Khái niệm về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

24 499 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 01:04

I MỞ BÀI Trong sống hàng ngày người xã hội phải tham gia nhiều giao dịch khác để phụ vụ cho sống mình, mà góc độ pháp luật dân mà nói giao dịch hợp đồng phương tiện chủ yếu để chủ thể đáp ứng quyền lợi ích Đó hợp đồng mua bán, trao đổi…khi tham gia xác lập hợp đồng chủ mong muốn đạt mục đích mình, nhiên hợp đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích đáng chủ thể giao kết người khác, xã hội, nhà nước Thì pháp luật xác định hợp đồng vô hiệu, theo quy định Bộ luật Dân 2005 ( BLDS) II NỘI DUNG Khái niệm hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Khi tham gia giao kết hợp đồng dân chủ thể hướng đến lợi ích từ việc giao kết hợp đồng, nhiên hợp đồng mà tham gia giao kết chủ thể đạt mục đích xác định Tham gia giao kết hợp đồng chủ thể tự bày tỏ ý chí, nhằm đạt lợi ích định, mà lợi ích đạt hợp đồng thực hiện, hay nói cách cụ thể điều khoản bên thỏa thuận hợp đồng thi hành Từ thấy bên giao kết hợp đồng không đạt mục đích giao kết, ý chí nhà nước gọi hợp đồng dân vô hiệu “Vô hiệu” hiểu theo nghĩa thông thường hiệu lực, không mang lại kết , theo hợp đồng dân vô hiệu hiểu hợp đồng dân hiệu lực, không mang lại kết quả, bên giao kết không đạt mục đích tham gia giao kết Việc hiểu hợp đồng dân theo nghĩa bộc lộ khiếm khuyết, có hợp đồng vô hiệu vi phạm điều pháp luật hai bên tham gia giao kết hợp đồng thừa nhận hợp đồng hợp đồng nội dung không xâm phạm tới lợi ích chung cộng đồng, nhà nước coi có hiệu lực giàng buộc bên giao kết Hiện pháp luật chưa xây dựng khái niệm khái quát hợp đồng dân vô hiệu, pháp luật thực định khoa học pháp lí sâu làm rõ tiêu chí xác định vô hiệu hợp đồng từ đưa cách thức xử lý trường hợp vô hiệu để hiểu khái niệm hợp đồng dân vô hiệu phải đặt chúng mối quan hệ với khái niệm giao dịch dân vô hiệu Do khoản Điều 410 BLDS quy định: “ quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng dân vô hiệu” Vậy nên xem xét hợp đồng dân vô hiệu phải đặt phạm vi giao dịch dân vô hiệu, rõ ràng thấy từ Điều 121 BLDS “ giao dich dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Từ hợp đồng dân có hiệu lực phải đáp ứng quy định từ điều 122 đến điều 134 BLDS điều kiện : - Điều kiện lực chủ thể Diều kiện nội dung hợp đồng Điều kiện ý chí chủ thể Điều kiện hình thức hợp đồng Ngoài hợp đồng dân phải có đối tượng phải thực theo quy định Điều 411 BLDS Theo quy định pháp luật hành hợp đồng dân với tư cách loại giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều kiện có hiệu lực quy định Điều 122 BLDS Đây không coi khái niệm hợp đồng dân vô hiệu theo nghĩa khái niệm ta chưa thấy nêu lên chất đặc điểm hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng dân vô hiệu loại hợp đồng mà pháp luật không thừa nhận, giá trị giàng buộc bên giao kết không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên, hợp đồng giá trị kể từ thời điểm hình thành Hậu hợp đồng dân vô hiệu: hậu hiểu theo nghĩa thông thường kết phát sinh từ kiện định, kết kết “xấu”, nên gọi hậu Trong hợp đồng dân vô hiệu phát sinh hậu bất lợi mà chủ thể, bên chủ thể phải gánh chịu Theo hậu hợp đồng dân vô hiệu xác định theo hậu giao dịch dân vô hiệu, quy định Điều 137 BLDS Các trường hợp, hợp đồng dân vô hiệu 2.1 Hợp đồng dân vô hiệu không đáp ứng điều kiện lực chủ thể: người tham giao kết hợp đồng không đáp ứng lực hành vi Để tham gia vào quan hệ pháp luật chủ thể phải có lực chủ thể, theo khoa học pháp lý lực chủ thể bao gồm: lực pháp luật lực hành vi Đối với lực chủ thể hợp đồng dân pháp luật tạo khung pháp lý cho chủ thể tham gia vào quan hệ này, lực pháp luật chủ thể tham gia giao kết hợp đồng có từ trước, hợp đồng vô hiệu không đáp ứng điều kiện lực hành vi Theo quy định Điều 17 BLDS “ năn lực hành vi cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân sự” Năng lực hành vi xem xét cá nhân pháp nhân lực hành vi có có lực pháp luật Năng lực hành vi cá nhân xác định qua tình trạng sức khỏe độ tuổi Theo quy định điều 19 BLDS lực hành vi người thành niên từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi đầy đủ trừ trường hợp lực bị han chế lực hành vi Tại Điều 20 BLDS quy định lực hành vi người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi người có lực hành vi hạn chế Tính hạn chế thể chỗ cá nhân xác lập thực hợp đồng dân đòi hỏi phải có đồng ý người giám hộ người đại diện, đồng ý người đại diện người giám hộ yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng mà người xác lập vô hiệu, trừ giao dịch nhỏ nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi Trừ trường hợp giao dịch nhỏ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, hiểu hợp đồng mua bán ăn uống, vui chơi dành cho lứa tuổi Thì hợp đồng không cần đồng ý người đại diện hay người giám hộ Trong trường hợp có ngoại lệ người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực nghĩa vụ tự tham gia giao kết hợp đồng mà không cần có đồng ý người đại diện người giám hộ theo quy định khoản Điều 20 BLDS Quy định phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nước ta phù hợp với pháp luật lao động: “ người lao động người đủ 15 tuổi, có khả lao động giao kết hợp đồng lao động.” Theo quy định Điều 21 BLDS người chưa đủ sáu tuổi lực hành vi nên tự tham gia quan hệ hợp đồng, mà giao dịch phải người đại diện theo pháp luật xác lập thực Tiếp theo người lực hành vi dân quy định Điều 22 BLDS: người mắc bệnh tâm thần mắc bệnh khác khả nhận thức điều khiển hành vi, theo yêu cầu người có quyền lợi ích liên quan tòa định tuyên bố lực hành vi dân việc quy định