Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

89 513 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2016, 13:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ *** - BÙI XUÂN HÒA Đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mà SỐ 60.34.72 Khóa 2005 – 2008 Hà Nội, 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ *** - Đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mà SỐ 60.34.72 Khóa 2005 – 2008 Người thực hiện: Bùi Xuân Hòa Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Ngọc Cẩn Hà Nội, 2008 MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mẫu khảo sát Vấn đề nghiên cứu 10 Giả thuyết khoa học: 10 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Dự kiến luận 11 10 Cấu trúc luận văn 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN 13 1.1 Cơ tổ chức 13 1.1.1 Tổ chức học 14 1.1.2 Tổ chức hữu 15 1.2 Cơ quản lý 17 1.3 Cơ hệ thống 19 1.4 Một số vấn đề tổ chức quản lý hoạt động KH&CN 22 1.4.1 Tổ chức KH&CN 22 1.4.2 Một số vấn đề NCKH 22 1.4.3 Một số vấn đề công nghệ 26 1.4.4 Đặc điểm quản lý hoạt động KH&CN 28 1.4.5 Quy trình quản lý hoạt động KH&CN 30 Kết luận Chƣơng 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA LỰC LƢỢNG CS PCCC 34 2.1 Một số nét khái quát lực lƣợng CS PCCC 34 2.2 Mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN lực lƣợng CS PCCC 37 2.2.1 Khảo sát thực trạng mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN Trường Đại học PCCC 39 2.2.2 Khảo sát thực trạng mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN Cục CS PCCC 48 2.2.2 Khảo sát thực trạng mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN đơn vị CS PCCC địa phương 50 2.3 Khảo sát mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN PCCC Trung Quốc Belarus 52 2.3.1 Tham khảo mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN PCCC Trung Quốc 52 2.3.2 Tham khảo mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN PCCC Bê-larus 56 2.4 Đánh giá mô hình tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ lực lƣợng CS PCCC 58 2.4.1 Đánh giá mô hình tổ chức 58 2.4.2 Đánh giá mô hình quản lý 59 Kết luận chƣơng 60 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA LỰC LƢỢNG CS PCCC 61 3.1 Những định hƣớng hoạt động KH&CN lực lƣợng CS PCCC 61 3.2 Những yếu tố khách quan ảnh hƣởng đến hoạt động KH&CN CS PCCC thời gian tới 62 3.2.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 62 3.2.2 Về mô hình tổ chức 63 3.2.3 Về nguồn vốn đầu tư 63 3.3 Đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC 64 3.3.1 Mô hình tổ chức 64 3.3.2 Luận giải mô hình quản lý 71 3.3.3 Đánh giá chung mô hình đề xuất 75 Kết luận chƣơng 77 KẾT LUẬN 78 KHUYẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHẦN PHỤ LỤC 84 I Các đề tài khoa học cấp Bộ 84 II đề tài cấp sở 85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CAND Công an nhân dân CS Cảnh sát CSND Cảnh sát nhân dân KH&CN Khoa học công nghệ NCKH Nghiên cứu khoa học NXB Nhà xuất PCCC Phòng cháy chữa cháy TW Trung ương 10 XHCN Xã hội chủ nghĩa PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, KH&CN trở thành lực lượng sản xuất hàng đầu, sở động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội quốc gia Các Mác nhận định: ”Những thời đại kinh tế khác chỗ chúng sản xuất gì, mà chỗ chúng sản xuất cách nào, với tư liệu lao động nào” Mức độ phát triển KH&CN sở tạo phương tiện sản xuất cách thức sản xuất loài người, định trình độ phát triển lực lượng sản xuất, định phát triển xã hội Ở nước ta, Đảng Nhà nước xác định rõ vai trò then chốt KH&CN suốt trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc nghiệp phát triển Đất nước theo định hướng XHCN Hội nghị lần thứ II BCH TW Đảng khóa VIII có nghị riêng công tác KH&CN, khẳng định: ”Trình độ dân trí tiềm lực KH&CN trở thành nhân tố định sức mạnh vị quốc gia giới”1 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, nêu rõ:”Tăng cường tiềm lực đổi chế quản lý để KH&CN thực trở thành động lực phát triển đất nước”2 Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế kinh tế trí thức hình thành ngày phát triển mạnh mẽ, hoạt động KH&CN nước ta chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp Công nghiệp hóa, đại hóa Đất nước Nghị TW 2, khóa VIII Đảng rõ: ”Nền KH&CN nước ta phát triển chậm, chưa tương xứng vói tiềm sẵn có, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khoá VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997 Đảng cộng sản Việt Nam: Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001 công nghiệp hóa, đại hóa, thua nhiều nước khu vực”3 Kết luận Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa IX ra:”Công tác quản lý KH&CN nhiều yếu kém, mang nặng tính hành bao cấp, chưa tạo lập thị trường KH&CN; chưa có biện pháp tích cực, hữu hiệu đưa tri thức KH&CN cho dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ; chưa tạo liên kết chặt chẽ nhà KH&CN; lĩnh vực KH&CN, KH&CN giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh.”4 Trong ”Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến 2010” nêu: ”Cơ chế quản lý tổ chức KH&CN không phù hợp với đặc thù lao động sáng tạo thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Các tổ chức KH&CN chưa có đầy đủ quyền tự chủ kế hoạch, tài chính, nhân lực hợp tác quốc tế để phát huy tính động sáng tạo” Và: ”Việc quản lý cán KH&CN theo chế độ công chức không phù hợp với hoạt động KH&CN, làm hạn chế khả lưu chuyển đổi cán Thiếu chế đảm bảo để cán KH&CN tự kiến, phát huy khả sáng tạo, tự chịu trách nhiệm khuôn khổ pháp luật Chưa có sách hữu hiệu tạo động lực cán KH&CN sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chế độ tiền lương nhiều bất hợp lý, không khuyến khích cán KH&CN toàn tâm với nghiệp KH&CN”5 Để tạo điều kiện thúc đẩy KH&CN phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi nước ta nay, phải đổi mạnh mẽ chế quản lý KH&CN, tạo bước chuyển biến quản lý KH&CN phù hợp với chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa xu hội nhập kinh tế Quốc tế Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khoá VIII, Sđd Tài liệu phục vụ nghiên cứu: ”Các kết luận Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng (khóa IX)” - NXB trị Quốc gia, Hà Nội, 2002 Bộ KH&CN (2003), Chiến lược phát triển KHCN Việt Nam đến năm 2010, Ban hành kèm theo Quyết định số 272/2003/QĐ – TTg Thủ tướng Chính phủ Trong lĩnh vực PCCC, quy luật khách quan kinh tế - xã hội phát triển nguy xảy cháy, nổ lớn hoạt động PCCC phức tạp Theo thống kê Cục CS PCCC - Bộ Công an, tính 10 năm trở lại đây: bình quân năm nước xảy gần 1.500 vụ cháy, thiệt hại trực tiếp ước tính khoảng 200 tỷ đồng, làm chết bị thương hàng trăm người Nếu tính thiệt hại gián tiếp số liệu lớn nhiều lần Đặc biệt gần vụ cháy lớn xảy hầu khắp ngành kinh tế - xã hội, đặt nhiều vấn đề xúc cho lực lượng Công an nhân dân nói chung cụ thể lực lượng CS PCCC đóng vai trò quan quản lý Nhà nước PCCC Điều nói lên cần thiết cấp bách phải đẩy hiệu hoạt động PCCC PCCC hoạt động mang tính sâu sắc, liên quan mật thiết đến hoạt động đời sống xã hội Công tác PCCC không mang tính quần chúng rộng lớn, tính chiến đấu cao, tính pháp lý chặt chẽ, mà mang tính khoa học sâu sắc Một hoạt động quan trọng lực lượng PCCC NCKH nhằm tìm giải pháp, biện pháp an toàn ngăn ngừa vụ cháy xảy ra, biện pháp tổ chức chữa cháy có hiệu Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị trật tự an toàn xã hội nói chung, đảm bảo an toàn PCCC nói riêng giai đoạn nay, Quốc hội thông qua Luật PCCC ngày 29/6/2001 Ngày 4/4/2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.”Quy định chi tiết thi hành số điều Luật PCCC” Đảng ủy Công an Trung ương Nghị số 04, Bộ Công an thị số 306 ”Xây dựng phương hướng hoạt động KH&CN lực lượng Công an nhân dân đến năm 2005 2010” Trên sở Cục CS PCCC - Bộ Công an xây dựng ”Định hướng hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC từ năm 2004 đến năm 2010” nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN PCCC để đáp ứng với giai đoạn phát triển đất nước Hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC hoạt động KH&CN thuộc lực lượng Công an nhân dân, đặt đạo toàn diện Bộ Công an Trong năm gần đây, mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN lực lượng Công an nhân dân có nhiều biến đổi kéo theo biến đổi mô hình tổ chức hoạt động quản lý KH&CN lực lượng CS PCCC Cụ thể: - Từ năm 2002 trở trước toàn hoạt động KH&CN lực lượng CAND giao cho Vụ quản lý KH&CN Bộ Công an trực tiếp quản lý đạo - Từ 2003 đến 2005 toàn hoạt động KH&CN lực lượng CAND giao cho Viện chiến lược khoa học Công an trực tiếp quản lý đạo - Từ 2006 đến việc quản lý hoạt động KH&CN lực lượng CAND phân chia thành hai lĩnh vực: + Hoạt động KH&CN thuộc lĩnh vực kỹ thuật Tổng cục kỹ thuật Bộ Công an trực tiếp quản lý đạo + Hoạt động KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, quản lý, pháp luật nghiệp vụ Công an Viện chiến lược khoa học Công an trực tiếp quản lý điều hành Theo đó, hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC tổ chức quản lý theo biến đổi mô hình tổ chức Tuy nhiên, hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC lại bao gồm hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật khoa học xã hội nhân văn, quản lý, pháp luật, nghiệp vụ Công an Trong thực tế, từ vận hành theo mô hình quản lý này, hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC gặp khó khăn, trở ngại Hiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hoạt động lực lượng CS PCCC có thay đổi Theo đó, quy mô lực lượng lĩnh vực hoạt động lực lượng ngày mở rộng Cụ thể: - Ngày 15 tháng năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 719/QĐ-TTg việc thí điểm thành lập Sở CS PCCC thành phố Hồ Chí Minh sở Phòng CS PCCC – Công an thành phố Hồ Chí Minh - Ngày tháng 10 năm 2006 Sở CS PCCC thành phố Hồ Chí Minh thức mắt vào hoạt động Theo đó, lực lượng CS PCCC thành phố Hồ Chí Minh hướng tới thí điểm thực thêm nhiệm vụ tổ chức cứu hộ, cứu nạn thường nhật địa bàn - Tại Hội nghị tổng kết năm thực Luật PCCC, định hướng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để triển khai tiếp mô hình Sở CS PCCC số thành phố lớn - Ngày tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2006/NĐ-CP, quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Theo đó, hàng năm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ thu để đóng góp kinh phí cho hoạt động PCCC Mặt khác, tương lai gần hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC dự báo có bước phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hoạt động PCCC nói chung có hoạt động KH&CN PCCC ngày xã hội quan tâm đầu tư, phát triển Chính vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN lực lượng CS PCCC vấn đề khoa học nghiêm túc, cần nghiên cứu Xuất phát từ lý nêu dựa tảng kiến thức trang bị chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý KH&CN Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng dẫn khoa học TS Đỗ Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: Đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ lực lượng CS PCCC - Cơ chế di chuyển nguồn nhân lực tạm thời: Trong trình thực nhiệm vụ KH&CN Hội đồng KH&CN ngành PCCC báo cáo quan quản lý cán Bộ Công an xin phép di chuyển tạm thời cán thực nhiệm vụ KH&CN - Quy định trình xét chọn, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; - Quy định hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ doanh nghiệp KH&CN - Quy định khen thưởng kỷ luật Xây dựng kế hoạch KH&CN CS PCCC Các đơn vị CS PCCC đề xuất cá nhân việc thực nhiệm vụ KH&CN, lập kế hoạch chung KH&CN cho toàn đơn vị Nếu đơn vị có Hội đồng KH&CN nhiệm vụ KH&CN phải Hội đồng thông qua, sau báo cáo Hội đồng KH&CN ngành PCCC để tập hợp báo cáo Bộ Công an phê duyệt Những nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực theo quy định hành Nhà nước phải báo cáo Hội đồng KH&CN ngành PCCC Kế hoạch KH&CN doanh nghiệp KH&CN PCCC phải thủ trưởng quan quản lý trực tiếp phê duyệt Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đầu tư quản lý hoạt động KH&CN Kế hoạch KH&CN doanh nghiệp sau phê duyệt phải gửi báo cáo Hội đồng KH&CN ngành PCCC theo dõi điều tiết chung toàn lực lượng CS PCCC Hội đồng KH&CN ngành PCCC có trách nhiệm vào chiến lược phê duyệt, hàng năm tình hình thực tế đề xuất nhiệm vụ KH&CN mang tính toàn ngành, đề tài cấp Nhà nước, nhiệm vụ KHCN liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Tổ chức thực kế hoạch KH&CN Đối với nhiệm vụ KH&CN giao, tiến hành tổ chức triển khai nghiên cứu theo quy định phân cấp quản lý quy trình quản lý 73 hoạt động KH&CN hành đồng thời định kỳ báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Đối với nhiệm vụ KH&CN doanh nghiệp tiến hành thủ trưởng trực tiếp quản lý doanh nghiệp ban giám đốc doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm Toàn trình thực nhiệm vụ KH&CN phải định kỳ báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Đối với nhiệm vụ KH&CN trúng tuyển, nhiệm vụ phát sinh đơn vị chủ động thực theo tiến độ hợp đồng phải báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ doanh nghiệp KH&CN PCCC tiến hành theo kế hoạch định kỳ báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Đánh giá kết nhiệm vụ KH&CN Đối với nhiệm vụ KH&CN giao trúng tuyển thực việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định chung Nhà nước, Bộ Công an Mọi kết đánh giá, nghiệm thu phải báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Đối với nhiệm vụ KH&CN thuộc doanh nghiệp KH&CN việc đánh giá, tổng kết thuộc trách nhiệm thủ trưởng quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp ban giám đốc doanh nghiệp Mọi kết phải báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Ứng dụng kết NCKH Việc ứng dụng kết NCKH vào thực tiễn giao trách nhiệm cho thủ trưởng quan chủ trì nghiên cứu nhiệm vụ khoa học phạm vi đơn vị Những kết NCKH có khả ứng dụng toàn lực lượng CS PCCC thủ trưởng quan chủ trì nghiên cứu lập kế hoạch triển khai ứng dụng kết nghiên cứu báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để đề xuất phương án triển khai ứng dụng 74 Những nhiệm vụ NCKH theo đơn đặt hàng tổ chức chuyển giao kết nghiên cứu cho nơi đặt hàng Kết nghiên cứu trình chuyển giao kết nghiên cứu phải báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Đánh giá, tổng kết hoạt động KH&CN Từng đơn vị CS PCCC có trách nhiệm tổng kết hoạt động KH&CN đơn vị theo định kỳ hàng năm gửi báo cáo thường trực Hội đồng KH&CN ngành PCCC để theo dõi chung Hội đồng KH&CN ngành PCCC thực việc tổng kết, đánh giá hoạt động KH&CN toàn lực lượng CS PCCC năm lần 3.3.3 Đánh giá chung mô hình đề xuất - Mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC luận văn đề xuất đảm bảo theo cấu trúc ổn định không làm tính linh hoạt cần thiết mô hình Mô hình đảm bảo tuân thủ theo lý thuyết khoa học tổ chức, lý thuyết hệ thống phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển KH&CN PCCC đất nước - Việc đề xuất thành lập Hội đồng KH&CN ngành PCCC điểm có ý nghĩa mô hình Thường trực Hội đồng phận chuyên trách quan quản lý KH&CN Bộ Công an hướng toàn thông tin hệ thống tập trung lan toả tới phần tử thuộc hệ thống đảm bảo liên thông mặt thông tin toàn hệ thống Việc xác định nhiệm vụ làm chiến lược KH&CN cho toàn lực lượng CS PCCC giải thực trạng chiến lược tổng thể đầu mối điều khiển trực tiếp toàn hệ thống CS PCCC - Việc đề xuất thành lập Viện KH&CN PCCC hoạt động theo mô hình kết hợp viện nghiên cứu phát triển với doanh nghiệp KH&CN khắc phục nhược điểm hoạt động KH&CN PCCC 75 yếu hoạt động công nghệ, chưa gắn NCKH với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Việc ban hành quy chế quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC ban hành giúp cho quản lý toàn hoạt động KH&CN CS PCCC vừa đảm bảo theo quy định hành Nhà nước, Bộ Công an vừa tăng tính chủ động cho đơn vị CS PCCC, doanh nghiệp KH&CN thuộc CS PCCC - Thực tốt quy chế quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC đảm bảo liên thông mặt thông tin toàn lực lượng CS PCCC, khắc phục nhược điểm thông tin bó hẹp nội đơn vị với đơn vị quản lý trực tiếp quản lý hoạt động KH&CN; đơn vị cấp khác cấp không hệ khó có thông tin nên việc điều hành tổng thể khó khăn Với kết nghiên cứu luận văn, mô hình triển khai thực tương lai hy vọng hoạt động KH&CN CS PCCC có thành công định, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trị trật tự an toàn xã hội, thực thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 76 Kết luận chƣơng Thông qua việc nghiên cứu định hướng công tác PCCC thời gian tới lực lượng CS PCCC bối cảnh kinh tế, xã hội có liên quan đến hoạt động PCCC luận văn đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC sở kế thừa mô hình Mô hình mà luận văn đề xuất giải vấn đề thiếu sót mô hình cũ, đồng thời đảm bảo cấu trúc tổ chức tuân thủ theo lý thuyết khoa học tổ chức lý thuyết hệ thống, đảm bảo tính khả thi thực tế, có sở phát triển tương lai môi trường có thay đối 77 KẾT LUẬN Việc thiết kế lại mô hình tổ chức có thay đổi môi trường yếu tố nội tổ chức yêu cầu khách quan Nguyên tắc việc thiết kế tổ chức phải tuân thủ theo lý thuyết khoa học tổ chức, lý thuyết hệ thống Đối với mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN việc tuân thủ lý thuyết phải phù hợp với tính đặc thù hoạt động NCKH, hoạt động công nghệ nội dung hoạt động quản lý KH&CN Thực trạng mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC chưa đáp ứng yêu cầu phát triển tương lai, hoạt động KH&CN CS PCCC chưa tương xứng với tiềm yêu cầu; việc phân chia lĩnh vực chuyên môn để quản lý hoạt động KH&CN ngành Công an có điểm chưa hợp lý Mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC thiếu đầu mối quan trọng nên chưa thúc đẩy hoạt động phát triển Thông qua việc khảo sát mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN PCCC Trung Quốc thấy rõ yếu điểm mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN Việt Nam Trước yêu cầu thực tế, việc thành lập Hội đồng KH&CN ngành PCCC tất yếu khách quan nhằm giải triệt để việc tổ chức thông tin điều khiển toàn hệ thống tổ chức hoạt động KH&CN CS PCCC Việc đề xuất thành lập Viện KH&CN PCCC yêu cầu bắt buộc Nếu Viện thành lập vào hoạt động giải yếu hoạt động công nghệ mà lực lượng CS PCCC nay, đồng thời đảm bảo liên thông NCKH với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Đề xuất chuyển đổi mô hình Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT PCCC đơn vị SC PCCC thành doanh nghiệp 78 KH&CN PCCC tất yếu yêu cầu bắt buộc theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP trao thêm quyền tự định hoạt động doanh nghiệp theo khuôn khổ pháp luật Việc ban hành quy chế tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC cần thiết mô hình tổ chức triển khai thực tiễn Chỉ có phát huy mặt mạnh mô hình tổ chức Luận văn đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC sở khoa học luận lý thuyết, luận thực tiễn nên tính khả thi mô hình cao Nếu Bộ Công an nghiên cứu triển khai mô hình tổ chức quản lý hoạt động KH&CN CS PCCC tương lai kết hoạt động KH&CN CS PCCC có bước phát triển vượt bậc 79 KHUYẾN NGHỊ Bộ Công an sớm nghiên cứu phương án hợp hai quan quản lý KH&CN Ngành thành quan thực chức quản lý toàn diện hoạt động KH&CN toàn ngành Công an Lực lượng CS PCCC sớm đề nghị Bộ Công an quan liên quan cho phép thành lập Hội đồng KH&CN ngành PCCC với quan thường trực Hội đồng phận quan quản lý KH&CN ngành Công an Đề nghị Bộ Công an giao cho Cục CS PCCC Trường Đại học PCCC nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Viện KH&CN PCCC trực thuộc Bộ Công an Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu cho phép lực lượng CS PCCC thực việc chuyển đổi mô hình trung tâm ứng dụng KHKT PCCC thành doanh nghiệp KH&CN PCCC tự chủ kinh phí trực thuộc lực lượng CS PCCC Đề nghị Bộ Công an bộ, ngành có liên quan đẩy mạnh thực triệt để việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sở có nguy hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật Đề nghị Bộ Công an ban hành Quy chế quản lý hoạt động KH&CN ngành PCCC 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công an, Chương trình phát triển KHCN lực lượng Công an nhân dân thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000, Hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý giáo dục, NXB Công an nhân dân, Hà nội, 2002 Bộ Công an, Nghị phát triển giáo dục - đào tạo lực lượng Công an nhân dân thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000, Hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý giáo dục, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2002 Bộ Công an, Báo cáo sơ kết năm hoạt động KHCN Công an nhân dân, Kỷ yếu Hội nghị khoa học,Hà Nội, 2002 Bộ Công an, Chỉ thị số 02/2003/BCA(V23) Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ lực lượng Công an nhân dân đến năm 2010, Hà Nội, 2003 Bộ Công an, Quyết định số 865/2006/QĐ-BCA(E11), Quy định tạm thời quản lý nhiệm vụ NCKH phát triển công nghệ CAND, Hà Nội, 2006 Bộ KHCN & MT, Quản lý Khoa học Công nghê, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997 Bộ KHCN &MT, Chuyên dề Quản lý nhà nước KH, CN & MT Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH, CN & MT, Hà Nội, 2000 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoa học công nghệ, Hà Nội, 2002 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến 2010, Hà Nội, 2003 81 10 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật PCCC, Hà Nội, 2003 11 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Đề án đổi chế quản lý khoa học công nghệ, Hà Nội, 2004 12 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP Quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập, Hà Nội, 2005 13 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Hà Nội, 2006 14 Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Nghị định số 169/NĐ-CP, Quy định huy động tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ công tác Công an, Hà Nội, 2007 15 Cục CS PCCC, Báo cáo tổng kết 20 năm đổi mặt công tác lực lượng CS PCCC tình hình mới, Hà nội, 2008 16 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khoá VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997 17 Đảng cộng sản Việt Nam, Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001 18 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật khoa học công nghệ, Hà Nội, 2000 20 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật phòng cháy chữa cháy, Hà Nội, 2000 21 Trường Đại học PCCC, Báo cáo tổng kết năm phát triển KHCN, Hà Nội, 2002 82 22 Trường Đại học PCCC, Báo cáo kết làm việc đoàn cán Trường Đại học PCCC Trung Quốc, Hà nội, 2007 23 Trường Đại học PCCC, Báo cáo kết làm việc đoàn cán Trường Đại học PCCC Belarus, Hà nội, 2008 24 Lê Hồng Anh, Khoa học công nghệ Công an nhân dân cần tập trung nghiên cứu vấn đề xúc đặt công tác Công an, Thông tin Hoạt động Khoa học lực lượng CAND, 2003(2) tr 7- 25 Đỗ Ngọc Cẩn, Khái quát hệ thống đào tạo cán PCCC cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp nước Cộng hoà Bê-la-rus, Tạp chí khoa học giáo dục PCCC số 2, Hà nội, 2008 26 Lê Đăng Doanh, Đổi chế quản lý khoa học công nghệ, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2003 27 Vũ Cao Đàm, Bài giảng Lý thuyết hệ thống, Tài liệu giảng dạy hệ cao học, Hà nội, 2003 28 Vũ Cao Đàm, Nghiên cứu khoa học phương pháp luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 1999 29 Phạm Huy Tiến, Tổ chức học, Tài liệu giảng dạy hệ cao học, Hà nội, 2006 30 Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận NCKH, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, Hà nội, 2001 83 PHẦN PHỤ LỤC Thống kê kết nghiên cứu khoa học trƣờng đại học pccc Tên đề tài Tt Chủ nhiệm đề tài I Các đề tài khoa học cấp Bộ TS Đinh Ngọc Tuấn Một số giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác PCCC nhà cao tầng Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo Đại học PCCC TS Đặng Từng Nghiên cứu biện pháp PCCC trình vận chuyển khí hoá lỏng (Gas) đường ống Việt Nam TS Ngô Văn Xiêm Những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học PCCC Một số giải pháp nâng cao hiệu PCCC sở sản xuất giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá nước ta Xây dựng tiêu chuẩn để đánh giá hiệu chữa cháy đám cháy chất rắn Việt Nam Những sở lý luận thực tiễn để xác định nhu cầu nhân lực tổ chức đào tạo cán PCCC cho ngành, đoàn thể tổ chức kinh tế - xã hội ứng dụng thiết bị điều khiển khả trình (PLC) để chế tạo trạm trung tâm báo cháy tự động Dự án “Tăng cường lực nghiên cứu khoa học cho phòng thí nghiệm nhiệt động kỹ thuật truyền nhiệt công tác PCCC” ThS Vũ Văn Bình TS Nguyễn Ngọc Sơn ThS Bùi Trọng Đổng TS Đào Quốc Hợp ThS Nguyễn Quang An ThS Bùi Trọng Đổng 10 Nghiên cứu số giải pháp thoát nạn an toàn cho người điều kiện cháy nhà cao tầng ThS Trịnh Thế Dũng 11 Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin thư viện điện tử Trường đại học PCCC” Phòng QLKH 12 Cơ sở lý luận, thực tiễn để xác định bố trí mạng lưới đội chữa cháy thành phố lớn TS Đỗ Ngọc Cẩn 13 Hoạt động điều tra vụ cháy lực lượng Cảnh sát PCCC – Lý luận, thực tiễn giải pháp nâng cao hiệu ThS Nguyễn Mạnh Hà 14 Nghiên cứu thiết kế lắp đặt xe chữa cháy bột tảng xe Uoát 15 Nghiên cứu biện pháp phòng cháy trình sơn sản phẩm gỗ 16 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lăng phun nước dạng sương mù 17 Nghiên cứu giải pháp phòng, chống độc hại, ô nhiễm môi trường đám cháy tới cán chiến sỹ tham gia chữa cháy TS Ngô Văn Xiêm ThS Lê Xuân Tứ ThS Nguyễn Khắc Khánh TS Ngô Văn Xiêm 84 Tên đề tài Tt 18 Nghiên cứu, chế tạo xe đẩy chữa cháy kiểu sử dụng chất chữa cháy không gây ô nhiễm Chủ nhiệm đề tài TS Đinh Ngọc Tuấn II đề tài cấp sở 19 ứng dụng tin học dể quản lý thông tin vụ cháy phạm vi toàn quốc ThS Đinh Thúy Lan 20 Nghiên cứu thiết kế lắp đặt hệ thống chữa cháy SPRINKLER DRENCHER ngăn cháy phòng thí nghiệm TS Ngô Văn Xiêm 21 Xác định ngành học, nhu cầu quy hoạch đào tạo cán chuyên môn kỹ thuật PCCC đến năm 2000 năm TS Ngô Văn Xiêm 22 Những sở lý luận thực tiễn để nâng cấp đào tạo trường lên đại học kỹ thuật PCCC TS Đặng Từng 23 Nghiên cứu đánh giá chất lượng đào tạo cử nhân cao đẳng PCCC thời gian qua đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán PCCC giai đoạn TS Đặng Từng 24 Nghiên cứu chức quản lý nhà nước lĩnh vực PCCC lực lượng CS PCCC trước yêu cầu đòi hỏi nghiệp đổi đất nước ThS Đào Hữu Dân 25 Nghiên cứu xác định hướng xây dựng sở vật chất kỹ thuật thực nhiệm vụ đào tạo đại học PCCC giai đoạn 1999-2004 ThS Đỗ Ngọc Cẩn 26 Một số giải pháp tổ chức chữa cháy khu dân cư nằm sâu ngõ hẹp ThS Trương Đình Hồng 27 Nghiên cứu thay đổi nồng độ bể chứa chất lỏng cháy theo nhiệt độ môi trường phòng thí nghiệm TS Ngô Văn Xiêm 28 Nghiên cứu xây dựng quy định phối hợp công tác quản lý giáo dục học viên trường đại học PCCC CN Vũ Minh Sơn 29 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu hoạt động PCCC ttong doanh nghiệp vừa nhỏ 30 Nghiên cứu áp dụng cách tổ chức đánh giá kết học tập phương pháp trắc nghiệm khách quan môn học chuyên ngành phòng cháy 31 Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt hệ thống phanh dầu tác động kép sử dụng cho xe ôtô tập lái 32 0Nghiên cứu thay đổi nồng độ bể chứa chất lỏng cháy theo nhiệt độ môi trường phòng thí nghiệm 33 Những sở lý luận thực tiễn để lập đề án tiền khả thi xây dựng nâng cấp sở vật chất kỹ thuật Trường Đại học PCCC ThS Vũ Hữu Quyết ThS Trịnh Thế Dũng ThS Nguyễn Khắc Khánh TS Ngô Văn Xiêm TS Đỗ Ngọc Cẩn 85 Tt Tên đề tài 34 Nghiên cứu số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học PCCC giai đoạn 2005 - 2010 Chủ nhiệm đề tài ThS Vũ Hữu Quyết 35 Nghiên cứu ứng dụng tin học để phân loại sở theo tính chất nguy hiểm cháy phương pháp lập luận mờ 36 Cơ sở thực tiễn để xây dựng mô hình quy trình tổ chức đào tạo Kỹ sư an toàn PCCC sở kế thừa chương trình đào tạo Cao đẳng PCCC 37 Đổi hình thức tổ chức đánh giá kết học tập môn học chuyên ngành PCCC học viên phương pháp trắc nghiệm khách quan ThS Đinh Thúy Lan TS Đinh Ngọc Tuấn ThS Trịnh Thế Dũng 38 Nghiên cứu thiết kế lắp đặt thiết bị phun bọt từ lên qua lớp chất lỏng cho bể xăng dầu hoạt động ThS Nguyễn Thế Từ 39 Nghiên cứu thực trạng tình hình cháy sử dụng điện Nguyên nhân gây cháy giải pháp khắc phục ThS Phùng Vô Song 40 Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết học tập học viên Trường Đại học PCCC ThS Bùi Đình Thành 41 Nghiên cứu khả chiến thuật loại xe chữa cháy sử dụng Việt Nam KS Nguyễn Văn Đại 42 Những sở lý luận thực tiễn đề số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khám nghiệm trường vụ cháy lực lượng CSND 43 Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm số môn học Trường Đại học PCCC 44 Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động vòi xối nước cho phòng thí nghiệm Trường Đại học PCCC ThS Nguyễn Mạnh Hà ThS Đinh Thúy Lan KS Trần Đình Tường 45 Nghiên cứu cải tiến hệ thống gây chân không mồi nước cho bơm ly tâm ôtô chữa cháy Zin-130, Zin-131 ThS Nguyễn Xã Hội 46 Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác nghiên cứu khoa học Trường Đại học PCCC TS Đào Quốc Hợp 47 Nghiên cứu số tiêu hình thái thể lực chức sinh lý sinh viên Trường Đại học PCCC học tập, thực hành khoa mục chữa cháy 48 Nghiên cứu thực trạng đánh giá hiệu áp dụng biện pháp huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức kỹ sơ cứu, cấp cứu nạn nhân đám cháy sinh viên Trường Đại học PCCC 49 Nghiên cứu thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thành phố Hà nội đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác TS Đinh Ngọc Tuấn ThS Tạ Chí Công TS Nguyễn Văn Chuyên 86 Tt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 50 Nghiên cứu thái độ nghề nghiệp sinh viên Trường Đại học PCCC 51 Nghiên cưú xác định chuyên ngành hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo phòng cháy chữa cháy theo chuyên ngành 52 Nghiên cứu biến đổi thể lực tâm sinh lý mang mặc quần áo bảo hộ Phòng cháy chữa cháy 53 Nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu hoá kế hoạch đào tạo người kỹ sư an toàn PCCC 54 Nghiên cứu số giải pháp thúc đẩy trình xã hội hoá công tác phòng cháy chữa cháy địa bàn thành phố Hà Nội ThS Trương Đình Hồng 55 ứng dụng tin học vào việc giải toán nhiệt động kỹ thuật truyền nhiệt PCCC ThS Nguyễn Thị Mùa 56 Nghiên cứu thiết kế mô hình thí nghiệm xác định thông số kỹ thuật thực tế loại đầu báo cháy khói, nhiệt KS Nguyễn Đức ánh 57 Nghiên cứu an toàn cháy, nổ mạng điện 6/0,4kV điạ bàn thành phố Hà Nội – Thực trạng giải pháp Th.S Lê Quang Hải 58 Nghiên cứu mô hình hoá phương pháp phun nước để xác định hiệu suất dập cháy ThS Nguyễn Thị Liên TS Ngô Văn Xiêm ThS Vũ Văn Bình ThS Đào Hữu Dân T.S Đinh Ngọc Tuấn 59 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý phương án chữa cháy địa bàn Hà nội ThS Đinh Thuý Lan 60 Nghiên cứu cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy thành phố Hà Đông – Tỉnh Hà Tây đến năm 2020 ThS Nguyễn Hồng Hạnh 61 Dịch vụ PCCC kinh tế thị trường yêu cầu việc đào tạo nguồn nhân lực làm công tác PCCC nước ta từ đến 2020 62 Vận dụng biện pháp công tác ngành Công an công tác lực lượng CS PCCC TS Nguyễn Quang Thứ ThS Hoàng Ngọc Hải 87 [...]... tại Trường Đại học PCCC  Thảo luận nhóm: tổ chức 2 buổi thảo luận nhóm về mô hình và tổ chức quản lý các hoạt động KH&CN trong lực lượng CS PCCC 9 Dự kiến luận cứ a Luận cứ lý thuyết:  Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC phải tuân theo nguyên tắc của lý thuyết hệ thống, lý thuyết khoa học về tổ chức  Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC phải... Mẫu khảo sát  Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC tại các cơ quan quản lý KH&CN của Bộ Công an  Hoạt động KH&CN của Trường Đại học PCCC  Hoạt động KH&CN của Cục CS PCCC 9  Hoạt động KH&CN của Phòng CS PCCC Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Sở CS PCCCThành phố Hồ Chí Minh 6 Vấn đề nghiên cứu  Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC có hợp lý hay không?... cứu: Mô hình tổ chức và mô hình quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC tại Bộ Công an Đồng thời tiến hành nghiên cứu hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC trên phạm vi cả nước giai đoạn từ năm 2000 đến nay Tham khảo mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN PCCC của Trung Quốc và Belarus... và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC Các mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN - Khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC Việt Nam, Trung Quốc và Belarus - Nghiên cứu thiết kế mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của CS PCCC Việt Nam 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên... đến hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC  Kết quả điều tra khảo sát thực tế, kết quả thảo luận 10 Cấu trúc luận văn - Mục lục - Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt - Phần mở đầu 11 - Chương 1: Cơ sở lý luận của tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN - Chương 2: Thực trạng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC - Chương 3: Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của. .. Vấn đề nghiên cứu hoàn thiện các mô hình tổ chức và quản lý các hoạt động KH&CN nói chung không phải là vấn đề mới, vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng Tuy nhiên việc nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN trong lực lượng CS PCCC trong bối cảnh hiện nay chưa được tác giả nào nghiên cứu 3 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt. .. định của pháp luật về hoạt động KH&CN và quản lý các hoạt động KH&CN b Luận cứ thực tế:  Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC giai đoạn 2000 - 2005 đã khẳng định mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC hiện nay còn nhiều bất cập  Những thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của lực lượng CS PCCC có ảnh hưởng tới hoạt động KH&CN  Những chính sách mới của. .. khoa học: Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC hiện nay là chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sự phát triển các hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC Các giả thuyết chính mà đề tài nêu ra gồm: 7.1 Thống nhất việc quản lý các hoạt động KH&CN của ngành Công an giao cho một đơn vị chuyên trách Trong đơn vị này thành lập bộ phận trực thuộc phụ trách quản lý các hoạt động KH&CN của lực. .. thống 21 + Tác động vào các liên hệ của hệ thống + Tác động vào các mô un hoặc phân hệ của hệ thống + Tác động vào cấu trúc của hệ thống Tác động gián tiếp: bằng cách tác động lên môi trường của hệ thống 1.4 Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN 1.4.1 Tổ chức KH&CN Tổ chức KH&CN được hiểu là cơ sở, là môi trường để tiến hành các hoạt động khoa học Sự ra đời và phát triển của nó nằm... có tính khái lược về hoạt động NCKH, công nghệ cũng như đặc điểm và nội dung của quản lý hoạt động KH&CN Những nội dung này tác giả dùng làm luận cứ lý thuyết để minh chứng về mô hình đề xuất mà luận văn đề cập trong chương 3 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA LỰC LƢỢNG CS PCCC 2.1 Một số nét khái quát về lực lượng CS PCCC Tại khoản 1, điều 5 của Luật PCCC quy định:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN., 3 Cơ bản về hệ thống[26], 4 Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA LỰC LƯỢNG CS PCCC., 1 Một số nét khái quát về lực lượng CS PCCC., 2 Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC hiện nay, 3 Khảo sát mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN PCCC của Trung Quốc và Belarus, 2.4 Đánh giá mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng CS PCCC hiện nay., CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA LỰC LƯỢNG CS PCCC, 3 Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của CS PCCC, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn