Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

85 445 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 11:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG TỈNH HẢI DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S TẠ ĐỨC KHÁNH XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CTHĐ T.S.TẠ ĐỨC KHÁNH GS.TS.PHAN HUY ĐƢỜNG Hà Nội - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 1.1.Quản lý hành Nhà nƣớc hành Nhà nƣớc 1.1.1.Quản lý hành Nhà nƣớc 1.1.2.Nền HCNN phận cấu thành 12 1.1.3.Cải cách HCNN 14 1.2 Thủ tục hành cần thiết phải cải cách TTHC 16 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa TTHC: 16 1.2.2.Phân loại TTHC 19 1.2.3 Sự cần thiết phải cải cách TTHC Việt Nam 22 1.3.Cơ chế cửa 25 1.3.1.Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực 25 1.3.2.Mục đích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" 26 1.3.3.Lợi ích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" 26 1.3.4.Yêu cầu việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" 27 1.3.5.Qui trình giải 29 CHƢƠNG II 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 31 2.1 Tổng quan UBND thành phố Hải Dƣơng 31 2.1.1 Giới thiệu chung 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.2 Nội dung chủ yếu cải cách hành phận "Một cửa" 32 2.2.1 Xác định mục đích, yêu cầu 32 2.2.2 Lĩnh vực, số lƣợng thủ tục "Một cửa" 33 2.2.3 Công tác tổ chức công việc, sở vật chất bố trí cán 33 2.2.4 Công tác triển khai phần mềm, tổ chức thụ lý hồ sơ 34 2.3 Thực trạng cải cách Thủ tục hành theo chế "Một cửa" 44 2.3.1 Đánh giá chung: 44 2.3.2 Những kết đạt đƣợc 46 2.3.3 Đánh giá thành công cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" 46 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" 51 CHƢƠNG III 56 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 56 3.1 Cần xác định định hƣớng cải cách hành đến năm 2020 56 3.2 Hoàn thiện tổng thể công tác tổ chức hoạt động 58 3.3 Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính: 63 3.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công khai phần mềm "một cửa" 65 3.5 Hƣớng đến thực "một cửa liên thông" 66 3.6 Phát triển dịch vụ trực tuyến 68 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghiã HCNN Hành nhà nƣớc XHCN Xã hội chủ nghĩa TTHC Thủ tục hành CNXH Chủ nghĩa xã hội CCHC Cải cách hành i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ yếu tố cấu thành hành 13 Hình 2.1 Sơ đồ mô hình hoạt động phần mềm "một cửa" 35 Hình 2.2.Sơ đồ mô hình hoạt động phần mềm "một cửa" 37 Hình 2.3 Mô tả chi tiết qui trình giải tthc theo chế cửa 38 Hình 2.4 Phân công phòng/ban thụ lý hồ sơ 39 Hình 2.5 Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ 40 Hình 2.6 Cập nhật tình trạng hồ sơ 41 Hình 2.7 Cập nhật bổ sung hồ sơ 42 ii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU bảng 2.1: Bảng tổng hợp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ, kết quả, trả kết cho công dân Bảng 2.2: Bảng Tổng Hợp Thu Phí Các Lĩnh Vực Từ Bộ Phận "Một Cửa" iii LỜI MỞ ĐẦU Cải cách hành từ lâu không vấn đề xa lạ với Ngày nay, vấn đề mang tính toàn cầu Cả nƣớc phát triển nƣớc phát triển xem cải cách hành nhƣ động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trƣờng kinh tế, phát triển dân chủ mặt khác đời sống xã hội Việt Nam không nằm xu Từ 1986 với trình đổi đất nƣớc kinh tế, cải cách hành đƣợc tiến hành đồng thời Trải qua nhiều năm với bƣớc lộ trình khác công cải cách hành thu đƣợc thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển đất nƣớc Tuy nhiên chuyển đổi từ kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trƣờng nên việc cải cách hành nƣớc ta gặp nhiều khó khăn, mà đến CCHC toán lớn Chính phủ nhƣ quan hành Nhà nƣớc Ngày 17/9/2001, Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 136/2001/QĐTTg phê duyệt Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2001-2010 với nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài công Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) Muốn CCHC TTHC phải đƣợc đơn giản hóa cách tối đa, tránh rƣờm rà Để đáp ứng yêu cầu Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định 181 việc thực chế “Một cửa” quan hành Nhà nƣớc Đây đƣợc coi nhƣ giải pháp mang tính đột phá việc cải cách TTHC UBND thành phố Hải Dƣơng với lĩnh vực quản lý mình, đặc biệt lĩnh vực Đất đai có nhiều loại TTHC với số lƣợng ngày gia tăng Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu ngƣời dân ngày nhiều, đòi hỏi thành phố phải có đổi qui trình giải TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt Thực Quyết định 181 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng; Công văn số 850/CV-UBND ngày 30 tháng năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng xây dựng đề án theo chế cửa, cửa liên thông; UBND thành phố Hải Dƣơng áp dụng chế “một cửa” việc giải TTHC Từ tình hình giải TTHC thành phố đƣợc cải thiện cách đáng kể nhƣng bên cạnh không tránh khỏi bất cập Trải qua làm việc trực tiếp, nhận thấy vấn đề có tính chất trọng yếu hoạt động UBND thành phố, em định chọn đề tài: “ Cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” luận văn tốt nghiệp Với Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Khắc phục cách tồn trình tiếp nhận, giải hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND thành phố Đơn giản hóa thủ tục hành chính; ngăn chặn bệnh quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền cán bộ, công chức tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân Ứng dụng công nghệ thông tin Bộ phận "Một cửa" đảm bảo hoạt động độc lập khép kín, chuyên trách theo hƣớng đồng đại Không để cán thụ lý hồ sơ, giải công việc trực tiếp liên hệ với công dân, trách tiêu cực Tăng cƣờng giám sát lãnh đạo thành phố, Thủ trƣởng phòng, ban cán công chức thuộc quyền thực thi nhiệm vụ Tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động quan nhà nƣớc; bƣớc chủ động thực việc tra cứu thông tin thủ tục hành chính; tra cứu kết thụ lý, giải hồ sơ Nâng cao trình độ quản lý, tạo bƣớc đột phá trình giải thủ tục hành với hỗ trợ có hiệu phần mềm mạng Giúp cán bộ, công chức trƣớc hết thủ trƣởng quan năm vững quy trình kiểm soát công việc tốt hơn, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành Làm sở để triển khai mô hình "Một cửa" liên thông với phƣờng, xã; sở ngành tỉnh giải thủ tục hành Với mong muốn đem lại nhìn tổng quan công cải cách hành quan hành Nhà nƣớc nói chung tình hình cải cách TTHC thành phố nói riêng, đồng thời đánh giá lại trình áp dụng chế cửa UBND thành phố để từ đề xuất giải pháp hoàn thiện việc cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy hoạt động UBND thành phố Căn vào tình hình thực tiễn giải thủ tục hành với tổ chức, công dân doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dƣơng tập trung vào lĩnh vực thực chế “một cửa” gồm: Tài nguyên Môi trƣờng; Quản lý đô thị; Tài - Kế hoạch Chính sách xã hội ngƣời có công; Tƣ pháp Do đặc thù lĩnh vực nghiên cứu, đề tài đƣợc hình thành dựa việc sử dụng kết hợp phƣơng pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn (phƣơng pháp quan sát khoa học, phƣơng pháp điều tra, phƣơng pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm), phƣơng pháp chuyên gia, phƣơng pháp toán học, phƣơng pháp thống kê…, sở xây dựng giải pháp có tính khoa học Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài đƣợc kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng I: Cơ sở lý luận thủ tục hành chế cửa Hệ thống lại lý luận hành nói chung, phận cấu thành nhƣ nội dung CCHC Các kiến thức TTHC cần thiết phải cải cách TTHC Cơ chế cửa gì, vai trò việc giải TTHC Chƣơng II: Thực trạng công tác cải cách TTHC theo chế cửa UBND thành phố Hải Dƣơng Phần giới thiệu khái quát trình hoạt động UBND thành phố Đánh giá lại trình thực chế cửa Uỷ ban, thành công đạt đƣợc nhƣ mặt tồn Chƣơng III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cải cách TTHC theo chế cửa UBND thành phố Hải Dƣơng giản hóa thủ tục hành đƣợc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân doanh nghiệp việc tuân thủ thủ tục hành Rà soát để hoàn thiện nội dung quy định, thủ tục hành chính, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức việc thực thủ tục hành chính, coi việc rà soát nhiệm vụ thƣờng xuyên quan cán bộ, công chức đƣợc phân công giải thủ tục hành Lựa chọn TTHC để rà soát theo dƣới đây: Các phòng chuyên môn, UBND xã, phƣờng lựa chọn TTHC để thực rà soát theo nhƣ: số lƣợng hồ sơ giải nhiều; qua thực mà phát thấy có bất hợp lý, rƣờm rà, khó thực hiện, mâu thuẫn, chồng chéo quan, chƣa có thống nội dung, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện…; TTHC có phản ánh, kiến nghị từ phía ngƣời dân, tổ chức trình thực hiện; Đặc biệt trọng vào lĩnh vực đất đai Ngoài trên, phòng, UBND xã, phƣờng đƣa TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ giải đơn vị thấy cần thiết để đánh giá tác động TTHC trình thực Công chức phòng đƣợc giao nhiệm vụ rà soát, thực thống kê, tập hợp đầy đủ TTHC, văn quy định liên quan đến thủ tục hành cần rà soát Nội dung rà soát bao gồm: Rà soát theo tiêu chí: cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP văn có liên quan Đối với TTHC thống kê chƣa có Quyết định công bố UBND tỉnh, cần điền bổ sung đầy đủ nội dung thủ tục theo quy định 64 Tổ chức đánh giá chi phí tuân thủ TTHC tất thủ tục hành áp dụng Trong đánh giá chi tiết chi phí tuân thủ thủ tục hành lĩnh vực đất đai 3.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công khai phần mềm "một cửa" Thực chế bƣớc hành trình rút ngắn lộ trình CCHC nói chung cải cách TTHC nói riêng Còn để thực tạo cách mạng cải cách TTHC, làm thay đổi hẳn mặt hành Nhà nƣớc cách khác việc ứng dụng giải pháp tin học Ngày với phát triển khoa học công nghệ, có nhiều nƣớc giới thành công việc cải cách TTHC nhờ áp dụng thành tựu tin học Việt Nam hƣớng đến xây dựng Chính phủ điện tử, công khai, minh bạch hoạt động Chính viết giải pháp em đƣa chủ yếu việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin việc giải TTHC Nhƣ trình bày UBND thành phố sử dụng phần mềm hồ sơ cửa việc quản lý, theo dõi, kiểm tra tình trạng hồ sơ Nhƣng phần mềm chƣa đƣợc sử dụng rộng rãi UBND Nếu tất phận có liên quan quan sử dụng để tra cứu trạng thái hồ sơ thao tác đơn giản để nắm đƣợc thông tin giúp rút ngắn thời gian giải hồ sơ Đặc biệt cán cấp kiểm tra lúc cách truy nhập trực tiếp vào phần mềm để nắm đƣợc thông số cần thiết từ đôn đốc, giám sát thực phận Tiến tới không dừng lại mà phận cửa nên công khai phần mềm Website Sở để ngƣời dân tra cứu tình trạng hồ sơ họ mạng, biết đƣợc hồ sơ giai đoạn (chờ giải quyết, phải bổ sung hay giải xong), mà trực tiếp đến 65 UBND Điều vừa tiết kiệm thời gian, công sức cho công dân, tổ chức Cán cửa chịu nhiều áp lực tiếp dân, trả lời dân, không tình trạng xếp hàng chờ đến lƣợt 3.5 Hƣớng đến thực "một cửa liên thông" Không dừng lại việc thực chế "một cửa" quan mà thực tế đặt có nhiều loại thủ tục cần giải nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều quan khác Việc giải thủ tục hành theo chế "một cửa" quan HCNN bị cắt khúc cấp, quan chƣa có kết nối, liên thông, liên ngành ngành, cấp Để thực thủ tục hành công dân, tổ chức phải liên hệ nhiều lần, đến nhiều quan, qua nhiều cửa, gặp nhiều trở ngại Vậy vấn đề đặt phải xây dựng đƣợc qui trình thực giao dịch hành sau "một cửa" nhằm đảm bảo tính thông suốt, đơn giản, gọn có khả theo dõi từ khâu đầu đến khâu cuối, tạo đƣợc mối quan hệ liên thông quan, đơn vị tham gia vào quy trình giải TTHC Làm cho qui trình thực cách đồng bộ, liên hoàn, tạo thành "dòng chảy" công việc cấp có thẩm quyền Trên thực tế có số địa phƣơng tiến hành sử dụng mô hình "một cửa liên thông" Việc triển khai thực mô hình vấn đề mới, thiết thực, mang lại lợi ích cho ngƣời dân nhiều cách làm nhƣng đòi hỏi phải có phối hợp thống quan, ban ngành Nếu UBND thành phố làm tốt mô hình cửa liên thông, tiến tới thực nộp hồ sơ, thủ tục trực tuyến Website Uỷ ban Điều rút ngắn cách đáng kể quy trình giải TTHC Uỷ ban tất biểu mẫu, form loại thủ tục đƣợc post lên Website, ngƣời dân điền trực tiếp thông tin gửi mà không cần trực tiếp đến UBND thành phố Mô hình "một cửa liên thông" có ƣu nhƣợc điểm sau: 66 Ƣu điểm: - Đối với tổ chức công dân: Tiết kiệm thời gian, công sức cho tổ chức, công dân Thay bỏ công sức, công việc để đến UBND thành phố xếp hàng họ làm công việc khác - Sử dụng phƣơng pháp khắc phục đƣợc tƣợng tiêu cực, tham ô, nhũng nhiễu tiếp xúc trực tiếp tổ chức, cá nhân cán thụ lý hồ sơ - Đối với cán bộ phận cửa: Hình thức cũn giúp cán bộ phận cửa tiết kiệm thời gian tiếp dân, họ tập trung thời gian vào việc giải hồ sơ Mặt khác áp lực công việc đƣợc giảm cách đáng kể Nhƣợc điểm: Do đặc điểm TTHC đặc biệt lĩnh vực đất đai - nhà cần nhiều loại giấy tờ khác nhau, cần xác nhận nhiều quan có thẩm quyền nên việc nộp hồ sơ qua mạng gặp khó khăn Ví dụ: Hồ sơ giải thủ tục hành đăng ký chuyển nhƣợng quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất gồm có giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 02 công chứng Hợp đồng chuyển nhƣợng đƣợc công chứng, văn khai nhận thừa kế đƣợc công chứng - lƣu phòng Tài nguyên - Môi trƣờng chuyển quan thuế Hộ thƣờng trú Hải Dƣơng ngƣời nhận chuyển nhƣợng (trừ trƣờng hợp thừa kế) 02 tờ khai lệ phí trƣớc bạ nhà, đất; 02 tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất vẽ sơ đồ vị trí nhà đất Bản công chứng giấy tờ liên quan chứng minh thuộc diện nộp đƣợc xét miễn giảm nghĩa vụ tài - 02 67 Việc nộp hồ sơ trực tuyến đòi hỏi quan hành phải liên thông với Các thủ tục quan phải công khai có mã hoá riêng, thống địa phƣơng tiến tới nƣớc (tiến tới thực phủ điện tử) Các quan hành Nhà nƣớc truy cập vào hệ thống liệu lƣu trữ để kiểm tra tính xác thực loại giấy tờ Khi ngƣời dân tiến hành nộp hồ sơ cho quan hành khác họ cần nêu số mã hoá mà quan khác cấp cho họ Hoặc quan hành Nhà nƣớc thay sử dụng dấu nhƣ trƣớc sử dụng chữ ký điện tử Các quan khác vào để nhận biết Tuy nhiên để thực đƣợc điều phải cần có phối hợp quan khác cần có khoảng thời gian để quan hành thay đổi qui trình Điều không đơn giản, chẳng mà đề án thực Chính phủ điện tử Nhà nƣớc ta lần thất bại Giải pháp trƣớc mắt cho vấn đề mà tạm thời phận cửa áp dụng là: Khi nộp hồ sơ trực tuyến, giấy tờ đính kèm có dấu đỏ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền khác đƣợc Scan gửi Lệ phí cho hồ sơ chuyển qua tài khoản Văn phòng HĐND UBND thành phố Khi đến hạn nhận hồ sơ tổ chức cá nhân đem theo giấy tờ gốc để so sánh đối chiếu, nhƣ tiết kiệm đƣợc nhiều nguồn lực 3.6 Phát triển dịch vụ trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến dịch vụ hành công quan nhà nƣớc đƣợc cung cấp môi trƣờng mạng, giúp cho tổ chức, cá nhân thuận tiện việc thực thủ tục hành Tuy nhiên, việc đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin phận cửa Việc đầu tƣ trang thiết bị, đặc biệt công nghệ thông tin gặp khó khăn định, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến huyện tổ chức, cá nhân chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục 68 Với phân chia dịch vụ công trực tuyến thành mức độ nhƣ qua đánh giá cho thấy tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nƣớc địa bàn thành phố, số lƣợng dịch vụ công trực tuyến dừng lại mức độ 1,2 chƣa có dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức 3, 4) Việc triển khai ứng dụng dịch vụ hành công mức độ (mức độ cho phép giao dịch trình thụ lý hồ sơ cung cấp dịch vụ đƣợc thực qua mạng) chƣa tiến triển nhiều Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến Một số trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến chƣa quy định nhƣ thiếu thành phần hồ sơ, biểu mẫu đính kèm, phân loại hồ sơ theo lĩnh vực thông tin khác Đây nguyên nhân làm chậm tiến trình cải cách hành thành phố gây khó khăn cho doanh nghiệp, ngƣời dân trình giải công việc Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến theo dõi trình giải hồ sơ qua mạng Để đầu tƣ xây dựng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, quan nhà nƣớc phải tốn nhiều chi phí, thời gian công sức Thế nhƣng, có tình trạng sau đƣa dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động chờ không thấy ngƣời dân, doanh nghiệp sử dụng Triển khai dịch vụ công trực tuyến hạng mục quan trọng góp phần cải cách thủ tục hành chính, hƣớng tới mục tiêu xây dựng quyền điện tử đƣợc thành phố đặt Tuy nhiên, phần lớn ngƣời dân chƣa quan tâm đến việc sử dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu thực thủ tục hành Cùng với đó, tâm lý lo ngại không thuận tiện, an toàn thông tin sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nên đa số ngƣời dân lựa chọn cách truyền thống, đến trực tiếp quan chức để thực thủ tục hành Do vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tƣ, triển khai dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công mức độ 3, 4, quan nhà nƣớc nên trọng tới việc tìm cách gia tăng số lƣợng cá nhân, tổ 69 chức sử dụng dịch vụ Đồng thời tăng cƣờng công tác tuyên truyền để ngƣời dân hình thành thói quen giao dịch qua mạng nên có chế khuyến khích họ giao dịch theo hình thức Hy vọng, với tâm cách triển khai phù hợp, thời gian tới, quan, đơn vị bƣớc ứng dụng hiệu dịch vụ công trực tuyến, góp phần tăng tính công khai, minh bạch hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tổ chức, công dân có công việc liên quan đến thủ tục hành Trƣớc hết nên phát triển dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu: Nhắn tin để biết lịch trình giải Để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân phận cửa phối hợp với VNPT để đƣa quy trình giải TTHC lên tổng đài SMS, cho phép ngƣời dân soạn tin nhắn theo cú pháp định để tra cứu lịch trình hồ sơ Ngƣời dân nộp hồ sơ tâm lý muốn vụ việc đƣợc giải cách nhanh chóng, kịp thời Họ quan tâm hồ sơ giải đến đâu, giải khâu Cơ quan cửa nhận hồ sơ cấp cho họ mã số riêng Trên phần mềm cho phép ghi nhớ lịch trình giải hồ sơ cập nhật lên tổng đài VNPT phối hợp với cán bộ, công chức phận cửa số hoá qui trình giải hồ sơ Ngƣời dân cần nhắn tin SMS đến tổng đài biết đƣợc tình trạng hồ sơ Đây sáng kiến thành phố Hồ Chí Minh đƣợc đƣa vào triển khai - Nhắn tin xếp hàng đợi chỗ Cũng tƣơng tự nhƣ dịch vụ nhắn tin để biết lịch trình giải ngƣời dân nhắn tin đến hệ thống phận cửa để đăng ký xếp hàng chờ đến lƣợt để nộp hồ sơ khoản lệ phí Hệ thống phản hồi lại cho khách hàng số thứ tự thông báo lại đến lƣợt công dân 70 Dịch vụ trở nên hữu hiệu trƣờng hợp số lƣợng hồ sơ, thủ tục lớn Việc xếp hàng chờ đợi nhiều thời gian tận dụng thời gian để làm công việc khác - Dịch vụ "Tổng đài trả lời tự động" Với phƣơng châm xây dựng hành phục vụ dịch vụ nhƣ cần thiết Bộ phận cửa có hệ thống đƣợc cài đặt sẵn câu trả lời đơn giản nhƣng mang tính phổ biến mà tổ chức công dân hay thắc mắc, bên cạnh có đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ hệ thống tự động không đáp ứng đƣợc yêu cầu khách hàng Giả sử bạn có câu hỏi cần giải đáp, bạn quay số tổng đài, hệ thống tự động cho bạn biết cần phải làm thao tác để đến đƣợc với lĩnh vực bạn quan tâm, không thoả mãn bạn quay số để yêu cầu hỗ trợ trực tiếp Các giải pháp phát huy tác dụng máy hành Nhà nƣớc phải thực nhận thức đƣợc nhu cầu cần phải thay đổi họ, cán bộ, công chức cần phải đổi họ ngƣời trực tiếp thực công cải cách này, thành công hay không thành công phần lớn họ tự định Xây dựng rõ ràng lộ trình thực dịch vụ trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí lệ phí thực dịch vụ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép ngƣời sử dụng tải mẫu văn khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu Hồ sơ sau hoàn thiện đƣợc gửi trực tiếp qua đƣờng bƣu điện đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép ngƣời sử dụng điền gửi trực tuyến mẫu văn đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Các giao dịch trình xử lý hồ sơ cung cấp dịch vụ đƣợc thực môi trƣờng mạng Việc toán lệ 71 phí (nếu có) nhận kết đƣợc thực trực tiếp quan, tổ chức cung cấp dịch vụ 72 KẾT LUẬN Cải cách hành có cải cách thủ tục hành công việc lâu dài khó khăn, bƣớc làm tốt nhiệm vụ nhƣng trƣớc đòi hỏi ngày lớn kinh tế thị trƣờng, hội nhập buộc phải cố gắng không ngừng Thế giới luôn vận động phải luôn đổi để thích nghi với điều Tuy nhiên nói nhƣ phó thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc "phải thẳng thắn nhìn nhận kết bƣớc đầu, nhiều hạn chế chƣa đáp ứng đƣợc mong đợi ngƣời dân, lực cản xã hội, ảnh hƣởng đến môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh nhƣ đời sống nhân dân Nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian tới đƣợc xác định là: tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công chức, viên chức; triển khai xác định vị trí việc làm cấu công chức, viên chức quan, tổ chức, đơn vị; tập trung đổi mới, nâng cao chất lƣợng công tác thi công chức; đƣa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp; xây dựng trì sở liệu đội ngũ công chức; trọng nâng cao chế độ kỷ luật, trật tự kỷ cƣơng hành phát huy tinh thần trách nhiệm hoạt động công vụ " Có lẽ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để cán công chức, quan nhà nƣớc hƣớng tới đƣờng tất yếu để hành Việt Nam có mặt mới: đơn giản, nhanh chóng thuận tiện Từ thúc đẩy phát triển đất nƣớc cách toàn diện 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Chính trị Quốc gia (2001), "Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam" Chính trị Quốc gia, "Một số văn QPPL quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành quan Nhà nƣớc & Tổ chức Chính trị xã hội" Diệp Văn Sơn (2006), "Cải cách hành - vấn đề cần thiết", NXB Lao động Đoàn Trọng Tuyến (1996), "Một số vấn đề xây dựng & cải cách hành Nhà nƣớc Việt Nam", Chính trị Quốc gia Học viện hành Quốc gia, "Nâng cao lực triển khai cải cách hành quan hành đơn vị nghiệp" Học viện Hành Quốc gia, "Những vấn đề thủ tục hành chíh", NXB Giáo dục Khoa Khoa học quản lý, "Giáo trình Khoa học quản lý" Lê Anh Sắc, Phan Vũ (2006), "Hƣớng dẫn thực chế cửa quan hành thuộc TP Hà Nội/ NXB Hà Nội" Mai Hữu Khuê, Bùi Văn Nhơn (1995), "Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính", Chính trị Quốc gia 10 Nguyễn Duy Gia, "Giáo trình quản lý hành Nhà nƣớc", Học viện Hành Quốc gia 11 Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn (2002), "Thủ tục hành chính: Lý luận thực tiễn", Chính trị Quốc gia 12 PGS.TS Đinh Văn Mậu, "Luật hành Việt Nam", NXB Tổng hợp TP HCM 13 Thang Văn Phúc (2001), "Cải cách hành Nhà nƣớc thực trạng, nguyên nhân giải pháp", Chính trị Quốc gia 14 Vũ Huy Từ (1998), "Hành học cải cách hành chính, Chính trị Quốc gia" 74 Tài liệu Bộ nội vụ, "Cải cách thủ tục hành theo mô hình cửa" - Dự án VIB 01/024/IB Đảng cộng sản Việt Nam (2005), "Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi (1986-2006), NXB Chính trị quốc gia Quyết định 181/QĐ-TTg việc thực chế "một cửa" quan hành Nhà nƣớc Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng; Công văn số 850/CV-UBND ngày 30 tháng năm 2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng xây dựng đề án theo chế cửa, cửa liên thông; Website http:// www.vnagency.com http://caicachhanhchinh.gov.vn 75 BẢNG 2.1: BẢNG TỔNG HỢP NHẬN HỒ SƠ, BÀN GIAO HỒ SƠ, KẾT QUẢ, TRẢ KẾT QUẢ CHO CÔNG DÂN Tiếp nhận bàn giao STT hồ sơ Lĩnh Năm vực Tổng số Từ T9/2010 Giải hồ sơ LĐ-TBXH 2011 428 3,606 Chia Chƣa Đã bàn bàn giao giao - Tổng số Chia Từ chối Đang giải Đã giải giải quyết Bàn giao kết Kết trả KQ "một cửa" công dân Tổng số Chia Đã bàn Đã trả Chƣa bàn giao Chƣa trả giao 428 428 17 97 314 331 - 331 324 - 3,606 3,703 129 57 3,517 3,646 - 3,646 3,597 56 Đến T4/2012 730 - 730 787 47 734 740 - 740 680 116 Từ T9/2010 131 - 131 131 - 15 116 116 - 116 112 2011 630 - 630 645 78 563 641 - 641 623 22 Đến T4/2012 153 - 153 157 25 124 149 - 149 157 14 Từ T9/2010 448 440 440 59 381 381 381 214 167 Đến T4/2012 407 404 460 - 79 381 381 - 381 547 152 Từ T9/2010 362 361 361 19 90 252 271 271 212 59 1,356 1,356 1446 112 70 1264 1376 1376 1305 130 Đến T4/2012 514 513 583 56 91 436 492 492 565 57 Từ T9/2010 4,450 4,450 4452 27 487 3938 3965 3963 3638 326 2011 13,298 13,298 13788 345 302 13141 13485 13482 13495 313 Đến T4/2012 3,281 3566 98 243 31 29,763 30,947 912 1,649 TP 2011 TCKH QLĐT 2011 TNMT Tổng số 29,794 18 3,263 3225 3320 28,386 29,294 3319 3362 273 29,288 28,831 1,696 (Nguồn: Bộ phận "Một cửa", Văn phòng HĐND & UBND thành phố x ) BẢNG 2.2: BẢNG TỔNG HỢP THU PHÍ CÁC LĨNH VỰC TỪ BỘ PHẬN "MỘT CỬA" Nhận kết từ phòng chuyên môn Số tiền thu phí, lệ phí (đồng) thu phí, lệ phí STT Lĩnh vực Năm Tổng số kết nhận từ phòng CM Chia Tổng số KQ không thu KQ chƣa thu KQ thu Chia tiền thu Thu lệ phí Thu phí Từ T9/2010 271 19 52 200 152.648.000 142.598.000 10.050.000 2011 1,376 131 124 1,192 157.588.000 105.943.000 51.645.000 Đến T4/2012 516 193 62 516 32.539.000 7.209.000 25.330.000 Từ T9/2010 3,963 143 1,132 2,688 165.752.012 55.650.000 110.102.012 2011 13,482 855 2,900 11,002 740.311.233 232.616.111 507.695.122 Đến T4/2012 3,319 1,061 2,863 3,150 211.545.000 63.925.000 147.620.000 Từ T9/2010 265 - 137 128 3.508.000 1.915.000 1.593.000 2011 1,493 318 1,334 117.662.922 31.190.000 86.472.922 Đến T4/2012 381 142 556 97.456.084 12.810.000 84.646.084 Từ T9/2010 116 - 112 2.168.144 - 2.168.144 2011 641 78 19 548 10.006.116 30.000 9.976.116 Đến T4/2012 156 104 11 138 3.202.000 - 3.202.000 25,979 2,601 7,764 21,564 QLĐT TNMT TCKH TP Tổng số 1.694.386.511 653.886.111 1.040.500.400 (Nguồn: Bộ phận "Một cửa", Văn phòng HĐND & UBND thành phố) [...]... phạm thủ tục, quy phạm này gồm các bộ phận: Thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tƣ pháp và thủ tục hành chính Thủ tục lập pháp là thủ tục làm Hiến pháp và làm luật Thủ tục tố tụng tƣ pháp là thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự, định tội, đƣợc thực hiện bởi các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…Còn thủ tục hành chính là thủ tục thực hiện thẩm quyền trong hoạt động HCNN 16 Thủ tục hành chính là một loại... cơ chế Một cửa là gì? 1.3 .Cơ chế một cửa 1.3.1.Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện Cơ chế "Một cửa" là phƣơng thức giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan HCNN từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan HCNN Đặc điểm: Cơ chế một cửa đƣợc thực hiện trong các lĩnh vực sau : 1 Tại tỉnh, thành phố. .. tài chính công Các yếu tố cấu thành nền hành chính 12 Đội ngũ cán bộ, công chức Hệ thống tổ chức bộ máy HC NN Thể chế của nền hành chính NN Tài chính công Hình 1.1: Sơ đồ các yếu tố cấu thành nền hành chính (Nguồn: bộ phận "một cửa" , Văn phòng HĐND và UBND thành phố) Có thể dẫn một ví dụ đơn giản nhƣ sau: Vận hành của nền HCNN ví nhƣ một chiếc xe đang chạy trên đƣờng Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính. .. với việc cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa" 1.3.4.1 Nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc Xuất phát từ yêu cầu thực tế, nền hành chính nƣớc nhà cần phải thay đổi để phù hợp với sự phát triển của đất nƣớc, hiện đại hơn và hội nhập kinh tế quốc tế Yêu cầu căn bản của áp dụng cơ chế "một cửa" là tập trung giải quyết hồ sơ công việc tại một đầu mối của cơ quan hành chính Cơ chế này làm cho thủ tục thực... các cơ quan HCNN 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách TTHC 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của TTHC: Để giải quyết một công việc nhất định đều cần có những thủ tục phù hợp Theo nghĩa thông thƣờng, thủ tục có nghĩa là phƣơng cách giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, một thể thống nhất Cũng có thể hiểu thủ tục là những quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định chung phải... hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức ở các cơ quan HCNN các cấp Cơ quan hành chính các cấp có trách nhiệm giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức phải niêm yết công khai, đầy đủ mọi thủ tục, trình tự, lệ phí, lịch công tác tại trụ sở làm việc Việc thực hiện cơ chế Một cửa đƣợc coi là một trong những biệp pháp mang tính đột phá trong việc cải cách TTHC Vậy cơ. .. thể phân chia thành các loại thủ tục liên quan đến những hoạt động cụ thể hơn Ví dụ: - Thủ tục ban hành văn bản có thể có: + Thủ tục ban hành quyết định hành chính + Thủ tục thông qua một báo cáo… - Thủ tục tuyển dụng cán bộ có thể có: + Tuyển cán bộ kỹ thuật + Tuyển cán bộ quản lý … 20 Thực tế cho thấy cách phân loại này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng bởi lẽ nó có thể giúp ngƣời thừa hành công vụ... thủ tục hành chính; mẫu hóa thống nhất trong cả nƣớc các loại giấy tờ mà công dân hoặc doanh nghiệp cần phải làm khi có yêu cầu giải quyết các công việc về sản xuất, kinh doanh và đời sống, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân 1.3.3.Lợi ích của việc cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa" Sau hơn 5 năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, cơ chế "một cửa" đã trở thành một. .. công cuộc cải cách hành chính đòi hỏi tất cả các bộ phận cấu thành nền HCNN đều phải có những bƣớc chuyển biến tích cực cho phù hợp với tình hình mới Trong khuôn khổ bài viết của mình, em chỉ đề cập tới vấn đề cải cách TTHC theo cơ chế một cửa trong giai đoạn hiện nay với tƣ cách là một trong những biện pháp để thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần làm thay đổi căn bản phƣơng thức điều hành và hoạt... công dân là trách nhiệm của cơ quan HCNN 5 Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân 1.3.2.Mục đích của việc cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa" Việc thực hiện cơ chế một cửa nhằm đạt đƣợc bƣớc chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan HCNN với tổ chức, công dân, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa ... 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" 51 CHƢƠNG III 56 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 56 3.1... động UBND thành phố, em định chọn đề tài: “ Cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương luận văn tốt nghiệp Với Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Khắc phục cách tồn... theo chế một cửa Tất lý thuyết việc áp dụng vào thực tế nhƣ xem xét việc thực chế cửa UBND thành phố Hải Dƣơng 30 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan