Đề tài XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

69 208 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 17:38

1/ Sự cần thiết nhu cầu đề tài Trong những năm qua thực hiện đường lối chủ trương của Đảng Việt Nam thực hiện đường lối cải cách kinh tế và đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách và đổi mới kinh tế . Hơn 20 năm qua kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình KTTT định hướng XHCN, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng kể làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam luôn ở mức khá cao và ổn định suốt 20 năm qua, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước CNH. Để đạt được những thành tựu đó không thể phủ nhận vai trò của nguồn vốn đầu tư phát triển trong đó vai trò nguồn vốn ODA là nguồn vốn quan trọng đối với Việt Nam nước đang phát triển khi mà kết cấu hạ tầng còn yếu kém. Kể từ khi Việt Nam thu hút vốn ODA năm 1993, tổng nguồn vốn ODA cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ cho Việt Nam không ngừng tăng qua các năm đỉnh cao là năm 2010 mức vốn cam kết lên tới 8,06 tỷ USD. Nguồn vốn ODA đã đóng góp to lớn giúp bổ sung cho ngân sách eo hẹp của Chính phủ, tiếp thu được những công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần giúp Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân. Nhưng trong thời kỳ mới khi Việt Nam đã chính thức trở thành nước có mức thu nhập trung bình cơ cấu nguồn vốn ODA cung cấp cho Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn, nguồn vốn ưu đãi sẽ giảm dần thay vào đó là nguồn vốn kếm ưu đãi hơn và các khoản vay thương mại saẽ tăng lên. Nhận thức được tầm quan trọng đó em đã chọn đề tài:" XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI " nhằm nghiên cứu và chỉ rõ xu hướng luồng vốn ODA vào Việt Nam trong thời kỳ tới và từ đó đưa ra các giải pháp để tăng cường sử dụng hiểu quả của nguồn vốn này. 2/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là thực trạng luồng vốn ODA trong thời gian qua và xu hướng luồng vốn ODA vào Việt Nam trong thời gian tới 3/ Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp phân tích, tổng hợp. -Phương pháp thống kê kinh tế. Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI A PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Sự cần thiết nhu cầu đề tài Trong năm qua thực đường lối chủ trương Đảng Việt Nam thực đường lối cải cách kinh tế đạt thành tựu to lớn công cải cách đổi kinh tế Hơn 20 năm qua kể từ Việt Nam bước vào thực mô hình KTTT định hướng XHCN, kinh tế Việt Nam đạt nhiều kết thành tựu đáng kể làm thay đổi rõ tình hình đất nước Tăng trưởng kinh tế Việt Nam mức cao ổn định suốt 20 năm qua, cấu kinh tế có chuyển biến tích cực đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, kết cấu hạ tầng ngày đại phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước CNH Để đạt thành tựu phủ nhận vai trò nguồn vốn đầu tư phát triển vai trò nguồn vốn ODA nguồn vốn quan trọng Việt Nam nước phát triển mà kết cấu hạ tầng yếu Kể từ Việt Nam thu hút vốn ODA năm 1993, tổng nguồn vốn ODA cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ cho Việt Nam không ngừng tăng qua năm đỉnh cao năm 2010 mức vốn cam kết lên tới 8,06 tỷ USD Nguồn vốn ODA đóng góp to lớn giúp bổ sung cho ngân sách eo hẹp Chính phủ, tiếp thu công nghệ tiên tiến kinh nghiệm quản lý xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần giúp Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo cải thiện đời sống nhân dân Nhưng thời kỳ Việt Nam thức trở thành nước có mức thu nhập trung bình cấu nguồn vốn ODA cung cấp cho Việt Nam có thay đổi lớn, nguồn vốn ưu đãi giảm dần thay vào nguồn vốn kếm ưu đãi khoản vay thương mại saẽ tăng lên Nhận thức tầm quan trọng em chọn đề tài:" XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI " nhằm nghiên cứu rõ xu hướng luồng vốn ODA vào Việt Nam thời kỳ tới từ đưa giải pháp để tăng cường sử dụng hiểu nguồn vốn 2/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng luồng vốn ODA thời gian qua xu hướng luồng vốn ODA vào Việt Nam thời gian tới 3/ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, tổng hợp Phương pháp thống kê kinh tế Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Phương pháp so sánh Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến số cán quản lý hoạt động làng nghề Phương pháp phân tích định lượng, định tính số phương pháp khác 5/ Kết cấu đề tài Phần I- Khái quát chung nguồn vốn hỗ trợ phát triẻn thức ODA Trình bày kiến thức lý thuyết tổng quát vốn vốn ODA Phần II- Xu hướng chuyển dịch luồng vốn ODA vào Việt Nam thời gian tới Trình bày thực trạng huy động sử dụng vốn ODA Việt Nam thời gian qua, qua thấy xu luồng vốn ODA vào Việt Nam thời kỳ Phần III- Kiến nghị thu hút sử dụng ODA Việt Nam thời gian tới Trình bày biện pháp nâng cao hiệu thu hút sử dụng vốn ODA thời kỳ Việt Nam Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ODA Lịch sử hình thành ODA ODA đời sau chiến tranh giới thứ II , với kế hoạch Marshall để giúp nước Châu Âu phục hồi ngành công nghiệp bị chiến tranh tàn phá Để tiếp nhận viện trợ kế hoạch Marshall, nước châu Âu thành lập Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ( OECD) Ngày nay, Tổ chức thành viên nước châu Âu mà có Mỹ, Úc , Nhật Bản, Hàn Quốc v.v Trong khuôn khổ hợp tác phát triển, nước OECD lập ủy ban chuyên môn , Uỷ ban viện trợ phát triển (DAC) nhằm giúp nước phát triển Kể từ đời ODA trải qua giai đoạn phát triển sau: Trong thập niên 1960 tổng vốn ODA tăng chậm thập kỷ 1970 1980 mức viện trợ từ nước OECD tăng lên liên tục Đến năm 1985 mứ viện trợ tăng lên gấp đôi năm 1970 Thập niên 1990 mức vốn ODA có tăngn tăng chậm Đến năm 1991 mức viện trợ ODA đạt số lớn 69 tỷ USD tính giá năm 1995 Đến năm 1996 nhóm nhà tài trợ OECD viẹn trợ tổng 55,114 tỷ USD 0,25% tổng GDP nước năm 1991 tỷ lệ ODA/GNP nhóm nước ODA 0,25% so với năm 1995 viện trợ OECD giảm 3,77 tỷ USD Trong năm cuối kỷ 20 đầu kỷ 21 luồng vốn ODA có xu hướng giảm nhẹ đặc biệt Việt Nam thức thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình xu hướng luồng vốn ODA có thay đổi lớn Do tăng cường thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn ODA việc cấp thiết Việt Nam thời gian tới Khái niệm Ủy ban viện trợ phát triển (DAC) OECD đưa khái niệm: Hỗ trợ thức khoản viện trợ không hoàn lại cho vay ưu đãi quan phủ tổ chức đa phương nhằm mục đích phát triển kinh tế phúc lợi xã hội Như hầu hết hiểu ODA viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại khoản ưu đãi phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ dành cho nước chậm phát triển Ở Việt Nam theo nghị định 17/2001 ND-CP ngày 4/5/2001 phủ chế quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức nêu rằng: Hỗ trợ phát Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI triển thức hợp tác phát triển CHXHCN Việt Nam với nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế, bao gồm hình thức sau: Hỗ trợ cán cân toán, hỗ trợ theo chương trình,hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ dự án ODA dạng viện trợ không hoàn lại có kèm điều kiện ưu đãi.ODA cho vay ưu đãi có yếu tố không hoàn lại đạt 25% giá trị khoản cho vay Các điều kiện ưu đãi là: -Lãi suất thấp (dưới 3%/năm) -Thời gian ân hạn dài (trả lãi trả gốc) -Thời gian trả nợ dài (thường 30-40 năm) Các tổ chức viện trợ đa phương gồm: - Các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, xét mặt hỗ trợ phát triển, quan trọng : Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Qũy nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ; Chương trình lương thực giới (WFP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA);Tổ chức Y tế giới (WHO); Tỗ chức Nông- Lương Thế giới (FAO), Tổ chức Công nghiệp Thế giới (UNIDO) v v Hầu hết viện trợ tổ chức thuộc hệ thống liên hợp quốc thực hình thức viện trợ không hoàn lại, ưu tiên cho nước phát triển, có thu nhập thấp không ràng buộc điều kiện trị cách lộ liễu Viện trợ thường tập trung vào nhu cầu có tính chất xã hội: văn hoá , giáo dục , y tế… v.v Nếu viện trợ phát triển chủ yếu cung cấp phòng thí nghiệm, cố vấn , chuyên gia đào tạo, phần cung cấp thiết bị chiếm tỷ lệ thấp.Liên hợp quốc cung cấp vốn cho tổ chức hoạt động Ngoài ra, tổ chức vận động nước công nghiệp phát triển tài trợ thêm vốn cho chương trình hoạt động cụ thể - Liên minh châu Âu (EU) tổ chức có tính chất kinh tế, xã hội nước công nghiệp phát triển châu Âu EU có quỹ lớn, song lúc đầu chủ yếu dành ưu tiên cho ác thuộc địa cũ châu Phi, Caribee, Nam Thái Bình Dương, đến bắt đầu ý đến nước Đông Âu Những lĩnh vực mà EU coi trọng dân số, bảo vệ môi trường, phát triển dịch vụ Quy chế viện trợ EU phức tạp, thường gắn viện trợ phát triển với trị vấn đề nhân quyền EU có quan hệ ngoại giao với ViệT Nam từ tháng 11/1990 Từ đến quan hệ Việt Nam EU tiến triển thuận lợi, số tiền mà EU cam kết viện trợ cho Việt Nam ngày tăng Các tổ chức tài quốc tế: - Quỹ tiền tệ quốc tế IMF : tổ chức tài tiền tệ quan trọng Các loại hình tín dụng IMF thực tiền mặt không ràng buộc thị trường mua sắm Có loại tín dụng chủ yếu tín dụng thông thường, tín dụng Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI bổ sung, tín dụng bù đắp thất thu xuất khẩu, tín dụng trì dự trữ điều hoà, tín dụng điều chỉnh cấu, tín dụng điều chỉnh cấu mở rộng Ngân hàng Thế giới WB tên gọi chung tổ chức tài - tiền tệ lớn gồm Ngân hàng Tái thiết phát triển Quóc tế (IDA) ; Công ty Tài quốc tế (IFC); Tổ chức bảo hiểm đầu tư đa biên (MIGA) Các tổ chức viện trợ song phương thường Chính phủ nước công nghiệp phát triển Nhật Bản, Mỹ , Pháp , Đức, Úc…v.v Theo quy định Liên hợp quốc (năm 1970) nước công nghiệp phát triển hàng năm phải giành 0,7% GNP để viện trợ ODA cho nước phát triển, thực tế có quốc gia thực tiêu Những quy định OECD nhấn mạnh nguồn viện trợ ODA chủ yếu cho đầu tư công cộng nước phát tri ển dự án cho giáo dục, y tế, giao thông Đặc điểm 3.1 Vốn ODA mang tính ưu đãi 3.1.1 Vốn ODA có thời gian cho vay hoàn trả vốn dài, có thời gian ân hạn dài + Khối lượng vốn vay lớn từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD + Vốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài, có thời gian ân hạn dài (chỉ trả lãi, chưa trả nợ gốc) Vốn ODA WB, ADB, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japanese Bank for International Cooperation - JBIC) có thời gian hoàn trả 40 năm thời gian ân hạn 10 năm + Thông thường vốn ODA có phần viện trợ không hoàn lại, phần 25% tổng số vốn vay Ví dụ OECD cho không 20-25% tổng vốn ODA Đây điểm phân biệt viện trợ cho vay thương mại + Các khoản vay thường có lãi suất thấp, chí lãi suất Lãi suất giao động từ 0,5% đến 5% /năm (trong lãi suất vay thị trường tài quốc tế 7% /năm hàng năm phải thoả thuận lại lãi suất hai bên) Ví dụ lãi suất ADB 1%/năm; WB 0,75% /năm; Nhật tuỳ theo dự án cụ thể năm tài khoá Ví dụ từ năm 1997-2000 lãi suất 1,8%/năm Nhìn chung, nước cung cấp vốn ODA có sách ưu tiên riêng mình, tập trung vào số lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả kỹ thuật tư vấn (về công nghệ, kinh nghiệm quản lý) Đồng thời, đối tượng ưu tiên nước cung cấp vốn ODA thay đổi theo giai đoạn cụ thể 3.1.2 Sự ưu đãi thể chỗ vốn ODA dành riêng cho nước chậm phát triển, mục tiêu phát triển Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI - ODA chuyển giao có hoàn lại không hoàn lại điều kiện định Có hai điều kiện để nước chậm phát triển nhận ODA là: Điều kiện thứ nhất: Tổng sản phẩm quốc nội( GDP) bình quân đầu người thấp Nước có GDP bình quân đầu người thấp thường tỷ lệ viện trợ không hoàn lại ODA lớn khả vay với lãi suất thấp thời hạn ưu đãi lớn Điều kiện thứ hai: Mục tiêu sử dụng vốn ODA nước phải phù hợp với sách phương hướng ưu tiên xem xét mối quan hệ bên cấp bên nhận ODA Thông thường nước cung cấp ODA có sách ưu tiên riêng mình, tập trung vào số lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả kỹ thuật tư vấn Đồng thời, đối tượng ưu tiên nước cung cấp ODA thay đổi theo giai đoạn cụ thể Vì vậy, nắm bắt xu hướng ưu tiên tiềm nước, tổ chức cung cấp ODA cần thiết Về thực chất, ODA chuyển giao có hoàn lại không hoàn lại điều kiện định phần tổng sản phẩm quốc dân từ nước phát triển sang nước phát triển Do vậy, ODA nhạy cảm mặt xã hội chịu điều chỉnh dư luận xã hội từ phía nước cung cấp từ phía nước tiếp nhận ODA 3.2 Vốn ODA mang tính ràng buộc 3.2.1 ODA ràng buộc nước nhận địa điểm chi tiêu Nguồn vốn ODA ràng buộc ( ràng buộc phần không ràng buộc) nước nhận địa điểm chi tiêu Ngoài nước cung cấp viện trợ có ràng buộc khác nhiều ràng buộc chặt chẽ nước nhận Ví dụ, Nhật Bản quy định vốn ODA Nhật thực đồng Yên Nhật 3.2.2 Vốn ODA mang yếu tố trị Các nước viện trợ nói chung không quên dành lợi ích cho vừa gây ảnh hưởng trị vừa thực xuất hàng hoá dịch vụ tư vấn vào nước tiếp nhận viện trợ Chẳng hạn, Bỉ, Đức Đan Mạch yêu cầu khoảng 50% viện trợ phải mua hàng hoá dịch vụ nước Canada yêu cầu tới 65% Nhìn chung 22% viện trợ DAC phải sử dụng để mua hàng hoá dịch vụ quốc gia viện trợ Kể từ đời nay, viện trợ chứa đựng hai mục tiêu tồn song song Mục tiêu thứ thúc đẩy tăng trưởng bền vững giảm nghèo Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI nước phát triển Động thúc đẩy nhà tài trợ đề mục tiêu này? Bản thân nước phát triển nhìn thấy lợi ích việc hỗ trợ, giúp đỡ nước phát triển để mở mang thị trường tiêu thụ sản phẩm thị trường đầu tư Viện trợ thường gắn với điều kiện kinh tế xét lâu dài, nhà tài trợ có lợi mặt an ninh, kinh tế, trị kinh tế nước nghèo tăng trưởng Mục tiêu mang tính cá nhân kết hợp với tinh thần nhân đạo, tính cộng đồng Vì số vấn đề mang tính toàn cầu bùng nổ dân số giới, bảo vệ môi trường sống, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh, giải xung đột sắc tộc, tôn giáo v.v đòi hỏi hợp tác, nỗ lực cộng đồng quốc tế không phân biệt nước giàu, nước nghèo Mục tiêu thứ hai tăng cường vị trị nước tài trợ Các nước phát triển sử dụng ODA công cụ trị: xác định vị ảnh hưởng nước khu vực tiếp nhận ODA Ví dụ, Nhật Bản nhà tài trợ hàng đầu giới nhà tài trợ sử dụng ODA công cụ đa trị kinh tế ODA Nhật không đưa lại lợi ích cho nước nhận mà mang lại lợi ích cho họ Trong năm cuối thập kỷ 90, phải đối phó với suy thoái nặng nề khu vực, Nhật Bản định trợ giúp tài lớn cho nước Đông nam Á nơi chiếm tỷ trọng tương đối lớn mậu dịch đầu tư Nhật Bản, Nhật dành 15 tỷ USD tiền mặt cho nhu cầu vốn ngắn hạn chủ yếu lãi suất thấp tính đồng Yên dành 15 tỷ USD cho mậu dịch đầu tư có nhân nhượng vòng năm Các khoản cho vay tính đồng Yên gắn với dự án có công ty Nhật tham gia Viện trợ nước phát triển không đơn việc trợ giúp hữu nghị mà công cụ lợi hại để thiết lập trì lợi ích kinh tế vị trị cho nước tài trợ Những nước cấp tài trợ đòi hỏi nước tiếp nhận phải thay đổi sách phát triển cho phù hợp vơí lợi ích bên tài trợ Khi nhận viện trợ nước nhận cần cân nhắc kỹ lưỡng điều kiện nhà tài trợ không lợi ích trước mắt mà đánh quyền lợi lâu dài Quan hệ hỗ trợ phát triển phải đảm bảo tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng có lợi 3.3 ODA nguồn vốn có khả gây nợ - Do tính ưu đãi nước tiếp nhận vốn ODA không sử dụng hiệu gây gánh nặng nợ nần Vốn ODA khả đầu tư trực tiếp cho sản xuất, cho xuất việc trả nợ lại dựa vào xuất thu ngoại tệ Do đó, nước nhận Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI ODA phải sử dụng cho có hiệu quả, tránh lâm vào tình trạng khả trả nợ Phân loại ODA 4.1 Theo tính chất -Viện trợ không hoàn lại: khoản cho không, trả lại -Viện trợ có hoàn lại, khoản cho vay ưu đãi (vay tín dụng với điều kiện mềm) -Viện trợ hỗn hợp: Bao gồm khoản cho không khoản vay ưu đãi 4.2 Theo mục đích Hỗ trợ cán cân toán thường có nghĩa hỗ trợ tài trực tiếp, lại hỗ trợ vật hỗ trợ nhập Ngoại tệ hàng hoá chuyển vào nước thông qua hình thức hỗ trợ cán cân toán chuyển thành hỗ trợ ngân sách Điều xảy hàng hoá nhập vào nhờ hình thức bán thị trường nước số thu nhập tệ đưa vào ngân sách Chính phủ Tín dụng thương mại với điều khoản mềm: lãi suất thấp, hạn trả dài thực tế khoản hỗ trợ có ràng buộc Viện trợ chương trình viện trợ đạt hiệp định đối tác viện trợ nhằm cung cấp khối lượng ODA cho mục đích tổng quát với thời hạn định, mà xác định xác phải sử dụng - Hỗ trợ dự án hình thức chủ yếu viện trợ thức Hỗ trợ dự án thường liên quan đến hỗ trợ hỗ trợ kỹ thuật thực tế thường có hai yếu tố này: Hỗ trợ thường chủ yếu xây dựng đường sá, cầu cống, trường học, bệnh viện, hệ thống viễn thông v.v Thông thường dự án có kèm theo phận viện trợ kỹ thuật, dạng thuê chuyên gia nước để kiểm tra hoạt động định đó, để soạn thảo, xác nhận báo cáo cho đối tác nhận viện trợ: Hỗ trợ kỹ thuật chủ yếu tập trung vào chuyển giao trí thức tăng cường lập sở kỹ thuật, dạng thuê chuyên gia nước để kiểm tra hoạt động định đó, để soạn thảo xác nhận báo cáo cho đối tác nhận viện trợ; Hỗ trợ kỹ thuật thường tập trung vào chuyển giao trí thức tăng cường lập sở kế hoạch, cố vấn nghiên cứu tình hình bản, nghiên cứu trước đầu tư Chuyển giao tri thức chuyển giao công nghệ thông thường, quan trọng đào tạo kỹ thuật phân tích: kinh tế , quản lý, thống kê, thương mại, hành nhà nước, vấn đề xã hội 4.3 Theo điều kiện Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI -ODA không ràng buộc điều kiện: Khi sử dụng chúng không bị ràng buộc nguồn sử dụng hay mục đích sử dụng -ODA có điều kiện ràng buộc: Bởi nguồn sử dụng: Bị giới hạn công ty nước tài trợ tiêu dùng hàng hóa dịch vụ bị kiểm soát Mục đích sử dụng: Sử dụng ODA giới hạn mục đích mà nước tài trợ phê duyệt, số dự án cụ thể -ODA bị ràng buộc phần: Một phần chi nước viện trợ phần chi chỗ 4.4 Theo hình thức -Hỗ trợ dự án: hỗ trợ kĩ thuật hỗ trợ bản, cho không vay ưu đãi nhằm mục đích thực dự án -Hỗ trợ phi dự án: +Hỗ trợ cán cân toán thường hỗ trợ tài trực tiếp hỗ trợ hàng hóa hỗ trợ nhập +Hỗ trợ trả nợ: Viện trợ chương trình khoản ODA dùng để viện trợ cho chương trình tổng quát với thời gian xác định mà không xác định xác thực vào mục đích Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 4.5 Theo tính chất đối tác - Các tổ chức viện trợ đa phương hoạt động gồm tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, Cộng đồng châu Âu, tổ chức phi Chính phủ tổ chức tài quốc tế - Các tổ chức viện trợ song phương thường Chính phủ nước công nghiệp phát triển Nhật Bản, Mỹ , Pháp , Đức, Úc… Các điều kiện để nhận nguồn viện trợ ODA Viện trợ ODA nước giàu nước nghèo cách để san hạn chế khoảng cách giàu nghèo nước, tạo điều kiện cho nước nghèo mở rộng phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân cư từ nâng cao mức thu nhập quốc dân theo đầu người Để nhận viện trợ ODA từ nước phát triển nước phát triển phải đảm bảo điều kiện sau: Thứ 1: Mức GDP đầu người thấp, nước có GDP đầu người thấp thường nhận tỷ lệ không hoàn lại ODA lớn thời hạn ưu đãi lớn Tới nước phát triển vượt khỏi ngưỡng nghèo tỷ lệ ưu đãi giảm Thứ 2: Mục tiêu sử dụng vốn nước phát triển phải phù hợp với phương hướng ưu tiên xem xét mối quan hệ bên cấp ODA với bên nhận ODA Có nghĩa nước nhận ODA sử dụng ODA có phù hợp với mục tiêu ưu tiên nước Muốn nhận viện trợ nước phát triển cần phải tìm hiểu sách riêng lĩnh vực quan tâm đồng thời ưu tiên nước Bởi trước định viện trợ cho nước nước phát triển phải tìm hiểu để phù hợp với định hướng đề ODA khoản chuyển giao từ nước phát triển sang nước phát triển phần GNP với mục đích trị hay mục đích xã hội, nhiên thân ODA khoản vốn có khả gây nợ, không sử dụng hợp lý trở thành gánh nặng nước nhận viện trợ II- VAI TRÒ CỦA ODA ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG VÀ CHẬM PHÁT TRIỂN ODA nguồn vốn quan trọng quốc gia chậm phát triển Vốn yếu tố thiếu quốc gia nào, nước phát triển tiến trình công nghiệp hóa đại hóa lại cần vốn nhiều nữa.Với thực lực nước đáp ứng yêu cầu, huy động vốn ODA hướng mà nước phát triển lựa chọn để phục vụ cho trình công nghiệp hóa đại hóa đòi hỏi nhiều vốn Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI quản lý kinh tế, cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước kinh tế đôi với tăng cường lực sở; tăng cường lực cho quan dân cử cấp, quan quản lý nhà nước trung ương địa phương; tăng cường lực toàn diện quản lý chương trình, dự án đầu tư nguồn vốn nhà nước, kể hệ thống theo dõi đánh giá chương trình, dự án; đẩy mạnh cải cách hành công theo hướng trọng đến người nghèo; giảm thiểu quan liêu, đẩy lùi tham nhũng, thực quản lý nhà nước dân chủ có tham gia người dân Về khoa học công nghệ, nâng cao lực nghiên cứu triển khai, ưu tiên thu hút sử dụng ODA để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp viện nghiên cứu, trường đại học trọng điểm để đầu tư đạt trình độ tiên tiến khu vực; thông qua chương trình, dự án ODA tranh thủ thu hút thành tựu khoa học công nghệ, bí sản xuất kinh doanh; đại hoá nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thuỷ văn e) Việc làm an sinh xã hội, thực bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi trẻ em; phát triển niên Việt Nam; phòng chống tệ nạn xã hội: ưu tiên thu hút sử dụng ODA để tạo việc làm, nâng tỷ lệ lao động nữ, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ lao động chưa có việc làm thành thị; bình đẳng giới, nâng cao vị cho phụ nữ xoá bỏ chênh lệch giới cấp giáo dục tiểu học trung học dân tộc thiểu số, tăng số lượng phụ nữ quan dân cử cấp, tăng thêm số phụ nữ tham gia quan, ngành giảm mức độ dễ bị tổn thương phụ nữ trước hành vi bạo hành gia đình; đảm bảo quyền cho trẻ em; giảm khả dễ bị tổn thương phát triển mạng lưới an sinh xã hội trợ giúp cho đối tượng yếu người nghèo; xây dựng chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai 2.2 Định hướng thu hút sử dụng ODA trực tiếp hỗ trợ vùng thời kỳ 2006 - 2010 a) Vùng trung du miền núi Bắc Bộ: ưu tiên thu hút sử dụng ODA để thực chương trình dự án lĩnh vực phát triển lâm nghiệp bền vững; tiếp cận dịch vụ sở hạ tầng bao gồm điện, thủy lợi, nước giao Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI thông nông thôn; phát triển dân tộc thiểu số; xây dựng trường dân tộc nội trú tăng cường trang thiết bị cho trường đại học; tăng cường trang thiết bị cho bệnh viện tuyến tỉnh hình thành trung tâm y tế; phát triển sở hạ tầng nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Trung Quốc; tăng cường lực quản lý hành cấp; b) Vùng đồng sông Hồng khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc: ưu tiên thu hút sử dụng ODA để hỗ trợ thực mục tiêu phát triển lĩnh vực đại hoá kết cấu hạ tầng; cải tạo dịch vụ sở hạ tầng khác; hỗ trợ xây dựng trang bị số trường đại học; phát triển hệ thống trường đào tạo nghề; hỗ trợ đa dạng hóa thu nhập cho hộ nông dân; tăng 18 cường trang thiết bị cho hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố; phòng, chống ô nhiễm môi trường; tăng cường lực quản lý hành cấp; c) Vùng Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung: ưu tiên thu hút sử dụng ODA để thực chương trình, dự án lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tài nguyên rừng; hệ thống thủy lợi; giảm thiểu thảm hoạ thiên tai; giao thông nông thôn; hỗ trợ ngư dân ven biển đồng bào thiểu số; phát triển sở hạ tầng để thúc đẩy thương mại với vùng khác nước quốc tế; phát triển hệ thống trường dạy nghề; phát triển hệ thống y tế; tăng cường lực quản lý hành cấp; d) Vùng Tây Nguyên: ưu tiên thu hút sử dụng ODA cho lĩnh vực trồng rừng bảo vệ vườn quốc gia; xây dựng công trình thủy lợi; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nâng cấp quốc lộ nối tỉnh duyên hải miền Trung, nâng cấp tuyến đường sang Campuchia Lào; cải thiện khả tiếp cận sở hạ tầng nông thôn; tăng cường hội tạo thu nhập cho người dân nông thôn; tăng cường lực quản lý hành cấp; đ) Vùng đông Nam Bộ, bao gồm khu kinh tế trọng điểm phía Nam: ưu tiên thu hút sử dụng ODA để thực chương trình, dự án lĩnh vực thích hợp hỗ trợ khoa học, công nghệ để phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ven biển; xây dựng hệ thống giao thông bao gồm đường vành đai quanh thành phố Hồ Chí Minh, đại hoá hệ thống đường sắt đường thủy, xây dựng cảng hàng không quốc tế hệ thống giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện xây dựng hệ thống cấp thoát nước nhằm cải thiện môi trường đô thị; tăng cường trang thiết bị y tế cho bệnh viện tỉnh; xây dựng trường đào tạo nghề; tăng cường lực quản lý đô thị; e) Vùng đồng sông Cửu Long: ưu tiên thu hút sử dụng ODA cho lĩnh vực như: quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên; hệ thống thủy lợi; giao Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI thông nông thôn; phát triển giao thông đường thủy; khôi phục tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Mỹ Tho; phát triển sở hạ tầng thành phố Cần Thơ; phát triển sở hạ tầng môi trường; đầu tư vào phát triển nông thôn tổng hợp; cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục; phát triển trường dạy nghề; xây dựng trường Đại học Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia; tăng cường lực quản lý hành cấp 2.3 Định hướng thu hút sử dụng ODA theo nhà tài trợ Các nhà tài trợ có sách, quy mô tài trợ khác mạnh riêng cung cấp ODA cho Việt Nam Chính phủ cố gắng khai thác tối đa mạnh vào đặc điểm nhà tài trợ, phối hợp nỗ lực chung nhà tài trợ việc sử dụng có hiệu vốn ODA theo tinh thần Cam kết Hà Nội Hiệu viện trợ, góp phần thực thành công Kế hoạch năm 2006 - 2010 b) Đối với nhà tài trợ song phương tổ chức đa phương: Chính phủ thu hút sử dụng ODA nhà tài trợ cho chương trình, dự án thuộc lĩnh vực sau: - Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội quy mô nhỏ khu vực nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc gắn với xoá đói giảm nghèo; - Hỗ trợ tăng cường lực người phát triển thể chế, vấn đề hậu WTO ưu tiên cao cho địa phương; - Tăng cường đồng tài trợ để tăng quy mô đầu tư để giảm tình trạng hiệu trùng lắp nhà tài trợ hỗ trợ riêng lẻ; - Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án đầu tư, đơn giản hoá quy trình thủ tục ODA để thúc đẩy giải ngân, giảm bớt gánh nặng nợ nần cho phía Việt Nam từ vốn vay ODA; - Hỗ trợ ngân sách cho số chương trình mục tiêu, số tỉnh để đầu tư cho công trình hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc 2.4 Định hướng sử dụng phương thức mô hình viện trợ: Các phương thức mô hình viện trợ đa dạng, cần lựa chọn cách phù hợp vào quy mô, tính chất điều kiện áp dụng cho trường hợp cụ thể để đảm bảo sử dụng ODA đạt hiệu cao a) Các phương thức viện trợ: Ưu tiên sử dụng ODA không hoàn lại cho chương trình dự án khả hoàn vốn, đặc biệt hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, địa phương có nhiều khó khăn; hướng chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tăng cường lực thể chế, hỗ trợ chuẩn bị dự án ODA vốn vay để giảm bớt vay nợ nước Chính phủ; Vốn ODA hoàn lại, Trích dẫn “ Định hướng sử dụng ODA Lê Quốc Hội Giảng viên, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI đặc biệt khoản vay có ưu đãi cao (lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài có ân hạn) ưu tiên sử dụng để phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội Đối với khoản vay ODA có điều kiện ưu đãi (lãi suất cao, thời gian trả nợ ân hạn ngắn) cần sử dụng cho chương trình, dự án có tính khả thi cao mặt kinh tế có khả trả nợ; b) Áp dụng mô hình viện trợ mới: đẩy mạnh áp dụng mô hình viện trợ tiếp cận theo chương trình, ngành, hỗ trợ ngân sách chung hỗ trợ ngân sách để thực chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát huy vai trò chủ đạo Chính phủ, giảm chi phí giao dịch, tăng cường hài hoà thủ tục tuân thủ hệ thống Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình, dự án ODA III NHÓM GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢN LÝ , THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA 3.1 Nhóm giải pháp chung 3.1.1 Kiện toàn môi trường pháp lý quản lý thu hút sử dụng ODA - Xây dựng Pháp lệnh thu hút, quản lý sử dụng ODA sở pháp điển hoá Nghị định hành có sửa đổi bổ sung để tạo sở pháp lý cao cho công tác thu hút, quản lý sử dụng ODA Trong chuẩn bị Pháp lệnh ODA, sửa đổi bổ sung Nghị định 17/2001/NĐ-CP quản lý sử dụng ODA nhằm quản lý chặt chẽ đầu vào, mở rộng tối đa quyền hạn nâng cao trách nhiệm cho quan thực tăng cường công tác hậu kiểm, đồng thời đồng hoá với văn pháp quy chi phối quản lý đầu tư công; quản lý đầu tư xây dựng công trình, đền bù di dân, giải phóng mặt tái định cư, đấu thầu… - Sửa đổi bổ sung văn pháp quy hành ban hành văn (Nghị định 16/2005/NĐ-CP quản lý đầu tư xây dựng công trình, Nghị định quản lý đầu tư công…) bảo đảm tính quán đồng văn hài hoà với thông lệ quốc tế làm sở cho việc sửa đổi bổ sung văn pháp quy quản lý sử dụng ODA 3.1.2 Hoàn thiện sách tài nước ODA, bao gồm: - Căn vào Chiến lược vay trả nợ nước ngoài, Bộ Tài công bố hạn mức vay vốn ODA thường niên làm điều tiết việc ký điều ước quốc tế vốn vay ODA, bảo đảm an toàn nợ quốc gia - Ban hành sách tài việc sử dụng nguồn vốn ODA dự án có nguồn thu theo hướng cho vay lại nguồn vốn kể vốn ODA không hoàn lại dựa vào nguồn thu khả tạo nguồn thu dự án công bố chế, điều kiện tài cho vay lại cụ thể lĩnh vực để đơn vị Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI thụ hưởng ODA tính toán phương án trả nợ luận chứng tính khả thi dự án trình chuẩn bị đầu tư - Hoàn thiện sách thuế dự án ODA để khắc phục khó khăn vốn đối trình thực dự án ODA - Xem nguồn vốn ODA ký kết nguồn thu ngân sách Bộ, địa phương quan chủ quản cân đối trình xây dựng ngân sách để tính đủ nguồn thu, bảo đảm điều kiện (vốn đối ứng) cho việc thực dự án ODA tính công khai, minh bạch công đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước - Mở rộng việc tiếp cận nguồn vốn ODA thành phần kinh tế để thực công trình phục vụ lợi ích công cộng sở tuân thủ quy định luật pháp liên quan tới quản lý sử dụng ODA 3.1.3 Nâng cao tính tự chủ chất lượng chuẩn bị nội dung chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, thông qua giải pháp: - Các Bộ, ngành, địa phương, quan chủ quản đơn vị thụ hưởng chủ động đề xuất nội dung chương trình, dự án ODA, tránh tình trạng phụ thuộc vào nhà tài trợ tư vấn, sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sử dụng ODA chung nước, ngành, địa phương đơn vị - Tăng cường sử dụng tư vấn nước (kể thuyết phục nhà tài trợ) để góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam giảm phí tư vấn nước - Các quan quản lý Nhà nước ODA, quan chủ quản phù hợp với quy định phân cấp quản lý ODA xem xét cách chặt chẽ thiết lập chế theo dõi việc thực nội dung đề xuất dự án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục chương trình, dự án ODA yêu cầu tài trợ 3.1.4 Nâng cao nhận thức hiểu biết sách quy trình thủ tục ODA Chính phủ nhà tài trợ: Thường xuyên tổ chức tập huấn cho Ban quản lý dự án sách quy trình, thủ tục ODA Chính phủ nhà tài trợ để thấy trước dự kiến biện pháp xử lý quy định không khớp hai phía nhằm bảo đảm thực dự án tiến độ thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA 3.1.5 Tạo điều kiện để người dân tham gia vào trình thu hút sử dụng ODA Thông qua việc chuẩn bị thực chương trình, dự án ODA cụ thể địa bàn lãnh thổ để tranh thủ đồng tình, ủng hộ, kể đóng góp vật chất cho Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI việc thực giám sát kiểm tra trình thực hoạt động liên quan tới đền bù, di dân tái định cư; xây dựng bản; tác động môi trường 3.1.6 Hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA: - Sớm xây dựng kho liệu ODA làm sở thông tin cho công tác theo dõi đánh giá ODA; thống kê, báo cáo chia sẻ thông tin quan quản lý, đơn vị thụ hưởng ODA nhà tài trợ - Ban hành số tiêu ODA hệ thống thống kê Nhà nước - Ban hành chế độ theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA sớm đưa vào vận hành hệ thống thí điểm theo dõi đánh giá quốc gia chương trình, dự án ODA - Áp dụng số chế tài không xem xét yêu cầu mở rộng dự án kéo dài thời gian thực quan chủ quản báo cáo tình hình thực dự án theo quy định: báo cáo toán tài chương trình, dự án ODA phải kèm theo báo cáo đánh giá kết thúc dự án 3.1.7 Tăng cường hoạt đông hài hoà quy trình thủ tục ODA Chính phủ nhà tài trợ nhà tài trợ với nhau: - Triển khai sáng kiến nhóm nhà tài trợ: Nhóm ngân hàng phát triển; Nhóm nhà tài trợ đồng kiến (LMDG); Nhóm tổ chức Liên hợp quốc hoạt động hài hoà quy trình thủ tục ODA nội nhóm - Thực kế hoạch hành động thường niên hài hoà quy trình thủ tục ODA phù hợp với Tuyên bố cấp cao Pa-ri Cam kết Hà Nội hài hoà quy trình thủ tục ODA, tuân thủ quốc gia nâng cao hiệu viện trợ, trước mắt vấn đề kỹ thuật hệ thống báo cáo tình hình thực chương trình, dự án ODA; văn kiện dự án thống (F/S); đánh giá chung chương trình, dự án ODA; thực nghiên cứu chung 3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA Việt Nam Thứ : Cần cải cách thủ tục hành khâu triển khai phê duyệt dự án giải phóng mặt Trong hai bên nỗ lực để tăng thêm viện trợ ODA cho Việt Nam nhằm “gỡ nút thắt cổ chai hạ tầng” “kích thích kinh tế”, nỗ lực lại bị chặn lại thủ tục hành phức tạp, lực hạn chế cấp thừa hành bên Các khoản ODA giậm chân chỗ, gây lãng phí lớn làm ảnh hưởng xấu Các giai co đáng kể thời gian tới, 3.1 Trích dẫn Định hướng thu hút khoản sử dụng vay vốn ODA đoạnlại 2006-2010 Việt Nam đạt ngưỡng quốc gia có thu nhập Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Một vấn đề quan trọng thời gian quy trình phê duyệt dự án Thông thường, hầu hết dự án có tỷ lệ giải ngân thấp vòng năm Sau khoản vay phê duyệt, phải khoảng năm để thành lập Ban Quản lý Dự án thuê tư vấn Tư vấn phải tiếp năm để hoàn thành thiết kế chi tiết dự án, sở thiết kế chi tiết để xây dựng hồ sơ mời thầu Sau đó, lại tiếp năm để thiết kế chi tiết dự án phê duyệt tiến hành đấu thầu Nếu cải tiến quy trình này, Việt Nam chắn nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Để làm điều đó, cần phải đẩy mạnh phân cấp cho địa phương sở tin cậy minh bạch, để địa phương giải kịp thời vấn đề nảy sinh Mặt khác Bộ, địa phương phải rà soát lại thủ tục cấp đất, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước Xem xét để giảm tiếp giá cước viễn thông; ổn định giá thuê đất, giá loại dịch vụ khác để đảm bảo cạnh tranh, thu hút đầu tư tăng tốc độ giải ngân vốn ODA Thứ hai: Cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia vào trình giải ngân vốn ODA Những năm gần đây, dù có tiến rõ rệt công tác giải ngân vốn hỗ trợ phát triển thức ODA, nhìn khu vực giới, tốc độ giải ngân ODA Việt Nam mức khiêm tốn Vấn đề sử dụng hiệu nguồn vốn ODA cam kết lên tới mức kỷ lục tỉ USD năm tiếp tục toán không đơn giản Còn nhìn lại trình dài suốt từ năm 1993 đến nay, tổng số vốn cam kết 42,5 tỉ USD, thực giải ngân 22 tỉ USD Với tỷ lệ giải ngân đạt 50-60%, khó nói kinh tế tận dụng tốt lợi chi phí vốn giá rẻ Trong doanh nghiệp nhà nước giải ngân không hết nguồn vốn giá rẻ ODA, không doanh nghiệp quốc doanh thực tế cảnh thiếu vốn, phải huy động với lãi suất cao gấp 2, lần nguồn ODA Trong nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng này, Ban Bí thư Trung ương Đảng Kết luận tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, theo đó, có chế để doanh nghiệp tư nhân vay vốn viện trợ phát triển thức ODA doanh nghiệp nhà nước Đầu tháng vừa qua, Ban Bí thư Trung ương kết luận, cần có chế để DN tư nhân quyền tiếp cận nguồn vốn ưu đãi doanh nghiệp nhà nước Và lập tức, chuyên gia kinh tế, nhà tài trợ, đặc biệt nhiều doanh nghiệp quốc doanh hưởng ứng tích cực chủ trương Nhu cầu tiếp cận ODA doanh nghiệp thực lớn Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Cũng nỗ lực từ phía nhà tài trợ nước ngoài, gần đây, Ngân hàng Thế giới tiến hành giúp Chính phủ Việt Nam hoàn thiện khung tài trợ cho mô hình công tư hợp doanh dự án ODA, gọi mô hình PPP Ngân hàng giới cho rằng, việc hợp tác Nhà nước kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy tiến độ thực dự án ODA Các nhà tài trợ khác ADB, hay JICA…v.v tiến hành thí điểm số mô hình giúp doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức Thứ ba: Tăng cường theo dõi quản lý ODA Giải pháp bao gồm: + Đảm bảo tính đồng bộ, quán, rõ ràng, đơn giản minh bạch hệ thống pháp lý liên quan đến quản lý sử dụng ODA + Tăng cường nỗ lực chống tham nhũng phủ + Đẩy nhanh cải cách hành hiệu hành nhà nước + Nâng cao đào tạo chuyên nghiệp đào tạo lại cán quản lý dự án + Hoàn thiện sách tài ODA bao gồm thực quản lý nợ nước đảm bảo sách thuế thông thoáng chương trình dự án ODA + Tăng cường quản lý vốn ODA theo Luật ngân sách Thứ tư: Nâng cao lực ban quản lý dự án ODA Nhân lực nguồn lực quan trọng, định thành công dự án Các dự án ODA thường dự án mang tính xã hội, phải bộ, ngành liên quan thẩm định phê duyệt; cần quan chủ quản địa phương giám sát, kiểm tra trình thực quan quản lý sử dụng dự án làm chủ đầu tư nên việc đào tạo đội ngũ nhân lực có lực quản lý dự án vấn đề cấp thiết Đối với địa phương yếu quản lý dự án giải pháp tình bổ sung tạm thời số cán quản lý dự án chuyên trách cấp trung ương để thực việc quản lý dự án ODA quan thuộc địa phương làm chủ quản chủ đầu tư Thứ năm: Sử dụng nguồn vốn ODA có chọn lọc Nguồn vốn ODA phải thu hít sử dụng có mục đích tối đa hóa phúc lợi xã hội, sử dụng kết hợp hài hòa với nguồn vốn đầu tư khác nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước Do việc thu hút nguồn vốn ODA nên trọng vào chất lượng số lượng Thu huits sử dụng vốn ODA phải vào yếu tố kinh tế xã hội dựa việc phân tích lợi ích xã hội từ việctiếp nhận vốn, chuyển giao kiến thức công nghệ, kinh nghiệm kỹ quản lý Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Thứ sáu: Cần xây dựng kế hoạch giảm dần nguồn vốn ODA ưu đãi tận dụng nguồn vốn khác phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Luồng vốn ODA ưu đãi lớn giảm dần với phát triển đất nước Qua học ASEAN Trung Quốc minh chứng cho điều đó, đặc biệt Việt NAM trở thành nước có mức thu nhập trung bình xu hướng khối lượng vốn ODA giảm, khoản vốn ưu đãi Để đối mặt với thực tế Việt Nam cần nghiên cứu kế hoạch chiến lược giảm dần nguồn vốn ODA đặc biệt nguồn vốn ưu đãi, đồng thời phải xây dựng kế hoạch thu hút nguồn vốn khác thay bổ sung cho nguồn vốn ODA nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước FDI, vốn nước v.v Bằng Việt Nam thành công đối mặt với khối lượng ODA giảm phát huy hiệu sử dụng vốn tất nguồn vốn, gồm vốn ODA Thứ bảy : Một mặt tăng cường vốn ODA cở sở hạ tầng cần trọng nguồn vốn ODA vào phát triển y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp nông thôn…v.v Cần phân bổ vốn nhiều cho dự án y tế, giáo dục tính chiến lược dài hạn chúng cần đào tạo cán quản lý Ban quản lý dự án ngành Phát triển làng nghề , phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn từ nguồn vón ODA cần trọng làm giải lượng việc làm lớn nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân Mặt khác thông qua dự án thực hiện, cần tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán Việt Nam tiếp thu công nghệ đại, kỹ thuật tổ chức quản lý dự án nước bạn KẾT LUẬN Việt Nam gia nhập quốc gia có thu nhập trung bình hội lớn đất nước thách thức không nhỏ đường hội nhập kinh tế yếu kém, kết cấu hạ tầng cần nhiều cải thiện Đối mặt với xu hướng luồng vốn ODA giảm dần có biến cấu thời gian tới việc có chiến lược thu hút sử dụng vốn ODA ngày hiệu trở thành vấn đề cấp thiết thiếu Việt Nam Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Qua đề tài em hy vọng làm sáng rõ phần xu hướng luồng vốn ODA vào Việt Nam thời gian tới qua có giải pháp chiến lược thu hút sử dụng vốn hiệu Tuy có cố gắng tránh khỏi thiếu sót, em chân thành mong góp ý đánh giá thầy cô để hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh Tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tạp chí khoa học công nghệ Đà Nẵng - SỐ 5(40).2010 Báo cáo đánh giá chương trình , dự án ODA Bộ Tài Chính giai đoạn 2000- 2007 Định hướng sử dụng ODA Giảng viên : Lê Quốc Hội, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) Định hướng thu hút sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức thời kỳ 2006 – 2010 Bộ kế hoạch Đầu tư (11/2004), ‘Hội thảo Quy hoạch thu hút sử dụng ODA đến năm 2010’, Hải phòng Dương Đức ưng (20/05/2002), ‘Bài phát biểu Hội Nghị hài hoà thủ tục dự án ODA - MPI/DAC-OECD/LMDG’, Hà nội UNDP (2001), Tổng quan Viện trợ phát triển thức Việt Nam, Hà nội Tình hình tổng quan ODA Việt Nam (Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc năm) 10 Bao cáo phát triển Việt Nam 2009-Huy động sử dụng vốn Trang web : Trang web Bộ Kế hoạch đầu tư : www.mpi.gov.vn Trang web Bộ Tài : www.mof.gov.vn Trang web Thời báo kinh tế Việt Nam Trang web Viện nghiên cứu phát triển thành phố HCM http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/ http://baodautu.vn/ http://www.saga.vn Cổng thông tin kinh tế Việt NAM http://www.vnep.org.vn http://www.worldbank.org.vn http://www.unicef.org.vn LỜI CAM ĐOAN Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Họ tên : Hà Văn Tưởng Mã SV: CQ493117 Lớp : Kinh tế phát triển 49A Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nội dung đề tài : XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Tôi cam đoan trình thực tập không chép tài liệu luận văn khác Nếu chép toi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI MỤC LỤC Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN [...]... hội Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI CHƯƠNG II : XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI I THỰC TRẠNG LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 1 Bối cảnh Kinh tế xã hội ở Việt Nam Cùng với với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, đã có sự chuyển. .. đoạn 1993- 2000 Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Biểu đồ 1d: Tỷ lệ giải ngân vốn ODA giai đoạn 1993- 2000 Qua biểu đồ 1d : nhận thấy tỷ lệ vốn giải ngân giai đoạn 1993-2000 của Việt Nam có những chuyển biến rất tích cực trong cong tác triển khai giải ngân vốn ODA điển hình năm 1993... một số nhà tài trợ khác đồng tài trợ Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Tổng vốn ODA đã ký trong ba năm 2006-2010 đạt khoảng 22,67 tỷ USD So với chỉ tiêu đề ra trong định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA thời kỳ 2006-2010 (12,35 - 15,75 tỷ USD ký kết mới) thì Việt Nam đã hoàn thành tốt công tác ký kết hiệp định vốn ODA vượt chỉ tiêu 43,94 % Trong giai... phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2001 - 2005 Biểu đồ 2c: Vốn ODA cam kết, ký kết vốn giải ngân giai đoạn 2001- 2005 Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Biểu đồ 2d: Tỷ lệ giải ngân vốn ODA giai đoạn 2001- 2005 Trong giai đoạn 2001- 2005 tỷ lệ vốn giải ngân có xu hướng giảm Nguồn vốn ODA đã được giải ngân tính cho ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ năm 2001... bứt phá khá trong công tác giải ngân vốn ODA nhưng khối lượng vốn giải ngân còn thấp so trung bình các nước trong khu vực và thế giới 2.2 Giai đoạn 2001 – 2005 - Tình hình cam kết , ký kết , thực hiện vốn ODA Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Bảng 2a: Vốn ODA cam kết, ký kết vốn giải ngân giai đoạn 1993- 2000 Năm Vốn cam kết 2001 2,40 2002 Vốn ký kết Vốn giải... 1,24 56,36 24,0 Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 1999 2,40 1,50 1,35 68,75 22,22 2000 2,10 1,80 1,65 64,28 8,87 Biểu đồ 1b: Vốn ODA cam kết, ký kết vốn giải ngân giai đoạn 1993- 2000 Vốn cam kết ODA trong giai đoạn 1993- 2000 tăng rất chậm thậm chí có xu hướng giảm, cao nhất là năm 1996 với mức 2,43 tỷ USD cam kết , bình quân vốn ODA cam kết trong giai đoạn... chiếm khoảng 15 - 20%, phần còn lại là vốn vay ưu đãi Số vốn Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI ODA cam kết này được sử dụng trong nhiều năm, tuỳ thuộc vào thời hạn của các chương trình và dự án cụ thể Để sử dụng nguồn vốn ODA đã cam kết, Việt Nam đã ký kết với các nhà tài trợ các điều ước quốc tế về ODA (dự án, nghị định thư, hiệp định, chương trình) Tính từ... cao năng lực quản lý nhà nước Nguồn vốn ODA không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà nguồn vốn này còn chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước chuyển giao kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả đầu tư Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 4 ODA tăng khả năng thu hút FDI và tạo điều kiện mở rộng đầu tư phát triển trong nước Nguồn vốn ODA thường là do các nước phát triển... CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Trong thời kỳ 1993 – 2010, tổng giá trị ODA cam kết đạt 64,322,88 tỷ USD, tổng vốn ODA ký kết đạt 46,312,29 tỷ USD (72% tổng lượng ODA cam kết), tổng vốn ODA giải ngân đạt 29,732 tỷ USD (64,1% tổng lượng ODA ký kết) Trong thời gian qua, các ngành và lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư và định hướng phát triển... trợ, mỗi năm cộng đồng các nhà tài trợ cam kết cung cấp cho nước ta hơn 2 tỷ USD Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế đối Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI với công cuộc phát triển kinh tế xã hội Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đã đóng vai trò quan trọng, góp phần giúp Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế, ... hội Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI CHƯƠNG II : XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG... cho Việt Nam đạt 13,8 tỷ USD Biểu đồ 1c: Vốn ODA cam kết, ký kết vốn giải ngân giai đoạn 1993- 2000 Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN... nước Đề tài: XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI CHƯƠNG III : KIẾN NGHỊ TRONG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA Ở VIỆT NAM I CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI, Đề tài XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI, Đề tài XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH LUỒNG VỐN ODA VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn