ột số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố mỹ tho, tỉnh tiển giang

144 522 2
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 20:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VINH LÊ NGỌC LỆ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TUỔI Ở CÁC TRUỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Minh BỘ GIÁO DỤCNĂM VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN, 2015 ĐẠI HỌC VINH LÊ NGỌC LỆ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TUỔI Ở CÁC TRUỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO – TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Minh NGHỆ AN, NĂM 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lý luận đề tài 1.1 Lịch sử vấn đề đamh nghiên cứu 1.2 Một số khái niện 1.3 Một số vấn đề giáo dục TC KNXH cho trẻ tuổi Trang 11 18 1.4 Một số vấn đề quản lý giáo dục TC KNXH cho trẻ tuổi Chương II: Thực trạng Quản lý giáo dục Tình cảm – Kỹ xã hội cho trẻ tuổi trường mầm non địa bàn thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội tình hình giáo dục Tp Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang 24 2.2 Thực trạng giáo dục TC KNXH cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 2.3 Quản lý giáo dục TC KNXH cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh TG 47 2.4 Đánh giá chung Giáo dục tình cảm Kỹ xã hội Chương III: Giải pháp quản lý giáo dục Tình cảm – Kỹ xã hội cho trẻ tuổi trường mầm non địa bàn thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.2 Các giải pháp quản lý giáo dục TC KNXH cho trẻ tuổi ở 74 trường mầm non địa bàn thành phố Mỹ Tho – tỉnh TG 3.3 Khảo sát cần thiết tính khả thi giải pháp KẾT LUẬN Kết luận Kiến nghị Bài học kinh nghiệm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 39 57 79 81 105 113 115 BGH Ban giám hiệu CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản lý CLGD Chất lượng giáo dục CBQLGD Cán quản lý giáo dục CM Chuyên môn CNTT Công nghệ thông tin CSGD Chăm sóc giáo dục CSGD Chăm sóc giáo dục GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GDTC – KNXH Giáo dục tình cảm – Kỹ xã hội GVMN Giáo viên mầm non KN Kỹ KNXH Kỹ xã hội HĐH Hiện đại hóa KH Kế hoạch MN Mầm non ND Nội dung NDGD Nội dung giáo dục PP Phương pháp PPGD Phương pháp giáo dục SP Sư phạm TP Thành phố XH Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa XD Xây dựng XDKH Xây dựng kế hoạch XDKHGD Xây dựng kế hoạch giáo dục LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập năm thực nghiên cứu đề tài tốt nghiệp, hoàn thành luận văn Để hoàn thành đề tài “ Một số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang”, trình nghiên cứu thực thân giúp đỡ nhiều cấp lãnh đạo, quý Thầy Cô, tham khảo số tài liệu có liên quan Đặc biệt hướng dẫn cụ thể Thầy NGUYỄN BÁ MINH, Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Tiền Giang, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Mỹ Tho tổ chức lớp tập huấn, tạo điều kiện việc tham quan học tập Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến đồng chí giáo viên nhà trường, trao đổi, thực hành thử nghiệm, rút kết kinh nghiệm ý kiến trao đổi quý báu trình giảng dạy để thân hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cảm kích hướng dẫn tận tâm PGS.TS NGUYỄN BÁ MINH hướng dẫn tận tình với hỗ trợ tối đa Ban Giám Hiệu giáo viên trường hết lòng giúp đỡ để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô thuộc phòng Sau đại học trường Đại học Vinh giúp đỡ giải khó khăn để hoàn thành khoá học thời hạn Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình sẵn sàng giúp đỡ, động viên để đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn ! MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Lý mặt lý luận Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng việc phát triển đất nước, xây dựng văn hoá người Việt Nam Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư phát triển Đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá hội nhập quốc tế, phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo hội điều kiện cho công dân học tập suốt đời” Toàn cầu hóa hội nhập quốc tế giáo dục trở thành xu tất yếu Theo thị nhiệm vụ năm học Bộ giáo dục Đào tạo, thực tốt phong trào “Duy trì nâng Chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm Non cho trẻ em tuổi, Xây dựng môi trường phát triển vận động Đổi công tác Quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” thực tốt nhiệm vụ năm học, đồng thời đảm bảo mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non mới, giúp trẻ phát triển cách toàn diện yếu tố hình thành nhân cách người Xã Hội Chủ Nghĩa Năm học 2008 – 2009 đến Các trường Mầm non thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang thực Chương trình Giáo dục Mầm Non với mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện vể thể chất – tình cảm – trí tuệ thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách chuẩn bị cho trẻ vào lớp Đây chương trình cho phép giáo viên quyền lựa chọn nội dung, phương pháp hoạt động cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với trẻ ở lớp giáo viên phụ trách Đổi Chương trình Giáo dục Mầm non nói chung Bộ Chuẩn phát triển trẻ em tuổi nói riêng, lĩnh vực phát triển “Tình cảm Kỹ xã hội cho trẻ mầm non” lĩnh vực đặc biệt, nội dung chương trình bám vào hai vấn đề cần thiết cho trẻ “Giá trị sống” “Kỹ sống” nhằm xây dựng vẻ đẹp tâm hồn, phẩm cách người, tăng sức đề kháng lực hội nhập cho trẻ hôm tự tin vững bước tương lai thực mục tiêu mà giáo viên đặt để dạy trẻ cách tự nhiên gần gủi với trẻ 1.2 Lý mặt thực tiễn Xã hội làm thay đổi sống người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh Bên cạnh tác động tích cực, có tác động tiêu cực, gây nguy hại cho người, đặc biệt trẻ em Nếu người có trẻ em kiến thức cần thiết để biết lựa chọn giá trị sống tích cực, lực để ứng phó, để vượt qua thách thức mà hành động theo cảm tính dễ gặp trở ngại, rủi ro sống Do đó, việc hình thành tình cảm kỹ xã hội cho người nói chung trẻ em nói riêng trở thành nhiệm vụ quan trọng Giúp trẻ hiểu, biến kiến thức kỹ xã hội cung cấp thành hành động cụ thể trình hoạt động thực tiễn với thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực Để nâng cao chất lượng công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN phải thực đổi toàn diện mà tất yếu phải có giải pháp quản lý hoạt động GD cách có hiệu Cho đến nay, công tác GDTC-KNXH tại trường MN TP, Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang triển khai năm gần việc nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng đề xuất giải pháp quản lý công tác giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ mầm non chưa có đề tài nghiên cứu cách có hệ thống mang tính khoa học Trong trình quản lý thực ND Chương trình GDMN mới, thân tâm đắc với việc GDTC-KNXH cho trẻ MN tiền đề quan trọng cho việc học, phát triển toàn diện trẻ nguồn lực thúc đẩy phát triển lĩnh vực khác Xác định rõ nhiệm vụ qua công tác QLCM, có điều kiện tối thiểu để tìm hiểu thực trạng quản lý chất lượng giáo dục tình cảm kỹ xã hội GVMN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang CSGD trẻ, giúp trẻ mở rộng kiến thức giới xung quanh kỹ sống mà trẻ cần phải có để làm hành trang chuẩn bị vào phổ thông Vì thế, chọn đề tài: Một số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang ” Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp QL GDTC-KNXH cho trẻ tuổi ở trường MN, nhằm nâng cao chất lượng GDMN ở TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Vấn đề GDTC-KNXH cho trẻ tuổi vấn đề QL GDTC-KNXH cho trẻ tuổi ở trường MN 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giải pháp QL GDTC-KNXH cho trẻ tuổi ở trường MN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang Giả thuyết khoa học 10 Nếu thực giải pháp có tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao GDTC-KNXH cho trẻ tuổi ở trường MN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 5.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.1 Xây dựng sở lý luận vấn đề QL GDTC-KNXH cho trẻ tuổi 5.1.2 Nghiên cứu thực tiễn vấn đề QL GDTC-KNXH cho trẻ tuổi ở trường MN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 5.1.3 Đề xuất số giải pháp QL GDTC-KNXH cho trẻ tuổi ở trường MN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 5.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Tôi tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thực trạng GDTC-KNXH trẻ tuổi dựa vào mục tiêu GDMN, chương trình GDMN chuẩn phát triển trẻ em tuổi Vì thời gian kinh phí có hạn, tiến hành nghiêm cứu đề tài tại trường MN Bông Sen trường MN Mạ Xanh Tôi hy vọng đề tài gợi ý tốt cho nghiên cứu rộng sâu GDTC-KNXH cho trẻ Phương pháp nghiên cứu Để thực tốt nhiệm vụ đề tài, sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp tìm kiếm, đọc, phân tích tổng hợp thông tin, phân loại, hệ thống hóa lý thuyết, mô hình hoá để phục vụ cho cho đề tài nghiên 130 T T Nội dung Tất trẻ em GDTC-KNXH Tổ chức thực tốt mối quan hệ giũa nhà trường – gia Đồn gý Không đồng ý đình xã hội Tạo điều kiện cho trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Phát huy vai trò, trách nhiệm nhà trường XH Góp phần nâng cao chất lượng GDTC-KNXH cho trẻ MN Sản phẩm giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội Lợi ích GDTC-KNXH cho trẻ MN tuổi: TT Nội dung Mang lại cho trẻ hội phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể - Mỹ - Lao, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Tất trẻ em GDTC-KNXH: có ý thức thân; có khả nhận biết thể tình cảm với Đồng Không ý đồng ý 131 TT Đồng Không ý đồng ý Nội dung người, vật, tượng xung quanh; có số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực; có số kỹ sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ; thực số qui tắc, qui định sinh hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi GDMN tạo khởi đầu cho phát triển toàn diện trẻ, đặt tảng cho việc học ở cấp học cho việc học tập suốt đời Chất lượng GDMN ngày tăng lên Góp phần nâng cao chất lượng GDTC-KNXH cho trẻ MN Xây dựng môi trường XH sáng, lành mạnh an toàn Ý kiến khác: Câu 6: Theo đồng chí yếu tố sau có ảnh hưởng đến việc thực biện pháp QLGDTC-KNXH cho trẻ MN tuổi địa bàn TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang? Mức độ ảnh hưởng TT Đối tượng Nhiều Ít Không ảnh hưởng 132 Sự quan tâm cấp lãnh đạo Chất lượng đội ngũ cán quản lý Chất lượng đội ngũ giáo viên Công tác phối hợp gia đình - nhà trường xã hội Công tác tham mưu ngành giáo dục Sự ủng hộ nhân dân lực lượng xã hội Ý kiến khác: 133 Câu 7: Đồng chí đánh mức độ tham gia công tác GDTCKNXH cho trẻ MN tuổi TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang? Mức độ T T Đối tượng Lãnh đạo Phòng giáo dục Rất tích cực Tích cực Ít tích cực Không tích cực Đào tạo Quản lý Giáo viên Phụ huynh học sinh Câu 8: Để nâng cao hiệu QLGDTC-KNXH cho trẻ MN tuổi TP Mỹ Tho, đồng chí cho biết tầm quan trọng, tính cấp thiết tính khả thi giải pháp? Tầm quan trọng giải pháp Về tầm quan trọng Mức độ quan trọng Các giải pháp quản lý Rất Quan Không quan trọng quan quan trọng trọng trọng Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm thành viên, tổ chức nhà trường công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN Thứ tự 134 Về tầm quan trọng Mức độ quan trọng Các giải pháp quản lý Rất Quan Không quan trọng quan quan trọng trọng trọng Giải pháp 2: Xây dựng môi trường sư phạm sáng, mẫu mực Giải pháp 3: Đa dạng hoá hình thức hoạt động giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ em Giải pháp 4: Đổi nội dung, PP hình thức tổ chức bồi dưỡng CM cho GVMN Giải pháp 5: Phát huy vai trò GV việc GDTC-KNXH Giải pháp 6: Tổ chức tốt việc phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội công tác GDTC-KNXH Thứ tự 135 Tính cấp thiết giải pháp? Về tính cấp thiết Mức độ cấp thiết Các giải pháp quản lý Thứ tự Rất Cấp Không cấp cấp thiết cấp thiết thiết Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm thành viên, tổ chức nhà trường công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN Giải pháp 2: Xây dựng môi trường sư phạm sáng, mẫu mực Giải pháp 3: Đa dạng hoá hình thức hoạt động giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ em Giải pháp 4: Đổi nội dung, PP hình thức tổ chức bồi dưỡng CM cho GVMN Giải pháp 5: Phát huy vai trò GV việc GDTC-KNXH Giải pháp 6: Tổ chức tốt việc phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội công tác GDTC-KNXH Tính khả thi giải pháp? thiết 136 Về tính khả thi Mức độ khả thi Các giải pháp quản lý Rất Khả Không tự khả thi khả thi khả thi Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm thành viên, tổ chức nhà trường công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN Giải pháp 2: Xây dựng môi trường sư phạm sáng, mẫu mực Giải pháp 3: Đa dạng hoá hình thức hoạt động GDTC-KNXH cho trẻ em Giải pháp 4: Đổi nội dung, PP hình thức tổ chức bồi dưỡng CM cho GVMN Giải pháp 5: Phát huy vai trò giáo viên việc GDTC-KNXH Giải pháp 6: Tổ chức tốt việc phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN Thứ thi 137 Bảng 2.9 Đánh giá mức độ thực ND bồi dưỡng CM cho GVMN Mức độ thực Stt Nội dung bồi dưỡng chuyên môn Cập nhật kiến thức đại chương trình Chăm sóc GD trẻ MN CBQL % GV % 3.76 2.85 3.14 2.87 Lựa chọn vận dụng phương pháp tổ chức hoạt động kích thích nhu cầu khám phá, 3.16 2.67 3.43 2.19 sáng tạo trẻ qua hoạt động Ứng dụng CNTT công tác GD trẻ Kỹ thiết kế KH năm, tháng, tuần theo hướng đổi Kiến thức tâm sinh lý lứa tuổi MN 2.61 2.24 2.72 2.18 2.98 2.86 2.87 2.99 2.03 1.88 2.34 2.14 Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ, phòng tránh xử lý tai 2.08 2.14 2.12 2.14 nạn trường, lớp MN Thiết kế tổ chức hoạt động GD cho trẻ theo chương trình GDMN Kỹ quản lý lớp học đảm bảo an toàn Kỹ thực hành chuyên đề GDTCKNXH cho trẻ tuổi 3.55 3.27 3.76 3.33 2.19 2.38 2.23 2.45 2.68 2.52 2.71 2.64 Bồi dưỡng chương trình tương tác nhằm 10 đại hoá ngành học MN Happy kids, 3.07 2.96 3.09 3.02 Guitar.Pro 11 Đổi PP đánh giá trẻ theo độ tuổi 2.87 2.77 2.95 2.98 12 Tổ chức môi trường học tập theo chủ đề 2.61 2.53 2.74 2.62 13 GD bảo vệ môi trường trường MN 2.81 2.73 2.84 2.80 138 Mức độ thực Stt Nội dung bồi dưỡng chuyên môn GV CBQL % % 14 GD hoà nhập trẻ khuyết tật 2.15 2.02 2.26 2.09 15 Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ 2.34 2.18 2.43 2.27 16 Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ 2.43 2.25 2.51 2.35 17 18 Bồi dưỡng môn khiếu: Đàm Organ, 1.99 1.74 2.18 2.58 guitar, nhịp điệu, Bồi dưỡng PP tổ chức hoạt động tuyên 2.88 2.75 2.98 2.82 truyền cho cha mẹ trẻ GDTC-KNXH Bảng 2.10 Tổ chức, đạo thực KH hoạt động bồi dưỡng CM cho GVMN Mức độ thực Stt Nội dung công việc CBQL% GV% Mức độ hiệu CBQL% GV% XD ban đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn 2.3 GDTC-KNXH cho GV 0.5 2.9 0.4 1.9 0.8 1.8 9 3.1 0.7 2.8 0.5 2.4 0.7 2.5 0.8 6 0.8 2.8 0.5 2.8 0.8 2.8 0.4 trường Hướng dẫn, đạo cụ thể ND cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng CM GDTC-KNXH cho tổ CM Hướng dẫn, đạo, tạo 2.9 139 Mức độ thực Stt Nội dung công việc CBQL% GV% Mức độ hiệu CBQL% GV% điều kiện cho GV thực KH tự bồi dưỡng 9 9 2.7 0.6 2.6 0.7 1.8 0.9 1.8 0.6 7 3.4 0.7 3.5 0.5 2.3 0.6 2.1 0.5 8 2.5 0.4 1.9 0.8 1.3 0.8 2 GDTC-KNXH Tổ chức hoạt động bồi dưỡng CM tập trung theo KH tập huấn Sở GDĐT; PGD & ĐT TP Mỹ Tho Tổ chức thực chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên ở trường Tổ chức thực chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên ở tổ CM 2.4 0.9 Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn qua đợt hội giảng thao 2.9 0.8 2.8 0.7 2.7 0.8 2.9 0.7 8 3 0.7 1.9 0.5 1.8 0.7 1.8 0.6 5 4 giảng Theo dõi, đôn đốc, giám 1.9 sát việc thực hoạt động bồi dưỡng chuyên môn GDTC-KNXH cho 140 Mức độ thực Stt Nội dung công việc CBQL% GV% Mức độ hiệu CBQL% GV% GV trường Phối hợp lực lượng hoạt động bồi dưỡng CM 2.3 0.5 3.0 0.5 2.1 0.9 2.3 0.5 5 Bảng 2.11 Chất lượng giáo dục; khảo sát chất lượng Mục tiêu đạt theo lĩnh vực phát triển Chương trình GDMN LỨA TUỔI Tình cảm Thể Nhận Ngôn Thẩm chất thức ngữ mỹ Nhà trẻ 169 187 172 154 233 trẻ 72,53% 80,26% 73,81% 66,09% Mẫu giáo 3627 3224 3022 2907 kỹ xã hội 2780 141 90,02% 4029 trẻ -> 75% 72,15% 69% 80,02% Bảng 2.12 Số lượng chất lượng đội ngũ CBQL GVMN TP Mỹ Tho Kết đánh giá theo Chuẩn HT, PHT, GVMN Đội ngũ CBQL GV Năm học 2013 - 2014 Số lượng Xuất sắc Khá TB Kém 48 11 0 12,82% 69,23% 17,95% 0% 345 112 44 15 67,12% 21,78% 8,56 2,91% 59 514 Bảng 2.13 Về công tác XDKH, chương trình bồi dưỡng C.M Stt Xây dựng kế hoạch, Mức độ thực Kết thực chương trình BDCM CBQL CBQL Tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng CM cho GV Thiết lập mục tiêu hoạt động bồi dưỡng CM cho GV 2.1 2.1 GV GV 0.52 1.96 0.82 1.94 0.71 1.84 0.79 0.34 2.11 0.75 2.08 0.89 2.05 0.82 Nắm vững KH bồi 3.43 0.42 2.86 0.56 2.35 0.44 2.34 0.54 142 Stt Xây dựng kế hoạch, Mức độ thực Kết thực chương trình BDCM CBQL CBQL GV GV dưỡng CM cho GV Bộ, Sở GD- ĐT XDKH bồi dưỡng CM cho GV KH hoạt 3.4 động năm học 0.56 2.91 0.52 2.39 0.87 2.72 0.83 trường Xác định nội dung, hình thức, PP bồi dưỡng CM cho năm 3.4 0.15 2.87 0.45 2.78 0.84 2.65 0.67 học Hướng dẫn tổ CM XD KH bồi dưỡng CM 3.1 0.43 3.12 0.53 2.26 0.65 2.24 0.78 Bảng 2.14 Hình thức kiểm tra, đánh giá kết công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN tuổi Stt Hình thức kiểm tra, đánh giá Có thực Mức độ phù hợp CBQL GV CBQL GV CBQL GV 33.3 35.6 1.76 0.52 2.13 0.45 26.7 32.8 1.53 0.73 2.05 0.41 Làm thu hoạch cá nhân sau tập huấn, dự giờ Kiểm tra viết trắc nghiệm PP 143 Stt Hình thức kiểm tra, đánh giá Có thực Mức độ phù hợp CBQL GV CBQL GV CBQL GV 41.3 39.5 1.82 0.61 1.96 0.52 62.8 71.4 2.54 0.4 2.52 0.49 34.5 29.7 1.28 0.21 1.24 0.43 GDTC-KNXH Đánh giá sản phẩm theo nhóm Thao giảng Viết sáng kiến kinh nghiệm GDTCKNXH Bảng 2.15 Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết công tác GDTC-KNXH cho trẻ MN tuổi Stt Biện pháp kiểm tra, đánh giá Mức độ thực Kết thực CBQL CBQL GV GV Quy định hình thức, PP kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng công tác 2.54 0.75 2.63 0.72 2.45 0.89 2.58 0.91 GDTC-KNXH cho trẻ MN tuổi Quy định tiêu chí 2.13 0.86 2.13 0.76 2.08 0.77 kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng công tác GDTC- 2.1 0.82 144 Stt Biện pháp kiểm tra, đánh giá Mức độ thực Kết thực CBQL CBQL GV GV KNXH cho trẻ MN tuổi Phối hợp lực lượng có liên quan kiểm tra, đánh 2.24 0.74 2.32 0.74 2.12 0.54 2.25 0.85 giá Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt bồi dưỡng 1.97 0.9 2.13 0.8 2.02 0.68 2.14 0.92 chuyên đề Xử lý GV không đạt yêu cầu sau 1.85 0.89 1.76 0.79 1.82 0.78 1.74 0.86 bồi dưỡng CM [...]... hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang Chương 3: Giải pháp quản lý giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 13 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ 5 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu ở nước ngoài 1.1.1.1 Giáo dục trẻ. .. chức Từ đó ra các quy định QL điều chỉnh nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra.[8] 24 1.3 Một số vấn đề về chất lượng giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi 1.3.1 Mục tiêu giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi Mục tiêu của GDMN là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một GDMN tạo... GDTC-KNXH cho trẻ MN, tạo cho trẻ năng động, sáng tạo, bắt kịp được yêu cầu của xu thế phát triển mạnh mẽ trên thế giới hiện nay 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non Chương 2: Thực trạng của quản lý giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội. .. quan sát; ghi lại các kết quả quan sát và xử lý các cứ liệu thu thập được 7 Những đóng góp mới của luận văn 7.1 Về Lý luận: góp phần hệ thống hoá cơ sở lí luận về giải pháp quản lý nhằm QL GDTC-KNXH cho trẻ 5 tuổi ở các trường MN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 7.2 Làm rõ thực trạng QL GDTC-KNXH cho trẻ 5 tuổi ở các trường MN TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 12 7.3 Đề xuất được một số biện pháp QL mang tính... con người cần phải có để nâng cao các điều kiện sống có hiệu quả nhằm phát triển quốc gia, kỹ năng tìm việc và kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình là 15 những kỹ năng xã hội quan trọng đối với thế hệ trẻ và người lớn 1.1.1.4 Giáo dục trẻ em ở tại Malaysia Giáo dục trẻ em ở ở Malaysia coi kỹ năng xã hội là môn kỹ năng của cuộc sống và môn này được dạy như một môn học ở trường tiểu học và... trộn về cuộc sống và sức khoẻ + Kỹ năng tư duy; kỹ năng xác định giá trị; kỹ năng tự đặt mục tiêu - Nhóm kỹ năng liên quan đến cảm xúc gồm các kỹ năng KN nhận biết và chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình; KN kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc; KN tự giám sát- tự điều chỉnh cảm xúc của cá nhân - Nhóm kỹ năng xã hội gồm các kỹ năng: KN giao tiếp và truyền thông; KN cảm thông KN thích ứng với cảm xúc của... mầm non có nhiệm vụ GD trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người QL chỉ đạo phải toàn diện và về CM phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. [16] 1.2.2 Giáo dục Tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 1.2.2.1 Giáo dục Tình cảm cho trẻ trong trường mầm non. .. trong năm, bảy ngày trong tuần, tuổi trẻ - tuổi già là những khái 30 niệm về thời gian khác mà trẻ học ở trường Biết thương các em bé mỏng manh lúc mới chào đời, biết kính trọng ông bà tuổi hạc đã cao, là những ứng dụng mà trẻ học được cùng lúc với khái niệm thời gian 1.4 Một số vấn đề về quản lý chất lượng giáo dục tình cảm – kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi 1.4.1 Quản lý thực hiện nội dung chương... sống của trẻ và được mở rộng dần trong mối quan hệ qua lại giữa trẻ với gia đình, với trường mầm non, với cộng đồng XH và môi trường tự nhiên Do đặc thù của trẻ em lứa tuổi MN là đang làm quen với XH và thế giới xung quanh, cho nên ND GDKNXH cho trẻ khá phong phú, toàn diện để giúp trẻ em thích ứng với cuộc sống 1.3.3 Phương pháp - hình thức tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ 5. .. đủ hơn về kỹ năng sống và trách nhiệm phải giáo dục kỹ năng sống cho người học 17 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1 Trường mầm non Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “GDMN tốt sẽ mở đầu cho một nền GD tốt” GDMN là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo GDMN có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm GD toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo ... 3: Giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TUỔI... sở lý luận quản lý giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh. .. TRẠNG CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO – TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - Kinh tế - Xã hội tình hình Giáo dục –
- Xem thêm -

Xem thêm: ột số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố mỹ tho, tỉnh tiển giang , ột số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố mỹ tho, tỉnh tiển giang , ột số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố mỹ tho, tỉnh tiển giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn