợp đồng Điều 129: “Khi bên xác lập giao dịch dân cách giả tạo nhằm che dấu giao dịch khác giao dịch giả tạo vô hiệu, giao dịch bị che dấu có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch vô hiệu theo quy định Bộ luật Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba giao dịch vô hiệu” Sự giả tạo thuộc hai trường hợp sau: - Thứ nhất, hợp đồng dân xác lập cách giả tạo nhằm che giấu giao dịch khác Các bên chủ thể xác lập hợp đồng nhằm che dấu việc thực hợp đồng khác mà bên thực mong muốn thực lý mà họ không muốn xác lập hợp đồng Ở đây, hợp đồng bên xác lập mang tính hình thức nội dung bên thiết lập ý chí đích thực bên tham gia giao kết Trong trường hợp này, xác lập hợp đồng giả tạo bên thống ý chí thống ý chí bên bày tỏ ý chí bên Khi đó, hợp đồng giả tạo bị vô hiệu giao dịch che dấu có hiệu lực trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Ví dụ: Anh A muốn tặng cho chị B xe máy Honda SH không muốn vợ biết nên với chị B xác lập hợp đồng mua bán với giá thấp so với giá trị thực xe Như vậy, hợp đồng mua bán anh A chị B ý chí đích thực hai bên hợp đồng mua bán bị vô hiệu giả tạo - Thứ hại, hợp đồng dân giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba Ở đây, hợp đồng giả tạo xác lập vi phạm mặt nội dung, nhiên ý chí đích tực chủ thể bày tỏ ý chí bên có thống Mặt khác, mục đích xác lập hợp đồng để bên chủ thể thực nghĩa vụ với người khác họ có điều kiện để thực hiện, mục đích vi phạm quy định pháp luạt nghĩa vụ dân Vì vậy, hợp đồng bị vô hiệu vi phạm ý chí Nhà nước Các bên chủ thể xác lập hợp đồng nhằm trốn tránh nghĩa vụ xã hội nghĩa vụ nộp thuế để che dấu hành vi bất hợp pháp Ví dụ: Để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ X, Y tặng cho Z (là bạn Y) xe má Tuy nhiên, thực tế quyền Z không phát sinh Do đó, trường hợp này, hợp đồng tặng cho Y Z bị vô hiệu giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ Y X Ví dụ: Ông H chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gái K, để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định nhà nước, ông H chị K kí hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Trên thực tế, tình trạng vô phổ biến, chủ thể thay kí hợp đồng mua bán lại kí hợp đồng tặng cho kí hợp đồng mua bán giá thể hợp đồng thấp nhiều so với giá thực tế Cũng mục đích xác lập hợp đồng giả tạo bên chủ thể vi phạm ý chí Nhà nước Để bảo vệ lợi ích Nhà nước người thứ ba, pháp luật dân có quy định nghiêm khắc với trường hợp vô hiệu Theo đó, hợp đồng vô hiệu giả tạo đương nhiên vô hiệu mà không cần phải có yêu cầu chủ thể có quyền lợi liên quan Hơn nữa, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu giả tạo không bị giới hạn trường hợp khác b Hợp đồng dân vô hiệu bị nhầm lẫn Điều 131 BLDS quy định: “Khi bên có lỗi vô ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân mà xác lập giao dịch bên” Tuy nhiên, Điều 131 không đưa khái niệm nhầm lẫn hiểu nhầm lẫn xuất phát tù nhận thức bên dẫn đến phán đoán, hình dung sai nội dung hợp đồng mà tham gia giao kết gây thiệt hại, tổn thất cho cho bên Nghĩa thống ý muốn thật ý trí bày tỏ bên bên chủ thể Theo quy định nhầm lẫn ghi nhận yếu tố chủ thể dẫn đến vô hiệu hợp đồng phải nhầm lẫn “lỗi vô ý” Đây yếu tố để xác định hợp đồng bị vô hiệu nhầm lẫn hay bị lừa dối Xác định hợp đồng bị vô hiệu nhầm lẫn thiết phải “lỗi vô ý” tức tham gia giao kết bên chủ thể không ý thức được, có nhầm lẫn nội dung hợp đồng; ngược lại, nhầm lẫn lỗi cố ý họ hợp đồng bị tuyên vô hiệu lừa dối Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn thỏa mãn điều kiện sau: - Một bên có lỗi vô ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung hợp đồng (về đối tượng, số lượng, chất lượng); - Bên bị nhầm lẫn yêu cầu bên thay đổi nội dung hợp đồng bên không chấp nhận; - Bên bị nhầm lẫn có yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu Ta thấy BLDS ghi nhận nhầm lẫn đơn phương (lỗi vô ý bên chủ thể hợp đồng) mà không thừa nhận nhầm lẫn đến từ hai bên Tuy nhiên, xác định yếu tố nhầm lẫn giao kết hợp đồng vấn đề không đơn giản Các yếu tố dẫn đến nhầm lẫn phổ biến cách diễn đạt soạn thảo hợp đồng, khác biệt ngôn ngữ, khác biệt tiêu chuẩn kĩ thuật… Thực tế, có nhiều trường hợp mà hai bên bị nhầm lẫn từ giao kết hợp đồng nhầm lẫn đầu dẫn đến khả vô hiệu hợp đồng Sự nhầm lẫn coi nguyên nhân làm cho hợp đồng bị tuyên vô hiệu đặt với nhầm lẫn nội dung hợp đồng Như vậy, BLDS chưa nhấn mạnh vào mức độ nghiêm trọng nhầm lẫn dẫn đến vô hiệu hợp đồng nhằm tránh trường hợp người bị nhầm lẫn cẩu thả nghiêm trọng xác lập hợp đồng Nói cách khác qui định nhầm lẫn Điều 131 BLDS 2005 chưa có nhìn mang tính chất khách quan việc xem xét lỗi bên xác lập hợp đồng dẫn tới hậu pháp lý không công bên Mặt khác, theo Điều 131 BLDS qui định cần “một bên có lỗi vô ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân mà xác lập giao dịch” giao dịch bị xem xét tính có hiệu lực Tuy nhiên, nội dung hợp đồng dân gồm nhiều điều khỏan khác có điều khỏan không mang tính chất định đến việc bên xác lập, thực giao dịch qui định chung chung điều luật hiểu nhầm lẫn nội dung dẫn đến hợp đồng vô hiệu Điều đương nhiên không bảo đảm cho bên an toàn tham gia xác lập, thực hợp đồng thúc đẩy giao lưu dân phát triển Để nhầm lẫn coi đáng, người ta phải dựa vào tiêu chuẩn khách quan chủ quan sau: Thứ nhất, phải xem xét nhầm lẫn quan trọng tới mức người bình thường hoàn cảnh giao kết hợp đồng với điều khoản khác không giao kết hợp đồng biết thực Thứ hai, phải xem xét điều kiện có liên quan đến bên hợp đồng Bên nhầm lẫn hủy bỏ hợp đồng rơi vào trường hợp Một là, hai bên nhầm lẫn nhầm lẫn liên quan đến việc vào thời điểm giao kết hợp đồng Hai là, nhầm lẫn bên nhầm lẫn phải bên gây vô tình, bất cẩn trình bày sai Xung quanh vấn đề lỗi bên trường hợp hợp đồng giao kết nhầm lẫn, lý luận tồn hai cách giải ngược - Cách thứ cho hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu nhầm lẫn lỗi bên gây (Điều 141 BLDS năm 1995) - Cách thứ hai cho hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu nhầm lẫn xảy lỗi vô ý bên đối tác (Điều 131 BLDS năm 2005) Còn bên bị nhầm lẫn có lỗi hợp đồng không bị vô hiệu, bên tiếp tục thực hợp đồng Theo em, cách giải thứ hợp lý hơn, lẽ cần có nhầm lẫn xảy hợp đồng không đáp ứng yêu cầu thống ý chí bày tỏ ý chí, hợp đồng xác lập bị tuyên vô hiệu Còn việc xác định lỗi thuộc nhằm giải vấn đề hậu phát sinh hợp đồng vô hiệu (Bồi thường thiệt hại) mà Vấn đề áp dụng nguyên tắc chung điều kiện có hiệu lực hợp đồng để giải (Điểm c Khoản Điều 122) Với logic em cho nên giữ lại qui định nội dung chủ yếu hợp đồng BLDS 1995 10 Ví dụ: A bán cho B gói thuốc trừ sâu, nghĩ B biết cách sử dụng không thấy B hỏi nên A không hướng dẫn B cách sử dụng, liều lượng thuốc trừ sâu Khi B mang gói thuốc đồng phun cho sào lúa bị bệnh hai ngày sau ruộng lúa bị chết hết B đến đòi A bồi thường A bảo hướng dẫn có ghi rõ liều lượng dùng gói thuốc/sào Trường hợp ta thấy thực tế, B nông dân mua thuốc trừ sâu nghĩ A bán cho gói thuốc sử dụng cho sào lúa bị bệnh hướng dẫn sử dụng tiếng Trung Quốc nên B Còn A nghĩ B biết nên không hướng dẫn B cách sử dụng Như vậy, A có lỗi vô ý việc không hướng dẫn cho B liều lượng sử dụng khiến cho ruộng lúa B bị chết Hợp đồng lập A B vô hiệu nhầm lẫn B Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dân vô hiệu nhầm lẫn năm, kể từ ngày xác lập hợp đồng (Điều 136) Tuy nhiên, hết thời hiệu mà bên bị nhầm lẫn không yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu vấn đề tranh chấp hiệu lực hợp đồng không tồn hợp đồng giao kết phát sinh hiệu lực từ thời điểm giao kết c Hợp đồng vô hiệu bị lừa dối, đe dọa Hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu bị lừa dối, đe dọa theo quy định Điều 132 BLDS: “Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa có quyền yếu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu” Lừa dối hiểu là: “Lừa dối giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch đó” Dễ dàng nhận thấy, nhầm lẫn lừa dối có hiểu sai lệch bên chủ thể tính chất đối tượng, nội dung…nên xác lập hợp đồng Nhưng lừa dối khác nhầm lẫn chỗ, nhầm lẫn vốn người kí kết hợp đồng tự không tìm hiểu hiểu sai thật Còn lừa dối lại hiểu sai đối tác gây Việc bên tạo lập cho bên nhầm lẫn lãm dụng nhầm lẫn tồn bên để đưa đến việc giao kết hợp đồng coi lừa dối Sự phân biệt lừa dối nhầm lẫn xác định tính chất, mục đích việc trình bày gian lận bên Sự lừa dối có thông qua hành vi tích cực như: cung cấp thông tin sai lệch, cung cấp giấy tờ chứng nhận giả mạo thông qua không hành động Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A người bán hàng, anh A biết khuyết tật hàng hóa mà không cung cấp cho người mua chị B Như vậy, hợp đồng mua bán anh A chị B vô hiệu Do anh A có lừa dối thông qua việc không cung cấp thông tin sản phẩm cho chị B Việc lừa dối thể qua hành vi không hành động anh A 11 “Đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, mình” So với Điều 142 BLDS 1995, Điều 132 BLDS 2005 cụ thể hóa “người thân thích” thành: “cha, mẹ, vợ, chồng, con” người bị đe dọa Việc sửa đổi thu hẹp phạm vi người bảo vệ bị đe dọa Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp người bị đe dọa không thuộc nhóm đối tượng trên, lại người có vị trí đặc biệt quan trọng với người xác lập hợp đồng người xác lập hợp đồng buộc phải xác lập trái với mong muốn Hoặc người tham gia xác lập, thực hợp đồng quan hệ với người lo sợ thiệt hại xảy cho người mà xác lập hợp đồng trái với mong muốn Nếu vào ngôn từ Điều 132 BLDS, hai trường hợp người xác lập hợp đồng trái với mong muốn quyền yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu Điều dường ngược lại với qui định Điều 122 khỏan điểm c BLDS 2005 “Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện” với qui định dường ngược lại với truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc ta hành vi đe dọa nghiêm trọng đến mức người bị đe dọa tình trạng nguy hiểm đến tính mạng việc người từ chối không xác lập hợp đồng dân liệu có bị xem coi thường sinh mệnh người khác phải chịu trách nhiệm hình hay không Theo em, pháp luật nên qui định: “Đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người khác” Hợp đồng dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cá nhân tham gia vào quan hệ hợp đồng, BLDS quy định Điều 133: “Người có lực hành vi dân xác lập giao dịch vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu” Năng lực hành vi dân cá nhân khả hành động chủ thể để tạo quyền, thực quyền nghĩa vụ họ (Điều 17) Pháp luật quy định cho cá nhân có lực hành vi dân đầy đủ có quyền tham gia vào quan hệ dân với tư cách chủ thể độc lập tự chịu trách nhiệm hành vi thực trừ trường hợp bị tuyên bố nằng lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân Trường hợp áp dụng người có lực hành vi dân đầy đủ Bởi người có điều kiện ý chí lý trí để tham gia vào quan hệ pháp 12 luật dân Tuy nhiên, thực tế bệnh lí tác động từ yếu tố bên mà có thời điểm họ đủ lý trí để nhận thức điều khiển hành vi Lợi dụng điều này, chủ thể khác giao kết hợp đồng với họ với nội dung có lợi cho Để pháp luật nghiêm minh bảo vệ lợi ích đáng chủ thể tham gia giao kết hợp đồng, pháp luật dân quy định cho người bị rơi vào tình trạng không nhận thức làm chủ hành vi quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu Với thời gian nghiên cứu hạn chế, qua trình phân tích tình hình thực tiễn việc khảo sát tỏng số vụ án thụ lí Tòa án thuộc Thành phố Hà Nội năm gần đây, em thấy thực tế không xảy vụ án Tòa án tuyên bố hợp đồng dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi Hợp đồng vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức hợp đồng Hình thức hợp đồng dân ghi nhận Điều 401 BLDS 2005 Hợp đồng dân giao kết lời nói, văn hành vi cụ thể Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thể văn có công chứng chứng thực, phải đăng kí xin phép phải tuân thủ theo quy định Hơn nữa, Điều 401 khoản đoạn qui định: “Hợp đồng không bị vô hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Qui định dẫn đến hiểu lầm trừ trường hợp pháp luật có quy định cách minh thị hợp đồng cụ thể vi phạm hình thức dẫn tới giao dịch dân vô hiệu hợp đồng khác vi phạm điều kiện hình thức bị xem xét vô hiệu Tuy nhiên qui định BLDS hình thức hợp đồng dân thông dụng, biện pháp bảo đảm, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất qui định loại hợp đồng phải tuân theo hình thức không qui định cụ thể hợp đồng không tuân theo hình thức bắt buộc vô hiệu Do hiểu loại hợp đồng nói không tuân theo hình thức luật định không vô hiệu pháp luật qui định cụ thể Tuy nhiên, cách hiểu lại mâu thuẫn với Điều 122 khỏan BLDS: “Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định” Bởi với ngôn từ điều luật cần trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân (hợp đồng) phải tuân theo hình thức thể hợp đồng phải tuân theo hình thức không tuân theo (vi phạm) hợp đồng bị xem xét hiệu lực Điều 134 quy định trường hợp pháp luật quy định hình thức điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên không tuân theo theo yêu cầu bên Tòa án, quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc bên thực quy định hình 13 thức giao dịch thời hạn; thời hạn mà không thực giao dịch vô hiệu Hợp đồng vô hiệu có đối tượng thực Điều 411 BLDS quy định hợp đồng dân vô hiệu có đối tượng thực Trong trường hợp từ kí kết, hợp đồng có đối tượng không thực lí khách quan hợp đồng bị vô hiệu Ví dụ kiện bất khả kháng làm đối tượng hợp đồng không sóng thần, lũ trôi tài sản đối tượng hợp đồng Trong trường hợp giao kết hợp đồng mà bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng thực được, không thông báo cho bên biết nên bên giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên biết phải biết vệc hợp đồng có đối tượng không thực Trong trường hợp hợp đồng có nhiều phần đối tượng thực phần lại hợp đồng có giá trị pháp lí Tuy nhiên, hợp đồng bị vô hiệu với lí đối tượng thực đáp ứng đủ hai điều kiện: Ngay từ kí kết lí khách quan Vậy, từ kí kết hiểu nào? Cho đến chưa có văn hướng dẫn cụ thể, theo em nghĩ “ngay từ kí kết” từ thời điểm giao kết hợp đồng Một vấn đề nguyên nhân làm cho đối tượngc hợp đồng không thực phải “lí khách quan” Lí khách quan tác động bên ngoài, hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí chủ quan bên chủ thể Ví dụ: A cam kết sản xuất để bán cho B loại thuốc chữa bệnh tim mạch, B tin tưởng bán cho loại thuốc nên giao kết hợp đồng với A lí khách quan A sản xuất loại thuốc A biết ggiao cho B loại thuốc lại không thông báo cho B biết Trong trường hợp hợp đồng bị coi vô hiệu A phải bồi thường cho B Sự vô hiệu hợp đồng – hợp đồng phụ Theo quy định Khoản Điều 406: “Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ” Khi hợp đồng thỏa mãn đầy đủ điều kiện có hiệu lực theo quy định pháp luật hợp đồng phát sinh hiệu lực pháp lý Việc xác định hợp đồng có ý nghĩa mối quan hệ với hợp đồng phụ Còn “Hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính” Trên nguyên tắc hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng nên vô hiệu hợp đồng làm chấm dứt hiệu lực hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định hợp đồng vô hiệu hợp đồng phụ vô hiệu không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Điều có nghĩa hợp đồng 14 vô hiệu biện pháp bảo đảm có giá trị thi hành Điều 15 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm quy định: Hiệu lực biện pháp bảo đảm phụ thuộc vào hợp đồng có nghĩa vụ bảo đảm vô hiệu thực thực tế chưa Nếu hợp đồng có nghĩa vụ bảo đảm vô hiệu bên chủ thể chưa thực hợp đồng đó; nhiên hợp đồng có nghĩa vụ bảo đảm bên thực toàn hay phần hợp đồng rồi, sau bị Tòa án tuyên bố vô hiệu biện pháp bảo đảm có hiệu lực Đối với hợp đồng vô hiệu hậu pháp lí bên phải hoàn trả cho tất nhận, bên có lỗi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Ví dụ hợp đồng vay bị tuyên bố vô hiệu tiền vay chuyển bên vay phải trả lại tiền vay Khi biện pháp bảo đảm có giá trị tài sản bảo đảm xử lí để bảo đảm thực nghĩa vụ hoàn trả bên có nghĩa vụ Sự vô hiệu hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp bên thỏa thuận hợp đồng phụ phần tách rời hợp đồng IV Hậu pháp lí hợp đồng dân vô hiệu Hậu chung Trong trình kí kết thực hợp đồng dân sự, bên chủ thể tham gia kí kết mong muốn đảm bảo giá trị pháp lý thực cách đầy đủ thỏa thuận quy định hợp đồng kí kết Tuy nhiên, trường hợp định, mục đích cá nhân mà chủ thể tham gia giao kết vi phạm quy định pháp luật làm cho hợp đồng bị vô hiệu Bên cạnh ý nghĩa việc tuyên hợp đồng vô hiệu để đảm bảo lợi ích Nhà nước, quyền va lợi ích hợp pháp công dân việc hợp đồng bị tuyên vô hiệu gây không khó khăn cho bên chủ thể Vấn đề đặt việc xử lý hạn chế hậu gây cho bên tham gia hợp đồng bị vô hiệu Theo Điều 137 Khoản BLDS vô hiệu hợp đồng dẫn đến hậu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu quy định Điều 137 BLDS 2005 bao gồm: “1 Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập Khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạn ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường” Quy định mang tính nguyên tắc Điều 137 BLDS mặt ngôn từ rõ ràng 15 Thứ nhất, hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân bên Nếu hợp đồng chưa thực bên không thực hợp đồng Trong trường hợp, hợp đồng bên thực bên phải dừng việc thực hiện, không tiếp tục thực hợp đồng Đối với hợp đồng dân vô hiệu giả tạo hợp đồng đương nhiên bị vô hiệu từ thời điểm giao kết hợp đồng không phát sinh hậu pháp lý Đối với hợp đồng vô hiệu bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa hay người không nhận thức làm chủ hành vi xảy hai trường hợp sau: - Nếu người bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa hay người không nhận thức làm chủ hành vi mà xác lập hợp đồng có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu thời gian luật định Tòa án định tuyên bố hợp đồng bên kí kết vô hiệu lúc hợp đồng trở lên vô hiệu Khi đó, hợp đồng vô hiệu từ thời điểm bên giao kết không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân bên - Trong trường hợp người bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa hay người không nhận thức làm chủ hành vi mà xác lập hợp đồng họ không khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu hết thời hiệu khởi kiện hợp đồng bên kí kết không trở nên vô hiệu Hợp đồng pháp luật thừa nhận hiệu lực pháp lý bên chủ thể tiếp tục thực theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng Nói cách khác, trường hợp hợp đồng phát sịnh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân bên tham gia giao kết Thứ hai, bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền Theo Từ điển tiếng Việt, viện ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994 “tình trạng” “tổng thể nói chung tượng không thay đổi, tồn mọt thời gian tương đối dài, xét mặt bất lợi đời sống hoặn hoạt động người” Một hợp đồng dân vô hiệu không làm phát sinh hiệu lực điều khoản mà bên chủ thể thỏa thuận hợp đồng Vì bên thực hợp đồng chuyển giao tài sản cho họ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu Bên cạnh họ phải hoàn trả lại cho tất nhận từ việc thực hợp đồng Việc hoàn trả lại thực theo trình tự sau đây: Trước hết bên phải có nghĩa vụ hoàn trả cho tài sản vật mà thực tế nhận Trong trường hợp tài sản vật không tồn thực tế tiêu dùng hết chế biến thành thành phẩm mà tách riêng phải hoàn trả tiền tương đương với giá trị tài sản theo giá thị trường N hưng việc bên khôi phục lại tình trạng ban đầu” trường hợp có 16 thể thực đối tượng hợp đồng tài sản không giữ tình trạng ban đầu hay đối tượng hợp đồng công việc (dịch vụ) thực hiện…nên việc qui định “các bên hoàn trả cho nhận” đơn giản Trong trường hợp áp dụng “nếu không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền” thật qui định việc không công nhận quyền nghĩa vụ bên ý nghĩa Thực tế, tài sản hoàn trả lúc nguyên giá trị thời điểm kí kết, thông thường bị biến đổi tác động yếu tố tự nhiên, xã hội: Tài sản bị tác động tự nhiên làm hao mòn xấu so với lúc ban đầu giao kết; Tài sản bị giảm giá trị tăng giá trị tác động người; Tài sản bị giảm giá trị tăng giá trị tác động quy luật khinh tế thị trường: quy luật cung cầu, quy luật giá trị; Khi quản lí tài sản đương khai thác số lợi ích đầu tư công sức tiền bạc làm tăng giá trị, giữ gìn bảo quản tài sản Thứ ba, Nhà nước tiến hành tịch thu tài sản số trường hợp theo quy định pháp luật Pháp luật dân ngành luật đề cao tự do, tự nguyện chủ thể Tuy nhiên, bên chủ thể lợi dụng tính tự mức mà xâm phạm tới lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng lợi ích người thứ ba họ phải chịu chế tài mà pháp luật dự liệu từ trước Và tịch thu tài sản chế tài nghiêm khắc mà pháp luật dân quy định hợp đồng dân vô hiệu Tài sản bị tịch thu tài sản hợp đồng hoa lợi, lợi tức thu từ hợp đồng Trên thực tế, hợp đồng có đối tượng vũ khí quân dụng, ma túy, cổ vật… bị tịch thu Thứ tư, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường Vấn đề bồi thường đặt có thiệt hại xảy thực tế hợp đồng dân vô hiệu Lỗi bên chủ thể lỗi cố ý vô ý Trên thực tế, việc xác định thiệt hại khó khăn So với Điều 142 BLDS 1995, Điều 132 BLDS 2005 bổ sung thêm trường hợp hành vi lừa dối đe dọa người thứ ba thực Đây điểm tiến đáng ghi nhận bảo vệ hiệu chủ thể hợp đồng trước hành vi cố ý dẫn dắt họ xác lập hợp đồng trái với ý muốn đích thực Tuy nhiên, BLDS chưa có điều khỏan bảo vệ quyền lợi ích người tham gia xác lập, thực giao dịch dân với người bị đe dọa bị lừa dối không buộc phải biết người tham gia xác lập, thực giao dịch với bị đe dọa, lừa dối Quyền lợi người bảo vệ qui định Điều 137 BLDS: “Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường” cụm từ “Bên có lỗi” gây hiểu nhầm việc bồi thường thiệt hại bên xác lập, thực hợp đồng phải gánh chịu người thứ ba bên hợp đồng Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình hợp đồng dân vô hiệu 17 Điều 138 BLDS quy định bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Khi giao dịch dân bị Tòa án tuyên vô hiệu không phát sinh quyền nghĩa vụ bên từ thời điểm xác lập Trước người thứ ba tham gia vào giao dịch dân trước thực giao dịch vô hiệu Người thứ ba xác lập giao dịch dân phải tình Tức trường hợp người thứ ba biết tham gia giao dịch dân với người quyền định đoạt tài sản, đối tượng giao dịch liên quan đến gioa dịch trước Tài sản giao dịch phép lưu thông Bởi tài sản cấm lưu thông, người thứ ba buộc phải biết xác lập giao dịch dân bất hợp pháp Người thứ ba phải có yêu cầu hưởng tài sản bồi thường thiệt hại tài sản giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, bị trả lại cho chủ sở hữu người chiếm hữu hợp pháp C THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ I Nguyên nhân dẫn đến hợp đồng dân vô hiệu Có nhiều nguyên nhân khác dân đến hợp đồng dân bị vô hiệu, như: - Đời sống xã hội đa dạng, phức tạp nên ban hành BLDS nhà làm luật dự liệu hết tình xảy Do nhiều vụ việc xảy mà quy phạm pháp luật điều chỉnh - Trình độ, nghiệp vụ đội ngũ Thẩm phán chưa đồng dẫn đến việc hiểu áp dụng pháp luật hợp đồng dân có nhiều bất cập, thống nhất, nơi cách xét xử khác - Sự khó khăn hiểu biết pháp luật, thái độ hợp tác bên tranh chấp II Thực tiễn thực quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu Về việc xác định hợp đồng dân vô hiệu * Việc xác định hợp đồng dân vô hiệu vi phạm điều kiện chủ thể Điều 131 BLDS quy định: “Người tham gia giao dịch dân có lực hành vi dân sự” Khái niệm “người” hiểu chung cho cá nhân, pháp nhân chủ thể khác Nhưng quy định pháp luật nhắc đến lực hành vi dân cá nhân mà không đề cập đến pháp nhân Theo khoản Điều 86 BLDS: “Năng lực pháp luật dân pháp nhân khả pháp nhân có quyền nghĩa vụ dân phù hợp với mục đích hoạt động mình” Như vậy, pháp nhân xác lập hợp đồng không phù hợp mục đích hoạt động vi phạm điều kiện lực pháp luật dân sự, vi phạm ý chí Nhà nước nên trường hợp hợp đồng bị vô hiệu tuyệt đối * Cách hiểu “điều cấm pháp luật” Ví dụ thực tế cho thấy, việc công ty thực hoạt động kinh doanh không theo ngành nghề ghi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh vi phạm điều cấm pháp luật Quan điểm khác lại cho rằng, hành vi vi phạm “điều 18 cấm pháp luật” mà điều cấm có trường hợp phải Điều 11 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định hành vi bị cấm Vậy “điều cấm pháp luật” phải hiểu vi phạm quy định pháp luật dân hay vi phạm quy định ngành luật khác Luật hình sự, Luật Doanh nghiệp… Theo em, nên hiểu vi phạm điều cấm pháp luật vi phạm quy định pháp luật * Việc xác định hợp đồng dân vô hiệu nhầm lẫn Điều 131 BLDS đề cập đến nhầm lẫn từ phía, nhầm lẫn đơn phương mà không ghi nhận nhầm lẫn song phương, đến từ hai bên chủ thể thực tế hoàn toàn xảy Ví dụ: A bán cho B bình cổ đời nhà Thanh giá 1000 USD Nhưng C chuyên gia đồ cổ nhiều kinh nghiệm tới chơi, B phát bình cổ có từ đời nhà Minh giá trị lên đến 5000 USD A yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng mua bán vô hiệu nhầm lẫn Nhưng A B lỗi việc gây nhầm lẫn, nhầm lẫn xuất phát từ hai phía Như vậy, tuyên hợp đồng vô hiệu Điều cần nhà làm luật quy định cụ thể * Việc xác định hợp đồng dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa Điều 132 BLDS thu hẹp phạm vi người bị đe dọa “cha, mẹ, vợ, chồng, họ” Như vậy, thực tế có đe dọa không giao kết hợp đồng nguy hiểm đến tính mạng ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột… liệu hợp đồng kí kết có bị tuyên vô hiệu hay không? * Việc xác định hợp đồng vô hiệu vi phạm quy định hình thức Điều 134 quy định hợp đồng vô hiệu vi phạm quy định hình thức Đây vấn đề nảy sinh nhiều bất cập bị lợi dụng Điển hợp đồng mua bán nhà, nhà giao, tiền nhận chưa kịp làm thủ tục công chứng, đăng kí Vì giá nhà tăng cao, bên bán có ý định đòi lại nhà nên yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu vi phạm quy định hình thức Như vậy, quyền lợi bên lỗi không bảo đảm người không trung thực lại hưởng lợi Như vậy, pháp luật cần có phương hướng giải để bảo vệ quyền lợi công dân Về việc xác định hậu pháp lí hợp đồng dân vô hiệu * Nhiều Tòa án xét xử tranh chấp hợp đồng dân vô hiệu thường định hủy hợp đồng thay định tuyên bố hợp đồng vô hiệu, điều không xác Cần có xác cách sử dụng thuật ngữ “tuyên bố hợp đồng vô hiệu” “hủy hợp đồng” * Việc bên khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận Như khôi phục lại tình trạng ban đầu? Ví dụ đối tượng hợp đồng công việc thực trước việc hoàn trả gần không thể, cần có quy định cho phù hợp với thực tiễn cần nhà làm luật nghiên cứu 19 Ví dụ: A chuyển nhượng cho B diện tích đất ở, hợp đồng bị tuyên vô hiệu B phải đất cho A, A phải trả tiền cho B Thực tế cho thấy, bên chuyển nhượng, việc lấy lại đất thỏa đáng với bên chuyển nhượng, việc trả lại đất cho bên bán thất to lớn họ Cho dù nhận lại số tiền bỏ trước đây, họ không mua diện tích đất năm qua giá trị quyền sử dụng đất nước ta tăng nhanh chóng mặt, thời kì lạm phát cao, “tấc đất tấc vàng” Trong trường hợp bên chuyển nhượng có lỗi việc xác lập hợp đồng này, bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại Tuy nhiên, khoản bồi thường không bù đắp mát thực tế họ hợp đồng bị tuyên vô hiệu * Việc xử lí hậu hợp đồng dân vô hiệu trở lên phức tạp trường hợp bên nhận tài sản cải tạo, sửa chữa tài sản hay nói cách khác làm tăng giá trị tài sản Nếu bên chuyển giao tài sản phản đối quan có thẩm quyền không cho phép bên nhận tài sản làm tăng giá trị tài sản , bên nhận tài sản phải chịu phần tăng giá trị hoàn trả tài sản Tuy nhiên, bên nhận tài sản lỗi giải bên giao tài sản giao bên nhận tài sản không chịu nhận tài sản có nhận không toán phần giá trị tăng thêm? Hiện chưa có quy định vấn đề Trong thực tế số Tòa án yêu cầu bên chịu nửa giá trị tài sản phát sinh đất Theo em, giải thỏa đáng * Quy định tính thành tiền để hoàn trả vật thật cần thiết Tuy nhiên, vấn đề quan trọng tính giá vật thời điểm nào? Thời điểm xác lập hợp đồng hay thời điểm hoàn trả tài sản Đối với tài sản không thay đổi giá trị tài sản, thời điểm xác lập hợp đồng hay thời điểm hoàn trả tài sản, vấn đề tính giá trị tài sản vào thời điểm không quan trọng Song, với tài sản có biến đổi giá (có thể tăng giảm) Việc xác định giá tài sản để tính thành tiền mấu chốt ảnh hưởng đến lợi ích bên Nghị số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 HĐTP TAND tối cao hướng dẫn pháp luật việc giải vụ dân sự, hôn nhân gia đình tháo gỡ phần số vướng mắc kể hậu pháp lí hợp đồng dân vô hiệu “Nếu thời gian quản lí, bên mua cải tạo, sửa chữa nhà làm tăng giá trị nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất nhận lại nhà bên bán phải toán cho bên mua phần giá trị tăng thêm đó, trừ trường hợp bên bán có phản đối quan có thẩm quyền không cho phếp mà bên mua cố tình cải tạo, sửa chữa Nếu đương không thỏa thuận giá trị quyền sử dụng đất giá trị thiệt hại, tòa án yêu cầu quan chuyên môn đinh giá định thành lập hội đồng định giá giá trị quyền sử dụng đất xác định theo giá thị trường chuyển nhượng địa phương nơi đất tranh chấp loại đất vào thời điểm xét xử sơ 20 thẩm.” Tuy nhiên, điều đáng tiếc hướng dẫn tịch cực Nghị lại áp dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu KẾT LUẬN Hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu nội dung quan trọng luật dân Các quy định BLDS năm 2005 quy định cụ thể, chi tiết vấn đề Song, thực tiễn sống phong phú, đa dạng nên có trường hợp mà nhà làm luật chưa dự liệu đến Vì vậy, cần có sửa đổi, bổ sung kịp thời để BLDS hoàn đáp ứng yêu cầu củ sống 21 [...]... hợp đồng phụ” Khi hợp đồng chính thỏa mãn đầy đủ các điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp luật thì hợp đồng phát sinh hiệu lực pháp lý Việc xác định hợp đồng chính chỉ có ý nghĩa trong mối quan hệ với hợp đồng phụ Còn Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính” Trên nguyên tắc hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính nên sự vô hiệu của hợp đồng. .. ra ở đây là việc xử lý và hạn chế những hậu quả gây ra cho các bên tham gia khi hợp đồng bị vô hiệu Theo Điều 137 Khoản 2 BLDS sự vô hiệu của hợp đồng dẫn đến hậu quả là không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu được quy định tại Điều 137 BLDS 2005 bao gồm: “1 Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát... Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính IV Hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự vô hiệu 1 Hậu quả chung Trong quá trình kí kết và thực hiện hợp đồng dân sự, các bên chủ thể tham gia kí kết đều mong muốn đảm bảo giá trị pháp lý và thực hiện một cách đầy đủ các thỏa thuận của mình đã... bảo vệ quyền lợi của công dân 2 Về việc xác định hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự vô hiệu * Nhiều Tòa án khi xét xử các tranh chấp về hợp đồng dân sự vô hiệu vẫn thường ra quyết định hủy hợp đồng thay vì quyết định tuyên bố hợp đồng vô hiệu, điều này là không chính xác Cần có sự chính xác trong cách sử dụng thuật ngữ là “tuyên bố hợp đồng vô hiệu chứ không phải là “hủy hợp đồng * Việc các bên khôi... hiểu biết pháp luật, thái độ hợp tác của các bên tranh chấp II Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu 1 Về việc xác định hợp đồng dân sự vô hiệu * Việc xác định hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm về điều kiện chủ thể Điều 131 BLDS quy định: “Người tham gia giao dịch dân sự có năng lực hành vi dân sự Khái niệm “người” ở đây được hiểu chung cho cá nhân, pháp nhân và chủ thể... dịch dân sự bất hợp pháp Người thứ ba phải có yêu cầu được hưởng tài sản hoặc được bồi thường thiệt hại khi tài sản giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, hoặc bị trả lại cho chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp C THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ I Nguyên nhân dẫn đến hợp đồng dân sự vô hiệu Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dân đến hợp đồng dân sự bị vô. .. án nào Tòa án tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình 5 Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức của hợp đồng Hình thức của hợp đồng dân sự được ghi nhận tại Điều 401 BLDS 2005 Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện... phương nơi đất tranh chấp đối với từng loại đất vào thời điểm xét xử sơ 20 thẩm.” Tuy nhiên, điều đáng tiếc là các hướng dẫn rất tịch cực này của Nghị quyết lại chỉ áp dụng đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu KẾT LUẬN Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu là nội dung quan trọng của luật dân sự Các quy định của BLDS năm 2005 đã quy định khá cụ thể, chi... chấm dứt hiệu lực của hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính Quy định hợp đồng chính vô hiệu thì hợp đồng phụ cũng vô hiệu không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Điều đó có nghĩa là hợp đồng 14 chính vô hiệu nhưng các biện pháp bảo đảm vẫn có giá trị thi hành Điều 15 của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính... nhất, hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên Nếu hợp đồng chưa được thực hiện thì các bên không được thực hiện hợp đồng nữa Trong trường hợp, hợp đồng đang được các bên thực hiện thì các bên phải dừng ngay việc thực hiện, không được tiếp tục thực hiện hợp đồng đó nữa Đối với hợp đồng dân sự vô hiệu do giả tạo thì hợp đồng này sẽ đương nhiên bị vô hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn