15 đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử năm 2016

79 633 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2016, 10:46

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - KHỐI 12 NĂM HỌC 2015- 2016 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3 điểm) Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp hình thức đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai Câu (2.5 điểm) Trình bày phát triển kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến đầu năm 70 kỉ XX Lý giải nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản? Câu (3 điểm) Trình bày đời tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929 Vì phải thống tổ chức cộng sản lại? Vai trò Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 Câu (1.5 điểm) Trình bày hoạt động giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh:……….……….….…………… Số báo danh:…………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL LẦN KHỐI 12 NĂM HỌC 2014- 2015 Môn: Lịch sử (Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu Nội dung trình bày Câu Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực (3 điểm) lượng tham gia, phương pháp hình thức đấu tranh Điểm phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai a Điều kiện lịch sử 1đ - Sau CTTG II, nước châu Á nơi tập trung mâu thuẫn thời đại Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp 0.25đ căng thẳng - Giai cấp tư sản giai cấp vô sản ngày lớn mạnh Giai 0.25đ cấp vô sản phát triển số lượng, trưởng thành chất lượng, với xuất hàng loạt Đảng Cộng sản Giai cấp tư sản dân tộc không ngừng lớn mạnh - CTTG II kết thúc với thất bại chủ nghĩa phát xít quân phiệt, nước đế quốc có nhiều thuộc địa Đông Nam Á 0.25đ suy yếu chiến tranh, lớn mạnh hệ thống XHCN với phong trào cộng sản quốc tế có tác động cổ vũ mạnh mẽ cho phát triển phong trào giải phóng dân tộc ĐNA - ĐNA trở thành nơi sôi động chiến tranh lạnh, nơi 0.25đ đối đầu liệt hai lực lượng quốc tế Như vậy, ĐNA có điều kiện khách quan chủ quan thuận lợi cho phát triển phong trào giải phóng dân tộc 0.75đ b Thành phần lãnh đạo: -Một số nước giai cấp vô sản lãnh đạo, đại biểu Đảng Cộng sản đến thắng lợi VN, Lào - Nhiều nước giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo In-đô-nêxi-a, Phi-líp-pin, Mã Lai tất giành độc lập với mức độ khác Câu c Lực lượng tham gia: - Lực lượng tham gia đông đảo quần chúng nhân dân gồm: 0.5đ nông dân, trí thức, công nhân, tiểu tư sản, phong kiến tư sản hóa, tư sản dân tộc - Là nước thuộc địa, kinh tế chủ yếu nông nghiệp, công nghiệp non trẻ nên nông dân lực lượng đông đảo, công nhân đóng vai trò quan trọng d Phương pháp hình thức đấu tranh: 0.75đ - Diễn nhiều hình thức, tùy vào điều kiện lịch sử nước tác động chủ quan, khách quan Tuy nhiên có hai phương pháp hình thức đấu tranh chủ yếu bạo lực không bạo lực - Hình thức bạo lực cách mạng sử dụng hai hình thức: bạo lực trị bạo lực vũ trang kết hợp hai hình thức đó, Việt Nam, Cam-pu-chia - Hình thức đấu tranh hòa bình, đổ máu, sau độc lập phải đấu tranh bảo vệ độc lập, chống lại nước thực dân lĩnh vực kinh tế, trị, ngoại giao Trình bày phát triển kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến (2.5 điểm) tranh giới thứ hai đến đầu năm 70 kỉ XX Lý giải nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản? Sự phát triển kinh tế Nhật Bản : - Thất bại CTTG II, Nhật Bản bị hết thuộc địa, đất 0.25đ nước lại bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản Kinh tế Nhật bị chiến tranh tàn phá nặng nề: 34% máy móc, 25% công trình, 80% tàu biển bị hư hại, sản xuất công nghiệp năm 1946 ¼ so với mức trước chiến tranh - Từ 1945-1950, kinh tế Nhật phát triển chậm chạp phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Mĩ Nhưng sau nhờ chiến tranh 0.25đ Triều Tiên (5-1950), công nghiệp Nhật phát triển mạnh mé hẳn lên nhờ đơn đặt hàng quân Mĩ - Từ năm 60 trở đi, Mĩ tiến hành chiến tranh xâm 0.25đ lược Việt Nam, kinh tế Nhật lại có thêm hội để đạt bước phát triển “thần kì” đuổi kịp vượt nước Tây Âu, vươn lên đứng hàng thứ hai giới sau Mĩ - Từ năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành ba 0.5đ trung tâm kinh tế, tài lớn thé giới, dự trữ vàng ngoại tệ Nhật vượt xa Mĩ Hàng hóa Nhật từ có sức cạnh tranh lớn có mặt khắp thị trường giới - Như vậy, từ nước chiến bại, sau vài ba thập niên, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế, 0.25đ nhiều người gọi “thần kì Nhật Bản” Nguyên nhân dẫn tới phát triển kinh tế Nhật Bản - 1đ Nhật Bản lợi dụng nguồn lợi từ bên để phát Mỗi triển nguồn viện trợ Mĩ, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam 2ý 0.25đ - Ở Nhật Bản, người coi vốn quý nhất, nhân tố định hàng đầu - Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu Nhà nước - Các công ti có tầm nhìn xa trông rộng quản lí tốt, có tiềm lực sức cạnh tranh cao - Biết lợi dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật để tăng suất, hạ giá thành, cao chất lượng sản phẩm - Chi phí cho quốc phòng thấp, biên chế nhà nước gọn nhẹ nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế - Những cải cách dân chủ sau chiến tranh tạo điều kiện cho kinh tế Nhật phát triển - Truyền thống tự lực tự cường vươn lên xây dựng đất nước giàu mạnh hoàn cảnh khó khăn nhân dân Nhật Bản Câu Trình bày đời tổ chức cộng sản Việt Nam năm (3 điểm) 1929 Vì phải thống tổ chức cộng sản lại? Vai trò Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 Sự đời tổ chức cộng sản năm 1929 - Sự đời Đông Dương cộng sản đảng + Từ cuối 1928-đầu 1929, phát triển phong trào công nhân phong trào đấu tranh nhân dân đòi hỏi phải thành lập đảng giai cấp vô sản Cuối tháng 3-1929, chi cộng sản thành lập Hà Nội Chi mở vận động để thành lập đảng cộng sản thay cho Hội Việt Nam cách 0.5đ mạng niên + Tại Đại hội lần thứ Hội VNCMTN Tháng 6-1929, Đông Dương cộng sản đảng thành lập thông qua Tuyên ngôn, tiếp tục mở rộng tổ chức - Sự đời ANCSĐ Đông Dương cộng sản đảng đời thúc đẩy đời hai 0.25đ tổ chức lại Tháng 8-1929, cán tiên tiến Tổng kì Nam Kỳ Hội VNCMTN định lập ANCSĐ Tờ báo Đỏ quan ngôn luận Đảng Tháng 111929, ANCSĐ họp đại hội để thông qua đường lối trị bầu BCHTW đảng - Sự đời DDCSLĐ Tháng 9-1929, người giác ngộ Tân Việt CMĐ tuyên 0.25đ bố Đông Dương cộng sản liên đoàn thức thành lập Chỉ vòng chưa đầy tháng có ba tổ chức cộng sản đời nước ta Vì phải thống tổ chức cộng sản lại 0.5đ - Sự đời ba tổ chức cộng sản lúc phản ánh xu phát 0.25đ triển khách quan cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, 0.5đ đáp ứng nguyện vọng giai cấp công nhân, tầng lớp nhân dân lao động dân tộc Các tổ chức cộng sản nhanh chóng phát triển tổ chức sở đảng quần chúng nhiều địa phương, trực tiếp tổ chức lãnh đạo đấu tranh quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh theo đường cách mạng vô sản - Nhưng tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, công kích lẫn làm cho phong trào cách mạng nước có nguy chia rẽ lớn Yêu cầu cấp thiết đặt cho cách mạng nước ta lúc phải có đảng thống 0.5đ nước để lãnh đạo phong trào - Nguyễn Ái Quốc thực vai trò lịch sử thống tổ chức cộng sản Hương Cảng- Trung Quốc Vai trò Nguyễn Ái Quốc Hội nghị 1đ - Với tư cách phái viên QTCS có quyền định vấn đề cách mạng Đôgn Dương, người có uy tín lớn nhà hoạt động cách mạng nhân dân Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập chủ trì hội nghị hợp tổ chức cộng sản - Người có công thống tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam - Soạn thảo Cương lĩnh trị đầu tiện Đảng bao gồm - Nguyễn Ái Quốc người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu Trình bày hoạt động giai cấp tư sản dân tộc (1.5 điểm) Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 - Năm 1919, tư sản Việt Nam tổ chức tẩy chay hàng Hoa Kiều, mở vận động “chấn hưng nội hóa, trừ ngoại 0.25đ hóa” Năm 1923, chống độc quyền cảng Sài Gòn xuất cảng lúa gạo Nam Kì Năm 1923, thành lập Đảng Lập hiến - Trên sở hạt nhân nhà xuất Nam Đồng thư xã, ngày 0.5đ 25-12-1927, Nguyễn Thái Học, thành lập Việt Nam Quốc dân đảng - Tháng 2-1929, tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh Hà Nội - Tháng 2-1930, Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại khởi nghĩa Yên Bái kéo theo tan rã hoàn toàn Việt 0.5đ Nam Quốc dân đảng, chấm dứt vai trò lịch sử giai cấp tư sản phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam -HẾT - 0.25đ SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÔN: LỊCH SỬ 12 Thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày nguyên nhân thúc đẩy phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn (1952-1973) cho biết nguyên nhân quan trọng nhất? Từ đó, rút học cho Việt Nam nghiệp xây dựng phát triển kinh tế nay? Câu 2: (2,5 điểm) Lập bảng so sánh hai tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Việt Nam Quốc dân Đảng theo nội dung: Đường lối trị, Địa bàn hoạt động, Phương thức hoạt động, Lực lượng tham gia kết Từ kết em rút nhận xét vị trí hai tổ chức Đảng phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930 Câu 3: (2,5 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 6/1 đến ngày 8/2/1930 Nêu vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 4: (2,0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ phương pháp đấu tranh cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương phong trào dân chủ 1936 – 1939? Điều kiện lịch sử dẫn đến định Đảng Cộng sản Đông Dương? - Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị coi thi không giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Câu Ý a Câu a Nội dung Điểm Trình bày nguyên nhân thúc đẩy phát triển kinh tế điểm Nhật Bản giai đoạn (1952-1973) Từ đó, rút học cho Việt Nam nghiệp xây dựng phát triển kinh tế nay? Nguyên nhân… - Con người coi nhân tố định hàng đầu………… 0,25 - Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu nhà nước……… 0,25 - Các công ty Nhật Bản động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt nên có 0,25 tiềm lực sức cạnh tranh cao………………… - Nhật Bản biết áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật 0,25 nâng cao suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm……………… - Chi phí cho quốc phòng Nhật thấp, nên có điều kiện tập trung 0,25 vốn đầu tư cho kinh tế…………………… - Nhật Bản tận dụng tốt yếu tố bên để phát triển, nguồn viện trợ Mĩ, lợi dụng chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) 0,25 Việt Nam (1954-1975) để làm giàu………………… * Nguyên nhân quan trọng 0,5 Con người coi nhân tố định hàng đầu………… Bài học cho Việt Nam - Coi trọng việc đầu tư phát triển khoa học công nghệ giáo dục - Phát huy nhân tố người, đạo đức lao động, sử dụng tối đa tiềm 0,5 sáng tạo người Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc phát huy truyền thống tự lực tự cường - Tăng cường vai trò Nhà nước quản lí kinh tế: Lựa thời xây dựng chiến lược kinh tế, thay đổi linh hoạt cấu kinh tế, sử dụng có hiệu vốn đầu tư nước vào ngành then chốt, mũi 0,5 nhọn… - Quản lí doanh nghiệp cách động, có hiệu Biết thâm nhập thị trường giới, đạt hiệu cao cạnh tranh Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung Hội nghị thành lập 2,5 Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 6/1 đến ngày 8/2/1930 Nêu vai diểm trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàn cảnh lịch sử Năm 1929, phong trào đấu tranh công nhân, nông dân, tiểu tư sản 0,25 tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển mạnh mẽ,……… Năm 1929 Việt Nam xuất ba tổ chức cộng sản .tuy nhiên 0,25 tổ chức hoạt động riêng rẽ đặt yêu cầu cấp thiết phải thống tổ chức cộng sản thành đảng Trước tình hình Nguyễn Ái Quốc với chức trách phái viên 0,25 Quốc tế Cộng sản, Người từ Xiêm Trung Quốc đứng triệu tập chủ trì hội nghị hợp tổ chức cộng sản từ ngày 6/1 8/2/1930 Cửu Long - Hương Cảng - Trung Quốc b Nội dung Hội nghị Nguyễn Ái Quốc phân tích tình hình, phê phán quan điểm sai 0,25 lầm tổ chức cộng sản riêng rẽ nêu chương trình hội nghị Hội nghị thảo luận trí với ý kiến Nguyễn Ái Quốc thống 0,25 tổ chức cộng sản thành đảng lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt 0,25 Đảng… Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Nhân dịp Đảng đời, Nguyễn Ái Quốc lời kêu gọi công nhân, 0,25 nông dân, binh lính, niên, học sinh, anh chị em bị đàn áp, bóc lột đấu tranh Đến 24/2/1930, theo đề nghị Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổ chức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam c Vai trò Nguyễn Ái Quốc - Tìm thấy đường cứu nước giải phóng dân tộc đường cách 0,25 mạng vô sản - Chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng… 0,25 Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam soạn thảo cương vắn 0,25 tắt, điều lệ vắn tắt………… Lập bảng so sánh hai tổ chức cách mạng : Hội VNCM Thanh 2,5đ niên Việt Nam Quốc dân Đảng theo nội dung: Đường lối trị, Địa bàn hoạt động, Phương thức hoạt động, Lực lượng tham gia kết Từ kết em rút nhận xét vị trí hai tổ chức Đảng phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930 Câu a So sánh Nội dung Đường lối trị Địa bàn hoạt động VNCMTN VNQDĐ Theo khuynh hướng Lúc đầu chưa rõ VS từ đầu ràng sau chuyển sang lập trường dân chủ tư sản Thành lập rở nước Chủ yếu hoạt động sau chuyển Bắc kì trọng tâm hoạt động nước có sở kì 0,5 0,25 Phương thức hoạt - Coi trọng công tác động tuyên truyền, vận động quần chúng, NAQ trọng vào đào tạo huấn luyện cán nòng cốt cho cách mạng Lực lượng tham gia - Chú trọng vận động tầng lớp nhân dân lao động Kết Phân hóa thành tổ chức cộng sản để sau hợp thành Đảng cộng sản Việt Nam b - Nặng bạo động, ám sát, sau bị động chuyển sang khởi nghĩa chưa có chuẩn bị chu đáo - Chú trọng đến binh lính người Việt quân đội Pháp Là Đảng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản tan rã sau khởi nghĩa Yên Bái 0,5 0,25 0,5 Nhận xét Điều cho thấy thắng lợi khuynh hướng vô sản thất bại 0,5 khuynh hướng tư sản, sàng lọc nghiêm khắc lịch sử phản ánh xu khách quan cách mạng Việt nam Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ phương pháp 2đ Câu đấu tranh cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương phong trào dân chủ 1936 – 1939? Điều kiện lịch sử dẫn đến định Đảng Cộng sản Đông Dương? a Nhiệm vụ phương pháp đấu tranh… - Nhiệm vụ b + Nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương 0,25 đấu tranh chống đế quốc phong kiến + Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt đấu tranh chống chế độ phản động 0,25 thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo hoà bình - Phương pháp đấu tranh: kết hợp hình thức đấu tranh công khai 0,25 bí mật, hợp pháp bất hợp pháp Điều kiện lịch sử… - Thế giới: + Từ đầu năm 30 kỉ XX, lực phát xít cầm quyền 0.25 Đức, Italia, Nhật Bản, chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh giới + Tháng – 1935, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII xác định 0.25 nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi + Tháng – 1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp, thi hành 0.25 Đảng giữ vai trò quan trọng Câu 2: (3.0 điểm) Hãy chọn lọc trình bày đóng góp to lớn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 50 năm đầu kỷ XX Lý giải lựa chọn Nội dung Điểm Tìm đường cứu nước năm 1920 1.0 - Năm 1911 Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước Tháng 7/1920 thủ đô Pari, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận tư tưởng cách mạng Lê-nin qua Sơ thảo Luận cương “Về vấn đề dân tộc thuộc địa” Tháng 12/1920 Đại hội lần 0.5 thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III thành lập Đảng Cộng sản Pháp trở thành người Cộng sản Việt Nam Lí giải: - Việc phát đường cứu nước “ Muốn giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng vô sản.” đóng góp to lớn đầu 0.25 tiên đời cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc tìm kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường lối lãnh đạo cách mạng nước ta mở thời kỳ cách mạng Việt 0.25 Nam gắn liền với hoạt động phong trào cách mạng giới Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 1.0 Ngày 6/1/1930, Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở Quảng Châu triệu tập Hội nghị hợp tổ chức cộng sản thành Đảng mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam Tại Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh trị đầu 0.5 tiên Đảng, tất nội dung cương lĩnh trở thành đường lối cách mạng Việt Nam 70 năm Lí giải: - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam sản phẩm kết hợp nhân tố: chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam 0.25 thời đại - Sự kiện thành lập Đảng bước ngoặt lớn lịch sử cách mạng Việt Nam Từ 0.25 cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 1.0 Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn từ ngày 14/8 đến ngày 28/8 khởi nghĩa nhanh chóng thắng lợi nước Ngày 2/9/1945, quảng trường 0.5 Ba Đình (Hà Nội) Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Lí giải: - Đây bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc, phá tan xích xiềng nô lệ thực dân Pháp, Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân Chủ Cộng 0.25 Hòa nhân dân lao động làm chủ - Việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở kỷ nguyên lịch sử dân tộc: Độc lập, tự chủ nghĩa xã hội Nguyễn Ái Quốc hoàn thành mục tiêu cứu nước mà Người tự đặt cho vào năm 1911 0.25 đóng góp lớn Người 50 năm đầu kỷ XX, lịch sử dân tộc Câu 3: (2.0 điểm) Âm mưu thủ đoạn Mĩ có khác giai đoạn 19541960 với giai đoạn 1961-1965? Nội dung Điểm Giai đọan 1954-1960 Giai đoạn 1961-1965 + Mĩ tìm cách hất cẳng Pháp độc chiếm + Mĩ chuyển sang chiến lược miền Nam Dựng nên tập đoàn tay sai Ngô “Chiến tranh đặc biệt”để đàn áp Đình Diệm, biến quyền thành phong trào cách mạng Việt Nam, công cụ để thực âm mưu chia cắt lâu âm mưu “dùng người dài đất nước ta (0.25) Việt đánh người Việt”, sử dụng lực - Âm mưu: 0.75 lượng quân đội Sài Gòn, huy cố vấn Mĩ, tiếp tục biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, quân (0.5) - Thủ đoạn: + Ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên cầm đầu + Mĩ đề “kế hoạch Xtalây quyền tay sai Sài Gòn Sử dụng Taylo” với nội dung chủ yếu thủ đoạn để tàn sát cách mạng miền Nam: bình định miền Nam vòng 18 thi hành sách “Tố cộng”, “Diệt tháng kế hoạch Giôn xơn- cộng”, đặt người cộng sản khỏi Macnamara bình định miền Nam vòng pháp luật, thi hành “Luật 10/59”, lê vòng năm (0.25) máy chém khắp miền Nam, thực gọi + Mĩ tăng cường viện trợ quân “Thà bắn lằm bỏ sót” (0.5) cho Diệm, tăng nhanh lực lượng 1.0 quân đội Sài Gòn, tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược”, sử dụng phổ biến chiến thuật “trực thăng vận:, “thiết xa vận” (0.25) Như vậy, so với giai đoạn 1954 – 1960 giai đoạn 1961 – 1965, Mĩ thực âm mưu thủ đoạn tinh vi Một mặt, Mĩ tăng cường phát triển lực lượng 0.25 quân Nguỵ, song mặt khác lại tăng cường hệ thống cố vấn, vũ khó phương tiện chiến tranh Mĩ để chống lại cách mạng nhân dân miền Nam Câu 4: (3.0 điểm) Trình bày biến đổi bật tình hình giới sau “Chiến tranh lạnh” chấm dứt Trước tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương công đổi đất nước? a) Biến đổi tình hình giới sau Chiến tranh lạnh chấm dứt: 2.5 - Từ năm 1989 đến năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu tan rã Thế “hai cực” Ianta sụp đổ, phạm vi ảnh hưởng Liên Xô châu Âu châu 0.5 Á đi, ảnh hưởng Mĩ bị thu hẹp nhiều nơi - Từ 1991, tình hình giới có nhiều thay đổi to lớn phức tạp: Một là, trật tự giới hình thành 0.25 Hai là, sau Chiến tranh lạnh, quốc gia điều chỉnh chiến lược phát 0.25 triển, tập trung vào phát triển kinh tế Ba là, giới cầm quyền Mĩ sức thiết lập trật tự giới đơn cực” để làm 0.25 bá chủ giới Bốn là, sau Chiến tranh lạnh, nhiều khu vực giới không ổn định, nội chiến, 0.25 xung đột quân kéo dài (bán đảo Bancăng, số nước châu Phi Trung Á) Bước sang kỷ XXI, xu hòa bình, hợp tác phát triển diễn vụ khủng bố 11 - - 2001 nước Mĩ đặt quốc gia, dân tộc đứng trước 0.5 thách thức chủ nghĩa khủng bố với nguy khó lường, gây tác động to lớn, phức tạp với tình hình trị giới quan hệ quốc tế Với xu phát triển giới từ cuối kỉ XX – đầu kỉ XXI, ngày nay, quốc gia dân tộc vừa có thời phát triển thuận lợi, đồng thời vừa phải đối 0.5 mặt với thách thức vô gay gắt b) Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam: 0.5 Thực sách đại đoàn kết dân tộc; tập hợp lực lượng dân tộc; giữ gìn phát huy sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng,an ninh; đẩy mạnh công 0.25 nghiệp hóa đại hóa đất nước Đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác, chủ trương Việt Nam muốn bạn tất 0.25 nước… ; mở cửa, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế … TRƯỜNG THPT CHUYÊN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ TƯ NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Đề thi có 01 trang, gồm 04 câu Thời gian làm bài: 180 phút Câu (2,5 điểm) So sánh nội dung Cương lĩnh trị Đảng Luận cương trị tháng 10 năm 1930 Đảng Câu (2,5 điểm) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Pháp từ năm 30 kỉ XX đến năm 1945 tác động tới cách mạng Việt Nam thời gian ? Từ đó, anh (chị) cho biết đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố giới có tác động đến Việt Nam không? Tại sao? Câu (2,0 điểm) Vì Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, Cuộc Tổng tiến công dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? Câu (3,0 điểm) Trình bày khái quát kiện phản ánh quan hệ Mĩ Trung Quốc từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến ……………………….Hết……………………… Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu ; Giám thị không giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 – 2015 LẦN THỨ TƯ Nội dung Câu Câu (2,5 điểm) Điểm So sánh nội dung Cương lĩnh trị Đảng Luận cương trị tháng 10 năm 1930 Đảng Hôi nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, gọi chung Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị Ban Chấp hành 0,25 Trung ương lâm thời Đảng tháng 10 năm 1930 thông qua Luận cương trị Trần Phú khởi thảo Giống Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin đề đường lối cách mạng vô sản Chỉ hai mâu thuẫn dân tộc giai cấp Tính chất cách mạng tư sản dân 0,25 quyền cách mạng thổ địa Nhiệm vụ cách mạng chống đế quốc phong kiến Lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua Đảng Lực lượng lấy liên minh công – nông làm gốc Gắn cách mạng Việt Nam với cách 0,25 mạng giới Khác Nội dung Phạm vi phản ánh Cương lĩnh trị Việt Nam Luận cương trị Ba nước Đông Dương 0,25 Mâu thuẫn chủ yếu Mâu thuẫn dân tộc Không Nhiệm vụ chủ yếu Đánh đế quốc tay sai Đánh phong kiến cách 0,25 mạng ruộng đất Mục tiêu cách mạng Đánh đế quốc, đánh Đánh phong 0,25 kiến, đế phong kiến để tới xã quốc, bỏ qua thời kì tư 0,25 hội cộng sản chủ nghĩa, tiến thẳng lên đường XHCN Lực lượng cách mạng Ngoài công – nông, Đảng Chỉ đề cập đến công – 0,25 lôi kéo thêm tiểu tư sản, nông, không lôi kéo, phân tư sản dân tộc, địa chủ hóa, cô lập tiểu tư sản, tư vừa nhỏ sản dân tộc, địa chủ vừa nhỏ Nhận xét: Cương lĩnh vận dụng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin Độc lập tự tư tưởng cốt lõi Cương lĩnh 0,25 Luận cương vận dụng máy móc, giáo điều chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng nóng vội, tả khuynh Chưa đoàn kết dân tộc rộng rãi Câu (2,5 điểm) 0,25 a) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Pháp từ năm 30 kỉ XX đến năm 1945 tác động tới cách mạng Việt Nam thời gian nào? Năm 1934, bọn phát xít âm mưu cướp quyền Pháp không thành Năm 1935, Mặt trận Nhân dân Pháp đời Năm 1936, Chính phủ Mặt trận 0,25 thành lập có sách tiến nước ta Tranh thủ sách tiến Chính phủ Pháp, thực đạo 0,25 Quốc tế Cộng sản, tháng - 1936, Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Phong trào dân chủ 1936 – 1939 0,25 Pháp tham chiến chống phát xít Đức (9 - 1939) tăng cường áp bóc lột dân ta Tháng 11 - 1939, Đảng chấm dứt đấu tranh dân chủ công khai, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu,… 0,25 Tháng - 1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức Nhật xâm lược Đông Dương (22 - 9- 1940) Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11 - 1940 1941) 0,25 Tháng - 1944, Đồng minh giải phóng nước Pháp Pháp chuẩn bị trở lại Đông Dương Nhật đảo Pháp ngày 9- - 1945 Đảng Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” (12 - - 1945) 0,25 Pháp tham gia truy kích phát xít Đức thắng lợi (5 - 1945), Nhật đầu hàng Đồng minh (15- 8- 1945), Pháp gấp rút theo chân quân Đồng minh trở lại xâm lược Đông Dương nên ta phải Tổng khởi nghĩa trước quân Đồng minh vào nước ta Cách mạng tháng Tam 1945 thắng lợi 0,25 b) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố giới có tác động đến Việt Nam 0,25 Vì: chủ nghĩa khủng bố có phạm vi hoạt động toàn cầu, Việt Nam không vùng ngoại trừ Cuộc chiến chống khủng bố diễn toàn cầu, Việt Nam đứng Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống giới nên diễn biến 0,25 chiến chống khủng bố giới tác động đến Việt Nam Thành viên chủ nghĩa khủng bố phần lớn tín đồ Hồi giáo cực đoan, 0,25 Việt Nam có tín đồ Hồi giáo nên phải Nhà nước Việt Nam phải chủ động, tích cực tham gia phòng chống chủ nghĩa khủng bố Câu (2,0 điểm) Vì Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, Cuộc Tổng tiến công dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? a) Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh thời Cả ta địch lúc có lực lượng quân mạnh 0,25 Được Mĩ giúp, Pháp thực Kế hoạch Nava (1953 - 1954) xây dựng 84 tiểu đoàn quân động chiến lược 34 vạn quân ngụy Pháp tập trung đồng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn động, sau xây dựng Điện Biên Phủ thành 0,25 tập đoàn điểm quân mạnh Đông Dương chọn nơi để chiến chiến lược với ta Pháp muốn tìm kiếm thắng lợi quân định để đàm phán kí hiệp định kết thúc chiến tranh Đến năm 1953 lực đạt đến đỉnh cao Tuy nhiên, để đảm bảo thắng, phá vỡ kế hoạch Nava, tạo thuận lợi kí hiệp định kết thúc chiến tranh, ta 0,25 phải đánh chắc, tiến tiến công chiến lược tiêu hao, phân tán, giam chân địch b) Cuộc Tổng tiến công dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh Bước vào Cuộc Tổng tiến công dậy năm 1975, ta có thời thuận lợi, kẻ thù suy yếu nhất, lực lượng cách mạng phát triển mạnh mẽ 0,25 Sau Hiệp định Pari Việt Nam (1 - 1973), Mĩ rút quân viễn chinh đồng minh khỏi Việt Nam, lực lượng Sài Gòn chỗ dựa trực tiếp Lực lượng miền 0,25 Bắc lại miền Nam, So sánh lực lượng ta địch có lợi cho ta Từ sau Hiệp định Pari, ta lực tiến công giành thắng lợi đường 14 tỉnh Phước Long (6 - 1- 1975) Chiến thắng tình hình chiến sau cho thấy suy yếu lực lượng Sài Gòn, lớn mạnh quân ta khả 0,25 Mĩ can thiệp trở lại nước ta quân hạn chế năm 1976 nước Mĩ bầu cử tổng thống Vì vậy, Bộ Chính trị hợp cuối năm 1974 – đầu năm 1975 đề chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam năm (1975 - 1976) khẳng định, 0,25 thời chiến lược đến vào đầu cuối năm 1975 phải hoàn thành giải phóng miền Nam năm 1975 Phương châm đánh nhanh để tranh thủ thời giảm thiệt hại Khi Chiến dịch Tây Nguyên (4 – 24 tháng năm 1975) diễn ra, Bộ Chính trị thấy thời chiến lược đến nhanh thuận lợi nên định hoàn thành giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975 (trước tháng 1975) Kế hoạch giải phóng rút từ năm xuống năm xuống tháng (từ 0,25 – đến – – 1975) Câu (3,0 điểm) Trình bày khái quát kiện phản ánh quan hệ Mĩ Trung Quốc từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ giúp Tưởng Giới Thạch gây nội chiến 0,25 Quốc – Cộng lần Trung Quốc (1946 - 1949) Kết quả, Quốc dân đảng bại trận phải chạy đảo Đài Loan, Đảng Cộng sản lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Từ đó, Mĩ CHND Trung Hoa (Trung 0,25 Quốc) mâu thuẫn đối đầu Trong Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954), Mĩ giúp Pháp xâm lược, 0,25 Trung Quốc giúp Việt Nam kháng chiến Mĩ Trung Quốc tham gia Hội nghị Giơnevơ (1954), đưa tới chia cắt lãnh 0,25 thổ Việt Nam thành hai miền Nam – Bắc Mĩ Trung Quốc trực tiếp đối đầu Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 0,25 1953) Hai nước tham gia kí Hiệp định Bàn Môn Điếm chia cắt hai miền Nam – Bắc Triều Tiên đến ngày Đế uy hiếp cộng sản Đông Bắc Á, Trung Quốc, Mĩ kí với Nhật Hiệp 0,25 0,25 ước an ninh Mĩ – Nhật (1951) Mĩ đóng quân đất Nhật hậu thuẫn cho Đài Loan đe dọa Trung Quốc 0,25 Trong Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975), Mĩ xâm lược Việt Nam, Trung 0,25 Quốc giúp Việt Nam chống Mĩ Tháng – 1972, tổng thống Mĩ Níchxơn sang thăm Trung Quốc, mở đường 0,25 cho quan hệ hai nước chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại Trung Quốc Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979 Kể từ đến nay, hai nước vừa hợp tác vừa cạnh tranh với 0,25 Khi Trật tự hai cực Ianta đổ (1991), Trung Quốc vươn lên thành cực cạnh tranh với Mĩ trật tự giới đa cực hình thành 0,25 .Hết SỞ GD – ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I – 2016 TRƯỜNG THPT BẾN CÁT MÔN LỊCH SỬ THỜI GIAN: 120 phút (Ngày thi / / 2015) Câu (3,0 điểm) Từ năm 1920 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò cách mạng Việt Nam? Nêu tính dung đắn, sáng tạo Cương lĩnh trị Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Câu (2,0 điểm) Vì nói, từ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh đến ngày đầu tháng năm 1945 thời “ngàn năm có một” dân tộc Việt Nam? Việc chớp thời giành quyền cách mạng tháng Tám năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương Chủ tịch Hồ Chí Minh thể qua kiên nào? Câu (2,0 điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam đề đường lối đổi hoàn cảnh lịch sử nào? Em hiểu đường lối đổi mới? Câu (3,0 điểm) Nêu thành tựu chủ yếu Liên Xô công xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX Những thành tựu có tác dụng Liên Xô cách mạng giới? ĐÁP ÁN NỘI DUNG CÂU ĐIỂM a Vai trò Nguyễn Ái Quốc - Xác định đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam, mở đầu cho 0,5 việc giải khủng hoảng đường lối lãnh đạo cách mạng Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lê nin Tháng 12 – 1920, Người tham dự đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành quốc tế Cộng sản, tham gia sang lập Đảng cộng sản Pháp Từ đây, Nguyễn Ai Quốc lựa chọn đường cách mạng vô sản cho cách mạng Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc có vai trò to lớn việc chuẩn bị tư tưởng tổ chức 0,5 tiến tới thành lập đảng vô sản Việt Nam: tích cực truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam nhiều hình thức viết sách, báo, tham luận, mở lớp huấn luyện cán bộ, sang lập hội Việt Nam cách mạng niên… - Nguyễn Ái Quốc có vai trò định việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: triệu tập chủ trì Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam thành đảng 0,5 - Vạch cho cách mạng Việt Nam đường lối chiến lược sách lược 0,5 đắn, sang tạo: soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt… có giá trị lí luận thực tiễn lâu dài cách mạng Việt Nam b Tính đắn, sáng tạo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt phản ánh quan điểm chủ nghĩa mác – Lê nin thực tiễn cách mạng việt Nam, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp 0,5 - Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, đề đường lối chiến lược sách lược cho cách mạng Việt Nam, kết 0,5 hợp đắn quan điểm dân tộc giai cấp, độc lập, tự tư tưởng cốt lõi, xác định lực lượng cách mạng Việt Nam công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, …gắn cách mạng Việt Nam với dân tộc bị áp vô sản giới a Thời “ngàn năm có một” dân tộc Việt Nam: - Trước ngày 15 – – 1945, Nhật chưa đầu hàng Đồng minh, kẻ thù mạnh nên thời khởi nghĩa giành quyền chưa xuất 0,25 - Vào cuối tháng 8, đầu tháng – 1945, quân Đồng minh kéo vào nước ta 0,25 thời qua, nhân dân Việt Nam không hội khởi nghĩa giành quyền, đứng lên khởi nghĩa phải đối mặt với nhiều kẻ thù lúc - Từ Nhật đầu hàng đến quân Đồng minh kéo vào nước ta, “thời 0,25 ngàn năm có một” xuất tạo điều kiện vô thuận lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa giành quyền: quân Nhật Đông Dương rệu rã, phủ Trần Trọng Kim hoang mang, tầng lớp trung gian ngả hẳn phía cách mạng, Đảng ta chuẩn bị đầy đủ, nhân dân sẵn sàng,… b Những kiện thể việc chớp thời cơ: - Ngày 13 – – 1945, sau nhận tin Nhật đầu hàng, Trung 0,25 ương Đảng Tổng Việt minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố “Quân lệnh số 1”, thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc - Các ngày 14, 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào (Tuyên Quang), định phát động Tổng khởi nghĩa nước, thông 0,25 qua vấn đề đối nội, đối ngoại sau giành quyền - Tiếp đó, từ ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử 0,25 Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch - Chiều ngày 16-8-1945, đơn vị đội Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp huy, tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta chớp lấy thời giành quyền Hà Nội (19 – 8), Huế (23-8-1945), Sài Gòn (25-8-1945), định thắng lợi Cách mạng tháng Tám nước 0,5 a Hoàn cảnh: - Trong thời gian thực hai kế hoạch nhà nước năm (1976 – 1985), Việt 0,5 Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết khủng hoảng kinh tế - xã hội - Sai lầm chủ trương, sách lớn, đạo chiến lược tổ chức thực diễn nghiêm trọng kéo dài 0,25 - Cuộc khủng hoảng Liên Xô Đông Âu diễn trầm trọng 0,25 b Hiểu đường lối đổi mới: - Đổi thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu thực có hiệu hình thức, bước biện 0,5 pháp thích hợp - Đổi phải toàn diện, đồng từ kinh tế, trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa: đổi kinh tế phải gắn với đổi trị, song đổi kinh tế trọng tâm 0,5 a Thành tựu: - Kinh tế: + Công nghiệp: LX trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới 0,5 (Sau Mĩ), đầu giới nhiều ngành công nghiệp như: công nghiệp vũ trụ, nghiệp điện hạt nhân + Nông nghiệp: Trung bình hàng năm tăng 16% dù gặp nhiều khó khăn 0,25 - KHKT đạt nhiều tiến vượt bậc Năm 1957, LX nước phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ đưa người bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phụcvũ trụ loài 0,5 người - Văn hoá – xã hội có nhiều biến đổi, ¾ dân số có trình độ đại học trung học Xã hội ổn định trị 0,5 - Về đối ngoại: Liên Xô thực sách bảo vệ hòa bình giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giúp đở nước XHCN 0,5 b Tác dụng: + Liên Xô có đủ sức mạnh để bảo vệ chế độ Xô Viết trở thành cực giới hai cực Ianta 0,25 + Là điều kiện để Liên Xô trì hòa bình giới, cho tồn phe xã hội chủ nghĩa, ủng hộ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân dân tộc bị áp Liên Xô trở thành chỗ dựa vững hòa bình cách mạng giới 0,5 [...]... phải đề cập tới Bài viết phải đầy đủ nội dung, chính xác, lôgíc, khoa học thì mới cho điểm tối đa SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2016 Môn : Lịch sử - Lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 7 tháng 11 năm 2 015 ===================== Câu 1: (3,0 điểm) Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc. .. ĐINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 ĐÁP ÁN Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu Đáp án Câu 1 Trình bày hoàn cảnh lịch sử và những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) Theo em những quyết định của Hội nghị Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai? Hoàn cảnh lịch sử: Điểm 3,0... phá miền Bắc (15/ 1/1973) Góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ Mĩ phải quay lại bàn đàm phán và kí với ta Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973) 7 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM ĐỀ THI THỬ-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3... 0.25 0.5 2.00 0.5 0.5 0.5 0.5 KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C SỞ GD & ĐT BÌNH ĐINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) Theo em những quyết định của Hội nghị Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới... nhất 0.25 * Liên hệ - Tích cực học tập, trau dồi kiến thức về kinh tế, Lịch sử, văn hóa Việt Nam để giới thi u với bạn bè quốc tế Tích cực tìm hiểu về Liên minh châu Âu … 0.75 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2NĂM 2 015- 2016 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN Môn : LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 01 trang) Câu 1 (3,5 điểm) Trình bày những sự kiện chứng tỏ... tiến hành ở Việt Nam + Chiến lược VN hóa Chiến tranh tiến hành ở cả 3 nước Đông Dương SỞ GD & ĐT BẠC LIÊU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU NĂM HỌC 2 015- 2016 Môn: Lịch sử Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm) Hãy nêu vai trò của Nguyễn Aí Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam? Câu 2 (3 điểm) Trình bày nội dung cơ bản của Luận cương... Những năm 1936 – 1939, kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển, nhưng vẫn lạc hậu và lệ thuộc kinh tế Pháp Đời sống của đa số nhân dân gặp khó khăn, vì thế họ hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương Hết 0.25 0.25 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn: LỊCH SỬ 12 Năm. .. được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn: LỊCH SỬ 12 Nội dung cần đạt Câu Câu 1 Trình bày nội dung của Hội nghị Ianta (T2/1945) Qua đó đánh giá tác động của nó đối với tình hình thế giới Điểm 3.0 * Nội dung - Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới 2 bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề đặt... trang) Họ và tên thí sinh : Số báo danh Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1: Họ và tên, chữ ký: Giám thị 2: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2016 Môn: Lịch sử - Lớp 12 HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng, diễn đạt lưu loát Ở từng nội dung, tuỳ theo mức độ trình bày và diễn đạt cho điểm từ... thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần 1 - Hết - (Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên:…………………………………… ; SBD…………………………………… SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC HDC KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 NĂM HỌC 2 015- 2016 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN Môn: LỊCH SỬ 12 (Đáp án có 02 trang) Đáp án Câu 1 Trình ... NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn : Lịch sử - Lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: tháng 11 năm 2 015 =====================... GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM ĐỀ THI THỬ-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)... LIÊU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU NĂM HỌC 2 015- 2016 Môn: Lịch sử Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Hãy nêu vai trò Nguyễn Aí Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử năm 2016, 15 đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử năm 2016, 15 đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử năm 2016

Từ khóa liên quan