bệnh gây cho người khả nhận thức điều khiển hành vi mình, để phù hợp với diễn biến phức tạp trong, BLDS dự liệu khả mắc bệnh khác Tuy nhiên thực tiễn việc xác định loại bệnh liệt kê vào diện mắc bệnh khác phức tạp Tòa án chưa có hướng dẫn cụ thể vấn đề Tuy nhiên theo thực tiễn xét xử vụ tranh chấp tòa án mắc bệnh khác hiểu cách khái quát sau: Loại trừ bệnh liên quan đến tâm thần, mắc loại bệnh mà bệnh làm khả nhận thức điều khiển hành vi người Những người tham gia vào quan hệ hợp đồng có nguy gây thiệt hại đến lợi ích người người khác Vì người có quyền lợi ích liên quan yêu cầu tòa tuyên bố lực hành vi dân sự, hành vi giao kết hợp đồng phải thực thông qua người đại diện, Nếu không hợp đồng vô hiệu Tiếp theo quy định Điều 23 BLDS, người bị hạn chế lực hành vi dân sự; người bị tuyên bố hạn chế lực hành vi dân trường hợp sau: họ người có khả tham gia giao dịch bình thường, bị nghiện ma túy chất kích thích khác , có hành vi phá tán tài sản gia đình họ hàng theo yêu cầu người có quyền lợi ích liên quan thành viên gia đình, quan tổ chức hữu quan( trường hợp bảo vệ phụ nữ trẻ em vị thành niên Có đơn yêu cầu tòa tuyên bố hạn chế lực hành vi với mục đích bảo vệ tài sản bảo vệ quyền lợi đáng cho người khác Các hợp đồng dân có liên quan đến người bị hạn chế lực hành vi dân làm phá tán tài sản gia đình, bị coi vô hiệu trừ trường hợp giao dịch xác lập thông qua người đại diện hợp đồng nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày Từ dựa theo quy định Điều 130 BLDS hợp đồng dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, bị vô hiệu 2.2 Hợp đồng dân vô hiệu không đáp ứng yêu cầu nội dung hợp đồng: nội dung hợp đồng trái pháp luật đạo đức xã hội Hợp đồng dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội, dựa theo quy định Điều 128 BLDS Trong hợp đồng dân sự, tự bày tỏ ý chí chủ thể nguyên tắc đặc trưng pháp luật thừa nhận, tự vô tận không bị hạn chế pháp luật Hiểu theo nghĩa thông thường nội dung “ mặt bên vật, hình thức chứa đựng biểu hiện” hợp đồng dân nội dung hiểu theo nghĩa rộng tất điều kiện có liên quan đến đối tượng, phương thức thực hợp đồng Tính trái pháp luật thể trái với hệ thống pháp luật, lẽ ngành luật dân nghành luật khác : Hình sự, Lao động, Kinh tế điều đặt hệ thống pháp luật thống có mối liên hệ trặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhằm đạt mục đích chung nhà nước xã hội Cho nên dù điều chỉnh quan hệ xã hội khác nhau, chịu điều chỉnh số nguyên tắc chung hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Ví dụ nguyên tắc thống quyền nghĩa vụ nguyên tắc công Vậy biểu trái với pháp luật cụ thể trái với nguyên tắc giao dịch dân sự, nội dung hợp đồng có đối tượng tài sản phải bị nhà nước cấm lưu thông hạn chế lưu thông Hoặc thực công việc, hay không thực công việc bị nghành luật khác cấm… Nội dung hợp đồng trái đạo đức xã hội: theo quy định Điều 128 BLDS “ đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội cộng đồng thừa nhận tôn trọng” Ngoài hiểu đạo đức xã hội yếu tố phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết tương thân tương ái, người cộng đồng, cộng đồng người mà giá trị đạo đức cao đẹp xếp vào phạm trù đạo đức truyền thống Đạo đức xã hội hệ thống tiêu chuẩn, chuẩn mực hình thành đời sống người, cộng đồng người thừa nhận nguyên tắc chung, phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước Tuy không nghi nhận thành văn có ý nghĩa việc trì trật tự xã hội trị đất nước, hướng hành vi cá nhân, cộng đồng hành xử quan hệ xã hội hướng đến thiện Nội dung hợp đồng vi phạm đạo đức xã hội hợp đồng có đối tượng vi phạm đạo đức xã hội, hay làm việc bị đạo đức xã hội cấm Mặc dù nguyên tắc đạo đức xã hội không ưu tiên áp dụng quy phạm pháp luật, lại đóng vai trò lớn xã hội điều chỉnh hành vi xử người Vậy nên hợp đồng có nội dung vi phạm đạo đức xã hội bị coi vô hiệu 2.3 Hợp đồng dân vô hiệu không đáp ứng điều kiện ý chí chủ thể 2.3.1 Hợp đồng dân vi phạm tự nguyện Trong quan hệ hợp đồng dân bên tự ý chí bảy tỏ ý chí bên hoàn toàn bình đẳng có tự không bị ràng buộc hay ép buộc chủ thể đích thực tự nguyện thỏa thuận bên phải biểu lộ ý chí cách thoải mái trung thực theo mong muốn Nghĩa phải có thống ý chí bên biểu lộ ý chí bên ngoài, không bị áp đặt lí như: lừa dối, khống chế, đe dọa, cưỡng ép Trong hợp đồng dân tự ý chí nghĩa chủ thể tham gia có quyền :  Quyền tự ý chí thỏa thuận ký kết hợp đồng với ai, với nội dung có nghĩa vụ ràng buộc vào với chủ thể tham gia  Quyền tự tổ chức thực hợp đồng dân theo ý muốn bên chủ thể như; thời gian, địa điểm thực hiện, phương thức thực điều kiên  thực hợp đồng Quyền tự lựa chọn hình thức hợp đồng văn bản, lời nói hay hành vi trừ trường hợp pháp luật bắt buộc hợp đồng phải tuân theo hình thức định Như tự ý chí bày tỏ ý chí chủ thể có tự nguyện tham gia hợp đồng dân Để bảo vệ ý chí đích thực chủ thể pháp luật quy định trường hợp, hợp đồng vô hiệu có vi phạm tự nguyện trường hợp sau:  Thứ : hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn Trong hoạt động hàng ngày tham gia vào quan hệ xã hội chủ thể bị nhầm lẫn chuyện hoi, hiểu theo nghĩa thông thường nhầm lẫn hiểu hành vi thực nhận thức không với ý định người thực hành vi hay nhận thức Trong khoa học pháp lí nhầm lẫn hiểu thể không xác ý muốn đích thực bên bên giao kết hợp đồng, hay nói cách khác thống ý muốn thật ý chí bày tỏ bên bên chủ thể Hợp đồng dân vô hiệu nhầm lẫn, nhầm lẫn suất phát từ hai bên, suất phát từ bên, nhiên phải lỗi vô ý Theo khoa học pháp lý chia loại nhầm lẫn: - Nhầm lẫn chung : trường hợp bên nhần lẫn nội dung hợp - đồng, hai bên hiểu sai vấn đề Nhầm lẫn bên: trường hợp bên vô ý không nói rõ nội dung - hợp đồng làm cho bên hiểu sai giao kết Nhầm lẫn tương hỗ: nhầm lẫn hai bên xong bên nhầm lẫn vấn đề khác nhau, nhầm lẫn hai bên dẫn đến việc giao kết hợp đồng - họ Nhầm lẫn luật: hiểu sai luật đưa đến giao kết hợp đồng không với mong muốn người giao kết - Nhầm lẫn việc: nhầm lẫn nội dung vụ việc, biểu nhầm lẫn vô thức việc mang tính quan trọng giao dich tin vào tồn việc quan trọng giao dịch thực tế không tôn Hợp đồng dân vô hiệu nhầm lẫn dựa theo quy định Điều 131 BLDS “ bên có lỗi vô ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân mà xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên thay đổi nội dung giao dịch đó, bên không chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu…” BLDS không đưa khái niệm nhầm lẫn mà đưa nhầm lẫn đơn phương yếu tố dẫn đến vô hiệu Tuy nhiên hợp đồng dân ký kết nhầm lẫn hai bên mà pháp luật nước ta lại không điều chỉnh Có điều tính cốt lõi hợp đồng thể ý chí chung đính thực bên giao kết, thống hợp đồng Trong trường hợp hai bên nhầm lẫn nội dung hợp đồng rõ ràng trùng khớp ý chí chung đích thực hai bên với họ thể nội dung cam kết Vì không coi nhầm lẫn song phương yếu tố dẫn đến vô hiệu giao dịch BLDS 2005 không quy định mức độ nhầm lẫn dẫn đến vô hiệu hợp đồng dân ( dù nhầm lẫn mang tính chất định hay không đến việc giao kết hợp đồng)  Thứ hai hợp đồng vô hiệu bị lừa dối Lừa dối dùng thủ đoạn nói dối gian lận làm cho người khác lầm tưởng mà tin thật nên giao kết hợp đồng, hay nói cách khác lừa dối hành vi cố ý đưa thông tin sai lệch để người khác tin thật Lừa dối coi yếu tố dẫn đến vô hiệu hợp đồng bên cố ý làm cho bên phải giao kết hợp đồng không theo ý muốn thực Lừa dối giống nhầm lẫn chỗ hai liên quan đến việc trình bày cách trực tiếp hay gián tiếp việc không thật hay thật Lừa dối khác nhầm lẫn chỗ, nhầm lẫn người ký hợp đồng không tìm hiểu thật tìm hiểu sai thật, lừa dối hiểu sai đối tác cố ý gây Việc bên tạo lập cho bên nhầm lẫn lạm dụng nhầm lẫn tồn bên để đưa đến việc giao kết hợp đồng coi lừa dối Sự phân biệt lừa dối nhầm lẫn phân biệt tính chất, mục đính việc trình bày gian lận bên Về nguyên tắc hành vi lừa dối phải bên giao kết hợp đồng thực hiện, nhiên dù người ký kết hợp đồng không trực tiếp thực hành vi gian trá tham gia đồng lõa với hành vi gian trá hành vi coi lừa dối người ký hợp đồng thực Tuy nhiên làm để xác định có lừa dối vấn đề phức tạp thực tế đặt ra, pháp luật nước ta chưa có quy định để xác định lừa dối Theo quy định BLDS Điều 132 , lừa dối hiểu hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất, đối tượng nội dung hợp đồng nên giao kết hợp đồng Tuy nhiên trường hợp người thứ ba gây cần phải hiểu người thứ ba phải có mối quan hệ với bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng bên chủ thể biết rõ hành vi lừa dối làm cho bên đối tác hiểu sai lệch người thứ ba, hợp đồng bên giao kết bị coi vô hiệu Ngoài hợp đồng vô hiệu lừa dối thuộc trường hợp sau: - Lừa dối chủ thể hợp đồng yếu tố chủ thể đóng vai trò định Lừa dối tính chất đối tượng hợp đồng Lừa dối nội dung hợp đồng Để đảm bảo quyền lợi bên chủ thể bị lừa dối, pháp luật quy định có bên chủ thể bị lừa dối có quyền yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng dân vô hiệu bị lừa dối, thời hiệu hai năm sau hai năm hợp đồng phát sinh hiệu lực Ví dụ trường hợp hợp đồng vô hiệu lừa dối như: A làm nhà tạm sinh sống mảnh đất bố ông C lâu, biết ông C lập di chúc cho D mảnh đất Thấy A bán mảnh đất cho B bảo đất từ lâu, ông C cho làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa xong, xong chuyển cho B sau A B làm hợp đồng mua bán mảnh đất  Thứ ba hợp đồng vô hiệu di bị đe dọa Hợp đồng vô hiệu bị đe dọa quy định Điều 132 BLDS: : “ Đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe,danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ,vợ, chồng, mình” Trước hết cần phải hiểu khái niệm đe dọa giao kết hợp đồng : hiểu đe dọa hành vi làm cho người khác phải khiếp sợ, khiến cho người phải giao kết hợp đồng ý muốn họ, hợp đồng giao kết có đe dọa vô hiệu Đe dọa giao kết hợp đồng thể hai hình thức : đe dọa thể chất hành vi bắt buộc người phải ký hợp đồng, làm cho người khác say ký hợp đồng với Đe dọa tinh thần đe dọa làm lộ bí mật làm cho người người thân họ phải giao kết hợp đồng với Đe dọa trở thành yếu tố dấn đến vô hiệu hợp đồng thỏa mãn hai điều kiện: phải có hành vi cố ý bên làm cho bên sơ hãi mà phải giao kết hợp đồng Thứ hai bên bị đe dọa phải giao kết hợp đồng nhằm tránh gây thiệt hại mặt cho họ cho người thân thích họ Nếu hành vi không đáp ứng hai điều kiện không bị coi đe dọa giao kết hợp đồng, không dẫn tới vô hiệu hợp đồng Ví dụ như: A xe khách quê gặp C người bán bánh mỳ, C lại chỗ A bảo mua bánh mỳ với giá 50 nghìn A bảo không mua C rút túi dao nhỏ bảo “ thằng em có muốn nhà không” A sợ hãi nên phải mua bành mỳ C  Thứ tư: Hợp đồng vô hiệu người xác lập vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi Theo quy định Điều 133 BLDS: “ người có lực hành vi dân lại xác lập giao dịch vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu” “Năng lực hành vi cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự” ( Điều 17 BLDS) Năng lực hành vi thuộc tính cá nhân tạo thành tư cách chủ thể độc lập cá nhân quan hệ dân Cá nhân đủ lực hành vi dân tham gia vào quan hệ dân xác lập quyền nghĩa vụ với tư cách chủ độc lập tự chịu trách nhiệm trước hành vi , trừ trường hợp bị tuyên lực hành vi, hạn chế lực hành vi dân 10 Trên thực tế vào thời điểm người có lực hành vi đầy đủ lại nhận thức điểu khiển hành vi họ, bị say rượu hạy bi tâm thần phân liệt phải xẩy vào thời điểm giao kết trở thành yếu tố dẫn đến vô hiệu hợp đồng Quy định áp dụng người có lực hành vi đầy đủ, có người có lực hành vi dân đầy đủ có đủ điều kiện lí trí ý chí để tham gia vào quan hệ pháp luật dân Tuy nhiên thực tế bệnh lý từ tác động yếu tố bên mà có thời điểm họ không dủ lý trí để nhận thức điều khiển hành vi mình, lợi dụng điều chủ thể khác giao kết hợp đồng có nội dung gây bất lợi cho họ Để bảo vệ quyền lợi ích đáng chủ thể tham gia giao kết hợp đồng, pháp luật dân giao cho người bị rơi vào tình trạng không nhận thức làm chủ hành vi giao kết hợp đồng có quyền yêu cầu tòa tuyên hợp đồng vô hiệu Quy định BLDS có khác biệt so với quy định Bộ luật hình 1999 ( sửa đổi, bổ xung năm 2009)( BLHS) Theo quy định BLHS người phạm tội vào thời điểm say rượu khả điều khiển hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự( Điều 14) Sở dĩ có điểm khác biệt Luật dân bên bị thiệt hại bên say rượu nên giao kết hợp đồng, nên với tinh thần bảo vệ quyền lợi ích đáng cho chủ thể BLDS quy định cho họ có quyền yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu Còn Luật Hình thiệt hại từ hành vi người say rượu gây cho xã hội, nhà nước, pháp luật buộc họ phải chịu trách nhiệm trước hành vi 2.3.2 Hợp đồng dận vô hiệu mâu thuẫn ý chí chung thể ý chí Hợp đồng thống ý chí chung bên chủ thể bày tỏ ý chí chung, pháp luật không thừa nhận hiệu lực hợp đồng Đó trường hợp hợp đồng giao kết giả tạo theo quy định Điều 129 BLDS Hợp đồng giả tạo chia làm hai loại: thứ hợp đồng dân xác lập cách giả tạo nhằm che dấu giao dịch khác Trong trường hợp bên điều có thống ý chí chung thống ý chí bên 11 bày tỏ ý chí bên Các bên xác lập hợp đồng giả tạo lại không phát sinh quyền nghĩa vụ mà bên thể nội dung hợp đồng Và bên xác lập hợp đồng giả tạo nhằm che dấu một giao dịch khác, hợp đồng giả tạo vô hiệu giao dịch bị che dấu có hiệu lực trừ trường hợp vô hiệu theo quy định pháp luật Thứ hai hợp đồng dân giả tảo nhằm chốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba Hợp đồng giả tạo xác lập vi phạm mặt nội dung , nhiên ý chí đích thực bên bày tỏ ý chí bên thống Mặt khác mục đích xác lập hợp đồng bên chủ thể thực nghĩa vụ với người thứ ba, họ có điều kiện để thực Mục đích xác lập hợp đồng giả tạo bên chủ thể xâm hại quyền lợi Nhà nước, để bảo vệ lợi ích nhà nước, người thứ ba pháp luật quy định nghiêm khắc trường hợp vô hiệu này, theo hợp đồng đương nhiên vô hiệu Có thể ví dụ hợp đồng vô hiệu giả tạo như: A nợ B khoản tiền không trả được, sợ B đến xiết nợ ôtô nên A làm hợp đồng tặng cho ôtô cho C, thực chất hai bên lại thỏa thuận với giá cả, C trả cho A 500 triệu để lấy ôtô 2.4 Hợp đồng dân vô hiệu không đáp ứng điều kiện hình thức hợp đồng Để thực chức bảo vệ quyền lợi ích đáng cho chủ thể giao kết hợp đồng, Nhà nước quy định bắt buộc hình thức hợp đồng dân Theo Điều 401 BLDS quy định “1 Hợp đồng dân giao kết lời nói, văn hành vi cụ thể, pháp luật không quy định loại hợp đồng phải giao kết hình thức định Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thể văn có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân theo quy định Hợp đồng không bị vô hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.” Theo quy định đoạn hai Khoản hiểu hợp đồng không bị vô hiệu có vi phạm hình thức, Khoản 12 Điều 122 BLDS quy định “Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định” Như hiểu hợp đồng mà pháp luật quy định có bắt buộc hình thức mà chủ thể không tuân thủ theo hợp đồng bị coi vô hiệu có vi phạm hình thức Có thể ví dụ hợp đồng loại Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, giao kết loại hợp đồng mà chủ thể không tuân thủ quy định hình thức hợp đồng bị vô hiệu Trong trường hợp pháp luật không quy định cụ thể bên tùy nghi lựa chọn, nhiên tất loại giao dịch dân mà pháp luật quy định bên tham gia giao dịch lựa chọn hình thức Vì thấy khách thể hợp đồng dân phong phú đa dạng, khách thể có đặc trưng lợi ích khác phải có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn để bảo đảm quyền lợi cho chủ thể giao kết lợi ích xã hội, nhà nước Nên phải có hợp đồng tuân thủ theo hình thức định theo quy định pháp luật dân 2.5 Hợp đồng dân vô hiệu có đối tượng thực Đối tượng hợp đồng điều khoản hợp đồng, điều khoản hình thành lên hợp đồng Do Điều 411 BLDS quy định hợp đồng vô hiệu có đối tượng thực Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đối tượng hợp đồng dân thực được: khách quan “ trường hợp từ ký kết hợp đồng có đối tượng thực lí khách quan hợp đồng vô hiệu”(khoản Điều 411) Hoặc chủ quan, lỗi bên “ Trong trường hợp giao kết hợp đồng mà bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng thực được, không thông báo cho bên biết nên bên giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng thực được” ( Khoản 2) Hợp đồng vô hiệu với lí có đối tượng thực đáp ứng đủ hai điều kiện : từ ký kết hợp đồng có đối tượng thực lí khách quan Vậy từ ký kết phải hiểu nào? Đó có phải đơn thời điểm bên ký kết vào hợp đồng văn không hay phải hiểu khái quát thời điểm giao kết hợp đồng 13 chưa có hướng dẫn cụ thể theo quan điểm khoa học pháp lý nay, hiểu từ ký kết từ thời điểm giao kết hợp đồng hợp lý Một vấn đề cần quân tâm xác định hợp đồng vô hiệu đối tượng không thực được: nguyên nhân làm cho đối tượng hợp đồng thực phải “ lí khách quan” Lí khách quan hiểu tác động bên ngoài, hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí chủ quan bên chủ thể: thiên tai Ví dụ như: ngày 20 tháng năm 2010, A có bê 10 tháng tuổi bán cho B nuôi, hai bên tiến hành làm hợp đồng mua bán Nhưng bê A gửi nhờ bên nhà C từ tuần trước phải sửa lại chuồng trại, vào ngày 20 tháng năm 2010, đường đồng bê A bị ôtô D đâm chết, trước A bán B không lâu Vậy nên ví dụ hợp đồng mua bán A B vô hiệu có đối tượng thực Phương thức vô hiệu hợp đồng dân vô hiệu Khi hợp đồng giao kết chủ thể có vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân theo quy định pháp luật, tự nhiên hợp đồng bị vô hiệu chấm dứt quyền nghĩa vụ bên, mà phải dựa định Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu Theo quy định Diều 36 BLDS thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu từ Điều 130 đến Điều 134 hai năm kể từ ngày hợp đồng dân xác lập, hợp đồng dân vô hiệu theo Điều 128( trái pháp luật đạo đức xã hội) Điều 129 ( giả tạo) thời hiệu không hạn chế Như có khác biệt, khoa học Luật dân sự, khác biệt phân chia thành hợp đồng dân vô hiệu tuyệt đối ( theo quy định Điều 128 Điều 129) hợp đồng dân vô hiệu tương đối ( theo quy định Điều 130 đến Điều 134), phân chia mang tính lý thuyết lại hữu dụng nghiên cứu thực tiễn Sự khác biệt chủ thể yêu cầu tuyền bố vô hiệu: nguyên tắc có quyền lợi liên quan yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng dân vô hiệu tuyệt đối với hợp đồng dân vô hiệu tương đối có quyền yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu mà người có quyền lợi liên quan pháp luật bảo vệ có quyền yêu cầu tòa tuyền bố hợp đồng vô hiệu Có thể thấy phạm vi người có quyền yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng vô hiệu 14 tuyệt đối rộng hợp đồng vô hiệu tương đối quan điểm suất phát từ nguyên tắc ưu tiên bảo vệ lợi ích công, pháp luật không bảo vệ người có lỗi Ngoài có sô khác biệt sau đây:  Sự khác biệt thời hiệu yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu: hợp đồng vô hiệu tương đối thời hạn yêu cầu năm, hợp đồng vô hiệu tuyệt đối không giới hạn thời  hạn Sự khác biệt chất định tòa án: thông thường hợp đồng vô hiệu tuyệt đối định Tòa án mang tính công nhận hợp đồng vô hiệu tương đối mang tính phân sử trước tuyên vô hiệu Hậu pháp lí hợp đồng dân vô hiệu Theo quy định Điều 137 BLDS “ Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập Khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.”  Thứ nhất: hợp đồng dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Hợp đồng dân vô hiệu bị coi hiệu lực từ đầu ( thời điểm giao kết) nên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, bên khôi phục lại tình trạng ban đầu ( chưa giao kết hợp đồng) Nếu hợp đồng chưa thực bên không thực nữa, trường hợp thực phải dừng việc thực lại  Thứ hai: bên chủ thể phải khôi phục lại tình trạng ban đầu hoàn trả cho nhận, không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền Một hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh hiệu lực điều khoản mà bên thỏa thuận nội dung hợp đồng bên chủ thể thực 15 hợp đồng họ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, bên cạnh họ phải hoàn trả lại cho nhận từ việc thực hợp đồng để hợp đồng bên coi chưa tồn  Thứ ba: nhà nước tiến hành tịch thu tài sản số trường hợp định theo quy định pháp luật Pháp luật dân đề cao, tự do, tự nguyện thỏa thuận, nhiên xâm hại đến lợi ích nhà nước xã hội người khác phải chịu chế tài Mà chế tài hợp đồng dân vô hiệu tịch thu tài sản đối tượng hợp đồng , hoa lợi, lợi tức Trong trường hợp hợp đồng vô hiệu, trường hợp, hợp đồng có đối tượng tài sản vi phạm pháp luật, cấm xã hội tài sản dễ bị tịch thu Vì thấy hợp đồng vô hiệu trường hợp có khả gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước vi phạm ý chí chủ thể, hậu pháp lý áp dụng trường hợp hợp đồng vô hiệu lừa dối đe dọa Bởi lẽ trường hợp có lỗi cố ý hai bên chủ thể tham gia tham xâm phạm đến lợi ích người thứ ba Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối tài sản đối tượng hợp đồng bị tịch thu, đặc biệt hợp đồng vô hiệu tương đối tài sản đối tượng hợp đồng hoàn trả đa phương song phương  Thứ tư: bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường Khi hợp đồng bị tuyên vô hiệu, bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoản trả lại cho nhận, thấy trường hợp, bên chủ thể thực hợp đồng, thực xong hợp đồng bị tuyên vô hiệu Vậy nên trường hợp dễ phát sinh thiệt hại cho bên chủ thể, nên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ thể chủ thể có lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu phải bồi thường cho chủ thể Lỗi quan hệ dân lỗi suy đoán, bên bị xác định có lỗi phải đưa chứng minh lỗi làm cho giai dịch vô hiệu Lỗi bên chủ thể lỗi cố ý lỗi vô ý , trường hợp hợp đồng dân vô hiệu nhầm lẫn đòi hỏi điều kiện bắt buộc lỗi bên chủ thể gây vô hiệu hợp đồng lỗi vô ý, lỗi cố ý lừa dối( Điều 132 BLDS) Cũng 16 hợp đồng vô hiệu giả tạo hay đe dọa lỗi bên chủ thể dẫn đến vô hiệu hợp đồng bắt buộc phải lỗi cố ý Còn trường hợp hợp đồng dân xác lập không nhận thức làm chủ hành vi Điều 133 không đề cập đến yếu tố lỗi trường hợp ta hiểu lỗi cố ý mà vô ý Tuy nhiên làm để xác định thiệt hại xẩy thực tế để thực đảm bảo quyền lợi bên bị thiệt hại đảm bảo công pháp luật vấn đề tồn nhiều quan điểm Quan điểm thứ cho rằng: thiệt hại xẩy thực tế hợp đồng vô hiệu xác định theo cách xác định thiệt hại bồi thường thiệt hại hợp đồng Và tổn hại trường hợp tổn thất vật chất thực tế tính tiền; tài sản bị mất, hủy hoại, hư hỏng Quan điểm thứ hai cho rằng: thiệt hại hợp đồng vô hiệu bao gồm hoa lợi, lợi tức hay chi phí hợp lí để ngăn chặn, hạn chế khắc phục thiệt hại Bởi lẽ hợp đồng bị coi vô hiệu không phát sinh quyền nghĩa vụ chủ thể, có nghĩa hợp đồng , để xác định hoa lợi, lợi tức Trong em ủng hộ quan điểm thứ thực tế hậu hợp đồng vô hiệu, thiệt hại xẩy nằm thỏa thuận bên hợp đồng Vậy nên thiệt hại xẩy xác định theo cách xác định thiệt hại bồi thường thiệt hại hợp đồng Khi hợp đồng vô hiệu mà chủ thể lỗi, không giao kết hợp đồng họ hoàn toàn thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng để toán hợp đồng trường hợp họ bị thiệt hại Pháp luật dân với tinh thần bảo vệ quyền lợi ích đáng cho chủ thể nên hoa lợi, lợi tức thiệt hại hợp đồng vô hiệu  Thứ năm: Ngoài theo quy định khoản Điều 410 BLDS “2 Sự vô hiệu hợp đồng làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên có thoả thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân 17 Sự vô hiệu hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp bên thoả thuận hợp đồng phụ phần tách rời hợp đồng chính.” Ở thấy hợp đồng phụ phát sinh từ hợp đồng nhằm phục vụ cho hợp đồng hợp đồng vô hiệu đương nhiên hợp đồng phụ vô hiệu Tuy nhiên không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, biện pháp bảo đảm coi hợp đồng phụ, có trường hợp vô hiệu hợp đồng không làm vô hiệu biện pháp bảo đảm ( hợp đồng phụ) theo quy định Điều 15 Nghị định 163 Chính phủ Những biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân chất để bảo đảm cho việc thực hợp đồng dân sự, ổn định giao lưu dân , thực tế người có nghĩa vụ tôn trọng thực nghĩa vụ mình, phải có biện pháp bảo đảm buộc bên cố nghĩa vụ khả phải thực nghĩa vụ mình, bảo đảm cho việc thực hợp đồng Trong hợp đồng dân vô hiệu có biện pháp bảo đảm nguyên tắc phải hoàn trả lại cho nhận, bên có nghĩa vụ không thực nghĩa vụ hoàn trả, nên pháp luật cho phép bên có quyền ( bên nhận bảo đảm từ bên có nghĩa vụ) xử lý tài sản bảo đảm để bảo vệ quyền lợi  Thứ sáu: Người thứ ba tình hợp đồng dân vô hiệu Hợp đồng dân bị vô hiệu gây thiệt hai cho người thứ ba, pháp luật dân có quy định để bảo vệ người thứ ba hợp đồng dân vô hiệu Tuy nhiên người thứ ba pháp luật bảo vệ, mà người thứ ba tình pháp luật bảo vệ Theo từ điển giải thích thuật ngữ luật học người ba tình tham gia hợp đồng dân vô hiệu hiểu “ người chuyển giao tài sản thông qua giao dịch dân mà họ không buộc phải biết tài sản người chuyển giao cho họ thu từ giao dịch vô hiệu” Vậy người thứ ba tham gia hợp đồng dân tình tham gia hợp đồng sở tự nguyện, bình đẳng tuân theo quy định pháp luật mà hợp đồng có đối tượng bất minh chủ sở hữu xác lập trước giao dịch vô hiệu, nói yếu tố quan trọng để xác định người tham gia hợp đồng hoàn toàn tình Trong hợp đồng dân vô hiệu 18 tài sản hợp đồng động sản đăng ký quyền sở hữu chuyển giao qua giao dịch khác cho người thứ ba tình, giao dịch với người thứ ba tình có hiệu lực ( Điều 138 BLDS) Trừ trường hợp người thứ ba tình có động sản thông qua hợp đồng đền bù với người quyền định đoạt tài sản, hợp đồng có đền bù người thứ ba tình phải trả lại tài sản tài sản bị chiếm hữu ý chí chủ sở hữu ( Điều 257) Về nguyên tắc hợp đồng vô hiệu với người thứ ba tình đối tượng hợp đồng vô hiệu bất động sản động sản phải đăng ký quyền sở hữu Tuy nhiên có ngoại lệ giao dịch với người thứ ba tình có hiệu lực người thứ ba tình nhận tài sản thông quan bán đấu giá giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau người chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa ( Điều 138) Có thể thấy trường hợp lỗi thuộc Nhà nước, nên người thứ ba tình bảo vệ quyền lợi Một số bất cập BLDS liên quan đến hợp đồng dân vô hiệu số phương pháp hoàn thiện Trong khoa học nghiên cứu Luật dân có nhiều ý kiến tác giả phản ánh tính bất cập BLDS vấn đề hợp đồng dân vô hiệu, vấn đề mang tính lí luận, đáng để nhà làm luật nên suy nghĩ  Thứ : vi phạm điều kiện lực hành vi người xác lập Điều 122 khoản đề cập đến điều kiện lực hành vi mà không đề cập đến điều kiện lực pháp luật dân chủ thể xác lập, thực hợp đồng dường mâu thuẫn với qui định ghi nhận chế định đại diện nói chung chế định giám hộ nói riêng Bởi với điều kiện “người tham gia giao dịch người có lực hành vi” rõ ràng người đại diện, người giám hộ hầu hết trường hợp đáp ứng điều kiện này, hợp đồng mà người đại diện xác lập, thực vượt thẩm quyền đại diện hợp đồng mà người giám hộ xác lập, thực có đối tượng tài sản người giám hộ phải xem có hiệu lực Tuy nhiên, trường hợp nêu thái độ pháp luật lại hòan toàn khác Đó là: – Điều 146 khỏan BLDS qui định: “Giao dịch dân 19 người đại diện xác lập, thực vượt phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ người đại diện phần giao dịch thực vượt phạm vi đại diện, …” Như vậy, điều rõ ràng hợp đồng người đại diện xác lập, thực vượt phạm vi đại diện vô hiệu vô hiệu người lực hành vi mà người lực pháp luật tài sản công việc đối tượng hợp đồng (không có quyền tài sản công việc đó) Điều 69 khoản BLDS rõ: “Các giao dịch dân người giám hộ với người giám hộ có liên quan đến tài sản người giám hộ vô hiệu,…” Đây trường hợp người xác lập, thực giao dịch dân lực pháp luật (không có quyền tài sản đối tượng hợp đồng) Cũng tương tự vậy, trường hợp hợp đồng xác lập người có lực hành vi đầy đủ họ người có quyền (không có lực pháp luật) tài sản đối tượng hợp đồng, đương nhiên hợp đồng có hiệu lực pháp luật (nếu xét phương diện lực hành vi người giao kết) Tuy nhiên, coi hợp đồng có hiệu lực rõ ràng lại trái với nguyên tắc ghi nhận Điều khoản BLDS Nên có ý kiến cho , Điều 122 khỏan BLDS cần phải sửa lại theo hướng “Người tham gia giao dịch dân phải người có lực giao kết giao dịch dân sự” có người tham gia xác lập, thực giao dịch dân phải đáp ứng không điều kiện lực hành vi mà phải đáp ứng điều kiện lực pháp luật Theo Điều 18, Điều 19 BLDS năm 2005 người từ đủ 18 tuổi trở lên không bị lực hành vi dân sự, không bị hạn chế lực hành vi dân người thành niên Những người toàn quyền tham gia vào giao dịch dân Vấn đề đặt theo Luật Hôn nhân gia đình văn hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân gia đình độ tuổi kết hôn nữ bước vào tuổi 18 Do vậy, trường hợp xét lực hành vi dân người vợ chưa phải 20 người có lực hành vi dân đầy đủ liệu vị trí người vợ người chồng có bình đẳng với hay không việc xác lập, thực giao dịch dân trách nhiệm pháp lý họ nhũng giao dịch loại Hơn quyền lợi ích người tham gia xác lập, thực giao dịch dân với người vợ trường hợp nói bảo vệ sau giao kết hợp đồng tình hình thay đổi mà phía bên thấy bất lợi nại giao dịch dân vô hiệu không đủ lực hành vi dân Để giải vấn đề có ý kiến cho nên bổ sung thêm vào Điều 19 BLDS qui định: “Phụ nữ bước vào tuổi 18 sau kết hôn xem người có lực hành vi dân đầy đủ” Như Điều 19 BLDS qui định sau: “Người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định Điều 22 Điều 23 Bộ luật Phụ nữ bước vào tuổi 18 sau kết hôn xem người có lực hành vi dân đầy đủ” (1) …  Thứ hai: vô hiệu vi phạm hình thức hợp đồng Về quy định hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức BLDS có nhiều ý kiến đánh giá tính hạn chế nó, có ý kiến cho trọng hình thức Ý kiến khác cho rằng, hình thức hợp đồng dân ghi nhận Điều 401 BLDS 2005 thực chất chép lại Điều 124 BLDS, Điều 122, Điều 127 Bộ luật có mặt điều khoản không cần thiết Hơn nữa, Điều 401 khoản đoạn qui định: “Hợp đồng không bị vô hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Qui định dẫn đến hiểu lầm trừ trường hợp pháp luật có quy định cách minh thị hợp đồng cụ thể vi phạm hình thức dẫn tới giao dịch dân vô hiệu hợp đồng khác vi phạm điều kiện hình thức bị xem xét vô hiệu Tuy nhiên qui định BLDS hình thức hợp đồng dân thông dụng, biện pháp bảo đảm, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất qui định loại hợp đồng phải tuân theo hình thức không qui định cụ thể hợp đồng không tuân theo hình thức bắt buộc vô hiệu Do hiểu loại hợp đồng nói không tuân theo hình thức luật định không vô hiệu pháp luật qui định cụ thể Tuy nhiên, cách hiểu lại mâu thuẫn với Điều 122 khoản BLDS: “Hình thức giao dịch 21 dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định” Bởi với ngôn từ điều luật cần trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân (hợp đồng) phải tuân theo hình thức thể hợp đồng phải tuân theo hình thức không tuân theo (vi phạm) hợp đồng bị xem xét hiệu lực Với lý lẽ kể nên có ý kiến cho loại bỏ Điều 401 khoản đoạn BLDS 2005 khỏi BLDS 2005.(2)  Thứ ba : thời điểm xác định thời hiệu thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dân vô hiêu Theo quy định Điều 136 BLDS 2005 có hai điểm bất cập cần xem xét, là: Thứ là: Với giao dịch dân quy định điều từ Điều 130 đến Điều 134 (giao dịch dân vô hiệu tương đối) thời hiệu yêu cầu hai năm thời điểm xác lập không phù hợp không bảo vệ triệt để quyền lợi đáng bên bị vi phạm, thực tế hợp đồng sau xác lập, người xác lập biết hợp đồng mà họ xác lập khiếm khuyết biết khắc phục (do lực hành vi dân chưa đầy đủ nhận thức quyền lợi bị xâm hại mà người đại diện người điều đó, hành vi lừa dối gian xảo, khéo léo mà chưa biết bị lừa biết yếu tố đe dọa còn) Và tính thời hiệu kể từ ngày xác lập giao dịch quyền lợi ích họ không bảo vệ hết thời hiệu khởi kiện Mặt khác, nguyên nhân dẫn đến vô hiệu hợp đồng vi phạm điều kiện tự nguyện giao kết hợp đồng Do đó, sở để xác định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu pháp luật bảo vệ nên tính từ thời điểm người xác lập, thực hợp đồng người đại diện người ý thức không phù hợp hành vi ý chí đích thực từ họ thể ý chí đích thực Có quy định thời hiệu có ý nghĩa Về vấn đề có quan điểm đưa khắc phục là: Điều 136 khoản nên sửa là: “Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố 22 giao dịch dân vô hiệu quy định điều từ Điều 130 đến Điều 134 Bộ luật hai năm,kể từ thời điểm: a Người đại diện biết giao dịch trường hợp giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực b Người bị nhầm lẫn, lừa dối biết nhầm lẫn lừa dối trường hợp hợp đồng vô hiệu bị nhầm lẫn lừa dối c Sự đe dọa chấm dứt trường hợp hợp đồng vô hiệu bị đe dọa d Người xác lập, thực giao dịch dân nhận thức bình thường trường hợp hợp đồng vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi e Kể từ thời điểm xác lập giao dịch dân giao dịch dân vi phạm điều kiện hình thức giao dịch” Thứ hai là: Đối với giao dịch dân quy định Điều 128 Điều 129 BLDS (giao dịch dân vô hiệu tuyệt đối) việc quy định thời hiệu yêu cầu “không bị hạn chế” ý nghĩa mặt pháp lý ý nghĩa thời hiệu không ý nghĩa thực tế thời gian dài liệu chứng chứng minh cho vi phạm giao dịch nói có đủ để xem xét hiệu lực hay không Mặt khác, qui định thời hiệu khởi kiện trường hợp dẫn đến mâu thuẫn với Điều 247 BLDS vào thời điểm xác lập hợp đồng, người xác lập biết hành vi xác lập hợp đồng vi phạm pháp luật Điều chắn gây khó khăn cho quan nhà nước thẩm quyền việc bảo vệ quyền lợi bên lợi ích xã hội không việc xác định chứng mà việc lựa chọn điều khỏan áp dụng Do vậy, theo chúng tôi, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu trường hợp qui định Điều 128 129 BLDS cần xác định số xác, đủ lâu (30 năm) để đảm bảo tính nghiêm khắc điều luật hành vi vi phạm nói bảo vệ cao lợi ích chung bảo đảm trật tự, an toàn giao lưu dân sự.(3) III KẾT LUẬN Ngoài việc pháp luật dận tạo hành lang pháp lý an toàn cho giao dịch dân sự, cụ thể hợp đồng dân sự, để bảo vệ quyền lợi ích đáng cho chủ thể Thì phải thấy điều quy định BLDS nói chung chế định liên quan đến hợp đồng dân vô hiệu nói riêng tồn nhiều bất cập, 23 hạn chế mâu thuẫn Trong khoa học có nhiều ý kiến phản ánh vấn đề này, có ý kiến phản ánh khách quan, đánh giá bất cập BLDS Vậy nên hi vọng BLDS sớm có điều chỉnh để bảo vệ tốt quyền lợi ích đáng cho chủ thể tham gia giao kết hợp đồng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 1995 Giáo trình Luật dân việt nam Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình Luật dân Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội Tạp chí Luật học số năm 2001 “ Giao dịch dân vô hiệu tương đối tuyệt đối” TS Bùi Đăng Hiếu- Đại học Luật Hà Nội http://www.klc.vn/nghien-cuu-phap-luat/dan-su-to-tung-dan-su http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com http://www.khaiphong.vn http://www.vinalaw.vn 10 http://www.congchungbinhphuoc.com (1), (2), ( 3) 11 : THS BÙI THỊ THANH HẰNG – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Bình luận khoa học số vấn đề BLDS Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, NXB Chính trị quốc gia 1997 24 [...]... hợp đồng mua bán giữa A và B sẽ vô hiệu vì có đối tượng không thể thực hiện được 3 Phương thức vô hiệu của hợp đồng dân sự vô hiệu Khi hợp đồng được giao kết bởi các chủ thể có sự vi phạm các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật, thì không phải tự nhiên hợp đồng đó bị vô hiệu chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên, mà phải dựa trên quyết định của Tòa án tuyên hợp đồng. .. có thể là lỗi vô ý , trong trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do nhầm lẫn thì đòi hỏi điều kiện bắt buộc đối với lỗi của bên chủ thể gây ra sự vô hiệu của hợp đồng đó là lỗi vô ý, nếu là lỗi cố ý sẽ là lừa dối( Điều 132 BLDS) Cũng trong 16 hợp đồng vô hiệu do giả tạo hay đe dọa lỗi của bên chủ thể dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng bắt buộc phải là lỗi cố ý Còn trong trường hợp hợp đồng dân sự xác lập không... rời của hợp đồng chính.” Ở đây có thể thấy rằng hợp đồng phụ phát sinh từ hợp đồng chính nhằm phục vụ cho hợp đồng chính do vậy khi hợp đồng chính vô hiệu thì đương nhiên hợp đồng phụ vô hiệu Tuy nhiên không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, các biện pháp bảo đảm có thể coi đó là một hợp đồng phụ, nhưng có những trường hợp sự vô hiệu của hợp đồng chính không làm vô hiệu. .. định của khoản 2 và 3 Điều 410 BLDS “2 Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính Quy định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 17 3 Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của. .. vô hiệu Theo quy định của Diều 36 BLDS thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu từ Điều 130 đến Điều 134 là hai năm kể từ ngày hợp đồng dân sự được xác lập, hợp đồng dân sự vô hiệu theo Điều 128( trái pháp luật và đạo đức xã hội) và Điều 129 ( giả tạo) thì thời hiệu là không hạn chế Như vậy ở đây có sự khác biệt, trong khoa học Luật dân sự, sự khác biệt này được phân chia thành hợp đồng dân. .. hành vi của mình 2.3.2 Hợp đồng dận sự vô hiệu do mâu thuẫn giữa ý chí chung và sự thể hiện ý chí Hợp đồng đã không có sự thống nhất giữa ý chí chung của các bên chủ thể và sự bày tỏ ý chí chung, do đó pháp luật cũng không thừa nhận hiệu lực của hợp đồng Đó là trường hợp hợp đồng giao kết do giả tạo theo quy định của Điều 129 BLDS Hợp đồng giả tạo được chia làm hai loại: thứ nhất hợp đồng dân sự được... Tòa án chỉ mang tính công nhận còn đối với hợp 4 đồng vô hiệu tương đối mang tính phân sử trước rồi mới tuyên vô hiệu Hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự vô hiệu Theo quy định của Điều 137 BLDS 1 “ Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập 2 Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn... lợi ích của nhà nước của xã hội của người khác thì sẽ phải chịu chế tài Mà chế tài trong hợp đồng dân sự vô hiệu là tịch thu tài sản là đối tượng hợp đồng , có thể là cả hoa lợi, lợi tức Trong các trường hợp hợp đồng vô hiệu, thì trường hợp, hợp đồng có đối tượng là tài sản vi phạm pháp luật, đều cấm của xã hội thì tài sản đó dễ bị tịch thu nhất Vì có thể thấy rằng hợp đồng vô hiệu trong trường hợp này... ích của xã hội, lợi ích của nhà nước do vi phạm ý chí chủ thể, hậu quả pháp lý có thể áp dụng đối với những trường hợp hợp đồng vô hiệu do lừa dối và đe dọa Bởi lẽ trong các trường hợp này đều có lỗi cố ý của một hoặc cả hai bên chủ thể tham gia tham và nó xâm phạm đến lợi ích của người thứ ba Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối thì tài sản là đối tượng của hợp đồng có thể bị tịch thu, đặc biệt hơn hợp đồng vô. .. bố một hợp đồng dân sự vô hiệu tuyệt đối nhưng với một hợp đồng dân sự vô hiệu tương đối thì không phải bất cứ ai cũng có quyền yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu mà chỉ những người có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ mới có quyền yêu cầu tòa tuyền bố hợp đồng vô hiệu Có thể thấy phạm vi những người có quyền yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng vô hiệu 14 tuyệt đối rộng hơn hợp đồng vô hiệu tương đối quan ... BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 20 05 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 1995 Giáo trình Luật dân việt nam Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình Luật dân Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội Tạp chí Luật học số năm 20 01 “ Giao... dựa theo quy định Điều 130 BLDS hợp đồng dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, bị vô hiệu 2. 2 Hợp đồng dân vô hiệu không đáp ứng yêu cầu nội dung... từ ngày hợp đồng dân xác lập, hợp đồng dân vô hiệu theo Điều 128 ( trái pháp luật đạo đức xã hội) Điều 129 ( giả tạo) thời hiệu không hạn chế Như có khác biệt, khoa học Luật dân sự, khác biệt phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Khái niệm về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, Khái niệm về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn