BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

69 962 3
  • Loading ...
1/69 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016, 07:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ - TỈNH THÁI BÌNH Ngày tháng năm 2014 Ngày tháng năm 2014 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂM 2015 NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CHỦ YẾU ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 3.1 Mục đích 3.2 Yêu cầu 4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 5 QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 6 SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1.1 Điều kiện tự nhiên .7 1.1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.1.3 Khí hậu 1.1.1.4 Thuỷ văn 1.1.2 Các nguồn tài nguyên 1.1.2.1 Tài nguyên đất 1.1.2.2 Tài nguyên nước 10 1.1.2.3 Tài nguyên nhân văn 10 1.1.3 Thực trạng môi trường 11 1.1.4 Nhận xét chung 11 1.1.4.1 Những lợi chủ yếu 11 1.1.4.2 Những hạn chế 12 1.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 12 1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 12 1.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 13 1.2.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp .13 1.2.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp xây dựng .14 1.2.2.3 Khu vực kinh tế thương mại – du lịch 14 1.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 15 1.2.3.1 Dân số 16 1.2.3.2 Lao động, việc làm .16 1.2.3.3 Thu nhập mức sống 16 1.1.4 Thực trạng phát triển khu dân cư .16 1.1.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 17 i 1.1.5.1 Hệ thống giao thông .17 1.1.5.2 Thuỷ lợi 18 1.1.5.3 Hệ thống điện, thông tin liên lạc 19 1.1.5.4 Hạ tầng cấp thoát nước 19 1.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 22 1.3.1 Lợi 22 1.3.2 Những thách thức, hạn chế 23 1.3.3 Đánh giá chung 24 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 24 2.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 25 CHỈ TIÊU PHÊ DUYỆT 3.955,44 HA, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3.660,72 ĐẠT 92,57%, CÒN 293,72 HA CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ NỐI TỈNH THÁI BÌNH, HÀ NAM VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI CÁC XÃ QUỲNH HƯNG, QUỲNH TRANG, QUỲNH XÁ, ĐÔNG HẢI, AN VINH BÊN CẠNH ĐÓ, MẶC DÙ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN SONG THỜI GIAN QUA ĐỘNG TỐI ĐA MỌI NGUỒN LỰC THEO PHƯƠNG CHÂM QUỲNH PHỤ ĐÃ DÀNH ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU, HUY NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM ĐỂ CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN TOÀN HUYỆN, ĐÃ TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN TỈNH, ĐƯỜNG HUYỆN VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN TƯƠNG ĐỐI HOÀN THIỆN GIAO THÔNG NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN KHÔNG CHỈ GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI BỘ MẶT XÓM THÔN MÀ CÒN TẠO DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐẾN HỢP TÁC ĐẦU TƯ; GIÚP XÂY DỰNG CÁC LÀNG NGHỀ, XÃ NGHỀ; TỪNG BƯỚC HÌNH THÀNH MỘT SỐ TRUNG TÂM TIÊU THỤ NÔNG SẢN CHO NGƯỜI DÂN; RÚT NGẮN ĐÁNG KỂ THỜI GIAN VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA QUỲNH PHỤ VỚI CÁC HUYỆN, TỈNH LÂN CẬN - MỘT YẾU TỐ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÁC NHƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG, CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CHỢ CŨNG CƠ BẢN ĐƯỢC HOÀN THÀNH THEO KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA ĐỂ CÁC XÃ PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH THEO MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 28 2.2 ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 30 VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN PHẢI GẮN LIỀN VỚI THỰC TẾ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐỒNG BỘ VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ, ĐÂY LÀ MỘT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ QUAN TRỌNG, ĐÂY LÀ CƠ SỞ, TIỀN ĐỀ ĐỂ CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ LẬP KẾ HOẠCH TỪNG NĂM ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT CỦA ĐỊA PHƯƠNG MÌNH TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỪA QUA, NHÌN CHUNG CÒN CÓ MỘT SỐ TỒN TẠI SAU NHƯ SAU: 30 2.3 ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 31 TRƯỚC NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH CHỦ YẾU LÀ: ii - THIẾU VỐN ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ VÀ CHƯA ĐƯA RA ĐƯỢC CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRIỆT ĐỂ NÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH THỰC HIỆN CHẬM VÀ KÉO DÀI; - TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN TƯƠNG ĐỐI KHÁ, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TĂNG, MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH CHƯA THEO KỊP YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VÙNG NÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH KỲ TRƯỚC CẦN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH; - TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở CẤP (TỈNH, HUYỆN, XÃ) KHÔNG ĐỒNG THỜI VÀ KÉO DÀI, RIÊNG CẤP XÃ CÒN THỰC HIỆN SONG SONG VỚI QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI VÌ VẬY, VIỆC THỰC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN CÒN GẶP MỘT SỐ KHÓ KHĂN; - QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH KHÔNG ĐƯỢC TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ, CÁC QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH NHƯ NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, V.V VÀ GÂY KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; - CÁC QUY ĐỊNH VÀ THỦ TỤC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯA HOÀN CHỈNH, BẤT CẬP VÀ THIẾU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI GÂY NHIỀU KHÓ KHĂN ÁCH TẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DẪN ĐẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỊ CHẬM TIẾN ĐỘ QUY HOẠCH; III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 32 3.1 CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 32 3.2 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 33 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2015 .33 3.2.2 Nhu cầu sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân 34 3.2.2.1 Đất quốc phòng .34 3.2.2.2 Đất an ninh 35 iii 3.2.2.4 Đất thương mại, dịch vụ .36 3.2.2.5 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp .36 3.2.2.6 Đất phát triển hạ tầng 39 3.2.2.7 Đất có di tích lịch sử văn hóa .43 Năm 2015 diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa 11,93 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 7,95 ha, nhu cầu tăng thêm 3,98 lấy từ loại đất đất trồng lúa, đất trồng hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản 0,2 ha,…để mở rộng số công trình công nhận di tích lịch sử văn hóa, cụ thể: 43 3.2.2.8 Đất bãi thải, xử lý chất thải 43 3.2.2.9 Đất nông thôn .44 3.2.2.10 Đất đô thị 48 Năm 2015 diện tích 78,19 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 77,66 ha, nhu cầu tăng thêm 0,52 để quy hoạch hai khu dân cư thị trấn Quỳnh Côi khu dân cư tổ 10 giáp đường 396B khu dân cư giáp xã Quỳnh Hồng, diện tích tăng thêm chuyển từ đất lúa 48 3.2.2.11 Đất xây dựng trụ sơ quan 48 3.2.2.12 Đất sở tôn giáo .49 3.2.2.13 Đất sở tín ngưỡng 49 3.2.2.14 Đất sinh hoạt cộng đồng .50 3.3 TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 52 3.3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp .52 3.3.2 Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp năm kế hoạch 54 3.4 DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH 57 3.5 DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI 57 3.6 DIỆN TÍCH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 57 3.7 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH 58 (CHI TIẾT TẠI BIỂU 10/CH) 58 3.8 DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM KẾ HOẠCH 58 IV CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 60 4.1 GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 60 4.2 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 62 KIẾN NGHỊ 63 iv ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết việc lập kế hoạch sử dụng năm 2015 Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII Đảng “từ đến năm 2020 sức phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp” Việt Nam thời kỳ điều chỉnh mạnh cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực kinh tế công nghiệp, kinh tế dịch vụ giảm tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp Nhu cầu tăng trưởng kinh tế cao, thực công nghiệp hóa, đại hóa, phân công lại lao động làm tăng nhu cầu sử dụng đất, yêu cầu phân bổ lại đất đai quy luật khách quan Đảng Nhà nước ta coi vấn đề xúc cần quan tâm hàng đầu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, chương III khoản Điều 54 ghi rõ “Đất đai tài nguyên đặc biệt quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, quản lý theo pháp luật” Cùng với Luật Đất đai Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, Khoản Điều 37 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện lập hàng năm” Cùng với quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội huyện Quỳnh Phụ, quy hoạch chung nông thôn quy hoạch chuyên ngành khác; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 địa bàn huyện tạo thuận lợi, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực mục tiêu phát triển Kinh tế - Văn hóa - xã hội, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan (thường tập trung vào năm đầu kỳ kế hoạch sử dụng đất năm đầu nhiệm kỳ nay) tránh tình trạng bỏ hoang hóa gây lãng phí tài nguyên đất Quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện gây áp lực lên đất đai dễ dẫn đến tình trạng cân đối khai thác sử dụng đất, nơi có nhiều lợi tiềm năng, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững cần thiết Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng công tác lập kế hoạch quản lý sử dụng đất, thực nghiêm túc Hiến pháp pháp Luật Đất đai, UBND huyện Quỳnh Phụ tiến hành lập: “Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ- tỉnh Thái Bình” Những pháp lý chủ yếu để lập Kế hoạch sử dụng đất - Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính Phủ quy định Giá đất; - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định thu tiền sử dụng đất; - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định bồi thường hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; - Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 09 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới; - Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 03 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định mẫu tổ chức, hoạt động tiêu chí nhà văn hóa – khu thể thao thôn; - Thông tư số 12/2010/TT - BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định mẫu tổ chức, hoạt động tiêu chí trung tâm văn hóa – thể thao xã; - Quyết định số 491/QĐ – TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009 thủ tướng phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia nông thôn mới; - Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt dự án “Rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ đến năm 2020”; - Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12 tháng năm 2013 UBND tỉnh việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Quỳnh Phụ; - Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 30 tháng năm 2014 UBND tỉnh việc ban hành quy định số sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Bình; - Công văn số 2110/UBND-NN ngày 21 tháng năm 2014 UBND tỉnh Thái Bình việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; - Công văn số 825/STNMT-QLĐĐ ngày 24/7/2014 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình việc hướng dẫn số nội dung lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Thái Bình; - Báo cáo trị ban chấp hành đảng huyện Quỳnh Phụ đại hội đại biểu đảng huyện Quỳnh Phụ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010 – 2015; - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ đến năm 2020; - Các số liệu, tài liệu quy hoạch ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, văn hoá thể thao…và tài liệu khác liên quan 3 Mục đích, yêu cầu 3.1 Mục đích Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ, nhằm đề xuất khoanh định, phân bổ đất đai phục vụ yêu cầu hoạt động kinh tế – xã hội năm 2015 cụ thể hạng mục công trình đến đơn vị hành cấp xã địa bàn huyện, đảm bảo hài hoà mục đích ngắn hạn dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện, đặc biệt mục tiêu cụ thể đặt trước mắt như: - Làm cho việc phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành phát triển mô hình chăn nuôi, khu vực sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ - Làm sở cho cấp, ngành quản lý sử dụng đất đai có hiệu thực việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thu hồi đất địa bàn huyện theo Luật Đất đai năm 2013 - Cung cấp tầm nhìn tổng quan, tạo phối hợp đồng ngành từ trung ương đến địa phương trình quản lý, sử dụng đất đai phù hợp với quy hoạch đề - Thực đầu tư triển khai dự án, công trình, thúc đẩy phát triển ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hoá, y tế, giáo dục, đảm bảo an ninh, quốc phòng, khai thác nguồn vốn điều tiết lợi ích từ đất; khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giải nhu cầu nhà ổn định đời sống nhân dân, ổn định trị xã hội - Đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai cấp, ngành tổ chức, gia đình cá nhân địa bàn huyện theo pháp luật - Đề biện pháp bảo vệ tài nguyên đất, sử dụng đất đai ổn định, lâu dài, bền vững bảo vệ môi trường sinh thái 3.2 Yêu cầu Trên sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ đến năm 2020 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Quỳnh Phụ phê duyệt; bên cạnh quy hoạch ngành, lĩnh vực để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển chung toàn huyện, cụ thể: - Đáp ứng yêu cầu quy hoạch trung tâm huyện lỵ theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá, đảm bảo cảnh quan, bền vững mặt môi trường sinh thái, đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sinh thái đô thị - Xác định, định hướng khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu toàn quỹ đất đến năm 2020 phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình - Cung cấp thông tin trạng tiềm định hướng sử dụng đất tạo điều kiện ban đầu cho việc tìm kiếm hội cho nhà đầu tư nhằm: + Chuyển dịch cấu kinh tế + Điều chỉnh bất hợp lý trình sử dụng đất - Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 nhằm cụ thể hoá QHSDĐ cấp huyện giai đoạn năm 2011 – 2020 địa bàn huyện Xác lập quan trọng cho chương trình phát triển dự án đầu tư - Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ phải đảm bảo yêu cầu là: Thực tế - Khoa học - Khả thi - Hiệu Phương pháp thực - Tính toán dự báo xu hướng phát triển kinh tế xã hội dân số gắn với xu phát triển huyện, tỉnh, vùng nhằm sử dụng hợp lý đảm bảo tính bền vững tài nguyên đất để xây dựng kế hoạch, bố trí quỹ đất cho nhu cầu sử dụng đất - Tổng hợp đối chiếu quy hoạch ngành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn (2011- 2015), định hướng đến năm 2020 để bố trí quỹ đất cho ngành, lĩnh vực đảm bảo không chồng chéo, phát triển đưa đất đai tham gia vào trình tạo lợi nhuận cao xã hội - Lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hội thảo chuyên đề, xây dựng phương án, STT Danh mục công trình, dự án Quy hoạch mở rộng miếu Nghè Quy hoạch đình Ngọc Đình vị trí đồng Kho Tằm cũ Quy hoạch đình thôn vị trí kho cũ Mở rộng đền thờ Đức Thánh Trần Quy hoạch mở rộng đền Giếng Vó phía Tây Nam đền Quy hoạch mở rộng lăng thờ cụ Nghè Bùi Tất Năng Mở rộng đình thôn Dục Linh Quy hoạch mở rộng miếu Tô Hồ khu vực đồng bờ zin cói Quy hoạch đất xây dựng đình Tò Quy hoạch mở rộng đình Tô Trang Quy hoạch mở rộng đền Công Đồng khu dậu mây Quy hoạch mở rộng đình Thánh Thượng 10 11 12 Diện tích Địa điểm cấp xã 0,05 Quỳnh Lâm 0,20 Quỳnh Lâm 0,17 0,43 Quỳnh Sơn An Hiệp 0,03 An Ninh 0,06 An Ninh 0,01 An Ninh 0,07 An Mỹ 0,07 0,27 An Mỹ An Mỹ 0,50 An Lễ 0,03 Đồng Tiến 3.2.2.14 Đất sinh hoạt cộng đồng Năm 2015 diện tích loại đất 23,52 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 19,55 ha, diện tích cần tăng thêm 3,85 ha, lấy từ loại đất đất trồng lúa 2,55 ha, đất trồng hàng năm khác 0,16 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,17 ha, đất phi nông nghiệp 1,09 ha, để thực công trình sau: STT 10 11 12 Công trình, dự án Quy hoạch nhà văn hóa thôn Cần Phán Quy hoạch nhà văn hóa thôn An Lộng Quy hoạch nhà văn hóa thôn An Bái Quy hoạch nhà văn hóa thôn Đồng Ngậu gần ao trước cửa chùa Quy hoạch nhà văn hóa thôn Hào Long vị trí điểm trường mầm non cũ Quy hoạch nhà văn hóa thôn An Hiệp vị trí điểm trường mầm non cũ Quy hoạch nhà văn hóa thôn Minh Đức Quy hoạch nhà văn hóa thôn Bắc Sơn khu đồng nội cửa chùa Quy hoạch nhà văn hóa thôn An Hiệp Quy hoạch nhà văn hóa thôn Xuân Trạch vị trí khu phần trăm Sòi Quy hoạch nhà văn hóa thôn Quảng Bá vị trí chiều Cửa Đình trước ao đình Quy hoạch nhà văn hóa thôn Lê Xá vị trí phần trăm cửa nhà ông Đoàn 50 Diện tích 0,11 0,30 0,05 Địa điểm cấp xã Xã Quỳnh Hoàng Xã Quỳnh Hoàng Xã Quỳnh Giao 0,05 Xã Quỳnh Giao 0,02 Xã Quỳnh Giao 0,06 Xã Quỳnh Giao 0,17 Xã Quỳnh Thọ 0,06 Xã Quỳnh Thọ 0,15 Xã Quỳnh Thọ 0,10 Xã Quỳnh Hải 0,10 Xã Quỳnh Hải 0,10 Xã Quỳnh Hải STT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Công trình, dự án Quy hoạch nhà văn hóa thôn Đoàn Xá vị trí Chiều cửa nhà ông Bờ Quy hoạch nhà văn hóa thôn An Phú II vị trí ao Mô Nhà văn hóa xã vị trí Lò Gạch thôn Đoàn Xá Quy hoạch nhà văn hóa thôn Xuân La Đông vị trí đồng gốc đa Quy hoạch nhà văn hóa thôn Xuân La vị trí khu cửa trường Quy hoạch nhà văn hóa thôn Hiệp Lực lấy từ điểm mầm non Quy hoạch nhà văn hóa thôn An Quý lấy từ điểm mầm non Quy hoạch nhà văn hoá thôn Dục Linh lấy từ sân vận động xã cũ Quy hoạch nhà văn hóa Năm Thành Quy hoạch nhà văn hóa thôn Tô Đê Quy hoạch mở rộng nhà văn hóa thôn Tô Hải Quy hoạch nhà văn hóa thôn Tô Trang Quy hoạch nhà văn hóa thôn Tô Xuyên Quy hoạch nhà văn hóa thôn Tô Hồ Quy hoạch nhà văn hóa thôn lấy từ điểm trường mầm non thôn Quy hoạch nhà văn hóa thôn vị trí đồng cửa chùa Quy hoạch mở rộng nhà văn hóa thôn Mai Trang Quy hoạch nhà văn hóa thôn Dụ Đại khu cửa kho Quy hoạch nhà văn hóa thôn Dụ Đại khu đồng cầu Mung Quy hoạch hội trường thôn Quy hoạch sân thể thao nhà văn hóa hóa thôn Ngọc Minh Diện tích Địa điểm cấp xã 0,10 Xã Quỳnh Hải 0,10 0,10 Xã Quỳnh Hải Xã Quỳnh Hải 0,157 Xã Quỳnh Xá 0,18 Xã Quỳnh Xá 0,07 An Khê 0,10 An Khê 0,05 An Ninh 0,05 0,07 0,12 0,08 0,14 0,05 An Ninh An Mỹ An Mỹ An Mỹ An Mỹ An Mỹ 0,31 An Quý 0,05 0,20 0,10 An Quý An Quý Đông Hải 0,10 Đông Hải 0,05 Quỳnh Hưng 0,31 Quỳnh Hoàng 3.2.2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Năm 2015 diện tích 195,2 ha, diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng 178,32 ha, nhu cầu tăng thêm 16,88 để mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa có lấy toàn đất trồng lúa khu vực cánh đồng xã, thị trấn Danh mục công trình, dự án: STT Danh mục công trình, dự án Diện tích Địa điểm cấp xã Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Đầu Trâu Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Đống Cá 0,607 0,740 Quỳnh Hồng Quỳnh Hồng Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Đống Hương 0,300 Quỳnh Hồng 51 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Danh mục công trình, dự án Diện tích Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Quy hoạch mở rộng nghĩa trang thôn Mỹ Xá khu Mả Vườn Quy hoạch mở rộng nghĩa địa đồng Đống Gương Mở rộng nghĩa địa TT Quỳnh Côi Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Đồng Gạo làng Lễ Văn Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Đồng Cao Quy hoạch mở rộng nghĩa trang thôn Lý Xá Quy hoạch nghĩa địa khu đồng Triều Gia Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thônTô Đàm khu ven sông Mang Quy hoạch nghĩa địa khu đồng Cộc thôn Đồng Phúc Quy hoạch mở rộng nghĩa địa khu đồng Giông Quy hoạch mở rộng nghĩa địa khu chiều Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thôn Xuân Lai khu đồng Vực Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thôn Cam Mỹ khu đồng sau chùa Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thôn An Ấp Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thôn Đông Thành khu Mả Cao Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thôn Thượng Phúc khu đường chùa Quy hoạch mở rộng đất nghĩa địa Quy hoạch mở rộng nghĩa địa liệt sỹ Quy hoạch mở rộng nghĩa địa khu thượng đoạn thôn Hồng Phong Quy hoạch mở rộng nghĩa trang nghĩa địa Địa điểm cấp xã 2,380 Quỳnh Hải 0,250 Quỳnh Châu 0,500 Quỳnh Hội 0,120 Quỳnh Côi 0,100 An Đồng 0,700 0,450 2,050 An Ninh TT An Bài An Mỹ 1,180 An Mỹ 0,300 An Lễ 0,100 An Vũ 0,100 An Vũ 0,200 An Ấp 0,100 An Ấp 0,200 An Ấp 0,100 An Ấp 0,150 An Ấp 0,700 0,330 An Vinh An Vinh 0,720 An Tràng 3,050 Đồng Tiến 3.3 Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất 3.3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp Năm 2015 diện tích theo kế hoạch 14.579,62 chiếm 69,6% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững diện tích đất nông nghiệp giảm 244,04 so với năm 2014 so với tiêu mà cấp tỉnh 52 phân bổ 13.913,42 666,20 chưa thực hết Diện tích giảm kế hoạch chu chuyển cho loại đất sau: * Chu chuyển giảm sang mục đích phi nông nghiệp: - Chu chuyển cho đất quốc phòng 1,8 ha; - Chu chuyển cho đất an ninh 0,7 ha; - Chu chuyển cho đất cụm công nghiệp 21,9 ha; - Chu chuyển cho đất thương mại dịch vụ 20,38 ha; - Chu chuyển cho mục đích đất sản xuất phi nông nghiệp 38,98 ha; - Chu chuyển cho mục đích đất phát triển hạ tầng (đất xây dựng sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình lượng, công trình bưu chính, viễn thông chợ) 54,61 ha; - Chu chuyển cho đất bãi thải, xử lý chất thải 16,58 ha; - Chuyển đổi mục đích sang đất khu dân dân cư nông thôn đáp ứng nhu cầu ngày tăng đất năm kế hoạch 57,07 (chủ yếu đất lúa khoảng 43 ha, đất nuôi trồng thủy sản gần 12 diện tích số đất trồng hàng năm khác khoảng ha); - Chuyển đổi sang đất đô thị 0,53 thị trấn Quỳnh Côi; - Chu chuyển cho đất xây dựng trụ sở quan nhà nước 3,79 ha; - Chu chuyển cho đất tôn giáo với mục đích mở rộng chùa, nhà thờ có để phục vụ nhu cầu nhân dân khách du lịch 3,03 ha; - Chu chuyển cho đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang 16,88 ha; - Chu chuyển cho đất sinh hoạt cộng đồng 2,88 ha; - Chu chuyển cho đất có di tích lịch sử văn hóa 3,98 ha; - Chu chuyển cho đất tín ngưỡng với việc mở rộng đình, đền, miếu … có phục vụ nhu cầu tín ngưỡng nhân dân địa phương huyện 1,42 * Chu chuyển nội đất nông nghiệp 53 - Chu chuyển đất lúa khu vực đồng Giàng xóm thôn Phụng Công suất thấp sang đất trồng hàng năm khác ớt, rau màu… 4,12 ha; - Chu chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 6,1ha xã An Thái, An Vinh, Quỳnh Hoàng; - Chu chuyển sang đất nông nghiệp khác 24,84 khu vực trồng lúa suất sang làm khu chăn nuôi tập trung, xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Đồng Tiến, Quỳnh Hội, An Khê, … 3.3.2 Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp năm kế hoạch Đất phi nông nghiệp có xu tăng lên chu chuyển tăng từ đất nông nghiệp đất chưa sử dụng chuyển sang, đất phi nông nghiệp năm 2015 6.306,52 chiếm 30,1% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện cụ thể: - Đất quốc phòng: Năm 2015 diện tích 5,89 tăng so với năm 2014 1,8 so với kế hoạch cấp tỉnh phân bổ năm 2015 kỳ quy hoạch đầu (2011-2015) 20,22 chưa thực được; nguyên nhân chưa có nguồn vốn để thực công trình đăng ký từ đầu kỳ quy hoạch - Đất an ninh: Năm 2015 diện tích 5,32 ha; diện tích nhỏ với tiêu phân bổ tỉnh 1,42 nguyên nhân chưa có kinh phí thực danh mục công trình đăng ký từ đầu kỳ quy hoạch - Đất khu công nghiệp năm 2015 diện tích không thay đổi so với năm 2014 79,13 ha; tai ảnh hưởng chung kinh tế nước thực trạng khu công nghiệp hình thành số doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp không đạt tỷ lệ lấp đầy cao nên chưa mở rộng diện tích loại đất năm kế hoạch 2015 - Đất cụm công nghiệp năm 2015 diện tích 35,85 ha; - Đất thương mại dịch vụ năm 2015 diện tích 21,65 ha; - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2015 diện tích 77,62 ha; - Đất phát triển hạ tầng (đất xây dựng sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, 54 thủy lợi, công trình lượng, công trình bưu chính, viễn thông chợ) năm 2015 3.706,81 ha; - Đất có di tích lịch sử văn hóa năm 2015 diện tích 11,93 ha; riêng tiêu năm kế hoạch 2015 huyện Quỳnh Phụ vượt so với tiêu phân bổ thống kê trạng từ năm 2014 diện tích với tiêu phân bổ năm 2015 cấp tỉnh công trình di tích lịch sử văn hóa xếp hạng nhu cầu mở rộng để tôn tạo phục vụ nhu cầu cho nhân dân huyện cần thiết - Đất bãi thải xử lý chất thải năm 2015 diên tích 27,87 ha; - Đất nông thôn năm 2015 1.476,87 ha; - Đất đô thị năm 2015 78,19 ha; - Đất xây dựng trụ sở quan năm 2015 26,36 ha; - Đất sở tôn giáo năm 2015 diện tích 32,80 ha; - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang năm 2015 diện tích 195,20 ha; - Đất sở tín ngưỡng năm 2015 diện tích 26,30 ha; - Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2015 23,52 ha; * Đất chưa sử dụng 65,98 diện tích năm 2015, năm kế hoạch 2015 có xã Quỳnh Hưng chuyển 0,05 sang làm đất bãi thải, xử lý chất thải xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hồng khai thác để chuyển sang đất nông thôn Theo kế hoạch cấp tỉnh phân bố năm 2015 diện tích đất chưa sử dụng phải giảm 63,93 tức 2,05 chưa thực theo kế hoạch phân bổ 55 Chi tiêu sử dụng đất năm 2015 toàn huyện phân bổ sau: STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (1) (2) (3) (4) 2.17 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất nuôi trồng thủy sản Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2.18 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2.19 2.20 2.21 2.22 Đất sở tín ngưỡng Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng TIN SON MNC PNK CSD 1.1 1.2 1.3 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 56 NNP LUA LUC HNK CLN NTS NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC 20.961,47 14.579,62 11.876,65 11.732,31 705,72 940,94 1.024,73 31,59 6.315,87 5,89 5,32 79,13 35,85 21,65 77,62 DHT 3.706,81 DDT DRA ONT ODT TSC DTS TON 11,93 27,87 1.476,87 78,19 26,36 0,13 32,80 NTD 195,20 SKX 11,26 23,52 26,30 346,95 125,33 0,77 65,98 Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến đơn vị hành cấp xã (Chi tiết phụ biểu 06/CH) 3.4 Diện tích loại đất cần chuyển mục đích (Chi tiết phụ biểu 07/CH) 3.5 Diện tích đất cần thu hồi Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi năm kế hoạch 227,00 ha, đó: - Đất trồng lúa nước phải thu hồi 204,34 ha; - Đất trồng hàng năm khác phải thu hồi 7,44 ha; - Đất trồng lâu năm phải thu hồi 0,04 ha; - Đất nuôi trồng thủy sản phải thu hồi 15,17 Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi ha, đó: - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp phải thu hồi 0,34 ha; - Đất phát triển hạ tầng (đất xây dựng sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình lượng, công trình bưu chính, viễn thông chợ) phải thu hồi 5,86 ha; - Đất nông thôn phải thu hồi 1,06 ha; (Các tiêu chi tiết phân theo đơn vị hành xã, thị trấn thể phụ lục biểu 08/CH) 3.6 Diện tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng Trong năm kế hoạch có xã Quỳnh Hưng xã Quỳnh Ngọc Quỳnh Hồng đưa vào sử dụng Trong năm cần đẩy mạnh khai thác quỹ đất để dùng vào mục đích khác cho phát huy hết hiệu tiềm đất đai địa phương, diện tích đất chưa sử dụng năm kế hoạch 66,98 toàn huyện 57 3.7 Danh mục công trình dự án năm kế hoạch (Chi tiết biểu 10/CH) 3.8 Dự kiến khoản thu chi liên quan đến đất đai năm kế hoạch Theo định 2998/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 UBND tỉnh Thái Bình việc ban hành bảng giá đất quy định mức giá đất loại đất địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014 Dự kiến sơ khoản thu chi năm kế hoạch, thực tế dự kiến giá đất sách bồi thường biến động tùy vào tình hình thực tế hạng mục công tình, dự án thời điểm tiến hành thu hồi, giao, cho thuê liên quan đến đất đai: Hạng mục Diện tích (ha) Đơn giá (đồng/m2) I Các khoản thu Thành tiền ( triệu đồng) 507.003.862.450 - Thu tiền giao đất đô thị + Đối với TT Quỳnh Côi - Thu tiền giao đất nông thôn - Thu tiền giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,53 2.500.000 13.250.000.000 60,76 800.000 486.104.240.000 7.649.622.450 + Các khu, cụm công nghiệp 63,85 700.000 6.704.322.450 + Khu vực khác 13,70 460.000 945.300.000 II Các khoản chi - Chi bồi thường thu hồi đất đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác - Chi bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất đất trồng lâu năm - Chi bồi thường thu hồi đất nông thôn - Chi bồi thường thu hồi đất sở sản xuất kinh doanh - Hỗ trợ nhà nước thu hồi đất lúa theo Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 UBND tỉnh 302.785.801.000 270,99 42.000 113.813.834.400 0,04 45.000 46.215.000 1,06 1.500.000 15.825.000.000 0,34 700.000 2.380.000.000 227 63.000 14 2.981.851.600 58 24 5.596.461.450 Cân đối thu - chi (I - II) 59 IV CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Để thực phương án kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ năm 2015, UBND huyện đề xuất số giải pháp sau: 4.1 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường Khi kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, diện tích đất lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp đặc biệt đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ theo kế hoạch, theo trình tự Luật Đất đai 2013 quy định vận dụng quy trình thông tư nghị định có hiệu lực để hướng dẫn thi hành Cần cân đối đủ nguồn ngân sách cho xã, thị trấn để tránh tình trạng đổi đất lấy sở hạ tầng gây lãng phi tài nguyên đất sau Khuyến khích nhân dân áp dụng triệt để ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng suất sản xuất nông nghiệp, hạn chế thấp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây tổn hại môi trường tự nhiên môi trường đất 4.2 Giải pháp tổ chức thực Sau kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã, thị trấn ngành tổ chức: - Làm tốt công tác công bố, phổ biến kế hoạch cho cấp, ngành, doanh nghiệp nhân dân biết, thực - Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với ngành hữu quan xã, thị trấn tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới cụm công nghiệp, khu vực đất giao cho an ninh quốc phòng quản lý, khu du lịch, di tích lịch sử thông báo cho nhân dân địa phương biết để quản lý thực - Uỷ ban Nhân dân huyện giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường đạo xã, thị trấn thường xuyên rà soát danh mục công trình đươc duyệt để có kế hoạch cụ thể thực hiện, sau tháng phải có báo cáo đánh giá kết 60 thực tiêu kế hoạch duyệt để có biện pháp kịp thời có phát sinh vấn đề liên quan đến kế hoạch để đề xuất cấp có thẩm quyền đưa phướng hướng thực - Khai thác sử dụng đất đôi với việc bảo vệ môi trường, trọng xử lý chất thải khu cụm công nghiêp, sở sản xuất phi nông nghiệp, khu dân cư tập trung, đảm bảo chất thải phải xử lý trước thải môi trường, tránh gây ô nhiễm hủy hoại môi trường Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo lại cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất , nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững - Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai cấp để giúp cho Uỷ ban Nhân dân cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 quy định - Tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực, quy hoạch chi tiết - Tăng cường trách nhiệm cấp, ngành địa phương việc thực kế hoạch Hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực kế hoạch xã, thị trấn, bổ sung điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Đây năm tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đồng thời có gắn kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã theo quy định Luật Đất đai 2013, điều có ý nghĩa quan trọng để huyện thực mục tiêu phát triển kinh tế ổn định xã hội trước mắt lâu dài Đồng thời công cụ quan trọng để UBND huyện thực chủ chương Nhà nước, thống quản lý toàn đất đai theo quy định pháp luật - Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ đến năm 2020 Là sở để huyện phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đảm bảo kinh tế huyện phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế chung tỉnh khu vực - Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu huyện Quỳnh Phụ xây dựng dựa sở nghiên cứu tự nhiên đất đai huyện gắn với thực trạng chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện từ đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất xây dựng sở nhu cầu sử dụng đất ngành nông nghiệp, giao thông, công nghiệp, y tế, giáo dục, thể dục thể thao nhu cầu sử dụng đất xã thống đề xuất sở đảm bảo tính toán cân đối khoa học, thực tiễn khả thi - Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ sau cấp có thẩm quyền xét duyệt pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đất đai Nhằm khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan (thường tập trung vào năm đầu kỳ kế hoạch sử dụng đất năm đầu nhiệm kỳ nay) tránh tình trạng bỏ hoang hóa gây lãng phí tài nguyên đất Diện tích đất đai huyện năm kế hoạch 2015 20.961,47 gồm 62 loại đất sau: Đất nông nghiệp 14.587,97 ha, chiếm 69,6%; đất phi nông nghiệp 6.306,02 ha, chiếm 30,1%; đất chưa sử dụng 66,98 ha, chiếm 0,31% Kiến nghị Để kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ có tính khả thi cao, huyện Quỳnh phụ có đề xuất số kiến nghị sau: Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình có sách đầu tư kịp thời, tạo điều kiện cho huyện Quỳnh Phụ khai thác tiềm năng, mạnh du lịch – dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ngành nghề khác Đề nghị ngành tỉnh trung ương cần phối hợp chặt chẽ với UBND huyện tiến hành quy hoạch ngành mà có sử dụng quỹ đất địa bàn, cần tăng cường quan tâm, đầu tư liên kết chương trình ngành có hiệu quả, nhằm phát huy mạnh nguồn vốn góp phần thực có kết kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ - Đề nghị sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Công thương, Văn hóa, thể thao du lịch, Nông nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, Xây dựng, giao thông vận tải tạo điều kiện cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư cho huyện xây dựng công trình trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài hiệu kinh tế việc sử dụng đất nguồn vốn đầu tư cho dự án giảm - Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường công tác giám sát, đạo hỗ trợ mặt phương tiện, chuyển giao kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường cho huyện Đối với phòng ban huyện, UBND xã, thị trấn cần làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa cán chuyên môn./ 63 BIỂU SỐ LIỆU 64 [...]... duyệt và công bố công khai 6 Sản phẩm của dự án lập kế hoạch sử dụng đất 1 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình; 2 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình; 3 Các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt; Các sản phẩm nêu trên đều được ghi... bền vững II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 24 (2011- 2015) huyện Quỳnh Phụ đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 Đây là căn cứ pháp lý để đánh giá lại các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2014 qua đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất cho năm 2015 để phù hợp với điều... giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm trước Kế hoạch sử dụng các chỉ tiêu đất được phân bổ Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) của huyện Quỳnh Phụ; huyện đã triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo... tài liệu, xây dựng phương hướng sử dụng đất cụ thể trong phạm vi ngành, xã, thị trấn Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện được thực hiện theo Điều 65 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: - Phân tích đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của năm trước; - Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; - Thẩm định phê duyệt và... quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014, trên căn cứ số liệu thống kê diện tích đất đai đến ngày 1 tháng 1 năm 2014 và số liệu biến động các loại đất đến thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất (hết tháng 9 năm 2014) với dự kiến các công trình, dự án phải thực hiện trong 3 tháng còn lại của năm 2014 để xác định kết quả thực hiện, so sánh với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng. .. việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 26 hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) của huyện Quỳnh Phụ, Các chỉ tiêu này theo thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 2/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2014 về cơ bản đã đạt được so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, trong đó đất đất nông nghiệp còn 4,16% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt... quản lý đất đai; - Các quy định và thủ tục quản lý nhà nước chưa hoàn chỉnh, bất cập và thiếu ổn định lâu dài gây nhiều khó khăn ách tắc cho các nhà đầu tư dẫn đến kế hoạch sử dụng đất bị chậm tiến độ quy hoạch; - Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khi có các nhu cầu sử dụng đất phát sinh (các dự án) thì UBND tỉnh chỉ đạo các cấp lập Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và... như vậy còn 69,47 ha chưa thực hiện được theo quy hoạch c Đất chưa sử dụng Chỉ tiêu được phê duyệt là 65,67 ha, kết quả thực hiện năm 2014 là 67,33 ha, như vậy còn 1,66 ha chưa được đưa vào khai thác sử dụng theo quy hoạch được duyệt 2.2 Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải gắn liền với thực tế về điều kiện tự nhiên,... số chỉ tiêu quy hoạch kỳ trước cần được điều chỉnh; - Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) không đồng thời và kéo dài, riêng cấp xã còn thực hiện song song với quy hoạch nông thôn mới Vì vậy, việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn gặp một số khó khăn; - Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành không được tiến hành đồng bộ, các quy hoạch chuyên ngành... sánh với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt cuả năm 2014 để đánh giá, cụ thể: * Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 trong kỳ kế hoạch đã 25 được duyệt như sau: TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích kế hoạch được duyệt (ha) (1) (2) (3) (4) 1 Diện tích (ha) (5) Kết quả thực hiện So sánh Tăng (+), giảm (-) (ha) (6) = (5)-(4) Tỷ lệ (%) (7)=(5)/ (4)*100% Đất nông nghiệp NNP 14.232,26 14.823,66 ... dung lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Thái Bình; - Báo cáo trị... Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; - Thẩm định phê duyệt công bố công khai Sản phẩm dự án lập kế hoạch sử dụng đất Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh. .. thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chậm so với yêu cầu thực tiễn III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ UBND tỉnh Thái Bình phê
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH, BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH, BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH, Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải gắn liền với thực tế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương và đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, đây là một nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng, đây là cơ sở, tiền đề

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn