26 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sử có đáp án

143 644 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2016, 10:51

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Trình bày nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 - 1925 Câu (3,0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương để tập hợp lực lượng cách mạng năm 1939 - 1945? Chủ trương kế thừa công xây dựng, bảo vệ đất nước nay? Phát biểu suy nghĩ em vai trò việc đoàn kết dân tộc Câu (2,0 điểm) Phân tích học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? Câu (3,0 điểm) Biểu phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX Sự phát triển có tác động đến nước Mĩ giới? -Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:………………………………;Số báo danh: …………………………… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Hướng dẫn chấm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ I LƯU Ý CHUNG: Dưới kiến thức bản, học sinh phải trình bày đầy đủ, xác đạt điểm tối đa, học sinh trình bày sáng tạo, thuyết phục cộng điểm khuyến khích không vượt tổng số điểm câu II ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung Điểm Trình bày nét phong trào dân tộc dân chủ Việt 2,0 Nam năm 1919 - 1925 A Những nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919-1925 - Phong trào yêu nước giai cấp tư sản diễn với hoạt động: tẩy chay tư sản hoa kiều (1919); vận động người Việt Nam mua 0,25 hàng người Việt Nam; chống tư Pháp độc quyền cảng Sài Gòn (1923); thành lập Đảng lập hiến (1923)… - Phong trào yêu nước tầng lớp tiểu tư sản trí thức diễn với hoạt động yêu nước Phan Bội Châu, tổ chức Tâm tâm xã Trung Quốc…Phan Châu Chinh Pháp…; thành lập tổ chức trị (Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt…) với nhiều hoạt động phong 0,5 phú sôi mít tinh, biểu tình, bãi khóa…; lập nhà xuất tiến (Nam đồng thư xã, Cường học thư xã, Quan hải tùng thư…); nhiều tờ báo tiến (Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê…); đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925); truy điệu để tang Phan Chu Trinh (1926)… - Năm 1919, thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Tháng - 1920, Người đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin đăng báo Nhân đạo Tháng 12 - 1920, Đại hội lần thứ XVIII Đảng 0,5 Xã hội Pháp họp Tua, Người bỏ phiếu gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc với số người yêu nước Angiêri, Marốc…lập Hội Liên Hiệp thuộc địa Pari, báo Người khổ; viết cho nhiều báo…; Người dự Hội nghị quốc tế nông 0,25 dân (1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924)…thành lập nhóm Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam cách mạng niên - Phong trào công nhân diễn với đời Công hội (1920), đấu tranh công nhân viên chức sở công thương tư 0,5 nhân Bắc Kì (1922), bãi công công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, tiêu biểu bãi công thợ máy xưởng Ba Son (8 - 1925)… Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương để tập hợp lực lượng cách mạng năm 1939 - 1945? Chủ trương kế thừa công xây dựng bảo vệ đất 3,0 nước nay? Phát biểu suy nghĩ em vai trò việc đoàn kết dân tộc A Chủ trương tập hợp lực lượng Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1939 - 1945 - Taị hội nghị BCH TW Đảng tháng 11/1939: Để thực nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập Đảng chủ trương thành lập mặt trận “Mặt trận Thống dân tộc phản đế Đông Dương” (gọi tắt Mặt trận phản đế Đông Dương) thay cho mặt trận dân chủ Đông Dương… - Tại hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941: + Đầu năm 1941, tình hình giới nước có chuyển biến mau lẹ Đứng trước yêu cầu giải phóng dân tộc ngày cấp thiết, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 0,25 triệu tập, hội nghị xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt cách 0,5 mạng giải phóng dân tộc…Hội nghị định thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) thay cho Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương, thay tên hội phản đế thành hội Cứu quốc giúp đỡ việc thành lập mặt trận Lào, Campuchia + Đảng chủ trương giải vấn đề dân tộc khuôn khổ 0,25 nước Đông Dương Đây chủ trương sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tự lực nước Đông Dương, nâng cao ý thức đoàn kết sức mạnh dân tộc - Từ sau hội nghị BCHTW tháng - 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng toàn diện 0,5 bao gồm lực lượng trị lực lượng vũ trang Đến trước cách mạng tháng năm 1945, Đảng tập hợp lực lượng cách mạng hùng hậu: hầu khắp nước có tổ chức Việt Minh, lực lượng vũ trang hợp thành Việt Nam giải phóng quân - Trong tháng Tám năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh, thời cách mạng chín muồi Để phát động lệnh tổng khởi nghĩa 0,5 nước, Đảng triệu tập Đại hội quốc dân Tân Trào - Sơn Dương Tuyên Quang (ngày 16 17 tháng năm 1945),…thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh đứng đầu Nhờ đó, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, tâm đứng lên tổng khởi nghĩa, giành quyền thắng lợi b Chủ trương kế thừa công xây dựng bảo vệ đất nước nay? - Trong công xây dựng bảo vệ đất nước nay, Đảng ta trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò thiết thực, đoàn kết nhân dân thực quyền làm chủ nhân dân, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia,… bước thực thắng lợi 0,5 nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước… c Phát biểu suy nghĩ vai trò việc đoàn kết dân tộc: Học sinh phát biểu suy nghĩ cá nhân, cần nêu được: đoàn kết 0,5 cội nguồn tạo nên sức mạnh dân tộc… Phân tích học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề 2,0 biển, đảo nay? a Bài học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 - Đảng phải có đường lối cách mạng đắn, sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; nắm bắt tình hình để đề chủ trương, biện pháp cách mạng cho phù 0,5 hợp - Đảng phải tập hợp lực lượng cách mạng mặt trận dân tộc thống (mặt trận Việt Minh) với nòng cốt khối liên minh công nông, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hóa, cô lập kẻ thù 0,5 đánh bại chúng - Trong đạo khởi nghĩa, Đảng phải linh hoạt kết hợp nhiều hình thức đấu tranh: đấu trang trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa 0,25 phần, chớp thời phát lệnh tổng khởi nghĩa - Đảng kết hợp đấu tranh xây dựng để ngày vững mạnh tổ chức, tư tưởng, trị, đủ lực uy tín để lãnh đạo 0,25 cách mạng thành công b Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? Học sinh trình bày theo quan điểm cá nhân cần có lập luận lôgic, thuyết phục sở tình hình thực tế vấn đề biển, đảo Gợi ý: Học sinh tùy chọn học sau: - Đường lối lãnh đạo đắn Đảng Nhà nước: đấu tranh 0,5 biện pháp hòa bình sở luật biển Quốc tế, kiên giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đoàn kết với nước khu vực, tranh thủ ủng hộ quốc tế… - Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sở thực thực để đấu tranh biện pháp cần thiết… Biểu phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 3,0 kỉ XX Sự phát triển có tác động đến nước Mĩ giới? a Trình bày phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX * Sự phát triển kinh tế - Sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ có bước phát triển mạnh mẽ: 0,25 + Trong khoảng nửa sau năm 40, tổng sản phẩm quốc dân tăng trung bình hàng năm 6% + Công nghiệp: Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới nửa tổng sản lượng công nghiệp toàn giới ( năm 1948 56%) 0,25 + Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp tăng 27% so với trước chiến tranh Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mĩ lần tổng sản lượng 0,25 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a Nhật Bản cộng lại + Giao thông vận tải: Mĩ có 50% tàu bè lại mặt biển + Tài chính: chiếm ¾ dự trữ vàng giới…Nền kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế giới - Như vậy, khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài lớn giới 0,25 0,25 0,25 * Sự phát triển khoa học kĩ thuật - Mĩ nước khởi đầu cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai - Mĩ nước đầu lĩnh vực: chế tạo công cụ sản xuất mới, 0,25 vật liệu mới, lượng mới… 0,25 b Kinh tế khoa học kĩ thuật tác động đến nước Mĩ giới - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Mĩ; tạo sở, tiềm lực để Mĩ thực chiến lược toàn cầu 0,5 - Thúc đẩy kinh tế khoa học kĩ thuật toàn cầu phát triển 0,5 -Hết - SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BÌNH (Đề thi gồm 01 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Đề thi môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Câu ( 3,0 điểm) Trình bày hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 hình thức niên biểu Anh (chị) rút kết luận vai trò Người cách mạng Việt Nam thời gian đó? Câu (2,0 điểm ) Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta lâm vào tình hiểm nghèo ví “ngàn cân treo sợi tóc” Anh (chị) phân tích hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 để làm sáng tỏ nhận định Câu (2,0 điểm) Trình bày khác chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 1965) với chiến lược Chiến tranh cục (1965 - 1968) đế quốc Mĩ Việt Nam lĩnh vực: âm mưu bản, vai trò Mĩ, vai trò lực lượng Sài Gòn, quốc sách bình định, miền Bắc Trong trình xâm lược Việt Nam, chiến lược chiến tranh đế quốc Mĩ toàn diện, mở rộng thâm độc nhất? Vì sao? Câu (3,0 điểm) Trình bày đời Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nội dung Hiệp ước Bali (1976) Trong bối cảnh nay, ASEAN cần phải tăng cường hoạt động nhằm xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh? - - - - -Hết- - - - Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh………………………………… SBD:…………………… SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN BÌNH - ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút A HƯỚNG DẪN CHUNG: I Phần tự luận: Học sinh trả lời theo cách riêng đáp ứng yêu cầu hướng dẫn chấm cho đủ điểm hướng dẫn quy định Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống giáo viên chấm kiểm tra II Điểm toàn bài: Sau cộng điểm toàn bài, làm tròn đến chữ số thập phân B ĐÁP ÁN: TỰ LUẬN (10 điểm) Nội dung Câu Câu (3,0 điểm) Điểm * Niên biểu hoạt động chủ yếu Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 STT Thời gian Nội dung kiện 07/1920 Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin 12/1920 Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (ĐH Tua), Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản,tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp 1921- 1923 2,0đ Người hoạt động Pháp: Thành lập Hội Liên Hiệp dân tộc thuộc địa 0,25 0,25 0,25 Pari (1921), báo “Người khổ”,viết cho báo Nhân đạo,Đời sống công nhân,đặc biệt biên soạn “Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1923- 1924 Người hoạt động Liên Xô:Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10-1923), Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924), 0,25 0,5 06/1925 Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Châu Trung Quốc Người cho xuất cáo “Thanh niên” làm quan ngôn luận Hội (21/06/1925) cho xuất tác phẩm Đường kách mệnh (1927) 07/1925 Người với số nàh cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia lập hội Liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông Từ 06/01/1930 Người chủ trì Hội nghị hợp tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Cửu Long - Hương Cảng - Trung Quốc * Kết luận vai trò Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam giai đoạn 1920 - 1930: - Người xác định đường cứu nước mới, mở đường để giải tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước đầu kỉ XX - Người có vai trò quan trọng việc chuẩn bị điều kiện cho đời (về tư tưởng, trị tổ chức) trực tiếp sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chấm dứt tình trạng khủng hoảng lãnh đạo cách mạng - Người đề đường lối đắn cho cách mạng Việt nam thông qua 0,25 0,25 1,0đ 0,5 0,25 Câu chiến lược tổng tiến công dậy Mùa xuân 1975 có ý nghĩa lịch sử to 0,5đ lớn: - Thứ nhất, thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi lòng yêu nước, chí căm thù giặc với khí phách hiên ngang dân tộc anh hùng soi sáng chân lý thời đại Hồ Chí Minh "Không có quý độc lập tự do" - Thứ hai, thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi trí tuệ Việt Nam, tâm hồn, cốt cách lĩnh văn hoá Việt Nam - Thứ ba, thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh thân chiến tranh nghĩa, thắng phi nghĩa, chiến mà đẹp, cao thượng, anh hùng thắng xấu, ác, thấp hèn Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đỉnh cao tổng tiến công dậy long trời lở đất quân dân ta từ đầu tháng ngày 30 tháng 4, nhanh chóng đập tan hang ổ cuối địch giải phóng thành phố Sài Gòn thời gian ngắn, làm tan rã toàn lực lượng địch, đánh đổ toàn hệ thống quyền tay sai từ Trung ương đến địa phương, kết thúc toàn thắng Tổng tiến công dậy toàn miền Nam, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân nước Phân tích nguyên nhân thắng lợi cách mạng Việt Nam từ năm 3,0 điểm 1930 đến năm 2000 Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta học kinh nghiệm gì? a Phân tích nguyên nhân thắng lợi cách mạng Việt Nam từ 1,5 đ năm 1930 đến năm 2000 Lịch sử đấu tranh xây dựng đất nước nhân dân ta từ thực dân Pháp nổ súng xâm lược đến trải qua nhiều thời kì, nhiều bước thăng trầm đầy kịch tính Từ Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin năm 1920 Đảng cộng sản Việt Nam đời đầu năm 1930, đấu tranh dựng nước giữ nước nhân dân ta lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải chịu nhiều hy sinh gian khổ, song cuối giành thắng lợi vẻ vang Thắng lợi nối tiếp thắng lợi, mở đầu thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, tiếp thắng lợi năm kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 21 năm kháng chiến chống Mĩ xâm lược (1954 - 1975) thắng lợi công đổi lên chủ nghĩa xã hội Thắng lợi có nhiều nguyên nhân, là: - Nhân dân ta đoàn kết lòng, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, dũng cảm độc lập tự Truyền thống dân tộc phát huy cao độ thời kì cách mạng Đảng lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đội tiên phong đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng với đường lối cách mạng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ nhân tố hàng đầu, chi phối nhân tố khác cách mạng Việt Nam b Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 để lại cho Đảng Cộng sản 1,5 đ Việt Nam nhân dân ta học kinh nghiệm: - Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, học xuyên suốt trình cách mạng nước ta - Sự nghiệp cách mạng nhân dân nhân dân nhân dân Nhân dân người làm nên thắng lợi lịch sử - Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước với sức mạnh quốc tế - Sự lãnh đạo đắn Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi cách mạng Việt Nam TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN THI : LỊCH SỬ Th ời gian : 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu ( 3,0 điểm ) Nét hoạt động cứu nước Nguyễn Ái Quốc năm 1921 – 1927 Ý nghĩa hoạt động cách mạng Việt Nam Câu (2,0 điểm): Tại Đảng Cộng sản Đông Dương lại phát động cao trào kháng Nhật cứu nước? Nêu tác dụng cao trào kháng Nhật cứu nước thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 Câu ( 2,0 điểm ) Vì kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 – 12- 1946? Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng Câu ( 3,0 điểm ) Trình bày trình thành lập phát triển Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: .; Số báo danh: TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN HDC THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn Lịch sử ( Hướng dẫn chấm có 04 trang ) Câu Kiến thức Nét hoạt độngcứu nước NAQ từ 1921-1927 ý nghĩa… a Nét hoạt độngcứu nước…… -Sau tìm thấy đường cứu nước đắn, NAQ nhận thức vai trò ĐCS, từ người tích cực chuẩn bị trị ,tư tưởng tổ chức, tiến tới thành lập ĐCS nước ta -Trong năm 1921-1923( Pháp ) + Năm 1921, NAQ với số người yêu nước nước khối thuộc địa Pháp thành lập “Hội lên hiệp thuộc địa” Pari nhằm tập hợp lực lượng quan ngôn luận Hội báo Người khổ người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút… + Người viết cho báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân đặc biệt viết Bản án chế độ thực dân Pháp… - Trong năm 1923-1924( Liên Xô ) + Tháng 6-1923, NAQ bí mật sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân bầu vào BCH Hội… +Người lại Liên Xô vừa nghiên cứu, học tập vừa viết cho báo Sự thật, Tạp chí Thư tín quốc tế +Tháng 6-1924, người dự Đại hội lần thứ V QTCS, người trình bày quan điểm vị trí chiến lược CM thuộc địa, mối quan hệ PTCN nước đế quốc với PTCM nước thuộc địa… -Trong năm 1924-1927( Trung Quốc ) +Tháng 11-1924, NAQ đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp đâò tạo cán bộ, xây dựng tổ chức CM ,truyền bá lý luận CM giải phóng dân tộc vào Việt Nam… + Tháng 6-1925, người thành lập Hội VNCM niên, có tổ chức” Cộng sản đoàn” làm nồng cốt, xuất báo Thanh niên làm quan ngôn luận Hội… + Từ 1925-1927, mở lớp huấn luyện trị, đào tạo cán CM Quảng Châu…đầu 1927, xuất tác phẩm “ Đường cách mệnh”… Ý nghĩa hoạt động đó: + Những tác phẩm người năm 20 kỷ XX hợp thành hệ thống quan điểm lí luận cách mạng GPDT theo đường CMVS, truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào dân tộc phát triển… + Những tư tưởng cách mạng người truyền bá nước ánh sáng soi đường cho lớp niên yêu nước Việt Nam đầu kỷ XX tìm chân lý cứu nước….là chuẩn bị trị-tư tưởng cho đời ĐCS Việt Nam Điểm 3,0 2,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 0,25 0.25 0,75 0,25 0,25 + Việc thành lập Hội VNCM thah niên đào tạo cán cách mạng bước chuẩn bị tổ chức cho thành lập Đảng cộng sản Việt Nam… 0,25 Tại Đảng Cộng sản Đông Dương lại phát động cao trào kháng Nhật cứu nước? 2,0 Nêu tác dụng cao trào kháng Nhật cứu nước thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 * Đảng Cộng sản Đông Dương phát động cao trào kháng Nhật cứu nước: Vào đầu 1945, CTTG II bước vào giai đoạn kết thúc, phe FX thất bại liên tiếp chiến trường, thủ đô Pari giải phóng, quyền Pêtanh đổ, phủ Đờ Gôn lên cầm quyền 0.25 Ở mặt trận TBD, quân N khốn đốn trước đòn công liên quân A-M Ở Đông Dương bọn Pháp nhân hội ngóc đầu dậy, riết hoạt động, làm 0.25 cho mâu thuẫn N-P gay gắt Để trừ nguy quân Đồng minh vào Pháp dậy thọc sau lưng mình, Nhật tay trước Đêm 9/3/1945, Nhật nổ súng đảo Pháp toàn cõi Đ Dương Quân Pháp chống cự yếu ớt, sau vài chống trả nhanh chóng đầu hàng.Dâng toàn 0,25 Đông Dương cho Nhật Ngay sau Nhật đảo Pháp, BTV TW Đảng họp hội nghị mở rộng Đình Bảng (Từ Sơn-Bắc NinhNgày 12/3/1945,TVTW Đảng thị “ N-P bắn hành động chúng ta” Bản thị nhận định : -Cuộc đảo đưa đến hậu gây khủng hoảng lớn trị với Nhật, làm cho tình CM xuất hiện, điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi - xác định kẻ thù chính, nhân dân Đ dương lúc FX nhật bọ tay sai Thay hiệu” đánh đuổi ĐQ, FX P-N” hiệu”đánh đuổi FX Nhật” đưa hiệu “thành lập quyền Cm’ để chống CP bù nhìn tay sai 0.25 0.25 Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa 0,25 * tác dụng cao trào kháng Nhật cứu nước - Qua cao trào, lực lượng trị vũ trang nước phát triển mạnh, tạo thời cho 0,5 Tổng khởi nghĩa mau chín muồi - Là bước phát triển nhảy vọt, làm tiền đề để nhân dân ta có đủ lực chớp lấy thời đưa Tổng khởi nghĩa tháng Tám đến thắng lợi nhanh gọn đổ máu Cao trào kháng Nhật cứu nước, thực chất trình chuẩn bị cho q/c tư tưởng tổ chức để khởi nghĩa giành quyền, tạo tiền đề thúc đẩy cho thời khởi nghĩa nhanh chóng chín muồi Vì kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 – 2,0 12- 1946? Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng * kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ : 0,25 - Sau HĐSB Tạm ước Việt -Pháp ký kết, ta thực nghiêm túc điều khoản quy định, đồng thời tích cực chuẩn bị LL đề phòng tình bất trắc Pháp gây - Trong đó, TD Pháp từ khiêu khích đến bội ước Ở Nam Bộ, chúng tập trung 0,25 quân tiến công phòng tuyến ta, đánh chiếm vùng tự do, thực sách đàn áp dã man nhân dân ta Ở Miền Bắc, chúng tìm cách gây hấn, dùng lực lượng đánh chiếm thành phố chiến lược ta 27/11/1946, chúng đánh chiếm Lạng Sơn Hải Phòng, ngày 17/12, HN ,Pháp gây vụ thảm sát đồng bào ta khu phố hàng Bún, chiếm trụ sở tài - Đặc biệt , ngày 18/12/1946, chúng láo xược gởi tối hậu thư buộc CP ta phải giải tán LL tự vệ chiến đấu giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.Như khả hoà hoãn không còn, kẻ thù dùng vũ lực xâm lược nước ta Trước hành động xâm lược TD Pháp, ND ta không đường khác phải đứng lên cầm vũ khí kháng chiến để bảo vệ độc lập tự -Ngày 18 19-12-1946, BTV TW Đảng họp hội nghị mở rộng Vạn Phúc (Hà Đông ) định phát động k/c toàn quốc chống TD Pháp Đêm 19-12-46, CTHCM lời kêu gọi toàn quốc k/c Đúng 20h đêm 19-12, tín hiệu bắt đầu k/c toàn quốc phát *Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng - Tư tưởng, đường lối k/c Đảng, CTHCM vạch từ ngày đầu k/c thể tập trung “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; thị “ Toàn dân khángchiến”; tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi” vạch đường lối kháng chiến “ Toàn dân, toàn diện, trường kỳ tự lực cánh sinhvà tranh thủ ủng hộ quốc tế” 0,25 0,25 0,25 - Thí sinh phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp 0,75 Đảng vấn đề: kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện, kháng chiến dài, tự lực cánh sinh tranh thủ ủng hộ quốc tế ( tùy vào hiểu biết TS mà giám khảo cho điểm ) Trình bày trình thành lập phát triển Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á 3,0 (ASEAN) Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN 0,5 *Quá trình thành lập: - 8-8-1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á(ASEAN) thành lập Băng Cốc (Thái Lan) gồm Inđônêsia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philíppin với Mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, phát triển kinh tế, văn hóa hợp tác nước khu vực, thúc đẩy tiến xã hội nước thành viên, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do, trung lập 0,25 *Quá trình phát triển: - Từ 1967 - 1975: ASEAN tổ chức non yếu, hợp tác rời rạc, chưa có hoạt động bật Chưa có vị trí trường quốc tế - Từ 1976 – đầu năm 90: Bắt đầu từ Hội nghị cấp cao thứ Bali (2- 0,5 1976) với việc ký kết Hiệp ước thân thiện hợp tác ( Hiệp ước Bali) mở thời kỳ phát triển lịch sử ASEAN, trở thành tổ chức hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đạt nhiều thành tựu to lớn mặt khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò ngày lớn giới.Năm 1984, Brunây trở thành thành viên thứ sáu ASEAN -Giai đoạn từ đầu năm 90 đến nay:Trong hoàn cảnh giới khu vực có 0,25 nhiều thuận lợi, ASEAN tiếp tục mở rộng thành viên, bao gồm hầu khu vực: -Ngày 28-7-1995 Việt Nam gia nhập ASEAN; tháng 7-1997 Lào Mianma gia 02,5 nhập ASEAN; tháng 4-1999 Campuchia gia nhập ASEAN -Từ đây,ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, khoa học kỷ thuật , 0,25 xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình ổn định phát triển ASEAN mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức khu vực nước giới 0,5 * Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN - Thời cơ: Tạo điều kiện cho Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng khu vực, vào thị trường nước Đông Nam Á Thu hút vốn đầu tư, mở hội giao lưu học tập, tiếp thu trình độ KH-KT, công nghệ văn hóa để phát triển Việt Nam có điều kiện rút ngắn khoảng cách sở vật chất, kỹ thuật so với nước khu vực giới -Thách thức: Việt Nam phải chịu cạnh tranh liệt kinh tế Hòa 0,5 nhập không đứng vững dề bị hòa tan trị, văn hóa, xã hội dễ bị tụt hậu kinh tế, kinh tế nguy hiểm điều kiện kỹ thuật sản xuất ………………………HẾT……………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Câu (3,0 điểm) Trình bày khái quát sách đối ngoại Nhật Bản sau thời kì Chiến tranh lạnh Sự kiện coi mốc đánh dấu trở châu Á Nhật Bản? Câu (2,0 điểm) Qua việc tìm hiểu hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến 1930, anh/ chị nêu cống hiến Người cách mạng Việt Nam giai đoạn Cống hiến to lớn gì? Câu (3 điểm) Trình bày nội dung ý nghĩa lịch sử Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Đông Dương Nêu điểm khác Hiệp định Sơ (6/3/1946) với Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) để thấy bước tiến ta đấu tranh ngoại giao? Câu (2 điểm) Lập bảng so sánh điểm giống khác hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) Mĩ miền Nam Việt Nam …………… ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Câu hỏi Câu Câu Nội dung Trình bày khái quát sách đối ngoại Nhật Bản thời kì Chiến tranh lạnh Sự kiện coi mốc đánh dấu “trở về” châu Á Nhật Bản? a Chính sách đối ngoại Nhật Bản - Nền tảng sách đối ngoại NB liên minh chặt chẽ với Mĩ 8/9/1951 Nhật kí Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô , chấm dứt chế độ chiếm đóng Đồng minh (1952) Cùng thời gian trên, Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật kí kết, đạt tảng cho quan hệ hai nước Hiệp ước có giá trị 10 năm, sau kéo dài vĩnh viễn - Năm 1956, NB bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô Cùng năm đó, NB trở thành thành viên Liên hợp quốc Chính phủ Nhật đứng phía Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975) - Với sức mạnh kinh tế - tài ngày lớn, từ nửa sau năm 70, NB cố gắng đưa sách đối ngoại riêng mình, thể học thuyết Phucưđa (8/1977) học thuyết Kaiphu (1991) với nội dung chủ yếu tăng cường mối quan hệ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội với nước Đông Nam Á tổ chức ASEAN - 21/9/1973, Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam b Sự kiện coi mốc đánh dấu “trở về” châu Á Nhật Bản đời học thuyết Phucưđa (8/1977) Qua việc tìm hiểu hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến 1930, anh/ chị nêu cống hiến Người cách mạng Việt Nam giai đoạn Cống hiến to lớn gì? a Những cống hiến Nguyễn Ái Quốc… - Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam (đó đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng giới) - Chuẩn bị trị tư tưởng tổ chức cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau Điểm 3,0 1,0 0,5 1,0 0,5 2,0 0,5 0,25 - Câu Chủ trì Hội nghị hợp tổ chức cộng sản (từ 6/1/1930 đến 8/2/1930) để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Viết thông qua Cương lĩnh trị Đảng, xác định đường lối cho đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo Đảng b Cống hiến to lớn việc Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm đường cứu nước đắn – đường cách mạng vô sản Trình bày nội dung Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Đông Dương Nêu điểm khác Hiệp định Sơ (6/3/1946) với Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) để thấy bước tiến ta đấu tranh ngoại giao? a Nội dung Hiệp định Giơnevơ - Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ ba nước VN, L, CPC ; cam kết không can thiệp vào công việc nội ba nước - Các bên tham chiến thực ngừng bắn, lập lại hòa bình Đông Dương - Các bên tham chiến thực tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực (ở VN, quân đội nhân dân VN tập kết phía Bắc, quân đội Pháp phía Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân tạm thời) - Hiệp định cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước vào nước Đông Dương - Tháng 7/1956, VN thống tổng tuyển cử tự nước giám sát Ủy ban quốc tế - Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc người kí Hiệp định người kế tục họ b Những điểm khác Hiệp định Sơ với Hiệp định Giơnevơ - Với Hiệp định Sơ bộ, Chính phủ Pháp công nhận nước ta quốc gia tự thành viên Liên bang Đông Dương, nằm khối Liên hiệp Pháp Còn Hiệp đinh Giơnevơ, Pháp nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ ba nước VN, L, CPC - Trong lúc kí Hiệp định Sơ bộ, thực lực ta yếu Pháp nên ta phải chấp nhận điều khoản Đây sách lược mềm dẽo để ta phân hóa kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn nhằm chuẩn bị lực lượng Đến năm 1954, kí Hiệp định Giơnevơ, ta giành thắng lợi 0,5 0,25 0,5 3,0 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 Câu định Điện Biên Phủ, đập tan kế hoạch quân Nava, định thất bại Pháp Đông Dương So với Hiệp định Sơ (6/3/1946), Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) bước tiến vượt bậc đấu tranh ngoại giao VN Lập bảng so sánh điểm giống khác hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) Mĩ miền Nam Việt Nam Nội dung so sánh Giống Chiến tranh cục Việt Nam hóa chiến tranh - Đều chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ nhằm chống lại cách mạng nhân dân VN, mục đích chia cắt lâu dài VN… - Đều sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí phương tiện chiến tranh Mĩ - Đều dung máy quyền quân đội Sài Gòn làm tay sai đắc lực cho chúng - Đều sức thực kế hoạch bình định, có hoạt động phối hợp chiến tranh phá hoại miền Bắc; phối hợp hoạt động quân với biệp pháp trị, ngoại giao Khác nhau: 1.Về lực lượng - Có quân Mĩ, quân đồng minh Mĩ tham chiến quân đội Sài Gòn, quân Mĩ giữ vai trò chủ yếu - Mĩ mở liên tiếp 2.Về biện pháp hành quân “tìm diệt” “bình định” vào vùng “Đất thánh Việt cộng” 3.Về quy mô - Được tiến hành lực lượng quân đội Sài Gòn chủ yếu, quân Mĩ giữ vai trò phối hợp chiến đấu yểm trợ hỏa lực - Mĩ đẩy mạnh hoạt động “bình định”; dung thủ đoạn ngoại giao: lợi dụng mâu thuẫn Xô – Trung -Mĩ mở rộng -Mĩ mở rộng thành miền Bắc “Đông Dương hóa chiến tranh phá chiến tranh” hoại 2,0 1.0 1,0 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG I: THIẾT LẬP MA TRẬN Cấp độ Nhận biết Tên chủ đề Mĩ, Tây Âu, Nước Mĩ Nhật Bản (19452000) Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 30 % THI THỬ THPT QG - NĂM HỌC: 2014 – 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 30 % Số câu:1 = điểm = 30% Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 Phong dân tộc chủ Nam từ 1925 đến 1930 Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ:20% Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ:20% Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 Phong trào giải phóng dân tộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Số câu: Số điểm:3 Tỉ lệ:30% Số câu: Số điểm:3 Tỉ lệ:30% Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Số câu :1 Số điểm:3 Tỉ lệ:30 % Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ:30 % Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ: 30% trào dân Việt năm năm Số câu:1 = điểm = 20% Số câu:1 = điểm = 30% Khôi phục phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (19731975) Tổng số câu:4 Số câu:1 Tổng số điểm:10 Số điểm:2 Tỉ lệ: 100 % Tỉ lệ: 20% II RA ĐỀ Cộng Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ: 30 % Số câu:1 = điểm = 30% Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ: 20 % số câu:4 =10điểm = 100% Họ tên học sinh: Số báo danh: .Lớp: SỞ GD&ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN THI: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài: 180 phút) Câu 1.(2,0 điểm): Khi đánh giá đời Đảng, sách giáo khoa lịch sử 12 viết: “Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam” (Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.89) Hãy làm sáng tỏ nhận định Câu (3,0 điểm): Tại nói thời cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thời “ ngàn năm có ” Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân cướp thời giành quyền nước Câu (3,0 điểm): Phân tích điều kiện lịch sử để Đảng đưa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Ý nghĩa chủ trương, kế hoạch Câu (2,0 điểm): Trình bày sách đối ngoại Mĩ trước sau chiến tranh lạnh / Họ tên học sinh: Số báo danh: .Lớp: SỞ GD&ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN THI: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài: 180 phút) Câu 1.(2,0 điểm): Khi đánh giá đời Đảng, sách giáo khoa lịch sử 12 viết: “Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam” (Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.89) Hãy làm sáng tỏ nhận định Câu (3,0 điểm): Tại nói thời cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thời “ ngàn năm có ” Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân cướp thời giành quyền nước Câu (3,0 điểm): Phân tích điều kiện lịch sử để Đảng đưa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Ý nghĩa chủ trương, kế hoạch Câu (2,0 điểm): Trình bày sách đối ngoại Mĩ trước sau chiến tranh lạnh / Họ tên học sinh: Số báo danh: .Lớp: SỞ GD&ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN THI: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài: 180 phút) Câu 1.(2,0 điểm): Khi đánh giá đời Đảng, sách giáo khoa lịch sử 12 viết: “Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam” (Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.89) Hãy làm sáng tỏ nhận định Câu (3,0 điểm): Tại nói thời cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thời “ ngàn năm có ” Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân cướp thời giành quyền nước Câu (3,0 điểm): Phân tích điều kiện lịch sử để Đảng đưa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Ý nghĩa chủ trương, kế hoạch Câu (2,0 điểm): Trình bày sách đối ngoại Mĩ trước sau chiến tranh lạnh / III- ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1.(2,0 điểm): Khi đánh giá đời Đảng, sách giáo khoa lịch sử 12 viết: “Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam” (Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.89) Hãy làm sáng tỏ nhận định Câu (3,0 điểm): Tại nói thời cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thời “ ngàn năm có ” Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân cướp thời giành quyền nước Câu (3,0 điểm): Phân tích điều kiện lịch sử để Đảng đưa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Ý nghĩa chủ trương, kế hoạch Câu (2,0 điểm): Trình bày sách đối ngoại Mĩ trước sau chiến tranh lạnh / Đáp án Câu (2,0 đ) Câu (3,0 đ) Câu (3,0 đ) Điểm Khi đánh giá đời Đảng, sách giáo khoa lịch sử 12 viết: “Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam” (Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.89) Hãy làm sáng tỏ nhận định + Đảng trở thành đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 0.5 + Từ cách mạng Việt Nam có đường lối đắn, khoa học, sáng tạo 0.5 + Cách mạng Việt Nam trở thành phận khăng khít cách mạng 0.5 giới + Đảng đời chuẩn bị tất yếu có tính định cho bước 0.5 phát triển nhảy vọt lịch sử tiến hoá cách mạng Việt Nam Tại nói thời cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thời “ngàn năm có một” Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân cướp thời giành quyền nước - Nhận biết thời "ngàn năm có một" cho Tổng khởi nghĩa thắng lợi + Thời "ngàn năm có một" tồn thời gian từ sau quân phiệt Nhật đầu hàng quân Đồng minh đến trước quân Đồng minh kéo vào giải giáp 0.5 quân Nhật (đầu tháng 9-1945) + Chúng ta kịp thời phát động Tổng khởi nghĩa giành quyền trước quân Đồng minh (Anh – Pháp – Tưởng) vào Đông Dương giải giáp quân Nhật 0.5 Cuộc Tổng khởi nghĩa diễn nhanh chóng thắng lợi đổ máu - Diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám: + Chiều ngày 16-8-1945, đơn vị đội Việt Nam Giải phóng quân Võ 0.25 Nguyên Giáp huy, tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên + Ngày 18-8-1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam 0.5 giành quyền sớm nước + Tại Hà Nội, ngày 19-8, hàng vạn nhân dân đánh chiếm quan đầu não 0.5 địch, Phủ Khâm sai, Toà Thị , khởi nghĩa thắng lợi Hà Nội + Tiếp đó, khởi nghĩa giành quyền thắng lợi Huế (23-8-1945), Sài Gòn 0.5 (25-8-1945) + Thắng lợi Hà Nội – Huế – Sài Gòn tác động mạnh đến địa phương nước khởi nghĩa giành quyền, Đồng Nai Thượng Hà Tiên giành 0.25 quyền muộn vào ngày 28-8-1945 Phân tích điều kiện lịch sử để Đảng đưa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Ý nghĩa chủ trương, kế hoạch - Điều kiện lịch sử để Đảng đưa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam + Sau hiệp định Pari, cuối 1974 đầu 1975, tình hình so sánh lực lượng 0.5 Câu (2,0 đ) miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng miền Nam: Mĩ phải rút hết quân nước… + Sau chiến thắng Phước Long (6-1-1975) với suy yếu bất lực quân đội Sài Gòn; khả can thiệp trở lại quân hạn chế Mĩ 0.5 điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam… - Ý nghĩa chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam chinh trị thể rõ linh hoạt, sáng tạo Đảng Chủ trương thực đuốc soi 1.0 đường dẫn đến đại thắng Tổng tiến công dậy mùa xuân 1975 Trình bày sách đối ngoại Mĩ trước sau chiến tranh lạnh - Trước chiến tranh lạnh Mĩ triển khai Chiến lược toàn cầu nhằm mưu đồ 0.25 thống trị giới với ba mục tiêu: + Chống hệ thống xã hội chủ nghĩa + Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào hoà 0.5 bình dân chủ giới + Khống chế nước tư đồng minh phụ thuộc vào Mĩ - Sau chiến tranh lạnh quyền Tổng thống Clintơn đề Chiến lược Cam 0.25 kết Mở rộng với ba mục tiêu: + Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân mạnh, sẵn sàng chiến đấu + Tăng cường khôi phục phát triển tính động sức mạnh kinh tế Mĩ ; 0.5 + Sử dụng hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào công việc nội nước khác - Mục tiêu bao trùm Mĩ muốn thiết lập Trật tự giới "đơn cực", 0.5 Mĩ trở thành siêu cường nhất, đóng vai trò lãnh đạo giới Giám khảo lưu ý: Điểm toàn cộng lẻ đến chữ số thập phân, không làm tròn Thí sinh trình bày nhiều cách khác nhau, lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc ý cho điểm tối đa ý [...]... tăng cường khả năng quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới Ghi chú: Nếu thí sinh có cách làm riêng, sáng tạo (và đúng), GV chấm thi vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm TRƯỜNG THPT CHUYÊN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ TƯ NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Đề thi có 01 trang, gồm 04 câu Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,5 điểm) So sánh nội dung Cương... là những nội dung cơ bản khi làm bài học sinh phải đề cập tới Bài viết phải đầy đủ nội dung, chính xác, lôgíc, khoa học thì mới cho điểm tối đa SỞ GD & ĐT BẠC LIÊU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Lịch sử Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm) Hãy nêu vai trò của Nguyễn Aí Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?... và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần 1 - Hết - (Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên:…………………………………… ; SBD…………………………………… SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC HDC KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN Môn: LỊCH SỬ 12 (Đáp án có 02 trang) Đáp án Câu 1 Trình bày những sự kiện... đấu chống Mỹ (được sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, các nước XHCN…) => Đây là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe 0,5 Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2016 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài: 180 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 (2,0 điểm) Giới thi u sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai Phân tích đặc trưng lớn... các nước, tổ chức quốc tế và khu vực trên thế giới 0,5 - Các thành viên cần phải tăng cường sự đoàn kết để đối mặt với những thách thức về chủ quyền, biên giới, biển đảo,… nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực 0,5 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2NĂM 2015-2016 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN Môn : LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 01 trang) Câu 1... châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? Câu 4 (3,0 điểm) Trình bày khái quát những sự kiện phản ánh quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ……………………….Hết……………………… Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ; Giám thị không được giải thích gì thêm HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA. .. A: Có quân đội bách chiến bách thắng B: Được quốc tế ủng hộ C: Có các nhà quân sự thi n tài D: Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc 11 Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối thế kỷ XIX đã đưa quốc gia nào ở châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa vào đầu thế kỷ XX? Chọn 1 câu trả lời đúng A: Nhật Bản B: Trung Quốc C: Ấn Độ D: Thái Lan 12 Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia. .. chủ yếu Mâu thuẫn dân tộc Không chỉ ra Nhiệm vụ chủ yếu Đánh đế quốc và tay sai Đánh phong kiến và cách 0,25 mạng ruộng đất Mục tiêu cách mạng Đánh đế quốc, đánh Đánh phong 0,25 kiến, đế phong kiến để đi tới xã quốc, bỏ qua thời kì tư 0,25 hội cộng sản bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường XHCN Lực lượng cách mạng Ngoài công – nông, Đảng Chỉ đề cập đến công – 0,25 lôi kéo thêm tiểu tư sản, nông, không... sử, diễn biến chính, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch đó Câu 4 (2,0 điểm) Thế nào là “Chiến tranh lạnh”? Anh (Chị) hãy nêu những ảnh hưởng của “Chiến tranh lạnh” đến tình hình Châu Á? Đáp án đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2016 Câu hỏi Ý chính cần đạt Điểm Câu 1 - NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn 0,5 (2,0 điểm) cho dân tộc: Con đường cách mạng... 0,25 Trung Quốc giúp Việt Nam kháng chiến Mĩ và Trung Quốc tham gia Hội nghị Giơnevơ (1954), đưa tới chia cắt lãnh 0,25 thổ Việt Nam thành hai miền Nam – Bắc Mĩ và Trung Quốc trực tiếp đối đầu trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 0,25 1953) Hai nước tham gia kí Hiệp định Bàn Môn Điếm chia cắt hai miền Nam – Bắc Triều Tiên đến ngày nay Đế uy hiếp cộng sản ở Đông Bắc Á, nhất là Trung Quốc, Mĩ kí ... TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BÌNH (Đề thi gồm 01 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Đề thi môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Câu ( 3,0 điểm) Trình bày hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm... LIÊU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Lịch sử Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Hãy nêu vai trò Nguyễn Aí Quốc. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (3,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sử có đáp án, 26 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sử có đáp án, 26 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sử có đáp án