Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7

34 273 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2016, 17:40

rị)ũ hành rDưtíniị - Ọ33 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập LÒI MỎ ĐẦU Sau 40 năm đời hoạt động, Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp số bước khẳng định vị vữne ngành Cơ khí Xây dựng Với nỗ lực toàn cán công nhân viên, Công ty khẳng định trước chế thị trường cạnh tranh gay gắt khốc liệt Trong năm qua, đứng trước nhiều khó khăn biến động thị trường nhiên, nguyên vật liệu nước giới, với nỗ lực ban lãnh đạo Công ty đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty không ngừng phát triển Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, để đạt hiệu cao trình sản xuất kinh doanh Ngoài vấn đề vốn , nhân lực cấu tổ chức công ty, yếu tố góp phần quan trọng tạo lên thành công doanh nghiệp, thiết bị máy móc, điều quan trọng Công ty Cơ khí Xây lắp Đây vấn đề Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp số quan tâm làm để tìm biện pháp quản lý sử dụng máy móc, thiết bị có hiệu Chính điều dựa sở lý luận học Trường đại học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội điều học thực tế doanh nghiệp, giúp đỡ tận tình cô giáo ThS.Nguyễn Thị Hà Đông cán phòng ban Công ty từ em định chọn đề tài : “Một sô biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Lắp Sô Nhằm mục đích phân tích thực trạng sử dụng máy móc thiết bị Công ty, đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Bài luận văn em gồm ba phần lớn : Chương I: Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp sô Chương II : Thực trạng hoạt động quản lý sử dụng máy móc thiết bị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp sô CHƯƠNG III: Một sô biện pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng máy rị)ũ £7'hành rìluiínạ - 935 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỂ CÔNG TY cổ PHẦN Cơ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ KHÁI QUÁT CHUNG VỂ CÔNG TY Giới thiệu chung I ❖ Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp sô - TÊN TIẾNG ANH: CONSTRUCTION AND MACHINERY JOINT STOCK COMPANY NO - Tên viết tắt: COMA Địa trụ sở chính: Km 14, quốc lộ ỈA, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại : 084-4-8615254; 8614381 Fax : 084-4-8614294 ❖ Đon vị chủ quản : Tống Công ty Co’ khí Xây dựng ❖ ❖ Ngành, nghề kinh doanh: - Sản xuất thiết bị máy móc cho ngành xây dựng, vật liệu xây dựng công trình đô thị - Đầu tư kinh doanh phát triển thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình kĩ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp, công trình đường dây điện, trạm biến áp điện, điện lạnh, hệ thống kĩ thuật điện công trình - Gia công lắp đặt khung nhôm, kính, lắp đặt thiết bị - Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình kĩ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp - Kinh doanh phát triển nhà bất động sản - Xuất nhập khấu vật tư, thiết bị công nghệ, xuất khấu lao động chuyên gia kĩ thuật 21 rị)ũ hành rDưtíniị - 935 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp số doanh nghiệp Nhà nước chuyến sang hình thức công ty cố phần tháng 11 năm 2004 COMA số 23 thành viên Tống Công ty Cơ khí Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng Sau hon 40 năm đời hoạt động, Công ty bước khắng định vị vũng ngành Cơ khí xây dựng Quá trình hình thành phát triển Công ty cụ thể khái quát sau: • Tiền thân Công ty Cô phần Cơ khí Xây lắp số Nhà máy khí xây dựng Liên Ninh thành lập vào ngày 1/8/1966 theo định Bộ Kiến Trúc với sở ban đầu phân xưởng Nguội tách từ Nhà máy khí kiến trúc Gia Lâm • Ngày 2/1/1996, Nhà máy khí xây dựng Liên Ninh đối tên thành Công ty Cơ khí Xây dựng Liên Ninh theo định số 06/ BXD Bộ trưởng Bộ Xây dựng • Ngày 1/11/2000, theo định số 1567/ BXD Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty Cơ khí Xây dựng Liên Ninh lần lại đối tên thành Công ty Cơ khí Xây lắp số • Ngày 19/11/2004, theo định số 1803/QĐ- BXD Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty Cơ khí Xây lắp so chuyển đối thành Công ty cố phần Cơ khí Xây lắp số Sau năm cổ phần hóa tình hình kinh doanh công ty cải thiện đáng kể từ làm ăn thua lỗ đến dần có lợi nhuận.Thu nhập công nhân viên ngày tăng , hoạt động phúc lợi ngày quan tâm Các mục tiêu chủ yếu Công ty: + Ồn định đà phát triển doanh nghiệp rị)ũ hành rDưtíniị - 935 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập Chức phận ❖ Đại hội đồng cổ đông : Gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan cao công ty ❖ Hội đồng quản trị: Gồm thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quản lý điều hành chung cho hoạt động Công ty, định phương hướng kế hoạch kinh doanh định bố nhiệm, bãi nhiệm thành viên Công ty theo điều lệ Công ty ♦> Ban Kiểm soát: Gồm thành viên Ban kiếm sát có chức giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ♦> Tổng Giám đốc: Phụ trách chung ban giám đốc quản lý toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tổng giám đốc hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm có chức điều hành, thực định chủ tịch hội đồng quản trị hoạt động Công ty ❖ Phó Tống Giám đốc Kinh doanh: Chịu trách nhiệm tố chức điều hành sản xuất Công ty, phổi hợp, điều hành kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất Xí nghiệp Chỉ đạo phòng sản xuất kinh doanh, thay mặt Tống Giám Đốc Tống Giám Đốc vắng mặt, đồng thời có trách nhiệm báo cáo thường kì tình hình sản xuất kinh doanh chất lượng, tiến độ, phát sinh cho Tống Giám Đốc ❖ Phó Tổng Giám đốc Kĩ thuật: + Có trách nhiệm nghiên cứu cải tiến kĩ thuật, đề xuất phương án áp dụng quy trình công nghệ Chịu trách nhiệm công tác quản lý thiết bị, quản lý kỹ thuật công nghệ toàn Công ty rị)ũ hành rDưtíniị - 935 Chỉ tiêu Nă Năm m 2006 Ẩiuận Ẩiuận oàn oàn tất tất ntịhỉập ntịhỉập 2005 Nă So sánh tăng So sánh tăng m giảm giảm STT 200 2006/2005 2007/2006 A Vỏn lưu động 23.6 23.720 24.024 64 0,27 304 Bảng561 : Phân tích nguồn vốn kinh doanh năm (, 2005-2006-2007 ) Quản sơ nhân 2.212 sự, giải -210 thủ-8,9 tục chế Tiền mặt 2.3lý hồ 2.124 88 độ tuyến dụng, việc, kỷ ( Đơn, vị tính : Triệu đồng ) 34 >10 luật khen thưởng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tayNăm nghề Các khoản phải 10.5 11.362 11.951 827 7,9 589 32 35bộ công nhân toàn Công ty Quản lý lao động, tiền, lương bảo hiểm xã cho thu hội cho CBCNV toàn công ty, đảm bảo công tác Đảng, đạo công01tác Đoàn Công trình XDDD 8.2 8.361 8.164 151 1,8 197 niên 10 4 Vốn lưu động 2.5 1.873 1.697 -704 -27,3 -176 ❖ Phòng sản xuất kỉnh doanh: 77 01 khác 01 Quản kế hoạch, xây dựng1.274 kế hoạch sử vốn, vật tư, Vốn cô định B 51.8lý 53.120 55.388 2,4dụng 2.268 nguyên vật liệu, vận 64 kế hoạch mua sắm, tạo nguồn cung cấp nguyên , vật liệu, quản 01 lý tải Lập nguồn vốn Tổng 75.5 76.840 79.412 1.320 1,7 2.572 rị)ũ hành rDưtíniị - họp đồng kinh tế, tài liệu pháp lý Công ty, thiết bị vật tư Tham mưu02cho Tổng Ọ33 Trình độ Giám đốc công Số tác quản lýNăm thiếtcông bị vậttáctư, trực tiếp điều hành toàn 02hệ thống stt lượn để bảo dưỡng liên công suất là.vì: Công bị hư ty hỏng nhiềucơ , phải ngừng thờisốgian lắp sôhết số lượng Máy khoan 225 139,5 thời gian Thiết bị vântục , nên thời 225gian chết nhiều 146,3 Qua bảng : Takhí thấy tình lắp hìnhsốsử7 dụng sốdoanh lượngnghiệp máy móc thiết bị ty Công ty CP & xây công nghiệp doCông máy Trung bình 146,9 rị)ũ hành rDưtíniị 935 khoảng 60bị —của 68% , đangđược tình trạng làm Qua ba năm Đê hiểu đánh tình sửtrong dụng máy móc thiếtviệc bị sử móc thiết Công ty lại nếugiá không khai thác hếtthiếu công suất Công gâyty ratalãng stt Loại MMTB suất thực Công suất tói Hcs từ tốnCông phí Máy cho dù sử dụng phải tính Công suấtmóc thựcthiết tế sửbịdụng củakhông MMTB 2005 2007 , số lượng máy móc thiết bị hoạt động , số lượng Máy tiện khấu hao Neu máy 5,1 móc KW thiết bị bị 8,5không KW sử dụng 60 đếnỏ mức trung bình sử dụng Hcsmáy = hoạt động -X 100tiện năm 2005 HSL qua năm không tăng Máy Máy hàn 6,5 KW 10 KW 65 không mang lại doanh thu cho doanh nghiệp doanh nghiệp phải Máy mài 44,4% tương 6,24 hoạt KW 78 ứng vớiKW số đa lượng máy động máy , sang đến năm 2006 số Công suất tối sủ’ dụng củalà MMTB tính khấu hao hàng năm Khi máy móc thiết bị Máy phay 4,4 KW 6.25 KW 70không sử dụng tăng tình lượng máy hoạt động tăng lên máy tương ứng 55,5% Sang đến năm 2007 Máy cắt trạng“ chết” trong5,6 phân KWxưởng thìHcs 10 bị haosômòn, bao độ máy hao mòn hình :KW Hệ công56 suấtgồm sử dụng móc vô thiết bị số lượng máy sử 4,5 dụng giữ nguyên mức máy Nhưng có số máy Máy khoanvà KW 7,5 KW 60 độ hao mòn hữu hình Hiện Công ty chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng Máy bơm bê tông KW KW 61,5 lại giảm so với 20 năm trước :Công Máy cắt năm máy xuống công có Hệ sốđinày tính sở32,5 suất thực2007 tế sửgiảm dụng 1MMTB chia việc sản xuất Trung bình 11,8KW 64,4 rị)ũ hành rDưtíniị - suất máy tối tương HSL ,Nếu số HSL nămCông 2006tylàđã 64% đa sử màdụng MMTB cóứng thể 57% sử dụng hệkhi số nàyhệcàng lớn sử Ọ33 hàng đối tác Bên MMTB cạnh mộtcông số máy dụng đạt có suấttăng hiệu lên quảnhư máy hàn năm 2007 tăng máy so Theo thời gian quy định việc hoạt động máy móctathiết bị hoạt động đánh giá.Tình tình hình sử máy móc thiết số lượng dụng hệ sử vớiĐể năm 2006 Nguyên lượng máy móc Công không sử số dụng Bảng 8: hìnhnhân SDdụng sôsốMMTB củabịCông ty mặttysử công suất tiếng ngày ( làm ca ngày ) , số ngày hoạt động 25 dụng móc bị nguyên theo số nhân lượngnhư như:sau máy hết rấtthiết nhiều máy: móc thiết bị cũ không đáp ứng ngày/ tháng Tuy nhiên thực tế Công ty thácđược đượccung tối đaứng khoảng 60 -, nhu cầu đơn đặt hàng , nguyên vật liệukhai không kịp thời 65,3%việc thờikhông gian sử dụng móc bịcùng , tương sử dụng thực tế công đủ Số đé MMTB chomáy tất cácthiết máy hoạtđương động 18,3 ngày tháng : máy tiện -— -thời gian quy định 225 giờ/tháng số thực tế làm việc ty X 100% HSL Tình =hình sử dụng máy móc thiết bị Công mặt thời gian có 123,8 tương ứng làSố55% Nguyên MMTB nhân có chủ yếu nhiều máy móc không Đối với nghiệp mục máy tiêu lợi hàng đầu Để HSLdoanh : Hệ sô sử dụng mócnhuận thiết bịmục theotiêu sô lượng hoạtđược độnglợi nhuận quácao cũ ,hay khấu hếtkhai , việc làm cònđểchưa để đạt Công ty cầnhao phải thác triệt đủ nguồn lựcmáy mà hoạt động hết , trình sử dụng bị hỏng phải ngừng để sửa chữa hoạt động tiếp Một số máy móc thiết bị hoạt động 14 16 13 15 rị)ũ hành rDưtíniị - 935 stt Tên máy móc thiết bị Nhãn hiệu Giá thành Máy hàn công nghiệp MIG OTC DAIHEN DP400 80 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập SAMHO 50KVA/1000A 220 May bao MKT-201-057 13,3 Tác dụng biện pháp : lâu , dẫn đến tình trạng thời gian ngừng sản xuất kéo dài gây ảnh hưởng lớn Máy tiện ren vít vặn YI-1515 101, đếnVới tấc độ việc thithực cônghiện Ngoài ratrên cònthì cómáy nhiều móc thiết bịnguyên nhânbảo khách dưỡng quan, gây sửa Máy phay CNC 180 80,3 chữa nên hỏng hóc máy móc thiết bị < thời tiết > Để đảm bảo làm tốt công việc sửa Máy khoan ta ro 21,5 rị)ũ cyitàith Ớ)il(ìll(j kịp chữathời, Công đám bảo ty cần công cóviệc sảnkếxuất hoạch không cụ thể bị gián : đoạn , tiến độ sản xuất kế Ọỉì hoạch , giảm thiểu Cách thựctối : chi phí khấu hao chi phí chờ máy Biện pháp thứ tư : Đầu tư cải tiến nâng cao lực máy móc thiết + Thành lập đội sửa chữa nhanh, chỗ để sửa chữa kịp thời bị máy móc thiết bị hỏng đột ngột những lý khác , cố Để cóýthể muốn tham gâygia vào Đểnền hạnsản chếxuất tình công trạng nghiệp số máy hệmóc thống thiết máy bị móc phải dừng trang thiết hoạt động bị sảnlàm xuấtgiảm phảitiến dộ đặc , sảnbiệt xuất quan không tâm,theo phùđúng hợp kế vớihoạch lựcđềsản xuất Có thể công bố trítythời phù gianhợp sửavới chữa trình độ tiêu giờdùng làm việc, thịnhững trường ngày nghỉ , cử cán công nhân thuê thợ vào trục tiếp sửa phân xưởng Và đế công tác Cơtay sởnghề thực cao tiễn : sửa chữa tiến hành cách nhanh chóng máy bị hỏng đánh Công còntheo dõi nhiều máyxuyên móc thiết cũ nát, dấuHiện nhữngnay chỗỏ sửa ty để thường Làmbịnhư vừa chắp nhanhvá, không mà thời gian sửa chữa máy móc thiết bị hoạt động bình thường thể sản xuất sản phẩm yêu cầu độ xác cao , đáp ứng + Trong kỹ thuật, sửa xuất khai thác máy , phải phân thị hiếu ngàycông càngtác caobảo dưỡng thị trường, thịchữa trường Trước Công biệt máy trạngmóc thái thiết hỏngbịhóc máy phục từ sửLiên dụngXô( chúng cách ty nhập từ nhiều nguồn kháckhôi nhau: 25% Cũ),một 21% từ hợp nước lý Âu, 20% từ nước ASEAN, nên tĩnh đồng kém, sử Đông dụng lực đạtnhiệm 50% công lạcrõhậu từcho 2-3từng hệ, Do + Phòng kỹ thiết thuậtbịcóchỉ trách phân suất, công thiết công bị việc ràng phận đầu tư thiếu nên nhiều phụ thế, rấtcũng tiêu hao liệu, có liên quan đồng đến công tácthiếu bảo dưỡng sửa tùng chữathay Ngoài cần vật nâng caonhiên tinh liệu đon vị sản phẩm lớn, nhiều tiêu chuẩn, qui phạm, định mức thần trách nhiệm cho cán công nhân viên việc sử dụng máy móc thiết bị , chưa sửa đổi.cho Máy móc khilỗi cóthời cố phải báo cấp trênthiết bị cũ làm cho số chết máy cao, nguyên nhân làm cho cho giá thành sản phẩm lên cao, làm lực Đe công tác sửa thực cạnh+ tranh công ty chữa Côngdựtyphòng cần cóđược giảihiện pháptốtcụthì thểcần : phải theo lịchCách trình thực tiến hành :sửa chữa bảo dưỡng cho loại máy, khả làm việc thực tế , kế hoạch sữa chữa hàng năm Công ty , số lượng công nhân trực tiếp phụ + sửa Công ty phải lênvậy, danh sáchtáccác bị dự máy móc cầnmột phải thay cần , lĩnh, trách chữa Như công sửathiết chữa phòng biện pháp thiết đế cho công tác đạt hiệu cần phải tiến hành công việc như: Ban lãnh đạo công ty cần phải đứng trực tiếp kiểm tra giám sát phận thực kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị cần phải có kế hoạch mua sắm đủ thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc sửa chữa , cần mua thiết bị quan trọng cần thiết + Đối với thiết bị vận tải phải hoạt động trời phải thường xuyên xa, hoạt động thời tiết bất thường máy trộn bê tông , xe kéo Thì cần 29 30 rị)ũ cyitàith Ớ)il(ìll(j ỌỈ5 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập Tác dụng biện pháp : Khi máy móc thiết bị đổi lực MMTB tăng lên , từ làm tăng suất lao động doanh nghiệp , thời gian , công suất cao , tỷ lệ phế phẩm thấp , chất lượng sản phẩm tăng lên ^ Tăng doanh thu , lợi nhuận cho Công ty Biện pháp thứ năm : Tăng cưòng đào tạo, nâng cao trình độ cán quản lý công nhân vận hành máy Ngày khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng từ sáng tạo người , doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khí đò hỏi độ xác cao Công ty cổ phần khí Xây lắp số yếu tố người đóng vai trò quan trọng Máy móc thiết bị người có mối quan hệ qua lại cách chặt chẽ Mặc dù nay, tự động hóa phần giảm bớt sức lực người việc sử dụng máy móc thiết bị , nhiên người đóng vai trò quan trọng việc sử dụng quản lý chúng, mà yêu cầu trình độ đội ngũ cỏn quản lý công nhân trực tiếp sản xuất ngày cao VI cần phải tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán quản lý công nhân trục tiếp vận hành máy đế góp phần tăng cường lực sản xuất cho máy móc thiết bị, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Cơ sở thực tiễn : Ớ Công ty Cổ phần khí Xây lắp số nay, trình độ tay nghề công nhân chưa thực cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán quản lý nhiều hạn chế Mặt khác công tác kế hoạch hàng năm công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực người nhiều hạn chế, chế độ hỗ trợ người học chưa Công ty quan tâm nhiều , công tác đào tạo sử dụng hiệu chưa cao Hơn nữa, thời gian tới Công ty cần phải tiếp tục mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến đế đáp ứng với trế thị trường, cần có biện pháp nhằm nâng cao trình độ cán công nhân viên toàn Công ty đế vừa sử dụng tốt thiết bị có lại vừa đủ trình độ để sử dụng thiết bị máy móc 31 rị)ũ cyitàith C/)il(ìll(j Ọỉì Ẩiuận oàn tất ntịhỉập Cách thực : - Đối với cán quản lý: Công ty cần tuyển thêm cán trẻ động, có lực thực Với cán kỹ thuật trực tiếp quản lý toàn hệ thống máy móc thiết bị Công ty cần phải đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đế bổ sung nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật đế nhanh chóng áp dụng tiến vào việc sử dụng quản lý máy móc thiết bị Ngoài ra, Công ty nên thường xuyên tố chức khóa học ngắn hạn đế bố sung kiến thức quản lý cho phù hợp với xu biến đối cho cán chủ chốt để từ họ truyền đạt lại cho cán công nhân viên Công ty - Đối với công nhân kỹ thuật công nhân trực tiếp vận hành máy Đối với đội ngũ công nhân, Công ty cần phải tố chức buối tập huấn, cử họ học lớp bồi dưỡng thường xuyên học tập thêm đế nâng cao tay nghề Ngoài cần phải áp dụng chế độ kỷ luật nghiêm minh toàn thể Công ty, nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ công nhân, đặc biệt công nhân trực tiếp vận hành máy đế họ tự giác việc sử dụng bảo quản máy móc thiết bị Đế làm điều này, đội ngũ quản lý cần phải thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động công nhân, nắm rõ lịch làm việc người, loại máy móc thiết bị từ đưa kế hoạch sửa chữa, bảo dường cách hợp lý Cuối cùng, để phối hợp tốt công việc thành viên Công ty ban lãnh đạo cần phải tích cực củng cố tinh thần đoàn kết đội ngũ công nhân Công ty Tác dụng pháp : Với việc thực biện pháp Công ty có đội ngũ cán quản lý giỏi , có công nhân lành nghề , máy móc thiết bị 32 rị)ũ hành rDưtíniị - 935 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập KẾT LUẬN Sản xuất tảng , yếu tố định phát triển chế độ xã hội mà trone máy móc thiết bị hệ thống xương cốt tiêu quan trọng Vì việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng máy móc thiết bị yếu tố quan trọng , định tồn phát triển doanh nghiệp giai đoạn Mục đích hoạt động xây dựng cấu xác lập chế vận hành máy móc thiết bị cách hiệu Thực tế việc quản lý sử dụng máy móc thiết bị Công ty cổ phần khí Xây lắp số nhiều điểm chưa hoàn chỉnh , toàn diện Những nội dung đề cập đến đề tài tìm khó khăn, tồn , thiếu sót việc quản lý sử dụng máy móc thiết bị Trên sở đưa giả pháp để khắc phục khó khăn , tồn Hoàn thiện công tác quản lý , sử dụng máy móc thiết bị hiệu Giúp cho Công ty đạt lợi nhuận cao Từ Công ty đảm bảo đời sống cán công nhân viên Công ty, đồng thời làm cho Công ty đứng vững phát triển tương lai Trong thời gian thực tập công ty, hạn chế thời gian, trình độ nhận thức, lý luận nên dẫn đến việc phân tích đánh giá chưa sâu xắc, giải pháp chưa thật đầy đủ, hoàn thiện, tránh khỏi thiếu sót Song qua đề tài này, hi vọng phần giúp cho Công ty nỗ lực vươn lên, phát triển với nhịp độ tăng trưởng kinh tế nước thời gian tới Qua em xin chân thành cảm ơn: Thạc sỹ Nguyễn Thị Hà Đông toàn cán công nhân viên phòng tổ kế hoạch kinh doanh Công ty giúp đỡ em 33 rị)ũ hành rDưtíniị - 935 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỂ CÔNG TY cổ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ I KHÁI QUÁT CHƯNG VỀ CÔNG TY Giới thiệu chung 2 L ịch sử hình thành trình phát triển Công ty C ác mục tiêu chủ yếu Công ty: II Cơ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY S đồ cấu tổ chức Công ty Chức phận .4 III CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY Vốn .5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY cổ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP số 11 I THỰC TRẠNG QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG TY 11 Phân tích hệ thống tổ chức quản lý máy móc thiết bị Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp sô 12 Tinh hình sử dụng máy móc thiết bị Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp số số lượng .13 Tinh hình sử dụng máy móc thiết bị Công ty mặt thời gian 14 Tinh hình sử dụng công suất máy móc thiết bị Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp số 16 Tinh hình trích khấu hao Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp số 17 34 rị)ũ hành rDưtíniị - Ọ33 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập Chỉ tiêu khả sinh lời máy móc thiết bị 20 III ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHAN CƠ KHÍ & XÂY LẮP số 22 Những thành tựu đạt 22 Những tồn chủ yếu ảnh hưởng đến kết sử dụng máy móc thiết Công ty 22 Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu việc sử dụng MMTB 24 3.1 Nguyên nhân khách quan 24 3.2 Nguyên nhân chủ quan .24 SỬ DỤNG MÁY MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG TY cổ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP SỔ .26 Giải pháp thứ nhất: Bố trí sử dụng cách hợp lý máy móc thiết bị, phục vụ cho công tác sản xuất .26 Biện pháp thứ hai: Nâng cao thời gian làm việc thực tế máy móc thiết bị 27 Biện pháp thứ ba : Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị 28 Biện pháp thứ tư : Đầu tư cải tiến nâng cao lực máy móc thiết bị 30 Biện pháp thứ năm : Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán quản lý PHỤ LỤC 35 rị)ũ Q/IÀM/I (Du'0'nạ - 935 Ẩiuận oán tất ntịhỉập TÀI LIỆU THAM KHẢO Kê hoạch kinh doanh kinh tế thị trường ( GS.TSKH.Vữ Huy Từ chủ biên ) Giáo trình tài doanh nghiệp, Đại học Quản lý Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Giáo trình Ke toán doanh nghiệp , Đại học Quấn lý Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Giáo trình kinh tế quàn lý công nghiệp,Chủ biên: GS.TS Nguyễn Đình Phan, NXB Giáo dục, 1999 Báo cáo kết sàn xuất kinh doanh (2005-2007), Công ty cố phần co khí & xây lấp sô Bảng kê TSCĐ năm 2007, Công ty cổ phần khí & xây lấp sô 7 Bảng trích khấu hao bản, Công ty cổ phần khí & xây lấp sô 36 rO ”30 DCinh (Doanh oà Dô tu/ Qtạh 3ôà Qtỗi Năm Sô lượng s Nước sản Tên máy SD t Mí lậu oán tốt nạhỉêp xuất C ẩu trục 5T NGA 1999 C ẩu trục phía ITALIA - 2003 C ẩu trục 32T BA LAN 2002 PHỤ LỤC C ẩu trục 20T TQ 2003 C ẩu trục tháp TQ 2003 Máy cắt tự động kiểu rùa - ESAB - 2001 01 ẤN ĐỘ Máy cắt tự động kiểu rùa - ESAB - 2003 01 ẤN ĐỘ Máy cắt tự động kiểu rùa - ESAB 1997 01 ẤN ĐỘ M áy cắt tự động kiểu rùa-KOIKE NHẬT 1999 01 Máy cắt tự động kiểu rùa-KOIKE NHẬT 1999 01 Máy cắt tự động kiểu rùa-KOIKE NHẬT 2000 01 Máy cắt tự động kiểu rùa-KOIKE NHẬT 1998 01 m áy cắt sắt GQ40 TQ 8-2001 M áy cắt tôn băng dài CT200 1980 M áy cắt tự động mỏ Nhật 1998 Máy hàn chiều MILER 342 ITALYA 1999 01 Máy hàn chiều MILER 343 ITALYA 1999 01 Máy hàn chiều MILER 344 ITALYA 2001 01 Máy hàn chiều MILER 340 ITALYA 2001 01 Máy hàn chiều MILER ITALYA 2001 01 Máy hàn ARC Nhật 11 01 Máy hàn ARC Nhật 11 -2001 01 Máy hàn ARC Nhật 11 -2001 01 M áy hàn mỏ VN 1997 áy hàn MAG cv MỸ 1999 M MỸ 1998 Máy hàn tự động lớp thiếc LTNCON-Dci 000 Máy hàn Blue Thunder NHẬT 1999 01 Máy hàn Blue Thunder NHẬT 2001 01 Máy hàn Blue Thunder NHẬT 2001 01 r()ũ \3hành ơ)uotu/ - Ọ35 rO ”30 DCinh (Doanh oà Dô tu/ Qtạh 3ôà Qtỗi 1Máy hàn Blue Thunder NHẬT Máy hàn Blue Thunder NHẬT Mí lậu oán tốt nạhỉêp Máy hàn Blue Thunder NHẬT 1Máy hàn pha chiều NHẬT 1Máy tiên ren vít cỡ trung TQ CD6163/4000 1Máy TQ tiên ren vít cỡ nhỏ CD6140/15000 2Máy tiện cụt C620B TQ 2Máy tiện nằm ngang SU80A TQ 2Máy tiện vặn FU400 ĐỨC 2Máy tiện đứng 1531-M NGA 2Máy phay văn ĐỨC 2Máy mài phang NGA 2Máy mài dao cụ 3A64 VN 2Máy doa ngang NGA 2Máy phay lăn BA LAN 2Máy phay vặn ĐỨC 3Xe oto vc bê tông NHẬT 3Xe tải hundai 15T NHẬT 3Xe tải Kama 12 T 3Xe oto vân chuyển bê tông NHẬT 3Xe nâng hàng NGA 3Máy khoan từ MB32 SINGAP 3Máy khoan đứng 7,5 Kw NGA 3MÁY KHOAN CẦN 6,6KW BA LAN 3Máy phát điện TQ 3Máy cắt sắt GỌ 40 TQ 4Máy uốn sắt TQ 4Máy vận thang nâng hàng VN 4Búa 150 kg BA LAN 4Búa 250 kg NGA 4Máy đầm cóc MT - 52W NHẬT 4Máy phun sơn GRACO MỸ r()ũ \3hành ơ)uotu/ - Ọ35 2003 2003 2003 2007 2004 01 01 01 2003 1978 1995 1996 1977 1989 1992 1989 1990 1993 2000 2001 2003 1 2 1 1 3 2 12 01 02 03 01 02 01 02 -2001 2005 1997 2002 1999 2005 8 -2001 1992 1980 2000 rO 1C) DCinh (Doanh oà Dôm/ Qtgh 'Tôà Qtệi 4Máy làm khuân 271 VN 4Máy lốc tôn LT - 04Mí lậu oán tốt nạhỉêp VN 4Máy gập tôn thủ công TQ 4Máy cắt tôn TS 80 TQ 5Máy cắt PS 60 TQ 5Máy cắt plasma PS - APC 80 ĐL 5Máy sấn tôn thủy lực TQ 5Máy quay làm bi đạn VN 5Bàn quay bi VN 5Máy trộn cát XL 10 VN 5Máy uốn sắt GQ 40 TQ 5Lò trung tần TQ 5Hệ lò thép tự có VN 5Máy nén khí INGETSOLL MỸ 6Máy sấy dòng khí nóng cuỡng ITALIA 6Lò đồng với thiết bị khống ITALYA chế sử dụng dầu DIESL 6Dầm cẩu trục NGA r()ũ \3hành ơ)uotu/ - Ọ35 1998 1998 1996 2003 2003 2001 1999 1996 1996 1995 8-2001 1994 1994 9-2001 2003 2003 1998 01 03 01 01 01 01 01 03 02 03 02 01 01 02 01 01 04 rO 5C> DCinh (Doanh oà Dòmj Qtgh 'Tôà Qtệi P P P thuật ki n -C -C Muậtt oan tốt nạhỉêp Sơ đồ 1: Sơ đồ Cơ Cấu tổ chức công ty T3 '«L> r()ũ 7/IÀH/I (Dưtíntị - 935 P_T Ô chức Hành J3 [...]... CÔNG TY 5 1 Vốn .5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ VÀ XÂY LẮP số 7 11 I THỰC TRẠNG QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG TY 11 1 Phân tích hệ thống tổ chức quản lý máy móc thiết bị của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp sô 7 12 2 Tinh hình sử dụng máy móc thiết bị của Công ty cổ phần Cơ khí và. .. khí và Xây lắp số 7 về số lượng .13 3 Tinh hình sử dụng máy móc thiết bị của Công ty về mặt thời gian 14 4 Tinh hình sử dụng công suất máy móc thiết bị của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 16 5 Tinh hình và trích khấu hao của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 17 34 rị)ũ hành rDưtíniị - Ọ33 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập 2 Chỉ tiêu khả năng sinh lời của máy móc thiết bị ... tranh cao sẽ bị hạn chế - Số lượng và chủng loại máy móc thiết bị của Công ty chưa đồng bộ, việc bảo dưỡng, bảo quản máy móc thiết bị chưa được ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng Công ty còn chưa có phân xưởng riêng để sửa chữa, bảo dưỡng những 25 rị)ũ cyitàith Ớ)il(ìll(j Ọ35 Ẩiuận oàn tất ntịhỉập CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY cổ PHẦN cơ. .. cốt và là chỉ tiêu quan trọng nhất Vì vậy việc nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị là một trong những yếu tố hết sức quan trọng , nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay Mục đích của hoạt động này là xây dựng cơ cấu và xác lập cơ chế vận hành máy móc thiết bị một cách hiệu quả nhất Thực tế việc quản lý sử dụng máy móc thiết bị của Công ty cổ phần. .. THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ VÀ XÂY LẮP số 7 Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị và quản lý thiết bị là một trong những công cụ để các nhà quản trị thực hiện chức năng của mình, là căn cứ để xây dựng kế hoạch cho đầu tư mua sắm sửa chữa MMTB cho doanh nghiệp Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị tốt ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu và lao động cho doanh nghiệp... MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỔ 7 .26 1 Giải pháp thứ nhất: Bố trí sử dụng một cách hợp lý các máy móc thiết bị, phục vụ cho công tác sản xuất .26 2 Biện pháp thứ hai: Nâng cao thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị 27 3 Biện pháp thứ ba : Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị 28 4 Biện pháp thứ tư : Đầu tư cải tiến nâng cao năng... 1.9 Công ty đã và đang có gắng nâng cao công suất của các Sức sảnMMTB xuất , với dự tính một lần là dùng thời kỳ khấu hao 2,8 Máy hàn một chiều MILER 14 cho cả 11,2 của tính sang 1 đến năm 2008 có thể đạt 70 % - 75 % MMTB Máy hàn ARC 14,05 8,45 5,6 II Tinh ĐÁNH GIÁ QUẢhao sử DỤNG MAY MÓC THIẾT B và CỦA 5 và HIỆU trích khấu của Công ty Cổ phần Cơ khí XâyCÔNG lắp sô 8hình TY Máy hàn 6 mỏ 35 35 0 7 1 .7. .. TRẠNG QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHAN CƠ KHÍ & XÂY LẮP số 7 22 1 Những thành tựu đã đạt được 22 2 Những tồn tại chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sử dụng máy móc thiết của Công ty 22 3 Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả của việc sử dụng MMTB 24 3.1 Nguyên nhân khách quan 24 3.2 Nguyên nhân chủ quan .24 SỬ DỤNG MÁY MÓC... đọng vốn , trước khi ty cổ phần hóa ty Ngược lạiCông nếu việc khấu hao không hợpcơ lý khí sẽ dẫn đến lắp tìnhsốtrạng xác 2định giátiêu thành xáccủa Hiệu củathiết việcbị sử dụng vốn sẽ không được Chỉ khảkhông năng chính sinh lời máyquả móc ta thấy: các máy móc khấu cao Qua , gâybảng lãng9phí Hiện Đến nay 31/12/20 07 Nguồn Cônghầu ty hết cổ phần cơ khí v thiết Xâyb lắp ãsốhết7 đang Đe đánh giá mức sinh... ngũ cỏn bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất ngày càng cao VI thế cần phải tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ quản lý cũng như công nhân trục tiếp vận hành máy đế góp phần tăng cường năng lực sản xuất cho máy móc thiết bị, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Cơ sở thực tiễn : Ớ Công ty Cổ phần cơ khí và Xây lắp số 7 hiện nay, trình độ tay nghề của công nhân ... BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ sử DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY cổ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP số Hiệu sử dụng máy móc thiết bị quản lý thiết bị công cụ để nhà quản trị thực chức mình, để xây dựng... chức quản lý máy móc thiết bị TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP sổ Phòng kỹ thuật I THỰC TRẠNG QUẢN LÝ sửdựDỤNG MÁY MÓC THIÊT BỊ CỦA CÔNG án TY Công ty cổ phần khí Xí nghiệp xây lắpsản số doanh... bị Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp sô 12 Tinh hình sử dụng máy móc thiết bị Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp số số lượng .13 Tinh hình sử dụng máy móc thiết bị Công ty mặt thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 , Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 , Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn