Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử THPT Xuân Mai 2015

1 249 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2016, 14:07

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trương Xuân Mai 2015 Câu 1 : (3 điểm )  Hãy trình bày quá trình hoạt động và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1925 ? Câu 2 : (2 điểm) Bước vào Đông  Xuân 1953 – 1954, trước những âm mưu và kế hoạch mới của Pháp – Mĩ, Bộ chihs trị trung ương Đảng lao động Việt Nam đã có những chủ trương, kế hoạch và phương châm chiến lược như thế nào ? Em hãy kể tên những thăng lợi quân sự của ta trong việc thực hiện chủ trương, kế hoạc và phương châm đó ? tuyensinh247 tổng hợp Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trương Xuân Mai 2015 Câu : (3 điểm ) Hãy trình bày trình hoạt động vai trò lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1925 ? Câu : (2 điểm) Bước vào Đông Xuân 1953 – 1954, trước âm mưu kế hoạch Pháp – Mĩ, Bộ chihs trị trung ương Đảng lao động Việt Nam có chủ trương, kế hoạch phương châm chiến lược ? Em kể tên thăng lợi quân ta việc thực chủ trương, kế hoạc phương châm ? tuyensinh247 tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử THPT Xuân Mai 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử THPT Xuân Mai 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử THPT Xuân Mai 2015